UmmaGumma

Kirjoittaja Aihe: 2017-10-23 Saksa: Bertelsmann-tutkimus - Saksaan on syntymässä uusi alaluokka  (Luettu 4565 kertaa)

akez

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 9 115
 • Liked: 23454
Die Welt kertoo Bertelsmann säätiön julkaisemasta köyhyystutkimuksesta. Tämäkin tutkimus osoittaa, että maahanmuutto lisää köyhyyttä vastaanottavassa maassa, jos profiili menee pieleen. Lisäksi syntyy myös muita uusia uhkatekijöitä. Tässä ajattelemisen aihetta työvoiman saatavuusharkinnasta kokonaan luopumisen kannattajille.

Lainaus
Talous Köyhyysraportti

Saksaan on syntymässä uusi alaluokka

Bertelsmann säätiön tutkijat pyrkivät selvittämään minkälaisissa olosuhteissa lapset ja nuoret varttuvat.
- Köyhyys oli pysyvä seuralainen viidesosalle (21%) kaikista Saksan lapsista.
- Jatkuvassa köyhyydessä eläneet lapset omaksuivat nopeasti eräänlaisen alaluokkamentaliteetin koko elämänsä ajaksi
.


Die Welt 23.10.2017 juttu saksaksi

Rikkaus on periytyvää, se on selvää, mutta myös köyhyys näyttää periytyvän. Tutkijat ovat jo kauan yrittäneet selvittää miksi näin tapahtuu. Pohjimmiltaan Saksassa suoritetaan paljon varallisuuden uudelleenjakoa ja myös Saksan koulutusjärjestelmä on selkeästi suunniteltu sellaiseksi, että kaikilla on samanlaiset mahdollisuudet. Toisin kuin muissa menestyvissä kansantalouksissa ei kalliilla eliittikouluilla ja -yliopistoilla ole suurta roolia Saksassa.

Tutkimus antaa nyt uutta tietoa koulutuksen ja köyhyyden välisestä suhteesta. Bertelsmann säätiön tutkijat pyrkivät ensinnäkin selvittämään missä olosuhteissa lapset ja nuoret varttuvat Saksassa. Pitkäaikaistutkimuksen tulos: Noin 2/3-osaa (69%) kaikista lapsista varttuu Saksassa kotitalouksissa, joilla on vakaat tulot, jolloin ainakin materiaaliset edellytykset ovat olemassa koulussa menestymistä ja sosiaalista nousua varten.

Tästä huolimatta ainakin viidesosalle (21%) kaikista Saksan lapsista köyhyys on kuitenkin pysyvä seuralainen. Tutkijat puhuvat "jatkuvasta tukiriippuvuudesta" tai "jatkuvasti epävarmoista tuloista". Lisäksi tämän päälle vielä 10% lapsista eli kotitalouksissa, joissa köyhyysuhka on toteutunut väliaikaisesti, vaikkakin joskus vain lyhyeksi ajaksi.

"Köyhät lapset ovat pysyvä olotila Saksassa"

Köyhyyden periytyvyyttä koskeva päähavainto kohdistuu kuitenkin niihin 21% nuorista, jotka kokevat pitkäaikaista puutetta. "Köyhät lapset ovat pysyvä ilmiö Saksassa. Kerran köyhä pysyy kauan köyhänä. Liian harvat perheet kykenevät vapautumaan köyhyydestä", sanoo Bertelsmann säätiön pääjohtaja Jörg Dräger. Tulevaisuudessa perhe- ja sosiaalipolitiikan pitää kyetä katkaisemaan köyhyyden periytyminen, vaatii Dräger.

Nykykäsityksen mukaan köyhyys voi tarkoittaa materiaalista puutetta, mutta ei kuitenkaan välttämättä. Tutkijoille köyhyysuhan alainen kotitalous on sellainen, jolla on käytettävissään vähemmän kuin 60% keskimääräisistä nettotuloista[1]. Uutta Bertelsmann tutkimuksessa on pitkän tähtäimen perspektiivi: Tutkijat pyrkivät selvittämään kuinka suuri on mitattavissa oleva mahdollisuus irtaantua "köyhyystilanteesta". Tutkimusajanjakso kattoi 5 vuotta. Tulos karisti harhaluuloja: "On osoitettavissa, että alun perin epävarma tulotilanne kasvatti huomattavasti todennäköisyyttä päätyä johonkin neljästä köyhyysmallista, kun taas alun perin turvattu tilanne lisäsi huomattavasti todennäköisyyttä myös pysyä pitkäaikaisesti turvatussa tilanteessa", totesivat tutkijat. Erityisen huomion kohteena olivat pysyvässä köyhyydessä varttuneet lapset. Silloin on suurena vaarana, että lapsi kehittää itselleen eräänlaisen alaluokkamentaliteetin, joka seuraa häntä koko elämän ajan. Tutkijasaksaksi: "Bereits der deskriptive Blick auf den Grad der Deprivation zeigt, dass hier deutliche Unterschiede zu allen weiteren Gruppen bestehen" (Jo deskriptiivinen silmäys deprivaation asteeseen osoittaa, että tässä esiintyy selkeitä eroja kaikkiin muihin ryhmiin verrattuna).

Bertelsmann-tutkijat pystyivät kuvaamaan puutetta tarkasti numeroilla: ... "Köyhyys sulkee lapsen ulos monista sosiaalisista ja kulttuurisista aktiviteeteista", sanoo Dräger.

