Kirjoittaja Aihe: Oikeusministeriön Rasistiset rikokset -työryhmä aikoo vaientaa nettikeskustelun  (Luettu 68703 kertaa)

Roope

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 40 343
 • Liked: 134180
Oikeusministeri Tuija Brax asetti toukokuun 26. päivä työryhmän selvittämään tarvetta säätää Euroopan neuvoston rasisminvastaisen puitesopimuksen nojalla uusia lakeja torjumaan rasistisia ja muukalaisvihamielisiä tietoverkkorikoksia.

Työryhmässä on edustajat oikeusministeriöstä, Helsingin käräjäoikeudesta, Suomen asianajajaliitosta (Johanna Ojala, Ihmisoikeusliitto, Demla) ja Helsingin yliopistosta. Sekä tietenkin meidän oma sananvapauseksperttimme valtionsyyttäjä Mika Illman valtakunnansyyttäjänvirastosta, joka on vaatinut internetin tiukkaa säätelyä, mukaan lukien pikaviestiohjelmien ja IRC:n moderoiminen.

Vaikkei sitä tehtävänannossa suoraan sanotakaan, niin oikeusministeri Braxilla on jo etukäteen tarkka käsitys työryhmältä haluamastaan tuloksesta. Hän haluaa lisätä ns. oikeushenkilön (yritys, järjestö) rangaistusvastuun kansanryhmää vastaan kiihottamiseen. Sen perusteella esimerkiksi keskustelupalstan tai blogipalvelun tarjoajaa voidaan pitää vastuullisena ja syyttää sivujen sisällön perusteella kiihotuksesta kansanryhmää vastaan.

Nykyisin vastuu sivujen sisällöstä on niiden tekijällä ja palveluntarjoajalla on velvollisuus poistaa laittomaksi katsottu materiaali niin pyydettäessä tuomioistuimen päätöksen jälkeen. Illmanin virasto on vain harvakseltaan käyttänyt mahdollisuutta poistattaa materiaalia netistä, joten sen perusteella verkossa on vain vähän rikollisessa mielessä rasistisesti kiihottavaksi tai loukkaavaksi katsottavaa materiaalia.

Tällainen järkeily ei kuitenkaan estä Braxia ja Illmania yrittämästä lainsäädännön keinoin pelotella maahanmuuttopoliittista keskustelua ahtaammalle. Harvalla palveluntarjoajalla on kanttia testata sananvapauden rajoja, kun tuloksena saattaa olla vuosia kestäviä kalliita oikeusjuttuja, huonoa julkisuutta ja ankarimmillaan kahden vuoden vankeusrangaistus vastuuhenkilöille. Helpompaa on sulkea vähänkään tulenarat aiheet ja keskustelijat palvelujen ulkopuolelle.

Tämä aihe pitää tavalla tai toisella nostaa keskusteluun myös muualle tältä foorumilta, ennen kuin on liian myöhäistä. Työryhmän deadline on marraskuun lopulla.

Lainaus
RASISTISET RIKOKSET -TYÖRYHMÄN PERUSTAMINEN

1.1. Asettaminen

Oikeusministeriö on tänään asettanut työryhmän, jonka tehtävänä on saattaa kansallisesti voimaan Brysselissä 27.-28. marraskuuta 2008 tehty neuvoston puitepäätös (2008/913/YOS) rasismin ja muukalaisvihan tiettyjen muotojen ja ilmaisujen torjumisesta rikosoikeudellisin keinoin, jäljempänä rasisminvastainen puitepäätös, sekä Euroopan neuvoston tietoverkkorikollisuutta koskevan yleissopimuksen Strasbourgissa 28. tammikuuta 2003 tehty lisäpöytäkirja (ETS 189), jäljempänä rasisminvastainen lisäpöytäkirja, joka koskee rasistisia ja muukalaisvihamielisiä tietoverkkorikoksia.

1.2. Toimikausi

01.06.2009 – 30.11.2009

1.3. Tausta

Euroopan neuvoston tietoverkkorikollisuutta koskeva yleissopimus saatettiin Suomessa voimaan 1.9.2007 (SopS 59-60/2007). Suomi on allekirjoittanut yleissopimuksen rasisminvastaisen lisäpöytäkirjan 28.1.2003. Lisäpöytäkirja on tullut kansainvälisesti voimaan 1.3.2006.

Komissio antoi ehdotuksensa rasisminvastaiseksi puitepäätökseksi vuonna 2001. Siitä saavutettiin poliittinen yhteisymmärrys marraskuussa 2007 ja se hyväksyttiin OSA-neuvostossa vuotta myöhemmin. Puitepäätös on saatettava kansallisesti voimaan 28.11.2010 mennessä. Puitepäätöksessä on määräyksiä samoista asioista kuin rasisminvastaisessa lisäpöytäkirjassa.

Rasisminvastaisen lisäpöytäkirjan ja puitepäätöksen voimaan saattamisella lähennetään jäsenvaltioiden rikoslainsäädäntöä ja siten edistetään oikeudellista yhteistyötä rasismia ja muukalaisvihaa käsittävien rikosten tehokkaammaksi torjumiseksi. Rasisminvastainen lisäpöytäkirja koskee vain tietoverkossa tehtyjä rikoksia. Sen sijaan rasisminvastaisen puitepäätöksen alaa ei ole vastaavalla tavalla rajattu.

Rasismia ei ole määritelty rasisminvastaisessa puitepäätöksessä eikä lisäpöytäkirjassa. Niissä rikosta pidetään rasistisena lähinnä silloin, kun teko kohdistuu ihonvärin, syntyperän, kansallisen tai etnisen alkuperän mukaan määräytyvään ihmisryhmään tai tällaisen ryhmän jäseneen. Rikoslaissa ei ole määritelty rasistisia rikoksia. Rasisminvastaisessa lisäpöytäkirjassa ja puitepäätöksessä tarkoitetuista rasistisista motiiveista tehty rikos voi tulla rangaistavaksi joko itsenäisenä rikoksena tai rikoksesta tuomittavaa rangaistusta voidaan koventaa rasistisen motiivin perusteella.

