Kirjoittaja Aihe: 2016-09-28 Eduskunta: Sami Savio vs Eva "rasistiset tilastot" Biaudet  (Luettu 10890 kertaa)

qwerty

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 8 204
 • Liked: 6197
  • Profiili
Tänään keskusteltiin kahdesta hallituksen esityksestä, jotka molemmat ohjattiin valiokuntiin.

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi Maahanmuuttovirastosta annetun lain 2 §:n ja kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta sekä ihmiskaupan uhrin tunnistamisesta ja auttamisesta annetun lain 9 ja 10 §:n muuttamisesta

HE 131/2016 vp

Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan.

PTK 91/2016/5 vp
Lainaus
14.02 Sisäministeri Paula Risikko (esittelypuheenvuoro)

Arvoisa rouva puhemies! Hallitus esittää muutoksia lakiin Maahanmuuttovirastosta ja lakiin kansainvälistä suojelua hakevien vastaanotosta sekä ihmiskaupan uhrin tunnistamisesta ja auttamisesta. Lain muutoksilla valtion vastaanottokeskukset yhdistettäisiin Maahanmuuttovirastoon ensi vuoden alusta alkaen. Valtiolla on kaksi vastaanottokeskusta, toinen Joutsenossa ja toinen Oulussa. Valtion vastaanottokeskukset ovat valtion virastoiksi verrattavia pieniä yksiköitä. Ne ovat muodostaneet Maahanmuuttoviraston kanssa yhden kirjanpitoyksikön vuodesta 2012 lähtien. Hallinnon yhdistämisellä katsotaan voitavan saavuttaa pidemmällä aikavälillä kustannussäästöjä. 

Maahanmuuttoviraston tehtävänä on ylläpitää riittävää määrää vastaanottokeskuksia kansainvälistä suojelua hakeville kulloisiinkin hakijamääriin perustuen. Uusien vastaanottokeskuksien perustaminen tapahtuu valtion määrärahojen puitteissa. Maahanmuuttovirasto ohjaa ja valvoo vastaanottotoimintaa. Maahanmuuttovirasto tarvitsee nykyisen lain mukaan aina valtuutuksen sisäministeriöltä, kun se perustaa tai lakkauttaa vastaanottokeskuksia. Vastaanottokeskusten perustaminen ja lakkauttaminen edellyttää paikallisten olosuhteiden sekä viranomaisten ja järjestöjen tuntemusta. Siihen Maahanmuuttovirastolla on sisäministeriötä paremmat edellytykset. Hallitus katsoo, että sisäministeriön roolista valtuutuksen antajana yksittäisten keskusten perustamisessa ja lakkauttamisessa voidaan luopua. Sisäministeriö vastaa Maahanmuuttoviraston tulosohjauksesta ja seurannasta ja sitä kautta vaikuttaa siihen, että vastaanottotoiminnan voimavarat, tavoitteet, tehokkuus ja laatu ovat tasapainossa ja toiminnassa saadaan kustannustehokkaasti aikaan halutut vaikutukset. — Kiitos.

19 vastauspuheenvuoroa. KD 6 PS 5 RKP, KOK, Kepu ja SDP kaikki 2. Virheet ja Vasurit 0.

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta

HE 133/2016 vp

Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto.

PTK 91/2016/6 vp
Lainaus
14.42 Sisäministeri Paula Risikko (esittelypuheenvuoro)

Arvoisa rouva puhemies! Suomeen tulevien turvapaikanhakijoiden määrä nousi selvästi vuoden 2015 aikana, jolloin syntyi tarve kehittää turvaamistoimia turvapaikkamenettelyn sujuvuuden ja kielteisten päätösten saaneiden maasta poistamisen täytäntöönpanon turvaamiseksi. Ehdotuksen taustalla on myös edelliseen säilöönottamista koskevaan hallituksen esitykseen kirjattu valtioneuvoston lausuma. Lausuman mukaan tavoitteena olisi jatkossa kieltää ilman huoltajaa olevien lasten säilöönottaminen kokonaan. Lausuman johdosta tehty selvitys säilöönoton vaihtoehdoista, joka on siis meidän sisäministeriön julkaisu 35/2014, totesi, että Suomesta puuttuu useissa maissa yleisesti käytössä oleva mahdollisuus asuinpaikkaa koskevan velvoitteen asettamiseen. Selvitys ei ehdottanut kaikkien alaikäisten säilöönoton kieltämistä, sillä säilöönotto on viimesijaisena keinona tarpeellinen osa turvaamistoimien kokonaisuutta eivätkä mitkään vaihtoehdot täysin yllä sen vaikuttavuuteen. Siitä syystä tämä työryhmä ei esittänyt totaalista säilöönoton kieltämistä.

Hallitus esittääkin nyt, että ulkomaalaislaissa olevien turvaamistoimien keinovalikoimaan lisätään kaksi uutta turvaamistoimea. Uusilla turvaamistoimilla laajennetaan viranomaisten käytössä olevaa turvaamistoimien valikoimaa ja vähennetään tarvetta säilöönottamiselle.

