Kirjoittaja Aihe: Keskitetty pectus3 kokoomaketju  (Luettu 293953 kertaa)

pectus3

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 4 690
 • Liked: 5492
9.3 Maahanmuuttajat
ARA-asuntoon voidaan valita Suomen kansalaiseen rinnastettava henkilö, tarkemmin luvussa 2.
Suomeen tulee maahanmuuttajia muun muassa töihin, opiskeluun ja perheeseen liittyvistä syistä. Lisäksi Suomeen saapuu ulkomailta pakolaisia ja turvapaikanhakijoita.


Kaikki asunnontarpeessa olevat hakijat ovat yhdenvertaisia. Erityiseen hakijaryhmään kuuluminen ei saa johtaa epä-suotuisampaan kohteluun, eikä vaikuttaa asunnon saamiseen esimerkiksi siten, että asunnon saanti pitkittyisi kohtuuttomasti.

9 ERITYISET HAKIJARYHMÄT
Vuokra-asuntojen hakijoina voi olla myös erityisiä hakijaryhmiä, joista ohessa käsitellään:
• lastensuojelun kohteena olevia perheitä ja jälkihuollossa olevia nuoria
• vaikeavammaisia henkilöitä
• maahanmuuttajia
• romaneita
• opiskelijoita.


Syrjinnän vaarassa olevien hakijoiden ollessa kyseessä yhteistyö asunto- ja sosiaaliviranomaisen sekä vuokra-asuntojen omistajien kanssa parantaa mahdollisuuksia elämäntilanteeseen sopivaan asuntoon ja edistää integroitumista yhteiskuntaan.


Lastensuojelulain mukaan hakijalla on subjektiivinen oikeus asuntoon tai asunto-olojen korjaamiseen, jos asunnon puuttuminen tai puutteelliset asumisolosuhteet ovat aiheuttaneet lastensuojelutarvetta – nimenomaan tässä järjestyksessä. Kunta järjestää asiakkaan asumisen yleensä normaalina vuokra-asumisena tai sosiaalihuoltolain mukaisena tukiasumisena, silloin kun siihen on asiakkuussuhteessa havaittu erityinen syy.


Kun turvapaikanhakija on saanut Maahanmuuttovirastolta oleskeluluvan kansainvälisen suojelun perusteella, hän voi alueellisten viranomaisten (ELY-keskukset) ja vastaanottokeskusten henkilökunnan opastamana etsiä itselleen asunnon ja kotipaikan (kuntapaikka). Muita oleskeluluvan saaneita opastaa asunnon ja kotipaikan etsimisessä vastaanottokeskusten henkilökunta.


Turvapaikanhakijoiden tilapäismajoitus tyhjiin ARA-asuntoihin
ARA suhtautuu myönteisesti ja joustavasti valtion tukeman tyhjänä olevan ARA-asuntokannan hyödyntämiseen turvapaikanhakijoiden majoittamisessa.

Tyhjinä olevia ARA-asuntoja voidaan käyttää turvapaikan-hakijoiden tilapäismajoitukseen vastaanottokeskuksena tai tavallisena asuntona. ARA voi myöntää tilapäisen käyttö-tarkoituksen muutoksen arava- tai pitkällä korkotukilainalla rahoitettujen asuntojen käyttämiseksi turvapaikan hakijoiden majoitukseen.

Käytännössä asian laittaa vireille vuokra-asuntoja omistava yhteisö, joka toimittaa hakemuksen ARAan käyttötarkoituksen muutoksesta.
Jos on kyse vähäisen asuntomäärän käyttötarkoituksen muuttamisesta muuhun kuin asuinkäyttöön ARA ei edellytä arava- tai korkotukilainan takaisinmaksua tai valtion vapauttamista takausvastuusta (korkotukilaki 18 §, aravarajoituslaki 16 §).


Asuminen oleskelulupapäätöksen jälkeen
Vähintään vuoden mittaisen oleskeluluvan saanut henkilö voi hakea vuokrasopimukseen perustuvaa ARA-asuntoa normaalisti. Henkilö voi myös hakea asuntoa yksityisiltä vuokramarkkinoilta.


9.5 Romanit
Romanit ovat etninen vähemmistö, jolla on perustuslain suoma oikeus omaan kieleen ja kulttuuriin. Romanikulttuuriin liittyviä tapoja voidaan ottaa mahdollisuuksien mukaan huomioon asukas-valinnoissa. Ne eivät kuitenkaan syrjäytä perustuslain, yhden-vertaisuuslain ja muiden asumiseen liittyvien lakien kansalaisille yksilöinä turvaavia perusoikeuksia. Asukasvalinnan tekeminen romanikulttuuriin kuuluvan muuttoluvan ja väistämisvelvollisuuden perusteella on ristiriidassa perustuslain, yhdenvertaisuuslain ja asukasvalintaa koskevan lainsäädännön kanssa.


Romanit ovat etusijalla asuntoihin, jotka kunnat ja yleishyödylliset yhteisöt ovat hankkineet romanien asunnoiksi ARAn myöntämällä hankintalainalla.

https://www.ara.fi/download/noname/%7B7C41EDA9-29A7-467B-BDD2-E3DC7DA90D4D%7D/1215163 Ympäristöministeriön raportteja 8/2012
4 Ympäristöministeriön raportteja 6/2018
5 Erilaisena arjessa – selvitys romanien syrjintä kokemuksista


Asukasvalintaopas
arava- ja korkotukivuokra-asuntoihin
Voimassa 7.5.2019 alkaen

https://www.ara.fi/download/noname/%7B7C41EDA9-29A7-467B-BDD2-E3DC7DA90D4D%7D/121516
Päivitetty 7.5.2019
Opas voimassa 7.5.2019 alkaen
Opas
 Asukasvalintaopas 2018  (pdf, 784 kt)
Julkaistu 7.5.2019 klo 0.00, päivitetty 8.5.2019 klo 11.28 
https://www.ara.fi/fi-FI/Tietopankki/Oppaat/Asukasvalintaopas(34134)

pectus3

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 4 690
 • Liked: 5492
[PDF]
Avustushakijakohtainen AVUSTUSEHDOTUSKIRJA 2019

https://valtioneuvosto.fi/delegate/file/52421
... JA TERVEYSJÄRJESTÖJEN AVUSTUSKESKUS. Avustushakijakohtainen. AVUSTUSEHDOTUSKIRJA. 2019 ja ohjeellinen avustussuunnitelma. 2020-2021 ...

https://www.google.com/search?q=Avustushakijakohtainen+AVUSTUSEHDOTUSKIRJA+2019+ja+ohjeellinen+avustussuunnitelma+2020-2021&oq=Avustushakijakohtainen+AVUSTUSEHDOTUSKIRJA+2019+ja+ohjeellinen+avustussuunnitelma+2020-2021&aqs=chrome..69i57.844j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8


Sosiaali- ja terveysministeriö

Veikkaus Oy:n rahapelituotoista myönnettävät valtionavustukset terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseen yleishyödyllisille yhteisöille ja säätiöille
Ministeri
Pirkko Mattila

Esittelijä
Lassi Kauttonen, Neuvotteleva virkamies p.029 5163577

Asia
Avustuksina rahapelitoiminnan tuotosta valtion vuoden 2019 talousarvion momentilta 33.90.50 myönnetään 361 850 000 euroa liitteiden 1 ja 2 mukaisesti. Avustushakemukset hylätään muilta osin. Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen 5.12.2018 antamaa avustusehdotusta (liite 2), missä ehdotetaan avustuksia myönnettäväksi 361 850 000 euroa, muutetaan tietyiltä osin liitteen 1 muistiosta ilmenevällä tavalla.

Esitys
Puolletaan

Vaikutukset
Avustukset myönnetään julkisia sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja täydentävien yleishyödyllisten yhteisöjen ja säätiöiden toiminnan tukemiseen ja kehittämiseen. Avustuksilla muun muassa rohkaistaan järjestöjä kehittämään uusia toimintamuotoja ja pyritään järjestöjen toimintavalmiuksien parantamiseen.

Päätös
Raha-asiainvaliokunta puolsi ehdotusta

Liitteet
Muistio
Avustushakijakohtainen avustusehdotuskirja vuodelle 2019 ja ohjeellinen avustussuunnitelma vuosille 2020-2021

https://stm.fi/ajankohtaista/paatos?decisionId=0900908f80603671SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ
SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSMINISTERIET
MINISTRY OF SOCIAL AFFAIRS AND HEALTH


pectus3

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 4 690
 • Liked: 5492
pakolaistaustaiset taiteilijat kertovat taiteilijan taipaleestaan Suomessa

Toimenpidesuositus: Taiteilija turvapaikanhakijana


ArtsEqualin toimenpidesuosituksen kirjoittajien mukaan monet Maahanmuuttoviraston taiteilijoita koskevat turvapaikkapäätökset ovat olleet ristiriidassa suomalaisen sananvapauskäsityksen kanssa.

”Viranomaisten ei ole syytä puuttua taiteen tekemisen sisältöihin eikä määritellä sitä, millä tavalla taiteen tekeminen on merkityksellistä ihmisen identiteetin kannalta”, toteaa Toinen koti ‑esityksen ohjaaja ja ArtsEqual-hankkeen tutkija Jussi Lehtonen.

ArtsEqual-hankkeen toimenpidesuositus Taiteilija turvapaikanhakijana ja kansainvälisen suojelun kohteena on suunnattu viranomaisille, medialle sekä vainottuja taiteilijoita auttaville tahoille. Se on tehty yhteistyössä Kansallisteatterin Kiertuenäyttämön Toinen koti -projektin kanssa.

Toimenpidesuosituksen kirjoittajien mukaan Maahanmuuttovirastolla ei ole riittävää käsitystä siitä, millainen taide missäkin kontekstissa näyttäytyy sellaisena, jonka valtaapitävät tahot kokevat uhkaavana. He ehdottavatkin, että virasto konsultoisi tässä asiassa luotettavia asiantuntijalähteitä. Päätöksenteko tarvitsee tuekseen taiteen ja taiteilijoiden tilannetta koskevaa maatietoa.

Toimenpidesuosituksen ovat laatineet Sari Karttunen, Pauli Rautiainen, Jussi Lehtonen, Anne Teikari, Gökçe Sandal, Sari Pöyhönen ja Eeva-Leena Haapakangas. He ovat Kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus Cuporessa, Itä-Suomen yliopistossa ja Jyväskylän yliopistossa työskenteleviä ArtsEqual-hankkeen tutkijoita.

Kansallisteatterin Kiertuenäyttämön tavoitteena on edistää terveyttä, hyvinvointia ja tasa-arvoa taiteen keinoin sekä viedä esityksiä paikkoihin, joista ihmiset eivät muuten pääse live-taiteen pariin. Toinen koti ‑projektissa tutkitaan, miten pakolaistaustaiset taiteilijat kertovat taiteilijan taipaleestaan Suomessa, kielen merkityksestä taiteessaan sekä jäsenyyden hakemisesta taideyhteisöissä. Kiertuenäyttämön taiteellisen suunnittelijan Jussi Lehtosen ohjaama Toinen koti kantaesitettiin Kansallisteatterin Omapohjassa 16.11.2017. Dokumentaarisessa teatteriesityksessä kohtaavat pakolaisina Suomeen tulleet ja tänne syntyneet taiteilijat. Esitys jatkaa Kansallisteatterin ohjelmistossa keväällä 2018.


Taiteilija turvapaikanhakijana ja kansainvälisen suojelun kohteena (PDF)

http://www.artsequal.fi/-/toimenpidesuositus-taiteilija-turvapaikanhakijana

.................Ali Alawad on noin 30-vuotias eteläirakilainen luutunsoittaja. Hän
valmistui muusikoksi Basran yliopistosta vuonna 2014. Ali kertoi Toinen koti -projektin haastattelussa, että hän ei ollut kotimaassaan poliittisesti aktiivinen. Hän ei ottanut kantaa Irakin uskonnolliseen tai poliittiseen hallintoon vaan pysytteli useiden muusikoiden tapaan ulkona
näistä kannanotoista. Sen sijaan Ali on pyrkinyt taiteellaan tuomaan
“iloa ja toivoa” poliittisesti epävakaaseen maahan. Maahanmuuttoviraston pöytäkirjassa Ali sanoo: ”ainoa asia, mikä aiheuttaa minulle
uhkaa on se, että olen taiteilija.” Ali oli tunnettu muusikko, ja hän joutui
peittämään soittimensa liikkuessaan julkisilla paikoilla. Hän soitti orkesterissa, jonka muut jäsenet oli yritetty tappaa vain päivä sen jälkeen,
kun he olivat esiintyneet yhdessä...................


http://www.artsequal.fi/documents/14230/0/PB_vainotut_taiteilijat/fbe10926-9fc1-4cbe-beae-daa10ec977d1..................Maahanmuuttoviraston pöytäkirjasta huokuu Alin tuskastuminen
odotukseen: ”Minä olen todella väsynyt tähän tilanteeseen ja odottamiseen”. Hän viittaa mielenterveydellisiin ongelmiin ja siihen, että hän
ei ole kyennyt täysipainoisesti jatkamaan luutunsoittajana Suomessa.
Pöytäkirjassa viraston edustaja toteaa, että vastaanottokeskuksessa
voi pyytää apua ja että Ali voi käyttää myös omia kontaktejaan tilojen etsimiseen soittamista varten. Pöytäkirjasta on tulkittavissa, että
puhuttelija ei ole tyytyväinen Alin vastauksiin vaan pitää niitä liian
epätarkkoina ja ylimalkaisina. Maahanmuuttovirasto hylkäsi Alin
turvapaikkahakemuksen perustellen päätöstä sillä, että uhkaukset eivät kohdistuneet henkilökohtaisesti Aliin. Ali ei ollut viraston mukaan
myöskään kyennyt nimeämään häntä uhkaavia tahoja..........................................Bakr Hassan Rajab on 32-vuotias näyttelijä ja ohjaaja Irakin Bagdadista. Bakr on sunnitaustainen ateisti. Hän otti ohjauksillaan ja
näytelmillään kantaa Irakin poliittiseen ja uskonnolliseen tilaan. Hän
oli myös näyttelijänä esityksessä, jonka ohjaaja Hadi al-Mahdi, tunnettu ohjaaja ja hallituksen kritisoija, murhattiin vuonna 2011. Kaikki
esityksen näyttelijät joutuivat pakenemaan maasta. Toinen koti -projektin haastattelussa Bakr sanoi: ”Minä olen kärsinyt taiteen takia.
Koska olen taiteilija, minua vainottiin.” .....................


Eeva-Leena Haapakangas on projektitutkija Jyväskylän yliopistossa Soveltavan kielentutkimuksen keskuksessa. Hän on osallistunut ArtsEqual-hankkeen Toinen
koti -projektin aineistonkeruuseen.
Sari Karttunen on kulttuuripolitiikan tutkija ja dosentti. Hän vetää ArtsEqual-hankkeessa Socially Responsible Arts Institutions and Artists -ryhmää ja tutkii
yhteisötaidetta. Hän työskentelee Kulttuuripolitiikan
tutkimuskeskus Cuporessa.
Jussi Lehtonen on taiteilija-tutkija Cuporessa, Kansallisteatterin Kiertuenäyttämön taiteellinen suunnittelija, näyttelijä ja ohjaaja. Hän on ArtsEqual-hankkeen
Toinen koti -projektin ohjaaja ja tutkija. Lehtonen on
tutkinut ilmaisuyhteisön muodostumista dokumenttiteatterissa.
Sari Pöyhönen on soveltavan kielentutkimuksen
professori ja kielikoulutuspolitiikan dosentti. Hän on
erikoistunut maahanmuutto- ja turvapaikkapolitiikan
kielikysymyksiin. Hän on tutkija ArtsEqual-hankkeen
Toinen koti -projektissa ja työskentelee Jyväskylän
yliopistossa.Supernuiva

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 5 451
 • Liked: 5281
Vs: Keskitetty pectus3 kokoomaketju
« Vastaus #5013 : 10.08.2019, 10:08:59 »
^Kuinkakohan paljon tuohon projektiin on käytetty verovaroja?

pectus3

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 4 690
 • Liked: 5492
Vs: Keskitetty pectus3 kokoomaketju
« Vastaus #5014 : 10.08.2019, 10:42:58 »
^Kuinkakohan paljon tuohon projektiin on käytetty verovaroja?...........nooo , olisko ollu jotain 98 000 joiroa ( euroa ) ....pikku summa ....en muista linkkiä päätökseen ....

pectus3

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 4 690
 • Liked: 5492
Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö   Kurvinen, Heidi
Organisaatio   Turun yliopisto
Tutkimusaihe   Ylirajainen mielikuva rintaliivien polttajista. Neuvottelut feminismin merkityksistä suomalaisissa valtavirtamedioissa 1960-luvulta vuoteen 2007.
Päätös   316287
Päätöspvm   26.04.2018
Rahoituskausi   01.09.2019 - 31.12.2021
Rahoitus (€)   198 440
Hankkeen julkinen kuvaus
Projektissa kysytään, miksi feminismi on Suomessa hankala sana. Kysymystä selvitetään analysoimalla valtavirtamedioissa 1960-luvulta lähtien käytyä neuvottelua feminismin merkityksistä sekä feminismin suhteesta tasa-arvoon ja naisliikkeeseen. Tarkastelun kohteena on yhtäältä toimittajien ja feministiaktivistien käsitysten välillä tapahtunut neuvottelu. Toisaalta huomiota kiinnitetään kansallisten ja ylirajaisten feminismikäsitysten sirkulaatioon. Projektissa esitetään, että media on 1960-luvulta lähtien vaikuttanut keskeisesti suomalaisten käsityksiin feminismistä ja feministeistä. Ajattelutavan rakentumista ja siitä käytyjä neuvotteluja tutkitaan tapaustutkimusten avulla, jotka ulottuvat 1960-luvulta vuoteen 2007. Tapaustutkimusten lähiluku yhdistetään laajan mediatekstiaineiston tietokoneavusteiseen etälukemiseen. Mediatekstien ohella lähdeaineisto koostuu muistitiedosta. Tutkimus toteutetaan Oulun yliopiston humanistisessa tiedekunnassa.

http://webfocus.aka.fi/ibi_apps/WFServlet?IBIF_ex=x_HakKuvaus2&CLICKED_ON=&HAKNRO1=316287&UILANG=fi&TULOSTE=HTMLTutkijatohtori KY
 
Kurvinen, Heidi   Turun yliopisto   Ylirajainen mielikuva rintaliivien polttajista. Neuvottelut feminismin merkityksistä suomalaisissa valtavirtamedioissa 1960-luvulta vuoteen 2007.   316287   26.04.2018   01.09.2019 - 31.12.2021 ....   198 440 ....

http://webfocus.aka.fi/ibi_apps/WFServlet?ekaLataus=0&IBIF_ex=x_RahPaatYht_report2&UILANG=fi&SANAHAKU=Professori+Heidi+Westerlund&ETUNIMI=&SUKUNIMI=&SUKUPUOLI=FOC_NONE&HAKU=FOC_NONE&ORGANIS=FOC_NONE&TUTKDI=FOC_NONE&TMK=FOC_NONE&PAATVUOSI_A=2001&PAATVUOSI_L=2019&LAJITTELU=PAATOS&TULOSTE=HTML

Rahoituspäätöshaku
http://webfocus.aka.fi/ibi_apps/WFServlet?IBIF_ex=x_RahPaatYht_formi&UILANG=fi
http://www.aka.fi/fi/arviointi-ja-paatokset/paatosaikataulut/rahoituspaatosten-haku/

Suomen Akatemia © 2014


pectus3

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 4 690
 • Liked: 5492
   
Päätösvuosi:   2001-2019
Vapaa sanahaku:   turvapaikanhakija
Hankkeiden lukumäärä:   8
Hankkeiden rahoitus:   2 280 927 €

http://webfocus.aka.fi/ibi_apps/WFServlet?ekaLataus=0&IBIF_ex=x_RahPaatYht_report2&UILANG=fi&SANAHAKU=turvapaikanhakija&ETUNIMI=&SUKUNIMI=&SUKUPUOLI=FOC_NONE&HAKU=FOC_NONE&ORGANIS=FOC_NONE&TUTKDI=FOC_NONE&TMK=FOC_NONE&PAATVUOSI_A=2001&PAATVUOSI_L=2019&LAJITTELU=PAATOS&TULOSTE=HTML 


Akatemiatutkija KY
 
Leinonen, Johanna   Siirtolaisuusinstituutti   Pakolaismatkalla: Vertaileva tutkimus pakkomuuton narratiiveista   317751   26.04.2018   01.09.2018 - 31.08.2023   438 874
Akatemiatutkijan alkukauden tutkimuskulut, kutsuhaku KY
 
Leinonen, Johanna   Siirtolaisuusinstituutti   Pakolaismatkalla: Vertaileva tutkimus pakkomuuton narratiiveista   319955   05.06.2018   01.09.2018 - 31.08.2023   38 743
Kärkihankehaku Tutkimuksella eteenpäin KY
 
Peltonen, Kirsi   Tampereen yliopisto   Traumatisoituneet, ilman huoltajaa tulleet nuoret turvapaikanhakijoina - Tehokkaan auttamisen malli   305590   30.09.2016   01.10.2016 - 30.09.2018   293 522
Media ja yhteiskunta, toinen vaihe KY
 
Horsti, Karina   Jyväskylän yliopisto   Karkotus mediavälitteisessä yhteiskunnassa: tunnetalous "pakolaisten vastaanottokriisin" jälkimainingeissa (DEMESO)   320323   23.11.2018   01.01.2019 - 31.12.2022   485 657
Tutkijatohtori KY
Hakuun liittyvä tiedote
 
Puumala, Eeva   Tampereen yliopisto   Keho poliittisen sanastona - teot ja tapahtumat poliittisena ilmaisuna   266009   06.05.2013   01.09.2013 - 06.08.2018   254 800
Tutkijatohtori KY
Hakuun liittyvä tiedote
 
Peltonen, Kirsi   Tampereen yliopisto   Miten auttaa sodassa traumatisoituneita nuoria: muistitoimintojen rooli terapeuttisessa interventiossa   275804   25.04.2014   01.09.2014 - 31.08.2017   241 134
Tutkijatohtori KY
 
Lyytinen, Eveliina   Siirtolaisuusinstituutti   Toimintatutkimusta turvapaikanhakijoiden karkotettavuudesta   316621   26.04.2018   01.09.2018 - 31.08.2021   233 587
Tutkijatohtorin projekti BY
 
Pehkonen, Samu   Tampereen yliopisto   Miten tapahtuva tapahtuu? Kehollisen koreografian näkökulma   140352   14.09.2010   01.01.2011 - 30.09.2014   294 610

http://webfocus.aka.fi/ibi_apps/WFServlet?IBIF_ex=x_RahPaatYht_formi&UILANG=fi
http://www.aka.fi/fi/arviointi-ja-paatokset/paatosaikataulut/akatemian-rahoituspaatoshaku/

Suomen Akatemia © 2014

pectus3

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 4 690
 • Liked: 5492
Päätösvuosi:   2001-2019
Vapaa sanahaku:   somali
Hankkeiden lukumäärä:   15
Hankkeiden rahoitus:   4 896 216 €

http://webfocus.aka.fi/ibi_apps/WFServlet?ekaLataus=0&IBIF_ex=x_RahPaatYht_report2&UILANG=fi&SANAHAKU=somali&ETUNIMI=&SUKUNIMI=&SUKUPUOLI=FOC_NONE&HAKU=FOC_NONE&ORGANIS=FOC_NONE&TUTKDI=FOC_NONE&TMK=FOC_NONE&PAATVUOSI_A=2001&PAATVUOSI_L=2019&LAJITTELU=PAATOS&TULOSTE=HTMLAkatemiahanke KY
 
Punamäki-Gitai, Raija-Leena   Tampereen yliopisto   Lapsen kehitys Pohjoismaiden pakolaisperheissä: Kulttuurin, ihmissuhteiden ja psykofysiologian merkitys lapsen terveydessä   252844   27.05.2011   01.09.2011 - 31.08.2015   599 999
Akatemiahanke KY
Hakuun liittyvä tiedote
 
Armila, Päivi   Itä-Suomen yliopisto   SOMALIALAISENA SUOMESSA JA MINNESOTASSA Diaspora, kansalaisuus ja kuuluminen   258728   25.05.2012   01.09.2012 - 31.08.2016   599 948
Akatemiahanke KY
Hakuun liittyvä tiedote
 
Tiilikainen, Marja   Helsingin yliopisto   Transnationaaliset muslimiavioliitot: hyvinvointi, laki ja sukupuoli   268064   11.06.2013   01.09.2013 - 30.09.2018   600 000
Akatemiahankkeet nuorelle tutkijasukupolvelle KY
 
Hokkanen, Markku   Oulun yliopisto   Liikkuvat parantajat, politiikka ja kehitys Saharan etelänpuoleisessa Afrikassa 1870-2000: muutokset, kamppailut ja keksinnöt   324388   24.05.2019   01.09.2019 - 31.08.2023   477 350
Akatemiatutkija KY
Hakuun liittyvä tiedote
 
Fingerroos, Outi   Jyväskylän yliopisto   Perhe koolle. Tutkimus somalialaisten maahanmuuttajien ja virkamiesten kokemuksista perheenyhdistämisprosessista   258234   27.04.2012   01.09.2012 - 31.08.2017   407 272
Tiilikainen, Marja   Helsingin yliopisto   Islam ja turvallisuus uudelleen tarkasteltuina: Transnationaaliset somaliperheet Suomessa, Kanadassa ja Somaliassa   258393   27.04.2012   01.09.2012 - 31.08.2017   407 272
Akatemiatutkijan tutkimuskulujen jatkorahoitus, kutsuhaku KY
 
Fingerroos, Outi   Jyväskylän yliopisto   Perhe koolle. Tutkimus somalialaisten maahanmuuttajien ja virkamiesten kokemuksista perheenyhdistämisprosessista   292842   05.06.2015   01.09.2015 - 31.12.2016   16 835
Tiilikainen, Marja   Helsingin yliopisto   Islam ja turvallisuus uudelleen tarkasteltuina: Transnationaaliset somaliperheet Suomessa, Kanadassa ja Somaliassa   292740   05.06.2015   01.09.2015 - 31.12.2017   44 603
Kehitystutkimus KY
Hakuun liittyvä tiedote
 
Suurpää, Leena   Nuorisotutkimusseura ry   Nuoret ja poliittisuus nyky-Afrikassa / Konsortio: YOPO   261295   29.05.2012   01.09.2012 - 31.08.2016   370 020
Lasten ja nuorten hyvinvointi ja terveys TT
 
Laatikainen, Tiina   Terveyden ja hyvinvoinnin laitos   Lasten terveys- ja hyvinvointierot Suomessa: Etninen tausta, sosiaaliset kasvuympäristöt ja elintavat / Konsortio: ETNOKIDS   134918   13.11.2009   01.01.2010 - 30.06.2014   419 999
Terveydenhuoltotutkimuksen tutkimusohjelma KY
 
Honkasalo, Marja-Liisa   Helsingin yliopisto   Väestö ja sairastaminen muuttuvat - haasteita suomalaiselle terveydenhuollolle   105242   25.11.2003   01.01.2004 - 31.12.2008   300 000
Tutkijatohtorin projekti KY
 
Tiilikainen, Marja   Helsingin yliopisto   Kärsimys, sairaus ja hoito transnationaalisessa kontekstissa: Tutkimus maanpakolaisuudessa asuvien somalien terveyskäyttäytymisestä   122813   28.09.2007   01.01.2008 - 31.12.2010   189 000
Yleiset tutkimusmäärärahat KY
 
Karlsson, Fred   Helsingin yliopisto   Maahanmuuttajien suomen kielen ääntäminen - foneettinen pitkittäistutkimus suomen oppimisesta toisena kielenä   122624   28.09.2007   01.01.2008 - 31.12.2011   320 000
tutkimuskulut (kkm): akatemiatutkijat, joiden palkkauksesta on päätetty 1.4.2010 jälkeen KY
 
Fingerroos, Outi   Jyväskylän yliopisto   Perhe koolle. Tutkimus somalialaisten maahanmuuttajien ja virkamiesten kokemuksista perheenyhdistämisprosessista   264966   08.06.2012   01.09.2012 - 31.08.2017   84 238
Tiilikainen, Marja   Helsingin yliopisto   Islam ja turvallisuus uudelleen tarkasteltuina: Transnationaaliset somaliperheet Suomessa, Kanadassa ja Somaliassa   264903   08.06.2012   01.09.2012 - 31.08.2017   59 680


http://webfocus.aka.fi/ibi_apps/WFServlet?ekaLataus=0&IBIF_ex=x_RahPaatYht_report2&UILANG=fi&SANAHAKU=somali&ETUNIMI=&SUKUNIMI=&SUKUPUOLI=FOC_NONE&HAKU=FOC_NONE&ORGANIS=FOC_NONE&TUTKDI=FOC_NONE&TMK=FOC_NONE&PAATVUOSI_A=2001&PAATVUOSI_L=2019&LAJITTELU=PAATOS&TULOSTE=HTMLhttp://webfocus.aka.fi/ibi_apps/WFServlet?IBIF_ex=x_RahPaatYht_formi&UILANG=fi
http://www.aka.fi/fi/arviointi-ja-paatokset/paatosaikataulut/akatemian-rahoituspaatoshaku/

Suomen Akatemia © 2014

O. M. Hietamaa

 • Sutkauttelija
 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 1 578
 • Liked: 1839
Toisaalta huomiota kiinnitetään kansallisten ja ylirajaisten feminismikäsitysten sirkulaatioon.

Tämä lause ansaitsee mielestäni tulla nostetuksi esiin tekstimassasta ja saatetuksi laajempaan sirkulaatioon. :facepalm:

pectus3

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 4 690
 • Liked: 5492
1,5 miljardia euroa romanien, sosioekonomiseen integrointiin ....
« Vastaus #5019 : 12.08.2019, 21:08:57 »
12
Nimenomaan romanien integrointia edistäviin aloitteisiin ohjattujen määrien
osuutta ei ole rekisteröity. Jäsenvaltioiden suunnitteluasiakirjoista voi kuitenkin
päätellä, että ohjelmakaudella 2014–2020 noin 1,5 miljardia euroa on sidottu
käytettä
viksi syrjäytyneiden vähemmistöjen, mm. romanien, sosioekonomiseen
integrointiin (ks. myös kohta 69 ja taulukko 6.). Vastaavia viitelukuja ei ole saatavilla
ohjelmakaudelta 2007–2013.


Liitteet 72
Liite I
Tarkastetut toimenpideohjelmat


Komission 77
vastaus
Tiivistelmä
II
Komissio toteaa, että ESR:n investointiprioriteetille 9.2 osoitettujen 1,5 miljardin euron lisäksi romanien osallistamiseen
osoitetaan rahoitusta monista muista sekä ESR:n että EAKR:n investointiprioriteeteista.
IV
Komissio muistuttaa, että syrjinnän torjuminen on horisontaalinen periaate, joka on otettava huomioon kaikkien
ERI-rahastojen osalta kumppanuussopimusten ja toimenpideohjelmien valmistelussa ja täytäntöönpanossa (yhteisiä
säännöksiä koskevan asetuksen 7 artiklan mukaisesti).
Yhteisiä säännöksiä koskevassa asetuksessa (5 artikla) ja eurooppalaisissa käytännesäännöissä esitetty kumppanuusperiaate
edellyttää, että kumppanit osallistuvat ESR:n ja EAKR:n kumppanuussopimusten ja toimenpideohjelmien
suunnitteluun ja täytäntöönpanoon (myös seurantakomiteaan, kuten yhteisiä säännöksiä koskevan asetuksen 48
artiklassa edellytetään).


FI 2016
Erityiskertomus Romanien integrointia edistävät EU:n toimintapoliittiset aloitteet ja rahoitustuet: edistys on ollut viime vuosikymmenellä huomattavaa, mutta käytännön tasolla tarvitaan lisätoimia

EUROOPAN
TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIN

EUROOPAN TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIN
12, rue Alcide De Gasperi
1615 Luxemburg
LUXEMBURG
Puh. +352 4398-1
Tiedustelut: eca.europa.eu/fi/Pages/ContactForm.aspx
Verkkosivut: eca.europa.eu
Twitter: @EUAuditorsECA

Suuri määrä muuta tietoa Euroopan unionista on käytettävissä internetissä Europa-palvelimen kautta (http://europa.eu).
Luxemburg: Euroopan unionin julkaisutoimisto, 2016
Print ISBN 978-92-872-5311-8 ISSN 1831-0958 doi:10.2865/863507 QJ-AB-16-018-FI-C
PDF ISBN 978-92-872-5307-1 ISSN 1977-5792 doi:10.2865/77232 QJ-AB-16-018-FI-N
EPUB ISBN 978-92-872-5350-7 ISSN 1977-5792 doi:10.2865/3403 QJ-AB-16-018-FI-E
© Euroopan unioni, 2016
Tekstin jäljentäminen on sallittua, kunhan lähde mainitaan.
Printed in Luxembourg


.............kalliiksi tulee nää rahti hameet , kulma housut  ....

pectus3

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 4 690
 • Liked: 5492
Käännös- ja tulkkauspalvelut 6 562 581,17 € ...
« Vastaus #5020 : 12.08.2019, 21:51:53 »
Käännös- ja tulkkauspalvelut
https://www.tutkihankintoja.fi/hankintakategoriat/43920010%20Käännös-%20ja%20tulkkauspalvelut

6 562 581,17 €


Suurimmat toimittajat


0


800 000

1,6 milj.


2,4 milj.

3,2 milj.
Semantix Finland Oy

3,1
Lingsoft Language Services Oy

481 951
Tultra Oy

372 221
Käännös-Aazet Oy

260 405
AAC Global Oy

153 451Suurimmat hankintayksiköt


0


700 000

1,4 milj.


2,1 milj.

2,8 milj.
Oikeusministeriö

2,5
Maahanmuuttovirasto

1,4
Valtioneuvoston kanslia

672 860
ELY-keskusten ja TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus

549 652
Opetushallitus

223 704


Hankinnat kuukausittain

Kaikki tämän hankintakategorian hankinnat

https://www.tutkihankintoja.fi/hankintakategoriat/43920010%20Käännös-%20ja%20tulkkauspalvelut


https://www.tutkihankintoja.fi/hankintakategoriat

pectus3

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 4 690
 • Liked: 5492
Vs: Keskitetty pectus3 kokoomaketju
« Vastaus #5021 : 12.08.2019, 21:54:31 »

Valtion virastojen ostolaskut

 Kategoriat

Avoin data  05.07.2019 |  Hansel
https://www.avoindata.fi/data/fi/dataset/valtion-virastojen-ostolaskut

Aineistolinkit (12)


Valtion virastojen ostolaskut 2016 TSV Suositut 
Ei kuvausta tälle aineistolinkille


Avaa Valtion virastojen ostolaskut 2017 TSV Suositut 
Ei kuvausta tälle aineistolinkille


Avaa Valtion virastojen ostolaskut 2018 TSV Suositut 
Ei kuvausta tälle aineistolinkille


Avaa Finnish Government Procurement Spend 2016 TSV 
Ei kuvausta tälle aineistolinkille


Avaa Finnish Government Procurement Spend 2017 TSV Suositut 
Ei kuvausta tälle aineistolinkille


Avaa Finnish Government Procurement Spend 2018 TSV Suositut 
Ei kuvausta tälle aineistolinkille


Avaa Upphandlingar av statens ämbetsverk 2016 TSV 
Ei kuvausta tälle aineistolinkille


Avaa Upphandlingar av statens ämbetsverk 2017 TSV 
Ei kuvausta tälle aineistolinkille


Avaa Upphandlingar av statens ämbetsverk 2018 TSV 
Ei kuvausta tälle aineistolinkille


Avaa Valtion virastojen ostolaskut 2019 TSV Suositut 
Ei kuvausta tälle aineistolinkille


Avaa Finnish Government Procurement Spend 2019 TSV 
Ei kuvausta tälle aineistolinkille


Avaa Upphandlingar av statens ämbetsverk 2019 TSV 
Ei kuvausta tälle aineistolinkille


Avaa

https://www.avoindata.fi/data/fi/dataset/valtion-virastojen-ostolaskut


Avoin data  05.07.2019 |  Hansel
https://www.avoindata.fi/data/fi/dataset/valtion-virastojen-ostolaskut

pectus3

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 4 690
 • Liked: 5492
Yritystuet 1997–2013
83 612 yritykselle annettiin erilaisia tukia yhteensä 263 343 kertaa vuosien 1997–2013 aikana. Rahaa on myönnetty 7 644 567 131 euroa. Jos olet kiinnostunut tuoreemmista yritystuista, voit löytää ne Yritystuet 2010–2014 -hakemistosta.

http://kuopassa.net/yritystuet/

Yritystuet 2010–2014
Yrityksille suoritettiin erilaisia tukia yhteensä 118 073 kertaa vuosien 2010–2014 aikana. Rahaa on myönnetty 4 355 392 931 euroa. Haluatko nähdä eniten tukia saaneet tahot? Tutustu silloin tähän toplistaan.

http://kuopassa.net/yritystuet-2010-2014/« Viimeksi muokattu: 13.08.2019, 08:01:44 kirjoittanut pectus3 »

pectus3

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 4 690
 • Liked: 5492
Phoenix ry : 121850 euroa Match Made in Startup Refugees ...
« Vastaus #5023 : 13.08.2019, 08:14:53 »
5
Phoenix ry
Match
Made
in Startup
Refugees
-
kehittämis
-
hanke
121 850 eur

LIITE 1:
Perustelumuistio
Eräiden hankkeiden rahoitus innovaatiorahaston varoilla (
HEL 2017
-
012988)
Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto
10
.
12
.201
https://docplayer.fi/docview/95/124535889/#file=/storage/95/124535889/124535889.pdf


pectus3

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 4 690
 • Liked: 5492
Ahvenanmaan maanhankintalaki ...
« Vastaus #5024 : 13.08.2019, 08:40:14 »
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1975/19750003

2 § (16.8.1991/1145)

 

Ne, joilla ei ole Ahvenanmaan kotiseutuoikeutta, sekä yhtiöt, osuuskunnat, yhdistykset, muut yhteisöt, laitokset, säätiöt tai yhtymät eivät saa ilman maakuntahallituksen lupaa omistusoikeuksin hankkia taikka vuokrasopimuksen tai muun sopimuksen nojalla hallita kiinteää omaisuutta maakunnassa. Maakuntalailla voidaan säätää tästä poikkeuksia.

 

Mitä tässä laissa säädetään kiinteän omaisuuden hankkimisesta, koskee myös kiinteistön määräalaa sekä luovutuksella hankittua osuutta kuolinpesästä, joka omistaa tai hallitsee kiinteää omaisuutta.

 

Henkilö, joka menettää kotiseutuoikeutensa, ei tämän johdosta tarvitse lupaa hallitakseen kiinteää omaisuutta jo solmitun vuokrasopimuksen tai muun sopimuksen nojalla niin kauan kuin sopimus on voimassa. Sopimuksen pidentämiseen sovelletaan, mitä 1 momentissa on säädetty.


.............voitais myydä Ryssille tutka -asemaksi koko affenanmaa , saavat ruoattalaiset kaupan päälle ...

pectus3

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 4 690
 • Liked: 5492
Uutiset,   13.8.2019

Kehitysyhteistyövarojen väärinkäyttöä epäillään Afganistanin jälleenrakennusrahastosta rahoitetussa opetussektorin hankkeessa

Maailmanpankki on toteuttanut laajamittaisen toiminnan- ja taloudentarkastuksen hallinnoimansa Afganistanin jälleenrakennusrahaston opetussektorin EQUIP II -hankkeessa. Alustavien tulosten mukaan vuosina 2008–2017 toteutetussa hankkeessa on havaittu puutteellista dokumentointia ja hankinnoissa epäselvyyksiä.


Usean avunantajan tukeman hankkeen rahallinen arvo on 418 miljoonaa dollaria vuosina 2008–2017. Suomi tuki tätä opetuksen parantamiseen liittyvää hanketta vuosina 2014–2017 noin 2,5 miljoonalla eurolla vuosittain, osana jälleenrakennusrahaston kokonaistukea.

Afganistanin viranomaisia on pyydetty täydentämään dokumentointia. Hankintoihin liittyvien epäselvyyksien osalta tapauksen tutkinta on ohjattu Maailmanpankin riippumattomalle korruption vastaiselle toimistolle (Integrity Vice Presidency, INT). Mikäli tutkimuksissa vahvistuu, että varoja on käytetty väärin, on Maailmanpankin vakiomenettelyn mukaista aloittaa varojen takaisinperintä. Suomen tukea ei ole kuitenkaan ohjautunut hankintoihin.

Maailmanpankki ja Afganistanin hallitus suhtautuvat alustaviin tarkastuksen tuloksiin vakavasti ja Afganistanin hallitus on ryhtynyt korjaaviin toimenpiteisiin. Suomen Kabulin-suurlähetystö yhdessä ulkoministeriön kanssa seuraa tiiviisti tutkinnan edistymistä yhteistyössä muiden avunantajien kanssa.

Koulutushankkeen päätavoitteena oli lisätä etenkin tyttöjen tasapuolista pääsyä korkealaatuiseen peruskoulutukseen. Hankkeen toteuttamisjakson aikana tyttöjen rekisteröityminen peruskoulutukseen kasvoi 1,9 miljoonasta 3,4 miljoonaan ja poikien 2,1 miljoonasta 5,5 miljoonaan. Lisäksi rakennettiin yli 8 000 uutta luokkahuonetta.

Lisätietoja: Eteläisen Aasian yksikönpäällikkö Titta Maja puh. 050 358 72 47

https://um.fi/ajankohtaista/-/asset_publisher/gc654PySnjTX/content/kehitysyhteistyovarojen-vaarinkayttoa-epaillaan-afganistanin-jalleenrakennusrahastosta-rahoitetussa-opetussektorin-hankkeessa

Ulkoministeriö
 Utrikesministeriet
 Merikasarmi, PL 176
 00023 Valtioneuvosto

Vaihde 0295 16001
 kirjaamo.um@formin.fi

pectus3

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 4 690
 • Liked: 5492
Suomen somalit Konferenssi Espoossa 14 000 € ...
« Vastaus #5026 : 16.08.2019, 13:29:53 »


Avustukset kulttuurisen moninaisuuden edistämiseen ja rasismin vastaiseen toimintaan 2019

25.04.2019

Kaikkiaan 58 yhteisölle jaettiin 605 000 euroa. Hakijoita oli 130.

Toiminta-avustukset, yhteensä 201 000 euroa:

Art-Master ry, Jyväskylä, 12 000 €
Kulttuuritoimintaan
 
 Catalysti Association of Transcultural Artists ry, Helsinki, 10 000 €
For cultural activities
 
 Drom ry, Helsinki, 15 000 €
Kulttuuritoimintaan
 
 European theatre collective association ry, Helsinki, 20 000 €
Kulttuuritoimintaan
 
 Joensuun seudun monikulttuurisuusyhdistys ry, Joensuu, 15 000 €
Kulttuuritoimintaan ja rasisminvastaiseen toimintaan
 
 Karjalan Kielen Seura ry, Joensuu, 15 000 €
Kulttuuritoimintaan
 
 Kassandra ry, Helsinki, 50 000 €
Kulttuuritoimintaan
 
 RASMUS - Rasismin ja muukalaispelon vastainen yhdistys ry, Helsinki, 12 000 €
Rasisminvastaiseen toimintaan ja sen kehittämiseen
 
 Suomen Romaniyhdistys ry, Helsinki, 30 000 €
Kulttuuritoimintaan, romanikielen edistämiseen ja rasisminvastaiseen toimintaan
 
 Venäläinen Kulttuuridemokraattinen Liitto ry, Helsinki, 22 000 €
Kulttuuritoimintaan ja rasisminvastaiseen toimintaan

Erityisavustukset, 404 000 euroa:

"Äs-sänääbil" arabilaisen kulttuurin yhdistys ry, Espoo, 3 000 €
Kulttuurihankkeiden kuluihin
 
 Arabialais-suomalaisten perheiden yhdistys ry, Helsinki, 3 000 €
Kulttuurihankkeiden kuluihin
 
 Bosnialaisten Kulttuurikeskus Suomessa ry, Turku, 4 000 €
Kulttuurihankkeiden kuluihin ja toiminnan kehittämiseen
 
 Cinemaissi-Latinalaisamerikkalaisen elokuvan yhdistys ry, Helsinki, 10 000 €
Cinemaissí Pedagogical Program
 
 DaisyLadies ry, Turku, 8 000 €
Maahanmuuttajanaisten äänimaisema- ja podcast-projekti
 
 Elokuvaosuuskunta Camera Cagliostro, Tampere, 8 000 €
Kahteen rasisminvastaiseen esityssarjaan: Kino Casablancaan ja romanielokuvien kiertueeseen 
 
 Hakunilan kansainvälinen yhdistys ry, Vantaa, 10 000 €
Kulttuurihankkeiden kuluihin
 
 Iftin-Seura ry, Espoo, 5 000 €
Rasismin vastaisen viikon järjestämiseen Espoossa
 
 Jyväskylän Feniks Ry, Jyväskylä, 8 000 €
Kulttuurihankkeiden ja rasisminvastaisten hankkeiden kuluihin
 
 Jyväskylän Iranilaisten kulttuuriyhdistys ry, Jyväskylä, 3 000 €
Kulttuurihankkeiden kuluihin
 
 Kansainvälinen kulttuuriseura Mira ry, Vaasa, 6 000 €
För projekt som främjar kulturell mångfald och antirasism
 
 Kulttuurikeskus Ninho ry, Helsinki, 4 500 €
Multilingual theater and music performances for children -project
 
 Lasten teatteriyhdistys Pelikan ry, Helsinki, 5 000 €
Teatterikerhon kuluihin
 
 Logrus - kansainvälinen nuorisoaloitteiden tukiyhdistys ry, Helsinki, 5 000 €
Kun kauneus ja muoti kohtaavat perinteet ja kestävän kehityksen -projekti
 
 Maahanmuuttajien perhe- ja nuorten yhdistys, Espoo, 14 000 €
Iska-Waran - Suomen somalit Konferenssi Espoossa
 
 Meri-Helsingin musiikkiopiston kannatusyhdistys ry, Helsinki, 15 000 €
Matalan kynnyksen yhtyeopetusprojektiin Itä- ja Koillis-Helsingissä
 
 Oikeudet ilman rajoja ry, Helsinki, 10 000 €
Monialaisen ja monikielisen rasisminvastaisen Signal-mediahankkeen kuluihin
 
 OSIRIS teatteriyhdistys ry, Helsinki, 5 000 €
Monikielisten esitysten kuluihin 
 
 Oulu Pride ry, Oulu, 5 000 €
Oulu Pride yhdenvertaisuustapahtumien toteuttamiseen
 
 Phoenix ry, Helsinki, 15 000 €
Startup Refugees Creative ohjelma turvapaikanhakija- ja pakolaistaustaisille taiteilijoille
 
 Pirkanmaan Tuglas-seura ry, Tampere, 3 000 €
Lapsille ja nuorille suunnattujen integroivien kulttuuritapahtumien kuluihin
 
 Puntland Society of Finland ry, Helsinki, 6 000 €
Hiddo iyo dhaqan: Somalialaisen kulttuurin ja perinteiden siirtämiseen, vaihtamiseen ja kokemiseen taiteen välityksellä keskittyvä hanke 
 
 Rauhankasvatusinstituutti ry, Helsinki, 10 000 €
Yhteiskuntarauhaa edistävää dialogimallia koskeva koulutushanke
 
 Ruskeat Tytöt ry, Helsinki, 55 000 €
RT LIT AKATEMIA: Monikulttuuristen nuorten kirjoittajakoulun kehittäminen ja juurrutustyö
 
 Sahan-Seura ry, Vantaa, 10 000 €
Kulttuurihankkeiden kuluihin
 
 Sanaratas ry, Joensuu, 6 000 €
Maahanmuuttajaäitien kouluttaminen omakieliseen sanataidetyöhön
 
 Savonlinnan seudun romanilähetys ry, Savonlinna, 10 000 €
Kulttuurihankkeisiin ja romanikielen edistämiseen
 
 Sirkus Magenta ry, Helsinki, 8 500 €
Monikulttuurisen Havukosken lähiön lasten ja nuorten maksuton sirkuskerho, kesäleiri sekä sirkustyöpajat alueen
 lähikouluissa
 
 Somaliland Seura ry, Helsinki, 7 000 €
Kulttuurihankkeiden kuluihin
 
 SONDIP - Varsinais-Suomen monikulttuuristen yhdistysten liitto ry, Turku, 10 000 €
Kulttuurihankkeiden kuluihin
 
 Suomen Kiinalaisten Allianssi SKA Ry, Helsinki, 8 000 €
Kiinalaista taidetta tunnetuksi tekevä hanke
 
 Suomen Rauhanpuolustajat ry, Helsinki, 8 000 €
Rasismista ja monikulttuurisuudesta käytävää keskustelua koskeva hanke
 
 Suomen somalialaisten liitto ry, Helsinki, 10 000 €
Somalialaisen kulttuurin viikon järjestämiseen
 
 Suomen Somalia-verkosto ry, Helsinki, 15 000 €
Euroopan somalialaisten järjestöfoorumin ja somalialaisen kulttuuri-illan järjestäminen sekä mediakampanjointi
 
 Suomen Ukrainalaiset ry, Turku, 3 000 €
Ukrainalaisen kulttuurin ja kielen edistämiseen perinteisen ja nykytaiteen avulla
 
 Suomen Venäjänkielisten Keskusjärjestö ry, Helsinki, 12 000 €
Kulttuuri- ja rasismin vastaisen toiminnan kehittämiseen ja väestöryhmien vuoropuhelun edistämiseen Graniitti-toimintakeskuksessa 
 
 Suomen Venäjänkielisten Yhdistysten Liitto ry, Helsinki, 6 000 €
Moniviikko-tapahtuman kuluihin
 
 SuperKids ry, Espoo, 5 000 €
Kulttuurihankkeiden kuluihin
 
 Tampereen Venäläisen kulttuurin keskus ry, Tampere, 6 000 €
Kulttuurihankkeiden kuluihin
 
 Toimintakeskus Semja ry, Helsinki, 9 000 €
Lapsille suunnattuihin teatteri- ja taidepainotteisiin kesäleireihin
 
 Tuglas-seura ry, Helsinki, 4 000 €
Suomenvirolaisille lapsille ja nuorille suunnatun vironkielisten kulttuuritapahtumien ja -tapaamisten sarjan kuluihin
 
 Turun lähiradioyhdistys ry, Turku, 8 000 €
Monikielisten- ja kulttuuristen radio-ohjelmien tuotantoon ja levitykseen
 
 Ukrainalaisten yhdistys Suomessa ry, Helsinki, 6 000 €
Kulttuurihankkeiden kuluihin ja ukrainan kielen edistämiseen
 
 Umuco Entertainment Troop ry, Lappeenranta, 3 000 €
Soitinhankintoihin
 
 Urbaanin taidetanssin tuki ry, Helsinki, 10 000 €
Rasisminvastaisen ja interkulttuurisen #StopHatredNow - tapahtuma-alustan toteuttaminen
 
 Varsinais-Suomen Viro-keskus ry, Turku, 2 000 €
Pienoisfestivaali virolaisille maahanmuuttajaperheille Turussa

Vähemmistöryhmien tukijärjestö, Omega ry, Mikkeli, 7 000 €
Kulttuurihankkeiden kuluihin
 
 Yhdessä-yhdistys /Together-association ry, Turku, 10 000 €
Kulttuurihankkeiden kuluihin ja Varissuo 2.0 -hankkeeseen 


https://www.taike.fi/fi/uutinen/-/news/1266862
 


Vastaanotin

 • Jäsen^^
 • **
 • Viestejä: 213
 • Liked: 488
Vs: Keskitetty pectus3 kokoomaketju
« Vastaus #5027 : 16.08.2019, 14:03:18 »
Kiinnostaisi tietää, kuinka perusteelliset ja kattavat hakemukset tarvittiin, jotta tukea myönnettiin? Kuka tai ketkä ja mistä instanssista näitä käsittelevät? Valvooko kukaan, että myönnetty tuki menee juurikin haettuun toimintaan?
Kun nyt sitten tämän listan yhdistykset saivat tukea, en saata kuvitellakaan millaiset yhdistykset jätettiin tällä kertaa tuen ulkopuolelle. Hakijoita 130 kpl, tukea sai 58 kpl.
Olisi myös erittäin kiinnostavaa nähdä alla mainittujen yhdistysten hakemukset, liekö ovat julkisia?


-------------------------

RASMUS - Rasismin ja muukalaispelon vastainen yhdistys ry, Helsinki, 12 000 €
Rasisminvastaiseen toimintaan ja sen kehittämiseen

- Onko rasismin vastaisen toiminnan kehittäminen jotain aivotyöskentelyä, jota pitää tukea? Millaisia konkreettisia tuen arvoisia toimia tällä yhdistyksellä on? Lentokenttähuliganismin lisäksi.

-------------------------

Kassandra ry Helsinki, 50 000 €, Kulttuuritoimintaan.

- Yhdistyksen nettisivuilta selviää, minne tukirahat on tarkoitus laittaa: Interkult Kassandra järjestää sekä maksullisia yhteisöihin tilattavia työpajoja ja pajapäiviä että avustuksin rahoitettuja vastaanottajalle ilmaisia työpajakokonaisuuksia. https://www.interkult.fi/
Työpajojen vetäjien palkkakuluihin sekä vesiväripensseleihin siis menee tämäkin.

-------------------------

Suomen Romaniyhdistys ry Helsinki, 30 000 €, Kulttuuritoimintaan, romanikielen edistämiseen ja rasisminvastaiseen toimintaan.

- Mihin raha menee? Ote nettisivuilta: Tavoitteitaan yhdistys toteuttaa ylläpitämällä vapaaehtoisvoimin toimistoa, tekemällä vanhus- ja nuorisotoimintaa meneillään olevien hankkeen ja projektien kautta, julkaisemalla romanikielistä materiaalia ja edistämällä suvaitsevuutta ja vuoropuhelua. http://suomenromaniyhdistys.fi/
Eli raha menee toimiston vuokraan ja siellä oleskelevien elatukseen. Mitä on romankielinen materiaali ja miten sellaisen julkaiseminen edistää romaniväestön yhdenvertaisuutta yms., kuten yhdistyksen nettisivuilla sanotaan.

-------------------------
 
Ruskeat Tytöt ry  Helsinki, 55 000 €, RT LIT AKATEMIA: Monikulttuuristen nuorten kirjoittajakoulun kehittäminen ja juurrutustyö

- Missiomme on laajentaa representaatioita kulttuurin, erityisesti median, viestinnän ja
kirjallisuuden alueella, normalisoida meistä kerrottavia tarinoita sekä toimia alustana ruskeille
kulttuuriammattilaisille ja asiantuntijoille toteuttaa omia luovia ja merkityksellisiä projektejaan.
https://www.ruskeattytot.fi/

Eli mihin tuo 55 k€ menee? Palkkakuluihin kenties?


Ja lopuksi vielä  :facepalm:

pectus3

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 4 690
 • Liked: 5492
Vs: Keskitetty pectus3 kokoomaketju
« Vastaus #5028 : 16.08.2019, 14:15:18 »
Kiinnostaisi tietää, kuinka perusteelliset ja kattavat hakemukset tarvittiin, jotta tukea myönnettiin? Kuka tai ketkä ja mistä instanssista näitä käsittelevät? Valvooko kukaan, että myönnetty tuki menee juurikin haettuun toimintaan?
Kun nyt sitten tämän listan yhdistykset saivat tukea, en saata kuvitellakaan millaiset yhdistykset jätettiin tällä kertaa tuen ulkopuolelle. Hakijoita 130 kpl, tukea sai 58 kpl.
Olisi myös erittäin kiinnostavaa nähdä alla mainittujen yhdistysten hakemukset, liekö ovat julkisia?


-------------------------

RASMUS - Rasismin ja muukalaispelon vastainen yhdistys ry, Helsinki, 12 000 €
Rasisminvastaiseen toimintaan ja sen kehittämiseen

- Onko rasismin vastaisen toiminnan kehittäminen jotain aivotyöskentelyä, jota pitää tukea? Millaisia konkreettisia tuen arvoisia toimia tällä yhdistyksellä on? Lentokenttähuliganismin lisäksi.

-------------------------

Kassandra ry Helsinki, 50 000 €, Kulttuuritoimintaan.

- Yhdistyksen nettisivuilta selviää, minne tukirahat on tarkoitus laittaa: Interkult Kassandra järjestää sekä maksullisia yhteisöihin tilattavia työpajoja ja pajapäiviä että avustuksin rahoitettuja vastaanottajalle ilmaisia työpajakokonaisuuksia. https://www.interkult.fi/
Työpajojen vetäjien palkkakuluihin sekä vesiväripensseleihin siis menee tämäkin.

-------------------------

Suomen Romaniyhdistys ry Helsinki, 30 000 €, Kulttuuritoimintaan, romanikielen edistämiseen ja rasisminvastaiseen toimintaan.

- Mihin raha menee? Ote nettisivuilta: Tavoitteitaan yhdistys toteuttaa ylläpitämällä vapaaehtoisvoimin toimistoa, tekemällä vanhus- ja nuorisotoimintaa meneillään olevien hankkeen ja projektien kautta, julkaisemalla romanikielistä materiaalia ja edistämällä suvaitsevuutta ja vuoropuhelua. http://suomenromaniyhdistys.fi/
Eli raha menee toimiston vuokraan ja siellä oleskelevien elatukseen. Mitä on romankielinen materiaali ja miten sellaisen julkaiseminen edistää romaniväestön yhdenvertaisuutta yms., kuten yhdistyksen nettisivuilla sanotaan.

-------------------------
 
Ruskeat Tytöt ry  Helsinki, 55 000 €, RT LIT AKATEMIA: Monikulttuuristen nuorten kirjoittajakoulun kehittäminen ja juurrutustyö

- Missiomme on laajentaa representaatioita kulttuurin, erityisesti median, viestinnän ja
kirjallisuuden alueella, normalisoida meistä kerrottavia tarinoita sekä toimia alustana ruskeille
kulttuuriammattilaisille ja asiantuntijoille toteuttaa omia luovia ja merkityksellisiä projektejaan.
https://www.ruskeattytot.fi/

Eli mihin tuo 55 k€ menee? Palkkakuluihin kenties?


Ja lopuksi vielä  :facepalm:
   Uusi valtion nuorisoneuvosto sekä arviointi- ja avustustoimikunta asetettu
Opetus- ja kulttuuriministeriö    15.8.2019

Valtioneuvosto on asettanut uuden valtion nuorisoneuvoston sekä arviointi- ja avustustoimikunnan. Molempien nelivuotiset toimikaudet alkavat 1.9.2019.

Valtion nuorisoneuvosto toimii nuorisotyön ja -politiikan asiantuntijaelimenä. Neuvoston tehtävänä on muun muassa käsitellä nuorten kannalta laajakantoisia ja periaatteellisesti tärkeitä asioita ja arvioida valtionhallinnon toimenpiteiden vaikutuksia nuoriin ja nuorille suunnattuihin palveluihin ja toimintoihin, tehdä aloitteita ja esityksiä nuorisopolitiikan kehittämiseksi, tuottaa ajankohtaista tietoa nuorista ja heidän elinoloistaan sekä antaa ministeriölle lausunto valtakunnalliseen nuorisotyön ja -politiikan ohjelmaan otettavista asioista.

Neuvostoon nimettiin puheenjohtajaksi oikeustieteen ylioppilas Elisa Gebhard ja varapuheenjohtajiksi yhteiskuntatieteiden ylioppilas Suvi Mäkeläinen ja opiskelija Amanda Pasanen. Jäseniksi nimettiin erityisasiantuntija Mari Ahonen-Walker, pääsihteeri Viljami Haavisto, nuorisotyön päällikkö Jenni Helenius, opiskelija Miihkali Härkönen, opiskelija Liina Isto, oikeustieteen ylioppilas Santeri Lohi, pääsihteeri Juuso Luomala, pääsihteeri Heikki Luoto, terveyskeskuslääkäri Mirva Matikka, asiantuntija Reetta Pietikäinen, yhteisöpedagogi Teemu Ruohonen, liittopuheenjohtaja Frida Sigfrids, järjestötoimitsija Tuomas Suihkonen, puheenjohtaja Elias Tenkanen ja VTM Virva Viljanen.


Arviointi- ja avustustoimikunta tekee ministeriölle vuosittain esitykset valtakunnallisille nuorisoalan järjestöille ja valtakunnallisille nuorisoalan osaamiskeskuksille myönnettävistä valtionavustuksista sekä antaa ministeriölle lausunnon valtakunnallisten nuorisoalan järjestöjen ja valtakunnallisten nuorisoalan osaamiskeskusten valtionapukelpoisuudesta. Lisäksi se tekee ministeriön pyynnöstä arviointeja avustettavien järjestöjen toiminnasta.

Arviointi- ja avustustoimikunnan puheenjohtajaksi nimettiin kansanedustaja Joonas Könttä ja varapuheenjohtajaksi toiminnanjohtaja Laura Ylitalo. Jäseniksi nimettiin kielenkääntäjä Tatu Ahponen, KTM Milja Henttonen, landsbygdsföretagare Christoffer Ingo, kirkkoherra Riikka Reina, VTK Mariam Rguibi, johtava konsultti Eero Rämö ja johtava asiantuntija Satu Ågren.

Opetus- ja kulttuuriministeriö määrää sekä nuorisoneuvostolle että arviointi- ja avustustoimikunnalle pääsihteerit.

Lisätietoja: ylijohtaja Esko Ranto, OKM, p. 02953 30115

https://valtioneuvosto.fi/artikkeli/-/asset_publisher/1410845/uusi-valtion-nuorisoneuvosto-seka-arviointi-ja-avustustoimikunta-asetettu

Valtioneuvosto
Statsrådet | Finnish Government

pectus3

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 4 690
 • Liked: 5492
Ruskeat Tytöt ry, Helsinki, 55 000 € ...
« Vastaus #5029 : 16.08.2019, 14:36:34 »
Ruskeat Tytöt ry, Helsinki, 55 000 €
RT LIT AKATEMIA: Monikulttuuristen nuorten kirjoittajakoulun kehittäminen ja juurrutustyö
 
Sahan-Seura ry, Vantaa, 10 000 €
Kulttuurihankkeiden kuluihin

Savonlinnan seudun romanilähetys ry, Savonlinna, 10 000 €
Kulttuurihankkeisiin ja romanikielen edistämiseen

Somaliland Seura ry, Helsinki, 7 000 €
Kulttuurihankkeiden kuluihin
 
 SONDIP - Varsinais-Suomen monikulttuuristen yhdistysten liitto ry, Turku, 10 000 €
Kulttuurihankkeiden kuluihin   


https://www.ruskeattytot.fi/rt-lit


Yleistä
RT LIT AKATEMIA on kirjoittajakoulu 14–29-vuotiaille Ruskeille* Tytöille**
RT LIT AKATEMIA tarjoaa nuorillle itsensä kehittämisen ja oppimisen mahdollisuuksia kirjoittamisen keinoin. RT LIT AKATEMIAssa opit kirjoittamista pitkän linjan kirjallisuus- ja media-alan ammattilaisten opetuksessa, saat takuuvarmoja samastumisen kokemuksia sekä ympäristön, jossa voit kokeilla siipiäsi kirjoittajana turvallisesti.

Järjestämme opetusta kahdella linjalla: luovan kirjoittamisen ja journalismin parissa.
Opetus tapahtuu pidempinä kursseina tai työpajamuotoisesti.

Saat tietoa tulevasta opetuksesta tältä sivulta sekä seuraamalla meitä*Ruskeilla ihmisillä tarkoitetaan tässä yhteydessä kaikkia Suomessa rodullistetuiksi tulevia ihmisiä, eli sellaisia henkilöitä jotka nähdään meillä ei-valkoisina ja ei-suomalaisina ja joihin kohdistuu stereotyyppisiä oletuksia ja ennakkoluuloja. Esimerkiksi saamelaiset, romanit, afrikkalais-, arabi- ja muut aasialaistaustaiset ihmiset ovat ruskeita, ja samoin myös venäläis- ja virolaistaustaiset ihmiset voivat tulla rodullistetuiksi Suomessa."

**Tytöillä tarkoitetaan tässä yhteydessä sukupuolen moninaisuutta, eli kaikkia niitä sukupuolia, jotka eivät ole “mies” tai “poika" ja niitä, jotka asettuvat kaksijakoisen sukupuolijärjestelmän ulkopuolelle.Yhteistyöasioissa ota yhteyttä sähköpostilla info@ruskeattytot.fi.
 

https://www.ruskeattytot.fi/rt-lit

pectus3

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 4 690
 • Liked: 5492
15 August 2019 ISIL (Da'esh) and Al-Qaida organisations ...
« Vastaus #5030 : 16.08.2019, 14:39:16 »
Financial sanctions, ISIL (Da'esh) and Al-Qaida organisations

Last updated 15 August 2019

Current list of designated persons: ISIL (Da’esh) and Al-Qaida organisations
PDF, 317KB, 34 pages

https://www.gov.uk/government/publications/current-list-of-designated-persons-al-qaida

pectus3

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 4 690
 • Liked: 5492
Vs: Ruskeat Tytöt ry, Helsinki, 55 000 € ...
« Vastaus #5031 : 16.08.2019, 15:39:53 »
Ruskeat Tytöt ry, Helsinki, 55 000 €
RT LIT AKATEMIA: Monikulttuuristen nuorten kirjoittajakoulun kehittäminen ja juurrutustyö
 
Sahan-Seura ry, Vantaa, 10 000 €
Kulttuurihankkeiden kuluihin

Savonlinnan seudun romanilähetys ry, Savonlinna, 10 000 €
Kulttuurihankkeisiin ja romanikielen edistämiseen

Somaliland Seura ry, Helsinki, 7 000 €
Kulttuurihankkeiden kuluihin
 
 SONDIP - Varsinais-Suomen monikulttuuristen yhdistysten liitto ry, Turku, 10 000 €
Kulttuurihankkeiden kuluihin   


https://www.ruskeattytot.fi/rt-lit


Yleistä
RT LIT AKATEMIA on kirjoittajakoulu 14–29-vuotiaille Ruskeille* Tytöille**
RT LIT AKATEMIA tarjoaa nuorillle itsensä kehittämisen ja oppimisen mahdollisuuksia kirjoittamisen keinoin. RT LIT AKATEMIAssa opit kirjoittamista pitkän linjan kirjallisuus- ja media-alan ammattilaisten opetuksessa, saat takuuvarmoja samastumisen kokemuksia sekä ympäristön, jossa voit kokeilla siipiäsi kirjoittajana turvallisesti.

Järjestämme opetusta kahdella linjalla: luovan kirjoittamisen ja journalismin parissa.
Opetus tapahtuu pidempinä kursseina tai työpajamuotoisesti.

Saat tietoa tulevasta opetuksesta tältä sivulta sekä seuraamalla meitä*Ruskeilla ihmisillä tarkoitetaan tässä yhteydessä kaikkia Suomessa rodullistetuiksi tulevia ihmisiä, eli sellaisia henkilöitä jotka nähdään meillä ei-valkoisina ja ei-suomalaisina ja joihin kohdistuu stereotyyppisiä oletuksia ja ennakkoluuloja. Esimerkiksi saamelaiset, romanit, afrikkalais-, arabi- ja muut aasialaistaustaiset ihmiset ovat ruskeita, ja samoin myös venäläis- ja virolaistaustaiset ihmiset voivat tulla rodullistetuiksi Suomessa."

**Tytöillä tarkoitetaan tässä yhteydessä sukupuolen moninaisuutta, eli kaikkia niitä sukupuolia, jotka eivät ole “mies” tai “poika" ja niitä, jotka asettuvat kaksijakoisen sukupuolijärjestelmän ulkopuolelle.Yhteistyöasioissa ota yhteyttä sähköpostilla info@ruskeattytot.fi.
 

https://www.ruskeattytot.fi/rt-lit
   


Jasmina Amzil

Director jasmina (at) ruskeattytot.fi 

Editor-in-Chief 14.8.19–7.1.20Koko Hubara

Co-Founder / Editor-in-Chief  koko (at) ruskeattytot.fi

(On writing leave 14.8.19–7.1.20)Caroline Suinner

Co-Founder / Art Director caro (at) ruskeattytot.fiMona Eid

Head of Administration mona (at) ruskeattytot.fiFiona Elone

Co-ordinator / RT LIT AKATEMIA fiona (at) ruskeattytot.fiMeriam Trabelsi

Co-ordinator / RT LIT AKATEMIA meriam (at) ruskeattytot.fiErvin Latimer

Head of Merchandising ervin (at) ruskeattytot.fi https://www.ruskeattytot.fi/contactpectus3

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 4 690
 • Liked: 5492
eduskuntavaalien "ruskeita" ehdokkaita : Seida Sohrabi Kokoomus ...
« Vastaus #5032 : 16.08.2019, 15:55:18 »
Ruskeat tytöt -median päätoimittaja Koko Hubara listasi 21.3.2019 pääkirjoituksessaan eduskuntavaalien "ruskeita" ehdokkaita. Hubara kritisoi eduskunnan kokoonpanon valkoista homogeenisyyttä ja tarjoaa ratkaisuksi ”ruskeiden" kansanedustajaehdokkaiden äänestämistä. Päätoimittaja lokeroi ihmiset ihonvärin perusteella ja maalaa meille "me-vastaan-he" -asetelman, jossa "he" ovat pahat valkoiset kantasuomalaiset.

 

Hubara on oikeassa siinä, että eduskunnan kokoonpano ei ole heijastellut Suomen demografiaa. Pääkirjoitus ei kuitenkaan vastaa siihen, miksi edustus ei ole ollut optimaalinen. Syitä tulee etsiä paljon laajemmasta paletista kuin median sitoutumattomuudesta. Suurin syy lienee taloudelliset resurssit, sillä kansanedustajaehdokas joutuu laittamaan suuren määrän rahaa kampanjaansa. On myös hyvä muistaa, että Suomeen on vasta hiljattain tullut paljon maahanmuuttajia.

 

Hubara on yksi kovaäänisimpiä rasismin vastustajia. Siksi onkin kummallista, että hän itse sortuu karkeaan etniseen profilointiin. Hän lokeroi ihmiset ihonvärin ja taustan perusteella ja antaa ymmärtää, että vain kuvitteellinen "ruskea" on paras edustamaan toista "ruskeaa". Valkoinen ei siihen ilmeisesti hänen mielestään kykene.

 

Olisimmeko hyväksyneet tilannetta, jossa kaikista homoseksuaaleista, vammaisista, ylipainoisista ja tietyn uskonnon edustajista olisi tehty oma listansa? Listoja voidaan kenties perustella monin eri tavoin, mutta Hubaran lista toimii hyvää tarkoitustaan vastaan. Meidän täytyy arvostaa ja kritisoida toisiamme ennen kaikkea osaamisemme, ajatustemme, arvojemme ja toimintamme perusteella.

 

Voiko listalla olevia yhdistää mikään muu tekijä kuin tuo esineellistävä "rodullistettu" -termi? Onko mitään muuta, kuin Hubaran toimittama ihonvärin ja etnisyyden laadun mittaamiseen perustuva uhri-leima? Hubara on tosin ollut profiloinnissa valikoiva tai muuten huolimaton, sillä listalta puuttuu Kokoomuksen Rita Kostaman ja Joel Elmacin nimet. Tämä ei ole kuitenkaan kirjoituksen ongelmallisin asia. Ongelma on sen sanoma, jonka mukaan "ihonvärillä" on väliä.

 

Hubaran etninen profilointi ei edesauta rasismin kitkemisessä vaan toimii aivan päinvastoin. Pahimmillaan se herättää närkästystä ehdokkaita vastaan. Listaa voidaan käyttää myös rasistisiin tarkoituksiin. Lisäksi se luo toiseuden tunnetta meissä uussuomalaisissa. Kuten listaan päätynyt Binga Tupamäki toteaa: ”Henkilökohtaisesti minun toiseuden tunnetta ruokkii kaikista eniten se, että jatkuvasti halutaan korostaa kaikkien ulkomaalaistaustaisten erilaisuus valkoisista. En ole tähän asti eduskuntavaalikampanjassani kokenut tällaista esineellistämistä jonkun toisen identiteettipolitiikan hyväksi.”

 

Emme voi harjoittaa tekoja, joita emme muille salli. Yhteisten pelisääntöjen noudattaminen merkitsee sitoutumista tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen, jotka ovat yhteiskuntamme tukipylväät.

 

Kirjoittajat:

Ewa Tawasoli, Vihreiden kansanedustajaehdokas

Seida Sohrabi, Yhteiskuntavaikuttaja

Seida Sohrabi

Turku

KokoomusYhteiskuntavaikuttaja ja islamin asiantuntija. Olen koulutukseltani valtiotieteiden maisteri.

Kiinnostuksenkohteitani ovat maahanmuutto, kotouttaminen, islam, yhdenvertaisuus, kansainväliset suhteet, Lähi-itä ja ulko -ja turvallisuuspolitiikka.
 

http://seso.puheenvuoro.uusisuomi.fi/272740-kuka-saa-harrastaa-etnista-profilointia 


tahmasyli

 • Jäsen
 • *
 • Viestejä: 40
 • Liked: 147
Vs: Ruskeat Tytöt ry, Helsinki, 55 000 € ...
« Vastaus #5033 : 16.08.2019, 17:04:22 »
*Ruskeilla ihmisillä tarkoitetaan tässä yhteydessä kaikkia Suomessa rodullistetuiksi tulevia ihmisiä, eli sellaisia henkilöitä jotka nähdään meillä ei-valkoisina ja ei-suomalaisina ja joihin kohdistuu stereotyyppisiä oletuksia ja ennakkoluuloja. Esimerkiksi saamelaiset, romanit, afrikkalais-, arabi- ja muut aasialaistaustaiset ihmiset ovat ruskeita, ja samoin myös venäläis- ja virolaistaustaiset ihmiset voivat tulla rodullistetuiksi Suomessa."
Tunnistakaa kurat valkoisenne etuoikeudenne, blyat.  :D :D :D

Golimar

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 15 011
 • Liked: 20688
 • Ego sum Spartacus
Vs: Keskitetty pectus3 kokoomaketju
« Vastaus #5034 : 16.08.2019, 17:26:11 »
Joku saa rasistisyytökset ja toinen + 200k€ samasta toiminnasta, tasan ei käy onnen lahjat.

Lainaus
..........Blackface on kasvomeikki, jota valkoihoiset esiintyjät käyttävät näytellessään mustaa henkilöä.[1][2]

Nykyään blackface edustaa vanhaa paheksuttua minstrel show -teatteriperinnettä, joka perustui rasististen stereotyyppien korostamiseen. Meikkausta pidetään erityisesti amerikkalaisessa yhteydessä erittäin rasistisena, ja Euroopassa maski mielletään negatiivisesti stereotyypiksi.......................

https://fi.wikipedia.org/wiki/Blackface

Luotsi

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 4 862
 • Liked: 2631
Vs: Keskitetty pectus3 kokoomaketju
« Vastaus #5035 : 16.08.2019, 18:24:48 »
Jeee, Apu-Hanna pysyy Damilaisten ilona, ainakin jonkin aikaa  ;D

Lainaus
Taiteen maisteri Umayya Abu-Hanna 42.000 €
Rethink Amsterdam is a project and process opening up multiple memory lanes in the most multicultural city in the world. Decolonizing identities and contributing to a more holistic cohesion

Jorma Teräsrautela

 • Jäsen^^
 • **
 • Viestejä: 466
 • Liked: 1800
 • Pimeä voima
Vs: Keskitetty pectus3 kokoomaketju
« Vastaus #5036 : 16.08.2019, 18:50:42 »
Onko hommaforum hakenut rahaa rasisminvastaiseen työhön?
Älkää työ pojat säästelkö niit sokerloitanne! Myö uijjaan koht.

simppali

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 1 975
 • Liked: 4096
 • junior koodari
Vs: Keskitetty pectus3 kokoomaketju
« Vastaus #5037 : 16.08.2019, 18:51:25 »
Joku saa rasistisyytökset ja toinen + 200k€ samasta toiminnasta, tasan ei käy onnen lahjat.

Lainaus
..........Blackface on kasvomeikki, jota valkoihoiset esiintyjät käyttävät näytellessään mustaa henkilöä.[1][2]

Nykyään blackface edustaa vanhaa paheksuttua minstrel show -teatteriperinnettä, joka perustui rasististen stereotyyppien korostamiseen. Meikkausta pidetään erityisesti amerikkalaisessa yhteydessä erittäin rasistisena, ja Euroopassa maski mielletään negatiivisesti stereotyypiksi.......................

https://fi.wikipedia.org/wiki/Blackface

En ymmärrä miksi pitää ihoa, lähinnä naamaa tuhria jollain aineella, että voi sanoa "olen ruskea tyttö", tällä Koko Hubaralla luultavasti viskoo nupissa, eikö hän kelpaa viiteryhmälleen ilman ruskeaa meikkiä?


Supernuiva

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 5 451
 • Liked: 5281
Vs: Keskitetty pectus3 kokoomaketju
« Vastaus #5038 : 17.08.2019, 01:06:45 »
Onko hommaforum hakenut rahaa rasisminvastaiseen työhön?

On oikein hyvä kysymys, kuinka perussuomalaiset ovat mukana hakemassa julkista rahaa erilaisiin projekteihin ja ohjelmiin. Suomen perusta saanee julkista rahoitusta.

Poliittiset puolueet jakavat hyvin paljon hilloa erilaisten järjestötyöpaikkojen muodossa.

pectus3

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 4 690
 • Liked: 5492
Tiedote  12.04.2019
Opetushallitus jakoi valtionavustuksia kehittämishankkeisiin ja henkilöstökoulutukseen yhteensä 75 miljoonaa euroa

https://www.oph.fi/fi/uutiset/2019/opetushallitus-jakoi-valtionavustuksia-kehittamishankkeisiin-ja-henkilostokoulutukseen


Opetushallitus on myöntänyt yleissivistävään koulutukseen, varhaiskasvatukseen ja vapaaseen sivistystyöhön yhteensä yli 65 miljoonaa euroa kehittämisrahaa. Valtionavustuksia haettiin nyt ensimmäistä kertaa yhteisellä, samaan aikaan tapahtuvalla haulla. Lisäksi jaettiin noin 10 miljoonaa euroa valtionavustusta opetustoimen ja varhaiskasvatuksen henkilöstökoulutukseen.
─ Avustuksilla edistetään koulutuksen tasa-arvoa ja kansainvälistymistä, vakiinnutetaan tällä vaalikaudella käynnistettyä tutoropettajatoimintaa sekä alennetaan lukiolaisten oppimateriaalien hankintakustannuksia oppimateriaalipilottien avulla, opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen sanoo.

Varhaiskasvatuksen järjestäjät saivat rahoitusta 10 miljoonaa euroa positiiviseen diskriminaatioon ja kansainvälistymisen edistämiseen. Esi- ja perusopetuksen järjestäjille myönnettiin kaikkiaan 44,2 miljoonaa euroa kaksikieliseen opetukseen, kielten tutoropettajatoimintaan, koulujen kerhotoimintaan, koulutuksellisen tasa-arvon edistämiseen, tutoropettajatoiminnan alueellisten verkostojen vakiinnuttamiseen sekä kansainvälistymisen edistämiseen. Merkittävin osuus rahoituksesta (32,2 miljoonaa euroa) kohdistettiin koulutuksellisen tasa-arvon edistämiseen. 

...........


Henkilöstökoulutukseen myönnettiin 10 miljoonaa euroa
Opetushallitus on jakanut vuosittaiset valtionavustukset myös opetustoimen ja varhaiskasvatuksen henkilöstökoulutukseen. Rahoitusta myönnettiin seuraaviin teemoihin: toimintakulttuurin kehittäminen, pedagoginen osaaminen, aineenhallinta ja ammatillinen osaaminen, hyvinvointi ja oppimisen tuki, kielellinen ja kulttuurinen moninaisuus ja digitalisaatio sekä tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen. Lisäksi rahoitusta myönnettiin turvallisuusosaamisen koulutusohjelmiin sekä opetustoimen ja varhaiskasvatuksen henkilöstökoulutukseen aluehallintovirastolle. Henkilöstökoulutukseen myönnettiin valtionavustusta yhteensä noin 10 miljoonaa euroa.Lisätiedot
Johtaja Anni Miettunen, Opetushallitus, puh. 029 533 1612, anni.miettunen@oph.fi
Opetusneuvos Leena Nissilä, Opetushallitus, puh. 029 533 1155, leena.nissila@oph.fi
Opetusneuvos Ulla Laine, Opetushallitus, puh. 029 533 1597, ulla.laine@oph.fi
Opetusneuvos Petri Lehikoinen, Opetushallitus, puh. 029 533 1713, petri.lehikoinen@oph.fi
Opetusministerin erityisavustaja Juho Mäki-Lohiluoma, puh. 050 475 3395, juho-petteri.maki-lohiluoma@minedu.fi


https://www.oph.fi/fi/uutiset/2019/opetushallitus-jakoi-valtionavustuksia-kehittamishankkeisiin-ja-henkilostokoulutukseen

© Opetushallitus 2019