Rikoksia, joissa jo rikoksen tunnusmerkistö sisältää rasistisia motiiveja, ovat ennen kaikkea kiihottaminen kansanryhmää vastaan (RL 11:10) ja joukkotuhonta (RL 11:1). Lisäksi syrjintärikokset (RL 11:11, 47:3 ja 47:3a ) ja rikos ihmisyyttä vastaan eräissä tapauksissa (RL 11: 3, 5 k) sisältävät rasistisenkin motiivin. Rasisminvastaisesta lisäpöytäkirjassa ja puitepäätöksessä tarkoitetusta rasistisesta motiivista tehty rikos voi tulla rangaistavaksi edellä mainittuina rikoksina.

Kiihottaminen kansanryhmää vastaan kattaa rasisminvastaisen puitepäätöksen ja lisäpöytäkirjan keskeisimmät kriminalisointivaatimukset. Jos muu yksilöön kohdistuva rikos kuten esimerkiksi laiton uhkaus, pahoinpitely, kunnianloukkaus tai vahingonteko on tehty rasistisesta motiivista, sovelletaan kyseistä rikosta koskevaa rangaistussäännöstä. Se seikka, että teon motiivi on rasistinen, on rikoksen koventamisperuste (RL 6:4, 4 k). Rasisminvastaiseen puitepäätökseen sisältyy vaatimus rasististen vaikuttimien ottamisesta huomioon raskauttavina asianhaaroina.

Kansanryhmän syrjintään kiihottamista tarkoittava kriminalisointi otettiin rikoslakiin vuonna 1970. Säännöksen kansainvälisoikeudellisena taustana oli vuonna 1965 tehty kaikkinaisen rotusyrjinnän poistamista koskeva yleissopimus (SopS 37/1970). Vuonna 1995 säännöstä tarkennettiin eräiltä osin ja rikos sai nimekseen kiihottaminen kansanryhmää vastaan. Nykyiselle paikalleen, rikoslain 11 luvun 10 §:ään, säännös siirrettiin 2008. Säännöksen tulkinta ja soveltaminen on sananvapauden kannalta periaatteellisesti merkittävä.

Rasisminvastaisen puitepäätöksen ja lisäpöytäkirjan tavoitteena on taata tehokkaat, oikeasuhtaiset ja varoittavat seuraamukset sekä oikeushenkilön rangaistusvastuu. Kiihottamisesta kansanryhmää vastaan voi seurata sakkoa tai vankeutta enintään kaksi vuotta. Lakivaliokunta (LaVM 1/2008) pitää perusteltuna, että valmisteltaessa rasismin ja muukalaisvihan vastaisen puitepäätöksen kansallista täytäntöönpanoa arvioidaan, onko julkinen yllytys joukkotuhontaan säädetty Suomessa asianmukaisesti rangaistavaksi myös sovellettavien rangaistusasteikkojen osalta.

1.3. Tehtävät

Työryhmän tehtävänä on laatia ehdotus hallituksen esitykseksi eduskunnalle Euroopan neuvoston tietoverkkorikollisuutta koskevan yleissopimuksen rasisminvastaisen lisäpöytäkirjan hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta.

Tehtävänä on myös saattaa rasisminvastainen puitepäätös kansallisesti voimaan.
Työryhmän on arvioitava, aiheutuuko rasisminvastaisen lisäpöytäkirjan tai puitepäätöksen voimaansaattamisesta tarvetta muuttaa lainsäädäntöä. Tarvittaessa on tehtävä ehdotus lainsäädännön muuttamiseksi. Lainmuutostarpeen arvioinnissa työryhmän on otettava huomioon Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen soveltamiskäytäntö rasistisiksi epäiltyjen ilmaisujen suhteesta Euroopan ihmisoikeussopimuksessa turvattuun sananvapauteen.

1.4 Organisointi

Puheenjohtaja:
Lainsäädäntöneuvos Ilari Hannula, oikeusministeriö, lainvalmisteluosasto

Jäsenet:
Käräjätuomari Jaana Niemitalo, Helsingin käräjäoikeus
Valtionsyyttäjä Mika Illman, Valtakunnansyyttäjänvirasto
Asianajaja Johanna Ojala, Suomen Asianajajaliitto
OTL, hallinto-oikeuden assistentti Riku Neuvonen, Helsingin yliopisto

Työryhmä voi kuulla asiantuntijoita.

Oikeusministeri Tuija Brax
Lainsäädäntöjohtaja Asko Välimaa

Lainaus
Rikoslainsäädännön muutostarve?

Ainoa EU:n rasisminvastaisen puitepäätöksen edellyttämä selvä muutostarve rikoslainsäädäntöön on, että oikeushenkilön rangaistusvastuu on ulotettava kiihottamiseen kansanryhmää vastaan. Muita mainittavia tarkistuksia rikoslainsäädäntöön ei ilmeisesti ole odotettavissa, sillä rasistiset teot ovat Suomessa kattavasti kriminalisoitu ja lisäksi rasistinen motiivi voidaan ottaa huomioon rangaistuksen koventamisperusteena. Mahdollinen tarve täsmentää lainsäädäntöä tutkitaan.
Ote oikeusministeri Tuija Braxin puheesta Vainojen uhrien muistopäivänä 29.1.2009
Mediaseuranta - Maahanmuuttoaiheiset uutiset, tiedotteet ja tutkimukset

Spiru

 • Jäsen^^
 • **
 • Viestejä: 74
 • Liked: 0
Eli jos  kirjoitan ABC:n vessan seinään jotain kiihottavaa, ja joku kiihottuu siitä, (oletetaan, että siivooja ei ole ehtinyt pesemään seinää) niin ABC-konserni on rangaistusvastuussa..? Huh.