Ensimmäinen uusista turvaamistoimista koskee kaikkia turvapaikanhakijoita turvapaikkamenettelyn eri vaiheissa, ja ne ovat näitä: Nykyisin turvapaikanhakija voi hakemuksen käsittelyn ajan asua joko vastaanottokeskuksessa tai hankkia itselleen yksityismajoituksen. Nyt ehdotettavalla asumisvelvollisuudella turvapaikanhakija voitaisiin määrätä asumaan nimetyssä vastaanottokeskuksessa. Hakijan olisi ilmoittauduttava vastaanottokeskuksessa 1—4 kertaa päivässä. Asumisvelvollisuuden tavoitteena on varmistaa turvapaikkaprosessin sujuvuus. Käytännössä tämä tarkoittaa, että turvapaikanhakija olisi näin helpommin saapuvilla hakemuksensa käsittelyä, esimerkiksi turvapaikkapuhuttelua, varten. Asumisvelvollisuuden käytön avulla voitaisiin sujuvoittaa myös kielteisten päätösten saaneiden palauttamista. Asumisvelvollisuuden määrääminen harkittaisiin aina tapauskohtaisesti. Sen tulisi olla välttämätöntä hakemuksen käsittelyn tai maasta poistamisen varmistamiseksi. Velvollisuudesta myös olisi pakottavasta henkilökohtaisesta syystä mahdollisuus tilapäisesti poiketa.

Sitten toinen uusista turvaamistoimista koskee ilman huoltajaa olevia alaikäisiä turvapaikanhakijoita, joita ollaan poistamassa maasta. Tässä hallituksen esityksessä ei ehdoteta luovuttavaksi lasten säilöönottamista. Viranomaisten näkökulmasta säilöönotolle on edelleen selkeä tarve erityisesti maasta poistamisen turvaamiseksi. Käytännössä lapsia otetaan Suomessa säilöön erittäin harvoin. Lasten säilöönottamisen vähentämiseen pyritään kehittämällä vaihtoehtoisia turvaamistoimia. Nyt ehdotettu lapsen asumisvelvollisuus on tarkoitettu lievemmäksi vaihtoehdoksi lapsen säilöönottamiselle mutta on ankarampi kuin jo olemassa olevat ulkomaalaislain mukaiset turvaamistoimet. Lapsen asumisvelvollisuus voitaisiin määrätä, jos lapsen säilöönoton edellytykset täyttyvät. Velvollisuus voisi koskea vain 15 vuotta täyttänyttä lasta, joka on saanut kielteisen turvapaikkapäätöksen ja maasta poistamispäätöksen. Lapsi voitaisiin määrätä asumaan nimetyssä lapsille tarkoitetussa vastaanottokeskuksessa, pysymään sen alueella ja ilmoittautumaan siellä päivittäin. Lapsen asumisvelvollisuus kestäisi enintään kaksi viikkoa. Aikaa olisi mahdollista jatkaa enintään toisella kahden viikon ajanjaksolla, jos se on välttämätöntä maasta poistamisen turvaamiseksi. Määräämiseen sovellettaisiin säilöönottamisen päättämisestä ja tuomioistuinkäsittelystä säädettyjä menettelyjä. Lapsi voitaisiin painavista henkilökohtaisista syistä myös vapauttaa tilapäisesti tästä velvollisuudesta. Lapsen asumisvelvollisuus uutena säilöönotolle vaihtoehtoisena turvaamistoimena vaikuttaisi myönteisesti lapsen asemaan ja lapsen edun toteutumiseen. — Kiitos.

33 vastauspuheenvuoroa. PS 11 KOK 6 SDP 5 RKP ja Vas 4 KD, Virheet ja Kepu 1

Eli yhteensä 52 vastauspuheenvuoroa. Perussuomalaiset 16 Kokoomus 8 KD ja SDP 7 RKP 6 Vasemmistoliitto 4 Kepu 3 ja Virheet 1. Hallituspuolueet 27 - Oppositiopuolueet 25
Lainaus
14.53 Eva Biaudet r

... Tähän hallituksen esitykseen ovat antaneet lausuntoja monet ihmisoikeuksia valvovat instituutiot, kuten Punainen Risti, jolla on ihan erityinen mandaatti (kenen myöntämänä ja mistä lähtien?!) seurata esimerkiksi säilöön otettujen ihmisten asemaa ja vierailla esimerkiksi vankiloissa ja säilöönotoissa, ja siinä mielessä ajattelen, että heidän lausuntonsa olisi erityisen painava sana tässä lain käsittelyssä, hallituksen esityksen käsittelyssä.

Lainaus
15.06 Sami Savio ps

Arvoisa puhemies! Tässä hallituksen esityksessä ehdotetaan muutettavaksi ulkomaalaislakia lisäämällä siihen säännökset asumisvelvollisuutta koskevista uusista turvaamistoimista. Kansainvälistä suojelua hakevalle ulkomaalaiselle voitaisiin määrätä velvollisuus asua nimetyssä vastaanottokeskuksessa ja ilmoittautua siellä yhdestä neljään kertaan vuorokaudessa, jos se on välttämätöntä maahantulon tai maassa oleskelun edellytysten selvittämiseksi tai maasta poistamisen varmistamiseksi.

Arvoisa puhemies! Viime päivinä on kohistu yllättävänkin paljon rasismista, mutta huomattavasti vähemmälle on jäänyt pohdinta kansalaisten asiallisesti perustellun maahanmuuttokriittisyyden kasvun syistä. Merkittävin syy maahanmuuttokritiikin lisääntymiseen lienevätkin kansalaisten arkitodellisuudessa kohtaamat epäkohdat. (Eva Biaudet: Mitä sillä on tämän asian kanssa tekemistä?) Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutin tutkimuksen mukaan joidenkin kansallisuuksien alttius tehdä rikoksia on moninkertainen suomalaisiin verrattuna. Ero korostuu varsinkin seksuaalirikoksissa, mutta surullinen osoitus kasvaneista riskeistä on myös Otanmäessä tapahtunut suomalaismiehen tappo, josta epäillään kahta turvapaikanhakijaa. (Eva Biaudet: Aika rasistista!)