Köyhyyden uhka keskittyy neljään riskiryhmään: Yksinhuoltajat, vähintään kolmilapsiset perheet, vähän koulua käyneet ja maahanmuuttajat. Huomattava osa köyhyysvaaran uhkaamista lapsista asui maahanmuuttajaperheessä: Maahanmuuttajataustaisista kotitalouksista 46% oli ilman vakaita tuloja ja näissä on kyse perheistä, joille on vahvimmin tunnusmerkillistä taloudellisista syistä johtuva puute. Kaikista tutkituista kotitalouksista yhteensä 24% oli sellaisia, joissa vähintään yksi vanhemmista ei ollut saksalainen tai Saksassa syntynyt.

Toinen selkeästi erottuva malli on koulutusköyhyys. Jos toisella vanhemmista on korkeakoulututkinto, niin hänen lapsilla oli vain 1,5% todennäköisyys päätyä huonoimpaan "jatkuvasti epävarmojen tulojen" luokkaan, jossa köyhyysvaara on suurinta. Sitä sijaan näistä perheistä 20% kuului kategoriaan "pysyvästi turvatut tulot". Yhteensä noin 15% vanhemmista oli vähintään yksi korkeakoulututkinto suoritettuna.

Koulumenestys on ratkaisevaa Saksassa

Koulun päästötodistusta vailla olevilla kotitalouksilla tilanne oli täysin erilainen. Ne edustivat vähempää kuin 3% koko väestöstä mukaan lukien lapset, mutta samaan aikaan kuitenkin viidesosaa "jatkuvasti epävarmojen tulojen" -kategorian perheistä. Tutkijat tunnistivat tämän koulutusta karttaneiden (Bildungsferne) ryhmän olevan kanava köyhyyden siirtämisessä seuraavalle sukupolvelle: "Sosioekonomisen taustan vahva merkitys lasten koulumenestykselle on osoitettu moneen kertaan, erityisesti Saksassa", sanoo kansantaloustieteilijä ja yksi Euroopan johtavista koulutusekonomeista Ludger Wößmann Münchenin Ludwig-Maximilians yliopistosta.

Koulutuksen toimintaneuvoston (Aktionsrats Bildung) tutkimuksesta "Bildung 2030 – veränderte Welt. Fragen an die Bildungspolitik“ ilmenee, että Saksassa koulumenestys riippuu huomattavassa määrin vanhempien hyvinvoinnista: "Saksa kuuluu niihin maihin, jossa vallitsee suhteellisen vahva yhteys perhetaustan ja koulumenestyksen välillä."

Koulutusmyönteisten ja koulutusvastaisten (bildungsnahe und bildungsferne) ryhmien ero näyttää viime vuosikymmenen aikana kasvaneen yhä suuremmaksi. Ei-akateemisista perheistä tulevien opiskelijoiden määrä on kyllä kasvanut kymmenen vuoden aikana vuoteen 2013 asti 18,6 prosentista 22,7 prosenttiin, joka ensisilmäyksellä voi vaikuttaa menestykseltä. Akateemisten perheiden osalta kasvu oli kuitenkin huomattavasti suurempaa: 50,4 prosentista 64,4 prosenttiin. Saksan kaltaisessa modernissa kansantaloudessa koulutus on avaintekijä korkeampien tulojen ja työmahdollisuuksien saamisen kannalta.

Sosiaalista nousua esiintyy vain harvoin

Bertelsmann tutkijat havaitsivat, että köyhyyskierteestä irtautumista ei ole havaittavissa kovin usein. Koska he tutkivat köyhyyden asteita ja köyhyysuhkaa pitkällä aikavälillä, niin oli mahdollista tehdä sosiaalista mobiliteettia koskevia havaintoja. Tutkimuksen mukaan Hartz IV sosiaalitukea saaneen siirtymistä turvattuun elintilanteeseen tapahtui varsin harvoin: "Kokonaisuudessa tutkimusajanjaksolla ilmeni selkeää tulo- ja köyhyystilanteen suurta jatkuvuutta", totesivat tutkijat. Yhä uudelleen voitiin kyllä havaita prekaarista tilanteesta tapahtunutta siirtymistä muille välitasoille, mutta vähemmän kuitenkin kestävää irtaantumista köyhyydestä.
(...)
 
-----
[1] Nimellinen nettokuukausitulo Saksassa vuonna 2016:

- Perhe ja kaksi lasta: 3392 euroa
- Yhden hengen talous: 1615 euroa

https://www.boeckler.de/wsi_50933.htm

Lihavoinnit mun.

Jutun lopussa kerrotaan vielä, että sosiaalialan yhdistyksiltä puuttuu selkeä linja lapsien köyhyyden vastaisessa kamppailussa. Loppujuttu kertoo näiden erilaisista näkemyksistä

EDIT korjattu lause muotoon "Ne edustivat vähempää kuin 3% koko väestöstä mukaan lukien lapset, mutta samaan aikaan kuitenkin viidesosaa "jatkuvasti epävarmojen tulojen" -kategorian perheistä."

akez

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 9 115
 • Liked: 23454
Iso-Britanniassa on myös havaittavissa samanlaista kehityskulkua kuin Saksassa. Ote Arthur Kempin kirjasta The Immigration Invasion (2008).

(...)
Lontoon sosioekonomiset indikaattorit antavat hyvää kuvaa kolmannen maailman ”kontribuutiosta” maan hyvinvoinnille. Lontoossa asuu näet puolet kaikista Britannian maahanmuuttajista.

Association of London Government (ALG) ilmoittaa, että Lontoossa sijaitsee 2/3-osaa maan kaikkein köyhimmistä paikallishallinnon asuinalueista (local authority housing estates) ja kolme viidestä kaikkein köyhimmästä Englannin piirikunnasta. Huomioiden, että Lontoo on muuttumassa ei-valkoiseksi kaupungiksi, niin ALG:n tuloksissa rodulliset implikaatiot ovat mitä ilmeisimmät.