Simo Hankaniemi

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 2 791
 • Liked: 120
Valtarakenteessa pelko kasvaa, ettei suomalaisia ehkä onnistutakaan pitämään hiljaisina lypsylehminä ja mamuteollisuuden uhreina. Yksi selkeä porsaanreikä kuitenkin uhkaa jäädä. Mamutus pitäisi määritellä valtakunnan viralliseksi uskonnoksi ja kriittisten kommenttien esittäminen rangaistavaksi vääräuskoisuudeksi. Tämä selkeyttäisi käytäntöä. Silloin ei enää tarvitsisi keinotekoisesti hakea "rasistisia motiiveja" ja merkkejä olemattomasta "kiihotuksesta", vaan kritiikki olisi sinällään rikos oikeaa uskoa vastaan, rasismin kanssa tai ilman. Kansalta voitaisiin myös vaatia oikean uskon tunnustamista ja jo tästä kieltäytyvät voisi ottaa juridiseen käsittelyyn.

Pelokkaat suomalaiset olisi tällä tavalla helppo saada ruotuun. Kekkosen ajan muistava vanhempi polvi kokisi suurta helpotusta, kun vanhat ajat tavallaan palaisivat. Ylhäältä päin tulisivat jälleen selkeät ohjeet oikeasta ajattelusta. Vääräuskoiset nukkuisivat huonosti, kun he nyt uskaltavat riekkua netissä kuin viimeistä päivää.

nyt nappaa

 • Jäsen^^
 • **
 • Viestejä: 272
 • Liked: 1
 • Umpinuiva
Demla on tekemässä Suomesta keskitysleiriä suomalaisille.

Siis aivan järkyttävää roskaa tällainen työryhmä. Viisi pelleä tekee ehdotuksen, ja sitten konsensushallitus äänestää muutokset voimaan, tuosta noin vain? Matti istuu vallassa kuin tatti, ja ei lähde kulumallakaan pois.
Sulje televisio. Käynnistä aivot.

kantakaupunkilainen

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 510
 • Liked: 3
Demla on tekemässä Suomesta keskitysleiriä suomalaisille.

Siis aivan järkyttävää roskaa tällainen työryhmä. Viisi pelleä tekee ehdotuksen, ja sitten konsensushallitus äänestää muutokset voimaan, tuosta noin vain? Matti istuu vallassa kuin tatti, ja ei lähde kulumallakaan pois.

Juuri näin vaan minkäs teet, tulevaisuus on auttamatta se että suomalaiset ovat orjia maassaan ja raatavat äläbäwälöjen hyvinvoinnin eteen.
« Viimeksi muokattu: 13.08.2009, 07:58:46 kirjoittanut kantakaupunkilainen »
War
Ikäluokkansa palomies

P

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 19 947
 • Liked: 25598
"

Rasismia ei ole määritelty rasisminvastaisessa puitepäätöksessä eikä lisäpöytäkirjassa. Niissä rikosta pidetään rasistisena lähinnä silloin, kun teko kohdistuu ihonvärin, syntyperän, kansallisen tai etnisen alkuperän mukaan määräytyvään ihmisryhmään tai tällaisen ryhmän jäseneen. Rikoslaissa ei ole määritelty rasistisia rikoksia. Rasisminvastaisessa lisäpöytäkirjassa ja puitepäätöksessä tarkoitetuista rasistisista motiiveista tehty rikos voi tulla rangaistavaksi joko itsenäisenä rikoksena tai rikoksesta tuomittavaa rangaistusta voidaan koventaa rasistisen motiivin perusteella."


Tämä kiteyttää kaiken. Nyt illmanistien ykkösmies Illmanin Miksu - Joka on nerokkaasti määritellyt hatustaan esim. Toteamuksen tyyliin; Suomi on parempi maa kuin Venäjä - kiihottamiseksi kansanryhmää vastaan käsitteen sisälle meneväksi, pääsee määrittelemään "rasismia ja rasistista rikollisuutta".

Kyllä meno on posketonta. Mika Illman pitää kyllä savustaa virastaan. Kyllä hommalaiset tutkimalla herran virkatoimintaa löytävät jotakin mihin tarttua kiinni?

Kestää parikymmentä vuotta ennen kuin suomalainen lapsi alkaa kuluttamisen sijasta tuottaa yhteiskunnalle jotain. Pakolaisen kohdalla kyse on luultavasti parista vuodesta. Siksi pidän puheita pakolaisten aiheuttamista kansantaloudellisista rasitteista melko kohtuuttomina.
- J. Suurpää, HS 21.4.1991

Ernst

 • Asiantuntija
 • Jäsen^^^
 • *****
 • Viestejä: 27 051
 • Liked: 20165
Tällaiset hankkeet edellyttävät juuri valveutuneiden poliitikkojen puuttumista asioihin ja niiden parlamentaarista valvomista. Hanke on selvässä ristiriidassa sananvapauden kanssa.  Siis esimerkiksi nettikeskustelua ylläpitävä olisi rikosoikeudellisessa vastuussa sellaisista kirjoituksista, jotka ovat rasistisia, vaikka rasismia ei ole kriminalisoitu.

Jos joku näkee tässä orwellilaisia ulottuvuuksia, hän näkee oikein!
Det humana saknas helt hos Sannfinländarna.
Ihmisyys puuttuu kokonaan perussuomalaisilta.
-Anna-Maja Henriksson (r.)

P

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 19 947
 • Liked: 25598
Tällaiset hankkeet edellyttävät juuri valveutuneiden poliitikkojen puuttumista asioihin ja niiden parlamentaarista valvomista. Hanke on selvässä ristiriidassa sananvapauden kanssa.  Siis esimerkiksi nettikeskustelua ylläpitävä olisi rikosoikeudellisessa vastuussa sellaisista kirjoituksista, jotka ovat rasistisia, vaikka rasismia ei ole kriminalisoitu.

Jos joku näkee tässä orwellilaisia ulottuvuuksia, hän näkee oikein!