Arvoisa puhemies! Suomi on pidettävä turvallisena maana, eikä tätä Otanmäen tappoa saa missään tapauksessa vähätellä, vaikka sitä onkin käsitelty mediassa suhteellisen vähän. Tämä hallituksen esitys on oikean suuntainen, mutta muitakin toimenpiteitä on kiirehdittävä. Erityisesti kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneiden hakijoiden maasta poistumista on nopeutettava. Hallitus onkin tuomassa keväällä siihen liittyvän esityksen eduskuntaan. Samassa yhteydessä on syytä tehdä myös lakimuutoksia minimipalveluita tarjoavien ja tarkasti vartioitujen palautuskeskusten perustamiseksi hallituksen viime joulukuussa hyväksymän turvapaikkapoliittisen toimenpideohjelman mukaisesti. Tiedustelenkin sisäministeriltä nyt kantaa näihin tuleviin lisätiukennuksiin.

15.08 Eva Biaudet r (vastauspuheenvuoro)

Arvoisa puhemies! Mielestäni on esittää rasistisia mielipiteitä sanoa, että joihinkin kansallisuuksiin liittyy enemmän rikollista toimintaa. Se ei päde, siinä ei ole mitään totta, ei mitään sellaisia globaaleja tutkimuksia, että johonkin kansallisuuteen liittyy enemmän rikollista toimintaa. Se on mielestäni täysin sopimatonta ja rasistista puhetta.

15.08 Sami Savio ps (vastauspuheenvuoro)

Arvoisa puhemies! Hieman hämmästelen tai aika paljonkin hämmästelen tätä edustaja Biaudet’n tässä antamaa kannanottoa. Mielestäni tutkimustuloksiin vetoaminen ja niihin viittaaminen ei missään tapauksessa voi olla rasismia. Tässähän aletaan mennä jo sananvapauden ja kansanedustajan perustuslaillisten oikeuksien rajoittamisen puolelle , jos näin tulkitaan. Minä voin kyllä edustaja Biaudet’lle, jos hän välttämättä haluaa, nämä tutkimustulokset toimittaa. Nämä ovat ihan netistä kyllä saatavilla. Kuten totesin, nämä ovat Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutin tekemiä tutkimuksia, ja sieltä ovat hyvin kyllä katsottavissa nämä eri kansalaisuuksien alttiudet.

15.09 Eva Biaudet r (vastauspuheenvuoro)

Puhemies! Minusta on tärkeätä puhua myöskin siitä, mitä rasismi on. Mielestäni myöskin tässä salissa on tärkeätä joskus miettiä, mikä on rasismia ja mikä on syrjintää, mikä on ennakkoluuloja. Jos sanotaan, että tiettyihin kansallisuuksiin liittyy enemmän rikollisuutta, niin mielestäni se on rasismia. Eri asia, jos Suomessa on erilaisia lukuja, mitä eri kansallisuudet ovat tehneet, mutta ei liity tiettyihin kansallisuuksiin, että joku tekee enemmän rikoksia. Sellaista ei voi yleistää, ja sellaista tutkimustietoa ei ole. Mielestäni se on enemmän rasistiseen mielipiteeseen pohjautuvaa kuin muuta. Tämä olisi minun mielestäni mielenkiintoista kuulla, mikä on teidän mielestänne rasismia ja missä se raja kulkee.

Yritettyään viedä keskustelun sivuraiteille, BioD poistui paikalta. Tai ei ainakaan pitänyt vastauspuheenvuoroja debatissa joka kesti liki tunnin tuon puheenvuoron jälkeen.


Edit/Miniluv: otsikon muutos
« Viimeksi muokattu: 01.10.2016, 08:54:38 kirjoittanut Miniluv »
Kasvihuoneiden sato ja mansikat jäisivät maihin, ellei EU/ETA-alueen ulkopuolelta tule työvoimaa

Juha Sipilä pääministerin haastattelutunnilla 3.12.2017

Java

 • Kannatusjäsen
 • Jäsen^^^
 • ****
 • Viestejä: 4 878
 • Liked: 4033
  • Profiili
Vs: 2016-09-28 Eduskunta: Sami Savio vs Eva Biaudet
« Vastaus #1 : 28.09.2016, 21:36:49 »
Voisiko ton Bideen ja koko ärkoopeen kieltää kansallisen edun nimissä?
Älä usko mitään mitä kirjoitan!

Kim Evil-666

 • Kannatusjäsen
 • Jäsen^^^
 • ****
 • Viestejä: 8 250
 • Liked: 28196
 • Saatanalliset säkeet Tervetuloa!
  • Profiili
Vs: 2016-09-28 Eduskunta: Sami Savio vs Eva Biaudet
« Vastaus #2 : 28.09.2016, 21:36:58 »
BioD on yhtä sivuraidetta ajatuksinensa. Valiteettavaa on myös se, että koko Suomi tuntuu pikkuhiljaa ajautuvan tuolle samalle sivuraiteelle.

Kun tarpeeksi sivuun ajetaan, on työ ja tuska kammeta suunta taas kohti oikeaa raidetta, sitä minkä päässä näkyy valoa.
Sävytteisviritteinen ja erittäin Nuiva!
Pohjoinen Perkele!