Community foundationin mukaan köyhyys Lontoossa on pahenemassa yhä suuremman osan asukkaista saadessa toimeentulotukea ja tuloerot ovat kasvaneet jatkuvasti vuodesta 1980 lähtien. Köyhyydellä on selvä rodullinen ulottuvuus. Foundationin mukaan 1/3-osa mustista ja etnisten vähemmistöjen kotitalouksista on vähätuloisia, verrattuna 1/6-osaan valkoisista kotitalouksista. Lontoossa lasten köyhyys on suurinta koko maassa. 44% lapsista elää kotitalouksissa, joissa tulot asumiskustannusten jälkeen ovat alle puolet kansallisesta keskiarvosta.

Työttömyys kanta Lontoossa (inner London) on kaksi kertaa suurempi, kuin maan keskiarvo – 7,1% verraten 3,6 koko maassa. [huom. kirjan kirjoitusajankohta]. Vuonna 2002 yli puolet kanta Lontoon 600.000 lapsesta kasvoi olosuhteissa, jossa tulot jäivät alle virallisen köyhyysrajan. 30% kanta Lontoon työikäisistä aikuisista jäi alle köyhyysrajan. Köyhyys on suurinta etnisissä vähemmistöryhmissä. 73% pakistanilaisista ja bangladesiläisistä lapsista ja 55% mustista lapsista eli köyhyydessä.

Nämä tilastot puhuvat puolestaan. Maahanmuuttajien kolmannesta maailmasta piti olla maan taloudelle ”taloudellisesti aktiivinen” komponentti, mutta tosiasiassa se on vain massiivisesti lisännyt köyhyyttä Lontoossa.

Kemp toteaa: ”Todisteet ovat selvät: multikulturistit valehtelevat, kun he sanovat, että maahanmuutto kolmannesta maailmasta on taloudellisesti ja sosiaalisesti eduksi Britannialle. Todisteet osoittavat aivan päinvastaista.  Lontoo, jonka osalle on tullut suurin osuus kolmannen maailman maahanmuutosta:
 
- kärsii maan kaikkein vaikeimmista köyhyysongelmista
- sen työttömyysluvut ovat maan korkeimmat
- on maksanut ja tulee maksamaan brittiläisille veromaksajille massiivisen summan erilaisten sosiaalisten tukipalvelujen muodossa.

Väistämätön johtopäätös on, että maahanmuutto kolmannesta maailmasta ei tuo vaurautta, vaan aiheuttaa laajamittaista köyhyyttä"
.

2017-07-22 VU: Köyhyys loppuisi, jos köyhistä maista saisi muuttaa rikkaisiin

Tabula Rasa

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 22 968
 • Liked: 13640
 • Kuka jos en minä
Vaan suomessa ei sosiaalisen syrjäytymisen ja rahan puutteen välistä yhteyttä todeta kantiksilla koskaan. Matuilla voidaan jos sillä voidaan kaataa lisää miljoonia suojatyöpaikkoihin matusektorille jotka eivät tuota mitään, mutta jolla tyhjänpäiväisen loiskoulutuksen hankkineet saavat törkeät tulot.

Sen sijaan kerätään lisää matuja hankaloittamaan juuri alimpien tulotasojen väen elämää. Onhan köyhiä niin kiva kyykyttää ja kiusata sieltä norsunluutornista.
Hedelmistään puu tunnetaan.

Käytätkö youtubea? Voit auttaa kansallismielisiä kaatamaan mobiilistriimauseston alle 1000 tilaajan kanavilta, tilaamalla nämä kanavat: https://striimiinfo.blogspot.com/2019/04/tarvii-tuhat-tilaajaa.html

akez

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 9 115
 • Liked: 23454
Tuore OECD-tutkimus sivuaa myös samaa teemaa.

Talous Maahanmuutto

"Turkkilaiset maahanmuuttajat erityisen epäedullisessa tilanteessa"

Tutkijat ovat selvittäneet Pohjois-Afrikasta tulevien maahanmuuttajien pitkän aikavälin menestymismahdollisuuksia. Tuloksia voi soveltaa myös Saksassa oleviin turkkilaisiin maahanmuuttajiin - ja tulokset ovat pöyristyttäviä.


Die Welt 15.9.2017 juttu saksaksi

Maahanmuuttajien integraatio on sukupolvia kestävä hanke. Viimeistään pakolaiskriisin jälkeen tästä ei ole enää pienintäkään epäilystä. Tehtävän todellinen laajuus käsitetään vielä kuitenkin vain hämärästi. Korkea ja pysyvä maahanmuuttopaine Afrikasta ja Lähi-idästä tulee asettamaan saksalaiselle yhteiskunnalle valtavia haasteita myös tulevaisuudessa.

Tutkijat varoittavat, että nykyiset ponnistelut eivät riitä alkuunkaan tämän vuosisataprojektin onnistuneeseen loppuun saattamiseen. Jos tässä epäonnistutaan, niin uhkana ovat pitkäaikaiset yhteiskunnan häiriötilat, ja silloinkin, jos kaikki vuodesta 2015 lähtien maahan tulleet pakolaiset löytäisivät suhteellisen nopeasti töitä, niin silti kaikki ongelmat eivät ratkea vielä sillä.

OECD:n uusimmat tutkimukset osoittavat, että eräiltä alueilta tulevilla maahanmuuttajilla on jopa toisessa sukupolvessa vielä huomattavia integroitumisvaikeuksia. Taloudellisesta näkökulmasta tämä voidaan havaita esimerkiksi maahanmuuttajien lasten korkeana työttömyytenä ja riippuvuutena sosiaalituista. Työpaikka ei ole missään nimessä ainoa integroitumisen kriteeri. Usein työttömyydestä aiheutuu kuitenkin lukuisia lisäongelmia, joten työpaikka on siinä mielessä hyvä mittari.
(...)

