Kirjoittaja Aihe: 2016-08-22 EU-pomo Juncker: Rajat ovat huonoin keksintö ikinä  (Luettu 22014 kertaa)

Roope

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 31 680
 • Liked: 59837
State of the Union 2018 - Annual State of the EU address by President Juncker at the European Parliament

Lainaus
Arvoisa puhemies

Hyvät parlamentin jäsenet

Joskus historian tapahtumat etenevät hiljaa ja hiipien ja katoavat nopeasti.

Tämä pätee komission toimikauteen: viidessä vuodessa olisi kyettävä muuttamaan asioiden suuntaa lopullisesti.

[...]

Ei itsetyytyväisyyttä. Ei rinnan röyhistelyä. Vaatimattomuus ja uutteruus: nämä ovat komission ohjenuora
tuleville kuukausille.

Joskus historia puuttuu kansojen elämään yllättäen ja viipyy pitkään.

Näin tapahtui, kun ensimmäinen maailmansota yllätti Euroopan vuonna 1914. Vuosi 1913 oli niin aurinkoinen
ja tyyni; vallitsi rauha ja optimismi.

Vuonna 1913 eurooppalaiset odottivat saavansa elää ikuisesti rauhassa. Ja kuitenkin seuraavana vuonna
veljessota pyyhki yli Euroopan.

[...]

'Meidän on kunnioitettava Euroopan unionia enemmän, emme saa liata sen mainetta. Meidän on puolustet-
tava omaa elämäntapaamme ja -tyyliämme.

Sanokaamme kyllä patriotismille, joka ei ole suunnattu muita vastaan. Sanokaamme ei nationalismille, joka hylkää muut ja vihaa muita, joka tuhoaa ja hakee syyllisiä, ei ratkaisuja parempaan rinnakkaiseloon.

Euroopan unionin perusajatus – ei koskaan enää sotaa – velvoittaa meitä edelleen. Se velvoittaa meitä valppauteen
sekä omassa keskuudessamme että ympärillämme.

[...]

Geopolitiikan opetukset osoittavat, että Euroopan on aika toimia suvereenisti ja ottaa kohtalonsa omiin
käsiinsä.

EU:n on aika kehittää kykyään vaikuttaa maailman asioihin unionina. Kutsun tätä nimellä ”Weltpolitikfähig-
keit”. EU:sta on tultava suvereeni toimija kansainvälisissä suhteissa.

EU:n suvereenius ei korvaa jäsenvaltioiden kansallista suvereeniutta vaan kumpuaa siitä. Suvereeniuden
jakaminen – silloin kun se on tarpeen – tekee kansallisvaltioista vahvempia.


Usko siihen, että olemme yhdessä vahvempia, kuuluu Euroopan unionin syvimpään olemukseen.

EU:n suvereenius ei voi koskaan olla ketään vastaan. Euroopan on pysyttävä avoimuuden ja suvaitsevai-
suuden maanosana, ja sellaisena se pysyy.


Eurooppa ei tule koskaan olemaan linnake, joka kääntää selkänsä maailmalle ja niille, jotka kärsivät. Eu-
rooppa ei voi koskaan olla saari. Euroopan on toimittava ja se tulee toimimaan yhdessä muiden kanssa.

Planeettamme kuuluu kaikille eikä vain joillekin.

[...]

Me kaikki julistamme – lähinnä pyhäpuheissamme – että EU:n on oltava suurissa asioissa suuri ja pienissä
asioissa pieni. Äänestäjät eivät ole kuitenkaan riemuissaan siitä, että EU:n lainsäädännön takia on kaksi
kertaa vuodessa siirrettävä kelloja. Komissio ehdottaakin tähän tänään muutosta. On aika luopua kellojen
siirtelystä. Jäsenvaltiot voivat – toissijaisuusperiaatetta noudattaen – itse päättää, haluavatko
ne kansalaistensa elävän kesä- vai talviajassa.
Odotan, että parlamentti ja neuvosto ovat tästä samaa
mieltä ja löytävät sisämarkkinoille sopivat ratkaisut. Aika rientää.

[...]

Hyvät naiset ja herrat

En hyväksy sitä, että komissiota pidetään yksin syypäänä kaikkiin epäonnistumisiin – joita
tietenkin on ollut. Ehdotuksemme ovat tiedossa. Ne on hyväksyttävä ja pantava täytäntöön.


En aio jatkossakaan sallia sitä – jos niin käy – että vain komissiota pidetään syntipukkina. Syntipukkeja on
kaikissa toimielimissä, ja kaikkein vähiten heitä on komissiossa ja parlamentissa.

Tarvitaan johtajuutta leveällä rintamalla. Tämä koskee myös turvallisuusunionin. toteuttamista. Euroop-
palaiset odottavat, että Euroopan unioni suojelee heitä. Siksi komissio ehdottaa tänään uusia sään-
töjä, jotta terroristinen propaganda saadaan pois verkosta tunnin kuluessa.
Ensimmäinen tunti
julkaisemisen jälkeen on nimittäin ratkaiseva ajanjakso, jolloin tällaisesta sisällöstä koituu eniten vahinkoa.
 
Lisäksi komissio ehdottaa, että vastaperustetun Euroopan syyttäjänviraston tehtäviin lisätään ter-
rorismirikosten torjunta. Meidän on voitava seurata terroristeja rajojen yli, kaikkialla unionissa. Terroristit
eivät pysähdy rajoille. Meistä ei saa tulla heidän apureitaan yhteistyön puutteen takia.
Tästä syystä ehdotamme tänään myös uusia toimenpiteitä, joilla voimme puuttua rahanpesuun
tehokkaasti ja rajojen yli.

Yhtä määrätietoisesti meidän on suojeltava vapaita ja oikeudenmukaisia vaaleja Euroopassa. Siksi ko-
missio ehdottaa tänään myös uusia sääntöjä, joilla demokraattisia prosessejamme suojellaan
manipuloinnilta
, jota kolmannet maat tai yksityiset tahot – sitäkin esiintyy – harjoittavat.

Johtajuus ja kompromissihenki ovat luonnollisesti erityisen tarpeellisia muut-
toliikekysymyksissä.
Olemme edistyneet niissä enemmän kuin usein
väitetään. Komissio on tehnyt seitsemän ehdotusta yhteisen turvapaik-
kajärjestelmän uudistamiseksi. Niistä viisi on hyväksytty. Työmme on
tuottanut tulosta. Pakolaisten määrä on itäisellä Välimeren reitillä
vähentynyt 97 prosenttia ja keskisellä Välimeren reitillä 80 prosent-
tia. Vuodesta 2015 alkaen EU:n operaatioiden avulla on pelastettu
mereltä yli 690 000 ihmistä.


Jäsenvaltiot eivät ole kuitenkaan vielä löytäneet oikeanlaista
tasapainoa jokaisen jäsenvaltion omasta alueestaan kantaman
vastuun ja tarvittavan solidaarisuuden välillä. Jäsenvaltioiden on
osoitettava tällaista solidaarisuutta, jos ne haluavat säilyttää sisära-
jattoman Schengen-alueen. Vastustan ja tulen aina vastustamaan
sisärajoja.
Niistä on päästävä eroon siellä, missä niitä taas on.
Niiden säilyttäminen merkitsisi EU:n nykyisen ja tulevan olemuksen kannalta takapakkia,
jota ei voida hyväksyä.

Komissio ja useat puheenjohtajana toimineet jäsenvaltiot ovat esittäneet lukuisia kompromissiratkaisuja.
Kehotan Itävaltaa neuvoston puheenjohtajamaana ryhtymään nyt määrätietoisiin toimiin, jotta
muuttoliikepolitiikan tasapainoiseen uudistamiseen löydetään tulevaisuutta palvelevat ratkai-
sut
. Emme voi jatkaa näin, että aina uuden laivan saapuessa kinastelemme ja päädymme tapauskohtaisiin
ratkaisuihin. Tapauskohtaiset ratkaisut eivät enää riitä. Nykyhetkessä ja tulevaisuudessa tarvitaan
lisää solidaarisuutta – solidaarisuuden on oltava kestävää
.

[...]

Annamme myös ehdotuksen, jolla kehitetään EU:n turvapaikkavirastoa. Jäsenvaltiot tarvitsevat
EU:lta enemmän tukea käsitellessään turvapaikkahakemuksia – käsittelyssä on noudatettava Geneven
yleissopimusta.


Lisäksi annamme vielä ehdotuksen, jolla nopeutetaan laittomien maahanmuuttajien palautta-
mista
. Komissio on valmis tähän yhdessä jäsenvaltioiden kanssa.

Toistan toiveeni, joka on samalla vaatimus, että on avattava laillisia väyliä tulla Euroopan unioniin.
Tarvitsemme ammattitaitoisia maahanmuuttajia. Myös tästä asiasta komissio on tehnyt jo kauan
sitten konkreettisia ehdotuksia, jotka on toteutettava.

Arvoisa puhemies

Haluan puhua tulevaisuudesta, joten on luontevaa puhua meille läheisestä maanosasta, Afrikasta.
Vuoteen 2050 mennessä Afrikan väestö kasvaa 2,5 miljardiin. Joka neljäs ihminen maailmassa tulee ole-
maan afrikkalainen.

[...]

Komissio ehdottaa tänään uutta Afrikan ja Euroopan välistä
allianssia, kestävien investointien ja työpaikkojen allianssia.
Ehdottamamme uuden allianssin avulla Afrikassa voitaisiin luoda pelkäs-
tään viiden seuraavan vuoden aikana jopa 10 miljoonaa uutta työpaikkaa.