Ernst

 • Asiantuntija
 • Jäsen^^^
 • *****
 • Viestejä: 23 866
 • Liked: 11415
  • Profiili
Vs: 2016-09-28 Eduskunta: Sami Savio vs Eva Biaudet
« Vastaus #3 : 28.09.2016, 21:49:48 »
Eva Biaudetin "argumentointi" oli mielenvikaista. Jos minulla olisi lähipiirissäni Eva Biaudetin tavoin käyttäytyvä ihminen, pitäisin häntä ilman muuta sairaana ihmisenä.

Aika kovasti sanottu, mutta käytyäni hänen kanssaan kirjeenvaihtoa (poliittinen kysymys) päädyin siihen, että en ymmärtänyt hänen vastauksiaan. Kyse ei ollut suomen puutteellisesta taidosta eikä allekirjoittaneen ymmärrysvajeesta. Hän ei kyennyt fokusoimaan aiheeseen ja hänen ajattelunsa oli ns. tangentiaalista, vain käsiteltävää asiaa jotenkin sivuavaa. En palkkaisi häntä mihinkään tehtävään.
..."metsässä on anketa"....
Vihreät

"Helsingin kaupunginvaltuusto ei voi myöskään esiintyä eduskunnan ylähuoneena."
Valtiomies Kari Rajamäki

Golimar

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 10 407
 • Liked: 12139
 • Ego sum Spartacus
  • Profiili
Vs: 2016-09-28 Eduskunta: Sami Savio vs Eva Biaudet
« Vastaus #4 : 28.09.2016, 21:50:06 »
Lainaus
Kansanedustaja @EvaBiaudet lahjoitti #Vuitton korkokengät #hyväntekeväisyyshuutokauppa #MLL #Heinolan #Zonta

https://twitter.com/KaijaKaarina/status/779759409757126656

Tabula Rasa

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 20 986
 • Liked: 11035
 • Kuka jos en minä
  • Profiili
Vs: 2016-09-28 Eduskunta: Sami Savio vs Eva Biaudet
« Vastaus #5 : 28.09.2016, 21:57:46 »
Voisiko ton Bideen ja koko ärkoopeen kieltää kansallisen edun nimissä?

Eiköhän tuolta löytyisi kylliksi rikollista toimintaa jotta ääriliikepykälät tehoaa?
Hedelmistään puu tunnetaan.

qwerty

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 8 204
 • Liked: 6197
  • Profiili
Vs: 2016-09-28 Eduskunta: Sami Savio vs Eva Biaudet
« Vastaus #6 : 28.09.2016, 21:58:10 »
PTK 91/2016/6 vp
Lainaus
14.42 Sisäministeri Paula Risikko (esittelypuheenvuoro)

Ensimmäinen uusista turvaamistoimista koskee kaikkia turvapaikanhakijoita turvapaikkamenettelyn eri vaiheissa, ja ne ovat näitä: Nykyisin turvapaikanhakija voi hakemuksen käsittelyn ajan asua joko vastaanottokeskuksessa tai hankkia itselleen yksityismajoituksen. Nyt ehdotettavalla asumisvelvollisuudella turvapaikanhakija voitaisiin määrätä asumaan nimetyssä vastaanottokeskuksessa. Hakijan olisi ilmoittauduttava vastaanottokeskuksessa 1—4 kertaa päivässä.

Lapsenaskel Tanskan ja/tai Australian malliseen shoppareiden kohteluun :) Kyllä siellä joku tekee jotain oikein :D

Kiitos tästä kuulunee nimettömille taustavaikuttajille ;)
Kasvihuoneiden sato ja mansikat jäisivät maihin, ellei EU/ETA-alueen ulkopuolelta tule työvoimaa

Juha Sipilä pääministerin haastattelutunnilla 3.12.2017

Vredesbyrd

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 2 198
 • Liked: 2385
 • Destroyer of Discourse
  • Profiili
Vs: 2016-09-28 Eduskunta: Sami Savio vs Eva Biaudet
« Vastaus #7 : 28.09.2016, 22:14:11 »
Eva Biaudetin "argumentointi" oli mielenvikaista. Jos minulla olisi lähipiirissäni Eva Biaudetin tavoin käyttäytyvä ihminen, pitäisin häntä ilman muuta sairaana ihmisenä.

Aika kovasti sanottu, mutta käytyäni hänen kanssaan kirjeenvaihtoa (poliittinen kysymys) päädyin siihen, että en ymmärtänyt hänen vastauksiaan. Kyse ei ollut suomen puutteellisesta taidosta eikä allekirjoittaneen ymmärrysvajeesta. Hän ei kyennyt fokusoimaan aiheeseen ja hänen ajattelunsa oli ns. tangentiaalista, vain käsiteltävää asiaa jotenkin sivuavaa. En palkkaisi häntä mihinkään tehtävään.

Kannattaa muistaa Bideen argumentti presidenttikilvassa: hän on useamman lapsen äiti, kyllä hän osaa!
Psykoanalyyttisessä näkökulmassa aikuinen on ihminen, jolle ei tarvitse valehdella. Aikuinen kestää, jos hänelle sanotaan, miten asia on.