2017-09-15 OECD-tutkimus: Työperäinen maahanmuutto voi aiheuttaa ongelmia

akez

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 9 115
 • Liked: 23454
Sen sijaan kerätään lisää matuja hankaloittamaan juuri alimpien tulotasojen väen elämää. Onhan köyhiä niin kiva kyykyttää ja kiusata sieltä norsunluutornista.

Die Weltissä kerrottiin tänään, että Saksassa hallituksen muodostamisessa suurimmaksi ongelmaksi on muodostunut maahanmuuttokysymys. Kun Unioni vaatii 200.000 tulijan vuosikiintiötä, niin Vihreät eivät halua rajoittaa mitenkään laitonta maahantuloa. Kompromissia ei ole löytynyt tähän mennessä.

Eli mennään millä konseptilla tahansa, niin sama meno jatkuu Saksassa.

Jo maahan tulleiden osalta puhutaan siellä minijobeista, joissa saisi vain kurapalkkaa, joka sitten tämänkin tutkimuksen mukaan johtaisi kurapalkkaisuuden pysyvyyteen ja monikulttuurisen alaluokan syntyyn Saksassa. Samalla nämä kilpailisivat Saksan omien köyhien kanssa kurapalkkaisista töistä. Ei kovin hyvältä näytä siellä nuo perspektiivit. Jotakin ontuu jatkuvasti monien politiikkojen ajattelussa.

... mutta samaa levyä soittelevat tässäkin maassa eräät tahot.

Punaniska

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 7 001
 • Liked: 7140
 • patataantumuksellinen arkkikonservatiivi pimeästä
Tätä on kuitenkin turha linkittää johtaville kokkari/kepumarioneteille, koska juuri tätähän he yrittävät Suomeen ajaa. 100-vuotisjuhlan kunniaksi maa takaisin vuoteen 1917.
Well the sun don't shine where it used to
And the angels are hidin' their heads
People don't listen to their hearts anymore
Seems the good men all are dead
There ain't no right, wrong, no in between
That ain't the constitution that they wrote for me

SmallFish

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 769
 • Liked: 1777
Tuore OECD-tutkimus sivuaa myös samaa teemaa.

Talous Maahanmuutto

"Turkkilaiset maahanmuuttajat erityisen epäedullisessa tilanteessa"

Tutkijat ovat selvittäneet Pohjois-Afrikasta tulevien maahanmuuttajien pitkän aikavälin menestymismahdollisuuksia. Tuloksia voi soveltaa myös Saksassa oleviin turkkilaisiin maahanmuuttajiin - ja tulokset ovat pöyristyttäviä.


Die Welt 15.9.2017 juttu saksaksi

Maahanmuuttajien integraatio on sukupolvia kestävä hanke. Viimeistään pakolaiskriisin jälkeen tästä ei ole enää pienintäkään epäilystä. Tehtävän todellinen laajuus käsitetään vielä kuitenkin vain hämärästi. Korkea ja pysyvä maahanmuuttopaine Afrikasta ja Lähi-idästä tulee asettamaan saksalaiselle yhteiskunnalle valtavia haasteita myös tulevaisuudessa.


On jotenkin ihan vitun käsittämätöntä, etteivät länsi-eurooppalaiset valtiot pysty yksinkertaisesti sulkemaan rajojaan tältä roskasakilta.  :facepalm:  :flowerhat:

siviilitarkkailija

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 17 183
 • Liked: 17551
 • covfefe
On jotenkin ihan vitun käsittämätöntä, etteivät länsi-eurooppalaiset valtiot pysty yksinkertaisesti sulkemaan rajojaan tältä roskasakilta.  :facepalm:  :flowerhat:

On pakko verrata tätä tilannetta Länsi-Rooman romahdusta edeltäviin kansainvaelluksiin. Tuolloin rajoilla oli jopa parhaiten aseitautunutta ja palkattua ammattiarmeijaa. Tästäkin huolimatta Länsi-Rooma tuhoutui. Miksi?

Vastaus: paikalliset kuvernöörit tekivät ihmiskuljetuksesta itsellee täydellisen rahastus-alistuskoneen. Nykyään monet valhemedian puffaamat ns suvakkipoliitikot toimivat täysin samoin motiivein ja tarkoituksin.

Elämme edelleen valhemedian luomassa harhakuvassa että valtio, äärimmilleen vietynä voi käyttää armeijaa köyhyysmassaa ja kansainvaellusta torjumaan. Tähän ei pystynyt kuin Julius Caesar...ja sekin oli kansanmurha vailla vertaa. Jälki on varsin rumaa mutta niin imperiumeja tehdään.
Maailmassa ei ole mitään muuta vakavaa asiaa kuin huumori...

Supernuiva

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 5 452
 • Liked: 5279
Toki köyhyys periytyy, sillä vasemmistolaisten ylläpitämät rakenteet edistävät omalta osaltaan sen periytymistä. Tarkoitan tällä sitä, että lapsenteko huonoihin oloihin on monissa tapauksissa vanhempien elinkeino. Mitä enemmän lapsia kamppailee vähistä työpaikoista, sitä enemmän lapsia tulee syrjäytymään. Lisäksi myös vasemmistolaiset voimat ovat yllättäen hyväksyneet sen ajatuksen, että koulutettujen vanhempien lapset ovat älykkäämpiä kuin kouluttamattomien. Tuohon väitteeseen en usko, sillä perinnöllisyystietelijöiden mukaan fiksujen lapset ovat pääsääntöisesti vanhempiaan tyhmempiä ja päinvastoin.