[...]

Siksi komissio esittää tänään uuden ehdotuksen siitä, miten voisimme siirtyä määräenemmistöpäätöksiin
tietyillä ulkosuhteiden aloilla
. Kuten viime vuonna, olen edelleen sitä mieltä, että määräenemmistöpäätökset
olisi otettava käyttöön tietyillä aloilla. Ei kaikissa kysymyksissä, vaan tietyillä aloilla, esimerkiksi silloin kun
on kyse ihmisoikeuksista
tai siviilioperaatioista.

Eurooppa-neuvosto voi päättää tästä voimassa olevan perussopimuksen nojalla. Mielestäni nyt on aika
ottaa käyttöön tämä Lissabonin sopimuksen uinuva siirtymälauseke, jonka avulla voimme siirtyä
määräenemmistöpäätöksiin.


Mielestäni meidän olisi voitava siirtyä määräenemmistöpäätöksiin myös tietyissä verotukseen liittyvissä
kysymyksissä
.

[...]

Arvoisa puhemies

Minua huolestuttaa yhä enemmän tapa, jolla keskustelemme erimieli-
syyksistämme. Hallitukset ja toimielimet kiistelevät keskenään yhä
useammin. Hyökkäävät ja usein loukkaavat puheenvuorot
eivät edistä Euroopan rakentamista.


Ikävä äänensävy ei kuitenkaan liity vain poliittisten voimien kes-
kinäisiin mittelöihin. Eräät käyttävät sitä myös puhuessaan tiedo-
tusvälineistä ja toimittajista, tyrehdyttääkseen kaiken keskustelun.

Euroopan unionin on kuitenkin oltava myös tulevaisuudessa paikka,
jossa tiedonvälityksen vapautta ei kyseenalaisteta
. Liian monet toi-
mittajat ovat joutuneet ahdistelun ja hyökkäysten kohteeksi, ja jotkut
on jopa murhattu. Toimittajia on suojeltava paremmin, sillä myös heillä on
demokratiassa tärkeä tehtävä.

Yleensäkin meidän on opittava jälleen arvostamaan kompromisseja. Kompromissiin pyrkimi-
nen ei tarkoita luopumista omista näkemyksistä tai vapaasta keskustelusta, jossa kunnioitetaan muiden
näkemyksiä ja yhteisiä arvoja
.

Komissio vastustaa kaikkia pyrkimyksiä murentaa oikeusvaltiota. Olemme huolissamme kehityk-
sestä eräissä jäsenvaltioissa. Jos oikeusvaltio on uhattuna, on käynnistettävä 7 artiklan mukainen
menettely
.

[...]

Toivon, että ensi vuoden EU-vaaleista tulee eurooppalaisen demokratian tähtihetki.
Toivon, että kärkiehdokkaiden asettamista jatketaan. Uskon, että tästä
eurooppalaisen demokratian pienestä edistysaskeleesta tulee vielä
vakuuttavampi sitten kun käyttöön otetaan monikansalliset
ehdokaslistat. Toivoakseni tämä tapahtuu viimeistään
vuoden 2024 EU-vaaleissa.


Meidän on ennen muuta torjuttava epäterve nationalismi
ja omaksuttava sen sijaan valistunut patriotismi. On syytä
muistaa, että 2000-luvun patriotismilla on kahdet kasvot –
sekä kansalliset että eurooppalaiset. Ne eivät sulje toisiaan pois.

Ranskalaisen filosofin Blaise Pascalin tavoin pidän asioista, jotka sopivat yhteen. Jotta kansakunnat ja
Euroopan unioni pysyisivät pystyssä, niiden on kuljettava yhtä jalkaa. Jos rakastaa Eurooppaa, on
rakastettava myös sen kansoja. Jos rakastaa omaa kansaansa, on rakastettava myös Eurooppaa. Patriotismi
on hyve, mutta rajoittunut nationalismi on häikäilemätön valhe ja vaarallista myrkkyä.

Sanalla sanoen olkaamme uskollisia itsellemme.

Istuttakaamme tänään puut, joiden varjossa lastemme lapsenlapset voivat aikanaan kasvaa
ja elää rauhassa, niin idässä kuin lännessä, etelässä tai pohjoisessa.

Muutama vuosi sitten kerroin tässä samassa paikassa, että Eurooppa on elämäni suuri rakkaus. Se pitää
edelleen paikkansa.

Komissio julkisti Junckerin puheen yhteydessä kaikenlaista:

https://ec.europa.eu/commission/priorities/state-union-speeches/state-union-2018_en#thecommissionsannouncements

Komissio aikoo muun muassa pakottaa internetin verkkoalustat poistamaan sille ilmoitetun terroristisen aineiston tunnin sisällä ilmoituksesta. Verkkoalustoilla on oltava tarjolla yhteyshenkilö 24/7. Kun tällainen koneisto on kerran luotu, sisällönpoistovaatimuksia on helppo laajentaa.
Mediaseuranta - Maahanmuuttoaiheiset uutiset, tiedotteet ja tutkimukset

Bellerofon

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 790
 • Liked: 1951
Aika hirveää tekstiä. Jotenkin puheesta jää kuva, että totelkaa suosiolla tai itkette ja tottelette. Yksi kansa, yksi maa ja yksi johtaja - tyyppistä puhetta.

Golimar

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 13 821
 • Liked: 18039
 • Ego sum Spartacus
Vähältä piti ettei Ruandan ensimmäinen nainen joutunut iskiaksen uhriksi.


https://juergenfritz.com/2019/04/09/juncker-zuendet-beinahe-gattin-des-praesidenten-an/

„Ischias #Juncker und seine „Laterne“!🤭
https://www.youtube.com/watch?v=WjQV-JFvhZw

Uuno Nuivanen

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 20 776
 • Liked: 31647
 • Pätevin ensin
Minkä tahansa maan päämies saisi potkut, jos teutaroisi kännissä milloin missäkin maataan munaamassa. Mutta melkein kokonaisen maanosan ei. Jeltsin taitaa olla lähin vertailukohta.

Alabama

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 1 324
 • Liked: 3137
Minkä tahansa maan päämies saisi potkut, jos teutaroisi kännissä milloin missäkin maataan munaamassa. Mutta melkein kokonaisen maanosan ei. Jeltsin taitaa olla lähin vertailukohta.

Teutarointi on tämän ei nyt ihan niin ajankohtaisen jutun (2014) mukaan Suomen poliitikoilta ohitse.  :roll:

https://www.talouselama.fi/uutiset/ministerit-osasivat-ottaa-viinaa-kunnolla-ennenkin-tama-kaytanto-poistui-30-vuotta-sitten/3cbec61e-931b-3d7e-a243-449626013188
"Kun katselee mailmaa avoimin silmin, ei jää tilaa romanttiselle idealismille ja unelmille. Vain järjellä näkee hyvin."

-Hans-Georg Maassen, Merkelin ajojahdin uhri-

Maastamuuttaja

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 6 011
 • Liked: 2644
Juncker valittiin Brysselin syvissä kellareissa saksalais-ranskalais-intressien takuumieheksi. Ilmaisella viinalla toimiva pienoisvaltion suurmies onkin täyttänyt odotukset. Suomellakin on ollut hyvät suhteet Junckeriin Niinistön turvattua humalaisen merkkimiehen horjuvat askeleet kohti juhlayleisön käyttämää poistumisväylää Beethovenin juhlavan taustamusiikin myötäilemänä. Netistä löytyy ellei Komissio tai sen valvomat instanssit ole poistaneet videota).
Supernuiva

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 4 635
 • Liked: 4235
Minkä tahansa maan päämies saisi potkut, jos teutaroisi kännissä milloin missäkin maataan munaamassa. Mutta melkein kokonaisen maanosan ei. Jeltsin taitaa olla lähin vertailukohta.

Saisikohan Suomessa? Epäilen. Ahti K. Arjalainen ja Urkki olivat aikoinaan aika velikultia. Eduskuntaankin äänestetään alkoholiongelmaisia, luultavasti näissäkin vaaleissa. Yksi meppi on tullut kuuluisaksi myös kännäämisestään, mutta ei siitä puhuta. Tietävätköhän edes kaikki hänen äänestäjänsä?

Jeltsin oli kuitenkin tottunut alkoholin käyttäjä, joka ei olisi varmastikaan heiluttanut soihtua noin reippaasti kuten Ischiasch. Muistaakseni Jeltsin oli usein televisiossakin havaittavasti kännissä, mutta ei hän silti tietääkseni päästellyt suustaan sammakoita. Hän myös erosi itse, ja nimitti Putinin jatkajaksi. Tuota tiedottaessaan hän muistaakseni hankasi myös kutiavaa silmäänsä, ja käden liikkeet olivat niin kömpelöt, että luultavasti oli kännissä.

Jeltsinistä en saanut vallanhimoisen miehen kuvaa, Ischiasch taas tuntuu haluavan olla ainakin muodollisesti vallassa niin pitkään kuin mahdollista. (Liekö hänellä todellista valtaa, joten kuka meitä johtaa - ja mistä käsin?)

Ei unohdeta taaskaan sitä, että Ischiasch oli ihan oikeasti sanonut puheessa olevansa säännöllisesti yhteydessä vieraiden PLANEETTOJEN johtajiin. Tämä puhe on linkattu myös tänne Hommalle.