PerttiPasanen

 • Jäsen^^
 • **
 • Viestejä: 422
 • Liked: 712
  • Profiili
Vs: 2016-09-28 Eduskunta: Sami Savio vs Eva Biaudet
« Vastaus #8 : 28.09.2016, 22:35:28 »
PTK 91/2016/6 vp
Lainaus
14.42 Sisäministeri Paula Risikko (esittelypuheenvuoro)

Ensimmäinen uusista turvaamistoimista koskee kaikkia turvapaikanhakijoita turvapaikkamenettelyn eri vaiheissa, ja ne ovat näitä: Nykyisin turvapaikanhakija voi hakemuksen käsittelyn ajan asua joko vastaanottokeskuksessa tai hankkia itselleen yksityismajoituksen. Nyt ehdotettavalla asumisvelvollisuudella turvapaikanhakija voitaisiin määrätä asumaan nimetyssä vastaanottokeskuksessa. Hakijan olisi ilmoittauduttava vastaanottokeskuksessa 1—4 kertaa päivässä.

Lapsenaskel Tanskan ja/tai Australian malliseen shoppareiden kohteluun :) Kyllä siellä joku tekee jotain oikein :D

Kiitos tästä kuulunee nimettömille taustavaikuttajille ;)

Samanlainen järjestelmä käyttöön kuin armeijassa on. Jos turvapaikanhakija mielii lähteä keskuksesta niin kulku päivystäjän pöydän kautta. Jos taas turvis ei ole takaisin kello X niin etsintäkuuluts. Mikä tässä on muka niin vaikeaa?
"Ei voi muuta sanoo ku hattua nostaa"

"Siitä on lähdettävä, että tähän on tultu" - Jussi Halla-aho

My name is Jafar, I come from afar, there's a bomb in my car, allahu akbar!

ISO

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 6 152
 • Liked: 12495
 • I just want my money.
  • Profiili
Vs: 2016-09-28 Eduskunta: Sami Savio vs Eva Biaudet
« Vastaus #9 : 28.09.2016, 22:42:45 »
, että joihinkin kansallisuuksiin liittyy enemmän rikollista toimintaa. Se ei päde, siinä ei ole mitään totta, ei mitään sellaisia globaaleja tutkimuksia, että johonkin kansallisuuteen liittyy enemmän rikollista toimintaa.

Maailmalla ei ole yhtään tutkimusta joka ei kiistatta osoittais että tietyt kansallisuudet on monikymmenkertaisesti edustettuina rikostilastoissa.

Se on aivan kiistatonta. Missä todellisuudessa biodee keekoilee?
Syyrialainen Nesrin, 20, kertoo:
Hänen mukaansa häirinnältä voi arabikulttuurissa välttyä, jos ei puhu miehille ja välttää kaikenlaista kontaktia, ”merkkien antamista”.

Arvoton

 • Kannatusjäsen
 • Jäsen^^^
 • ****
 • Viestejä: 5 804
 • Liked: 2112
  • Profiili
Vs: 2016-09-28 Eduskunta: Sami Savio vs Eva Biaudet
« Vastaus #10 : 28.09.2016, 23:02:40 »
BioD on saanut monen ihmisen äänen päästäkseen eduskuntaan. Imagolla sinne mennään, paitsi joskus sinne livahtaa joku Halla-aho tai Rydman.

Eikä Vuittoneihin ole käytetty euroakaan veronmaksajien rahaa, oletan.

Vredesbyrd

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 2 198
 • Liked: 2385
 • Destroyer of Discourse
  • Profiili
Vs: 2016-09-28 Eduskunta: Sami Savio vs Eva Biaudet
« Vastaus #11 : 28.09.2016, 23:06:27 »
Yhtä lailla on imagot nuivilla, poliitikko on henkilöbrändi halusi tai ei.
Psykoanalyyttisessä näkökulmassa aikuinen on ihminen, jolle ei tarvitse valehdella. Aikuinen kestää, jos hänelle sanotaan, miten asia on.

aethanol

 • Jäsen^^
 • **
 • Viestejä: 498
 • Liked: 485
  • Profiili
Vs: 2016-09-28 Eduskunta: Sami Savio vs Eva Biaudet
« Vastaus #12 : 28.09.2016, 23:14:01 »
USA:n pressanvaaleissa oli joku lanserrannut termin post-factual era. Tarkoittivat että faktoista viis, minusta tuntuu että asiat on niin tai näin ja se näyttää äänestäjille kelpaavan. Bidee noudattaa samaa logiikkaa: ei voi olla mahdollista että jotkut rodut tai ihmisryhmät ovat rikollisempia kuin toiset joten asia sitten on niin.

Faktojen kieltäminen on yksi primitiivisimmistä defenssimekanismeista. Lapsethan tuota yleensä käyttää kun on jääty kiinni kolttosista, aikuiset saattaa käyttää myös oikein vaikeissa elämänkriiseissä. RKP kansanedustaja näköjään jäänyt sitten joko lapsen tasolle tai mamu-tosiasioiden myöntäminen on sitten niin kova paikka että regressoituu lapsen tasolle. Ei tästä puutu enää kun että tunkee sormet korviin ja rupee huutamään väävääväävää kun joku siteeraa rikostilastoja.

Tuttiko sille pitää ostaa? Torkkupeitot niillä taitaa jo olla, jos vaikka sen kulmaa mutustaisi kun menee elo eduskunnassa liian pelottavaksi?

Kyklooppi

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 8 311
 • Liked: 6319
 • Musertunut Suomen kansalainen.
  • Profiili
Vs: 2016-09-28 Eduskunta: Sami Savio vs Eva Biaudet
« Vastaus #13 : 28.09.2016, 23:14:56 »
Voi vuitton, että voi olla ihmiset erimieltä ihan joka asiasta kuten mie ja ieva.
Tähän kevennykseksi ievan polkka - https://www.youtube.com/watch?v=sx1vZJSDNHc
Ihmisjäte.

Mr.Reese

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 5 418
 • Liked: 6383
 • Anyone?
  • Profiili
Vs: 2016-09-28 Eduskunta: Sami Savio vs Eva Biaudet
« Vastaus #14 : 28.09.2016, 23:16:38 »
Eikös Evan isällä ollut niitä natsikyköksiä, joista syntyy tuo ahdistuksenomainen tosiasioiden kieltäminen?
"Heille kun sanoo disko disko, niin he ovat silleen, että mennään.” - Tiia Nohynek

"Yleensä vauvat ja mummot on parhaita mielenosoittajia, koska luovat kuin itsestään turvallista tilaa." - Marjaana Toiviainen

"Turvallisuuskylki edellä" - Paula Risikko Ykkösaamussa 16.09.2017

MW

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 22 159
 • Liked: 13603
 • Kiltti ja ystävällinen, mutta niin nuiva.
  • Profiili
Vs: 2016-09-28 Eduskunta: Sami Savio vs Eva Biaudet
« Vastaus #15 : 28.09.2016, 23:29:42 »
Bio-Dee on ylioppilas. Älkää kyseenalaistako hänen pätevyyttään. Pitääköhän se ylioppilaslakkia töissä?

Ai niin se pätevöityikin oikeilla kontakteilla.

Bio-Dee on verkostoitunut. Ei korruptoitunut. Eikä verkosto varsinkaan.

Kukko

 • Kannatusjäsen
 • Jäsen^^^
 • ****
 • Viestejä: 1 449
 • Liked: 2535
 • Pullon Suomi-viinaa juonut rasisti
  • Profiili
Vs: 2016-09-28 Eduskunta: Sami Savio vs Eva Biaudet
« Vastaus #16 : 28.09.2016, 23:39:25 »
Kannattaa muistaa Bideen argumentti presidenttikilvassa: hän on useamman lapsen äiti, kyllä hän osaa!

Kuten myös klassikko: asevelvollisuus ei ole epätasa-arvoinen, sillä myös naiset saavat käydä armeijan.
Sananvapautta ei nähdä Euroopan unionissa enää kansalaisten suojautumiskeinona hallintoa vastaan, vaan sen käyttäminen nähdään rikoksena, joka antaa viranomaisille aseet kansalaisten syyttämiseksi ”vihapuheesta” tai jostakin tekaistusta ”rasismista”.
 -J. Sakari Hankamäki

Eisernes Kreuz

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 5 252
 • Liked: 15362
 • Eurooppa on ihmisoikeus.
  • Profiili
Vs: 2016-09-28 Eduskunta: Sami Savio vs Eva Biaudet
« Vastaus #17 : 28.09.2016, 23:40:52 »
Aika kovasti sanottu, mutta käytyäni hänen kanssaan kirjeenvaihtoa (poliittinen kysymys) päädyin siihen, että en ymmärtänyt hänen vastauksiaan. Kyse ei ollut suomen puutteellisesta taidosta eikä allekirjoittaneen ymmärrysvajeesta. Hän ei kyennyt fokusoimaan aiheeseen ja hänen ajattelunsa oli ns. tangentiaalista, vain käsiteltävää asiaa jotenkin sivuavaa. En palkkaisi häntä mihinkään tehtävään.

5515 ääntä edellisissä eduskuntavaaleissa. Huolestuttavan moni helsinkiläinen on siis hänen kanssaan samalla aaltopituudella.There is freedom of speech, but I cannot guarantee freedom after speech.
- Idi Amin, diktaattori
Hyvää oppi tekee terroristillekin!
- Jari Taponen, ylikomisario

niemi2

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 4 169
 • Liked: 4363
  • Profiili
Vs: 2016-09-28 Eduskunta: Sami Savio vs Eva Biaudet
« Vastaus #18 : 28.09.2016, 23:59:10 »
Hassua kyllä Eva Biaudet taitaa olla Suomen selkeimmän rasismitapauksen takana.

Epäpätevä Biaudet ohitti pätevät maahanmuuttajaehdokkaat vähemmistövaltuutetun valinnassa, mutta mihin nämä maahanmuuttajaehdokkaat olisivat voineet valittaa, vähemmistövaltuutetulleko?

MAKE FINLAND NORMAL AGAIN

Ullatusnillitus

 • Vieras
Vs: 2016-09-28 Eduskunta: Sami Savio vs Eva Biaudet
« Vastaus #19 : 29.09.2016, 00:01:39 »
Eva Biaudetin "argumentointi" oli mielenvikaista. Jos minulla olisi lähipiirissäni Eva Biaudetin tavoin käyttäytyvä ihminen, pitäisin häntä ilman muuta sairaana ihmisenä.

Aika kovasti sanottu, mutta käytyäni hänen kanssaan kirjeenvaihtoa (poliittinen kysymys) päädyin siihen, että en ymmärtänyt hänen vastauksiaan. Kyse ei ollut suomen puutteellisesta taidosta eikä allekirjoittaneen ymmärrysvajeesta. Hän ei kyennyt fokusoimaan aiheeseen ja hänen ajattelunsa oli ns. tangentiaalista, vain käsiteltävää asiaa jotenkin sivuavaa. En palkkaisi häntä mihinkään tehtävään.