Vastaavasti oikeistovoimien pyrkimys suurien lakkoilemattomien matalapalkkamassojen olemassaoloon vaikuttaa köyhyyden poistumattomuuteen.

Köyhyydestä voidaan pääosin nousta vain sellaisella työnteolla, josta maksettavalla palkalla pystyy elämään ja samalla säästämään sukanvarteen, mutqu jos siihe ei anneta maholisuutta, niin mitä sit. Köyhyys jatkuu. Matalapalkka-alojen merkityksen korostaminen työllisyydestä huolehtimisessa on varma tapa luoda yhteiskunnallista levottomuutta.

Edit. Täsmensin ajatusta siitä, että työstä maksettavalla palkalla on voitava elää kunnollista elämää.
« Viimeksi muokattu: 23.10.2017, 23:57:42 kirjoittanut Supernuiva »

siviilitarkkailija

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 17 183
 • Liked: 17551
 • covfefe
Köyhyyden poistamiseksi tarvitaan sekä älyä että yritystoimintaa. Pelkkä työ ei kertakaikkiaan riitä. Muutenhan pakkotyöläiset olisivat uber-rikkaita.

Olennaista on ymmärtääkseni ämpäri- ja kommariyliopistojen puhdas elitistinen pahuus yhdistettynä köyhimmän kantaväestön syrjintään.
Maailmassa ei ole mitään muuta vakavaa asiaa kuin huumori...

Tuulenhenki

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 2 356
 • Liked: 4626
 • Saatanantaja, enkelintäjä
Itse asiassa koko Eurooppaan on syntymässä uusi alaluokka matalapalkka-alojen ja järjettömän korkeiden elinkustannusten seurauksena. Ei koske ainoastaan tulokasväestöä, vaan ihan kaikkia, joilla ei ole tarpeeksi älyä ja/tai suhteita luoda itselleen nousujohteista uraa. Pelkällä raa'alla työnteolla ei enää pääse rikastumaan, verotus syö kaiken.
Don't despair
Show no fear
Life your life without regrets

siviilitarkkailija

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 17 183
 • Liked: 17551
 • covfefe
Olisi kiva vierailla joskus ämpäri- tai kommariyliopistojen valtiotieteiden laitoksella tutkimassa ovatko esim professorit ja dosentit ihan niin kujalla kuin mitä tutkimustensa ja virkamassan perusteella voisi olettaa. Ihmiset jotka väittävät tekevänsä mm valtiotiedettä, eivätkä näytä miltään osin huolestuneensa järkyttyneestä puhumattakaan, mitä tulee kansainvallusten uuteen tulemiseen kohti Eurooppaa. Myönnän sivistymättömyyteni mutta ihan niin tyhmä en ole että mm köhyysmassojen vaikutukset kuittaan olankohautuksella.

Köyhän massan ainoa keino vaurastua: huumekauppa!

Kun köyhien elämä leimataan ja jäädytetään paikalleen, elinkustannusten juostessa uber-palkatun vihervasemmistolaisen urbaanisontaväen ympäristömaksukyvyn myötä, edessä on umpikuja. Lailliset keinot vaurastua on käytännössä mahdottomia. Laiton keino, huumekauppa, muuttuu institutionaaliseksi.

Yhdysvalloissa huumekaupan vaikutukset ovat järkyttäviä. Puhutaan n 1% vankipopulaatiosta. Kokonaisen Miamin kaupungin siluetti on pitkälti huumekaupan rahoittama samoin paikallispolitiikka, luultavasti vihreät mutta ainakin kokoomus, on huumerahalla ostettuja. Ei liene sattumaa että "korruptoimattoman" Suomen pääkaupungin huumepoliisi on läpikotaisin korrptoitu. Huumekauppa vaikuttaa hirvittävällä voimalla eikä edes jätevesitestejä suostuta tekemään talon tarkkuudella jolloin tieto huumeiden käyttäjistä olisi tarkkaa tai rapun tarkkuudella.

Huumekauppa tulee sellaisella voimalla että mikään tai kukaan ei voi sitä torjua. Se tuhoaa kokonaiset lähiöt, ihmisten vuosiluokat ja kaiken. Vastineeksi huumerikollinen saa ainakin hetkeksi kaiken mitä haluaa. Rahaa, seksiä ja valtaa. Todennäköisesti enemmän valtaa kuin kaupunginvaltuutetut...
Maailmassa ei ole mitään muuta vakavaa asiaa kuin huumori...

Aksiooma

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 6 297
 • Liked: 11573
 • Arvokonservatiivi ja 2000 luvun fennomaani
Köyhän massan ainoa keino vaurastua: huumekauppa!

Kun köyhien elämä leimataan ja jäädytetään paikalleen, elinkustannusten juostessa uber-palkatun vihervasemmistolaisen urbaanisontaväen ympäristömaksukyvyn myötä, edessä on umpikuja. Lailliset keinot vaurastua on käytännössä mahdottomia. Laiton keino, huumekauppa, muuttuu institutionaaliseksi.

Yhdysvalloissa huumekaupan vaikutukset ovat järkyttäviä.

Yhdysvalloissa on huumekuolemat kasvaneet viimeisen viiden vuoden aikana räjähdysmäisesti. Siellä kuolee yliannostukseen vuosittain enemmän ihmisiä kuin liikennekuolemissa ja ampumistapauksissa kuolee. 90-luvun alussa yliannostukseen kuoli noin 10.000 ihmistä vuosittain. Viime vuonna (2016) kuolemaan johtaneita yliannostuksia oli arviolta 59.000 - 65.000

https://www.nytimes.com/interactive/2017/06/05/upshot/opioid-epidemic-drug-overdose-deaths-are-rising-faster-than-ever.html

http://edition.cnn.com/2016/09/23/health/heroin-opioid-drug-overdose-deaths-visual-guide/index.html

Ei hyvältä näytä. Meksikon rajalle pitäisi saada kunnon muuri + ihmisille työpaikkoja. Anyone?
Pahimmat vihollisemme ovat omassa keskuudessamme ne, jotka itsekkäistä syistä ovat valmiit uhraamaan kansakunnan elinedut ja ne, jotka jatkuvasti ja toistuvasti julistavat totuutena sitä, minkä tietävät valheeksi. -Risto Ryti

Jordan Peterson: Postmodernism - How and why it must be fought https://youtu.be/Cf2nqmQIf

Aksiooma

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 6 297
 • Liked: 11573
 • Arvokonservatiivi ja 2000 luvun fennomaani
Itse asiassa koko Eurooppaan on syntymässä uusi alaluokka matalapalkka-alojen ja järjettömän korkeiden elinkustannusten seurauksena. Ei koske ainoastaan tulokasväestöä, vaan ihan kaikkia, joilla ei ole tarpeeksi älyä ja/tai suhteita luoda itselleen nousujohteista uraa. Pelkällä raa'alla työnteolla ei enää pääse rikastumaan, verotus syö kaiken.

Olen kauhulla seurannut mm. Lontoon tilannetta. Siellä nuoret asuvat kimppakämpissä ja käyvät minimipalkalla töissä. Ei ole mitään mukavaa elämää. Siellä kun kommunistijohtaja Corbyn sanoo, että kaiken saa ilmaiseksi, kunhan äänestätte minua, niin kadut ovat täyttän Corbynisteja. Venezuelan tiellä ovat kohta, elleivät laita rajoja kiinni ja kiellä halpatyövoiman tuomisen vanhoista itäblokin maista.

EU on aina ajanut samaa palkkatasoa ja sosiaalietuuksia läpi Euroopan, jotta "työväestön liikkuvuus" lähtisi kunnolla käyntiin ja saataisiin se kaikkien toivoma ja onnellisuuden takaava EU Liittovaltio pystyyn. Tämä on kamalaa katseltavaa. Huoli on lapsista ja heidän lapsistaan. Millainen maailma heille jää jäljelle?
Pahimmat vihollisemme ovat omassa keskuudessamme ne, jotka itsekkäistä syistä ovat valmiit uhraamaan kansakunnan elinedut ja ne, jotka jatkuvasti ja toistuvasti julistavat totuutena sitä, minkä tietävät valheeksi. -Risto Ryti

Jordan Peterson: Postmodernism - How and why it must be fought https://youtu.be/Cf2nqmQIf

Aksiooma

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 6 297
 • Liked: 11573
 • Arvokonservatiivi ja 2000 luvun fennomaani
TÄSSÄ tämän päivän Kreikka. Köyhyys on jokapäiväistä. Lämmöt pidetään ihmisten asunnoissa, vaikka eivät maksa laskujaan, ettei syntyisi mellakka. EU on uusi Kommunismi.

Rampant poverty in Greece | Made in Germany
Kesto 1:32 min

https://youtu.be/8a1Sxa7wSg8
Pahimmat vihollisemme ovat omassa keskuudessamme ne, jotka itsekkäistä syistä ovat valmiit uhraamaan kansakunnan elinedut ja ne, jotka jatkuvasti ja toistuvasti julistavat totuutena sitä, minkä tietävät valheeksi. -Risto Ryti

Jordan Peterson: Postmodernism - How and why it must be fought https://youtu.be/Cf2nqmQIf

Tabula Rasa

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 22 968
 • Liked: 13640
 • Kuka jos en minä

Köyhän massan ainoa keino vaurastua: huumekauppa!

Pysyä hengissä. Ei noillakaan vaurastu, mutta kun tulot ovat huomattavasti alle elinkustannusten laittomuudet ovat ainoa keino elättää itsensä. Vaikka tietävät hyvin vaarat ja haitat niin silti moni kokee mukavammaksi saada elää hetken normaalisti kuin kiirastulessa lopun ikää. Riskeinä toki kilpailevat huumekauppiaat, laki, erilaiset epäluotettavat potenssiin tuhat jne. Se että itsellä on vielä varaa valita muut hommat ei sano sitä että erinäisten vuosien/vuosikymmenten päästä on pakko siirtyä tuohon kun nykyäänkin elinkustannuksista jälkeenjäänyt minimitulo ei enää riitä mitenkään päin ja laillisia töitä joista saatavalla palkalla eläisi mitenkään ei koskaan ole saanutkaan.

Inflaatio syö tehokkaasti sitä pientä mitä käteen köyhille jää. Jo nyt on jo päihdeongelmaisia paljon. Mutta eliitiksi itseään kutsuva tahtoo pitää köyhälistön huonossa kunnossa jotta voisi hyväksikäyttää avuttomia helpommin.

Hedelmistään puu tunnetaan.

Käytätkö youtubea? Voit auttaa kansallismielisiä kaatamaan mobiilistriimauseston alle 1000 tilaajan kanavilta, tilaamalla nämä kanavat: https://striimiinfo.blogspot.com/2019/04/tarvii-tuhat-tilaajaa.html

Kari Kinnunen

 • Kannatusjäsen
 • Jäsen^^^
 • ****
 • Viestejä: 6 718
 • Liked: 8133
 • Antaa olla. Ei jaksa enää
EU on aina ajanut samaa palkkatasoa ja sosiaalietuuksia läpi Euroopan, jotta "työväestön liikkuvuus" lähtisi kunnolla käyntiin ja saataisiin se kaikkien toivoma ja onnellisuuden takaava EU Liittovaltio pystyyn.
Aivan. Tämähän on meidänkin herrojen haave. Ja aikanaan EU:n elintasoerot varmasti tasoittuvat. Hyvin tasaiselle nykyisen Romanian tai Bulgarian taikka Ukrainan tasolle kunhan saavat sen EU maaksi.


Tämä on kamalaa katseltavaa. Huoli on lapsista ja heidän lapsistaan. Millainen maailma heille jää jäljelle?
No tietenkin hyvin kilpailukykyinen. :P

akez

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 9 115
 • Liked: 23454
Tutkijat ovat määritelleet aloitusjutussa köyhyysrajaksi 60% keskimääräisestä palkasta. Laskin alle köyhyysrajat Saksan keskipalkoille.

[1] Nimellinen nettokuukausitulo Saksassa vuonna 2016:

- Perhe ja kaksi lasta: 3392 euroa (köyhyysraja 2035 euroa)
- Yhden hengen talous: 1615 euroa (köyhyysraja 969 euroa)

https://www.boeckler.de/wsi_50933.htm

Nyt köyhimmissä Afrikan maissa keskipalkka voi olla 50 euroa kuukaudessa ja Etelä-Afrikassa pari sataa euroa, joka on muuten sama kuin keskipalkka Ukrainassa vielä muutama vuosi sitten.

Nyt seuraa visainen matemaattinen pähkinä. Missä köyhyyttä kyetään vähentämään ja lievittämään pienimmillä panoksilla ja rahasummilla? Onko se Afrikka, vai Saksa? Minne köyhät kannattaa siirtää vai kannattaako lähteä siirtämään ollenkaan? Mitä mahtaa vastata tähän EU-johto ja käteinen? Entäpä mikä on ilmastoeksperttien kanta?

valkka

 • Jäsen^^
 • **
 • Viestejä: 209
 • Liked: 118
Itse asiassa koko Eurooppaan on syntymässä uusi alaluokka matalapalkka-alojen ja järjettömän korkeiden elinkustannusten seurauksena. Ei koske ainoastaan tulokasväestöä, vaan ihan kaikkia, joilla ei ole tarpeeksi älyä ja/tai suhteita luoda itselleen nousujohteista uraa. Pelkällä raa'alla työnteolla ei enää pääse rikastumaan, verotus syö kaiken.

Ja sitten on niitä joilla on esim. oppimisvaikeuksia kuten luki-, puheen tuottamisen tai puheenymmärtämisen häiriöitä. Ennen nämä menivät savupiipputeollisuuteen ja esim. VR:lle hommiin ja saivat kohtuullisen elämän omistusasunnossa. Ei enää hommia paiskimalla pääse kuin leipäjonoon. Tosin Saksan korjattu ostovoima on selvästi parempi kuin Suomessa.

siviilitarkkailija

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 17 183
 • Liked: 17551
 • covfefe
Ihmismassan holtiton liikkuvuus näyttää olevan tavoite jonka eteen hallitukset tekevät mitä hyvänsä. John Steinbeckin "Vihan hedelmät" 1939 kuvaa melko hyvin eu-liittovaltiohallinnon tavoitteita pula-ajan Yhdysvalloissa. Tämä ilmiö ja suunta halutaan myös Euroopan köyhien riesaksi. Eräänlainen muuttolintu-politiikka jossa ihmisen elämän arvo laskee ja laskee..
Maailmassa ei ole mitään muuta vakavaa asiaa kuin huumori...

Ulvokki

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 1 543
 • Liked: 2560
 • Miedosti resonoiva kottarainen.
^Steinbeckin kirjassa tulee myös esille miten köyhemmän väestön vähäinen varallisuus, kiinteistöt ja mahdollinen maaomistus otettiin isompien sijoittajien haltuun. Ja juuri kun tuntuu siltä että kyllä tämä tästä tuodaan uusi kuorma siirtolaistaustaista halpatyövoimaa.
Erinomainen kuvaus suunnitelmallisesta talouspolitiikassa jossa ihmisiä käytetään hyväksi talousteoreettisessa kuviossa jossa he edustavat ainoastaan lukuja tilastoituina työntarjoajina.


Kameleontti

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 1 102
 • Liked: 1495
Tuossa Susanna Kaukiselta 23min pätkä maahanmuuton vaikutuksista, kun tarkastellaan kahta ryhmää A ja B. Toinen ryhmä on kantaväestöä heikommin suoriutuvaa ja toinen kantaväestöä paremmin suoriutuvaa. Miten näiden ryhmien laajamittainen maahanmuutto vaikuttaa yhteiskuntaan?

Jos joutilas hetki löytyy niin kannattaa kuunnella, jos ei ole asiaa tullut ennen ajatelleeksi.

https://www.youtube.com/watch?v=_6pxaI-WQRs

Kim Evil-666

 • Kannatusjäsen
 • Jäsen^^^
 • ****
 • Viestejä: 10 668
 • Liked: 44923
 • Saatanalliset säkeet Tervetuloa!
Nämä kaikkinaiset tutkimukset asian tiimoilta ovat lähinnä huvittavia ja asettavat tutkijat ja näiden tutkimusten tilaajat lähinnä kaistapäisten kerhoon.

Vanhaa mantraa seuraten; kun päästät kehitysmaan alueellesi, alkaa alueesi muuttua hiljalleen kehitysmaaksi.

Eurooppalaisella volyymilla toteutettu alueen kehitysmaalaistaminen takaa ainoastaan sen, että vauhti ei ole hiljainen, vaan alati kiihtyvän nopea.