Jep. Ja ylipäätään mitään noin ympäripyöreää kuin "rasismi" ei tule edes kriminalisoida. Sanan rasismi-merkitys kun on liudentunut koskemaan jopa erään uskonnon poliittisen suuntauksen arvostelemista, eli kauas alkuperäisestä merkityksestään, joka vaarantaa jo demokratiaan kuuluvan sanavapauden toimintaa.

Oikeusvaltiossa vain kirjoittaja on itse vastuussa kirjoittamastaan ja velvoite poistaa kirjoitukset syntyy vain jos tuomioistuin niin päättää.

Jännä joukko tuollaistuu "lakimiehiä" , jotka vaikuttavat diktatuurin ja totalitarian asina-ajajilta. Illmanismi valtaa taas alaa. On aika sanoa ilmanisteille ei!
Kestää parikymmentä vuotta ennen kuin suomalainen lapsi alkaa kuluttamisen sijasta tuottaa yhteiskunnalle jotain. Pakolaisen kohdalla kyse on luultavasti parista vuodesta. Siksi pidän puheita pakolaisten aiheuttamista kansantaloudellisista rasitteista melko kohtuuttomina.
- J. Suurpää, HS 21.4.1991

Sivusta seuraaja

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 1 899
 • Liked: 222
Tähän kun lisätään se punainen nappi, jota suunnitellaan joka keskustelupalstalle niin kyllä stasilla riittää töitä.

P

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 19 947
 • Liked: 25598
Tähän kun lisätään se punainen nappi, jota suunnitellaan joka keskustelupalstalle niin kyllä stasilla riittää töitä.

Voi odotan sitä red buttonia kuin kuuta nousevaa. Voin silloin ilmiantaa kaikki ja kaiken!

Mutta todellisuudessahan ideana onkin vain kurmoottaa esiinnousevia liina kriitisiä ja maahanmuuttoteollisellekompleksille vaarallisia yksityishenkilöitä - tyyliin JHa.

Heidän suunsa tukkimisen slapp-juttujen lisäksi, saadaan heidän sivunsa alas pelottelemalla verkkopalvelunantajat, Tv-kanavat(siis, jos joku esim. haastattelussa sanoo jotain laittomaksi tulkittavaa esim. maahanmuuttosta, niin sitä ei näytetä) ja jopa lehdet(yleisönosastot) olemaan julkaisematta mitään tietyiltä kirjoittajilta, vaikka lakia ei olisikaan rikottu, eikä asiaa edes esitutkintaan tai tuomioille asti saatettu.

Kuulostaa ihan totalitaarisen diktatuurin välineiltä tyyliin à la Kiina/ Venäjä.
« Viimeksi muokattu: 13.08.2009, 08:45:09 kirjoittanut P »
Kestää parikymmentä vuotta ennen kuin suomalainen lapsi alkaa kuluttamisen sijasta tuottaa yhteiskunnalle jotain. Pakolaisen kohdalla kyse on luultavasti parista vuodesta. Siksi pidän puheita pakolaisten aiheuttamista kansantaloudellisista rasitteista melko kohtuuttomina.
- J. Suurpää, HS 21.4.1991

Kaptah

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 2 981
 • Liked: 771
Voi odotan sitä red buttonia kuin kuuta nousevaa. Voin silloin ilmiantaa kaikki ja kaiken!

Minä taas odotan kuin kuuta nousevaa, että Messengeriä ryhdytään valvomaan ja joka irccikanavalla pitää olla valvoja 24/7. Saadaan meinaan aika äkkiä täystyöllisyys.

Millaistahan palkkaa tuollainen Messengervalvoja saa?

Koskahan puhelimia aletaan kuuntelemaan, ettei vaan rasismia puhuta? Koskahan saadaan sellainen valvova puhelin, että aina kun puhun kaverille tai tyttöystävälle, pitää olla samalla puhelin korvalla ja soittaa jollekin puheenvalvontakomissiolle, joka vahtii etten vaan sano mitään rasistista? Jos puhuu ilman, että valvontakomissio kuulee, saa tietysti kymmenen vuotta kuristushuonetta.

Jonkinlainen tolkku tähän hommaan pitäisi saada. Rasistista verkkokeskustelua en ole kohdannut oikeastaan missään FB-Ramin Facebook-sivua lukuunottamatta, joskin tälläkin foorumilla kyllä välillä mennään vähän hyvän maun rajoilla.
"Krimillä nähdyt joukot olivat paikallisia itsepuolustusjoukkoja. Kuka tahansa voi ostaa univormuja kaupasta."
- V. Putin 4.3.2014

"Viimeaikaiset tapahtumat Krimin niemimaalla osoittivat sotilasvoimiemme uudet laadulliset kyvyt ja henkilökunnan korkean moraalin."
- V. Putin 28.3.2014

P

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 19 947
 • Liked: 25598
Voi odotan sitä red buttonia kuin kuuta nousevaa. Voin silloin ilmiantaa kaikki ja kaiken!

Minä taas odotan kuin kuuta nousevaa, että Messengeriä ryhdytään valvomaan ja joka irccikanavalla pitää olla valvoja 24/7. Saadaan meinaan aika äkkiä täystyöllisyys.

Millaistahan palkkaa tuollainen Messengervalvoja saa?

Koskahan puhelimia aletaan kuuntelemaan, ettei vaan rasismia puhuta? Koskahan saadaan sellainen valvova puhelin, että aina kun puhun kaverille tai tyttöystävälle, pitää olla samalla puhelin korvalla ja soittaa jollekin puheenvalvontakomissiolle, joka vahtii etten vaan sano mitään rasistista? Jos puhuu ilman, että valvontakomissio kuulee, saa tietysti kymmenen vuotta kuristushuonetta.

Jonkinlainen tolkku tähän hommaan pitäisi saada. Rasistista verkkokeskustelua en ole kohdannut oikeastaan missään FB-Ramin Facebook-sivua lukuunottamatta, joskin tälläkin foorumilla kyllä välillä mennään vähän hyvän maun rajoilla.

Puhut illmanismista ;

"Illmanismi on sananvapauden rajoittamiseen ja ns. sananvapausrikoksiin liittyvä [poliittinen] oppikunta, jonka mukaan maahanmuuttajien ja maahanmuuton arvosteleminen faktapohjaisestikin on kiihottamista kansanryhmää vastaan, vaikka arvosteleminen ei sisältäisi minkäänlaisia kehotuksia syrjintään, väkivaltaan tai mihinkään rikolliseen. Samoin yhteiskuntien ja kulttuurien vertaileminen faktapohjaisesti nimeten vertailukohteet on kiihottamista kansanryhmää vastaan.

Tunnusomaista koulukunnalle on luja usko [valtionsyyttäjä Mika] Illmanin teesiin - 'arvostelu on sallittua, jos sitä ei lausuta ääneen' [sic!], jolla ilmanistit pyrkivät kiertämään kritiikin ajatusrikosten/ajatusrikol
listen jahtaamisesta.

Illmanismiin liittyy tarve siteerata Mika Illmanin laatimaa väitöskirjaa virkatoimien perusteena esitutkintavaiheesta syyttämiseen ja medianhallintaan.

Väitöskirjalla perustellaan väite syytekynnyksen ylittymisestä kiihotuksesta kansanryhmää vastaan, vaikka se ei kyseisen lain kirjaimen , eikä esitöiden valossa voi ylittyä Illmanin väitöskirjan venytetyllä tulkinnalla."


Ja

""
Suljetuilla verkkosivuilla olevaa toimintaa on vaikea sanoa julkiseksi. Ehkäpä maahanmuuton arvostelemisen rangaistavuus laajenee koskemaan myös yksityisiä keskusteluja."

Minä kannattaisin illmanilaista linjausta - mitä ääneen ei lausuta. Eli esim. yksin jos suihkussa tulee ääneen höpistyä mamuvastaisuuksia ja valvontajärjestelmä-Suurkorva sen mikillään kuulee, niin rangaistusta vaan. Sen mamuvastaisen jupinan olisi voinut kuulla joku muukin, vahingossa kylpyhuoneen oven avaava.

Mutta jos ei ääneen lausu, se sallittakoon, kunnes ajatuksenlukuteknologia kehittyy, ja väärät ajatukset voidaan poimia jo sanomatta. Silloin rangaistavuus vääristä ajatuksista tulee laajentaa jo ääneen sanomattomaankin.

Kutsun tätä oppia illmanismiksi.      16. kesäkuuta 2008 19:50:03"

""Mitä eroa on Illmanismilla ja stalinismilla?

Miettikää sitä, minä en nimittäin keksinyt."

Pohdiskellessani termiä illmanismi pimeässä ressukkamaisessa peräkammarissani - reflektoin termiä juuri stalinismiin.

Minusta illmanismissa on yksi ulottuvuus yli stalinismin, Stalin ei koskaan tehnyt väitöskirjaa, johon hän olisi vedonnut ja jolla hän olisi perustellut ja oikeuttanut omat tekonsa.

Illmanismillä on myös tekniikan kehitys tukenaan. Stalinismi tukeutui urkkijajärjestelmään illmanismi voi kehittää Suurkorvan, joka hyödyntää lisäksi tietoverkkoa ja urkintateknologiaa.

Ja onhan illmanismi näennäisesti humaanimpaa kuin stalinismi - tuomiota ei tule vielä propagandan mukaan siitä, mitä ei - ääneen lausuta. Tosin oikeudenkäynnit ja niissä suoritettu tulkinta kirjottajan motiiveista, vaikka se ei tekstistä käy ilmi, viittaavat stalinismin kaltaisuuteen. Siksi jätinkin sen varauksen - mitä ei ääneen lausuta - josta voidaan luopua, kun ajatustenlukutekniikka on riittävän pitkällä. ;)"
« Viimeksi muokattu: 13.08.2009, 08:53:30 kirjoittanut P »
Kestää parikymmentä vuotta ennen kuin suomalainen lapsi alkaa kuluttamisen sijasta tuottaa yhteiskunnalle jotain. Pakolaisen kohdalla kyse on luultavasti parista vuodesta. Siksi pidän puheita pakolaisten aiheuttamista kansantaloudellisista rasitteista melko kohtuuttomina.
- J. Suurpää, HS 21.4.1991

AIP

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 4 919
 • Liked: 257
Tämä korruptoitunut ja mädännäinen hallinto navigoi vaarallisilla vesillä suunnitellessaan puuttuvansa mielipiteenvapauteen ja mielipiteen ilmaisunvapauteen näin räikeästi.

Koska olen aamuisin korkealentoisella tuulella, haluaisin tässä siteerata kahta presidenttiä ameriikan historiasta, siellä päin kun tuo ylevä lausunta on ollut aina arvossa ja hallussa:

"This country, with its institutions, belongs to the people who inhabit it. Whenever they shall grow weary of the existing government, they can exercise their constitutional right of amending it, or exercise their revolutionary right to dismember or overthrow it."
- Abraham Lincoln, virkaanastujaispuheessaan 4.3.1861

"The tree of liberty must be refreshed from time to time, with the blood of patriots and tyrants. It is its natural manure."
- Thomas Jefferson, kirjeessään William S. Smithille 13.11.1787

Henkevinä hetkinä voi pohtia, mitä hallinnon kaataminen tai kokonainen vallankumous läntisen kulttuurin demokraattishenkisessä valtiossa tarkoittaisi nykypäivänä. Kukaan tuskin enää tarttuu aseisiin.

Muokkailu: kijotusvihreiden vähentäminen
« Viimeksi muokattu: 13.08.2009, 09:04:05 kirjoittanut AIP »

Harri Eerikäinen

 • Vieras
Puhut illmanismista ;

Loistavaa poliittista satiiria kursiivilla, ja niin totta. Itsekö väänsit?

P

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 19 947
 • Liked: 25598
Puhut illmanismista ;

Loistavaa poliittista satiiria kursiivilla, ja niin totta. Itsekö väänsit?

Joo. Erään viimevuotisen Scriptan vieraskirjakeskustelun tiimellyksessä yön pikkutuntien lähestyessä. :roll:
Kestää parikymmentä vuotta ennen kuin suomalainen lapsi alkaa kuluttamisen sijasta tuottaa yhteiskunnalle jotain. Pakolaisen kohdalla kyse on luultavasti parista vuodesta. Siksi pidän puheita pakolaisten aiheuttamista kansantaloudellisista rasitteista melko kohtuuttomina.
- J. Suurpää, HS 21.4.1991

Vasarahammer

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 3 024
 • Liked: 2542
 • Ampuu puskasta
  • The hammer's gonna bring you down
Mitä keinoja Illman aikoo käyttää aineiston poistamiseksi netistä? Keitä oikeushenkilöitä hän aikoo painostaa?

Eihän Illman ole saanut edes Ellilän blogia pois Prodos Marinakisin sivuilta eikä tule jatkossakaan saamaan.

Oma arvioni on se, että painostettavat tahot ovat operaattoreita, jotka tarjoavat internet-yhteyksiä. Operaattorit siirtävät ihmisoikeusstasin ilmoituksen jälkeen vaarallisen sivun estolistalle "vapaaehtoisesti" ja julkisuudelta piilossa. Sivusto vain katoaa kuin epähenkilöt valokuvista Stalinin aikana.
"The trouble with our liberal friends is not that they're ignorant; it's just that they know so much that isn't so." -Ronald Reagan

Risto A.

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 4 416
 • Liked: 7945
Jos puhutaan lainhengestä, niin tämä esitys, mukaanlukien Viljasen viimeksi näkemäni lähes manifesti viharikollisuudesta, on avoimen vihamielisiä hengeltään. Objektiivisuus, pyrkimys oikeudenmukaisuuteen, tasapuolisuuteen tms. on toissijaisia. Tilalla on julistus ja aito paatoksellinen viha tavallisia kansalaisia kohtaan.

premissi = tarkalleen määritelty juurisyy

gloaming

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 4 000
 • Liked: 1052
 • sosiokulttuurinen epätasapaino
Tuo "punainen nappi" -järjestelmän serveriklusteri tuskin tulee olemaan pystyssä kokonaista vuorokauttakaan. Varma jatkuvan Denial of Service -hyökkäysten kohde.
Jag stöder Feministiskt initiativ. Våga vara feminist! Feministiskt initiativ - Det tredje största partiet i Simrishamn.

AaJii

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 1 043
 • Liked: 701
 • Maailmanparantaja
Mitä keinoja Illman aikoo käyttää aineiston poistamiseksi netistä? Keitä oikeushenkilöitä hän aikoo painostaa?
[...]
Oma arvioni on se, että painostettavat tahot ovat operaattoreita, jotka tarjoavat internet-yhteyksiä. Operaattorit siirtävät ihmisoikeusstasin ilmoituksen jälkeen vaarallisen sivun estolistalle "vapaaehtoisesti" ja julkisuudelta piilossa. Sivusto vain katoaa kuin epähenkilöt valokuvista Stalinin aikana.

Ajatushan on nimenomaan pelotella operaattorit ja ehkä ennen kaikkea keskustelupalstojen ylläpitäjät keskustelun tyrehdyttämiseen. Keskustelupalstan pitäjälle on helpompaa poistaa järjestään kaikki maahanmuuttopolitiikkaan liittyvät keskusteluketjut, kuin alkaa setvimään onko siellä mahdollisesti kiihottavaa materiaalia.

Samaten tällaisille hommaforumeille voi olla tulevaisuudessa vaikea löytää ainakaan kotimaista palveluntarjoajaa.
"Monikulttuurisuus on tie sivistyksen, inhimillisyyden ja yhteiskuntarauhan takaamiseen."
- Espoon piispa Mikko Heikka, HS 23.02.2009 -

Ernst

 • Asiantuntija
 • Jäsen^^^
 • *****
 • Viestejä: 27 051
 • Liked: 20165
Homma lienee kaukaa viisaasti hankkinut palvelun ulkomailta.  ;)
Det humana saknas helt hos Sannfinländarna.
Ihmisyys puuttuu kokonaan perussuomalaisilta.
-Anna-Maja Henriksson (r.)

stubing

 • Jäsen^^
 • **
 • Viestejä: 374
 • Liked: 0
Nauroin kippurassa tuolle IRC-moderoinnin säätelylle. Sairasmies ei taida juuri internetin päälle ymmärtää tai sitten haluaa oikeasti lähteä Kiinan tielle. Itseasiassa en usko, että edes Kiinassa pystytään irc-kanavia valvomaan.

Muuten jutussa ei ollut paljoa hymyyn aihetta. On todella surullista, että kansalaiskeskustelu halutaan vaimentaa olemattoman rasismin varjolla.

acc

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 2 879
 • Liked: 2839
Voi odotan sitä red buttonia kuin kuuta nousevaa. Voin silloin ilmiantaa kaikki ja kaiken!

Minä taas odotan kuin kuuta nousevaa, että Messengeriä ryhdytään valvomaan ja joka irccikanavalla pitää olla valvoja 24/7. Saadaan meinaan aika äkkiä täystyöllisyys.

Millaistahan palkkaa tuollainen Messengervalvoja saa?

Koskahan puhelimia aletaan kuuntelemaan, ettei vaan rasismia puhuta? Koskahan saadaan sellainen valvova puhelin, että aina kun puhun kaverille tai tyttöystävälle, pitää olla samalla puhelin korvalla ja soittaa jollekin puheenvalvontakomissiolle, joka vahtii etten vaan sano mitään rasistista? Jos puhuu ilman, että valvontakomissio kuulee, saa tietysti kymmenen vuotta kuristushuonetta.

Jonkinlainen tolkku tähän hommaan pitäisi saada. Rasistista verkkokeskustelua en ole kohdannut oikeastaan missään FB-Ramin Facebook-sivua lukuunottamatta, joskin tälläkin foorumilla kyllä välillä mennään vähän hyvän maun rajoilla.


Luultavasti puhelinkeskustelujen ja verkon sisällön valvontaan kohdistuu automatisointipaineita.

Eli kun sanoo puhelimessa jonkun avainsanan, tulee siitä valvojille ilmoitus. Luonnollisesti kaikki keskustelut tallennetaan ja epäilyttävät keskustelut voidaan ottaa tutkintaan. Tilanteen kiristyessä syyttämiskynnys alenee ja rangaistus tulee aina, olipa sitten sanonut mitä tahansa. Syyttäjä voi vedota vielä tuntemattomaan käsitteeseen "peitelty vihapuhe", joka tarkoittaa mitä tahansa lausumaa, jonka voidaan "hyvällä syyllä" otaksua olevan viranomaisten harhauttamistarkoituksessa koodisanoin ilmaistua suullista tiedonvälitystä.

Verkkoviestinnän tukahduttamiseen riittää rasististen sivujen selaamisen kriminalisointi. Kansalaisia voidaan valvoa seuraamalla heidän verkkoliikennettään. Seurattavat voidaan valita satunnaisesti ja salaisesti siten, että kukaan ei tiedä onko seurannassa vai ei.

Kumma juttu sinänsä, että poliittinen eliitti on valinnut sananvapauden tukahduttamisen tien. Jos heidän aatteensa olisi hyvä, riittäisi, että he perustelisivat sen, jolloin kaikki luonnollisesti ryhtyisivät sitä kannattamaan ja epäilijöitä pidettäisiin vähäjärkisinä.

Sensuurivaatimukset ja syytteet ovat itseasiassa vallassaolijoiden tapa osoittaa, että he eivät pysty perustelemaan uskottavasti asiaansa, jolloin ainoaksi keinoksi jää vaientaminen.

« Viimeksi muokattu: 13.08.2009, 11:17:43 kirjoittanut acc »
2017 Personality 13: Existentialism via Solzhenitsyn and the Gulag
(Huomaa: käsittämätön feministin raivokohtaus, kohta 42:00 eteenpäin)
https://www.youtube.com/watch?v=w84uRYq0Uc8

VHM

 • Jäsen^^
 • **
 • Viestejä: 75
 • Liked: 12
No niin, nyt on tullut aika astua askeleen lähemmäksi totalitarismia, jossa toisinajattelulle tai kritiikille ei ole sijaa. Kuten tiedämme, poliittiseen eliittiin ja johtavaan virkamieskuntaan on päässyt pesiytymään sananvapauden vastustajia ja moku-hörhöjä, joista ei olla pääsemässä eroon.

Järjestelmämme on tuottanut  yhteiskunnalle vahingollisen monikulttuurisuus- ja islamisoitumiskehityksen puolestapuhujia, johtuen mm. yliopistomaailmastamme, jota on hallittu 60- luvulta lähtien punavihreiden lasien läpi. Syy, minkä takia rakenteet ovat edelleen tämän kaltaiset, johtuu käsitykseni mukaan siitä, että yhteiskuntaa kehittävä aines on suuntautunut mm. yrittäjiksi ja yritysmaailman palvelukseen. Pätevää ainesta löytyy varmasti kaikkialta, mutta valtasuhteet ovat kaikkien nähtävillä. Täten yliopistot, järjestöt, koulut, politiikka ja kulttuuritoimi ovat jääneet kukkahattutätien ja moku-hörhöjen vapaaksi temmellyskentäksi. Kylmän rahan yritysmaailmassahan ei tällaisille toistaitoisille olisi minkäänlaista käyttöä.

Käytännössä järjestelmämme on tuottanut meille poliittisen eliitin, jolla ei ole kansan mandaattia eikä kompetenssia poliittiseen päätöksentekoon. Vai kokevatko esim. Ilman, Brax, Thors ja kumppanit toimivansa jonkun muun, kuin oman agendansa motivoimana?

Aika moni tältä palstalta on äänestänyt kunta-, eduskunta- ja eurovaaleissa perussuomalaisten ehdokkaita. Perussuomalaiset ovat luvanneet, että kansalle tarjotaan selkopuhetta politiikasta. Perussuomalaiset ovat myöskin julistaneet puheenjohtaja Soinin suulla puolustavansa kansaa. Eikö puolueen olisi viimeistään nyt syytä lunastaa lupauksensa äänestäjilleen ja tuoda Braxin etc. suunnitelmat julkiseen kritiikkiin? Samaa voisi kysyä muiltakin puolueilta, mutta ennen kaikkea perussuomalaisilta.

Leif Salmenia mukaillen, tälle ei voi ennustaa kuin hyvin surullista loppua.Dirre

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 1 008
 • Liked: 131
ai tarkottaako tää ny sitä että lapsiporno suodatinta laajennetaan?, jaaha kai se ipredator tai relaksin tapasta palvelua tarvii ruveta tilaamaan

klonkku

 • Jäsen^^
 • **
 • Viestejä: 64
 • Liked: 1
Tarkoittaako tämä sitä että joku ali baba raiskaa ja sitten satun haukkumaan sen ali baba netissä niin kirjoitteluista tulisi kovempi tuomio kuin ali baba saisi raiskauksesta?  ??? ???

Lemmy

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 10 980
 • Liked: 1493
 • "je m’en fous"
Lainaus käyttäjältä: Oinomaos
Johtopäätökset saatte tehdä ihan itse

Hmmmm... Kun tehdään esimerkiksi lakiehdotusta veroparatiisien käytön kitkemisestä, käytetäänkö asiantuntijoina Jerseyn pankkiireita vai KRP:n talousrikosyksikköä?
- Emmekä enää euroakaan lähetä näihin etelän hulivilimaihin. Tässä on laki ja profeetat. Timo Soini YLE 01.06.2011

far angst

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 4 083
 • Liked: 2281
 • Pavlov opetti tiedotusoppia!
Brax on koonnut kaaderin Demlan kovimpia mokuttajia, stalinisteja ja sananvapauden syöjiä roiskasemaan kasaan perusteet sananvapauden kaventamiselle.  Tavoite on selvillä,  keinot jo kokeiltu, nyt vain haetaan tekosyyt lopullisesti mestata kansalaiskeskustelu ”rasismin vastustamisen” nimissä. 