Kannattaa muistaa Bideen argumentti presidenttikilvassa: hän on useamman lapsen äiti, kyllä hän osaa!

Peräti 2,7 prosentille äänestäjistä meni täydestä. Itse en kyllä ymmärrä, kuinka lastenhoito pätevöittää vähemmistövaltuutetuksi tai ihmiskaupan vastaiseen työhön.

Ullatusnillitus

 • Vieras
Vs: 2016-09-28 Eduskunta: Sami Savio vs Eva Biaudet
« Vastaus #20 : 29.09.2016, 00:06:03 »
Voisiko ton Bideen ja koko ärkoopeen kieltää kansallisen edun nimissä?

Ihme, ettei Rasistista kansanpuoluetta (RKP) ole kielletty jo vuosia sitten.

writer

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 3 988
 • Liked: 8490
  • Profiili
Vs: 2016-09-28 Eduskunta: Sami Savio vs Eva Biaudet
« Vastaus #21 : 29.09.2016, 00:13:56 »
Sami Saviolle kiitokset.

Faktaa asiallisesti faktan perään kunnes eliitti-kuplassa ja hyväsisko-verkostossa koko elämänsä elänyt maailmanhalaaja-hihhuli jolla ei ole mitään käsitystä faktoista vaan joka tunnepolitikoi mielikuvien perusteella tajuaa itsekin hävinneensä ja lähtee juomaan valkoviiniä.Paavo Väyrynen paljastaa Sauli Niinistön euro-puliveivauksen jossa Sauli Niinistö petkutti, huijasi ja ujutti suomalaiset ja Suomen euroon ilman kansanäänestystä ja ilman edes kunnollista eduskuntakäsittelyä pelkällä tiedonannolla:

https://www.youtube.com/watch?v=GncxoW11v4Y

pistäkää jakoon

Nuivinator

 • Administrator
 • Jäsen^^^
 • *****
 • Viestejä: 1 370
 • Liked: 1038
 • Je suis Charlie
  • Profiili
Vs: 2016-09-28 Eduskunta: Sami Savio vs Eva Biaudet
« Vastaus #22 : 29.09.2016, 00:28:35 »
Noin 15 vuotta sitten asuin reilun vuoden Bideen (tjsp) vuokralaisena. Vieläkin hävettää.
Kansallisaarteet: Ibrahim Shkupolli, Abdiqadir Osman Hussein, Ramin Azimi, Al-Montathar Mahdi Basita Al-Mehsen, Zakhariya Hassan, Aram Bibani, Abbas Karim Muhammad, Araz Bibani, Mohamed Al-Zubeidi. Lista ei ole kattava.

Kukkahatuton täti

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 762
 • Liked: 1259
  • Profiili
Vs: 2016-09-28 Eduskunta: Sami Savio vs Eva Biaudet
« Vastaus #23 : 29.09.2016, 07:11:45 »
Eva Biaudet:n täysin hysteerinen käytös (itkeskely, väliinhuutelu jne.) kansanedustajana on mielestäni hyvin erikoista ja antaa hänestä kuvan naisena, joka ei kykene itsehillintään ja harkintaan. Luulisi sen vaikuttavan myös niiden ihmisten äänestyskäyttäytymiseen, jotka muuten ovat asioista hänen kanssaan samoilla linjoilla. En minäkään äänestäisi hysteeristä raivotarta.

Miniluv

 • Administrator
 • Jäsen^^^
 • *****
 • Viestejä: 30 549
 • Liked: 11515
 • Mode EVP. 1/949jkl #propelipää
  • Profiili
Ei rikollisuus minustakaan liity kansallisuuteen, vaan kulttuuritaustaan, älykkyyteen, irrallisuuteen muuton kohteena olevasta yhteiskunnasta ja rikosseuraamusten keveyteen. Rikollisuus ei lakkaa sillä, että somalille, irakilaiselle tai afgaanille annetaan Suomen kansalaisuus. Passinkannet eivät tee rikoksia.
"Luulisi että tähän ikään mennessä olisi edes jotain tajunnut elämästä ja yhteiskunnasta." Rosa Meriläinen, HS 30.9.2014

Viestistäsi tulee minulle ilmoitus, jos kirjoitat tekstiin @Miniluv. Tai laita yksityisviesti.

Miniluv

 • Administrator
 • Jäsen^^^
 • *****
 • Viestejä: 30 549
 • Liked: 11515
 • Mode EVP. 1/949jkl #propelipää
  • Profiili
Verkkouutiset:  http://www.verkkouutiset.fi/kotimaa/biaudet%20rasismi-55756

Lainaus
Kokoomuksen Wille Rydman kehotti olemaan hieman varovaisempi rasistileimakirveen heiluttelussa.

– Toisaalta mikäpä ei edustaja Biaudet'n mielestä rasismia olisi? Sen olemme saaneet täällä kyllä jo moneen kertaan huomata, Wille Rydman totesi.

– Mitä tulee tilastoihin, niin toivoisin, että tässä salissa ei olisi sellaista ajattelua, että jos ideologia ja faktat ovat ristiriidassa keskenään, niin sen huonompi faktoille, vaan lukisimme tilastoja ihan sellaisina kuin ne lukevat.

Perussuomalaisten Sami Savio totesi, että kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutin tutkimuksen mukaan joidenkin kansallisuuksien alttius tehdä rikoksia on moninkertainen suomalaisiin verrattuna.

– Ero korostuu varsinkin seksuaalirikoksissa, mutta surullinen osoitus kasvaneista riskeistä on myös Otanmäessä tapahtunut suomalaismiehen tappo, josta epäillään kahta turvapaikanhakijaa, Savio totesi.

Eva Biaudet huusi tällöin väliin "aika rasistista".
"Luulisi että tähän ikään mennessä olisi edes jotain tajunnut elämästä ja yhteiskunnasta." Rosa Meriläinen, HS 30.9.2014

Viestistäsi tulee minulle ilmoitus, jos kirjoitat tekstiin @Miniluv. Tai laita yksityisviesti.

Ernst

 • Asiantuntija
 • Jäsen^^^
 • *****
 • Viestejä: 23 866
 • Liked: 11415
  • Profiili
Vs: 2016-09-28 Eduskunta: Sami Savio vs Eva Biaudet
« Vastaus #26 : 29.09.2016, 07:36:13 »
Eva Biaudet:n täysin hysteerinen käytös (itkeskely, väliinhuutelu jne.) kansanedustajana on mielestäni hyvin erikoista ja antaa hänestä kuvan naisena, joka ei kykene itsehillintään ja harkintaan. Luulisi sen vaikuttavan myös niiden ihmisten äänestyskäyttäytymiseen, jotka muuten ovat asioista hänen kanssaan samoilla linjoilla. En minäkään äänestäisi hysteeristä raivotarta.

Palautan mieliinne EB:n itse raportoiman tapauksen, jossa hän näki autoa ajaessaan suojatietä ylittävän skini(ltä näyttävä)n kaljupään. Reaktionsa oli painaa äänimerkkiä, pitkään.  Tunne käy yli tieliikennelain.

Onko tämä valaiseva episodi jollakin tallessa? Kirjoitin muistinvaraisesti.
..."metsässä on anketa"....
Vihreät

"Helsingin kaupunginvaltuusto ei voi myöskään esiintyä eduskunnan ylähuoneena."
Valtiomies Kari Rajamäki

Ajattelija2008

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 5 946
 • Liked: 5536
  • Profiili
Eva Biaudet ei ehkä kyennyt kouluttautumaan korkeakoulussa heikon loogisen ajattelukykynsä takia. Hänen puheensa eduskunnassa saisivat minulta nolla pistettä tentin arvostelussa.

Biaudetia on äänestänyt tuhansia ihmisiä. He eivät tunne häntä tai ovat sitä mieltä, että epälooginen ihminen ajaa heidän asiaansa. Eikä heitä haittaa ehdokkaan aggressiivinen käytös liikenteessä.

rontti4

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 658
 • Liked: 34
  • Profiili
Tässä tämä kysytty avautuminen:
 Anna-lehden artikkelistä:

"Raivo yllätti Eva Biaudet'n.

Se tuli niin ennalta-arvaamatta, kesken kaiken, tavallisena arkipäivänä.

Hän istui autossaan, ensimmäisenä jonossa, odottamassa valon vaihtumista vihreäksi, kun joukko skinejä astui edessä kulkevalle suojatielle. Ryhmä ei tehnyt mitään erityistä, vain maleksi ja piti kovaa melua, mutta silti heistä - ajelluista päistä, raskaista maihinnousukengistä ja hihamerkkien koristamista pilottitakeista - uhkui vihaa.

Evan mielessä vilahtivat hänen adoptiopoikansa Davidin kasvot. Pojan, jolle hän oli joutunut opettamaan, että skinejä nähdessä kannattaa siirtyä toiselle puolelle katua. Pojan, joka Evan yllätykseksi joutui kuuntelemaan kaduilla peräänsä huudeltuja haukkumasanoja ihonvärinsä vuoksi.

Tunnekuohu sai yleensä rauhallisen naisen toimimaan. Eva siirsi kätensä töötille ja painoi. Pitkään. Uudelleen ja uudelleen, hämmästelevistä katseista piittaamatta."
20 propellihattuista kottaraisenpönttöä tuijottavaa netsiä ei voi olla väärässä. :)

TattiJooseppi

 • Jäsen^^
 • **
 • Viestejä: 386
 • Liked: 526
  • Profiili
Tässä tämä kysytty avautuminen:
 Anna-lehden artikkelistä:

"Raivo yllätti Eva Biaudet'n.

Se tuli niin ennalta-arvaamatta, kesken kaiken, tavallisena arkipäivänä.

Hän istui autossaan, ensimmäisenä jonossa, odottamassa valon vaihtumista vihreäksi, kun joukko skinejä astui edessä kulkevalle suojatielle. Ryhmä ei tehnyt mitään erityistä, vain maleksi ja piti kovaa melua, mutta silti heistä - ajelluista päistä, raskaista maihinnousukengistä ja hihamerkkien koristamista pilottitakeista - uhkui vihaa.

Evan mielessä vilahtivat hänen adoptiopoikansa Davidin kasvot. Pojan, jolle hän oli joutunut opettamaan, että skinejä nähdessä kannattaa siirtyä toiselle puolelle katua. Pojan, joka Evan yllätykseksi joutui kuuntelemaan kaduilla peräänsä huudeltuja haukkumasanoja ihonvärinsä vuoksi.

Tunnekuohu sai yleensä rauhallisen naisen toimimaan. Eva siirsi kätensä töötille ja painoi. Pitkään. Uudelleen ja uudelleen, hämmästelevistä katseista piittaamatta."

Aika rasistista!
Ruokaprotesti rauhoittui, kun turvapaikkaa hakeneille perheille jaettiin heille luvattuja rahoja.