Tämä "uusi alaluokka" käyttää polttoaineenaan eriasteisia rikoksia ja niistä suraavaa kaaosta, joka jollakin aikavälillä muuttuu hallitsemattomaksi. Lopputuloksena on Euroopan laajuinen kehitysmaa-alue, jossa säännöt ja tapakulttuuri on aivan jotakin muuta, kuin mihin vanhakantainen sivistykseen nojaava eurooppalainen tapakulttuuri on nojannut.

Tuntuukin lähinnä siltä, että yltiöliberaalisen eurooppalaisen päättäjistön ensisijaisena tehtävänä on tuhota Eurooppa ja kaikki se, mitä se on vuosisatoja edustanut.

Tuntuukin lähinnä sairaalta, että ensin hutkitaan ja paskotaan maat sekä mannut, jonka jälkeen tutkitaan, mikä jäljelle jääneestä tunkiosta nostaa päätään.

Täytyy lisäksi todeta, että tuntuu siltä, kuin kaikki väestöpohjaa kartoittavat tutkimukset tehtäisiin pimeissä kellareissa. Syy-seuraussuhteiden ymmärtämiseksi ei ainakaan tunnu olevan valon häivää ja jos onkin, yritetään muuttaa mustaa valkoiseksi kaikilla mahdollisilla tavoilla, joista valhe ei ole vähäisin.
Sävytteisviritteinen ja erittäin Nuiva!
Pohjoinen Perkele! Arktisen alueen Eko-Mörökölli!
Ethnos Nation!

akez

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 9 115
 • Liked: 23454
Vartiainen sanoo, että maahanmuutto on voimavara ja rikkaus. Empiria kertoo jotakin toista - maahanmuutto lisää köyhyyttä.

Lainaus
Saksa Valtion tuet

Yli kaksi miljoonaa lasta elää Saksassa Hartz IV -tuen varassa

Hartz IV -tuen varassa elävien lasten määrä on kasvussa. Tämän vuoden kesäkuussa 2,05 miljoonaa lasta ja nuorta sai tätä tukea - asia koskee erityisesti erästä ryhmää.


Die Welt 27.11.2017 juttu saksaksi   

Yhä useampi lapsi elää Saksassa Hartz IV -tuen varassa pakomaahanmuuton ja erityisesti Romaniasta ja Bulgariasta tulevan maahanmuuton johdosta. Tämä selviää Bundesagentur für Arbeitin (BA) antamista tiedoista, jotka ovat Deutschland-toimittajaverkoston lehden käytettävissä.

Tietojen mukaan 2,05 miljoonaa lasta ja alle 18-vuotiasta nuorta asui kesäkuussa 2017 Hartz IV -tukea saavassa taloudessa - tämä on 100.000 enemmän kuin kesäkuussa 2016. Kasvua on ollut 5%. Samalla vastaavia tukia saavien ulkomaalaisten lapsien määrä on noussut reilulla 170.000 henkilöllä 583.639:ään - tämä on 41% enemmän kuin kesäkuussa 2016. Toimittajaverkoston mukaan tämä kehityskulku selittyy ennen kaikkea voimakkaalla pakomaahanmuutolla Saksaan.

Sen jälkeen kun Saksan maahanmuuttovirasto (BAMF) on hyväksynyt henkilön turvaa hakevaksi saa pakolainen valtion tukea samoin kuin saksalainen pitkäaikaistyötön. Tämä tuki korvaa matalamman turvapaikanhakijan tuen, jota maksetaan hakemuksen käsittelyn ajan. Kuukausittainen Hartz IV -perustuki on tällä hetkellä 409 euroa yhdelle aikuiselle ja korkeintaan 311 euroa lasta ja nuorta kohden. Lisäksi maksetaan kohtuulliset asumiskustannukset.

Kun yhä useampi pakolainen saa nykyisin perusturvaa ja asumiskulut korvatuksi nopeamman hakemusten käsittelyn johdosta, niin Saksan finanssiministeriö myönsi viime viikolla 900 miljoonan euroa lisärahoitukseen.

Syyrialaiset, afgaanit ja irakilaiset erityisesti kohderyhmänä

BA-tilaston mukaan kesäkuussa 2017 noin 205.000 syyrialaislasta sai Hartz IV -tukia - se on noin 112.500 henkilöä enemmän kuin vuonna 2016. Tukea saavissa talouksissa asuvien afgaanilasten määrä nousi noin 25.000 henkilöllä noin 37.000:een. BA-katsaus osoittaa lisäksi tuen piirissä olleen vuoden 2017 puolivälissä noin 51.000 irakilaislasta. Vuonna 2016 luku oli 25.000.

Lisäksi myös yhä enemmän romanialais- ja bulgarialaislapsia on ilmestynyt tilastoihin. Vuoden 2014 alusta lähtien näiden maiden kansalaisilla on ollut täysi vapaa liikkuvuus Euroopan unionin alueella. Heillä on oikeus Hartz IV -tukeen kuitenkin vasta kun he ovat jo kerran tehneet töitä Saksassa. Tuen saamiseksi riittää BA-tietojen mukaan minijobin tekeminen tai itsetyöllistettynä tehty työ. Kesäkuussa 2017 maksettiin Hartz IV -tukea 30.340 bulgarialaislapselle ja 27.828 romanialaislapselle. Vuoden 2014 puolivälissä luvut olivat vastaavasti 11.345 ja 9.225.

Lihavoinnit mun.   

Työttömyystuen saamiseksi riittää Saksassa minijobin tekeminen tai itsetyöllistettynä yrittäjänä toimiminen esim. multikultijärjestöjen isonumerokauppiaana. Näppituntumalla väittäisin, että Saksan käytäntö on jo kaikessa hiljaisuudessa rantautunut myös Suomeen.

Tagit: