UmmaGumma

Kirjoittaja Aihe: Keskitetty pectus3 kokoomaketju  (Luettu 394340 kertaa)

pectus3

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 5 580
 • Liked: 6428
Aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutus Vakka-Suomessa ...
« Vastaus #6600 : 26.03.2020, 10:08:29 »
Aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutus Vakka-Suomessa
KANSALLINEN HANKINTAILMOITUS Lähdejärjestelmä Cloudia Kilpailutus Vastaanotettu Hilmaan 31.12.2019 17:35 Julkaistu Hilmassa 27.9.2019 14:34 Ilmoituksen numero 2019-019832
https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/public/procurement/23208/notice/27846/details

Hankinnan lyhyt kuvaus
Lyhyt kuvaus
Hankintanimikkeistö
Pääasiallinen CPV-koodi
Aikuiskoulutuspalvelut ja muut koulutuspalvelut (80400000)
Hankintamenettelyä koskevat lisätiedot
Tämä on EU-kynnysarvon alittava hankinta. Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa lainsäädäntöä (1397/2016 hankintalaki). Hankintaan sovelletaan kansallisia menettelyjä koskevia säännöksiä.

Hankinnan kuvaus
Kuvaus hankinnasta
Hankinnan kohteen kuvaus ja vähimmäisvaatimukset 1. Palvelun sisältö 1.1. Koulutuksen ominaisuudet ja hankinnan laajuus Hankinnan kohteena on maahanmuuttajien kotoutumiskoulutus. Koulutus on toteutettava Opetushallituksen aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen opetussuunnitelman perusteiden (2012:1) ja kotoutumiskoulutuksen uusien toteutusmallien (päivitetyt kotoutumiskoulutuksen toteutusmallit 2017) mukaisesti. Hankinnan toteuttamisessa noudatetaan lakia julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta (916/2012), valtioneuvoston asetusta julkisista työvoima- ja yrityspalveluista (1073/2012), työ- ja elinkeinoministeriön ohjetta työvoimakoulutuksen hankinnasta (1899/2017) sekä työ- ja elinkeinoministeriön ohjetta julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain ja asetuksen soveltamisesta (TEM/2376/2017). Koulutuskokonaisuuden kesto voi vaihdella opiskelijoiden henkilökohtaisten tarpeiden mukaisesti. Koulutuskokonaisuudessa järjestetään neljä 60 päivän moduulia. Yksittäisen opiskelijan koulutuskokonaisuuden kesto vaihtelee sen mukaan, mistä moduulista koulutus aloitetaan. Koulutuskokonaisuuden tavoitteena on asiakaslähtöinen joustavuus ja räätälöinti kotoutumiskoulutuksen uusien toteutusmallien mukaisesti. Kielen opiskeluun käytetään puolet koulupäivästä, muu koulutusaika muodostuu ammatillisista elementeistä (uraohjaus, työssäoppiminen, ammatillisiin koulutuksiin tutustuminen, ammattisanasto, itsenäiset tiedonhaku- ym. tehtävät). Jos yhteistyökokouksissa todetaan muutostarpeita moduulijakoon, sitä voidaan muuttaa ELY-keskuksen, TE-toimiston ja palveluntuottajan yhteisellä päätöksellä. Kotoutumiskoulutuksen ryhmäkoko on 16–20 opiskelijaa. Tarjous tulee laatia laskennallisen 18 opiskelijan ryhmäkoon perusteella. Hankinta tehdään opiskelijatyöpäivinä ja maksetaan toteutuneiden päivien mukaan. Yhteensä koulutuksia arvioidaan hankittavaksi hankintakaudelle ja optiovuosille 15 000 opiskelijatyöpäivää. Hankittavasta koulutuksesta valtaosa toteutetaan siten, että opiskelijatyöpäivän laskennallinen kesto on seitsemän oppituntia, joista noin viisi oppituntia (5 x 45 min) on lähiopetusta. Työelämäjakson aikana opiskelija on työpaikalla alan normaalin työpäivän verran, esim. seitsemän tuntia. 1.2. Koulutuksen tehtävä ja tavoite Hankittavan kotoutumiskoulutuksen tavoitteena on, että maahanmuuttaja saavuttaa suomen kielessä toimivan peruskielitaidon. Tavoitteena on saavuttaa kielitaidossa taitotaso B1.1. Kielenoppimisen lisäksi tavoitteena on kotoutumisen edistämisestä annetun lain (1386/2010) 20 §:n mukaisesti tukea maahanmuuttajan kotoutumista kehittämällä hänen yhteiskunnallisia, kulttuurisia ja elämänhallintaan liittyviä valmiuksiaan, joiden avulla maa-hanmuuttaja pystyy toimimaan työelämässä, suomalaisessa yhteiskunnassa, arkielämän tilanteissa sekä hakeutumaan työhön tai jatkokoulutukseen. 1.3. Koulutuksen kohderyhmä, koulutukseen ohjaaminen ja opiskelijoiden valinta Koulutuksen ensisijainen kohderyhmä ovat Varsinais-Suomen työ- ja elinkeinotoimiston Vakka-Suomen maahanmuuttaja-asiakkaat, joilla on oikeus kotoutumissuunnitelmaan, ja jotka TE-toimistossa tehdyn alkukartoituksen ja palvelutarvearvion sekä tehdyn kielitaidon lähtötasoarvioinnin perusteella tarvitsevat kotoutumiskoulutusta. Toissijaisesti koulutukseen voidaan valita myös maahanmuuttaja-asiakkaita, joiden oikeus kotoutumissuunnitelmaan on jo päättynyt. Koulutukseen voidaan valita myös TE-toimiston muiden toimipaikkojen asiakkaita. TE-toimisto tekee opiskelijavalinnat kotoutumiskoulutukseen. Opiskelijoille on tehty kielitaidon lähtötasoarviointi ennen koulutukseen ohjaamista. Maahanmuuttajien kielitaidon lähtötasoarvioinnin palvelu on hankittu erikseen. Lähtötasoarvioinnissa opiskelijoille määritellään heille sopiva koulutuksen lähtötaso sekä etenemistapa. Opiskelijoiden saamista lähtötasoarvioinneista riippuu, miltä lähtötasolta eli moduulista koulutus aloitetaan. Kotoutumiskoulutuksia tarvitsevien asiakkaiden/opiskelijoiden määrästä ja ryhmien toteutumisesta riippuen eri tavalla etenevien opiskelijoiden opetus pitää voida toteuttaa yhden ryhmän sisällä eriyttämällä opetusta erilaisten opiskelijoiden tarpeisiin. 1.4. Koulutuksen aloittaminen, päättäminen ja keskeytyminen Heti koulutuksen alettua palveluntuottaja ilmoittaa TE-toimistoon Koulutusportti-järjestelmän kautta, ketkä opiskelijat aloittivat koulutuksen. Koulutuksen päättyessä palveluntuottaja ilmoittaa TE-toimistoon Koulutusportti-järjestelmän kautta, ketkä opiskelijat päättivät koulutuksen. Koulutuksen päättyessä palveluntuottaja ilmoittaa TE-toimistolle Koulutusportti-järjestelmän kautta, minkä suomen kielen taitotason (yleinen ja suullinen) opiskelija on koulutuksen aikana saavuttanut sekä mitä opiskelijalle suositellaan jatkosuunnitelmaksi. Koulutuksen päätteeksi kouluttaja ja opiskelija tekevät yhdessä jatkosuunnitelman ARVI-järjestelmään (https://asiointi.mol.fi/arvi). Palveluntuottajan tulee kerätä opiskelijoilta loppuarviointi koulutuksesta Opal-järjestelmää käyttäen. Palveluntuottajan tulee tarkistaa viimeistään kaksi viikkoa ennen palautteen antamista, onko kyseinen koulutus Opal-järjestelmässä. Tarkemmat ohjeet löytyvät osoitteesta https://asiointi.mol.fi/opal. Koulutus tulee keskeyttää, mikäli opiskelija on ollut luvatta poissa yhdenjaksoisesti viisi opetuspäivää tai jos poissaoloja on muutoin niin paljon, etteivät kotoutumiskoulutukselle asetetut tavoitteet täyty, ja opiskelija ei etene opinnoissaan. Myös sinänsä hyväksyttävästä syystä (esimerkiksi pitkä sairausloma) johtuva poissaolo, joka kestonsa vuoksi estää koulutuksen tavoitteiden täyttymisen, on peruste koulutuksen keskeyttämiselle. Edellä kuva-tuissa tilanteissa palveluntuottajan on tehtävä TE-toimistolle viipymättä perusteltu esitys koulutuksen keskeyttämisestä Koulutusportti-järjestelmän kautta. TE-toimiston asiantuntija tekee päätöksen koulutuksen keskeyttämisestä. Ennen päätöksen tekemistä TE-toimisto varaa asiakkaalle tilaisuuden tulla kuulluksi asiassa. Tarvittaessa kuulemistilaisuuteen kutsutaan mukaan palveluntuottajan edustaja. Keskeyttämispäätös ilmoitetaan kirjallisesti koulutukseen osallistujalle ja hänellä on oikeus tehdä asiasta oikaisuvaatimus Varsinais-Suomen TE-toimistoon. TE -toimisto täydentää koulutuksen keskeytymisten tai aloittamatta jättämisen takia vapautuvia opiskelijapaikkoja uusilla ryhmään sopivilla opiskelijoilla. 1.5. Koulutuksen toteuttaminen Työvoimakoulutus on kokopäiväopiskelua. Opiskelijatyöpäivän laskentaperusteena on seitsemän opetustuntia (á 45 min.) ja opiskelijatyöpäiviksi lasketaan viisi päivää viikossa, pois lukien arkipyhät, juhannusaatto ja jouluaatto. Opintoviikon laskennallinen pituus on 35 tuntia. Mahdolliset etäopiskeluna suoritettavat koulutusosiot tulee mitoittaa tarjouksessa siten, että ne työmäärältään vastaavat lähiopetusta. Työssäoppimisjaksoilla noudatetaan harjoittelutyöpaikan normaaleja työaikoja niin työpäivän pituuden, mahdollisten vuorotöiden kuin vapaapäivienkin osalta. Työssäoppimisjakson päivittäisen ja viikoittaisen keston sekä jaksosta työnantajan kanssa tehtävän sopimuksen sisällön osalta tulee noudattaa julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain (916/2012) työmarkkinatoimenpiteitä koskevia säännöksiä. Koulutuksen mahdolliset jaksotustarpeet ja niiden syyt tulee esittää erikseen. Koulutukseen voidaan sisällyttää enintään neljän (4) viikon mittainen kesälomajakso heinäkuussa. Lisäksi koulutuksessa voi olla enintään kahden (2) viikon mittainen joululomajakso. Suomen kielen ja viestintätaitojen lisäksi koulutuksen tulee sisältää ohjausta sekä työelämä- ja yhteiskuntataitojen opintoja, joihin kuuluu työssäoppimisjakso/-jaksoja, joiden yhteinen laajuus on vähintään 6 opintoviikkoa. Työssäoppimisjakso voidaan korvata enintään kahden (2) viikon osalta koulutuskokeilulla tai ammattitaitokartoituksella, jos nämä ratkaisut ovat asiakkaan kohdalla tarkoituksenmukaisempia jatkopolulle pääsyn tai kielitaidon kehittämisen näkökulmasta kuin pelkkä työpaikalla suoritettava työssäoppimisjakso. Työssäoppimisjaksolla opiskelijan tulee päästä tutustumaan suomalaiseen työelämään ja käyttämään suomen kieltä. Työssäoppimisjakson aikana noudatetaan harjoittelupaikan työaikoja. Etusijalla tulee olla työpaikat, joissa on edellytykset opiskelijan oman ammatillisen osaamisen kehittämiseen ja työllistymismahdollisuus. Lisäksi koulutukseen voi sisältyä valinnaisia opintoja. Koulutuksen tulee sisältää ammatillisesti suuntautuneita moduuleita/painotuksia. Kotoutumiskoulutuksen opiskelijoilla saattaa olla valmiudet yleisten kielitutkintojen (YKI) suomen kielen keskitason tutkinnon suorittamiseen kotoutumiskoulutuksen aikana tai pian sen jälkeen. Mahdollisuus tarjotaan niille opiskelijoille, joilla oppilaitoksen arvion mukaan on realistiset edellytykset suorittaa tutkinto ja joiden työllistymisen tai jatkokoulutukseen pääsemisen kannalta YKI-tutkinnon suorittaminen on TE-toimiston ja oppilaitoksen näkemyksen mukaan perusteltua. YKI-tutkinnon hintaa ei sisällytetä tarjoukseen. Jos opiskelijalla on todistus ulkomaisen korkeakoulututkinnon suorittamisesta, voidaan tutkinnon tunnustaminen rahoittaa kotoutumiskoulutuksen sopimuksesta. Rahoittamisen edellytyksenä on että opiskelijan työllistymisen ja jatkokoulutukseen pääsemisen kannalta tutkinnon tunnustaminen on TE-toimiston ja kouluttajan näkemyksen kannalta perusteltua. Tutkinnon tunnustamisesta päättää Opetushallitus tai alakohtainen viranomainen. Tutkinnon tunnustamista voidaan hakea vain yhteen opiskelijan tutkinnoista. Tutkinnon tunnustamisen hintaa ei sisällytetä tarjoukseen. Koulutuksen aikana opiskelijalle voidaan myös tarjota mahdollisuus suorittaa erilaisia sertifikaatteja, esim. hygieniapassi, anniskelupassi, työturvallisuuskortti, tulityökortti tai trukkikortti, mikäli tällaisen luvan tai koulutuksen suorittamisen arvioidaan edistävän opiskelijan työllistymis- tai jatkokoulutusmahdollisuuksia. Työelämän lupa- ja korttikoulutusten kustannus tulee sisällyttää tarjottavaan opiskelijatyöpäivän hintaan, eikä niistä makseta erillistä korvausta. Korttien suorittamiseen mahdollisesti liittyvät viranomaiskustannukset jäävät opiskelijan maksettavaksi. Työelämän lupa- ja korttikoulutusten suorittamisesta sovitaan henkilökohtaisessa opiskelusuunnitelmassa. Koulutuskokonaisuuden moduuleissa 2-4 opintojen painotusta siirretään työhön, ammatteihin ja työelämään. Koulutusta tulee räätälöidä eri ammattialoille ja siihen voidaan sisällyttää ammatillisia sisältöjä. Kielikoulutusta painotetaan ko. ammattialan kieleen. Opinnot integroidaan yhteen henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman avulla. Opiskelijan tulee saada ohjausta ja tukea jatko-opintojen suunnittelussa ja työllistymisessä. Opiskelija voidaan henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman perusteella ohjata hakeutumaan toiseen koulutukseen tai muuhun palveluun myös kesken kotoutumiskoulutuksen, mikäli sen katsotaan edistävän opiskelijan työllistymistä ja muita valmiuksia enemmän kuin kotoutumis-koulutuksen loppuun suorittaminen. 2. Koulutuspalvelua koskevat vähimmäisvaatimukset Edellä mainittujen koulutuksen ominaisuuksien lisäksi tarjoajan tulee erityisesti huomioida seuraavat vähimmäisvaatimukset: Yleistä • Tarjoaja tai sen alihankkijat, jotka osallistuvat palvelun tuottamiseen, eivät saa saada työ- ja elinkeinotoimiston työllisyysmäärärahoista myöntämää palkkatukea tai starttirahaa, eikä ELY-keskuksen myöntämää ESR -rahoitusta tai työllisyyspoliittista avustusta tarjouksessa yksilöidyn palvelun toteuttavan henkilön palkkakustannuksiin. Koulutuksen toteutus • Koulutukset toteutetaan suomen kielellä. Apukieliä on mahdollista käyttää opetuksessa, mutta pääasiassa käytetään suomea suomeksi -menetelmää. • Apukieliä voidaan käyttää opetuksessa silloin, kun sopimuksen mukaisesti sovitaan erityisryhmän toteuttamisesta siten, että koulusta räätälöidään tietylle kieli- tai kulttuuriryhmälle. • Tarjoajalla on koulutuksenjärjestäjän oma kotoutumiskoulutuksen opetussuunnitelma, joka noudattaa Opetushallituksen antamia Aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen opetussuunnitelman pe-rusteita (1/011/2012) sekä uusia toteutusmalleja (päivitetyt kotoutumiskoulutuksen toteutusmallit 2017). Opetussuunnitelmassa tulee ilmetä, miten koulutuksessa huomioidaan henkilökohtaiset tarpeet eri ete-nemistapojen mukaisilla koulutuspoluilla. • Tarjoaja sitoutuu järjestämään kotoutumiskoulutukseen osallistujille koulutuksen aikana tarvittavat materiaalit ja välineet, kuten oppimateriaalin ja muut opiskeluun tarvittavat välineet. Yhteistyö TE-toimiston ja ELY-keskuksen kanssa • Tarjoaja sitoutuu ottamaan opiskelijat koulutukseen alueella toteutettavan kielitaidon lähtötasoarvioinnin ja TE-toimiston tekemän opiskelijavalinnan perusteella. • Koulutuskokonaisuuksiin ja opiskelijaan liittyvä tiedonvaihto kouluttajan ja TE-toimiston välillä hoidetaan Koulutusportti-järjestelmää käyttäen silloin kun se järjestelmän toimintaedellytykset huomioiden on mahdollista. Kouluttaja on yhteydessä opiskelijan vastuuvirkailijaan myös muilla tavoilla, esimerkiksi sähköpostin, puhelimen tai videoneuvottelun välityksellä tai henkilökohtaisissa tapaamisissa, silloin kun sen on asiakkaan opiskelun ja jatkosuunnitelmien osalta tarpeellista. Yhteydenpidossa tulee huomioida TE-toimiston henkilöasiakasta koskevat salassapitosäädökset. • Tarjoaja tekee omaa seurantaa ja yhteenvetoja siitä, mitä kielitaidon tasoja opiskelijat saavuttavat koulutuksen aikana, kuinka moni työllistyy koulutuksen aikana/heti sen jälkeen ja siitä, millaisia jatkopolkuja opiskelijoille on suunniteltu tai toteutunut koulutuksen aikana. Tarjoaja esittelee seurantaa ja yhteenvetoja kaksi kertaa vuodessa pidettävissä ohjausryhmässä ja toimittaa ne tilaajalle myös kirjallisessa muodossa sovitusti kerran vuodessa. • Tarjoaja kutsuu tilaajan kaksi kertaa vuodessa ohjausryhmään, jossa käsitellään koulutuksen laatua, vai-kuttavuutta, toimivuutta sekä koulutuksen kehittämistarpeita. Palavereissa käydään läpi edellä mainittuja tarjoajan laatimia koulutuksen seuranta- ja yhteenvetotietoja. Työssäoppimisjaksot ja opintojen henkilökohtaistaminen • Koulutukseen sisältyviä työssäoppimisjaksoja varten opiskelijoille järjestetään työssäoppimispaikat (Liite 6). Koulutukseen tulee sisältyä vähintään yksi työssäoppimisjakso, jonka tarkoituksena on suomalaiseen työelämään tutustuminen, suomen kielen taidon vahvistaminen ja työkokemuksen kartuttaminen. Työssäoppimisjakson/jaksojen yhteinen kesto on vähintään 6 viikkoa. • Tarjoajalla tulee olla yhteydet työnantajiin siten, että koulutuksessa oleville opiskelijoille pystytään järjestämään työssäoppimispaikat. Työssäoppimispaikkojen tulee ensisijaisesti olla sellaisia, että opiskelijalla on niissä työllistymismahdollisuus ja mahdollisuus olemassa olevan ammatillisen osaamisen todentamiseen ja kehittämiseen. • Työssäoppimisjakson aikana kouluttaja pitää säännöllisesti yhteyttä opiskelijaan ja työnantajaan, on koko työssäoppimisjakson ajan opiskelijan ja työnantajan tavoitettavissa ja käy työpaikalla vähintään kerran työssäoppimisjakson aikana. Tarpeen mukaan työpaikalla käydään useammin. Opiskelijalle nimetään työpaikkaohjaaja. Työssäoppimisjakson etenemistä seurataan ja arvioidaan jatkuvasti. Työssäoppimisjakson lopussa käydään palautekeskustelu, jossa ovat mukana opiskelija, työantajan edustaja ja kouluttaja. Työssäoppimisjakson aikana kouluttajan tulee tarjota tarvittaessa kielitukea. • Työssäoppimisjakso voidaan korvata enintään kahden (2) viikon osalta koulutuskokeilulla tai ammattitaitokartoituksella, jos nämä ratkaisut ovat asiakkaan kohdalla tarkoituksenmukaisempia keinoja jatkopolulle pääsemiseksi (Liite 5). • Koulutukseen sisältyy ohjausta Opetushallituksen antamien Aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen opetussuunnitelman perusteiden (1/011/2012) mukaisesti. Opiskelijoille tehdään henkilökohtainen opiskelusuunnitelma. Opinnot integroidaan toisiinsa henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman avulla ja opiskelija saa ohjausta ja tukea jatko-opintojen suunnittelussa ja työllistymisessä. Koulutuksen päättyessä opiskelijan koulutuksessa laatimat työnhakuasiakirjat tulee olla tallennettuna opiskelijalle annattavalle USB-muistitikulle. Tilat • Koulutus toteutetaan palveluntuottajan käytössä olevissa tiloissa. Koulutustilojen tulee olla kohtuullisen etäisyyden päässä ja hyvien julkisten liikenneyhteyksien avulla saavutettavissa Vakka-Suomessa Varsinais-Suomen TE-toimiston asiakkaille (Uusikaupunki, Laitila). • Tarjoajalla on koulutuksen toteuttamista varten käytössään seuraavanlaiset tilat:  tilat soveltuvat vähintään 20 henkilöä käsittävän aikuisryhmän opetukseen  opiskelijoiden käytettävissä on WC:t ja taukotila omien eväiden säilyttämistä, lämmittä-mistä ja syömistä varten  käytettävissä on tila/tiloja ryhmätyöskentelyä ja henkilökohtaisia ohjauskeskusteluja varten  tilojen on oltava esteettömät • Tarjoajalla on koulutuksen toteuttamista varten käytössään tarvittavat tekniset laitteet: koulutuksessa on käytettävissä tietokoneluokka koko koulutuksen ajan tai muulla tavalla järjestetty tietokoneiden ja internetin käyttömahdollisuus jokaiselle opiskelijalle. Koulutuksen aikana on käytettävissä kielistudio tai muulla tavalla järjestetty mahdollisuus kuuntelu- ja puheharjoitusten tekemiseen. Opetustiloissa on käytettävissä tietokone, datatykki, dokumenttikamera tai muulla tavalla järjestetty mahdollisuus kuunnella äänitteitä ja katsoa videoita. Koulutuksessa on käytettävissä tulostin ja kopiokone. Verkko- ja etäopetuksessa on ajanmukaiset ohjelmat ja laitteet. • Tilojen tulee olla käytettävissä siinä vaiheessa, kun hankintasopimus solmitaan tai viimeistään 1.2.2020 mennessä. • Koulutuksen toteuttamiseen käytettävien tilojen tulee olla ELY-keskuksen tarkastamat ja hyväksymät viimeistään 1.3.2020. Opetushenkilöstön määrä ja ammatillinen pätevyys • Tarjoajan henkilöstöresurssien tulee olla määrällisesti riittävä kotoutumiskoulutuksen laadukkaaseen toteuttamiseen kaikkina sovittavina toteutusaikoina. • Opetushenkilöstöresurssien riittävyys on tarjoajaan kohdistuva soveltuvuusvaatimus. • Opettajien määrän on oltava riittävä suhteessa tarjottavien opiskelijatyöpäivien määrään siten, että se on riittävä laskennallisten ryhmien mukaiseen kotoutumiskoulutuksen toteuttamiseen ympäri vuoden. • tarjottua 5 000 opiskelijatyöpäivää kohden tarjoajalla tulee olla laskennallisesti käytettävissä ja nimetty-nä vähintään kaksi (2) suomen kielen ja viestintätaitojen sekä yksi (1) työelämä- ja yhteiskuntataitojen kokoaikaista opettajaa • Opettajien työ voidaan organisoida eri tavoin, kuitenkin siten, että jokaisessa moduulissa kullekin ryhmälle on nimetty vastuuopettaja, joka on suomen kielen ja viestintätaitojen opettaja tai työelämä- ja yhteiskuntataitojen opettaja/ohjaava opettaja. Yhden koulutuskokonaisuuden eri moduuleissa tulee lähtökohtaisesti käyttää samoja opettajia. • Tarjoajan henkilöstöresurssien tulee olla ammatilliselta pätevyydeltään riittävä kotoutumiskoulutuksen laadukkaaseen toteuttamiseen kaikkina sovittavina toteutusaikoina. • Nimettyjen suomen kielen ja viestintätaitojen opettajien on täytettävä alla luetellut kriteerit:  ylempi korkeakoulututkinto ja vähintään kaksi vuotta kokemusta aikuisten maahanmuut-tajien suomen kielen opettamisesta tai  suoritetut aineopinnot suomen kielessä ja vähintään yksi vuosi kokemusta aikuisten maahanmuuttajien suomen kielen opettamisesta • työelämä- ja yhteiskuntataitojen nimetyistä vastuuopettajista/ohjaavista vastuuopettajista vähintään yhden on täytettävä seuraavat kriteerit (ylempi vaatimus):  korkeakoulututkinto  opettajan pedagoginen pätevyys (35 ov tai 60 op)  kokemusta aikuisten opettamisesta/ohjaamisesta vähintään kaksi vuotta o lopuilla nimetyillä työelämä- ja yhteiskuntataitojen opettajilla on oltava vähintään (alempi vaatimus):  korkeakoulututkinto  vähintään yksi vuosi kokemusta aikuisten ohjaamisesta tai opettamisesta • Kaikki koulutuksessa käytettävät opettajat tulee nimetä tarjouspyynnön liitteessä 4 tai henkilökunta tulee olla nimettynä siinä vaiheessa, kun hankintasopimus solmitaan, kuitenkin niin, että tarjousvaiheessa pitää ilmoittaa päävastuuopettajan tiedot. • Tarjoajalla on oltava sijaisjärjestelmä, jolla turvataan kotoutumiskoulutuksen toteuttaminen esimerkiksi sairastapausten yhteydessä. Sijaisilla on oltava kotoutumiskoulutuksen tuloksellisen toteuttamisen edellyttämä koulutus ja kokemus. • Kouluttajan nimeämien opettajien vaihtumisesta on aina ilmoitettava TE-toimistoon ja ELY-keskukseen. • Opettajan vaihtuessa ELY-keskus hyväksyy uuden opettajan pätevyyden, jonka tulee vastata tarjouksessa nimettyjen opettajien pätevyyttä.

Hankintanimikkeistö - lisäkoodit
CPV-lisäkoodi(t)
Aluekoodi
NUTS-koodi
Varsinais-Suomi (FI1C1)
Suorituspaikan lisätiedot
Arvioitu arvo
Tarjousten valintaperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
Sopimuksen kesto
Aikaväli
1.1.2020 - 31.12.2020
Tietoa sähköisistä luetteloista
Tarjoukset on esitettävä sähköisinä luetteloina tai niihin on sisällyttävä sähköinen luettelo
Muutoksenhakumenettely
Virallinen nimi
Turun hallinto-oikeus
Postiosoite
Sairashuoneenkatu 2-4, PL 32
Postinumero
20101
Postitoimipaikka
Turku
Maa
Suomi
Verkko-osoite
URL
https://oikeus.fi/hallintooikeudet/turunhallinto-oikeus/fi/
Sähköpostiosoite
turku.hao@oikeus.fi
Muutoksenhakumenettelyjen määräaikaa (-aikoja) koskevat tarkat tiedot
https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/public/procurement/23208/notice/27846/details


pectus3

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 5 580
 • Liked: 6428
Työvoimakoulutus Maahanmuuttajien kotoutumiskoulutus -kapasiteetti I, Jyväskylä
KANSALLINEN HANKINTAILMOITUS Lähdejärjestelmä Cloudia Kilpailutus Vastaanotettu Hilmaan 31.12.2019 17:33 Julkaistu Hilmassa 4.9.2019 12:54 Ilmoituksen numero 2019-018125
https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/public/procurement/22512/notice/26935/details

Hankinnan lyhyt kuvaus
Lyhyt kuvaus
Hankintanimikkeistö
Pääasiallinen CPV-koodi
Yleissivistävän ja ammatillisen koulutuksen palvelut (80000000)
Menettelyn luonne
Avoin menettely

  Tietoa eri menettelyistä
Hankintamenettelyä koskevat lisätiedot
Hankinnassa noudatetaan liitteenä 2 olevan Työvoimakoulutuksen erityisehdoissa ilmoitettuja lakeja, säädöksiä ja ohjeita. Hankintayksikkö voi keskeyttää hankintamenettelyn osittain tai kokonaan perustellusta ja todellisesta syystä (hankintalain 123 § ja 125 §). Tarjouksen tekemisestä, esittelystä tai muusta menettelyyn osallistumisesta ei makseta tarjoajille korvausta. Palvelun siirtyminen, peruuntuminen, tai hankkimatta jättäminen ei aiheuta Hankintayksikölle korvausvelvollisuutta. ELY-keskus pidättää oikeuden olla hyväksymättä yhtään jätetyistä tarjouksista. Tämä ei aiheuta maksuvelvollisuutta ostajalle. Koulutuksien aloitusajankohtia voidaan siirtää. Koulutuksen siirtyminen tai peruuntuminen ei aiheuta maksuvelvollisuutta ostajalle. Hankintasopimus ei synny hankintapäätöksen tiedoksiannolla, vaan vasta hankintasopimuksen allekirjoituksilla. Hankintaa koskevat asiakirjat ovat julkisia, kun hankintasopimus on tehty (laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 621/1999). Tarjouskilpailuun osallistuvan koulutuspalvelujen tuottajan toimittamat tarjousasiakirjat ja tiedot tulevat julkisiksi hankintapäätöksen tiedoksiannon jälkeen. Tämä hankinta tehdään kansallisella määrärahalla, mutta voidaan tarvittaessa hankkia myöhemmin optiolla kansallisella tai ESR-määrärahalla.

Hankinnan kuvaus
Kuvaus hankinnasta
Keski-Suomen ELY-keskus pyytää tarjousta kansallisella määrärahalla hankittavasta työvoimakoulutuksesta: Maahanmuuttajien kotoutumiskoulutus -kapasiteetti I, Jyväskylä, KESELY/1569/2019, keväällä 2020 alkava työvoimakoulutus. Tarjouskilpailu toteutetaan lain julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016) mukaisesti avointa menettelyä käyttäen ja hankintaan sovelletaan kansallisia menettelyjä koskevia säännöksiä. Kilpailutettavan koulutuksen sisältö on esitetty tarkemmin tarjouspyynnön liitteenä 1 olevassa koulutuskuvauksessa. Työvoimakoulutuksen suunniteltu alkamisajankohta on ilmoitettu koulutuskuvauksessa. Mikäli ajankohtaan tulee muutoksia esimerkiksi siinä tapauksessa, että asiakasohjaus ei toteudu suunnitellulla tavalla, työvoimakoulutuksen alkua voidaan siirtää enintään puoli vuotta alkuperäisestä suunnitellusta alkamisajankohdasta. Hankintayksikkö valitsee kokonaistaloudellisesti edullisimman (paras hinta-laatusuhde) tarjouksen yhdeltä (1) palveluntuottajalta, jonka kanssa hankintayksikkö tekee sopimuksen. Tarjouksista valitaan kokonaistaloudellisesti edullisin, joka on hinta-laatusuhteeltaan paras. Kokonaistaloudellisuutta tarkastellaan ja tarjoukset pisteytetään (1-5 pistettä/arviointikriteeri) tarjouspyynnön Hankinnan kohteen kriteerit -kohdassa ilmoitettujen arviointikriteerien perusteella. Vertailujen perusteet avataan tarkemmin Kokonaisutaloudellisuuden arviointikriteerit -lomakkeella (LIITE 8). Kaikkien kriteerien painoarvo on 25 %. Valintakriteerien pisteet lasketaan yhteen. Tarjouksen on mahdollista saada enintään 20 pistettä. Eniten kokonaispisteitä saanut tarjous valitaan. Mikäli kaksi tai useampi tarjous on saanut saman kokonaispistemäärän, valitaan hinnaltaan edullisin tarjous. Jos tarjousten hinta on täsmälleen sama, seuraavaksi tarkastateltava arviointikriteeri on koulutussuunnitelma, sen jälkeen opettajaresurssit ja viimeisenä asiakastyytyväisyys. Mikäli hinnasta ja laadusta saadut pisteet ovat parhaimmilla tarjoajilla täysin samat, arvotaan näistä palvelun voittava tarjous.

Hankintanimikkeistö - lisäkoodit
CPV-lisäkoodi(t)
Aluekoodi
NUTS-koodi
Suorituspaikan lisätiedot
Arvioitu arvo
Tarjousten valintaperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
Sopimuksen kesto
Ei ilmoiteta
Muutoksenhakumenettely
Virallinen nimi
Markkinaoikeus
Postiosoite
Radanrakentajantie 5
Postinumero
00520
Postitoimipaikka
Helsinki
Maa
Suomi
Verkko-osoite
URL
http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
Sähköpostiosoite
markkinaoikeus@oikeus.fi
Muutoksenhakumenettelyjen määräaikaa (-aikoja) koskevat tarkat tiedot
https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/public/procurement/22512/notice/26935/details

Hankinnan nimi
Työvoimakoulutus Maahanmuuttajien kotoutumiskoulutus -kapasiteetti I, Jyväskylä
Viite / diaarinumero
KESELY/1569/2019
Hankinnan tyyppi
Sopimuksen tyyppi
Palvelut
Hankinnan lyhyt kuvaus
Lyhyt kuvaus
Hankintanimikkeistö
Pääasiallinen CPV-koodi
Yleissivistävän ja ammatillisen koulutuksen palvelut (80000000)
Aluekoodi
NUTS-koodi
Pääasiallinen suorituspaikka
Menettelyn luonne
Avoin menettely


pectus3

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 5 580
 • Liked: 6428
Työvoimakoulutus Maahanmuuttajien kotoutumiskoulutus -kapasiteetti II, Jyväskylä
KANSALLINEN HANKINTAILMOITUS Lähdejärjestelmä Cloudia Kilpailutus Vastaanotettu Hilmaan 31.12.2019 17:33 Julkaistu Hilmassa 4.9.2019 13:04 Ilmoituksen numero 2019-018129
https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/public/procurement/22521/notice/26946/overview

Hankinnan nimi
Työvoimakoulutus Maahanmuuttajien kotoutumiskoulutus -kapasiteetti II, Jyväskylä
Viite / diaarinumero
KESELY/1570/2019
Hankinnan tyyppi
Sopimuksen tyyppi
Palvelut
Hankinnan lyhyt kuvaus
Lyhyt kuvaus
Hankintanimikkeistö
Pääasiallinen CPV-koodi
Yleissivistävän ja ammatillisen koulutuksen palvelut (80000000)
Aluekoodi
NUTS-koodi
Pääasiallinen suorituspaikka
Menettelyn luonne
Avoin menettely

Hankintamenettelyä koskevat lisätiedot
Hankinnassa noudatetaan liitteenä 2 olevan Työvoimakoulutuksen erityisehdoissa ilmoitettuja lakeja, säädöksiä ja ohjeita. Hankintayksikkö voi keskeyttää hankintamenettelyn osittain tai kokonaan perustellusta ja todellisesta syystä (hankintalain 123 § ja 125 §). Tarjouksen tekemisestä, esittelystä tai muusta menettelyyn osallistumisesta ei makseta tarjoajille korvausta. Palvelun siirtyminen, peruuntuminen, tai hankkimatta jättäminen ei aiheuta Hankintayksikölle korvausvelvollisuutta. ELY-keskus pidättää oikeuden olla hyväksymättä yhtään jätetyistä tarjouksista. Tämä ei aiheuta maksuvelvollisuutta ostajalle. Koulutuksien aloitusajankohtia voidaan siirtää. Koulutuksen siirtyminen tai peruuntuminen ei aiheuta maksuvelvollisuutta ostajalle. Hankintasopimus ei synny hankintapäätöksen tiedoksiannolla, vaan vasta hankintasopimuksen allekirjoituksilla. Hankintaa koskevat asiakirjat ovat julkisia, kun hankintasopimus on tehty (laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 621/1999). Tarjouskilpailuun osallistuvan koulutuspalvelujen tuottajan toimittamat tarjousasiakirjat ja tiedot tulevat julkisiksi hankintapäätöksen tiedoksiannon jälkeen. Tämä hankinta tehdään kansallisella määrärahalla, mutta voidaan tarvittaessa hankkia myöhemmin optiolla kansallisella tai ESR-määrärahalla.

Hankinnan kuvaus
Kuvaus hankinnasta
Keski-Suomen ELY-keskus pyytää tarjousta kansallisella määrärahalla hankittavasta työvoimakoulutuksesta: Maahanmuuttajien kotoutumiskoulutus -kapasiteetti II, Jyväskylä, KESELY/1570/2019, keväällä 2020 alkava työvoimakoulutus. Tarjouskilpailu toteutetaan lain julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016) mukaisesti avointa menettelyä käyttäen ja hankintaan sovelletaan kansallisia menettelyjä koskevia säännöksiä. Kilpailutettavan koulutuksen sisältö on esitetty tarkemmin tarjouspyynnön liitteenä 1 olevassa koulutuskuvauksessa. Työvoimakoulutuksen suunniteltu alkamisajankohta on ilmoitettu koulutuskuvauksessa. Mikäli ajankohtaan tulee muutoksia esimerkiksi siinä tapauksessa, että asiakasohjaus ei toteudu suunnitellulla tavalla, työvoimakoulutuksen alkua voidaan siirtää enintään puoli vuotta alkuperäisestä suunnitellusta alkamisajankohdasta. Hankintayksikkö valitsee kokonaistaloudellisesti edullisimman (paras hinta-laatusuhde) tarjouksen yhdeltä (1) palveluntuottajalta, jonka kanssa hankintayksikkö tekee sopimuksen. Tarjouksista valitaan kokonaistaloudellisesti edullisin, joka on hinta-laatusuhteeltaan paras. Kokonaistaloudellisuutta tarkastellaan ja tarjoukset pisteytetään (1-5 pistettä/arviointikriteeri) tarjouspyynnön Hankinnan kohteen kriteerit -kohdassa ilmoitettujen arviointikriteerien perusteella. Vertailujen perusteet avataan tarkemmin Kokonaisutaloudellisuuden arviointikriteerit -lomakkeella (LIITE 8). Kaikkien kriteerien painoarvo on 25 %. Valintakriteerien pisteet lasketaan yhteen. Tarjouksen on mahdollista saada enintään 20 pistettä. Eniten kokonaispisteitä saanut tarjous valitaan. Mikäli kaksi tai useampi tarjous on saanut saman kokonaispistemäärän, valitaan hinnaltaan edullisin tarjous. Jos tarjousten hinta on täsmälleen sama, seuraavaksi tarkastateltava arviointikriteeri on koulutussuunnitelma, sen jälkeen opettajaresurssit ja viimeisenä asiakastyytyväisyys. Mikäli hinnasta ja laadusta saadut pisteet ovat parhaimmilla tarjoajilla täysin samat, arvotaan näistä palvelun voittava tarjous.

Hankintanimikkeistö - lisäkoodit
CPV-lisäkoodi(t)
Aluekoodi
NUTS-koodi
Suorituspaikan lisätiedot
Arvioitu arvo
Tarjousten valintaperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
Sopimuksen kesto
Ei ilmoiteta
Muutoksenhakumenettely
Virallinen nimi
Markkinaoikeus
Postiosoite
Radanrakentajantie 5
Postinumero
00520
Postitoimipaikka
Helsinki
Maa
Suomi
Verkko-osoite
URL
http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
Sähköpostiosoite
markkinaoikeus@oikeus.fi
Muutoksenhakumenettelyjen määräaikaa (-aikoja) koskevat tarkat tiedot

Työvoimakoulutus Maahanmuuttajien kotoutumiskoulutus -kapasiteetti II, Jyväskylä
KANSALLINEN HANKINTAILMOITUS Lähdejärjestelmä Cloudia Kilpailutus Vastaanotettu Hilmaan 31.12.2019 17:33 Julkaistu Hilmassa 4.9.2019 13:04 Ilmoituksen numero 2019-018129
https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/public/procurement/22521/notice/26946/details


pectus3

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 5 580
 • Liked: 6428
Asiakasetsivä palvelu
KANSALLINEN HANKINTAILMOITUS Lähdejärjestelmä Cloudia Kilpailutus Vastaanotettu Hilmaan 31.12.2019 17:13 Julkaistu Hilmassa 18.6.2019 13:01 Ilmoituksen numero 2019-013549
https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/public/procurement/20942/notice/24758/details

Hankinnan lyhyt kuvaus
Lyhyt kuvaus
Hankintanimikkeistö
Pääasiallinen CPV-koodi
Työnhakupalvelut (79611000)

Hankintamenettelyä koskevat lisätiedot
Hankintamuotona käytetään avointa menettelyä. Kyseessä on EU-kynnysarvon alittava hankinta. Hankintailmoitus on julkaistu HILMA-ilmoituskanavassa osoitteessa www.hankintailmoitukset.fi.

Hankinnan kuvaus
Kuvaus hankinnasta
Turun kaupungin strateginen hankinta pyytää Turun työllisyyspalvelukeskuksen toimeksiannosta tarjouksia maahanmuuttajien osaamiskeskushankkeeseen 31.12.2019 päättyvälle sopimuskaudelle. Ohjauksen tavoitteena on jalkautumalla yhteisön pariin löytää yhteisöistä ne maahanmuuttajataustaiset henkilöt, jotka ovat syrjäytyneet ja eristäytyneet omankie-liseen viiteryhmäänsä, mutta jotka motivoimalla ja aktivoimalla voidaan ohjata työhön tai työllistymistä edistäviin palveluihin. Palveluohjaukseen voi sisältyä erilaisia osioita, kuten opastus työnhaun perustaitoihin, neuvonta olemassa olevista työllistymistä edistävistä palveluista sekä hankkeista. Palveluohjaus voi olla yksilö- ja/tai ryhmäohjausta, joka voi tapahtua joko suomen tai suomen ja ruotsinkielellä tai tarjo-ajan ilmoittamalla kielellä. Asiakasetsiväpalvelu kohderyhmänä ovat vieraskieliset turkulaiset. Erityishuomiota kiinnitetään seuraaviin ryhmiin: 1) Työttömänä työnhakijana TE-toimistossa oleva tai perhevapaalta työhön haluavat naiset 2) Työperusteisesti tai opiskelun takia Suomeen muuttaneiden puolisot 3) Alle 30-vuotias nuori, joka ei ole työssä, koulutuksessa eikä asevelvollisuutta suorittamassa Asiakasetsiväpalvelun tehtävänä on; - Jalkautuvan työn tekeminen maahanmuuttajayhteisöjen parissa asiakkaiden tavoittamiseksi ja motivoimiseksi - Tiedottaa asiakkaita työllistymiseen ja opiskeluun liittyvistä mahdollisuuksista ja niitä tukevista palveluista (mm. TE-toimiston, Kelan ja kunnan tarjoamat palvelut) - Ohjata asiakkaat Osaamispisteelle ja huolehtii siitä, että asiakas tapaa Osaamispisteen työntekijän ja tekee osaamisprofiilin ForeAmmatti- osaamiskartoitusohjelmaan. Asiakasetsiväpalvelun ansiosta kohderyhmään kuuluvat asiakkaat pääsevät palveluiden piiriin parantamaan työelämävalmiuksiaan ja sitä kautta työllistyvät. Pitkän aikavälin tavoitteena on edistää kotoutumista ja kiinnittymistä suomalaiseen työelämään. Palvelun tuloksellisuutta voidaan mitata tarkastelemalla asiakkaan osallistumisella työllistymistä edistäviin palveluihin, kielikoulutuksiin sekä työelämään

Hankintanimikkeistö - lisäkoodit
CPV-lisäkoodi(t)
Aluekoodi
NUTS-koodi
Varsinais-Suomi (FI1C1)
Suorituspaikan lisätiedot
Arvioitu arvo
Tarjousten valintaperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
Sopimuksen kesto
Aikaväli
1.8.2019 - 31.12.2019
Muutoksenhakumenettely
Virallinen nimi
Markkinaoikeus
Postiosoite
Radanrakentajantie 5
Postinumero
00520
Postitoimipaikka
Helsinki
Maa
Suomi
Verkko-osoite
URL
http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
Sähköpostiosoite
markkinaoikeus@oikeus.fi
Muutoksenhakumenettelyjen määräaikaa (-aikoja) koskevat tarkat tiedot
https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/public/procurement/20942/notice/24758/overview


pectus3

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 5 580
 • Liked: 6428
Kuntouttavan työtoiminnan ryhmätoiminnan hankinta
JÄLKI-ILMOITUS - SOTE JA ERITYISET PALVELUT (TED F21) Lähdejärjestelmä Cloudia Kilpailutus Vastaanotettu Hilmaan 31.12.2019 17:10 Julkaistu Hilmassa 16.5.2019 19:45 Julkaistu TED:issä 17.5.2019 Ilmoituksen numero 2019-011033 TED numero 2019/S 095-230671
https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/public/procurement/9736/notice/23052/details

Ilmoituksen kieli
Millä kielellä tämän ilmoituksen sisältö on?
Suomi
Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu
2018/S 191-432605
Hankinnan kohde
Hankinnan lyhyt kuvaus
Lyhyt kuvaus
Salon kaupungin työllisyyspalvelut pyysi tarjouksia kuntouttavan työtoiminnan ryhmätoiminnan ostopalveluista vuosille 2019-2020 sekä yhdelle optiovuodelle 2021. Tavoitteena on hankkia ryhmätoiminnan ostopalveluja, jotta kuntouttavan työtoiminnan volyymia saataisiin kasvatettua ja työmarkkinatuen takaisinmaksun kustannuksia pienennettyä. Kuntouttavalla työtoiminnalla halutaan vahvistaa asiakkaan elämän- ja arjenhallintaa sekä työ- ja toimintakykyä. Kunta voi tehdä kirjallisen sopimuksen kuntouttavan työtoiminnan järjestämisestä toisen kunnan tai kuntayhtymän taikka rekisteröidyn yhdistyksen, rekisteröidyn säätiön, valtion viraston tai rekisteröidyn uskonnollisen yhdyskunnan kanssa. Kuntouttavaa työtoimintaa ei saa hankkia yritykseltä.

Hankintanimikkeistö
Pääasiallinen CPV-koodi
Sosiaalityö ja siihen liittyvät palvelut (85300000)
Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä
Tähän hankintaan liittyy puitejärjestelystä sopiminen
Ei ilmoiteta
Menettelyn luonne
Avoin menettely

  Tietoa eri menettelyistä
Hankintamenettelyn keskeiset piirteet
Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin
Osien määrä
5
Osa 1. - Hyvinvointi
Osan nimi
Otsikko
Hyvinvointi
Kuvaus hankinnasta
Hyvinvointiin liittyvä ryhmätoiminta, esimerkiksi liikunta ja terveys.

Lisätiedot
Hankintanimikkeistö - lisäkoodit
CPV-lisäkoodi(t)
Sosiaalityö ja siihen liittyvät palvelut (85300000)
Aluekoodi
NUTS-koodi
Varsinais-Suomi (FI1C1)
Suorituspaikan lisätiedot
Osa 2. - Päihde ja mielenterveysongelmien ennaltaehkäisy
Osan nimi
Otsikko
Päihde ja mielenterveysongelmien ennaltaehkäisy
Kuvaus hankinnasta
Päihde ja mielenterveysongelmien ennaltaehkäisyyn liittyvä ryhmätoiminta.

Lisätiedot
Hankintanimikkeistö - lisäkoodit
CPV-lisäkoodi(t)
Sosiaalityö ja siihen liittyvät palvelut (85300000)
Aluekoodi
NUTS-koodi
Varsinais-Suomi (FI1C1)
Suorituspaikan lisätiedot
Osa 3. - Itseilmaisu
Osan nimi
Otsikko
Itseilmaisu
Kuvaus hankinnasta
Itseilmaisuun liittyvä ryhmätoiminta, esimerkiksi luovat menetelmät, taide ja kulttuuripainotteisuus.

Lisätiedot
Hankintanimikkeistö - lisäkoodit
CPV-lisäkoodi(t)
Sosiaalityö ja siihen liittyvät palvelut (85300000)
Aluekoodi
NUTS-koodi
Varsinais-Suomi (FI1C1)
Suorituspaikan lisätiedot
Osa 4. - Arjenhallinta
Osan nimi
Otsikko
Arjenhallinta
Kuvaus hankinnasta
Arjenhallintaan liittyvä ryhmätoiminta esimerkiksi ruuanlaitto, velkaneuvonta ja tietotekniset taidot.

Lisätiedot
Hankintanimikkeistö - lisäkoodit
CPV-lisäkoodi(t)
Sosiaalityö ja siihen liittyvät palvelut (85300000)
Aluekoodi
NUTS-koodi
Varsinais-Suomi (FI1C1)
Suorituspaikan lisätiedot
Osa 5. - Osaamisen kehittäminen
Osan nimi
Otsikko
Osaamisen kehittäminen
Kuvaus hankinnasta
Osaamisen kehittämiseen liittyvä ryhmätoiminta esimerkiksi ammattialoihin tutustuminen, lupakorttikoulutukset tai maahanmuuttajien suomen kielen opetus.

Lisätiedot
Hankintanimikkeistö - lisäkoodit
CPV-lisäkoodi(t)
Sosiaalityö ja siihen liittyvät palvelut (85300000)
Aluekoodi
NUTS-koodi
Varsinais-Suomi (FI1C1)
Suorituspaikan lisätiedot
Muutoksenhakumenettely
Virallinen nimi
Salon kaupunki
Postiosoite
PL 77
Postinumero
24101
Postitoimipaikka
Salo
Maa
Suomi
Verkko-osoite
URL
http://www.salo.fi
Sähköpostiosoite
kirjaamo@salo.fi
Muutoksenhakumenettelyjen määräaikaa (-aikoja) koskevat tarkat tiedot
https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/public/procurement/9736/notice/23052/details

Sovellettava oikeusperusta
Julkiset hankinnat Direktiivi 2014/24/EU
Hankinnan nimi
Kuntouttavan työtoiminnan ryhmätoiminnan hankinta
Hankinnan tyyppi
Sopimuksen tyyppi
Palvelut
Hankinnan lyhyt kuvaus
Lyhyt kuvaus
Salon kaupungin työllisyyspalvelut pyysi tarjouksia kuntouttavan työtoiminnan ryhmätoiminnan ostopalveluista vuosille 2019-2020 sekä yhdelle optiovuodelle 2021. Tavoitteena on hankkia ryhmätoiminnan ostopalveluja, jotta kuntouttavan työtoiminnan volyymia saataisiin kasvatettua ja työmarkkinatuen takaisinmaksun kustannuksia pienennettyä. Kuntouttavalla työtoiminnalla halutaan vahvistaa asiakkaan elämän- ja arjenhallintaa sekä työ- ja toimintakykyä. Kunta voi tehdä kirjallisen sopimuksen kuntouttavan työtoiminnan järjestämisestä toisen kunnan tai kuntayhtymän taikka rekisteröidyn yhdistyksen, rekisteröidyn säätiön, valtion viraston tai rekisteröidyn uskonnollisen yhdyskunnan kanssa. Kuntouttavaa työtoimintaa ei saa hankkia yritykseltä.

Hankintanimikkeistö
Pääasiallinen CPV-koodi
Sosiaalityö ja siihen liittyvät palvelut (85300000)
Aluekoodi
NUTS-koodi
Varsinais-Suomi (FI1C1)
Varsinais-Suomi (FI1C1)
Varsinais-Suomi (FI1C1)
Varsinais-Suomi (FI1C1)
Varsinais-Suomi (FI1C1)
Pääasiallinen suorituspaikka
Menettelyn luonne
Avoin menettely
Tulokset
Hankinnan kokonaisarvo (ilman alv:ta)
300 000 EUR
Osan 1 tiedot
Sopimus/osa tehdään
Sopimuksen tekemisen päivämäärä
4.12.2018
Sopimuksen nimi
Hyvinvointi
1. Toimittajan nimi ja osoite
Sopimuksen tunniste
Yritys- ja yhteisötunnus
1597965-3
Virallinen nimi
SALVA ry, Palvelukeskus Ilolansalo
Postitoimipaikka
Salo
Maa
Suomi
Aluekoodi
NUTS-koodi
Varsinais-Suomi (FI1C1)
Toimittaja on pk-yritys
2. Toimittajan nimi ja osoite
Sopimuksen tunniste
Yritys- ja yhteisötunnus
1058180-6
Virallinen nimi
Muurlan Evankelisen Opiston säätiö
Postitoimipaikka
Muurla
Maa
Suomi
Aluekoodi
NUTS-koodi
Varsinais-Suomi (FI1C1)
Toimittaja on pk-yritys
3. Toimittajan nimi ja osoite
Sopimuksen tunniste
Yritys- ja yhteisötunnus
0116577-1
Virallinen nimi
Kalliolan Setlementti ry
Postitoimipaikka
Helsinki
Maa
Suomi
Aluekoodi
NUTS-koodi
Helsinki-Uusimaa (FI1B1)
Toimittaja on pk-yritys
Tietoa tarjouksista
Saatujen tarjousten lukumäärä
3
Pk-yrityksiltä saatujen tarjousten lukumäärä
0
Muiden EU:n jäsenvaltioiden tarjoajien tekemien tarjousten lukumäärä
0
Muiden kuin EU:n jäsenvaltioiden tarjoajien tekemien tarjousten lukumäärä
0
Sähköisesti toimitettujen tarjousten lukumäärä
0
Osan 2 tiedot
Sopimus/osa tehdään
Sopimuksen tekemisen päivämäärä
4.12.2018
Sopimuksen nimi
Hyvinvointi
1. Toimittajan nimi ja osoite
Sopimuksen tunniste
Yritys- ja yhteisötunnus
1597965-3
Virallinen nimi
SALVA ry, Palvelukeskus Ilolansalo
Postitoimipaikka
Salo
Maa
Suomi
Aluekoodi
NUTS-koodi
Varsinais-Suomi (FI1C1)
Toimittaja on pk-yritys
2. Toimittajan nimi ja osoite
Sopimuksen tunniste
Yritys- ja yhteisötunnus
1058180-6
Virallinen nimi
Muurlan Evankelisen Opiston säätiö
Postitoimipaikka
Muurla
Maa
Suomi
Aluekoodi
NUTS-koodi
Varsinais-Suomi (FI1C1)
Toimittaja on pk-yritys
3. Toimittajan nimi ja osoite
Sopimuksen tunniste
Yritys- ja yhteisötunnus
0116577-1
Virallinen nimi
Kalliolan Setlementti ry
Postitoimipaikka
Helsinki
Maa
Suomi
Aluekoodi
NUTS-koodi
Helsinki-Uusimaa (FI1B1)
Toimittaja on pk-yritys
Tietoa tarjouksista
Saatujen tarjousten lukumäärä
3
Pk-yrityksiltä saatujen tarjousten lukumäärä
0
Muiden EU:n jäsenvaltioiden tarjoajien tekemien tarjousten lukumäärä
0
Muiden kuin EU:n jäsenvaltioiden tarjoajien tekemien tarjousten lukumäärä
0
Sähköisesti toimitettujen tarjousten lukumäärä
0
Osan 3 tiedot
Sopimus/osa tehdään
Sopimuksen tekemisen päivämäärä
4.12.2018
Sopimuksen nimi
Hyvinvointi
1. Toimittajan nimi ja osoite
Sopimuksen tunniste
Yritys- ja yhteisötunnus
1597965-3
Virallinen nimi
SALVA ry, Palvelukeskus Ilolansalo
Postitoimipaikka
Salo
Maa
Suomi
Aluekoodi
NUTS-koodi
Varsinais-Suomi (FI1C1)
Toimittaja on pk-yritys
2. Toimittajan nimi ja osoite
Sopimuksen tunniste
Yritys- ja yhteisötunnus
1058180-6
Virallinen nimi
Muurlan Evankelisen Opiston säätiö
Postitoimipaikka
Muurla
Maa
Suomi
Aluekoodi
NUTS-koodi
Varsinais-Suomi (FI1C1)
Toimittaja on pk-yritys
3. Toimittajan nimi ja osoite
Sopimuksen tunniste
Yritys- ja yhteisötunnus
0116577-1
Virallinen nimi
Kalliolan Setlementti ry
Postitoimipaikka
Helsinki
Maa
Suomi
Aluekoodi
NUTS-koodi
Helsinki-Uusimaa (FI1B1)
Toimittaja on pk-yritys
Tietoa tarjouksista
Saatujen tarjousten lukumäärä
3
Pk-yrityksiltä saatujen tarjousten lukumäärä
0
Muiden EU:n jäsenvaltioiden tarjoajien tekemien tarjousten lukumäärä
0
Muiden kuin EU:n jäsenvaltioiden tarjoajien tekemien tarjousten lukumäärä
0
Sähköisesti toimitettujen tarjousten lukumäärä
0
Osan 4 tiedot
Sopimus/osa tehdään
Sopimuksen tekemisen päivämäärä
4.12.2018
Sopimuksen nimi
Hyvinvointi
1. Toimittajan nimi ja osoite
Sopimuksen tunniste
Yritys- ja yhteisötunnus
1597965-3
Virallinen nimi
SALVA ry, Palvelukeskus Ilolansalo
Postitoimipaikka
Salo
Maa
Suomi
Aluekoodi
NUTS-koodi
Varsinais-Suomi (FI1C1)
Toimittaja on pk-yritys
2. Toimittajan nimi ja osoite
Sopimuksen tunniste
Yritys- ja yhteisötunnus
1058180-6
Virallinen nimi
Muurlan Evankelisen Opiston säätiö
Postitoimipaikka
Muurla
Maa
Suomi
Aluekoodi
NUTS-koodi
Varsinais-Suomi (FI1C1)
Toimittaja on pk-yritys
3. Toimittajan nimi ja osoite
Sopimuksen tunniste
Yritys- ja yhteisötunnus
0116577-1
Virallinen nimi
Kalliolan Setlementti ry
Postitoimipaikka
Helsinki
Maa
Suomi
Aluekoodi
NUTS-koodi
Helsinki-Uusimaa (FI1B1)
Toimittaja on pk-yritys
Tietoa tarjouksista
Saatujen tarjousten lukumäärä
3
Pk-yrityksiltä saatujen tarjousten lukumäärä
0
Muiden EU:n jäsenvaltioiden tarjoajien tekemien tarjousten lukumäärä
0
Muiden kuin EU:n jäsenvaltioiden tarjoajien tekemien tarjousten lukumäärä
0
Sähköisesti toimitettujen tarjousten lukumäärä
0
Osan 5 tiedot
Sopimus/osa tehdään
Sopimuksen tekemisen päivämäärä
4.12.2018
Sopimuksen nimi
Hyvinvointi
1. Toimittajan nimi ja osoite
Sopimuksen tunniste
Yritys- ja yhteisötunnus
1597965-3
Virallinen nimi
SALVA ry, Palvelukeskus Ilolansalo
Postitoimipaikka
Salo
Maa
Suomi
Aluekoodi
NUTS-koodi
Varsinais-Suomi (FI1C1)
Toimittaja on pk-yritys
2. Toimittajan nimi ja osoite
Sopimuksen tunniste
Yritys- ja yhteisötunnus
1058180-6
Virallinen nimi
Muurlan Evankelisen Opiston säätiö
Postitoimipaikka
Muurla
Maa
Suomi
Aluekoodi
NUTS-koodi
Varsinais-Suomi (FI1C1)
Toimittaja on pk-yritys
3. Toimittajan nimi ja osoite
Sopimuksen tunniste
Yritys- ja yhteisötunnus
0116577-1
Virallinen nimi
Kalliolan Setlementti ry
Postitoimipaikka
Helsinki
Maa
Suomi
Aluekoodi
NUTS-koodi
Helsinki-Uusimaa (FI1B1)
Toimittaja on pk-yritys
Tietoa tarjouksista
Saatujen tarjousten lukumäärä
3
Pk-yrityksiltä saatujen tarjousten lukumäärä
0
Muiden EU:n jäsenvaltioiden tarjoajien tekemien tarjousten lukumäärä
0
Muiden kuin EU:n jäsenvaltioiden tarjoajien tekemien tarjousten lukumäärä
0
Sähköisesti toimitettujen tarjousten lukumäärä
0
https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/public/procurement/9736/notice/23052/overview

Osan nimi
Otsikko
Osaamisen kehittäminen
Kuvaus hankinnasta
Osaamisen kehittämiseen liittyvä ryhmätoiminta esimerkiksi ammattialoihin tutustuminen, lupakorttikoulutukset tai maahanmuuttajien suomen kielen opetus.

Lisätiedot
Hankintanimikkeistö - lisäkoodit
CPV-lisäkoodi(t)
Sosiaalityö ja siihen liittyvät palvelut (85300000)
Aluekoodi
NUTS-koodi
Varsinais-Suomi (FI1C1)
Suorituspaikan lisätiedot

Osan nimi
Otsikko
Arjenhallinta
Kuvaus hankinnasta
Arjenhallintaan liittyvä ryhmätoiminta esimerkiksi ruuanlaitto, velkaneuvonta ja tietotekniset taidot.

Lisätiedot
Hankintanimikkeistö - lisäkoodit
CPV-lisäkoodi(t)
Sosiaalityö ja siihen liittyvät palvelut (85300000)
Aluekoodi
NUTS-koodi
Varsinais-Suomi (FI1C1)
Suorituspaikan lisätiedotpectus3

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 5 580
 • Liked: 6428
Eri ammattialojen koulutus maahanmuuttajille (sosiaali- ja terveys-, ravintola- ja catering-, puhdistus- ja kiinteistöpalvelu-, logistiikka-, kaivos-, rakennus- ja metalliala)
HANKINTAILMOITUS - SOTE JA ERITYISET PALVELUT (TED F21) Lähdejärjestelmä Cloudia Kilpailutus Vastaanotettu Hilmaan 31.12.2019 16:59 Julkaistu Hilmassa 19.2.2019 18:45 Julkaistu TED:issä 20.2.2019 Ilmoituksen numero 2019-003665 TED numero 2019/S 036-082061
https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/public/procurement/15140/notice/17333/overview

Sovellettava oikeusperusta
Julkiset hankinnat Direktiivi 2014/24/EU
Hankinnan nimi
Eri ammattialojen koulutus maahanmuuttajille (sosiaali- ja terveys-, ravintola- ja catering-, puhdistus- ja kiinteistöpalvelu-, logistiikka-, kaivos-, rakennus- ja metalliala)
Viite / diaarinumero
KAIELY/19/2019
Hankinnan tyyppi
Sopimuksen tyyppi
Palvelut
Hankinnan lyhyt kuvaus
Lyhyt kuvaus
Koulutuksen tavoitteena on, että opiskelijan osaamistaso kehittyy ko. ammattialan työtehtäviin. Opiskelija myös parantaa mahdollisuuksiaan hakeutua alan tutkintoon johtavaan koulutukseen. Lisäksi koulutuksen aikana opiskelijan suomen kielen taito ja ammattisanaston osaaminen sekä opiskelutaidot kehittyvät. Koulutus on tarkoitettu yli 20-vuotiaille työttömille ja työttömyysuhanalaisille maahanmuuttajille, joilla on vähintään auttava suomen kielen taito.

Hankintanimikkeistö
Pääasiallinen CPV-koodi
Aikuiskoulutuspalvelut ja muut koulutuspalvelut (80400000)
Aluekoodi
NUTS-koodi
Kainuu (FI1D8)
Pääasiallinen suorituspaikka
Arvioitu kokonaisarvo
Menettelyn luonne
Avoin menettely
https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/public/procurement/15140/notice/17333/overview

Ilmoituksen kieli
Millä kielellä tämän ilmoituksen sisältö on?
Suomi
Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu
Hankinnan kohde
Hankinnan lyhyt kuvaus
Lyhyt kuvaus
Koulutuksen tavoitteena on, että opiskelijan osaamistaso kehittyy ko. ammattialan työtehtäviin. Opiskelija myös parantaa mahdollisuuksiaan hakeutua alan tutkintoon johtavaan koulutukseen. Lisäksi koulutuksen aikana opiskelijan suomen kielen taito ja ammattisanaston osaaminen sekä opiskelutaidot kehittyvät. Koulutus on tarkoitettu yli 20-vuotiaille työttömille ja työttömyysuhanalaisille maahanmuuttajille, joilla on vähintään auttava suomen kielen taito.

Hankintanimikkeistö
Pääasiallinen CPV-koodi
Aikuiskoulutuspalvelut ja muut koulutuspalvelut (80400000)
Arvioitu kokonaisarvo
Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä
Tähän hankintaan liittyy puitejärjestelystä sopiminen
Ei ilmoiteta
Puitejärjestelyjen tapauksessa – perustelut, jos kesto on yli neljä vuotta
Menettelyn luonne
Avoin menettely

  Tietoa eri menettelyistä
Hankintamenettelyn keskeiset piirteet
Saapuneista tarjouksista hyväksytään tarjouspyynnössä esitettyjen valintaperusteiden mukaisesti yksi kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous. Vertailussa käytetään liikesalaisuuksia sisältävää toteuttamissuunnitelmaa, jonka tulee olla yleisellä tasolla, kaikissa koulutuksissa noudatettava. Lisäksi liitteenä tulee toimittaa jokaisesta koulutuksesta erillinen alakohtainen toteuttamissuunnitelma.

Tietoa sähköisistä työnkuluista
Toimittajan on käytettävä sähköistä laskutusta
Hankinnan kuvaus
Kuvaus hankinnasta
Kilpailutettava koulutus on eritelty tarjouspyynnön liitteenä olevassa koulutuskuvauksessa (liite 1). Hankintayksikkö valitsee yhden (1) toimittajan, jonka kanssa hankintayksikkö tekee puitesopimuksen. Hankintayksikkö varaa itselleen oikeuden olla hankkimatta tässä tarjouspyynnössä esitettyjä koulutuksia. Tämän tarjouspyynnön perusteella tehtävä hankinta toteutuu kunakin talousarviovuonna käytettävissä olevien määrärahojen puitteissa.

Lisätiedot
Hankintasopimukseen sisällytetään optio vuosille 2021 ja 2022. Hankinta voidaan tällöin tehdä suorahankintana ilman edeltävää tarjouskilpailua ja optiolauseke sisällytetään solmittavaan hankintasopimukseen. Tätä menettelyä voidaan käyttää kolmen vuoden kuluessa alkuperäisen hankintasopimuksen allekirjoittamisesta. Optiomahdollisuus ei aiheuta ostovelvollisuutta ostajalle.

Hankintanimikkeistö - lisäkoodit
CPV-lisäkoodi(t)
Aluekoodi
NUTS-koodi
Kainuu (FI1D8)
Suorituspaikan lisätiedot
Arvioitu arvo
1 200 000 EUR
Sopimuksen tai puitesopimuksen kesto
Aikaväli
1.5.2019 - 31.12.2020
Muutoksenhakumenettely
Virallinen nimi
Markkinaoikeus
Postiosoite
Radanrakentajantie 5
Postinumero
00520
Postitoimipaikka
Helsinki
Maa
Suomi
Verkko-osoite
URL
http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
Sähköpostiosoite
markkinaoikeus@oikeus.fi
Muutoksenhakumenettelyjen määräaikaa (-aikoja) koskevat tarkat tiedot
https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/public/procurement/15140/notice/17333/details

Työ- ja elinkeinoministeriö, Aleksanterinkatu 4, PL 32, 00023 Valtioneuvosto

pectus3

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 5 580
 • Liked: 6428
Sosiaalihuoltolain mukaiset tukipalvelut
JÄLKI-ILMOITUS - SOTE JA ERITYISET PALVELUT (TED F21) Lähdejärjestelmä Cloudia Kilpailutus Vastaanotettu Hilmaan 31.12.2019 16:55 Julkaistu Hilmassa 16.1.2019 18:45 Julkaistu TED:issä 17.1.2019 Ilmoituksen numero 2019-001002 TED numero 2019/S 012-025033
https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/public/procurement/13418/notice/15333/overview

Sovellettava oikeusperusta
Julkiset hankinnat Direktiivi 2014/24/EU
Hankinnan nimi
Sosiaalihuoltolain mukaiset tukipalvelut
Viite / diaarinumero
07/02.08.01.02/2018
Hankinnan tyyppi
Sopimuksen tyyppi
Palvelut
Hankinnan lyhyt kuvaus
Lyhyt kuvaus
Hankittavilla palveluilla toteutetaan sosiaalihuoltolain (1301/2014) 3§:n 1 mom. ja 11§:n ja 17§:n mukaisia sosiaalipalveluja ja niihin sisältyviä tukitoimia ja muita toimia, joilla sosiaalihuollon ammattihenkilöt edistävät ja ylläpitävät yksilön toimintakykyä, sosiaalista hyvinvointia, turvallisuutta ja osallisuutta. Hankinnan kohteena ovat seuraavat tukipalvelut: 1) Lasten ja nuorten ammatillinen tukihenkilötyö 2) Vammaispalvelun ammatillinen tukihenkilötyö 3) Aikuissosiaalityön ammatillinen tukihenkilötyö 4) Maahanmuuttajanuorten kotouttamisen tukeminen 5) Maahanmuuttajanuorten kotouttamisen tukeminen ryhmätoimintana 6) Sosiaalihuollon perhetyö 7) Sosiaalihuollon perhetyö työparin kanssa 8) Lapsiperheiden kotipalvelu 9) Lapsiperheiden kotipalvelu työparin kanssa

Hankintanimikkeistö
Pääasiallinen CPV-koodi
Sosiaalityö ja siihen liittyvät palvelut (85300000)
Aluekoodi
NUTS-koodi
Helsinki-Uusimaa (FI1B1)
Helsinki-Uusimaa (FI1B1)
Helsinki-Uusimaa (FI1B1)
Helsinki-Uusimaa (FI1B1)
Helsinki-Uusimaa (FI1B1)
Helsinki-Uusimaa (FI1B1)
Helsinki-Uusimaa (FI1B1)
Helsinki-Uusimaa (FI1B1)
Helsinki-Uusimaa (FI1B1)
Pääasiallinen suorituspaikka
Menettelyn luonne
Avoin menettely
Tulokset
Hankinnan kokonaisarvo (ilman alv:ta)
1 463 500 EUR
Osan 1 tiedot
Sopimus/osa tehdään
Sopimuksen tekemisen päivämäärä
9.5.2018
Sopimuksen nimi
Lasten ja nuorten ammatillinen tukihenkilötyö
1. Toimittajan nimi ja osoite
Sopimuksen tunniste
Yritys- ja yhteisötunnus
2709659-1
Virallinen nimi
Tukisatama Oy
Postiosoite
Sitratori 3
Postinumero
00420
Postitoimipaikka
Helsinki
Maa
Suomi
Aluekoodi
NUTS-koodi
Helsinki-Uusimaa (FI1B)
Toimittaja on pk-yritys
2. Toimittajan nimi ja osoite
Sopimuksen tunniste
Yritys- ja yhteisötunnus
2609254-8
Virallinen nimi
Koti- ja hoivapalvelu Hoitorinki Oy
Postiosoite
Hongisojantie 478
Postinumero
01900
Postitoimipaikka
Nurmijärvi
Maa
Suomi
Aluekoodi
NUTS-koodi
Helsinki-Uusimaa (FI1B)
Toimittaja on pk-yritys
3. Toimittajan nimi ja osoite
Sopimuksen tunniste
Yritys- ja yhteisötunnus
1906667-5
Virallinen nimi
Debora Oy
Postitoimipaikka
Helsinki
Maa
Suomi
Aluekoodi
NUTS-koodi
Helsinki-Uusimaa (FI1B)
Toimittaja on pk-yritys
4. Toimittajan nimi ja osoite
Sopimuksen tunniste
Yritys- ja yhteisötunnus
2499707-9
Virallinen nimi
Startti Lastensuojelupalvelut Oy
Postitoimipaikka
Helsinki
Maa
Suomi
Aluekoodi
NUTS-koodi
Helsinki-Uusimaa (FI1B)
Toimittaja on pk-yritys
5. Toimittajan nimi ja osoite
Sopimuksen tunniste
Yritys- ja yhteisötunnus
2292973-4
Virallinen nimi
Hyvinvointipalvelut Arjessa Oy
Postitoimipaikka
Nurmijävi
Maa
Suomi
Aluekoodi
NUTS-koodi
Helsinki-Uusimaa (FI1B)
6. Toimittajan nimi ja osoite
Sopimuksen tunniste
Yritys- ja yhteisötunnus
2091003-6
Virallinen nimi
Jatkopolut Oy
Postitoimipaikka
Turenki
Maa
Suomi
Aluekoodi
NUTS-koodi
Kanta-Häme (FI1C2)
Toimittaja on pk-yritys
7. Toimittajan nimi ja osoite
Sopimuksen tunniste
Yritys- ja yhteisötunnus
2547860-9
Virallinen nimi
Etappipolku Ky
Postitoimipaikka
Nurmijärvi
Maa
Suomi
Aluekoodi
NUTS-koodi
Helsinki-Uusimaa (FI1B)
Toimittaja on pk-yritys
8. Toimittajan nimi ja osoite
Sopimuksen tunniste
Yritys- ja yhteisötunnus
2559245-2
Virallinen nimi
Sivukadun Avopalvelu Oy
Postitoimipaikka
Nurmijärvi
Maa
Suomi
Aluekoodi
NUTS-koodi
Helsinki-Uusimaa (FI1B)
Toimittaja on pk-yritys
9. Toimittajan nimi ja osoite
Sopimuksen tunniste
Yritys- ja yhteisötunnus
2559245-2
Virallinen nimi
Ankkurin Huoltamo Oy
Postitoimipaikka
Helsinki
Maa
Suomi
Aluekoodi
NUTS-koodi
Helsinki-Uusimaa (FI1B)
Toimittaja on pk-yritys
10. Toimittajan nimi ja osoite
Sopimuksen tunniste
Yritys- ja yhteisötunnus
2875602-9
Virallinen nimi
Työdynamo
Postitoimipaikka
Turku
Maa
Suomi
Aluekoodi
NUTS-koodi
Varsinais-Suomi (FI1C1)
Toimittaja on pk-yritys
11. Toimittajan nimi ja osoite
Sopimuksen tunniste
Yritys- ja yhteisötunnus
1055737-1
Virallinen nimi
Mansikkapuisto Oy
Postitoimipaikka
Hämeenlinna
Maa
Suomi
Aluekoodi
NUTS-koodi
Kanta-Häme (FI1C2)
Toimittaja on pk-yritys
12. Toimittajan nimi ja osoite
Sopimuksen tunniste
Yritys- ja yhteisötunnus
2091828-1
Virallinen nimi
Uudenmaan Tukitupa Oy
Postitoimipaikka
Järvenpää
Maa
Suomi
Aluekoodi
NUTS-koodi
Helsinki-Uusimaa (FI1B)
Toimittaja on pk-yritys
Tietoa tarjouksista
Saatujen tarjousten lukumäärä
15
Pk-yrityksiltä saatujen tarjousten lukumäärä
0
Muiden EU:n jäsenvaltioiden tarjoajien tekemien tarjousten lukumäärä
0
Muiden kuin EU:n jäsenvaltioiden tarjoajien tekemien tarjousten lukumäärä
0
Sähköisesti toimitettujen tarjousten lukumäärä
0
Osan 2 tiedot
Sopimus/osa tehdään
Sopimuksen tekemisen päivämäärä
9.5.2018
Sopimuksen nimi
Lasten ja nuorten ammatillinen tukihenkilötyö
1. Toimittajan nimi ja osoite
Sopimuksen tunniste
Yritys- ja yhteisötunnus
2709659-1
Virallinen nimi
Tukisatama Oy
Postiosoite
Sitratori 3
Postinumero
00420
Postitoimipaikka
Helsinki
Maa
Suomi
Aluekoodi
NUTS-koodi
Helsinki-Uusimaa (FI1B)
Toimittaja on pk-yritys
2. Toimittajan nimi ja osoite
Sopimuksen tunniste
Yritys- ja yhteisötunnus
2609254-8
Virallinen nimi
Koti- ja hoivapalvelu Hoitorinki Oy
Postiosoite
Hongisojantie 478
Postinumero
01900
Postitoimipaikka
Nurmijärvi
Maa
Suomi
Aluekoodi
NUTS-koodi
Helsinki-Uusimaa (FI1B)
Toimittaja on pk-yritys
3. Toimittajan nimi ja osoite
Sopimuksen tunniste
Yritys- ja yhteisötunnus
1906667-5
Virallinen nimi
Debora Oy
Postitoimipaikka
Helsinki
Maa
Suomi
Aluekoodi
NUTS-koodi
Helsinki-Uusimaa (FI1B)
Toimittaja on pk-yritys
4. Toimittajan nimi ja osoite
Sopimuksen tunniste
Yritys- ja yhteisötunnus
2499707-9
Virallinen nimi
Startti Lastensuojelupalvelut Oy
Postitoimipaikka
Helsinki
Maa
Suomi
Aluekoodi
NUTS-koodi
Helsinki-Uusimaa (FI1B)
Toimittaja on pk-yritys
5. Toimittajan nimi ja osoite
Sopimuksen tunniste
Yritys- ja yhteisötunnus
2292973-4
Virallinen nimi
Hyvinvointipalvelut Arjessa Oy
Postitoimipaikka
Nurmijävi
Maa
Suomi
Aluekoodi
NUTS-koodi
Helsinki-Uusimaa (FI1B)
6. Toimittajan nimi ja osoite
Sopimuksen tunniste
Yritys- ja yhteisötunnus
2091003-6
Virallinen nimi
Jatkopolut Oy
Postitoimipaikka
Turenki
Maa
Suomi
Aluekoodi
NUTS-koodi
Kanta-Häme (FI1C2)
Toimittaja on pk-yritys
7. Toimittajan nimi ja osoite
Sopimuksen tunniste
Yritys- ja yhteisötunnus
2547860-9
Virallinen nimi
Etappipolku Ky
Postitoimipaikka
Nurmijärvi
Maa
Suomi
Aluekoodi
NUTS-koodi
Helsinki-Uusimaa (FI1B)
Toimittaja on pk-yritys
8. Toimittajan nimi ja osoite
Sopimuksen tunniste
Yritys- ja yhteisötunnus
2559245-2
Virallinen nimi
Sivukadun Avopalvelu Oy
Postitoimipaikka
Nurmijärvi
Maa
Suomi
Aluekoodi
NUTS-koodi
Helsinki-Uusimaa (FI1B)
Toimittaja on pk-yritys
9. Toimittajan nimi ja osoite
Sopimuksen tunniste
Yritys- ja yhteisötunnus
2559245-2
Virallinen nimi
Ankkurin Huoltamo Oy
Postitoimipaikka
Helsinki
Maa
Suomi
Aluekoodi
NUTS-koodi
Helsinki-Uusimaa (FI1B)
Toimittaja on pk-yritys
10. Toimittajan nimi ja osoite
Sopimuksen tunniste
Yritys- ja yhteisötunnus
2875602-9
Virallinen nimi
Työdynamo
Postitoimipaikka
Turku
Maa
Suomi
Aluekoodi
NUTS-koodi
Varsinais-Suomi (FI1C1)
Toimittaja on pk-yritys
11. Toimittajan nimi ja osoite
Sopimuksen tunniste
Yritys- ja yhteisötunnus
1055737-1
Virallinen nimi
Mansikkapuisto Oy
Postitoimipaikka
Hämeenlinna
Maa
Suomi
Aluekoodi
NUTS-koodi
Kanta-Häme (FI1C2)
Toimittaja on pk-yritys
12. Toimittajan nimi ja osoite
Sopimuksen tunniste
Yritys- ja yhteisötunnus
2091828-1
Virallinen nimi
Uudenmaan Tukitupa Oy
Postitoimipaikka
Järvenpää
Maa
Suomi
Aluekoodi
NUTS-koodi
Helsinki-Uusimaa (FI1B)
Toimittaja on pk-yritys
Tietoa tarjouksista
Saatujen tarjousten lukumäärä
15
Pk-yrityksiltä saatujen tarjousten lukumäärä
0
Muiden EU:n jäsenvaltioiden tarjoajien tekemien tarjousten lukumäärä
0
Muiden kuin EU:n jäsenvaltioiden tarjoajien tekemien tarjousten lukumäärä
0
Sähköisesti toimitettujen tarjousten lukumäärä
0
Osan 3 tiedot
Sopimus/osa tehdään
Sopimuksen tekemisen päivämäärä
9.5.2018
Sopimuksen nimi
Lasten ja nuorten ammatillinen tukihenkilötyö
1. Toimittajan nimi ja osoite
Sopimuksen tunniste
Yritys- ja yhteisötunnus
2709659-1
Virallinen nimi
Tukisatama Oy
Postiosoite
Sitratori 3
Postinumero
00420
Postitoimipaikka
Helsinki
Maa
Suomi
Aluekoodi
NUTS-koodi
Helsinki-Uusimaa (FI1B)
Toimittaja on pk-yritys
2. Toimittajan nimi ja osoite
Sopimuksen tunniste
Yritys- ja yhteisötunnus
2609254-8
Virallinen nimi
Koti- ja hoivapalvelu Hoitorinki Oy
Postiosoite
Hongisojantie 478
Postinumero
01900
Postitoimipaikka
Nurmijärvi
Maa
Suomi
Aluekoodi
NUTS-koodi
Helsinki-Uusimaa (FI1B)
Toimittaja on pk-yritys
3. Toimittajan nimi ja osoite
Sopimuksen tunniste
Yritys- ja yhteisötunnus
1906667-5
Virallinen nimi
Debora Oy
Postitoimipaikka
Helsinki
Maa
Suomi
Aluekoodi
NUTS-koodi
Helsinki-Uusimaa (FI1B)
Toimittaja on pk-yritys
4. Toimittajan nimi ja osoite
Sopimuksen tunniste
Yritys- ja yhteisötunnus
2499707-9
Virallinen nimi
Startti Lastensuojelupalvelut Oy
Postitoimipaikka
Helsinki
Maa
Suomi
Aluekoodi
NUTS-koodi
Helsinki-Uusimaa (FI1B)
Toimittaja on pk-yritys
5. Toimittajan nimi ja osoite
Sopimuksen tunniste
Yritys- ja yhteisötunnus
2292973-4
Virallinen nimi
Hyvinvointipalvelut Arjessa Oy
Postitoimipaikka
Nurmijävi
Maa
Suomi
Aluekoodi
NUTS-koodi
Helsinki-Uusimaa (FI1B)
6. Toimittajan nimi ja osoite
Sopimuksen tunniste
Yritys- ja yhteisötunnus
2091003-6
Virallinen nimi
Jatkopolut Oy
Postitoimipaikka
Turenki
Maa
Suomi
Aluekoodi
NUTS-koodi
Kanta-Häme (FI1C2)
Toimittaja on pk-yritys
7. Toimittajan nimi ja osoite
Sopimuksen tunniste
Yritys- ja yhteisötunnus
2547860-9
Virallinen nimi
Etappipolku Ky
Postitoimipaikka
Nurmijärvi
Maa
Suomi
Aluekoodi
NUTS-koodi
Helsinki-Uusimaa (FI1B)
Toimittaja on pk-yritys
8. Toimittajan nimi ja osoite
Sopimuksen tunniste
Yritys- ja yhteisötunnus
2559245-2
Virallinen nimi
Sivukadun Avopalvelu Oy
Postitoimipaikka
Nurmijärvi
Maa
Suomi
Aluekoodi
NUTS-koodi
Helsinki-Uusimaa (FI1B)
Toimittaja on pk-yritys
9. Toimittajan nimi ja osoite
Sopimuksen tunniste
Yritys- ja yhteisötunnus
2559245-2
Virallinen nimi
Ankkurin Huoltamo Oy
Postitoimipaikka
Helsinki
Maa
Suomi
Aluekoodi
NUTS-koodi
Helsinki-Uusimaa (FI1B)
Toimittaja on pk-yritys
10. Toimittajan nimi ja osoite
Sopimuksen tunniste
Yritys- ja yhteisötunnus
2875602-9
Virallinen nimi
Työdynamo
Postitoimipaikka
Turku
Maa
Suomi
Aluekoodi
NUTS-koodi
Varsinais-Suomi (FI1C1)
Toimittaja on pk-yritys
11. Toimittajan nimi ja osoite
Sopimuksen tunniste
Yritys- ja yhteisötunnus
1055737-1
Virallinen nimi
Mansikkapuisto Oy
Postitoimipaikka
Hämeenlinna
Maa
Suomi
Aluekoodi
NUTS-koodi
Kanta-Häme (FI1C2)
Toimittaja on pk-yritys
12. Toimittajan nimi ja osoite
Sopimuksen tunniste
Yritys- ja yhteisötunnus
2091828-1
Virallinen nimi
Uudenmaan Tukitupa Oy
Postitoimipaikka
Järvenpää
Maa
Suomi
Aluekoodi
NUTS-koodi
Helsinki-Uusimaa (FI1B)
Toimittaja on pk-yritys
Tietoa tarjouksista
Saatujen tarjousten lukumäärä
15
Pk-yrityksiltä saatujen tarjousten lukumäärä
0
Muiden EU:n jäsenvaltioiden tarjoajien tekemien tarjousten lukumäärä
0
Muiden kuin EU:n jäsenvaltioiden tarjoajien tekemien tarjousten lukumäärä
0
Sähköisesti toimitettujen tarjousten lukumäärä
0
Osan 4 tiedot
Sopimus/osa tehdään
Sopimuksen tekemisen päivämäärä
9.5.2018
Sopimuksen nimi
Lasten ja nuorten ammatillinen tukihenkilötyö
1. Toimittajan nimi ja osoite
Sopimuksen tunniste
Yritys- ja yhteisötunnus
2709659-1
Virallinen nimi
Tukisatama Oy
Postiosoite
Sitratori 3
Postinumero
00420
Postitoimipaikka
Helsinki
Maa
Suomi
Aluekoodi
NUTS-koodi
Helsinki-Uusimaa (FI1B)
Toimittaja on pk-yritys
2. Toimittajan nimi ja osoite
Sopimuksen tunniste
Yritys- ja yhteisötunnus
2609254-8
Virallinen nimi
Koti- ja hoivapalvelu Hoitorinki Oy
Postiosoite
Hongisojantie 478
Postinumero
01900
Postitoimipaikka
Nurmijärvi
Maa
Suomi
Aluekoodi
NUTS-koodi
Helsinki-Uusimaa (FI1B)
Toimittaja on pk-yritys
3. Toimittajan nimi ja osoite
Sopimuksen tunniste
Yritys- ja yhteisötunnus
1906667-5
Virallinen nimi
Debora Oy
Postitoimipaikka
Helsinki
Maa
Suomi
Aluekoodi
NUTS-koodi
Helsinki-Uusimaa (FI1B)
Toimittaja on pk-yritys
4. Toimittajan nimi ja osoite
Sopimuksen tunniste
Yritys- ja yhteisötunnus
2499707-9
Virallinen nimi
Startti Lastensuojelupalvelut Oy
Postitoimipaikka
Helsinki
Maa
Suomi
Aluekoodi
NUTS-koodi
Helsinki-Uusimaa (FI1B)
Toimittaja on pk-yritys
5. Toimittajan nimi ja osoite
Sopimuksen tunniste
Yritys- ja yhteisötunnus
2292973-4
Virallinen nimi
Hyvinvointipalvelut Arjessa Oy
Postitoimipaikka
Nurmijävi
Maa
Suomi
Aluekoodi
NUTS-koodi
Helsinki-Uusimaa (FI1B)
6. Toimittajan nimi ja osoite
Sopimuksen tunniste
Yritys- ja yhteisötunnus
2091003-6
Virallinen nimi
Jatkopolut Oy
Postitoimipaikka
Turenki
Maa
Suomi
Aluekoodi
NUTS-koodi
Kanta-Häme (FI1C2)
Toimittaja on pk-yritys
7. Toimittajan nimi ja osoite
Sopimuksen tunniste
Yritys- ja yhteisötunnus
2547860-9
Virallinen nimi
Etappipolku Ky
Postitoimipaikka
Nurmijärvi
Maa
Suomi
Aluekoodi
NUTS-koodi
Helsinki-Uusimaa (FI1B)
Toimittaja on pk-yritys
8. Toimittajan nimi ja osoite
Sopimuksen tunniste
Yritys- ja yhteisötunnus
2559245-2
Virallinen nimi
Sivukadun Avopalvelu Oy
Postitoimipaikka
Nurmijärvi
Maa
Suomi
Aluekoodi
NUTS-koodi
Helsinki-Uusimaa (FI1B)
Toimittaja on pk-yritys
9. Toimittajan nimi ja osoite
Sopimuksen tunniste
Yritys- ja yhteisötunnus
2559245-2
Virallinen nimi
Ankkurin Huoltamo Oy
Postitoimipaikka
Helsinki
Maa
Suomi
Aluekoodi
NUTS-koodi
Helsinki-Uusimaa (FI1B)
Toimittaja on pk-yritys
10. Toimittajan nimi ja osoite
Sopimuksen tunniste
Yritys- ja yhteisötunnus
2875602-9
Virallinen nimi
Työdynamo
Postitoimipaikka
Turku
Maa
Suomi
Aluekoodi
NUTS-koodi
Varsinais-Suomi (FI1C1)
Toimittaja on pk-yritys
11. Toimittajan nimi ja osoite
Sopimuksen tunniste
Yritys- ja yhteisötunnus
1055737-1
Virallinen nimi
Mansikkapuisto Oy
Postitoimipaikka
Hämeenlinna
Maa
Suomi
Aluekoodi
NUTS-koodi
Kanta-Häme (FI1C2)
Toimittaja on pk-yritys
12. Toimittajan nimi ja osoite
Sopimuksen tunniste
Yritys- ja yhteisötunnus
2091828-1
Virallinen nimi
Uudenmaan Tukitupa Oy
Postitoimipaikka
Järvenpää
Maa
Suomi
Aluekoodi
NUTS-koodi
Helsinki-Uusimaa (FI1B)
Toimittaja on pk-yritys
Tietoa tarjouksista
Saatujen tarjousten lukumäärä
15
Pk-yrityksiltä saatujen tarjousten lukumäärä
0
Muiden EU:n jäsenvaltioiden tarjoajien tekemien tarjousten lukumäärä
0
Muiden kuin EU:n jäsenvaltioiden tarjoajien tekemien tarjousten lukumäärä
0
Sähköisesti toimitettujen tarjousten lukumäärä
0
Osan 5 tiedot
Sopimus/osa tehdään
Sopimuksen tekemisen päivämäärä
9.5.2018
Sopimuksen nimi
Lasten ja nuorten ammatillinen tukihenkilötyö
1. Toimittajan nimi ja osoite
Sopimuksen tunniste
Yritys- ja yhteisötunnus
2709659-1
Virallinen nimi
Tukisatama Oy
Postiosoite
Sitratori 3
Postinumero
00420
Postitoimipaikka
Helsinki
Maa
Suomi
Aluekoodi
NUTS-koodi
Helsinki-Uusimaa (FI1B)
Toimittaja on pk-yritys
2. Toimittajan nimi ja osoite
Sopimuksen tunniste
Yritys- ja yhteisötunnus
2609254-8
Virallinen nimi
Koti- ja hoivapalvelu Hoitorinki Oy
Postiosoite
Hongisojantie 478
Postinumero
01900
Postitoimipaikka
Nurmijärvi
Maa
Suomi
Aluekoodi
NUTS-koodi
Helsinki-Uusimaa (FI1B)
Toimittaja on pk-yritys
3. Toimittajan nimi ja osoite
Sopimuksen tunniste
Yritys- ja yhteisötunnus
1906667-5
Virallinen nimi
Debora Oy
Postitoimipaikka
Helsinki
Maa
Suomi
Aluekoodi
NUTS-koodi
Helsinki-Uusimaa (FI1B)
Toimittaja on pk-yritys
4. Toimittajan nimi ja osoite
Sopimuksen tunniste
Yritys- ja yhteisötunnus
2499707-9
Virallinen nimi
Startti Lastensuojelupalvelut Oy
Postitoimipaikka
Helsinki
Maa
Suomi
Aluekoodi
NUTS-koodi
Helsinki-Uusimaa (FI1B)
Toimittaja on pk-yritys
5. Toimittajan nimi ja osoite
Sopimuksen tunniste
Yritys- ja yhteisötunnus
2292973-4
Virallinen nimi
Hyvinvointipalvelut Arjessa Oy
Postitoimipaikka
Nurmijävi
Maa
Suomi
Aluekoodi
NUTS-koodi
Helsinki-Uusimaa (FI1B)
6. Toimittajan nimi ja osoite
Sopimuksen tunniste
Yritys- ja yhteisötunnus
2091003-6
Virallinen nimi
Jatkopolut Oy
Postitoimipaikka
Turenki
Maa
Suomi
Aluekoodi
NUTS-koodi
Kanta-Häme (FI1C2)
Toimittaja on pk-yritys
7. Toimittajan nimi ja osoite
Sopimuksen tunniste
Yritys- ja yhteisötunnus
2547860-9
Virallinen nimi
Etappipolku Ky
Postitoimipaikka
Nurmijärvi
Maa
Suomi
Aluekoodi
NUTS-koodi
Helsinki-Uusimaa (FI1B)
Toimittaja on pk-yritys
8. Toimittajan nimi ja osoite
Sopimuksen tunniste
Yritys- ja yhteisötunnus
2559245-2
Virallinen nimi
Sivukadun Avopalvelu Oy
Postitoimipaikka
Nurmijärvi
Maa
Suomi
Aluekoodi
NUTS-koodi
Helsinki-Uusimaa (FI1B)
Toimittaja on pk-yritys
9. Toimittajan nimi ja osoite
Sopimuksen tunniste
Yritys- ja yhteisötunnus
2559245-2
Virallinen nimi
Ankkurin Huoltamo Oy
Postitoimipaikka
Helsinki
Maa
Suomi
Aluekoodi
NUTS-koodi
Helsinki-Uusimaa (FI1B)
Toimittaja on pk-yritys
10. Toimittajan nimi ja osoite
Sopimuksen tunniste
Yritys- ja yhteisötunnus
2875602-9
Virallinen nimi
Työdynamo
Postitoimipaikka
Turku
Maa
Suomi
Aluekoodi
NUTS-koodi
Varsinais-Suomi (FI1C1)
Toimittaja on pk-yritys
11. Toimittajan nimi ja osoite
Sopimuksen tunniste
Yritys- ja yhteisötunnus
1055737-1
Virallinen nimi
Mansikkapuisto Oy
Postitoimipaikka
Hämeenlinna
Maa
Suomi
Aluekoodi
NUTS-koodi
Kanta-Häme (FI1C2)
Toimittaja on pk-yritys
12. Toimittajan nimi ja osoite
Sopimuksen tunniste
Yritys- ja yhteisötunnus
2091828-1
Virallinen nimi
Uudenmaan Tukitupa Oy
Postitoimipaikka
Järvenpää
Maa
Suomi
Aluekoodi
NUTS-koodi
Helsinki-Uusimaa (FI1B)
Toimittaja on pk-yritys
Tietoa tarjouksista
Saatujen tarjousten lukumäärä
15
Pk-yrityksiltä saatujen tarjousten lukumäärä
0
Muiden EU:n jäsenvaltioiden tarjoajien tekemien tarjousten lukumäärä
0
Muiden kuin EU:n jäsenvaltioiden tarjoajien tekemien tarjousten lukumäärä
0
Sähköisesti toimitettujen tarjousten lukumäärä
0
Osan 6 tiedot
Sopimus/osa tehdään
Sopimuksen tekemisen päivämäärä
9.5.2018
Sopimuksen nimi
Lasten ja nuorten ammatillinen tukihenkilötyö
1. Toimittajan nimi ja osoite
Sopimuksen tunniste
Yritys- ja yhteisötunnus
2709659-1
Virallinen nimi
Tukisatama Oy
Postiosoite
Sitratori 3
Postinumero
00420
Postitoimipaikka
Helsinki
Maa
Suomi
Aluekoodi
NUTS-koodi
Helsinki-Uusimaa (FI1B)
Toimittaja on pk-yritys
2. Toimittajan nimi ja osoite
Sopimuksen tunniste
Yritys- ja yhteisötunnus
2609254-8
Virallinen nimi
Koti- ja hoivapalvelu Hoitorinki Oy
Postiosoite
Hongisojantie 478
Postinumero
01900
Postitoimipaikka
Nurmijärvi
Maa
Suomi
Aluekoodi
NUTS-koodi
Helsinki-Uusimaa (FI1B)
Toimittaja on pk-yritys
3. Toimittajan nimi ja osoite
Sopimuksen tunniste
Yritys- ja yhteisötunnus
1906667-5
Virallinen nimi
Debora Oy
Postitoimipaikka
Helsinki
Maa
Suomi
Aluekoodi
NUTS-koodi
Helsinki-Uusimaa (FI1B)
Toimittaja on pk-yritys
4. Toimittajan nimi ja osoite
Sopimuksen tunniste
Yritys- ja yhteisötunnus
2499707-9
Virallinen nimi
Startti Lastensuojelupalvelut Oy
Postitoimipaikka
Helsinki
Maa
Suomi
Aluekoodi
NUTS-koodi
Helsinki-Uusimaa (FI1B)
Toimittaja on pk-yritys
5. Toimittajan nimi ja osoite
Sopimuksen tunniste
Yritys- ja yhteisötunnus
2292973-4
Virallinen nimi
Hyvinvointipalvelut Arjessa Oy
Postitoimipaikka
Nurmijävi
Maa
Suomi
Aluekoodi
NUTS-koodi
Helsinki-Uusimaa (FI1B)
6. Toimittajan nimi ja osoite
Sopimuksen tunniste
Yritys- ja yhteisötunnus
2091003-6
Virallinen nimi
Jatkopolut Oy
Postitoimipaikka
Turenki
Maa
Suomi
Aluekoodi
NUTS-koodi
Kanta-Häme (FI1C2)
Toimittaja on pk-yritys
7. Toimittajan nimi ja osoite
Sopimuksen tunniste
Yritys- ja yhteisötunnus
2547860-9
Virallinen nimi
Etappipolku Ky
Postitoimipaikka
Nurmijärvi
Maa
Suomi
Aluekoodi
NUTS-koodi
Helsinki-Uusimaa (FI1B)
Toimittaja on pk-yritys
8. Toimittajan nimi ja osoite
Sopimuksen tunniste
Yritys- ja yhteisötunnus
2559245-2
Virallinen nimi
Sivukadun Avopalvelu Oy
Postitoimipaikka
Nurmijärvi
Maa
Suomi
Aluekoodi
NUTS-koodi
Helsinki-Uusimaa (FI1B)
Toimittaja on pk-yritys
9. Toimittajan nimi ja osoite
Sopimuksen tunniste
Yritys- ja yhteisötunnus
2559245-2
Virallinen nimi
Ankkurin Huoltamo Oy
Postitoimipaikka
Helsinki
Maa
Suomi
Aluekoodi
NUTS-koodi
Helsinki-Uusimaa (FI1B)
Toimittaja on pk-yritys
10. Toimittajan nimi ja osoite
Sopimuksen tunniste
Yritys- ja yhteisötunnus
2875602-9
Virallinen nimi
Työdynamo
Postitoimipaikka
Turku
Maa
Suomi
Aluekoodi
NUTS-koodi
Varsinais-Suomi (FI1C1)
Toimittaja on pk-yritys
11. Toimittajan nimi ja osoite
Sopimuksen tunniste
Yritys- ja yhteisötunnus
1055737-1
Virallinen nimi
Mansikkapuisto Oy
Postitoimipaikka
Hämeenlinna
Maa
Suomi
Aluekoodi
NUTS-koodi
Kanta-Häme (FI1C2)
Toimittaja on pk-yritys
12. Toimittajan nimi ja osoite
Sopimuksen tunniste
Yritys- ja yhteisötunnus
2091828-1
Virallinen nimi
Uudenmaan Tukitupa Oy
Postitoimipaikka
Järvenpää
Maa
Suomi
Aluekoodi
NUTS-koodi
Helsinki-Uusimaa (FI1B)
Toimittaja on pk-yritys
Tietoa tarjouksista
Saatujen tarjousten lukumäärä
15
Pk-yrityksiltä saatujen tarjousten lukumäärä
0
Muiden EU:n jäsenvaltioiden tarjoajien tekemien tarjousten lukumäärä
0
Muiden kuin EU:n jäsenvaltioiden tarjoajien tekemien tarjousten lukumäärä
0
Sähköisesti toimitettujen tarjousten lukumäärä
0
Osan 7 tiedot
Sopimus/osa tehdään
Sopimuksen tekemisen päivämäärä
9.5.2018
Sopimuksen nimi
Lasten ja nuorten ammatillinen tukihenkilötyö
1. Toimittajan nimi ja osoite
Sopimuksen tunniste
Yritys- ja yhteisötunnus
2709659-1
Virallinen nimi
Tukisatama Oy
Postiosoite
Sitratori 3
Postinumero
00420
Postitoimipaikka
Helsinki
Maa
Suomi
Aluekoodi
NUTS-koodi
Helsinki-Uusimaa (FI1B)
Toimittaja on pk-yritys
2. Toimittajan nimi ja osoite
Sopimuksen tunniste
Yritys- ja yhteisötunnus
2609254-8
Virallinen nimi
Koti- ja hoivapalvelu Hoitorinki Oy
Postiosoite
Hongisojantie 478
Postinumero
01900
Postitoimipaikka
Nurmijärvi
Maa
Suomi
Aluekoodi
NUTS-koodi
Helsinki-Uusimaa (FI1B)
Toimittaja on pk-yritys
3. Toimittajan nimi ja osoite
Sopimuksen tunniste
Yritys- ja yhteisötunnus
1906667-5
Virallinen nimi
Debora Oy
Postitoimipaikka
Helsinki
Maa
Suomi
Aluekoodi
NUTS-koodi
Helsinki-Uusimaa (FI1B)
Toimittaja on pk-yritys
4. Toimittajan nimi ja osoite
Sopimuksen tunniste
Yritys- ja yhteisötunnus
2499707-9
Virallinen nimi
Startti Lastensuojelupalvelut Oy
Postitoimipaikka
Helsinki
Maa
Suomi
Aluekoodi
NUTS-koodi
Helsinki-Uusimaa (FI1B)
Toimittaja on pk-yritys
5. Toimittajan nimi ja osoite
Sopimuksen tunniste
Yritys- ja yhteisötunnus
2292973-4
Virallinen nimi
Hyvinvointipalvelut Arjessa Oy
Postitoimipaikka
Nurmijävi
Maa
Suomi
Aluekoodi
NUTS-koodi
Helsinki-Uusimaa (FI1B)
6. Toimittajan nimi ja osoite
Sopimuksen tunniste
Yritys- ja yhteisötunnus
2091003-6
Virallinen nimi
Jatkopolut Oy
Postitoimipaikka
Turenki
Maa
Suomi
Aluekoodi
NUTS-koodi
Kanta-Häme (FI1C2)
Toimittaja on pk-yritys
7. Toimittajan nimi ja osoite
Sopimuksen tunniste
Yritys- ja yhteisötunnus
2547860-9
Virallinen nimi
Etappipolku Ky
Postitoimipaikka
Nurmijärvi
Maa
Suomi
Aluekoodi
NUTS-koodi
Helsinki-Uusimaa (FI1B)
Toimittaja on pk-yritys
8. Toimittajan nimi ja osoite
Sopimuksen tunniste
Yritys- ja yhteisötunnus
2559245-2
Virallinen nimi
Sivukadun Avopalvelu Oy
Postitoimipaikka
Nurmijärvi
Maa
Suomi
Aluekoodi
NUTS-koodi
Helsinki-Uusimaa (FI1B)
Toimittaja on pk-yritys
9. Toimittajan nimi ja osoite
Sopimuksen tunniste
Yritys- ja yhteisötunnus
2559245-2
Virallinen nimi
Ankkurin Huoltamo Oy
Postitoimipaikka
Helsinki
Maa
Suomi
Aluekoodi
NUTS-koodi
Helsinki-Uusimaa (FI1B)
Toimittaja on pk-yritys
10. Toimittajan nimi ja osoite
Sopimuksen tunniste
Yritys- ja yhteisötunnus
2875602-9
Virallinen nimi
Työdynamo
Postitoimipaikka
Turku
Maa
Suomi
Aluekoodi
NUTS-koodi
Varsinais-Suomi (FI1C1)
Toimittaja on pk-yritys
11. Toimittajan nimi ja osoite
Sopimuksen tunniste
Yritys- ja yhteisötunnus
1055737-1
Virallinen nimi
Mansikkapuisto Oy
Postitoimipaikka
Hämeenlinna
Maa
Suomi
Aluekoodi
NUTS-koodi
Kanta-Häme (FI1C2)
Toimittaja on pk-yritys
12. Toimittajan nimi ja osoite
Sopimuksen tunniste
Yritys- ja yhteisötunnus
2091828-1
Virallinen nimi
Uudenmaan Tukitupa Oy
Postitoimipaikka
Järvenpää
Maa
Suomi
Aluekoodi
NUTS-koodi
Helsinki-Uusimaa (FI1B)
Toimittaja on pk-yritys
Tietoa tarjouksista
Saatujen tarjousten lukumäärä
15
Pk-yrityksiltä saatujen tarjousten lukumäärä
0
Muiden EU:n jäsenvaltioiden tarjoajien tekemien tarjousten lukumäärä
0
Muiden kuin EU:n jäsenvaltioiden tarjoajien tekemien tarjousten lukumäärä
0
Sähköisesti toimitettujen tarjousten lukumäärä
0
Osan 8 tiedot
Sopimus/osa tehdään
Sopimuksen tekemisen päivämäärä
9.5.2018
Sopimuksen nimi
Lasten ja nuorten ammatillinen tukihenkilötyö
1. Toimittajan nimi ja osoite
Sopimuksen tunniste
Yritys- ja yhteisötunnus
2709659-1
Virallinen nimi
Tukisatama Oy
Postiosoite
Sitratori 3
Postinumero
00420
Postitoimipaikka
Helsinki
Maa
Suomi
Aluekoodi
NUTS-koodi
Helsinki-Uusimaa (FI1B)
Toimittaja on pk-yritys
2. Toimittajan nimi ja osoite
Sopimuksen tunniste
Yritys- ja yhteisötunnus
2609254-8
Virallinen nimi
Koti- ja hoivapalvelu Hoitorinki Oy
Postiosoite
Hongisojantie 478
Postinumero
01900
Postitoimipaikka
Nurmijärvi
Maa
Suomi
Aluekoodi
NUTS-koodi
Helsinki-Uusimaa (FI1B)
Toimittaja on pk-yritys
3. Toimittajan nimi ja osoite
Sopimuksen tunniste
Yritys- ja yhteisötunnus
1906667-5
Virallinen nimi
Debora Oy
Postitoimipaikka
Helsinki
Maa
Suomi
Aluekoodi
NUTS-koodi
Helsinki-Uusimaa (FI1B)
Toimittaja on pk-yritys
4. Toimittajan nimi ja osoite
Sopimuksen tunniste
Yritys- ja yhteisötunnus
2499707-9
Virallinen nimi
Startti Lastensuojelupalvelut Oy
Postitoimipaikka
Helsinki
Maa
Suomi
Aluekoodi
NUTS-koodi
Helsinki-Uusimaa (FI1B)
Toimittaja on pk-yritys
5. Toimittajan nimi ja osoite
Sopimuksen tunniste
Yritys- ja yhteisötunnus
2292973-4
Virallinen nimi
Hyvinvointipalvelut Arjessa Oy
Postitoimipaikka
Nurmijävi
Maa
Suomi
Aluekoodi
NUTS-koodi
Helsinki-Uusimaa (FI1B)
6. Toimittajan nimi ja osoite
Sopimuksen tunniste
Yritys- ja yhteisötunnus
2091003-6
Virallinen nimi
Jatkopolut Oy
Postitoimipaikka
Turenki
Maa
Suomi
Aluekoodi
NUTS-koodi
Kanta-Häme (FI1C2)
Toimittaja on pk-yritys
7. Toimittajan nimi ja osoite
Sopimuksen tunniste
Yritys- ja yhteisötunnus
2547860-9
Virallinen nimi
Etappipolku Ky
Postitoimipaikka
Nurmijärvi
Maa
Suomi
Aluekoodi
NUTS-koodi
Helsinki-Uusimaa (FI1B)
Toimittaja on pk-yritys
8. Toimittajan nimi ja osoite
Sopimuksen tunniste
Yritys- ja yhteisötunnus
2559245-2
Virallinen nimi
Sivukadun Avopalvelu Oy
Postitoimipaikka
Nurmijärvi
Maa
Suomi
Aluekoodi
NUTS-koodi
Helsinki-Uusimaa (FI1B)
Toimittaja on pk-yritys
9. Toimittajan nimi ja osoite
Sopimuksen tunniste
Yritys- ja yhteisötunnus
2559245-2
Virallinen nimi
Ankkurin Huoltamo Oy
Postitoimipaikka
Helsinki
Maa
Suomi
Aluekoodi
NUTS-koodi
Helsinki-Uusimaa (FI1B)
Toimittaja on pk-yritys
10. Toimittajan nimi ja osoite
Sopimuksen tunniste
Yritys- ja yhteisötunnus
2875602-9
Virallinen nimi
Työdynamo
Postitoimipaikka
Turku
Maa
Suomi
Aluekoodi
NUTS-koodi
Varsinais-Suomi (FI1C1)
Toimittaja on pk-yritys
11. Toimittajan nimi ja osoite
Sopimuksen tunniste
Yritys- ja yhteisötunnus
1055737-1
Virallinen nimi
Mansikkapuisto Oy
Postitoimipaikka
Hämeenlinna
Maa
Suomi
Aluekoodi
NUTS-koodi
Kanta-Häme (FI1C2)
Toimittaja on pk-yritys
12. Toimittajan nimi ja osoite
Sopimuksen tunniste
Yritys- ja yhteisötunnus
2091828-1
Virallinen nimi
Uudenmaan Tukitupa Oy
Postitoimipaikka
Järvenpää
Maa
Suomi
Aluekoodi
NUTS-koodi
Helsinki-Uusimaa (FI1B)
Toimittaja on pk-yritys
Tietoa tarjouksista
Saatujen tarjousten lukumäärä
15
Pk-yrityksiltä saatujen tarjousten lukumäärä
0
Muiden EU:n jäsenvaltioiden tarjoajien tekemien tarjousten lukumäärä
0
Muiden kuin EU:n jäsenvaltioiden tarjoajien tekemien tarjousten lukumäärä
0
Sähköisesti toimitettujen tarjousten lukumäärä
0
Osan 9 tiedot
Sopimus/osa tehdään
Sopimuksen tekemisen päivämäärä
9.5.2018
Sopimuksen nimi
Lasten ja nuorten ammatillinen tukihenkilötyö
1. Toimittajan nimi ja osoite
Sopimuksen tunniste
Yritys- ja yhteisötunnus
2709659-1
Virallinen nimi
Tukisatama Oy
Postiosoite
Sitratori 3
Postinumero
00420
Postitoimipaikka
Helsinki
Maa
Suomi
Aluekoodi
NUTS-koodi
Helsinki-Uusimaa (FI1B)
Toimittaja on pk-yritys
2. Toimittajan nimi ja osoite
Sopimuksen tunniste
Yritys- ja yhteisötunnus
2609254-8
Virallinen nimi
Koti- ja hoivapalvelu Hoitorinki Oy
Postiosoite
Hongisojantie 478
Postinumero
01900
Postitoimipaikka
Nurmijärvi
Maa
Suomi
Aluekoodi
NUTS-koodi
Helsinki-Uusimaa (FI1B)
Toimittaja on pk-yritys
3. Toimittajan nimi ja osoite
Sopimuksen tunniste
Yritys- ja yhteisötunnus
1906667-5
Virallinen nimi
Debora Oy
Postitoimipaikka
Helsinki
Maa
Suomi
Aluekoodi
NUTS-koodi
Helsinki-Uusimaa (FI1B)
Toimittaja on pk-yritys
4. Toimittajan nimi ja osoite
Sopimuksen tunniste
Yritys- ja yhteisötunnus
2499707-9
Virallinen nimi
Startti Lastensuojelupalvelut Oy
Postitoimipaikka
Helsinki
Maa
Suomi
Aluekoodi
NUTS-koodi
Helsinki-Uusimaa (FI1B)
Toimittaja on pk-yritys
5. Toimittajan nimi ja osoite
Sopimuksen tunniste
Yritys- ja yhteisötunnus
2292973-4
Virallinen nimi
Hyvinvointipalvelut Arjessa Oy
Postitoimipaikka
Nurmijävi
Maa
Suomi
Aluekoodi
NUTS-koodi
Helsinki-Uusimaa (FI1B)
6. Toimittajan nimi ja osoite
Sopimuksen tunniste
Yritys- ja yhteisötunnus
2091003-6
Virallinen nimi
Jatkopolut Oy
Postitoimipaikka
Turenki
Maa
Suomi
Aluekoodi
NUTS-koodi
Kanta-Häme (FI1C2)
Toimittaja on pk-yritys
7. Toimittajan nimi ja osoite
Sopimuksen tunniste
Yritys- ja yhteisötunnus
2547860-9
Virallinen nimi
Etappipolku Ky
Postitoimipaikka
Nurmijärvi
Maa
Suomi
Aluekoodi
NUTS-koodi
Helsinki-Uusimaa (FI1B)
Toimittaja on pk-yritys
8. Toimittajan nimi ja osoite
Sopimuksen tunniste
Yritys- ja yhteisötunnus
2559245-2
Virallinen nimi
Sivukadun Avopalvelu Oy
Postitoimipaikka
Nurmijärvi
Maa
Suomi
Aluekoodi
NUTS-koodi
Helsinki-Uusimaa (FI1B)
Toimittaja on pk-yritys
9. Toimittajan nimi ja osoite
Sopimuksen tunniste
Yritys- ja yhteisötunnus
2559245-2
Virallinen nimi
Ankkurin Huoltamo Oy
Postitoimipaikka
Helsinki
Maa
Suomi
Aluekoodi
NUTS-koodi
Helsinki-Uusimaa (FI1B)
Toimittaja on pk-yritys
10. Toimittajan nimi ja osoite
Sopimuksen tunniste
Yritys- ja yhteisötunnus
2875602-9
Virallinen nimi
Työdynamo
Postitoimipaikka
Turku
Maa
Suomi
Aluekoodi
NUTS-koodi
Varsinais-Suomi (FI1C1)
Toimittaja on pk-yritys
11. Toimittajan nimi ja osoite
Sopimuksen tunniste
Yritys- ja yhteisötunnus
1055737-1
Virallinen nimi
Mansikkapuisto Oy
Postitoimipaikka
Hämeenlinna
Maa
Suomi
Aluekoodi
NUTS-koodi
Kanta-Häme (FI1C2)
Toimittaja on pk-yritys
12. Toimittajan nimi ja osoite
Sopimuksen tunniste
Yritys- ja yhteisötunnus
2091828-1
Virallinen nimi
Uudenmaan Tukitupa Oy
Postitoimipaikka
Järvenpää
Maa
Suomi
Aluekoodi
NUTS-koodi
Helsinki-Uusimaa (FI1B)
Toimittaja on pk-yritys
Tietoa tarjouksista
Saatujen tarjousten lukumäärä
15
Pk-yrityksiltä saatujen tarjousten lukumäärä
0
Muiden EU:n jäsenvaltioiden tarjoajien tekemien tarjousten lukumäärä
0
Muiden kuin EU:n jäsenvaltioiden tarjoajien tekemien tarjousten lukumäärä
0
Sähköisesti toimitettujen tarjousten lukumäärä
0
https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/public/procurement/13418/notice/15333/overview


Sosiaalihuoltolain mukaiset tukipalvelut
JÄLKI-ILMOITUS - SOTE JA ERITYISET PALVELUT (TED F21) Lähdejärjestelmä Cloudia Kilpailutus Vastaanotettu Hilmaan 31.12.2019 16:55 Julkaistu Hilmassa 16.1.2019 18:45 Julkaistu TED:issä 17.1.2019 Ilmoituksen numero 2019-001002 TED numero 2019/S 012-025033

lmoituksen kieli
Millä kielellä tämän ilmoituksen sisältö on?
Suomi
Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu
2018/S 025-054868
Hankinnan kohde
Hankinnan lyhyt kuvaus
Lyhyt kuvaus
Hankittavilla palveluilla toteutetaan sosiaalihuoltolain (1301/2014) 3§:n 1 mom. ja 11§:n ja 17§:n mukaisia sosiaalipalveluja ja niihin sisältyviä tukitoimia ja muita toimia, joilla sosiaalihuollon ammattihenkilöt edistävät ja ylläpitävät yksilön toimintakykyä, sosiaalista hyvinvointia, turvallisuutta ja osallisuutta. Hankinnan kohteena ovat seuraavat tukipalvelut: 1) Lasten ja nuorten ammatillinen tukihenkilötyö 2) Vammaispalvelun ammatillinen tukihenkilötyö 3) Aikuissosiaalityön ammatillinen tukihenkilötyö 4) Maahanmuuttajanuorten kotouttamisen tukeminen 5) Maahanmuuttajanuorten kotouttamisen tukeminen ryhmätoimintana 6) Sosiaalihuollon perhetyö 7) Sosiaalihuollon perhetyö työparin kanssa 8) Lapsiperheiden kotipalvelu 9) Lapsiperheiden kotipalvelu työparin kanssa

Hankintanimikkeistö
Pääasiallinen CPV-koodi
Sosiaalityö ja siihen liittyvät palvelut (85300000)
Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä
Tähän hankintaan liittyy puitejärjestelystä sopiminen
Ei ilmoiteta
Menettelyn luonne
Avoin menettely

  Tietoa eri menettelyistä
Hankintamenettelyn keskeiset piirteet
Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin
Osien määrä
9
Osa 1 - Lasten ja nuorten ammatillinen tukihenkilötyö
Osan nimi
Otsikko
Lasten ja nuorten ammatillinen tukihenkilötyö
Kuvaus hankinnasta
Lasten ja nuorten ammatillisen tukihenkilötyön tehtävänä on lasten ja nuorten sekä heidän perheidensä tukeminen ja hyvinvoinnin edistäminen. Tukitoimien tarkoituksena on edistää ja tukea lapsen/nuoren myönteistä kehitystä sekä tukea ja vahvistaa vanhempien, huoltajien ja lapsen/nuoren hoidosta ja kasvatuksesta vastaavien henkilöiden kasvatuskykyä ja -mahdollisuuksia. Ammatillisen tukihenkilötyön keskeisenä tehtävänä on työskennellä lapsen/nuoren edun mukaisesti lapsen ja perheen kanssa nostaen esille lasten/nuoren tarpeita.

Lisätiedot
Hankintanimikkeistö - lisäkoodit
CPV-lisäkoodi(t)
Sosiaalityö ja siihen liittyvät palvelut (85300000)
Aluekoodi
NUTS-koodi
Helsinki-Uusimaa (FI1B1)
Suorituspaikan lisätiedot
Osa 2 - Vammaispalvelun ammatillinen tukihenkilötyö
Osan nimi
Otsikko
Vammaispalvelun ammatillinen tukihenkilötyö
Kuvaus hankinnasta
Ammatillinen tukihenkilötyö on sosiaalihuoltolain perusteella järjestettävä tukitoimi asiakkaiden itsenäistymisen tukemiseksi. Vammaispalveluissa sosiaalihuoltolain mukaista ammatillista tukihenkilö- toimintaa järjestetään muun muassa asperger-, ja autismi- asiakkaille sekä kehitysvammaisille asiakkaille. Tukihenkilötyön tehtävänä on asiakkaiden sekä heidän perheidensä tukeminen ja hyvinvoinnin edistäminen. Työskentelyn tavoitteena voi olla esimerkiksi asiakkaan itsenäistymisen tukeminen, sosiaalisten tilanteiden harjoittelu, elämänhallinnan tukeminen, opiskeluun liittyvä tuki.

Lisätiedot
Hankintanimikkeistö - lisäkoodit
CPV-lisäkoodi(t)
Sosiaalityö ja siihen liittyvät palvelut (85300000)
Aluekoodi
NUTS-koodi
Helsinki-Uusimaa (FI1B1)
Suorituspaikan lisätiedot
Osa 3 - Aikuissosiaalityön ammatillinen tukihenkilötyö
Osan nimi
Otsikko
Aikuissosiaalityön ammatillinen tukihenkilötyö
Kuvaus hankinnasta
Palvelulla toteutetaan sosiaalihuoltolain (1301/2014) 3§:n 1 mom. ja 11§:n ja 17§:n mukaisia sosiaalipalveluja ja niihin sisältyviä tukitoimia ja muita toimia, joilla sosiaalihuollon ammattihenkilöt edistävät ja ylläpitävät yksilön toimintakykyä, sosiaalista hyvinvointia, turvallisuutta ja osallisuutta. Sosiaalipalveluja on järjestettävä 11§:n mukaan muun muassa tueksi jokapäiväisestä elämästä selviytymiseen, asumiseen liittyvään tuen tarpeeseen, sosiaalisen syrjäytymisen torjumiseksi ja osallisuuden edistämiseksi, äkillisiin kriisitilanteisiin liittyvään tuen tarpeeseen, päihteiden ongelma-käytöstä, mielenterveysongelmasta sekä muusta sairaudesta, vammasta tai ikääntymisestä aiheutuvaan tuen tarpeeseen sekä muuhun fyysiseen, psyykkiseen, sosiaaliseen tai kognitiiviseen toimintakykyyn liittyvään tuen tarpeeseen. Palvelulla toteutetaan myös sosiaalihuoltolain 36-38§:n palvelutarpeen mukaisia palveluita.

Lisätiedot
Hankintanimikkeistö - lisäkoodit
CPV-lisäkoodi(t)
Sosiaalityö ja siihen liittyvät palvelut (85300000)
Aluekoodi
NUTS-koodi
Helsinki-Uusimaa (FI1B1)
Suorituspaikan lisätiedot
Osa 4 - Maahanmuuttajanuorten kotouttamisen tukeminen
Osan nimi
Otsikko
Maahanmuuttajanuorten kotouttamisen tukeminen
Kuvaus hankinnasta
Palvelulla toteutetaan kotouttamislain (1386/2010) § 26 ja § 27 ja sosiaalihuoltolain (2014/1301) 17§:n mukaisten, pääsääntöisesti alle 21-vuotiaiden, pakolais- tai turvapaikanhakijataustaisten maahanmuuttajanuorten kotouttaminen ja yhteiskunnallista integraatiota tukevien ryhmätoiminta-, ohjaus- ja tukipalveluja. Palvelun piiriin voi kuulua myös muun ikäisiä ulkomaalaistaustaisia asiakkaita, mutta palveluoston painopiste on nuorissa asiakkaissa. Työn tavoitteena on asiakkaan sosiaalisen syrjäytymisen ehkäisy ja itsenäisen selviytymisen tukeminen yksilöllisten palvelusuunnitelmien perusteella.

Lisätiedot
Hankintanimikkeistö - lisäkoodit
CPV-lisäkoodi(t)
Sosiaalityö ja siihen liittyvät palvelut (85300000)
Aluekoodi
NUTS-koodi
Helsinki-Uusimaa (FI1B1)
Suorituspaikan lisätiedot
Osa 5 - Maahanmuuttajanuorten kotouttamisen tukeminen ryhmätoimintana
Osan nimi
Otsikko
Maahanmuuttajanuorten kotouttamisen tukeminen ryhmätoimintana
Kuvaus hankinnasta
Palvelulla toteutetaan kotouttamislain (1386/2010) § 26 ja § 27 ja sosiaalihuoltolain (2014/1301) 17§:n mukaisten, pääsääntöisesti alle 21-vuotiaiden, pakolais- tai turvapaikanhakijataustaisten maahanmuuttajanuorten kotouttaminen ja yhteiskunnallista integraatiota tukevien ryhmätoiminta-, ohjaus- ja tukipalveluja. Palvelun piiriin voi kuulua myös muun ikäisiä ulkomaalaistaustaisia asiakkaita, mutta palveluoston painopiste on nuorissa asiakkaissa. Työn tavoitteena on asiakkaan sosiaalisen syrjäytymisen ehkäisy ja itsenäisen selviytymisen tukeminen yksilöllisten palvelusuunnitelmien perusteella.

Lisätiedot
Hankintanimikkeistö - lisäkoodit
CPV-lisäkoodi(t)
Sosiaalityö ja siihen liittyvät palvelut (85300000)
Aluekoodi
NUTS-koodi
Helsinki-Uusimaa (FI1B1)
Suorituspaikan lisätiedot
Osa 6 - Sosiaalihuollon perhetyö
Osan nimi
Otsikko
Sosiaalihuollon perhetyö
Kuvaus hankinnasta
Sosiaalihuollon perhetyö on sosiaalihuoltolain perusteella järjestettävä tukitoimi, jonka tavoitteena on tukea perheenjäseniä lasten, nuorten ja heidän perheidensä omassa kasvu- ja kehitysympäristössään. Sosiaalihuollon tukitoimien tarkoituksena on edistää ja tukea lapsen/nuoren myönteistä kehitystä sekä tukea ja vahvistaa vanhempien, huoltajien ja lapsen/nuoren hoidosta ja kasvatuksesta vastaavien henkilöiden kasvatuskykyä ja -mahdollisuuksia. Perhetyön keskeisenä tehtävänä on työskennellä lapsen/nuoren edun mukaisesti koko perheen kanssa nostaen esille erityisesti lasten/nuorten tarpeita.

Lisätiedot
Hankintanimikkeistö - lisäkoodit
CPV-lisäkoodi(t)
Sosiaalityö ja siihen liittyvät palvelut (85300000)
Aluekoodi
NUTS-koodi
Helsinki-Uusimaa (FI1B1)
Suorituspaikan lisätiedot
Osa 7 - Sosiaalihuollon perhetyö työparin kanssa
Osan nimi
Otsikko
Sosiaalihuollon perhetyö työparin kanssa
Kuvaus hankinnasta
Sosiaalihuollon perhetyö on sosiaalihuoltolain perusteella järjestettävä tukitoimi, jonka tavoitteena on tukea perheenjäseniä lasten, nuorten ja heidän perheidensä omassa kasvu- ja kehitysympäristössään. Sen tehtävänä on lasten, nuorten ja heidän perheidensä tukeminen ja hyvinvoinnin edistäminen. Sosiaalihuollon tukitoimien tarkoituksena on edistää ja tukea lapsen/nuoren myönteistä kehitystä sekä tukea ja vahvistaa vanhempien, huoltajien ja lapsen/nuoren hoidosta ja kasvatuksesta vastaavien henkilöiden kasvatuskykyä ja -mahdollisuuksia. Perhetyön keskeisenä tehtävänä on työskennellä lapsen/nuoren edun mukaisesti koko perheen kanssa nostaen esille erityisesti lasten/nuorten tarpeita

Lisätiedot
Hankintanimikkeistö - lisäkoodit
CPV-lisäkoodi(t)
Sosiaalityö ja siihen liittyvät palvelut (85300000)
Aluekoodi
NUTS-koodi
Helsinki-Uusimaa (FI1B1)
Suorituspaikan lisätiedot
Osa 8 - Lapsiperheiden kotipalvelu
Osan nimi
Otsikko
Lapsiperheiden kotipalvelu
Kuvaus hankinnasta
Lapsiperheiden kotipalvelu on sosiaalihuoltolain perusteella järjestettävä sosiaalihuollon tukitoimi, jonka tavoitteena on antaa ennaltaehkäisevää ja varhaista tukea lapsiperheille. Sen tehtävänä on lasten ja heidän perheidensä tukeminen ja hyvinvoinnin edistäminen. Sosiaalihuollon tukitoimien tarkoituksena on edistää ja tukea lapsen myönteistä kehitystä sekä tukea ja vahvistaa vanhempien, huoltajien ja lapsen hoidosta ja kasvatuksesta vastaavien henkilöiden kasvatuskykyä ja -mahdollisuuksia. Lapsiperheiden kotipalvelun keskeisenä tehtävänä on työskennellä lapsen edun mukaisesti, nostaen esille erityisesti lasten tarpeita.

Lisätiedot
Hankintanimikkeistö - lisäkoodit
CPV-lisäkoodi(t)
Sosiaalityö ja siihen liittyvät palvelut (85300000)
Aluekoodi
NUTS-koodi
Helsinki-Uusimaa (FI1B1)
Suorituspaikan lisätiedot
Osa 9 - Lapsiperheiden kotipalvelu työparin kanssa
Osan nimi
Otsikko
Lapsiperheiden kotipalvelu työparin kanssa
Kuvaus hankinnasta
Lapsiperheiden kotipalvelu on sosiaalihuoltolain perusteella järjestettävä sosiaalihuollon tukitoimi, jonka tavoitteena on antaa ennaltaehkäisevää ja varhaista tukea lapsiperheille. Sen tehtävänä on lasten ja heidän perheidensä tukeminen ja hyvinvoinnin edistäminen. Sosiaalihuollon tukitoimien tarkoituksena on edistää ja tukea lapsen myönteistä kehitystä sekä tukea ja vahvistaa vanhempien, huoltajien ja lapsen hoidosta ja kasvatuksesta vastaavien henkilöiden kasvatuskykyä ja -mahdollisuuksia. Lapsiperheiden kotipalvelun keskeisenä tehtävänä on työskennellä lapsen edun mukaisesti, nostaen esille erityisesti lasten tarpeita.

Lisätiedot
Hankintanimikkeistö - lisäkoodit
CPV-lisäkoodi(t)
Sosiaalityö ja siihen liittyvät palvelut (85300000)
Aluekoodi
NUTS-koodi
Helsinki-Uusimaa (FI1B1)
Suorituspaikan lisätiedot
Muutoksenhakumenettely
Virallinen nimi
Markkinaoikeus
Postiosoite
Radanrakentajantie 5
Postinumero
00520
Postitoimipaikka
Helsinki
Maa
Suomi
Verkko-osoite
URL
http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
Sähköpostiosoite
markkinaoikeus@oikeus.fi
Muutoksenhakumenettelyjen määräaikaa (-aikoja) koskevat tarkat tiedot

https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/public/procurement/13418/notice/15333/details


pectus3

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 5 580
 • Liked: 6428
Pohjois-Pohjanmaa kotoutumiskoulutus työvoimakoulutuksena ...
« Vastaus #6607 : 26.03.2020, 10:48:00 »
Maahanmuuttajien kotoutumiskoulutus 2019-2020
HANKINTAILMOITUS - SOTE JA ERITYISET PALVELUT (TED F21) Lähdejärjestelmä Cloudia Kilpailutus Vastaanotettu Hilmaan 31.12.2019 16:45 Julkaistu Hilmassa 6.12.2018 09:00 Julkaistu TED:issä 6.12.2018 Ilmoituksen numero 2018-025253 TED numero 2018/S 235-538219
https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/public/procurement/12568/notice/14371/details

Ilmoituksen kieli
Millä kielellä tämän ilmoituksen sisältö on?
Suomi
Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu
Hankinnan kohde
Hankinnan lyhyt kuvaus
Lyhyt kuvaus
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus pyytää tarjouksia maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksesta työvoimakoulutuksena tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Maahanmuuttajien kotoutumiskoulutus 2019-2020 on jaettu kahteen osaan: 1) Maahanmuuttajien kotoutumiskoulutus, luku- ja kirjoitustaidon moduuli sekä moduulit 1-2 2) Maahanmuuttajien kotoutumiskoulutus, jatkomoduulit Palveluntarjoaja voi jättää tarjouksen joko yhteen tai molempiin tarjouksen osiin, mutta voi tulla valituksi palveluntuottajaksi vain toiseen. Kilpailutuksella hankitaan työvoimakoulutuksena toteutettavaa koulutuspalvelua. Kilpailutettavat koulutukset on eritelty tarjouspyynnön liitteinä olevissa koulutuskuvauksissa (liitteet 1 ja 2).

Hankintanimikkeistö
Pääasiallinen CPV-koodi
Aikuiskoulutuspalvelut ja muut koulutuspalvelut (80400000)
Arvioitu kokonaisarvo
Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä
Tähän hankintaan liittyy puitejärjestelystä sopiminen
Ei ilmoiteta
Puitejärjestelyjen tapauksessa – perustelut, jos kesto on yli neljä vuotta
Menettelyn luonne
Avoin menettely

  Tietoa eri menettelyistä
Hankintamenettelyn keskeiset piirteet
Kilpailutuksella hankitaan työvoimakoulutuksena toteutettavaa koulutuspalvelua. Työvoimakoulutuksella tarkoitetaan työvoimaviranomaisen työvoimapoliittisin perustein hankkimaa aikuiskoulutusta. Hankinta on hankintalain liitteen E mukainen palveluhankinta, joten hankintaan sovelletaan hankintalain kansallisia menettelyjä koskevia säännöksiä. Hankinta ylittää 25 §:n mukaisen sosiaali- ja terveyspalveluiden kansallisen kynnysarvon.

Lisätiedot
Tämän tarjouspyynnön perusteella tehtävien työvoimakoulutushankintojen rahoittamiseen voidaan käyttää sekä kansallista työvoimakoulutuksen hankintaan kohdennettua määrärahaa että ohjelmakauden 2014 -2020 ESR -määrärahaa sekä EGR -määrärahaa.

Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin
Osien määrä
2
Tarjoukset voivat koskea kaikkia osia
Yhdelle tarjoajalle myönnettävien osien enimmäismäärä
1

Osa 1 - Maahanmuuttajien kotoutumiskoulutus, luku- ja kirjoitustaidon moduuli sekä moduulit 1-2
Osan nimi
Otsikko
Maahanmuuttajien kotoutumiskoulutus, luku- ja kirjoitustaidon moduuli sekä moduulit 1-2
Kuvaus hankinnasta
Hankinta on puitehankinta. Hankintayksikkö valitsee yhden toimittajan, jonka kanssa se tekee sopimuksen. Tarjouksen osaa 1 koskien laaditaan oma hankintasopimuksensa valitun palveluntarjoajan kanssa. Tarjouspyynnössä esitetyt hankintamäärät ovat arvioita, eikä sopimus muodosta hankintayksikölle määräostovelvoitetta. Tarjouksen tekemisestä, esittelystä tai muusta menettelyyn osallistumisesta ei makseta tarjoajille korvausta. Palvelun siirtyminen, peruuntuminen tai hankkimatta jättäminen ei aiheuta hankintayksikölle korvausvelvollisuutta. Tarjouspyyntöasiakirjat on saatavilla suomen kielellä.

Lisätiedot
Hankintanimikkeistö - lisäkoodit
CPV-lisäkoodi(t)
Aikuiskoulutuspalvelut ja muut koulutuspalvelut (80400000)
Aluekoodi
NUTS-koodi
Pohjois-Pohjanmaa (FI1D9)
Suorituspaikan lisätiedot
Arvioitu arvo
Sopimuksen tai puitesopimuksen kesto
Aikaväli
2.1.2019 - 31.12.2020
Osa 2 - Maahanmuuttajien kotoutumiskoulutus, jatkomoduulit
Osan nimi
Otsikko
Maahanmuuttajien kotoutumiskoulutus, jatkomoduulit
Kuvaus hankinnasta
Hankinta on puitehankinta. Hankintayksikkö valitsee enintään 2 toimittajaa, joiden kanssa se tekee sopimuksen. Tarjouksen osaa 2 koskien laaditaan oma hankintasopimuksensa valittujen palveluntarjoajien kanssa. Jokaisen palveluntarjoajan kanssa tehdään erillinen sopimus. Tarjouspyynnössä esitetyt hankintamäärät ovat arvioita, eikä sopimus muodosta hankintayksikölle määräostovelvoitetta. Tarjouksen tekemisestä, esittelystä tai muusta menettelyyn osallistumisesta ei makseta tarjoajille korvausta. Palvelun siirtyminen, peruuntuminen tai hankkimatta jättäminen ei aiheuta tarjousyksikölle korvausvelvollisuutta. Tarjouspyyntöasiakirjat on saatavilla suomen kielellä.

Lisätiedot
Hankintanimikkeistö - lisäkoodit
CPV-lisäkoodi(t)
Aikuiskoulutuspalvelut ja muut koulutuspalvelut (80400000)
Aluekoodi
NUTS-koodi
Pohjois-Pohjanmaa (FI1D9)
Suorituspaikan lisätiedot
Arvioitu arvo
Sopimuksen tai puitesopimuksen kesto
Aikaväli
2.1.2019 - 31.12.2020
Muutoksenhakumenettely
Virallinen nimi
Markkinaoikeus
Postiosoite
Radanrakentajantie 5
Postinumero
00520
Postitoimipaikka
Helsinki
Maa
Suomi
Verkko-osoite
URL
http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
Sähköpostiosoite
markkinaoikeus@oikeus.fi
Muutoksenhakumenettelyjen määräaikaa (-aikoja) koskevat tarkat tiedot

Sovellettava oikeusperusta
Julkiset hankinnat Direktiivi 2014/24/EU
Hankinnan nimi
Maahanmuuttajien kotoutumiskoulutus 2019-2020
Viite / diaarinumero
POPELY/2617/2018
Hankinnan tyyppi
Sopimuksen tyyppi
Palvelut
Hankinnan lyhyt kuvaus
Lyhyt kuvaus
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus pyytää tarjouksia maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksesta työvoimakoulutuksena tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Maahanmuuttajien kotoutumiskoulutus 2019-2020 on jaettu kahteen osaan: 1) Maahanmuuttajien kotoutumiskoulutus, luku- ja kirjoitustaidon moduuli sekä moduulit 1-2 2) Maahanmuuttajien kotoutumiskoulutus, jatkomoduulit Palveluntarjoaja voi jättää tarjouksen joko yhteen tai molempiin tarjouksen osiin, mutta voi tulla valituksi palveluntuottajaksi vain toiseen. Kilpailutuksella hankitaan työvoimakoulutuksena toteutettavaa koulutuspalvelua. Kilpailutettavat koulutukset on eritelty tarjouspyynnön liitteinä olevissa koulutuskuvauksissa (liitteet 1 ja 2).

Hankintanimikkeistö
Pääasiallinen CPV-koodi
Aikuiskoulutuspalvelut ja muut koulutuspalvelut (80400000)
Aluekoodi
NUTS-koodi
Pohjois-Pohjanmaa (FI1D9)
Pohjois-Pohjanmaa (FI1D9)
Pääasiallinen suorituspaikka
Arvioitu kokonaisarvo
Menettelyn luonne
Avoin menettely
https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/public/procurement/12568/notice/14371/overview


pectus3

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 5 580
 • Liked: 6428
Aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutus
HANKINTAILMOITUS - SOTE JA ERITYISET PALVELUT (TED F21) Lähdejärjestelmä Cloudia Kilpailutus Vastaanotettu Hilmaan 31.12.2019 16:38 Julkaistu Hilmassa 29.11.2018 18:45 Julkaistu TED:issä 30.11.2018 Ilmoituksen numero 2018-024834 TED numero 2018/S 231-528709
https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/public/procurement/12347/notice/14117/overview

Sovellettava oikeusperusta
Julkiset hankinnat Direktiivi 2014/24/EU
Hankinnan nimi
Aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutus
Viite / diaarinumero
EPOELY/2778/2018
Hankinnan tyyppi
Sopimuksen tyyppi
Palvelut
Hankinnan lyhyt kuvaus
Lyhyt kuvaus
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus järjestää tarjouskilpailun aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen toteuttamisesta. Tämän hankintailmoituksen liitteenä on palvelukuvaus hankinnan kohteesta. Kotoutumiskoulutusta suunnitellaan hankittavaksi ensimmäisellä hankintasopimuksella 12 000 opiskelijatyöpäivää toteutettavaksi vuonna 2019.

Hankintanimikkeistö
Pääasiallinen CPV-koodi
Aikuiskoulutuspalvelut ja muut koulutuspalvelut (80400000)
Aluekoodi
NUTS-koodi
Etelä-Pohjanmaa (FI194)
Pääasiallinen suorituspaikka
Arvioitu kokonaisarvo
3 500 000 EUR
Menettelyn luonne
Avoin menettely

Ilmoituksen kieli
Millä kielellä tämän ilmoituksen sisältö on?
Suomi
Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu
Hankinnan kohde
Hankinnan lyhyt kuvaus
Lyhyt kuvaus
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus järjestää tarjouskilpailun aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen toteuttamisesta. Tämän hankintailmoituksen liitteenä on palvelukuvaus hankinnan kohteesta. Kotoutumiskoulutusta suunnitellaan hankittavaksi ensimmäisellä hankintasopimuksella 12 000 opiskelijatyöpäivää toteutettavaksi vuonna 2019.

Hankintanimikkeistö
Pääasiallinen CPV-koodi
Aikuiskoulutuspalvelut ja muut koulutuspalvelut (80400000)
Arvioitu kokonaisarvo
3500000 EUR
Menettelyn luonne
Avoin menettely

  Tietoa eri menettelyistä
Hankintamenettelyn keskeiset piirteet
Hankinnan kilpailutus toteutetaan avoimella menettelyllä, joka tarkoittaa että tämän hankintailmoituksen ja tarjouspyynnön perusteella kaikki halukkaat toimijat voivat tehdä tarjouksen. Hankintayksikkö tekee hankintapäätöksen valiten kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteella yhden palveluntuottajan, jonka kanssa tehdään hankintasopimus.

Tietoa sähköisistä työnkuluista
Toimittajan on käytettävä sähköistä laskutusta
Hankinnan kuvaus
Kuvaus hankinnasta
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus pyytää tarjousta aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen toteuttamisesta tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Hankittavan työvoimakoulutuksen sisältö on esitetty tarjouspyynnön liitteenä olevassa palvelukuvauksessa liite 1. Hankintayksikkö valitsee yhden toimittajan, jonka kanssa se tekee hankintasopimuksen. Hankinta on kapasiteettihankinta, joka tarkoittaa että hankintasopimus tehdään sovitusta määrästä opiskelijatyöpäiviä, joiden jakamisesta sopimuskauden aikana eri opiskelijaryhmille päättävät TE-toimisto, ELY-keskus ja koulutuksenjärjestäjä. Hankintayksikkö varaa itselleen mahdollisuuden hankkia vain osan tarjouspyynnön kohteena olevista opiskelijatyöpäivistä. Tarjouspyynnön perusteella tehtävien hankintojen määrä toteutuu kunakin talousarviovuonna käytettävissä olevien määrärahojen puitteissa.

Lisätiedot
Hankinnan arvioituun arvoon kohdissa 11.1.5 ja 11.2.6 on laskettu mukaan hankintasopimukseen varattava lisähankintaoikeus eli optioiden määrä. Lisähankintaoikeus on kuvattu tämän ilmoituksen kohdassa IV.I.II.