Oikein hurskasta, että ihan rasismia vastustetaan.

Persut eivät tapansa mukaan keskeytä terassipäiväänsä tällaisen asian vuoksi.  Siinähän joutuisi ihan hommiin oikein.    Mutta joskus aikaisemmin kokkareissa ehkä olisi löytynyt sellaista suoraselkäisyyttä, että tuollaisen tarkoitushakuisen ja tahallaan vinoutetun stalinistikaaderin askareisiin jo tässä vaiheessa jotenkin puututtaisiin.  Ainakin tästä olisi ennen nostettu vallan helvetinmoinen meteli, koska kerran kaikki tietävät, että sananvapauden kaventamisesta tässä on kysymys, ei mistään rasismin vastustamisesta. 

Nyt todellakin on seurattava mitä muut puolueet tekevät.  Joka Braxin stalinistista suunnitelmaa ei vastusta, on mukana tappamassa sananvapautta, harkiten ja tahallaan.   Toinen tärkeä asia on varautua sensuuriin ja sananvapauden kahlitsemiseen.  Nyt on aika hankkia kaikki tekniset varajärjestelmät siihen, että sananvapauttamme voidaan ainakin yksilötasolla puolustaa.

Sananvapauden puolustaminen on yhtä tärkeää kuin puolustaa Suomea laittomilta maahantunkeutujilta.   Ei yhtään sen vähempää.

Sananvapaus on demokratian kulmakivi, sen kaikkein tärkein yksilönvapaus.  Siksi Demla sitä nyt yrittääkin nitistää.

Netsit, valvokaa!


Rasisteille muistutan, että maahanmuuttajat ovat yhtä hyviä naapureita, kunnollisia, ammattitaitoisia ja rehellisiä, hyvin koulutettuja, lainkuuliaisia ja töissä käyviä veronmaksajia ja yhteiskunnan hyödyllisiä jäseniä kuin ovat Suomen somalit ja mustalaisetkin.

Vasarahammer

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 3 024
 • Liked: 2542
 • Ampuu puskasta
  • The hammer's gonna bring you down
Lainaus
Ote oikeusministeri Tuija Braxin puheesta Vainojen uhrien muistopäivänä 29.1.2009

Mikäs sen sopivampi tapa juhlistaa Vainojen uhrien muistopäivää kuin käynnistää toisinajattelijoiden vaino?  :D
"The trouble with our liberal friends is not that they're ignorant; it's just that they know so much that isn't so." -Ronald Reagan

reino

 • Vieras
Toisaalta ei pidä vainoharhaistua kun vainotaan.

Kaikki mitä mamupolitiikasta on sanottavissa voidaan sanoa myös siten, että siitä ei saa väännettyä joukkotuhonta- ja kiihottumissyytettä millään keinolla.

Joukkoraiskausten ja jengipahoinpitelyjen jokapäiväistyessä myös "Kaikki -tun ¤&%#¤¤ pitäis &%#¤&%¤!!1!" -tyyppiset lausunnot tulevat yleistymään entisestään. Jos Brax haluaa karsia tuollaiset pois netistä, niin mikäs siinä, koska turhasta vouhotuksesta ei ole mitään hyötyä muutenkaan.

Todellisiakin uhkakuvia on: palveluntarjoajat hysterisoituvat, jolloin asiallinenkin kritiikki vaikeutuu yleisillä palstoilla. Ja toisinajattelijat joutuvat varmasti lapsipornolistalle.

Mutta tämä tarkoittaa vain sitä, että meidän on muutettava toimintatapojamme. Netissä kirjoittelun sijasta pitää siirtyä suuren yleisön tavoittelemiseen henkilökohtaisen juttelun ja lentolehtisten kautta.

Ja vainottu kansa on aina ollut nerokas keksimään kiertoilmaisuja. Radio Jerevan -huumori nousee uuteen kukoistukseensa Braxin lain myötä.

Myös uusi Joutsenpuolue tulee tarjoamaan kivoja kiertoilmaisuja, jotka toimivat samalla sissimainontana. Sen sijaan, että sanoisi "Kaikki -tun ¤&%#¤¤ pitäis &%#¤&%¤!!1!" voikin jatkossa sanoa, että "Taas olis Joutsenelle töitä." Jne.

Sami Aario

 • Nimellinen
 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 2 593
 • Liked: 365
 • Pundit
  • Kiva Lending Team Homma^^^
Joukkoraiskausten ja jengipahoinpitelyjen jokapäiväistyessä myös "Kaikki -tun ¤&%#¤¤ pitäis &%#¤&%¤!!1!" -tyyppiset lausunnot tulevat yleistymään entisestään. Jos Brax haluaa karsia tuollaiset pois netistä, niin mikäs siinä, koska turhasta vouhotuksesta ei ole mitään hyötyä muutenkaan.

Todellisiakin uhkakuvia on: palveluntarjoajat hysterisoituvat, jolloin asiallinenkin kritiikki vaikeutuu yleisillä palstoilla. Ja toisinajattelijat joutuvat varmasti lapsipornolistalle.

Sillä suunnitellulla lakiuudistuksella on todella helppoa vaikeuttaa tai lopettaa mikä tahansa epämiellyttävä nettikeskustelu. Floodaa vain anonyymisti mitä tahansa palvelua tappouhkauksilla yms. niin syyttäjä saa tekosyyn syyttää palveluntarjoajaa "valvomisvelvoitteen laiminlyönnistä johtuneesta tuottamuksellisesta kiihottamisesta kansanryhmää vastaan" tms. Tai sitten saadaan palveluntarjoaja uuvutettua ja lopetamaan tarjoamansa palvelun.

Tagit: