UmmaGumma

Kirjoittaja Aihe: 2018-02-15 KS: Pudasjärvi U.F.O -esitys Kiva­pu­he­vii­kolla  (Luettu 1079 kertaa)

koli

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 8 941
 • Liked: 11389
 • Impivaaran mylvivä härkä
  • Profiili
Lainaus
Pudasjärvi U.F.O -esitys Kiva­pu­he­vii­kolla

Ki­va­pu­he-viik­ko on Pu­das­jär­ven iki­o­ma ta­pah­tu­ma­viik­ko ma 26.2-la 3.3.2018 kai­kel­le kan­sal­le, koko per­heel­le ja eri­tyi­ses­ti nuo­ril­le. Tuol­loin jär­jes­tet­tä­vis­sä eri­lai­sis­sa ta­pah­tu­mis­sa teh­dään nä­ky­väk­si ja kä­si­tel­lään vi­ha­pu­het­ta sekä yh­den­ver­tai­suut­ta. Tee­moi­hin pu­reu­du­taan kes­kus­te­lu­jen ja yh­des­sä te­ke­mi­sen kei­noin. Ki­va­pu­he on pu­het­ta asi­ois­ta asi­oi­den oi­keil­la ni­mil­lä, mut­ta se on myös koh­taa­mi­sia mu­ka­van yh­des­sä te­ke­mi­sen ää­rel­lä.

Vii­kon ai­ka­na pää­see har­joit­ta­maan kä­den­tai­to­ja lu­men- ja jään­veis­to­pa­jois­sa, opet­te­le­maan street-tans­sia, naut­ti­maan tai­dok­kai­den nuor­ten mu­siik­ki­te­at­te­rie­si­tyk­ses­tä, las­ke­maan pulk­ka­mä­keä, kes­kus­te­le­maan ja ky­sy­mään elä­vil­tä kir­joil­ta ja Kie­hu­mis­pis­te-elo­ku­van he­rät­tä­mis­tä aja­tuk­sis­ta, sekä pal­jon muu­ta! Tär­kein­tä on tul­la mu­kaan juu­ri sel­lai­se­na kuin olet.

Ki­va­pu­he-vii­kon idea juon­taa juu­ren­sa kan­sain­vä­li­seen ra­sis­min­vas­tai­seen viik­koon, jota vie­te­tään vii­kol­la 12. Ki­va­pu­heen myö­tä ha­lu­taan nos­taa vä­li­tun­ti- ja kah­vi­pöy­tä­kes­kus­te­lui­hin ra­sis­mia vie­lä laa­jem­pi il­miö, vi­ha­pu­he, jon­ka koh­teek­si voi jou­tua kuka ta­han­sa. Vi­ha­pu­he koh­dis­tuu yleen­sä jo­hon­kin ih­mi­sen omi­nai­suu­teen ja näin ol­len se mu­ser­taa ih­mis­ten ko­ke­muk­sen hy­väk­sy­tyk­si tu­le­mi­ses­ta. Lie­vim­mil­lään­kin vi­ha­pu­he ruok­kii pa­haa oloa ja vää­ris­ty­nei­tä kä­si­tyk­siä tois­ten ih­mis­ten pa­rem­muu­des­ta.

Pu­das­jär­vi U.F.O. esi­tyk­ses­sä koh­taa­vat poh­joi­nen luon­to sekä eri kult­tuu­rit. Tämä tai­a­no­mai­nen esi­tys kä­sit­te­lee sa­man­lai­suut­ta sekä ul­ko­puo­li­suu­den ko­ke­muk­sia raik­kaas­ti ja haus­kas­ti. Teks­tin ide­oi­ta on ke­rät­ty ryh­mäl­tä ja sii­nä ovat ai­hee­na muun mu­as­sa maa­han­muut­ta­jien ko­ke­muk­set Suo­mes­sa. Esi­tys ker­too en­nen kaik­kea pu­das­jär­ve­läi­sis­tä ih­mi­sis­tä ja sii­tä, kuin­ka eri ih­mi­sil­lä on kult­tuu­ris­ta riip­pu­mat­ta usein sa­mat unel­mat, toi­veet ja pe­lot.

La­val­la näh­dään kan­sain­vä­li­nen esiin­ty­jä­jouk­ko; kau­kai­sim­mat esiin­ty­jät tu­le­vat Af­ga­nis­ta­nis­ta ja Kon­gos­ta. Sha­maa­nin roo­lis­sa näh­dään Pu­das­jär­ven oma voi­ma­hah­mo Kari Tyk­ky­läi­nen, joka tun­ne­taan mo­ni­puo­li­se­na tai­teen­te­ki­jä­nä, ku­van­veis­tä­jä­nä ja muu­sik­ko­na. Eri­tyi­ses­ti Tyk­ky­läi­sen vi­de­o­tai­de on ke­rän­nyt huo­mi­o­ta ym­pä­ri maa­il­man. Esi­tyk­ses­sä kuul­laan Tyk­ky­läi­sen sä­vel­lys­ten li­säk­si ryh­män omaa mu­siik­kia, la­val­le nou­see mm. kon­go­lai­nen muu­sik­ko.

Pu­das­jär­vi U.F.O esi­tyk­ses­sä ovat mu­ka­na Pu­das­jär­ven kau­pun­gin li­säk­si use­at maa­han­muut­toon liit­ty­vät hank­keet, kan­sa­lai­so­pis­to ja tans­si­ryh­mä. Pu­das­jär­vi U.F.O. esi­tyk­sen lei­kil­li­nen nimi poh­jau­tuu ufo­ha­vain­toi­hin, joi­ta teh­tiin 60-70 -lu­vul­la Pu­das­jär­vel­lä. Ha­vain­not saa­vut­ti­vat kan­sain­vä­lis­tä­kin huo­mi­o­ta.

Esi­tyk­sen oh­jaa ou­lu­lai­nen te­at­te­rin­te­ki­jä ja oh­jaa­ja San­na-Mai­ja Kar­ja­lai­nen pää­tyi Pu­das­jär­vel­le oh­jaa­maan draa­ma­pa­jo­ja maa­han­muut­ta­jil­le al­ku­vuon­na 2017. Koh­da­tes­saan maa­han­muut­ta­jia hän vai­kut­tui hei­dän mo­ni­nai­sis­ta tai­dois­taan ja kat­soi, et­tä kan­sain­vä­li­nen te­at­te­rie­si­tys voi­si edis­tää kult­tuu­rien rau­ha­no­mais­ta rin­nak­kai­se­loa.

Esi­tyk­sen läh­tö­koh­ta­na oli, et­tä maa­han­muut­ta­jat ja kan­ta­suo­ma­lai­set nou­se­vat la­val­le yh­des­sä ja tuot­ta­vat esi­tyk­sen ma­te­ri­aa­lin ja ide­oi­ta yh­des­sä. Kari Tyk­ky­läi­nen pai­kal­li­se­na tai­teen­te­ki­jä­nä oli luon­te­va va­lin­ta esi­tyk­sen tai­tei­li­jak­si pait­si mo­ni­puo­li­suu­ten­sa vuok­si, mut­ta myös sik­si, et­tä hän on ol­lut maa­han­muut­ta­jien kans­sa te­ke­mi­sis­sä tai­teen kaut­ta sii­tä al­ka­en, kun maa­han­muut­ta­jia on saa­pu­nut Pu­das­jär­vel­le.

Esi­tys on suun­nat­tu kai­kil­le, mut­ta eri­tyi­ses­ti huo­mi­oi­daan pai­kal­li­set op­pi­lai­tok­set ja kou­lut, joil­le jär­jes­te­tään esi­mer­kik­si työ­pa­jo­ja. Esi­tyk­sen yh­tey­des­sä on mah­dol­li­suus kes­kus­tel­la kan­sain­vä­li­sen esiin­ty­jä­jou­kon kans­sa esi­tyk­sen tee­mois­ta ja koh­taa­mi­ses­ta tai­teen kei­noin. Esi­tyk­sen aja­tel­laan toi­mi­van kou­luil­la osa­na mm. kan­sain­vä­li­syys- ja em­pa­ti­a­kas­va­tus­ta. Esi­tys jär­jes­te­tään Ki­va­pu­he -vii­kon yh­tey­des­sä - vii­kon tar­koi­tuk­se­na on edis­tää yh­den­ver­tai­suut­ta ja en­nal­ta­eh­käis­tä vi­ha­pu­het­ta, ja tar­jol­la on mo­ni­puo­li­ses­ti eri ta­pah­tu­mia muun mu­as­sa ur­hei­luun ja lu­men­veis­toon liit­ty­en.

Pu­das­jär­vi u.f.o.- mu­siik­ki­te­at­te­rie­si­tys sa­man­lai­suu­des­ta En­si-il­ta Ki­va­pu­he-vii­kol­la kes­ki­viik­ko­na 28.2. 2018 klo 9.30 Pu­das­jär­vel­lä
Li­sä­tie­toa ja vii­kon oh­jel­ma:
https://www.koillissanomat.fi/?app=NeoDirect&com=6/226/340859/4507f2428d

Aivopesu menee härskimmäksi vuosi vuodelta. Voikohan tuollaisesta suomalaisvastaisesta viikosta ilmoittaa kouluun, että kieltää lapseltansa sellaisen?

Pohjoinen luonto ja kulttuuri kohtaavat. Puskat ja afrikkalainen- ja lähi-itäläinen korkeakulttuuri kohtaavat.

Tabula Rasa

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 21 250
 • Liked: 11276
 • Kuka jos en minä
  • Profiili
Kerkeisköhän Tiina tai Junes striimaamaan tuota?
Hedelmistään puu tunnetaan.

Kim Evil-666

 • Kannatusjäsen
 • Jäsen^^^
 • ****
 • Viestejä: 8 427
 • Liked: 29327
 • Saatanalliset säkeet Tervetuloa!
  • Profiili
Lainaus
Ki­va­pu­he on pu­het­ta asi­ois­ta asi­oi­den oi­keil­la ni­mil­lä...

Niinpä niin. Sanoisin, että näissä yhteyksissä kivapuhe on juurikin päinvastoin. Asioista oikeilla nimillä puhuminen kiertää todellisuuden niin kaukaa kuin mahdollista kun kyseessä on mokutus. Aina!

Tämä kivapuhuminen, joka tapahtuu lasten aivopesulla, saattaa olla kauaskantoisen vaarallista Suomen ja suomalaisuuden kannalta. Saattaa nimittäin olla niin, että jossakin vaiheessa tulevaisuudessa kivapuheet kailotetaan minareettien torneista korvia vihlovan väbälän säestyksellä.

#kivapuhe ( on syvältä )
Sävytteisviritteinen ja erittäin Nuiva!
Pohjoinen Perkele!

Blanc73

 • Kannatusjäsen
 • Jäsen^^^
 • ****
 • Viestejä: 11 136
 • Liked: 14066
 • Geenivirhe paholainen, Oulun osasto
  • Profiili
Suvakit haluavat pakkomyydä monikultturismia, mannekiineina afgaani ja kongolainen. Musta ja muslimi. Olipa ullatus. Miksei intialainen insinööri tai puolalainen raksamies kelpaa monikultturismin airueeksi?
"Somaleissa on korkeasti koulutettuja runsaasti mm. koneinsinöörejä, Soile Syrjäläinen on huomannut. Heidän todistuksensa on vain jäänyt Somaliaan, hän toteaa."

Erikoislääkäri ja terapeutti Pirkko Brusila: "Muslimeilla seksuaalisuuden käsite on kantasuomalaisia laajempi."

pulikka

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 643
 • Liked: 1115
  • Profiili
Lainaus käyttäjältä: Pudasjärven suvakit
... ai­hee­na muun mu­as­sa maa­han­muut­ta­jien ko­ke­muk­set Suo­mes­sa. Esi­tys ker­too en­nen kaik­kea pu­das­jär­ve­läi­sis­tä ih­mi­sis­tä ja sii­tä, kuin­ka eri ih­mi­sil­lä on kult­tuu­ris­ta riip­pu­mat­ta usein sa­mat unel­mat, toi­veet ja pe­lot.

...kan­sain­vä­li­nen te­at­te­rie­si­tys voi­si edis­tää kult­tuu­rien rau­ha­no­mais­ta rin­nak­kai­se­loa.

... Esi­tyk­sen aja­tel­laan toi­mi­van kou­luil­la osa­na mm. kan­sain­vä­li­syys- ja em­pa­ti­a­kas­va­tus­ta.

Jos ihmisillä on kulttuurista riippumatta samat unelmat, toiveet ja pelot niin miksi tarvitaan kansainvälinen teatteriesitys edistämään rauhanomaista rinnakkaiseloa? Voisiko olla, että kaikki tavoittelevat kyllä ns. hyvää elämää, mutta käsitys siitä, mikä on hyvää elämää ja miten siihen päästään, eroaa usein yhteensovittamattomalla tavalla? Ai ei, ongelmat johtuvat vain siitä, että valkoisilla rasisteilla on ongelmia hyväksyä somalin sambuusoja, irakilaisen ylivertaista riisiä ja kongolaisen värikkäitä vaatteita.

Kansainvälisyys- ja empatiakasvatusta voisi kohdentaa myös muille kuin kantasuomalaisille, joille empatia ja todellinen yhdenvertaisuuteen ja yhteisiin pelisääntöihin perustuva kansainvälisyys eivät pääsääntöisesti ole ongelmia.

Lodi

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 2 427
 • Liked: 113
 • PALSTAN VAKIOURPO
  • Profiili
Suvakit haluavat pakkomyydä monikultturismia, mannekiineina afgaani ja kongolainen. Musta ja muslimi. Olipa ullatus. Miksei intialainen insinööri tai puolalainen raksamies kelpaa monikultturismin airueeksi?

Siksi, koska he ovat töissä eivätkä ehdi tällaiseen mukaan
Toivottavasti tämä ei lisää rasismia Suomessa !

Deloch

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 643
 • Liked: 586
 • Observer
  • Profiili
Suvakit haluavat pakkomyydä monikultturismia, mannekiineina afgaani ja kongolainen. Musta ja muslimi. Olipa ullatus. Miksei intialainen insinööri tai puolalainen raksamies kelpaa monikultturismin airueeksi?

Siksi, koska he ovat töissä eivätkä ehdi tällaiseen mukaan

Lisäisin vielä että heillä tuskin mokupaska kiinnostaa sen enempää kuin tavan hommalaisellakaan. He tietävät että kun käyttäytyy niinkuin ihmiset normaalisti käyttäytyy ja omaksuu yhteiskunnan normit niin tulee toimeen kantaväestön kanssa jopa niin hyvin, ettei kukaan edes ajattele henkilön olevan "monikulttuurinen" vaan "yksi meistä."

Tässähän se mokupaskan koko ydin onkin. Jos mannekiini integroituu liian hyvin yhteiskuntaan hänestä häviää "moku"-aspekti, ja sehän ei käy, sillä kaikilta mokukoordinaattoreilta ja kulttuuritulkeilta lähtee leipä. Mitä ongelmaisempi, sitä enemmän hyysättävää (työtä) ja sitä enemmän rahaa ja avustuksia.

Tästä päättelystä voidaan siten lähes suoraan johtaa: monikulttuurinen = ongelmallinen.

Lainaus
Esi­tys ker­too en­nen kaik­kea pu­das­jär­ve­läi­sis­tä ih­mi­sis­tä ja sii­tä, kuin­ka eri ih­mi­sil­lä on kult­tuu­ris­ta riip­pu­mat­ta usein sa­mat unel­mat, toi­veet ja pe­lot.

Törkeää valehtelua. Erilaisilla ihmisillä on hyvinkin eri arvot ja unelmat. Esim. normaaleilla ihmisillä unelmayhteiskunta on se että kaikilla (valtion kansalaisilla) on yhtäläiset oikeudet asioihin. Rikastajilla taasen unelmayhteiskunta on se että naiset on kiltisti säkissä kotona tekemässä ruokaa, homot roikuu hirsipuusta, muunuskoiset istuu linnassa elinkautista lukemassa koraania ja rikastaja voi käydä nostamassa rahaa taikaseinästä ja diskoilla kun huvittaa.
« Viimeksi muokattu: 17.02.2018, 13:05:58 kirjoittanut Deloch »

Alligaattori

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 2 686
 • Liked: 1156
  • Profiili
Vs: 2018-02-15 KS: Pudasjärvi U.F.O -esitys Kiva­pu­he­vii­kolla
« Vastaus #7 : tänään kello 01:06:18 »
Kerkeisköhän Tiina tai Junes striimaamaan tuota?
Kannattaisi varmaan heille itselleen ehdottaa, eikös heillä ole noita kanavia jotka välillä auki ja välillä sensuroitu.

MV on uutisoinut:
https://mvlehti.net/2018/02/23/no-nyt-on-kaikki-nahty-ensi-viikolla-vietetaan-kivapuheviikkoa/

Linkissä myös viikon ohjelma.
Lainaus
Kivapuhe-viikon idea juontaa juurensa kansainväliseen rasisminvastaiseen viikkoon, jota vietetään viikolla 12. Kivapuheen myötä halutaan nostaa välitunti ja kahvipöytäkeskusteluihin rasismia vielä laajempi ilmiö, vihapuhe, jonka kohteeksi voi joutua kuka tahansa.
Kyllähän tuota suomalaisvastaista puhetta päivittäin kuulisi mikäli television erehtyisi avaamaan ja uutisia katsomaan. Lapsillekin pitää kouluissa osoittaa suomalaisten alemmuus jo nuorina jotteivat kansanmurhaa vastustaisi.

Ollut televisio olympialaisten aikaan auki ja erehtynyt kanavaa välillä vaihtamaan ajankohtaisohjelmille/uutisille. Melkoista puhetta kehtaavat pitää. Huomenna naisten 30km kun ohi menee kyllä kiinni taas pitemmäksi toviksi. Trumpista pitävät myös aiheena, eivät miehestä.

Vastuullinen kunta varoittaisi lapsia, järjestäisi koulukyydit vartioineen jne., kun kerran siellä vokkikin on.
https://www.mtv.fi/uutiset/kotimaa/artikkeli/pudasjarvella-palaa-vastaanottokeskus-ei-mikaan-pikkupalo/6735646
Lainaus
Seitsemän terveystarkastukseen vastaanottokeskuksen palosta Pudasjärvellä: "Ei mikään pikkupalo"
Kotimaa Julkaistu 18.01.2018 10:21
Turvapaikanhakijan epäillään sytyttäneen tulipalon huoneessaan