UmmaGumma

Kirjoittaja Aihe: 2016-02-11 HS: Perheenyhdistäminen vaatii vastedes vakaita tuloja (yhdistetty)  (Luettu 168530 kertaa)

Roope

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 33 950
 • Liked: 78727
Amnestyn kevätkampanja Suomen liberaalin perheenyhdistämispolitiikan lisäliberalisoimiseksi.

Lainaus
Amnestyn kysely: Lähes kaksi kolmasosaa eduskuntavaaliehdokkaista haluaa helpottaa perheenyhdistämistä

Amnesty Internationalin tilaama kyselytutkimus osoittaa, että melkein kaksi kolmasosaa tämän kevään eduskuntavaaliehdokkaista haluaa helpottaa perheenyhdistämistä tulevalla hallituskaudella. Helpotuksia ollaan valmiita tekemään sekä lain että käytäntöjen ja eritoten lapsia koskevan toimeentuloedellytyksen kohdalla.

Amnestyn tilaamassa ja Aula Researchin toteuttamassa kyselytutkimuksessa kartoitettiin eduskuntavaaliehdokkaiden asenteita kansainvälistä suojelua saaneiden perheenyhdistämistä kohtaan. Tulokset osoittavat selvästi, että suurin osa ehdokkaista haluaa ottaa perheenyhdistämiseen kohdistuneet kiristykset uudelleen tarkasteluun, helpottaa perheenyhdistämistä ja turvata ihmisten oikeuden perhe-elämään.

Eduskuntavaaliehdokkaiden ollessa näin yksimielisiä perheenyhdistämisen helpottamisesta Amnestyn Suomen osasto vetoaa puoluejohtajiin, että helpotukset toteutuisivat tulevan hallituskauden aikana.

Suomessa pakolaisten ja toissijaista suojelua saaneiden perheenyhdistämistä on viime vuosina hankaloitettu merkittävästi, ja suurelle osalle se on käytännössä mahdotonta. Kiristyksiä on tehty sekä lainsäädäntöön että käytäntöihin. Tällä hetkellä Suomen maahanmuuttopolitiikka ei edistä perheenyhdistämisen toteutumista ja rikkoo tältä osin räikeästi esimerkiksi lapsen etua.

Kansainvälisten ihmisoikeusvelvoitteiden mukaan perhe-elämää on kunnioitettava ja perheyhteyttä suojeltava. Oikeus perhe-elämään koskee myös kansainvälistä suojelua saaneita, jotka ovat yleensä olosuhteiden pakosta joutuneet eroon perheestään. Perheenyhdistämisen vaikeuttaminen tekee Suomeen tulleiden kotoutumisen hankalammaksi ja tekee heidän arjestaan henkisesti ja käytännön tasolla haastavan. Perheenjäsenistä eroon joutuminen lisää entisestään inhimillistä kärsimystä.

Keskusta ja Kokoomus vaikeuttivat hallituskaudella perheenyhdistämistä – nyt yli puolet ehdokkaista helpottamisen kannalla

Kyselyyn vastanneista eduskuntavaaliehdokkaista miltei kaksi kolmasosaa, eli 64%, helpottaisi perheenyhdistämistä lain ja käytäntöjen tasolla tulevalla hallituskaudella.

Kymmenestä kyselyyn osallistuneesta puolueesta kahdeksassa eduskuntavaaliehdokkaat asettuivat kannattamaan perheenyhdistämisen helpottamista. Näissä puolueissa vähintään yli puolet vastanneista ilmoitti kannattavansa helpotuksia. Kuluneen hallituskauden aikana perheenyhdistämisen kiristyksiä ajaneet Keskusta ja Kokoomus kannattivat nyt helpotuksia 57% ja 54% enemmistöllä.

Perheenyhdistämisen helpottamista kannatettiin ympäri maata. Voimakkainta kannatus oli Uudellamaalla, Helsingissä ja Keski-Suomessa.

Korkeinta kannatus oli Vihreiden, Vasemmistoliiton ja RKP:n riveissä: heistä perheenyhdistämistä halusi helpottaa 97% (Vihr.), 94% (Vas.) ja 90% (RKP). Tällä hetkellä gallupien kärjessä olevan SDP:n ehdokkaista helpotuksia kannatti 83%. Kristillisdemokraateista puolestaan 69% prosenttia oli helpotusten kannalla.

Kahden puolueen osalta kannatusprosentti jäi pienemmäksi: Perussuomalaisista vain 4% kannatti helpotuksia, mutta Sinisen tulevaisuuden kohdalla 40% näytti vihreää valoa.

Kyselyssä tarkasteltiin asenteita myös vaalipiirien tasolla. Perheenyhdistämisen helpottamista kannatettiin eniten Uudellamaalla (79%), Helsingissä (73%) ja Keski-Suomessa (73%). Ainoastaan Lapin vaalipiirissä helpotuksia kannatti vain hieman alle puolet, 45%, vastaajista.

Perheenyhdistämisen helpottaminen on esillä useiden puolueiden vaaliohjelmissa. SDP, Vihreät, Vasemmistoliitto ja RKP mainitsevat sen yhdeksi tavoitteekseen tulevalle hallituskaudelle. Kristillisdemokraatit puolestaan toteavat vaaliohjelmassaan, että Suomen on perheenyhdistämisessä noudatettava kansainvälisiä sopimuksia. Perheenyhdistämisen helpottaminen on mukana myös Feministisen puolueen ja Suomen kommunistisen puolueen vaaliohjelmissa.

Yli kaksi kolmasosaa poistaisi lapsia koskevan toimeentuloedellytyksen

Tällä hetkellä yksin Suomeen tulleita lapsia koskevat samanlaiset toimeentulovaatimukset kuin muitakin perheenkokoajia. Saadakseen perheensä Suomeen, tulee perhettään kokoavalla olla turvattu toimeentulo. Suomessa olevan perheenkokoajan nettotulojen pitää olla 2 600 € kuukaudessa, jotta hän voi tuoda esimerkiksi puolisonsa ja kaksi lastaan Suomeen.

Toimeentulovaatimus on kohtuuton ja sen myötä suurella osalla perhettään kokoavista ei ole tosiasiallista mahdollisuutta saada esimerkiksi nelihenkistä perhettään yhdistetyksi. Moni suomalainen tienaa tätä vähemmän.


Asettaessaan tällaisen toimeentuloedellytyksen lapsillekin Suomi toimii lapsen edun vastaisesti. YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen mukaan kaikessa viranomaistoiminnassa on ensisijaisesti otettava huomioon lapsen etu.

Hieman yli kaksi kolmasosaa, eli 67%, vastanneista on täysin tai jokseenkin samaa mieltä siitä, että toimeentuloedellytys pitäisi poistaa kokonaan lapsen kohdalta

Erityisen voimakasta kannatusta toimeentuloedellytyksestä lasten osalta luopuminen sai kolmesta puolueesta. RKP:n ehdokkaista 100%, Vihreiden ehdokkaista 97% ja Vasemmistoliiton ehdokkaista 91% kannatti luopumista.

Muiden puolueiden kohdalla toimeentuloedellytyksestä luopumista lasten kohdalla kannatettiin seuraavin prosentein: SDP 88%, KD 70%, Keskusta 63% ja Kokoomus 57%. Sinisistä luopumista kannatti 40% vastaajista. Perussuomalaisista 8% kannatti lapsiin kohdistuvan toimeentuloedellytyksen poistamista.

Kysymys tulorajojen laskemisesta jakoi mielipiteitä – yli puolet kuitenkin kannattaa

Myös tulorajojen yleistä laskemista kannatti selkeästi yli puolet ehdokkaista, vaikka ehdokkaat suhtautuivatkin positiivisemmin toimeentuloedellytyksen kokonaan poistamiseen lasten kohdalla.  Perheenyhdistämisen tulorajoja olisi valmis laskemaan 57% vastanneista eduskuntavaaliehdokkaista.

Tässäkin kysymyksessä suurin kannatus tulorajojen helpotuksille löytyi Vihreiden, Vasemmistoliiton, SDP:n ja RKP:n riveistä. Vihreistä laskua kannatti 94% vastaajista, Vasemmistoliiton ehdokkaista 87% ja RKP:n sekä SDP:n ehdokkaista 70%.

Muissa puolueissa kannatusprosentit tulorajojen laskemiselle jakautuivat seuraavasti: KD 61%, Keskusta 42%, Kokoomus 39%, Siniset 27% ja Perussuomalaiset 21%.

Erityisesti nuoret ehdokkaat, 18-35-vuotiaat, kannattivat muutosta, heistä tulorajoja laskisi 65%. Vanhemmat, yli 65-vuotiaat, ehdokkaat suhtautuivat tulorajojen laskemiseen negatiivisimmin, mutta heistäkin laskemista kannatti 43%.

Perheenyhdistämiseen viime vuosina kohdistetut kiristykset tekevät kotoutumisesta hankalampaa. Perheenyhdistämistä helpottamalla Suomi voi tehdä kansainvälistä suojelua saaneiden arjesta inhimillisempää ja vähentää perheestä erossa vietetyn ajan aiheuttamaa ahdistusta ja masennusta.

Perhettään kokoava henkilö on saanut Suomeen oleskeluluvan. Hän on saattanut olla vainon tai muiden ihmisoikeusloukkausten kohteena tai tulla niin vaarallisista oloista, ettei niihin voi palata. Hänen perheensä elää useimmiten samoissa oloissa ja myös he saattavat tarvita suojelua. Perheenyhdistäminen tarjoaa lähtömaassa eläville turvallisen reitin vakaisiin oloihin.

Aula Researchin tutkimukseen osallistui yhteensä 415 eduskuntavaaliehdokasta. Puolueista kyselyssä oli mukana Keskusta, Kokoomus, Vasemmistoliitto, SDP, Perussuomalaiset, Vihreät, Kristillisdemokraatit, Sininen tulevaisuus ja RKP. Kyselytutkimuksen otos kerättiin 11.1.-27.1.2019 sähköpostitse ja puhelimitse.

Amnesty kampanjoi kevään aikana perheenyhdistämisen helpottamisen puolesta.
Amnesty 21.3.2019

Kannattaa huomata, että tulokset edustavat vain niitä 415 eduskuntavaaliehdokasta, jotka vastasivat kyselyyn. Amnesty ei kerro edes vastaajien puoluejakaumaa. Myöskään itse kysymyksiä ja niihin mahdollisesti liitettyjä johdattelevia johdantoja (vrt. ulkoministeriön vuosittainen kehitysapukysely) ei kerrota.

Lainaus käyttäjältä: Amnesty
Suomessa olevan perheenkokoajan nettotulojen pitää olla 2 600 € kuukaudessa, jotta hän voi tuoda esimerkiksi puolisonsa ja kaksi lastaan Suomeen.

Toimeentulovaatimus on kohtuuton ja sen myötä suurella osalla perhettään kokoavista ei ole tosiasiallista mahdollisuutta saada esimerkiksi nelihenkistä perhettään yhdistetyksi. Moni suomalainen tienaa tätä vähemmän.

"Toimeentulovaatimus" viittaa kykyyn hankkia perheen toimeentulo omalla työllä. Silti tulorajat ovat jääneet vuosien varrella muun muassa alle Helsingin kaupungin köyhyysrajan. Kun erinäisia sosiaalietuuksia (lapsilisät, asumistuki jne.) vielä lasketaan mukaan tuloiksi ja tulorajoista voidaan senkin jälkeen tapauskohtaisesti joustaa, on selvää, että tällaiset perheet eivät tulisi toimeen omillaan. Tulorajoja pitäisi päinvastoin nostaa nykyisestä.

Suomalaisten tienaamiset eivät kuulu tähän muuten kuin että sosiaaliturvan kautta subventoidut maahanmuuttajaperheet nostavat painetta suomalaisten veronkorotuksiin ja valtion lisävelkaantumiseen.

Lainaus käyttäjältä: Amnesty
Näillä säännöksillä ja käytänteillä Suomi ei edistä perheenyhdistämisen toteutumista ja rikkoo räikeästi esimerkiksi lapsen etua. YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen mukaan kaikessa viranomaistoiminnassa on ensisijaisesti otettava huomioon lapsen etu ja perheen jälleenyhdistämistä koskevat hakemukset on käsiteltävä myönteisesti, humaanisti ja kiireellisesti. Lasta ei saa erottaa vanhemmistaan.

EU-oikeudessa ja EU-tuomioistuimen oikeuskäytännössä perheenyhdistäminen on pääsääntö. EU:n jäsenvaltiot eivät saa käyttää harkintavaltaansa EU-oikeuden tavoitteiden, eli perheenyhdistämisen edistämisen, vastaisesti. Perheenyhdistämisen vaikeuttaminen hankaloittaa myös kotoutumista, jonka edistämisestä Suomi puhuu.

Hauska katsella kiemurtelua, kun Amnestyn propagandavastaava voi vain vihjailla, mutta ei pysty suoraan väittämään, että Suomi rikkoisi kansainvälisiä sopimuksia, koska se ei sitä tee. Jo EU-direktiivin perusteella Suomen perheenyhdistämissääntöjä voisi kiristää edelleen reippaasti, eikä tuomioistuimilla olisi siihen mitään sanomista.
Mediaseuranta - Maahanmuuttoaiheiset uutiset, tiedotteet ja tutkimukset

akez

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 9 874
 • Liked: 29435
Amnestyn kysely: Lähes kaksi kolmasosaa eduskuntavaaliehdokkaista haluaa helpottaa perheenyhdistämistä

...
Lainaus käyttäjältä: Amnesty
Näillä säännöksillä ja käytänteillä Suomi ei edistä perheenyhdistämisen toteutumista ja rikkoo räikeästi esimerkiksi lapsen etua.

Jaa, kukas se mahtaa olla räikeästi rikkomassa sitä lasten etua ja tämän maan kansalaisten ihmisoikeuksia? Aina valmiina jopa häikäilemättömään joukkotuhontaan? Miten kävi Oulussa? Ja tätä lisää? Perehtykäähän uudelleen niihin KAIKKIIN kv. sopimuksiin. Yksisilmäinen ei saa olla.

Suomessa nuo perheenyhdistämiskuviot ovat tällä hetkellä maailman löysimpiä, ja sen kyllä huomaa, vaikka satusedät ja -tädit yrittävät väittää aivan muuta.

Jos Amnesty ei huijaa (kuten tavallista) ja tosiaan 2/3-osaa eduskuntavaaliehdokkaista luulee maailman löysintä tiukimmaksi ja haluaa edelleen löysentää sitä, niin silloin on aika selvää, että heidän on syytä hakeutua aivan muihin hommiin, kuin ajamaan tämän maan ja sen kansalaisten asioita ja etuja. Jo tuo riittää näytöksi epäpätevyydestä. Amnesty julkaiskoon listan täysimääräisesti ennen vaaleja, jotta äänestäjät osaavat varoa.
"Meidän on oltava valmiita huijaamaan, petkuttamaan, rikkomaan lakeja, salailemaan ja piilottamaan totuutta ... Meidän on kirjoitettava kielellä,
joka kylvää massojen keskuuteen vihaa, inhoa ja halveksuntaa niitä kohtaan, jotka ovat eri mieltä kuin me." - Vladimir Iljitš Lenin

Roope2

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 3 924
 • Liked: 5393

Jos joku ei voi tai halua asua jossain, niin hän pyrkii muualle. Jos jonkun juuri maahanmuuttaneen mielestä asuinpaikan systeemit eivät kaikilta osin ole ihanteellisia, niin muutosyritysten sijaan voi myös vaihtoehtona jatkaa asuinpaikkaan, missä matchäisi paremmin.
”Oikeusvaltiossa peruspalveluministeri ei voi ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä jonkun lain pykäliä pitämällä tiedotustilaisuuksia.”

simppali

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 2 974
 • Liked: 7227
 • junior koodari
Laitan hesarin uusimman lämpimän itkun tähän ketjuun, jos tarvitsee niin modet käyttävät harkintaa ja siirtävät.

https://www.hs.fi/kotimaa/art-2000006046114.html

"HERATI on yhteydessä moniin yksintulleisiin. Myös heihin, jotka ovat täysi-ikäistymisen jälkeen saaneet kielteisen päätöksen ja joutuneet palaamaan Afganistaniin.

”Kahdelle heistä on tapahtunut niin, että kuukausi sen jälkeen kun he olivat tulleet Kabuliin viholliset löysivät heidät, ja toinen heistä joutui moneksi päiväksi sairaalaan ja melkein kuoli.”

Nuorten kimppuun hyökättiin ja heidät pahoinpideltiin. Sairaalaan joutunut lähetti Mosille kuvia vammoistaan, mutta tämä ei uskalla julkaista niitä sosiaalisessa mediassa siinä pelossa, että ne johdattaisivat hyökkääjät uudestaan kohteensa jäljille."


Eipä tietenkään uskalla....

« Viimeksi muokattu: 23.03.2019, 21:23:46 kirjoittanut simppali »

Roope

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 33 950
 • Liked: 78727
Lainaus
Oikeustieteilijöiden mukaan kokonaiskuva toistuvasti kiristyneen ulkomaalaislainsäädännön vaikutuksista on pimennossa.
Helsingin Sanomat: Professori: Suomen turvapaikkapolitiikassa ei enää kiristämisvaraa 22.5.2019

Missä ihmeen pimennossa? Miten niin ei ole kiristämisvaraa?

Lainaus
SUOMESSA toimitaan perus- ja ihmisoikeuksien riskirajoilla ainakin pakolaisten perheenyhdistämisasioissa, arvioi ihmisoikeusinstituutin johtaja Elina Pirjatanniemi Åbo Akademista.

Käytännössä kyse on tulorajoista, jotka on asetettu perheenyhdistämisten ehdoiksi.

Suomessa mennään hyvin riskirajoilla. Se riippuu esimerkiksi siitä, miten tulorajoja käytännössä tulkitaan. Ne on laitettu koskemaan esimerkiksi lapsia”, Pirjatanniemi sanoo.

Perus- ja ihmisoikeusnäkökulmasta liian kireät perheenyhdistämiskäytännöt voivat rikkoa lapsen oikeuksia sekä oikeutta perheeseen.

Ei ole mitään näyttöä tai edes vakuuttavia perusteluja, että juuri Suomen perheenyhdistämiskäytännöt tai vaikka sen tulorajat olisivat kansainvälisten sopimusten vastaisia. Jos Pirjatanniemen mielestä ovat, niin siitä vaan valitusta Euroopan ihmisoikeustuomioistuimeen. Muuten kyseessä on vain Pirjatanniemen henkilökohtainen toive ja mielipide, eikä sillä ole hänen olemattomia perusteluitaan kummempaa arvoa.

Suomen tulorajathan ovat päinvastoin huono vitsi, kun ohjeelliset ja tarvittaessa reilustikin alaspäin joustavat tulorajat alittavat köyhyysrajan ja kun toimeentulon turvaaviksi tuloiksi lasketaan myös tietyt sosiaaliturvaetuudet.

Lainaus
ISONA ongelmana tämän hetken turvapaikkapolitiikassa oikeustieteilijät pitävät sitä, että useiden kiristysten vaikutuksesta puuttuu kokonaiskuva.

”On lyhennetty valitusaikoja, kiristetty perheenyhdistämistä ja tehty oikeusapuun muutoksia. Ne saattavat vaikuttaa yksittäisinä muutoksina pieniltä, mutta kokonaisuus on se, mistä on suuri huoli”, Pirjatanniemi sanoo.

Myös valtiosääntöoikeuden professori Tuomas Ojanen Helsingin yliopistosta arvioi, että kiristysten vaikutus yhdessä voi olla enemmän kuin osiensa summa.

Tätä vihjailua jostain ihmeellisestä kokonaisvaikutuksesta on jankattu jo monta vuotta, mutta valittajat eivät osaa tai halua perustella, mitä kauhistuttavaa se voisi olla. Ainoa mieleen tuleva mitattava kokonaisvaikutus on myönteisten päätösten osuus. Se taas on Suomessa tietyillä kansalaisuuksilla jopa moninkertainen verrattuna esimerkiksi Tanskaan ja Ruotsiin.

Maahanmuuttoviraston virheiden osuus on varsin pieni, ja toisaalta päätöksistä valittaminen on Suomessa aivan erityisen helppoa.

Lainaus
TURVAPAIKKOJA koskevassa päätöksenteossa on ollut Ojasen käsityksen mukaan kangerteluja aivan keskeisissä asioissa, jotka takaavat prosessien laillisuuden.

”Esimerkiksi turvapaikkapuhutteluissa ja tulkkauksissa on käsitykseni mukaan mättänyt. Kuitenkin koko meidän systeemimme lähtee siitä, että ensivaiheen päätöksenteossa viranomaisessa eli Maahanmuuttovirastossa asiat selvitetään jo mahdollisimman hyvin.”

"Käsitykseni mukaan mättänyt"? Palataan asiaan, kun Ojanen tai joku muu valittaja iskee faktaa tiskiin, millaista turvapaikkapuhuttelun ja tulkkauksen laatu on Suomessa suhteessa muihin EU-maihin.

Lainaus
Maahanmuuttoviraston oman tilastoinnin mukaan vuonna 2016 laintulkinta- ja menettelyvirheet olivat syynä 3,8 prosentissa hallinto-oikeuden virastolle palauttamista päätöksistä.

Vuonna 2017 luku oli 4,1 prosenttia ja viime vuonna 4,85 prosenttia. Tämän vuoden puolella laintulkinta- ja menettelyvirheet ovat olleet syynä alle kahdessa prosentissa palautetuista päätöksistä.

Toisin sanoen laintulkinta- ja menettelyvirheiden osuus on ollut ministeriön asettaman viiden prosentin laaturajan ala-puolella myös viime vuosina ja osuus on laskusuunnassa. Kaikkien turvapaikkahakemusten määrään suhteutettuna virheiden osuus on vielä paljon pienempi.

Lainaus
PROFESSORIT Ojanen ja Pirjatanniemi uskovat, että lainsäätäjän olisi syytä selvittää kokonaisvaikutukset ulkomaalaislainsäädännön kiristyksistä.

Mitkä kokonaisvaikutukset ja miksi?

Lainaus
OJANEN on sitä mieltä, että oikeusvaltion tilaan ja erityisesti tuomioistuinten resursseihin sekä oikeusturvan parantamiseen keskittyviä linjauksia ei ole näkynyt parin viimeisen hallituksen ohjelmissa.

Vyö on vedetty kireälle samaan aikaan kun oikeuden pitäisi yhä paremmin ottaa huomioon kansainvälisten sopimusten velvoitteet.

Suomen käytäntöjä muiden samojen kansainvälisten sopimusten velvoitteiden alaisten EU-maiden paljon tiukempiin käytäntöihin vertaamalla selviää, että vyö ei ole kireällä, tuskin edes vyölenkeissä.

Lainaus
Turvapaikkapolitiikassa on hänen mukaansa pyritty viime vuosina määrätietoisesti siihen, että ainoastaan vähimmäisvelvoitteet täyttyisivät.

Rima vähintään tutisee koko ajan. Ainakaan tästä tiukempaan suuntaan ei voida mennä. Jos Suomi todella haluaisi jotain vielä tiukempaa, sen pitäisi toimia niin, että turvapaikkalainsäädäntöä koskevia direktiivejä ja kansainvälisiä velvoitteita aletaan muuttaa. Tätä ei voi kuitenkaan suositella.”

Ojanen valehtelee, ja hänet jutussaan asiantuntija-auktoriteetiksi nostanut Hesarin toimittaja Mikko Gustafsson julkaisee Ojasen valehtelun ilman mitään kyseenalaistamista.

Suomessa ei olla lähelläkään muiden EU-maiden käytäntöjen, EU-direktiivien ja EIT:n tuomioiden määrittämiä vähimmäisvelvoitteita. Havainnollisia esimerkkejä siitä ovat EU:n perheenyhdistämisdirektiivi, jonka sallimista monista kiristyksistä Suomessa on käytössä vain toimeentuloedellytys, sekin löysänä versiona, sekä useimpien EU-maiden - jopa Ruotsin - Suomea selvästi pienemmät turvapaikkahakemusten hyväksymisprosentit.
Mediaseuranta - Maahanmuuttoaiheiset uutiset, tiedotteet ja tutkimukset

Supernuiva

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 6 541
 • Liked: 6628
^Mielipidevaikuttamista. Väestön enemmistö luottaa vielä valtamedian objektiivisuuteen, eikä tuon kirjoituksen tarkoituksena ole mikään muu kuin pyrkimys vaikuttaa ihmisten mielipiteisiin.


Outo olio

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 9 238
 • Liked: 8479
 • Manner-Suomen Tasavalta
Lainaus
Oikeustieteilijöiden mukaan kokonaiskuva toistuvasti kiristyneen ulkomaalaislainsäädännön vaikutuksista on pimennossa.

Nythän puhutaan samasta oikeustieteestä joka ei ainakaan pahasti ole valittanut siitä miten Suomessa voi saada seksuaali- ja väkivaltarikoksista älyvapaan lieviä tuomioita, näin esimerkin mainitakseni. Eli oikeastaan noiden mielipiteen voi jättää omaan arvoonsa. Oikeustiede näköjään kuuluu samaan kategoriaan kuin naistutkimus, eli lauma hulluja on päässyt auktoriteettiasemaan ja kukaan ei kyseenalaista tätä.
Suvaitsevaisen ajattelun yhteenveto: Suomessa Suomen kansalaiset rikkovat Suomen lakeja. Myös muiden maiden kansalaisten on päästävä Suomeen rikkomaan Suomen lakeja. Tämä on ihmisoikeuskysymys.

Joku ostaa ässäarvan, toinen taas uhrivauvan. Kaikki erilaisia, kaikki samanarvoisia.

Can I have a safe space, too?

Roope

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 33 950
 • Liked: 78727
Lainaus
Lännen Media: Perheenyhdistämiset kääntyneet laskuun tulorajojen vuoksi – kielteisten päätösten määrässä nousua

Kansainvälistä suojelua saaneiden perheenyhdistämiset ovat kääntyneet Suomessa laskuun korkeiden tulorajojen vuoksi
, kirjoittaa Lännen Media.

Lehden mukaan vuonna 2018 Maahanmuuttovirasto (Migri) hylkäsi kansainvälistä suojelua saaneiden perheenjäsenten oleskelulupahakemuksista kaikkiaan 30 prosenttia, kun edellisvuonna hakemuksista hylättiin 23 prosenttia ja 2016 yhteensä 19,5 prosenttia.

Maahanmuuttovirastosta arvioidaan lehdelle, että valtaosassa lisääntyneistä kielteisistä päätöksistä on taustalla se, että toimeentuloa koskevat edellytykset eivät täyty. Vuonna 2016 voimaan tulleen lakimuutoksen mukaan kansainvälistä suojelua saaneiden perheenjäseniltä edellytetään turvattua toimeentuloa.

Jos perheessä on esimerkiksi kaksi aikuista ja kaksi alaikäistä lasta, toimeentuloon vaaditaan 2  600 euroa kuussa. Tietyt etuudet kuten lapsilisät voidaan lukea toimeentuloon mukaan.

– Kielteisten päätösten määrässä on hienoista nousua, mutta dramaattisesti ne eivät ole lisääntyneet, kommentoi perhesideprosessien tulosaluejohtaja Kaj Swanljung Migristä lehdelle.
MTV 23.5.2019

Omituinen ja virheellinen johtopäätös. Perheenyhdistämishakemusten määrähän väheni muutenkin viime vuonna edelliseen vuoteen verrattuna. Kielteisten päätösten osuus oli lakimuutosta edeltävinä vuosina nykyistä suurempi.

Sen sijaan on erikoista, että satoja perheenyhdistämishakemuksia jätetään siitä huolimatta, että on etukäteen tiedossa, että tulorajat eivät täyty. Ilmeisesti hakijat olettavat, että ohjeellisiksi mainostetuista rajoista joustetaan alaspäin, kuten Maahanmuuttovirasto on ilmoittanut tekevänsä.
Mediaseuranta - Maahanmuuttoaiheiset uutiset, tiedotteet ja tutkimukset

Roope

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 33 950
 • Liked: 78727
Lainaus
Maakunnat kärvistelevät työvoimapulassa, mutta ulkomaalaisia ei saada pysymään Suomessa – perheenyhdistäminen on niin vaikeaa, että moni palaa kotimaahansa

Pohjalaismaakunnissa on kärsitty työvoimapulasta muun muassa maatalouden ammateissa. Ukrainasta, Virosta ja Vietnamista virtaisi työvoimaa, mutta perheenyhdistäminen on käytännössä mahdotonta.

– Tuloraja on liian korkea. Siihen ei vain pääse, luonnehtii ukrainalainen Sergei Savytskyi.

Samaa mieltä asiasta ovat yrittäjät, kunnan isät ja -äidit sekä pohjalaiset maakuntaliitot.

– Täällä missä meillä on työvoimapula ja ulkomainen työvoima olisi halukasta tänne asettumaan, tämä tuloraja estää perheiden tulon maaseudulle, ihmettelee Keski-Pohjanmaan liiton Timo Pärkkä.

Kun perhettään tai edes puolisoaan ei saa tuoda työn perässä Suomeen, moni palaa takaisin.

– Vakituiseen työhön on tosi vaikea saada työntekijöitä. Jos ihmisellä on perhe, totta kai hän haluaa asua samassa paikassa perheensä kanssa, sanoo turkisalan yrittäjä Esa Rantakangas.

Puoliso 1700 euroa netto

Pelkän puolison saaminen Suomeen on vielä mahdollisuuksien rajoissa. Jos haluaa tuoda puolisonsa maahan, nettotulojen on oltava vähintään 1700 euroa kuukaudessa. Jos mukaan haluaa yhden lapsen, tuloraja nousee 2200 euroon nettomääräisenä. Jos perheessä on kaksi lasta, tarvitaan jo 2600 euron nettoansiot.

– Toimeentulovaatimus kohdistuu ensin siihen puolisoon ja sitten myös lapsiin. Mitä enemmän lapsia on, sitä vaikeampi on saada riittävät nettotulot aikaan, että perhe pystyisi tulemaan tänne, huomauttaa Rantakangas.

Suomalainen työelämä pitää myös huolen siitä, että ylitöitä ei tehdä liikaa. Ulkomainen työvoima olisi halukas tekemään paljon ylitöitä, jotta tulorajat saavutettaisiin, mutta siinä tule työaikalaki vastaan.

Yhtälö vain on yksinkertaisesti sellainen, että järkevintä olisi helpottaa tulorajoja. Meillä on täällä työvoimapula, kun ollaan alueella, josta nuoret ihmiset muuttavat pois. Tarvitaan työntekijöitä ja toisaalta täällä on asuntoja tyhjinä, perustelee Rantakangas.
...
MTV 3.11.2019

Näiden röyhkeydellä ei ole mitään rajaa.

Mikäli edes perheenyhdistämisen nykyiset matalat tulorajat eivät täyty (tuloiksi lasketaan myös monet sosiaalietuudet kuten lapsilisät), niin perheet ovat kaukana nettomaksajista. Jutussa mainituilla virolaisilla kuten EU-maiden kansalaisilla muutenkaan ei sitä paitsi ole tulorajoja.

Jos työnantajat välttämättä haluavat Suomeen perheitä, niin saavat luvan maksaa itse myös muuten veronmaksajille koituvat kulut ja lopettaa itkunsa halpatyövoiman palkkaamisen vaikeudesta.

2011-12-16 Pohjalainen: Kauhajoen vietnamilaisten loppulasku

Kansanedustaja Esko Hautala ehdottaa perheenyhdistämisen tulorajojen laskemista Pohjanmaalla, koska asuminen on siellä halvempaa kuin pääkaupunkiseudulla. Mikäs siinä, jos samalla lasketaan vastaavalla tavalla toimeentulotukea ja muita tukia.

Mikko Rotola-Pukkila taas valittaa, kuinka vaikea heidän on ollut löytää paljon ammattitaitoa ja erityisosaamista vaativan ruiskulakkauksen ammattilaisia. Kun tällainen harvinainen erityisosaaja sitten löytyi Vietnamista, niin hänelle ei kuitenkaan tarvinnut maksaa edes sen verran palkkaa, että hän voisi pitää kolmihenkisen perheensä Suomessa.

Rotola-Pukkila kertoo myös, että Kauhajoen kaupungin kanssa oli sovittu, että kaupunki järjestäisi maahan myöhemmin saapuville puolisoille töitä esimerkiksi keittäjinä ja siivoojina. Mielenkiintoinen järjestely, joka ei taida kestää lähempää tarkastelua. Paperille tuskin on erehdytty kirjaamaan mitään. Työntekijöille puolestaan oli luvattu etukäteen, että heidän perheensä voisivat muuttaa Suomeen ja että työ olisi pitkäaikaista.

Nämä nyt kuitenkin ovat jo vanhoja syntejä. Pahempaa on se, että sama pomoporukka ramppaa taas Vietnamissa ja odottaa vain tilaisuutta toistaa samat virheet mutta vieläkin suuremmassa laajuudessa. Ja maksattaa taas kaiken muilla.
« Viimeksi muokattu: 04.11.2019, 00:05:48 kirjoittanut Roope »
Mediaseuranta - Maahanmuuttoaiheiset uutiset, tiedotteet ja tutkimukset

Roope

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 33 950
 • Liked: 78727

Lainaus
Veronika Honkasalo
Jos on vaivautunut perehtymään mm. yksintulleiden alaikäisten tilanteeseen,tietää,että heidän kohdalla perheenyhdistäminen on tehty mahdottomaksi. Käytännössä nämä lapset tehdään aktiivisesti perheettömiksi. Myös toimittajilla on vastuu asenneilmapiiristä!

Jos on yhtään vaivautunut perehtymään turvapaikkatilastoihin, tietää, että hokema perheenyhdistämisen mahdottomuudesta on roskaa, oli kyseessä sitten alaikäiset tai muut.

Lainaus
Veronika Honkasalo
Suomen parhaita asiantuntijoita aiheeseen liittyen lienee Anna-Kaisa Kuusisto, joka on tutkinut aihetta jo vuosia. Tässä häneltä yksi artikkeli aiheesta muutaman vuoden takaa. Ns erittäin leimaava ankkurilapsi-teoria on kumottu jo aikoja sitten.

En tiedä, mitä Honkasalo tarkoittaa ns. erittäin leimaavalla ankkurilapsiteorialla, mutta tuossa neljän vuoden takaisessa ja siksikin vanhentuneessa artikkelissa ei kumota yhtään mitään. Jos tarkoitus on vuotta 2015 edeltäviin vanhoihin lukuihin vetoamalla osoittaa, että alaikäisten perheenyhdistämiset ovat harvinaisia, niin tilanne muuttui radikaalisti EU-tuomioistuimen linjauksella, jonka mukaan alaikäinen on oikeutettu perheenyhdistämiseen alaikäisenä, vaikka on prosessin aikana täyttänyt 18 vuotta. Vuonna 2015 Suomeen saapui yli 3 000 "yksintullutta alaikäistä", mikä lienee enemmän kuin kymmenenä edellisenä vuotena yhteensä. Lisäksi Migrin mukaan muita kuin pakolaisstatuksen saaneita koskevista perheenyhdistämisen tulorajoista yleensä poiketaan alaikäisten kohdalla, minkä ei kylläkään pitäisi olla Migrin päätettävissä.

Jos ns. erittäin leimaava ankkurilapsiteoria tarkoittaa, että alaikäiset turvapaikanhakijat haluavat yhdistää perheensä tai että heidät lähetetään, jotta he yhdistäisivät perheensä, niin tämä ei kumoudu perheenyhdistämistilastoilla. Kun Honkasalo antaa ymmärtää, että ankkurilapset eivät ole ankkurilapsia, niin on nurinkurista syyttää, että heidät "tehdään aktiivisesti perheettömiksi". Mitäs he perheellä, jos eivät ole ankkurilapsia, jotka haluavat perheensä Suomeen.

Edit:
Saska saa tuolla ketjussa melkoista höykytystä, vaikka heilutti heti aluksi valkoista lippua.

Lainaus
Saska Saarikoski
Ja ennen huutomyrskyä: minähän siis kannatan hädänalaisten auttamista ja nykyistä laajempaa maahanmuuttoa.
« Viimeksi muokattu: 12.02.2020, 22:50:48 kirjoittanut Roope »
Mediaseuranta - Maahanmuuttoaiheiset uutiset, tiedotteet ja tutkimukset

Rasse

 • Jäsen
 • *
 • Viestejä: 2
 • Liked: 0
Miten joku alaikäinen muutenkaan päätyy suomeen Irakin aavikoilta? Eksyykö hän perheestään sienimetsällä ja kävelee vahingossa suomen rajan yli (ilmeisesti venäjän kautta, tai taikaoven, kai sellaisiakin on oltava, et voi todistaa ettei ole), unohtaa perheensä olemassaolon kuudeksi kuukaudeksi huonon puurotarjoilun aiheuttaman amneesian vuoksi, lopulta muistaen "Hei, minullahan on 10 muuta perheenjäsentä, mutta en voi enää palata maahanmuuttolain vuoksi. Haluaisin heidät seurakseni.".

Tuossa on siis kuvattu tilanne, jossa 17.99 vuotias lapsi päätyy suomeen, mutta ei ole varsinaisesti ollut ankkurilapsi.

Hylkäävätkö aavikoiden perheet lapsensa useinkin, sieltä ne tupsahtelevat maapallon tuoselle puolelle puf? Kapaloikäisiä työnnetään ihmisvirtojen käsiin, että viekää jonnekkin missä pippuri ei kasva? Helvetti tälläisiä lapsiaan pahoinpiteleviä ei todellakaan pidä haalia tänne lisää. Kasvatetaan ne viattomat lapset kristillisessä adoptioperheessä, tuskin tulee savimajaa ikävä muualla, kuin ehkä kuvaamataidon tunnilla.

Blanc73

 • Kannatusjäsen
 • Jäsen^^^
 • ****
 • Viestejä: 11 834
 • Liked: 17595
 • Geenivirhe paholainen, Oulun osasto
Nyt on alkanut median kautta propaganda, jonka mukaan "alaikäisiä lapsia" oltaisiin tuomassa Suomeen Ohisalon ohituskaistaa pitkin. Kuulostaako tutulta?  Vuonna 2015 suomalaisille veronmaksajille myytiin nyyhkytarinaa hukkuneiden ja itkevien lasten kuvilla Välimereltä. Mitä saimme? 30000 irakilaista karvaturria ja jälkiä siivotaan vieläkin. Myös ihmishenkiä on menetetty sinisilmäisyyden vuoksi. Sama toistuu taas...
"Somaleissa on korkeasti koulutettuja runsaasti mm. koneinsinöörejä, Soile Syrjäläinen on huomannut. Heidän todistuksensa on vain jäänyt Somaliaan, hän toteaa."

Erikoislääkäri ja terapeutti Pirkko Brusila: "Muslimeilla seksuaalisuuden käsite on kantasuomalaisia laajempi."

Roope

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 33 950
 • Liked: 78727
Nyt on alkanut median kautta propaganda, jonka mukaan "alaikäisiä lapsia" oltaisiin tuomassa Suomeen Ohisalon ohituskaistaa pitkin. Kuulostaako tutulta?  Vuonna 2015 suomalaisille veronmaksajille myytiin nyyhkytarinaa hukkuneiden ja itkevien lasten kuvilla Välimereltä.

Syksyn 2015 mieleen tuovan mediaoperaation tunnistaa muun muassa sisäministeri Ohisalon käyttämästä ja valtamedian toistamasta uudesta termistä "perheettömät lapset", jolla annetaan ymmärtää, että kyse on pienistä orvoista. Oikeasti orpoutta ei pystytä tai yritetä sen kummemmin selvittää, vaan kyse on muusta perheestään syystä tai toisesta eronneista alaikäisistä, joiden ikähaitari painottuu lähemmäs 18 vuotta.

Edit:
Ilta-Sanomien otsikko: "STT:n tiedot: Kreikan orpolapsista keskusteltiin hallituksen iltakoulussa lokakuussa – paikalla myös keskustan edustus"

Hesarissa: "Heistä 8,7 prosenttia on alle 14-vuotiaita ja 91,3 prosenttia 14–17-vuotiaita."

Edit2:
Iltalehti: "Juttua muokattu 13.2.2020 kello 11.35: Muutettu otsikossa ollut sana ”orpolapset” muotoon ”lapset”. Kyse on perheettömistä alaikäisistä lapsista, jotka eivät välttämättä ole orpoja."
« Viimeksi muokattu: 14.02.2020, 11:58:53 kirjoittanut Roope »
Mediaseuranta - Maahanmuuttoaiheiset uutiset, tiedotteet ja tutkimukset

Blanc73

 • Kannatusjäsen
 • Jäsen^^^
 • ****
 • Viestejä: 11 834
 • Liked: 17595
 • Geenivirhe paholainen, Oulun osasto
No niin, YLE aloitti rummutuksen... :silakka:

Lainaus
https://yle.fi/uutiset/3-11205897
Kreikan pakolaisleirin kurjat olot järkyttävät kokenutta avustuslääkäriä: "Ei ole sanoja kuvailemaan sitä"

Morian pakolaisleirillä Lesboksella lapset leikkivät roskien keskellä ja nukkuvat yöt kylmissä teltoissa.

– Kun Morian leirille saapuu, seinälle on kirjoitettu "he tappoivat unelmamme". Minun seuraava ajatukseni on heti, että he, keitä he sitten ovatkin, ovat tappaneet heidän lapsuutensa. Unelmat liittyvät tulevaisuuteen, mutta lapsuus on nyt.

Näin pohtii Lesboksen saarella Lääkärit ilman rajoja -järjestön lääkinnällistä apua turvapaikanhakijoille koordinoiva tohtori Giovanna Scaccabarozzi.

Scaccabarozzi näkee, kuinka lasten tilanne Kreikan pahamaineisimmalla pakolaisleirillä huononee päivä päivältä. Moria on yksi niistä pakolaisleireistä, joilta sisäministeri Maria Ohisalo on valmis tuomaan perheettömiä lapsia Suomeen.
"Somaleissa on korkeasti koulutettuja runsaasti mm. koneinsinöörejä, Soile Syrjäläinen on huomannut. Heidän todistuksensa on vain jäänyt Somaliaan, hän toteaa."

Erikoislääkäri ja terapeutti Pirkko Brusila: "Muslimeilla seksuaalisuuden käsite on kantasuomalaisia laajempi."

takalaiton

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 863
 • Liked: 3614
Lainaus
Perheenyhdistämistä koskevaa lainsäädäntöä tarkastellaan lapsen edun toteutumisen edistämiseksi

Sisäministeriössä valmistellaan ulkomaalaislain muutosta, jonka tavoitteena on lopettaa toimeentuloedellytyksen soveltaminen alaikäisiin perheenkokoajiin, jotka ovat saaneet oleskeluluvan kansainvälisen suojelun perusteella. Samassa yhteydessä selvitetään, miten toimeentuloedellytykset vaikuttavat pakolaisaseman ja toissijaista suojelua saaneiden perhe-elämän suojaan ja perheenyhdistämisen toteutumiseen.

Sisäministeriön 15.7. asettamassa hankkeessa selvitetään lisäksi perheenyhdistämiseen liittyviä ongelmia ja arvioidaan muita mahdollisia lainsäädännön muutostarpeita hallitusohjelman mukaisesti. Perheenyhdistämistä koskevaa lainsäädäntöä tarkastellaan erityisesti lapsen edun toteutumisen kannalta.

– Nopea perheenyhdistäminen tukee menestyksekästä kotoutumista. Oikeus perhe-elämään on erityisen tärkeä maahan yksintulleille alaikäisille turvapaikanhakijoille, sisäministeri Maria Ohisalo korostaa.

Perheenyhdistämiselle asetettujen esteiden poistaminen edistää hallituksen ihmis- ja perusoikeuspolitiikkaa sekä lapsi- ja perhemyönteistä politiikkaa. Oikeus perhe-elämään on turvattu muun muassa EU:n perusoikeuskirjan 7 artiklassa sekä Euroopan ihmisoikeussopimuksen 8 artiklassa.

Eduskunta on lisäksi edellyttänyt, että valtioneuvosto laatii tarvittavat lainsäädäntömuutokset sen mahdollistamiseksi, että pakolaisaseman ja toissijaisen suojeluaseman saaneiden perheenyhdistämishakemuksiin ei sovelleta toimeentuloedellytystä.

https://valtioneuvosto.fi/-/1410869/perheenyhdistamista-koskevaa-lainsaadantoa-tarkastellaan-lapsen-edun-toteutumisen-edistamiseksi

Ohisalo jatkaa tihutöitään ja käytännössä kaikkien turvapaikkaturistien perheenyhdistämisen tulorajat ollaan ilmeisesti poistamassa. Perheenyhdistäminen haittaa tutkimusten mukaan alaikäisten kotoutumista, mutta Ohisalo toistelee tuttuun tapaan omia vaihtoehtoisia faktojaan.
Oulu is not safe - start deportations.

Golimar

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 16 686
 • Liked: 24361
 • Ego sum Spartacus
Eihän tulorajoja ole ennenkään sovellettu näiden ankkurilapsukaisten tai muidenkaan haittamaahanmuuttajien osalta. Mätien poliitikkojen, virkakyöstien ja yleishaitallisten järjestöjen tarkoitus on haalia mahdollisimman paljon ongelmia, rikoksia ja rahan menoa aiheuttavaa kehitysmaalaista roskaväkeä Suomeen.

akez

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 9 874
 • Liked: 29435
Ohisalo jatkaa tihutöitään ja käytännössä kaikkien turvapaikkaturistien perheenyhdistämisen tulorajat ollaan ilmeisesti poistamassa. Perheenyhdistäminen haittaa tutkimusten mukaan alaikäisten kotoutumista, mutta Ohisalo toistelee tuttuun tapaan omia vaihtoehtoisia faktojaan.

Ohisalo ja vihreät väittävät taistelevansa ilmastonmuutosta vastaan. Välineenä siihen he käyttävät nyt väen haalimista tänne kehitysmaista, joka moninkertaistaa näiden tuottaman saastakuorman ja siten tekee tyhjiksi kaikki "vihreät ilmastohankkeet". Viher-pekka toisaalla noutaa myös innolla terroristeja tänne, kun tässä suhteessa ohisalo tyytyy vain noutamaan Kreikan Lesbokselta pahinta mahdollista - suurimmaksi osaksi vielä täysi-ikäistä - ongelmasakkia, jota samalla nimittää hämätäkseen "lapsukaisiksi".

Jo nuo seikat osoittavat, että vihreiden "ilmastosuojelu" on pelkkää kommunistisoopaa ja yleisön kusettamista. Näiden todelliset tavoitteet ovat jotakin aivan muuta, vaikka rivisopuli tuolla ei sitä vielä ymmärtäisikään.
"Meidän on oltava valmiita huijaamaan, petkuttamaan, rikkomaan lakeja, salailemaan ja piilottamaan totuutta ... Meidän on kirjoitettava kielellä,
joka kylvää massojen keskuuteen vihaa, inhoa ja halveksuntaa niitä kohtaan, jotka ovat eri mieltä kuin me." - Vladimir Iljitš Lenin

Olkinukke

 • Jäsen^^
 • **
 • Viestejä: 87
 • Liked: 52
Ohisalo jatkaa tihutöitään ja käytännössä kaikkien turvapaikkaturistien perheenyhdistämisen tulorajat ollaan ilmeisesti poistamassa. Perheenyhdistäminen haittaa tutkimusten mukaan alaikäisten kotoutumista, mutta Ohisalo toistelee tuttuun tapaan omia vaihtoehtoisia faktojaan.

Onko linkkiä tutkimuksiin alaikäisten kotoutumisesta? Olisi käyttöä.

Sakari

 • Kannatusjäsen
 • Jäsen^^^
 • ****
 • Viestejä: 2 211
 • Liked: 4508
Niin tuntuu tosiaan Vihreiden Luonnonsuojelu asia olevan vain kiiltokuvaa. Jos verrataan perussuomalaisia ja kuten tiedämme ps on kansallismielinen puolue. Jos valtaan päästyään perussuomalaiset alkaisivat tekemään hartiavoimin töitä sen eteen että kaikki teollisuus tuotteet hankitaan Ruotsista ja myydään yritykset ruotsalaisille. Niin vain täysi Tollo ja läpi paatunut voisi pokkana selittää persujen ajavan suomalaisten asiaa.

Tuollaisessa skenaariossa olisi täysin selvää ja oikein todeta perussuomalaisten olevan ruotsalaisten asialla.

Käytännön teot puhuvat totuuden aina. Tästä syystä on oikein ja täysin selvää sanoa Vihreät ovat muslimi ja maahanmuutto puolue. Islamin edistäminen ja kehitysmaista tulevan maahantulon edistäminen on Vihreiden päätavoite.

Korjatkaa jos päättelyn on pielessä.
Ooh lalaa...

Skeptikko

 • Global Moderator
 • Jäsen^^^
 • *****
 • Viestejä: 12 232
 • Liked: 16781
– Nopea perheenyhdistäminen tukee menestyksekästä kotoutumista. Oikeus perhe-elämään on erityisen tärkeä maahan yksintulleille alaikäisille turvapaikanhakijoille, sisäministeri Maria Ohisalo korostaa.

Tuossahan valehdellaan härskisti. Esimerkiksi ruotsalaisessa tutkimuksessa havaittiin perheenyhdistämisten pikemminkin heikentävän kotoutumista:

Sämre integration när flyktingbarn förenas med sina föräldrar?
https://svenska.yle.fi/artikel/2015/05/06/samre-integration-nar-flyktingbarn-forenas-med-sina-foraldrar

Lainaus
Köyhempi kotouttaminen, kun pakolaislapset yhdistyvät vanhempiensa kanssa?

Ilman huoltajaa olevien alaikäisten turvapaikanhakijoiden määrä on lisääntynyt Euroopassa ja myös Suomen on otettava vastuu. Yllättäen tutkimus osoittaa, että pakolaislapset, jotka eivät ole yhdistyneet perheidensä kanssa, pärjäävät paremmin työelämään siirtyessään.
...
"Köyhempi integraatio, kun lapset yhdistyvät vanhempiensa kanssa"

Ruotsissa noin 30 prosenttia kaikista pakolaislapsista on yhdistynyt vanhempiensa kanssa. Professori Wadensjön tutkimus osoittaa yllättäen, että työelämä ei suju yhtä hyvin pakolaislapsille, jotka ovat yhdistyneet vanhempiensa luo.

- Se on heille hieman pahempaa, Wadensjö sanoo.

Yksi syy voi olla se, että lapset tulevat helpommin Ruotsin yhteiskuntaan, jos he eivät ole yhdistyneet perheen kanssa, hän uskoo.

Tässä vielä alkuperäinen versio vielä ruotsiksi noista yllä olevista Googlen konekääntämistä lainauksista FST:n uutisten jutusta:

Lainaus
Sämre integration när flyktingbarn förenas med sina föräldrar?

Antalet ensamkommande minderåriga asylsökande har mångdubblats i Europa och även Finland måste ta sitt ansvar. Överraskande nog pekar forskning på att flyktingbarn som inte återförenas med sina familjer klarar sig bättre när de ska ut i arbetslivet.
...
"Sämre integration när barnen återförenas med sina föräldrar"
I Sverige återförenas cirka 30 procent av alla flyktingbarn med sina föräldrar. Överraskande nog visar professor Wadensjös forskning att det inte går lika bra i arbetslivet för de flyktingbarn som förenas med sina föräldrar.

- Det går snarare lite sämre för dem, säger Wadensjö.

En orsak kan vara att barn lättare kommer in i det svenska samhället om de inte återförenas med familjen, anser han.

Eräs mekanismi joka voi selittää sitä miksi perheenyhdistäminen heikentää kotoutumista on se, että islamilaisista maista tulevat vanhemmat haluavat usein estää lastensa länsimaalaistumista esimerkiksi uhkaamalla lähettää lapsen synnyinmaahan tai jopa toteuttamalla sen.

https://twitter.com/MariaOhisalo/status/1283383040539078658
Lainaus
Lakihankkeessa tarkastellaan perheenyhdistämistä koskevaa lainsäädäntöä lapsen edun toteutumisen edistämiseksi.

Nopea perheenyhdistäminen tukee kotoutumista. Oikeus perhe-elämään on erityisen tärkeä yksin tulleille alaikäisille turvapaikanhakijoille.
« Viimeksi muokattu: 15.07.2020, 17:59:31 kirjoittanut Skeptikko »
En homona toivota tervetulleiksi Suomeen henkilöitä, jotka haluavat tappaa minut:
http://www.bbc.com/news/magazine-33565055

Tanskan pakolaisapu: hallitsematon tulijatulva johtamassa armageddoniin ja yhteiskuntamme tuhoon:
http://jyllands-posten.dk/international/europa/ECE7963933/Sammenbrud-truer-flygtningesystem/

takalaiton

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 863
 • Liked: 3614
Onko linkkiä tutkimuksiin alaikäisten kotoutumisesta? Olisi käyttöä.

Ainakin Ruotsista löytyy tuo yksi tutkimus:

https://hommaforum.org/index.php/topic,112822.msg2264513.html#msg2264513
Oulu is not safe - start deportations.

kivimies

 • Vieras
Miksi ihmeessä Suomen pitäisi yhdistää tänne näiden jätkien perheet, jotka ovat lähettäneet heidät pois luotaan.

Siinä ei ole mitään järkeä, paitsi maahanmuuton määrän maksimoinnin kannalta. Ja sitähän vihreät haluavat.

Järkevin ratkaisu olisi yhdistää koko perhe lähtömaahansa.

Ja mitä tulee "lapsen etuun" nämä huijarit eivät ole mitään lapsia, vaan esiintyvät sellaisina. Olisi parasta, että tämä typerä teatteriesitys lopetettaisiin ja heitä kohdeltaisiin aikuisina.

Mika

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 6 630
 • Liked: 7977
Perheenyhdistämisen tulovaatimus voidaan näppärästi kiertää ottamalla alaikäisiä turvapaikanhakijoita, joiden kotiutuminen tietysti edellyttää, että koko suku sitten yhdistetään Suomeen. 

Näiden Kreikasta otettavien piti käsittääkseni olla suurelta osin tyttöjä. Tässäkin luistettiin. Tulossa olevista 90  % on kuulemma teini-ikäisiä poikia.
"Nigerian poliisi on pidättänyt vuohen epäiltynä autovarkaudesta"

Roope2

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 3 924
 • Liked: 5393

“Lapsen etu” nokittamiskorttina  on nykyajan vastine “neuvostovastaisuudelle”. On aina hyväksyttävä peruste mille toimenpiteelle tahansa.
”Oikeusvaltiossa peruspalveluministeri ei voi ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä jonkun lain pykäliä pitämällä tiedotustilaisuuksia.”

Methodios

 • Jäsen^^
 • **
 • Viestejä: 256
 • Liked: 2081
 • Pahoinvointiyhteiskunnan nettomaksaja
Näiden ”alaikäisten ja yksintulleiden” haalimisen himo selittyy pääosin seuraavalla...

Bisness-näkökulma

Alaikäisen kotouttamisessa, asuttamisessa on ns valtion/kunnan loputon piikki auki ja siitä voi lukuisa huijariorgaanisaatio ja bisnesmies lypsää satojatuhansia per karvaturri; ehkä jopa miljoonia. Vaikka karvaturri olisi kuinka sekaisin tahansa, niin aina parempi. Jotain psykoterapiakonsultointia vaan päälle 295 eur per h + alv. Ja sitten joku hyysärijärjestö auttaa karvaturrikkaa yhdistämään sieltä kotimaasta tänne perheensä (ja muutama serkku ja kylämies kaupan vielä päälle), koska eihän se karvaturri muuten kotoudu. Ja kuin taikaiskusta maahan saapuu lisää monikulttuurista rikkautta; loppuikänsä yhteiskunnan tuilla elävää monenlaista murjaania. Taas tarvitaan lisää asuntoja, tulkkeja, terveydenhuoltoa, kotouttamista, terapiaa ja vaikka mitä... ja kuten yllä todettiin ”lapsen etu” on maaginen termi, jolla kaikki kritiilki hiljenee.

Suvakkinäkökulma

Kaikista eniten sekaisin olevat viher- ja kommarisuvakit varmaan uskovat, että kyllähän mahdollisimman monta hädänalaista ja surkeaa ”lasta” pitää auttaa, koska meillä on varaa ja velvollisuus... Voi sitä lapsiparkaa! Ja se suvakki on niin sekaisin, ettei hän edes lopulta edes tajua sitä ketä lopulta saapuu. Kun ei löytynyt niitä 10 v tyttöjä, vaan löytyi 20-30 v partasuita... mutta otetaan ne vaan kaikki! On se partainen lapsi kuitenkin ollut joskus alle 18 v... ainakin 10 vuotta sitten, mutta se aika kuluu niin nopeasti...  Ehkä tyttöjä löytyy myöhemmin? Kaikkia pitää kuitenkin auttaa; niinhän ne kv-sopimukset ja rajoittamattomat ihmisoikeudet sanoo! Olisi rasismia ja populismia väittää muuta. Ylekin todisti juuri samaa ja lukuisat muut mediat.
« Viimeksi muokattu: 16.07.2020, 11:19:47 kirjoittanut Methodios »

Roope

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 33 950
 • Liked: 78727
Lainaus
Perheenyhdistämistä koskevaa lainsäädäntöä tarkastellaan lapsen edun toteutumisen edistämiseksi

https://valtioneuvosto.fi/-/1410869/perheenyhdistamista-koskevaa-lainsaadantoa-tarkastellaan-lapsen-edun-toteutumisen-edistamiseksi

Ohisalo jatkaa tihutöitään ja käytännössä kaikkien turvapaikkaturistien perheenyhdistämisen tulorajat ollaan ilmeisesti poistamassa. Perheenyhdistäminen haittaa tutkimusten mukaan alaikäisten kotoutumista, mutta Ohisalo toistelee tuttuun tapaan omia vaihtoehtoisia faktojaan.

Lainaus käyttäjältä: Sisäministeriö
– Nopea perheenyhdistäminen tukee menestyksekästä kotoutumista. Oikeus perhe-elämään on erityisen tärkeä maahan yksin tulleille alaikäisille turvapaikanhakijoille, sisäministeri Maria Ohisalo korostaa.

Ketjussa mainitun ruotsalaisen tutkimuksen mukaan perheenyhdistäminen heikentää alaikäisten turvapaikanhakijoiden kotoutumista, mikä on varsin ymmärrettävää, kun ajattelee tyypillisten lähtömaiden nuorten elämää rajoittamaan pyrkivää kulttuuria ja ristiriitaa uuden kotimaan kulttuurin kanssa.

Nopeaksi tiedetty tai luultu perheenyhdistäminen vain yllyttää turvapaikkajärjestelmän väärinkäyttöön. Tuhannet irakilaiset elintasosurffarit palasivat kotiinsa ja monet oman kertomansa mukaan juuri siksi, että huomasivat, että Suomen antelias turvapaikka- ja perheenyhdistämisjärjestelmä oli pahasti ruuhkautunut ja perheen saaminen tänne kestäisi siksi parhaassakin tapauksessa vuosia.

Lainaus käyttäjältä: Sisäministeriö
Perheenyhdistämiselle asetettujen esteiden poistaminen edistää hallituksen ihmis- ja perusoikeuspolitiikkaa sekä lapsi- ja perhemyönteistä politiikkaa. Oikeus perhe-elämään on turvattu muun muassa EU:n perusoikeuskirjan 7 artiklassa sekä Euroopan ihmisoikeussopimuksen 8 artiklassa.

Tällainen Euroopan ihmisoikeussopimuksen artiklan tulkinta on tässä yhteydessä silkkaa sanahelinää. Perheenyhdistämisestä määrätään EU-tasolla esimerkiksi perheenyhdistämisdirektiivissä, joka sallisi Suomelle runsaasti paljon tiukempiakin perheenyhdistämisen ehtoja ja rajoituksia, jotka ovat luonnollisesti ihmisoikeussopimuksen mukaisia.

Vihreät käyttävät viestinnässään näköjään samaa kikkaa kuin vedotessaan ikiomaan tulkintaansa vuoden 1969 rotusyrjinnän vastaisesta yleissopimuksesta, joka muka velvoittaa Suomen (joskaan ei muita sopimuksen alaisia maita) "kriminalisoimaan rasismin", mikä mahdollistaisi mielivaltaisen puuttumisen suomalaisten perusoikeuksiin (sananvapaus, yhdistymisvapaus, kokoontumisvapaus).

Edit:
Lainaus
Fadu Ali Abdu
Uskon, että jokainen peruskouluja käynyt ymmärtää sanan alaikäinen perheenkokoaja. Ankkurilapsi on valtavan rasistinen sana.En tiennytkään,että Suomessa on avoimesti rasistisia lehden toimittajia.

Veronika Honkasalo
Kiitos Fadu kun nostat esille termin rasistisuuden. Tosiasiassa perheenyhdistämisestä on Suomessa tehty tavattoman vaikeaa ja vastoin lapsen oikeuksien sopimusta Suomi on vuosia harjoittanut politiikkaa, jossa yksin ilman huoltajaa tulleista alaikäisistä tehdään perheettömiä.
https://twitter.com/veronikahonka/status/1283994271419441153

"Ankkurilapsi" ei ole terminä rasistinen vaan viittaa UNHCR:nkin vahvistamaan vastenmieliseen ilmiöön, että perheet lähettävät alaikäisiä perheenjäseniään Eurooppaan mm. Afganistanista tarkoituksena saada itselleen oleskeluluvat perheenyhdistämisen kautta, koska se tulee halvemmaksi eikä edellytä suojeluntarpeen tutkimista.

Suomen perheenyhdistämissäännöt ovat tosiasiassa edelleen kiistatta EU:n löysimpiä ja ylittävät kirkkaasti kaikki EU:n määrittelemät perheenyhdistämissäännöt. Lapsen oikeuksien sopimusta ei ole rikottu, eikä EU ole edes vihjannut sellaisesta. Jos Suomi jonkin omaperäisen tulkinnan mukaan rikkoo sopimusta, sitten sitä rikkovat muutkin EU-maat.
« Viimeksi muokattu: 19.07.2020, 12:33:58 kirjoittanut Roope »
Mediaseuranta - Maahanmuuttoaiheiset uutiset, tiedotteet ja tutkimukset

akez

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 9 874
 • Liked: 29435
Kaikista eniten sekaisin olevat viher- ja kommarisuvakit varmaan uskovat, että kyllähän mahdollisimman monta hädänalaista ja surkeaa ”lasta” pitää auttaa, koska meillä on varaa ja velvollisuus...

Tästä huolimatta he eivät halua auttaa kaikkia, vaan valikoiden joitakin ja silloinkin ottaen kohteekseen vielä ilmiselvät huijarit.

Toisaalta täällä upotetaan suohon valtavia rahanmääriä huijareihin, jotka ovat lähteneet Eurooppaan vuolemaan kultaa, kun ovat kuulleet porttien olevan taas auki. Matkalla ei vaivoja säästelty, vaan trampattiin monien turvallisten maiden halki tuhansien kilometrien matkoja ja lopulta saatettiin maksaa ihmissalakuljettajalle loppu-etepista 10.000 euroa koko suvun yhdessä kokoamia rahoja, joilla henkilö olisi voinut notkua koko loppuelämänsä ajan kotimaassaan tekemättä mitään tai kyennyt työllistämään itsensä panemalla pikkubisneksen pystyyn. Koska kyse on usein koko suvun investoinnista, niin he odottavat saavansa enemmän rahaa takaisin, kuin mitä sijoittivat. Tästä sitten alkaa kaiken asteisten vahinkojen, tuhojen ja tappioiden kasaantuminen kohdemaassa, ja voi sitä ulinaa, itkua ja valitusta joka alkaa, jos ankkuri ei suunnitelmien mukaisesti takerru Euroopan maaperälle. Tätä tilannetta eräät poliittiset tahot hyödyntävät erittäin aktiivisesti omiin tarkoituksiinsa.

Toisaalta siellä ne lapset elävät edelleen katuojissa Filippiineillä ja suurin osa lapsista joutuu joka tapauksessa konfliktin sattuessa jäämään sinne lähialueille. Tämä taas ei kiinnosta ketään aktiivista touhuajaa, ellei joku keksi, että tuodaan ne tänne, joka on järjettömin optio, mikä ikinä voisi kajahtaa kenellekään päähän (logistiikka, kustannukset, kustannushyötysuhde, kulttuuri, aiheutuvat vahingot kohdemaassa etc). Mikään tekijä ei puhu tuon option puolesta. Jos jo yhdestä huijarista aiheutuvien kustannusten rahat lähetettäisiin suoraa tuonne oikeille kohdealueille, niin samalla saataisiin moninkertainen teho auttamiseen, mutta se ei enää kiinnosta ketään puuha-peteä - ei suvakkia, ei vokkiparoonia, ei politikoivia järjestöläisiä, ei ihmisoikeussotureita. Se kun ei olisi enää "hyvä bisnes" kenellekään näistä.
"Meidän on oltava valmiita huijaamaan, petkuttamaan, rikkomaan lakeja, salailemaan ja piilottamaan totuutta ... Meidän on kirjoitettava kielellä,
joka kylvää massojen keskuuteen vihaa, inhoa ja halveksuntaa niitä kohtaan, jotka ovat eri mieltä kuin me." - Vladimir Iljitš Lenin

Roope

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 33 950
 • Liked: 78727
Lainaus
Erna Bodström
Mitä mietin tänään? Perheenyhdistämisen tulorajoja. Että onko ihan oikeasti suomalaisen yhteiskunnan etu pitää #pakolainen erossa perheestään. Varsinkin kun tutkimusten mukaan perheen läsnäolo edesauttaa #kotoutuminen. #perheenyhdistäminen
https://twitter.com/ernabodstrom/status/1280395271608905728

Minä taas mietin näiden suomalaisten tutkija-aktivistien loputonta epärehellisyyttä.

Pakolaisten perheenyhdistämisessä ei ole Suomessa tulorajoja.

Tutkimukset eivät tue käsitystä, että perheenyhdistäminen auttaisi yhteiskuntaan integroitumisessa, mutta päinvastaisesta on kyllä tutkimusnäyttöä. Bodström ei ketjussa halua nimetä väitettään tukevia tutkimuksia vaan kehottaa kysyjää googlaamaan.
Mediaseuranta - Maahanmuuttoaiheiset uutiset, tiedotteet ja tutkimukset

Kauko-Aatos

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 576
 • Liked: 2297
 • Feministinen internationaali
Twitterkeskustelija haluaisi tutustua tuohon tutkimukseen johon maahanmuuttotutkija ja ihmisoikeusaktivisti Boström viittaa.
Erna vastaa, että "guuglaa vaikka"  ;D
Jotenkin luulisi, että alaa aktiivisesti tutkiva ja puffaava tutkija tietäisi edes tutkimuksen johon argumenttinsa perustaa. Mutta ei kai se ole niin justiinsa sitten. Vahva usko korvaa kovimmankin tutkimuksen.
"Keskustan hallintovaliokuntaryhmän kanta al-Holin leirillä oleviin suomalaisiin on selkeä. Emme hyväksy massapalautuksia, myös lasten osalta tilanne harkittava tarkkaan. Vapaaehtoisesti kalifaattiin lähteneet ovat itse kohtalonsa valinneet. Jääkööt sinne". King in the North. Defender of Lapland, Mikko Kärnä (kesk.)

Roope2

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 3 924
 • Liked: 5393
Syyriasta viisi vuotta sitten Ruotsiin tulleella Hassan Osarilla ei kaikki perheenyhdistämisasiat menneet ihan putkeen, mutta ei hätää: kun Ohisalo on saanut vuoden sisällä asiat täällä järjestettyä, niin Tukholmasta lauttalippu Suomeen ja taikasana. Henkilö sormenjälkineen on deletoitu tietokannoista siihen mennessä, joten elämä uudella identifikaatiolla voi alkaa ja Ruotsia suvaitsevampi Suomi toivottaa loppuperheenkin hetimiten tervetulleeksi.

Muutama päivä sitten SVT:n webbisivulla kerrottiin Hassania kohdanneista epäoikeudenmukaisuuksista.

Otsikkona: Hassan ei ole tavannut lapsiaan viiteen vuoteen. Tulin tänne turvatakseni heidän tulevaisuuden.

Viisi vuotta sitten syyskuisena aamuna Hassan vilkutti jäähyväiset vaimolleen, 11-vuotiaalle Muhammadille, 9-vuotiaalle Salwalle ja 6-vuotiaalle Abdulmanalle ja astui veneeseen, jonka nokka osoitti kohti Eurooppaa. Sen jälkeen he eivät ole nähneet toisiaan.

”Tiesin, että se kestää, mutta arvioin, että vuoden tai pari”, sanoo Hassan

Hassan pelkäsi, että lapset hukkuisivat, jos he tulisivat mukaan keikkuvaan kumiveneeseen, joten varminta oli lähteä matkalle yksin. Syksyllä 2015 kaikki Syyriasta lähteneet saivat pysyvän oleskeluluvan ja perheenyhdistämismahdollisuudet olivat mainiot.

Mutta sitten on tullut mutkia matkaan. Hassan mokasi anomuksen jättämisessä ajoissa, joten perheenyhdistämiseen nyt vaaditaan, että hänellä täytyy olla varaa riittävän suureen asuntoon sekä vaimon ja kolmen lapsen elättämiseen.

”On selvää, että minun täytyy huolehtia heistä, mutta vaatimus on, että verojen ja vuokranmaksun jälkeen minulla täytyy vielä olla 24000 kruunua (2300 euroa). Kenelle tahansa pakolaiselle se on vaikeaa, ellei mahdotonta. Ehkä ruotsalainenkaan ei selviäisi siitä”, Hassan valittaa.

Hassan työskentelee asentajana Tukholmassa. Kun sieltä ei löytynyt riittävän suurta (ja halpaa ?) asuntoa perheelle, hän hommasi asunnon Bollnäsistä 270 km:n päästä. Mutta kahteen asuntoon ja rahan lähettämiseen Turkkiin ei asentaja Hassanin liksa aivan riitä

Hassan miettii, miten voisi elää lasten kanssa yhdessä.

”He eivät voi tulla tänne, enkä voi matkustaa Turkkiin, koska en saa sinne viisumia. Se on mahdoton yhtälö. Tulin tänne turvatakseni lasteni tulevaisuuden, jotta saisivat elää turvallisessa maassa, kaukana sodista ja köyhyydestä. Jos en voi antaa heille mitään, elämäni on turhaa Ruotsissa”, Hassan pohdiskelee.


Hassan har inte träffat sina barn på fem år: ”Kom hit för att trygga deras framtid”
Publicerad 15 juli 2020
Han trodde att de snart skulle ses igen. Men så blev det inte. Efter fem år väntar Hassan Osari fortfarande på att träffa sina tre barn.

En septembermorgon för fem år sedan vinkade Hassan av sin fru och deras tre barn, elvaåriga Muhammad, nioåriga Salwa och sexårige Abdulmana och satte sig på en båt mot Europa. Sedan dess de inte setts igen.

– Jag visste att det skulle dröja, säger Hassan Osari. Men jag trodde att det skulle ta ett år eller två, inte fem.

Han var rädd att barnen skulle drunkna om han satte dem på den ostadiga gummibåten och tänkte att det var säkrare att åka ensam. Då, i början av hösten 2015, fick alla som flydde från Syrien permanent uppehållstillstånd och möjligheterna till familjeåterförening var goda.
”En svensk kanske inte ens klarar det”
Men sedan dess har det blivit svårare. Eftersom Hassan Osaris ansökan inte registrerades inom tre månader omfattas han nu av krav på att kunna försörja sig själv, sin fru, de tre barnen och ha en lägenhet som är tillräckligt stor för dem alla.

– Det är klart att det är mitt ansvar att försörja dem, säger han. Men de kräver att jag måste tjäna 24 000 efter skatt plus hyra och ha ett förstahandskontrakt. För vilken flykting som helst är det svårt, om inte omöjligt. En svensk kanske inte ens klarar det.

Hassan Osari arbetar som mekaniker i Stockholm. Men där hittade han inget boende som var tillräckligt stort för familjen och skaffade därför en lägenhet i Bollnäs, 27 mil bort. Men två hyror och pengar till familjens uppehälle i Turkiet blev för mycket för hans lön som mekaniker.
En omöjlig ekvation

Nu vet han inte vad han ska göra för att kunna leva tillsammans med barnen.

– De kan inte komma hit och jag kan inte resa dit för Turkiet ger mig inget visum. Det är en omöjlig ekvation, säger han.

– Jag kom hit för att trygga mina barns framtid. För att de skulle växa upp i ett tryggt land, långt från krig och elände. Om jag inte kan ge dem något finns inget kvar för mig i Sverige.

https://www.svt.se/nyheter/inrikes/hassan-har-inte-traffat-sina-barn-pa-fem-ar-kom-hit-for-att-trygga-deras-framtid« Viimeksi muokattu: 21.07.2020, 11:42:56 kirjoittanut Roope2 »
”Oikeusvaltiossa peruspalveluministeri ei voi ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä jonkun lain pykäliä pitämällä tiedotustilaisuuksia.”