Hankintanimikkeistö - lisäkoodit
CPV-lisäkoodi(t)
Aluekoodi
NUTS-koodi
Etelä-Pohjanmaa (FI194)
Suorituspaikan lisätiedot
Arvioitu arvo
3 500 000 EUR
Sopimuksen tai puitesopimuksen kesto
Aikaväli
4.2.2019 - 31.12.2021
Muutoksenhakumenettely
Virallinen nimi
Markkinaoikeus
Postiosoite
Radanrakentajantie 5
Postinumero
00520
Postitoimipaikka
Helsinki
Maa
Suomi
Verkko-osoite
URL
http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
Sähköpostiosoite
markkinaoikeus@oikeus.fi
Muutoksenhakumenettelyjen määräaikaa (-aikoja) koskevat tarkat tiedot

Aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutus
HANKINTAILMOITUS - SOTE JA ERITYISET PALVELUT (TED F21) Lähdejärjestelmä Cloudia Kilpailutus Vastaanotettu Hilmaan 31.12.2019 16:38 Julkaistu Hilmassa 29.11.2018 18:45 Julkaistu TED:issä 30.11.2018 Ilmoituksen numero 2018-024834 TED numero 2018/S 231-528709
https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/public/procurement/12347/notice/14117/details


pectus3

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 5 580
 • Liked: 6428
Luku- ja kirjoitustaidon ja kielitason kartoitus
KANSALLINEN HANKINTAILMOITUS Lähdejärjestelmä Cloudia Kilpailutus Vastaanotettu Hilmaan 31.12.2019 16:31 Julkaistu Hilmassa 26.11.2018 17:45 Ilmoituksen numero 2018-024613
https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/public/procurement/11982/notice/13722/details

Hankinnan lyhyt kuvaus
Lyhyt kuvaus
Hankintanimikkeistö
Pääasiallinen CPV-koodi
Aikuiskoulutuspalvelut ja muut koulutuspalvelut (80400000)
Menettelyn luonne
Avoin menettely

  Tietoa eri menettelyistä
Hankintamenettelyä koskevat lisätiedot
Kilpailutuksella hankitaan asiantuntija-arviointina toteutettavaa maahanmuuttajien luku- ja kirjoitustaidon ja kielitason kartoitusta Pohjois-Pohjanmaan TE-toimiston maahanmuuttajataustaisille asiakkaille. Hankinnan arvioitu määrä on enintään 600 kartoitusta. Kartoitukset toteutetaan pääsääntöisesti Oulussa, tarpeen mukaan myös Raahessa. Raahessa arvioidaan toteutettavan enintään 50 kartoitusta. Hankintayksikkö valitsee yhden toimittajan, jonka kanssa se tekee sopimuksen. Hankintayksikkö varaa itselleen oikeuden olla hankkimatta tässä tarjouspyynnössä esitettyä palvelua. Tarjouspyynnössä esitetyt hankintamäärät ovat arvioita, eikä sopimus muodosta hankintayksikölle määräostovelvoitetta. TE-toimisto hankkii asiantuntija-arviointeja asiakkaiden palvelutarpeen mukaisesti. Tarjouskilpailu toteutetaan avointa menettelyä käyttäen. Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa lainsäädäntöä. Hankinta on hankintalain liitteen E mukainen palveluhankinta, joten hankintaan sovelletaan hankintalain kansallisia menettelyjä koskevia säännöksiä. Hankinnassa noudatetaan seuraavia lakeja ja ohjeita - Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016) - Laki julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta (916/2012) - Valtioneuvoston asetus julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta (1073/2012) - Työ- ja elinkeinoministeriön ohje julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain ja asetuksen soveltamisesta (TEM/2376/00.03.05.02/2017) - Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa (JYSE 2014 Palvelut) - Laki kotoutumisen edistämisestä (1386/2010) - palvelussa noudatetaan eurooppalaisen viitekehyksen mukaista kielitaidon arviointia Hankintamenettelyn vaiheet ovat seuraavat: - Tarjousten avaaminen - Tarjoajan soveltuvuuden tarkistaminen - Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkistaminen - Tarjousten vertailu - Hankintapäätöksen teko ja päätöksestä ilmoittaminen sekä hankintasopimuksen valmistelu - Hankintasopimuksen solmiminen. Hankintasopimus syntyy vasta kirjallisen sopimuksen allekirjoittamisella. Hankintayksikkö voi keskeyttää hankintamenettelyn osittain tai kokonaan perustellusta ja todellisesta syystä (hankintalaki). Tarjouksen tekemisestä, esittelystä tai muusta menettelyyn osallistumisesta ei makseta tarjoajille korvausta. Palvelun siirtyminen, peruuntuminen, tai hankkimatta jättäminen ei aiheuta hankintayksikölle korvausvelvollisuutta. Jos palvelun tuottaja käyttää toteutuksessaan alihankkijoita, tulee palvelun tuottajan soveltaa alihankintaa tehdessään tilaajavastuulain (1233/2006) säädöksiä. Tarjouspyyntöasiakirjat ovat saatavissa suomen kielellä.

Hankinnan kuvaus
Kuvaus hankinnasta
Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto pyytää tarjouksia maahanmuuttajataustaisten asiakkaiden luku- ja kirjoitustaidon ja kielitason kartoituksesta tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Kartoitus toteutetaan asiantuntija-arviointina (Laki julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta 916/2012). Hankinnan arvioitu määrä on enintään 600 kartoitusta. Kartoitukset toteutetaan pääsääntöisesti Oulussa, tarpeen mukaan myös Raahessa. Raahessa arvioidaan toteutettavan enintään 50 kartoitusta. Kilpailutettavan palvelun sisältö on esitetty tarjouspyynnön liitteenä olevassa palvelukuvauksessa (liite 1).

Hankintanimikkeistö - lisäkoodit
CPV-lisäkoodi(t)
Aluekoodi
NUTS-koodi
Pohjois-Pohjanmaa (FI1D9)
Pohjois-Pohjanmaa (FI1D9)
Suorituspaikan lisätiedot
Arvioitu arvo
Tarjousten valintaperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
Sopimuksen kesto
Ei ilmoiteta
Muutoksenhakumenettely
Virallinen nimi
Pohjois-Pohjanmaan työ- ja elinkeinotoimisto
Postiosoite
Torikatu 34-40
Postinumero
90100
Postitoimipaikka
Oulu
Maa
Suomi
Verkko-osoite
URL
http://www.te-palvelut.fi/pohjois-pohjanmaa
Sähköpostiosoite
kirjaamo.pohjois-pohjanmaa@te-toimisto.fi
Muutoksenhakumenettelyjen määräaikaa (-aikoja) koskevat tarkat tiedot

https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/public/procurement/11982/notice/13722/details

Hankinnan nimi
Luku- ja kirjoitustaidon ja kielitason kartoitus
Viite / diaarinumero
POPELY/2572/2018
Hankinnan tyyppi
Sopimuksen tyyppi
Palvelut
Hankinnan lyhyt kuvaus
Lyhyt kuvaus
Hankintanimikkeistö
Pääasiallinen CPV-koodi
Aikuiskoulutuspalvelut ja muut koulutuspalvelut (80400000)
Aluekoodi
NUTS-koodi
Pohjois-Pohjanmaa (FI1D9)
Pohjois-Pohjanmaa (FI1D9)
Pääasiallinen suorituspaikka
Menettelyn luonne
Avoin menettely

Työ- ja elinkeinoministeriö, Aleksanterinkatu 4, PL 32, 00023 Valtioneuvosto


pectus3

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 5 580
 • Liked: 6428
Maahanmuuttajien kotoutumiskoulutus, kaksikielinen (suomi/ruotsi). Ensisijaisesti suomen kieli. (Pohjanmaan TE-toimiston Suupohjan rannikkoseudun toimipisteen toiminta-alue, ensisijaisesti Kristiinankaupunki).
KANSALLINEN HANKINTAILMOITUS Lähdejärjestelmä Cloudia Kilpailutus Vastaanotettu Hilmaan 31.12.2019 16:16 Julkaistu Hilmassa 12.11.2018 17:20 Ilmoituksen numero 2018-023543
https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/public/procurement/11588/notice/13304/overview

Hankinnan nimi
Maahanmuuttajien kotoutumiskoulutus, kaksikielinen (suomi/ruotsi). Ensisijaisesti suomen kieli. (Pohjanmaan TE-toimiston Suupohjan rannikkoseudun toimipisteen toiminta-alue, ensisijaisesti Kristiinankaupunki).
Viite / diaarinumero
POHELY/246/2018
Hankinnan tyyppi
Sopimuksen tyyppi
Palvelut
Hankinnan lyhyt kuvaus
Lyhyt kuvaus
Hankintanimikkeistö
Pääasiallinen CPV-koodi
Aikuiskoulutuspalvelut ja muut koulutuspalvelut (80400000)
Aluekoodi
NUTS-koodi
Pohjanmaa (FI195)
Pääasiallinen suorituspaikka
Menettelyn luonne
Avoin menettely
https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/public/procurement/11588/notice/13304/overview

Maahanmuuttajien kotoutumiskoulutus, kaksikielinen (suomi/ruotsi). Ensisijaisesti suomen kieli. (Pohjanmaan TE-toimiston Suupohjan rannikkoseudun toimipisteen toiminta-alue, ensisijaisesti Kristiinankaupunki).
KANSALLINEN HANKINTAILMOITUS Lähdejärjestelmä Cloudia Kilpailutus Vastaanotettu Hilmaan 31.12.2019 16:16 Julkaistu Hilmassa 12.11.2018 17:20 Ilmoituksen numero 2018-023543

Hankinnan lyhyt kuvaus
Lyhyt kuvaus
Hankintanimikkeistö
Pääasiallinen CPV-koodi
Aikuiskoulutuspalvelut ja muut koulutuspalvelut (80400000)

Hankintamenettelyä koskevat lisätiedot
Hankinnassa noudatetaan seuraavia hankinnan tekohetkellä voimassaolevia lakeja ja ohjeita: Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016) Laki tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä (1233/2006) Laki julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta (916/2012) Työ- ja elinkeinoministeriön ohje julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain ja asetuksen soveltamisesta (TEM/2376/00.03.05.02/2017). Yleinen tietosuoja-asetus: Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/679 Kattava luettelo hankinnassa sovellettavista säännöksistä on liitteessä 2 (työvoimakoulutuksen erityisehdot). Hankintayksikkö voi keskeyttää hankintamenettelyn osittain tai kokonaan perustellusta ja todellisesta syystä (Hankintalain 125 §). Tarjoajaa pyydetään ilmoittamaan mitä valtionavustuksia se saa ko. palvelun tuottamiseen. Palvelun tuottaja ei saa saada palkkatukea, sen henkilön palkkakustannuksiin, joka tuottaa hankintasopimuksessa yksilöityä palvelua. ELY-keskus varaa itselleen ja TE-toimistolle oikeuden neuvotella hankintasopimuksen yksityiskohdista. Koulutuspalvelun järjestäjä on velvollinen antamaan työ- ja elinkeinoviranomaisille kaikki ne tiedot, jotka ovat tarpeen sopimuksen valvontaa ja seurantaa varten. Työ- ja elinkeinoviranomaisilla on oikeus tarkistaa hankintahinnan maksatusta koskevat tiedot koulutuspalvelun järjestäjän kirjanpidosta. Palvelujen tuottajalla ei ole oikeutta vaatia ELY-keskukselta korvausta tarjouksen tekemisestä. Tämän tarjouspyynnön perusteella tehtävien hankintojen määrä toteutuu talousarviovuonna käytettävissä olevien määrärahojen puitteissa. Tarjouspyyntöasiakirjat ovat saatavissa suomen kielellä.

Hankinnan kuvaus
Kuvaus hankinnasta
Maahanmuuttajien kotoutumiskoulutus, kaksikielinen (suomi/ruotsi). Ensisijaisesti suomen kieli (Pohjanmaan TE-toimiston Suupohjan rannikkoseudun toimipisteen toiminta-alue, ensisijaisesti Kristiinankaupunki). Pohjanmaan ELY-keskus (jatkossa hankintayksikkö) pyytää tarjouksia tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Hankintayksikkö valitsee palvelun tuottajaksi yhden (1) toimittajan, jonka kanssa tekee sopimuksen. Hankintayksikkö varaa itselleen oikeuden olla hankkimatta kaikkea tässä tarjouspyynnössä esitettyä koulutusta. Hankintayksiköllä on oikeus kilpailuttaa hankinta uudelleen sopimuskauden aikana. Tämän tarjouspyynnön perusteella tehtävien hankintojen määrä toteutuu eduskunnan kullekin sopimusvuodelle myöntämien määrärahojen puitteissa. Palvelussa vahvistetaan tasa-arvosisältöjä ja sukupuolinäkökulmaa hallituksen tasa-arvo-ohjelman mukaisesti. Lähtökohtana on, että työvoimakoulutus on osallistujille maksutonta. Kaikki välttämättömät oppimateriaalikustannukset sisällytetään koulutuksen hintaan. Koulutuksen perustiedot löytyvät liitteessä 1.

Hankintanimikkeistö - lisäkoodit
CPV-lisäkoodi(t)
Aluekoodi
NUTS-koodi
Pohjanmaa (FI195)
Suorituspaikan lisätiedot
Arvioitu arvo
Tarjousten valintaperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
Sopimuksen kesto
Ei ilmoiteta
Muutoksenhakumenettely
Virallinen nimi
Markkinaoikeus
Postiosoite
Radanrakentajantie 5
Postinumero
00520
Postitoimipaikka
Helsinki
Maa
Suomi
Verkko-osoite
URL
http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
Sähköpostiosoite
markkinaoikeus@oikeus.fi
Muutoksenhakumenettelyjen määräaikaa (-aikoja) koskevat tarkat tiedot

https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/public/procurement/11588/notice/13304/details

Työ- ja elinkeinoministeriö, Aleksanterinkatu 4, PL 32, 00023 Valtioneuvosto


pectus3

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 5 580
 • Liked: 6428
kotoutumiskoulutus Turku 5 000 000 EUR ...
« Vastaus #6611 : 26.03.2020, 11:19:28 »
Aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutusten puitejärjestely Turun seudulla 51/2018
HANKINTAILMOITUS (TED F02) Lähdejärjestelmä Product migration subscription Vastaanotettu Hilmaan 31.12.2019 15:52 Julkaistu Hilmassa 4.10.2018 19:45 Julkaistu TED:issä 5.10.2018 Ilmoituksen numero 2018-020482 TED numero 2018/S 192-434304
https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/public/procurement/9794/notice/11245/overview

Sovellettava oikeusperusta
Julkiset hankinnat Direktiivi 2014/24/EU
Hankinnan nimi
Aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutusten puitejärjestely Turun seudulla 51/2018
Viite / diaarinumero
VARELY/2582/2018
Hankinnan tyyppi
Sopimuksen tyyppi
Palvelut
Hankinnan lyhyt kuvaus
Lyhyt kuvaus
Puitejärjestelyn kohteena on Turun seudulla työvoimakoulutuksena toteutettava aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutus Varsinais-Suomen TE-toimiston asiakkaille. Hankintaa voivat lisäksi käyttää ELY-keskuksen ja TE-toimiston toteut-tamat projektit. Hankinta tehdään opiskelijatyöpäivinä.

Hankinta toteutetaan kaksiosaisena niin, että moduulit 1-3 muodostavat ensimmäisen koulutuskokonaisuuden (jäljempänä perusvaihe) ja moduuli 4 muodostaa toi-sen koulutuskokonaisuuden (jäljempänä työelämävaihe).

Tarjouspyynnön mukaiset koulutuskokonaisuudet käsitellään erillisinä hankintoina ja tarjoajat voivat tehdä tarjouksen joko molemmista tai vain toisesta koulutuskokonaisuudesta.

Hankintanimikkeistö
Pääasiallinen CPV-koodi
Aikuiskoulutuspalvelut ja muut koulutuspalvelut (80400000)
Aluekoodi
NUTS-koodi
Varsinais-Suomi (FI1C1)
Varsinais-Suomi (FI1C1)
Pääasiallinen suorituspaikka
Arvioitu kokonaisarvo
5 000 000 EUR
Menettelyn luonne
Avoin menettely

https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/public/procurement/9794/notice/11245/details

Ilmoituksen kieli
Millä kielellä tämän ilmoituksen sisältö on?
Suomi
Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu
Hankinnan kohde
Hankinnan lyhyt kuvaus
Lyhyt kuvaus
Puitejärjestelyn kohteena on Turun seudulla työvoimakoulutuksena toteutettava aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutus Varsinais-Suomen TE-toimiston asiakkaille. Hankintaa voivat lisäksi käyttää ELY-keskuksen ja TE-toimiston toteut-tamat projektit. Hankinta tehdään opiskelijatyöpäivinä.

Hankinta toteutetaan kaksiosaisena niin, että moduulit 1-3 muodostavat ensimmäisen koulutuskokonaisuuden (jäljempänä perusvaihe) ja moduuli 4 muodostaa toi-sen koulutuskokonaisuuden (jäljempänä työelämävaihe).

Tarjouspyynnön mukaiset koulutuskokonaisuudet käsitellään erillisinä hankintoina ja tarjoajat voivat tehdä tarjouksen joko molemmista tai vain toisesta koulutuskokonaisuudesta.

Hankintanimikkeistö
Pääasiallinen CPV-koodi
Aikuiskoulutuspalvelut ja muut koulutuspalvelut (80400000)
Arvioitu kokonaisarvo
5000000 EUR
Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä
Tähän hankintaan liittyy puitejärjestelystä sopiminen
Puitejärjestely useampien toimijoiden kanssa
Puitejärjestelyn osallistujien suunniteltu enimmäismäärä
5
Puitejärjestelyjen tapauksessa – perustelut, jos kesto on yli neljä vuotta
Menettelyn luonne
Avoin menettely

  Tietoa eri menettelyistä
Tietoa GPA sopimuksesta
Hankintaan sovelletaan WTO:n julkisia hankintoja koskevaa GPA-sopimusta
Tietoa sähköisistä työnkuluista
Toimittajan on käytettävä sähköistä laskutusta
Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin
Osien määrä
2
Tarjoukset voivat koskea kaikkia osia
Osa 1 - Aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen perusvaihe
Osan nimi
Otsikko
Aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen perusvaihe
Kuvaus hankinnasta
Katso tarjouspyyntöasiakirjasta.

Lisätiedot
Hankintanimikkeistö - lisäkoodit
CPV-lisäkoodi(t)
Aikuiskoulutuspalvelut ja muut koulutuspalvelut (80400000)
Aluekoodi
NUTS-koodi
Varsinais-Suomi (FI1C1)
Suorituspaikan lisätiedot
Arvioitu arvo
3 500 000 EUR
Tarjousten valintaperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
Sopimuksen kesto
Kesto kuukausissa
36
Tätä sopimusta voidaan jatkaa
Sopimuksen jatkamisen kuvaus
Hankinnat sisältävät kaksi optiota.

Tietoa lisähankintamahdollisuuksista (optioista)
Lisähankintamahdollisuudet
Kuvaus lisähankintamahdollisuuksista
Hankinnat sisältävät kaksi optiota.

Osa 2 - Aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutusten työelämävaihe
Osan nimi
Otsikko
Aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutusten työelämävaihe
Kuvaus hankinnasta
Katso lisätietoja tarjouspyynnöstä.

Lisätiedot
Hankintanimikkeistö - lisäkoodit
CPV-lisäkoodi(t)
Aikuiskoulutuspalvelut ja muut koulutuspalvelut (80400000)
Aluekoodi
NUTS-koodi
Varsinais-Suomi (FI1C1)
Suorituspaikan lisätiedot
Arvioitu arvo
1 500 000 EUR
Tarjousten valintaperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
Sopimuksen kesto
Kesto kuukausissa
36
Tätä sopimusta voidaan jatkaa
Sopimuksen jatkamisen kuvaus
Hankinta sisältää kaksi optiota.

Tietoa lisähankintamahdollisuuksista (optioista)
Lisähankintamahdollisuudet
Kuvaus lisähankintamahdollisuuksista
Hankinta sisältää kaksi optiota.

Muutoksenhakumenettely
Virallinen nimi
Markkinaoikeus
Postiosoite
Radanrakentajantie 5
Postinumero
00520
Postitoimipaikka
Helsinki
Maa
Suomi
Verkko-osoite
URL
http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
Sähköpostiosoite
markkinaoikeus@oikeus.fi
Muutoksenhakumenettelyjen määräaikaa (-aikoja) koskevat tarkat tiedot

https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/public/procurement/9794/notice/11245/details

Työ- ja elinkeinoministeriö, Aleksanterinkatu 4, PL 32, 00023 Valtioneuvosto


pectus3

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 5 580
 • Liked: 6428
Tietopyyntö KV-osaamista maahanmuuttajille : Markkinakartoitus
« Vastaus #6612 : 26.03.2020, 11:22:35 »
Tietopyyntö/Markkinakartoitus hankinnasta: KV-osaamista maahanmuuttajille
KANSALLINEN ENNAKKOILMOITUS / MARKKINAKARTOITUS Lähdejärjestelmä Cloudia Kilpailutus Vastaanotettu Hilmaan 31.12.2019 15:51 Julkaistu Hilmassa 10.9.2018 18:35 Ilmoituksen numero 2018-018829
https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/public/procurement/8823/notice/10201/overview

Hankinnan nimi
Tietopyyntö/Markkinakartoitus hankinnasta: KV-osaamista maahanmuuttajille
Viite / diaarinumero
HAMELY/1021/2018
Hankinnan tyyppi
Sopimuksen tyyppi
Palvelut
Hankinnan lyhyt kuvaus
Lyhyt kuvaus
Hankintanimikkeistö
Pääasiallinen CPV-koodi
Aikuiskoulutuspalvelut ja muut koulutuspalvelut (80400000)
Aluekoodi
NUTS-koodi
Pääasiallinen suorituspaikka

https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/public/procurement/8823/notice/10201/overview

Hankinnan lyhyt kuvaus
Lyhyt kuvaus
Hankintanimikkeistö
Pääasiallinen CPV-koodi
Aikuiskoulutuspalvelut ja muut koulutuspalvelut (80400000)
Hankintamenettelyä koskevat lisätiedot
Hankinnan kuvaus
Kuvaus hankinnasta
Tämä asiakirja ei ole hankintailmoitus tai tarjouspyyntö vaan tarkentava markkinakartoitus eli tietopyyntö. Markkinakartoituksen tavoitteena on saada kattavasti hankintaa koskevaa tietoa, jotta suunnitteilla oleva tarjouskilpailu ja hankittavan palvelun sisältö voidaan toteuttaa mahdollisimman tarkoituksenmukaisella tavalla. Hankintayksikkö ei sitoudu toteuttamaan hankin-taa. Esitettyihin kysymyksiin vastaukset sekä kommentit ja mielipiteet voi antaa vapaaehtoisesti. Osallistuminen hankinnan suunnitteluun tässä vaiheessa ei anna organisaatiollenne tai muillekaan organisaatioille, joilta pyydämme näkemyksiä tähän asiaan liittyen, etulyöntiasemaa tulevassa mahdollisessa tarjouskilpailussa. Päätökset mahdollisen hankintaprosessin käynnistämisestä tehdään vuoden 2018 aikana.

Hankintanimikkeistö - lisäkoodit
CPV-lisäkoodi(t)
Aluekoodi
NUTS-koodi
Suorituspaikan lisätiedot
Arvioitu arvo

https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/public/procurement/8823/notice/10201/details

Työ- ja elinkeinoministeriö, Aleksanterinkatu 4, PL 32, 00023 Valtioneuvosto


pectus3

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 5 580
 • Liked: 6428
Hankinnan nimi: Pakolaislasten Leiri- ja kurssikeskusvaraukset ...
« Vastaus #6613 : 26.03.2020, 11:26:39 »
Leiri- ja kurssikeskusvaraukset
KANSALLINEN HANKINTAILMOITUS Lähdejärjestelmä Product migration subscription Vastaanotettu Hilmaan 31.12.2019 15:51 Julkaistu Hilmassa 11.9.2018 13:30 Ilmoituksen numero 2018-018813
https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/public/procurement/8816/notice/10193/overview

Hankinnan nimi
Leiri- ja kurssikeskusvaraukset
Viite / diaarinumero
Pakolaislasten ja -nuorten kurssit
Hankinnan tyyppi
Sopimuksen tyyppi
Palvelut
Hankinnan lyhyt kuvaus
Lyhyt kuvaus
Hankintanimikkeistö
Pääasiallinen CPV-koodi
Majoituspalvelut (98341000)
Aluekoodi
NUTS-koodi
MANNER-SUOMI (FI1)
Pääasiallinen suorituspaikka
Menettelyn luonne
Avoin menettely
Liitteet ja linkit
https://vanha.hankintailmoitukset.fi/fi/notice/attachment/343683/Tarjouspohja+2019.docx

Työ- ja elinkeinoministeriö, Aleksanterinkatu 4, PL 32, 00023 Valtioneuvosto

Hankinnan lyhyt kuvaus
Lyhyt kuvaus
Hankintanimikkeistö
Pääasiallinen CPV-koodi
Majoituspalvelut (98341000)
Menettelyn luonne
Avoin menettely

  Tietoa eri menettelyistä
Hankintamenettelyä koskevat lisätiedot
Tarjouksen voi tehdä yhdestä tai useammasta kurssiviikosta. Tarjouksesta tulee käydä ilmi ajankohta, jota tarjous koskee.

Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin
Osien määrä
undefined
Osa 1 -
Osan nimi
Otsikko
Kuvaus hankinnasta
Kesälukioseura järjestää kesäisin Suomessa asuville pakolaislapsille ja -nuorille leirimuotoisia oman äidinkielen ja kulttuurin kursseja sekä maahanmuuttajakesälukioita. Kesälukioseura etsii kesän 2019 kursseja varten leiri- ja kurssikeskuksia eri puolilta Suomea. Valintakriteereinä ovat turvallisuus, kokonaisedullisuus, luonnonläheisyys, kulkuyhteydet, riittävät opetus- ja harrastetilat, majoitus ja ylläpito sekä ajankohta. Oman äidinkielen ja kulttuurin kursseja järjestetään kahdeksalle eri ryhmälle. Pituudeltaan kurssit ovat viikon mittaisia (6 vrk) ja ne ajoittuvat koulujen kesälomakaudelle. Kursseille osallistuu noin 30-40 iältään 7–14-vuotiasta lasta sekä 6-9 omakielistä opettajaa. Maahanmuuttajakesälukioita järjestetään kaksi. Pituudeltaan maahanmuuttajakesälukiot ovat 7 vrk (esim. maanantaista maanantaihin) ja niihin osallistuu kumpaankin noin 20-26 iältään 15–19-vuotiasta nuorta sekä 8–10 ohjaajaa. Maahanmuuttajakesälukiot ajoittuvat kesä-heinäkuulle.

Kesälukioseura suunnittelee ja toimeenpanee kurssit sekä vastaa kurssien käytännön järjestelyistä, opettajien rekrytoinnista ja valmentamisesta työhönsä sekä kurssien toteutuksen valvonnasta ja raportoinnista. Kurssien opettajatiimit vastaavat kurssien opetuksesta ja ohjelmasta. Kurssien järjestämisestä aiheutuvat kulut katetaan sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen myöntämällä avustuksella Veikkauksen tuotoista.

Hankintanimikkeistö - lisäkoodit
CPV-lisäkoodi(t)
Aluekoodi
NUTS-koodi
MANNER-SUOMI (FI1)
Suorituspaikan lisätiedot
Arvioitu arvo
Tarjousten valintaperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
Sopimuksen kesto
Aikaväli
3.6.2019 - 2.8.2019
Muutoksenhakumenettely
Virallinen nimi
Markkinaoikeus
Postiosoite
Radanrakentajantie 5
Postinumero
00520
Postitoimipaikka
Helsinki
Maa
Suomi
Verkko-osoite
URL
http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
Sähköpostiosoite
markkinaoikeus@oikeus.fi
Muutoksenhakumenettelyjen määräaikaa (-aikoja) koskevat tarkat tiedot

https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/public/procurement/8816/notice/10193/details


pectus3

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 5 580
 • Liked: 6428
Yleissivistävän palvelut maahanmuuttajille Pohjois-Pohjanmaa ...
« Vastaus #6614 : 26.03.2020, 11:30:19 »
Tietopyyntö: maahanmuuttajien kotoutumiskoulutus, puitejärjestely
KANSALLINEN ENNAKKOILMOITUS / MARKKINAKARTOITUS Lähdejärjestelmä Cloudia Kilpailutus Vastaanotettu Hilmaan 31.12.2019 15:51 Julkaistu Hilmassa 12.9.2018 11:39 Ilmoituksen numero 2018-018963
https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/public/procurement/8907/notice/10286/details

Hankinnan lyhyt kuvaus
Lyhyt kuvaus
Hankintanimikkeistö
Pääasiallinen CPV-koodi
Yleissivistävän ja ammatillisen koulutuksen palvelut (80000000)
Hankintamenettelyä koskevat lisätiedot
Hankinnan kuvaus
Kuvaus hankinnasta
Tämä asiakirja ei ole hankintailmoitus tai tarjouspyyntö vaan tarkentava markkinakartoitus eli tietopyyntö. Tällä tietopyynnöllä on tarkoitus selvittää Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen alueella toteutettavien kotoutumiskoulutusten hankintaan liittyviä kysymyksiä. ELY-keskuksen tavoitteena on tämän tietopyynnön avulla parantaa hankittavien kotoutumiskoulutusten laatua ja lisätä koulutuksen vaikuttavuutta esim. kannustavilla tulospalkkioilla. Tietopyyntöön vastaamalla voitte vaikuttaa työvoimakoulutushankintojen kehittämiseen sekä toimivaan tulosperusteiseen palkkiojärjestelmään. Hankintayksikkö ei tällä markkinakartoituksella sitoudu toteuttamaan tietopyynnön kohteena olevaa koulutushankintaa. Päätökset mahdollisen hankintaprosessin käynnistämisestä, hankinnan sisällöistä ja toteuttamistavoista tehdään markkinakartoituksen jälkeen.

Hankintanimikkeistö - lisäkoodit
CPV-lisäkoodi(t)
Aluekoodi
NUTS-koodi
Pohjois-Pohjanmaa (FI1D9)
Suorituspaikan lisätiedot
Arvioitu arvo


Hankinnan nimi
Tietopyyntö: maahanmuuttajien kotoutumiskoulutus, puitejärjestely
Viite / diaarinumero
POPELY/1882/2018
Hankinnan tyyppi
Sopimuksen tyyppi
Palvelut
Hankinnan lyhyt kuvaus
Lyhyt kuvaus
Hankintanimikkeistö
Pääasiallinen CPV-koodi
Yleissivistävän ja ammatillisen koulutuksen palvelut (80000000)
Aluekoodi
NUTS-koodi
Pohjois-Pohjanmaa (FI1D9)
Pääasiallinen suorituspaikka

https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/public/procurement/8907/notice/10286/overview

Virallinen nimi
Pohjois- Pohjanmaan Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Postiosoite
PL 86
Postinumero
90101
Postitoimipaikka
Oulu
Maa
Suomi
Aluekoodi
NUTS-koodi
Pohjois-Pohjanmaa (FI1D9)
Verkko-osoite
URL
http://www.ely-keskus.fi
Sähköpostiosoite
tyovoimakoulutus.pohjois-pohjanmaa@ely-keskus.fiHMV

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 950
 • Liked: 1024
Vs: Keskitetty pectus3 kokoomaketju
« Vastaus #6615 : 26.03.2020, 11:32:00 »
Kiitos pectus3 että jaksat tätäkin hommaa jatkaa näin poikkeusoloissa. Näihin varmasti palataan vielä joskus jollain tavalla kun kriisi on ohitse.
Katsotaan sitten mihin kaikkeen sitä rahaa on haaskattu kun paljon tärkeämpiäkin kohteita olisi ollut.
Aika menee arvellessa, päivä päätä käännellessä.

pectus3

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 5 580
 • Liked: 6428
kotoutumiskoulutus, Kuopio puitejärjestely ...
« Vastaus #6616 : 26.03.2020, 11:37:25 »
Aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutus, Kuopio, puitejärjestely
KANSALLINEN HANKINTAILMOITUS Lähdejärjestelmä Cloudia Kilpailutus Vastaanotettu Hilmaan 31.12.2019 15:52 Julkaistu Hilmassa 28.9.2018 13:35 Ilmoituksen numero 2018-020138
https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/public/procurement/9576/notice/11005/details#notice11005

Hankinnan lyhyt kuvaus
Lyhyt kuvaus
Hankintanimikkeistö
Pääasiallinen CPV-koodi
Aikuiskoulutuspalvelut ja muut koulutuspalvelut (80400000)
Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä
Tähän hankintaan liittyy puitejärjestelystä sopiminen
Ei ilmoiteta
Puitejärjestelyjen tapauksessa – perustelut, jos kesto on yli neljä vuotta
Menettelyn luonne
Avoin menettely

  Tietoa eri menettelyistä
Hankintamenettelyä koskevat lisätiedot
Hankinnassa noudatetaan seuraavia lakeja ja ohjeita - Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016) - Laki julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta 916/2012 5. luku - Valtioneuvoston asetus julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta 1073/2012 - Laki kotoutumisen edistämisestä (1386/2010) - Kattava luettelo hankinnassa sovellettavista säännöksistä on liitteessä 3 (työvoimakoulutuksen erityisehdot). Hankintayksikkö voi keskeyttää hankintamenettelyn perustellusta ja todellisesta syystä (hankintalain 125 §). Tarjouksen tekemisestä, esittelystä tai muusta menettelyyn osallistumisesta ei makseta tarjoajille korvausta. Palvelun siirtyminen, peruuntuminen tai hankkimatta jättäminen ei aiheuta hankintayksikölle korvausvelvollisuutta. Tarjous on tehtävä suomen kielellä.

Hankinnan kuvaus
Kuvaus hankinnasta
Kilpailutettava koulutus on esitetty tarjouspyynnön liitteenä olevassa tarkennetussa koulutuskuvauksessa (liite 1). Hankintayksikkö valitsee kaksi (2) toimittajaa, joiden kanssa hankintayksikkö tekee sopimukset. Hankintayksikkö varaa itselleen oikeuden olla hankkimatta tässä tarjouspyynnössä esitettyä koulutusta. Tämän tarjouspyynnön perusteella tehtävä hankinta toteutuu talousarviovuonna käytettävissä olevien määrärahojen puitteissa.

Hankintanimikkeistö - lisäkoodit
CPV-lisäkoodi(t)
Aluekoodi
NUTS-koodi
Suorituspaikan lisätiedot
Arvioitu arvo
Tarjousten valintaperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
Sopimuksen kesto
Ei ilmoiteta
Muutoksenhakumenettely
Virallinen nimi
Markkinaoikeus
Postiosoite
Radanrakentajantie 5
Postinumero
00520
Postitoimipaikka
Helsinki
Maa
Suomi
Verkko-osoite
URL
http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
Sähköpostiosoite
markkinaoikeus@oikeus.fi
Muutoksenhakumenettelyjen määräaikaa (-aikoja) koskevat tarkat tiedot

Työ- ja elinkeinoministeriö, Aleksanterinkatu 4, PL 32, 00023 Valtioneuvosto

https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/public/procurement/9576/notice/11005/details#notice11005

Hankinnan nimi
Aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutus, Kuopio, puitejärjestely
Viite / diaarinumero
POSELY/1384/2018
Hankinnan tyyppi
Sopimuksen tyyppi
Palvelut
Hankinnan lyhyt kuvaus
Lyhyt kuvaus
Hankintanimikkeistö
Pääasiallinen CPV-koodi
Aikuiskoulutuspalvelut ja muut koulutuspalvelut (80400000)
Aluekoodi
NUTS-koodi
Pääasiallinen suorituspaikka
Menettelyn luonne
Avoin menettely
https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/public/procurement/9576/notice/11005/overview


pectus3

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 5 580
 • Liked: 6428
Aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutus/Joensuun seutu
HANKINTAILMOITUS - SOTE JA ERITYISET PALVELUT (TED F21) Lähdejärjestelmä Cloudia Kilpailutus Vastaanotettu Hilmaan 31.12.2019 15:52 Julkaistu Hilmassa 28.9.2018 19:45 Julkaistu TED:issä 29.9.2018 Ilmoituksen numero 2018-020121 TED numero 2018/S 188-425590
https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/public/procurement/9568/notice/10995/overview

Sovellettava oikeusperusta
Julkiset hankinnat Direktiivi 2014/24/EU
Hankinnan nimi
Aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutus/Joensuun seutu
Viite / diaarinumero
POKELY/481/2018
Hankinnan tyyppi
Sopimuksen tyyppi
Palvelut
Hankinnan lyhyt kuvaus
Lyhyt kuvaus
Hankinnan kohteena on Joensuun seudun maahanmuuttajataustaisille asiakkaille tarjottava aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutus.

Hankintanimikkeistö
Pääasiallinen CPV-koodi
Aikuiskoulutuspalvelut ja muut koulutuspalvelut (80400000)
Aluekoodi
NUTS-koodi
Pohjois-Karjala (FI1D3)
Pääasiallinen suorituspaikka
Arvioitu kokonaisarvo
Menettelyn luonne
Avoin menettely
https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/public/procurement/9568/notice/10995/overview

Ilmoituksen kieli
Millä kielellä tämän ilmoituksen sisältö on?
Suomi
Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu
Hankinnan kohde
Hankinnan lyhyt kuvaus
Lyhyt kuvaus
Hankinnan kohteena on Joensuun seudun maahanmuuttajataustaisille asiakkaille tarjottava aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutus.

Hankintanimikkeistö
Pääasiallinen CPV-koodi
Aikuiskoulutuspalvelut ja muut koulutuspalvelut (80400000)
Arvioitu kokonaisarvo
Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä
Tähän hankintaan liittyy puitejärjestelystä sopiminen
Ei ilmoiteta
Puitejärjestelyjen tapauksessa – perustelut, jos kesto on yli neljä vuotta
Menettelyn luonne
Avoin menettely

  Tietoa eri menettelyistä
Hankintamenettelyn keskeiset piirteet
Hankinnan kuvaus
Kuvaus hankinnasta
Hankinnan kohteena on Joensuun seudun maahanmuuttajataustaisille työnhakija-asiakkaille tarjottava aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutus. Kilpailutettava koulutus on kuvattu tarkemmin tarjouspyynnön liitteenä olevassa palvelukuvauksessa (liite 1). Hankintayksikkö valitsee kolme (3) palvelun tuottajaa, joiden kanssa tekee puitesopimuksen. Toteutettavien opiskelijatyöpäivien määrä jaetaan tasan puitejärjestelyyn hyväksyttyjen palvelun tuottajien kesken. Tarjouspyynnössä/palvelukuvauksessa esitetyt hankintamäärät ovat arvioita, eikä sopimus muodosta tilaajalle määräostovelvoitetta. Hankintayksikkö varaa itselleen oikeuden olla hankkimatta tässä tarjouspyynnössä esitettyä koulutusta. Hankintayksikkö varaa itselleen oikeuden toteuttaa tällä tarjouspyynnöllä hankittavan koulutuksen tarvittaessa ESR -rahoituksella.

Lisätiedot
Hankintanimikkeistö - lisäkoodit
CPV-lisäkoodi(t)
Aluekoodi
NUTS-koodi
Pohjois-Karjala (FI1D3)
Suorituspaikan lisätiedot
Arvioitu arvo
Sopimuksen tai puitesopimuksen kesto
Kesto kuukausissa
48
Muutoksenhakumenettely
Virallinen nimi
Markkinaoikeus
Postiosoite
Radanrakentajantie 5
Postinumero
00520
Postitoimipaikka
Helsinki
Maa
Suomi
Verkko-osoite
URL
http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
Sähköpostiosoite
markkinaoikeus@oikeus.fi
Muutoksenhakumenettelyjen määräaikaa (-aikoja) koskevat tarkat tiedot

https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/public/procurement/9568/notice/10995/details


pectus3

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 5 580
 • Liked: 6428
Tietopyyntö/markkinakartoitus palveluntuottajille Aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen suunnitteluun
KANSALLINEN ENNAKKOILMOITUS / MARKKINAKARTOITUS Lähdejärjestelmä Cloudia Kilpailutus Vastaanotettu Hilmaan 31.12.2019 15:53 Julkaistu Hilmassa 12.10.2018 19:00 Ilmoituksen numero 2018-021364
https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/public/procurement/10318/notice/11830/overview

Hankinnan nimi
Tietopyyntö/markkinakartoitus palveluntuottajille Aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen suunnitteluun
Viite / diaarinumero
EPOELY/2523/2018
Hankinnan tyyppi
Sopimuksen tyyppi
Palvelut
Hankinnan lyhyt kuvaus
Lyhyt kuvaus
Hankintanimikkeistö
Pääasiallinen CPV-koodi
Aikuiskoulutuspalvelut ja muut koulutuspalvelut (80400000)
Aluekoodi
NUTS-koodi
Etelä-Pohjanmaa (FI194)
Pääasiallinen suorituspaikka


Hankinnan lyhyt kuvaus
Lyhyt kuvaus
Hankintanimikkeistö
Pääasiallinen CPV-koodi
Aikuiskoulutuspalvelut ja muut koulutuspalvelut (80400000)
Hankintamenettelyä koskevat lisätiedot
Hankinnan kuvaus
Kuvaus hankinnasta
Kyseessä ei ole tarjouspyyntö eikä palveluntuottajia pyydetä toimittamaan tarjouksia, eikä tietopyynnön julkaisemisella aloiteta tarjouskilpailua. Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus valmistelee parhaillaan aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen hankintaa vuodelle 2019. Tulevaan sopimukseen lisätään optiomahdollisuudet vähintään kahdelle seuraavalle vuodelle. Perusopimuksen laajuus arvioidaan olevan 20 000 opiskelijatyöpäivää. Etelä-Pohjanmaan TE-toimistossa oli elokuussa 2018 työttömiä maahanmuuttaja-asiakkaita 265. Samana ajanjaksona työvoimakoulutukseen osallistui 112 henkilöä. Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on hankkinut aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutusta noin 23 000 opiskelijatyöpäivää vuodelle 2018. Työvoimakoulutuksena järjestettävä kotoutumiskoulutus perustuu OPH:n määräykseen ja ohjeeseen aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen perusteista (liite 2). Työ- ja elinkeinoministeriö laati vuonna 2016 yhdessä Opetushallituksen kanssa aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutukseen uusia, vaihtoehtoisia toteutusmalleja. Monipuolisemmilla toteutusmalleilla tavoitellaan kotoutujien nopeampaa ja sujuvampaa siirtymistä työelämään ja jatko-opintoihin nivomalla opintoihin työelämäyhteyttä ja ammatillisia opintoja (liite 3). Tämän tietopyynnön tarkoituksena on kartoittaa markkinoita ja saada palveluntuottajilta ehdotuksia ja näkemyksiä toimivan kotoutumiskoulutuksen järjestämiseksi Etelä-Pohjanmaan TE-toimiston maahanmuuttaja-asiakkaille. Tietopyynnöllä kerättyjä ehdotuksia tullaan hyödyntämään kuluvan vuoden aikana julkaistavassa tarjouspyynnössä. Toivomme vastauksissanne näkemyksiä miten palvelukuvaksessa esitetty kaavio toimii kotoutumiskoulutuksen konkreettisessa toteutuksessa huomioiden koulutukseen ohjattavien opiskelijoiden määrä. Tietopyynnössä haettavat ehdotukset on yksilöity liitteessä 1.

Hankintanimikkeistö - lisäkoodit
CPV-lisäkoodi(t)
Aluekoodi
NUTS-koodi
Etelä-Pohjanmaa (FI194)
Suorituspaikan lisätiedot
Arvioitu arvo
https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/public/procurement/10318/notice/11830/details


pectus3

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 5 580
 • Liked: 6428
Maahanmuuttajien oppimisvalmiuksien kartoitus Etelä-Savo ...
« Vastaus #6619 : 26.03.2020, 11:46:58 »
Maahanmuuttajien suomen kielen lähtötason ja oppimisvalmiuksien kartoitus
KANSALLINEN HANKINTAILMOITUS Lähdejärjestelmä Cloudia Kilpailutus Vastaanotettu Hilmaan 31.12.2019 16:00 Julkaistu Hilmassa 29.10.2018 17:29 Ilmoituksen numero 2018-022469
https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/public/procurement/10987/notice/12612/overview


Hankinnan nimi
Maahanmuuttajien suomen kielen lähtötason ja oppimisvalmiuksien kartoitus
Viite / diaarinumero
ESAELY/838/2018
Hankinnan tyyppi
Sopimuksen tyyppi
Palvelut
Hankinnan lyhyt kuvaus
Lyhyt kuvaus
Hankintanimikkeistö
Pääasiallinen CPV-koodi
Aikuiskoulutuspalvelut ja muut koulutuspalvelut (80400000)
Aluekoodi
NUTS-koodi
Etelä-Savo (FI1D1)
Pääasiallinen suorituspaikka
Menettelyn luonne
Avoin menettely

Kuvaus hankinnasta
Puitejärjestelyn kohteena on maahanmuuttajien suomen kielen lähtötasoarviointi Etelä-Savon ELY-keskuksen alueelle. Lähtötasoarviointi kotoutumisen edistämisestä annetun lain 9 §:ssä tarkoitettua maahanmuuttajien alkukartoitusta. Lähtötasoarviointi toteutetaan asiantuntija-arviointina (Laki julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta, 4 luku 2 §).

Hankintanimikkeistö - lisäkoodit
CPV-lisäkoodi(t)
Aluekoodi
NUTS-koodi
Etelä-Savo (FI1D1)
Suorituspaikan lisätiedot
Arvioitu arvo
https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/public/procurement/10987/notice/12612/details


pectus3

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 5 580
 • Liked: 6428
kotoutumiskoulutus Mikkeli : 1 000 000 EUR ...
« Vastaus #6620 : 26.03.2020, 11:49:39 »
Maahanmuuttajien kotoutumiskoulutus Mikkelin seudulle puitejärjestely vuosille 2019 - 2020
HANKINTAILMOITUS - SOTE JA ERITYISET PALVELUT (TED F21) Lähdejärjestelmä Cloudia Kilpailutus Vastaanotettu Hilmaan 31.12.2019 16:00 Julkaistu Hilmassa 29.10.2018 19:00 Julkaistu TED:issä 30.10.2018 Ilmoituksen numero 2018-022413 TED numero 2018/S 209-478630
https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/public/procurement/10991/notice/12616/overview

Sovellettava oikeusperusta
Julkiset hankinnat Direktiivi 2014/24/EU
Hankinnan nimi
Maahanmuuttajien kotoutumiskoulutus Mikkelin seudulle puitejärjestely vuosille 2019 - 2020
Hankinnan tyyppi
Sopimuksen tyyppi
Palvelut
Hankinnan lyhyt kuvaus
Lyhyt kuvaus
Hankinnan kohteena on maahanmuuttajien kotoutumis- ja kielikoulutus Mikkelin seudulle. Kotoutumiskoulutus on toteuttava Opetushallituksen aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen opetussuunnitelman perusteiden ja sen liitteiden mukaisesti.

Hankintanimikkeistö
Pääasiallinen CPV-koodi
Yleissivistävän ja ammatillisen koulutuksen palvelut (80000000)
Aluekoodi
NUTS-koodi
Etelä-Savo (FI1D1)
Pääasiallinen suorituspaikka
Mikkeli

Arvioitu kokonaisarvo
1 000 000 EUR
Menettelyn luonne
Avoin menettely


Ilmoituksen kieli
Millä kielellä tämän ilmoituksen sisältö on?
Suomi
Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu
Hankinnan kohde
Hankinnan lyhyt kuvaus
Lyhyt kuvaus
Hankinnan kohteena on maahanmuuttajien kotoutumis- ja kielikoulutus Mikkelin seudulle. Kotoutumiskoulutus on toteuttava Opetushallituksen aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen opetussuunnitelman perusteiden ja sen liitteiden mukaisesti.

Hankintanimikkeistö
Pääasiallinen CPV-koodi
Yleissivistävän ja ammatillisen koulutuksen palvelut (80000000)
Arvioitu kokonaisarvo
1000000 EUR
Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä
Tähän hankintaan liittyy puitejärjestelystä sopiminen
Ei ilmoiteta
Puitejärjestelyjen tapauksessa – perustelut, jos kesto on yli neljä vuotta
Menettelyn luonne
Avoin menettely

  Tietoa eri menettelyistä
Hankintamenettelyn keskeiset piirteet
Koska hankittavien koulutusten määrää ei voida etukäteen tarkasti määritellä, koulutusten yksityiskohdista sovitaan puitesopimuksen liitesopimuksella, jossa tarkemmin sovitaan yksittäisestä koulutushankinnoista. Puitejärjestelymenettelyssä tarjouksen hyväksyminen tarkoittaa sitä, että tarjoaja voi saada koulutustilauksia, mutta se ei anna hyväksytylle tarjoajalle subjektiivista oikeutta saada ennalta määriteltyä arvioitua määrää koulutuksia.

Tietoa sähköisistä työnkuluista
Toimittajan on käytettävä sähköistä laskutusta
Hankinnan kuvaus
Kuvaus hankinnasta
Etelä-Savon ELY-keskus pyytää tarjousta maahanmuuttajien kotoutumis- ja kielikoulutuksesta Mikkelin seudulle vuosille 2019 - 2020 tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Kilpailutettavan koulutuksen sisältö on esitetty tarjouspyynnön liitteenä olevassa koulutuskuvauksessa liite 1. Hankintayksikkö valitsee yhden (1) toimittajan, jonka kanssa tekee puitesopimuksen. Mikäli myöhemmin huomataan, että hyväksytty toimittaja ei pysty toteuttamaan koulutuksia tarjouksensa mukaisesti, ostaja varaa mahdollisuuden ostaa koulutukset kilpailutuksessa seuraavaksi tulleelta toimittajalta. Hankintayksikkö varaa itselleen oikeuden olla hankkimatta kaikkea tarjouspyynnössä esitettyä koulutusta tai hankkia vain osan tietystä tarjouksesta. Tarjouspyynnön perusteella tehtävien hankintojen määrä toteutuu talousarviovuonna käytettävissä olevien määrärahojen puitteissa.

Lisätiedot
Kohdassa II.I.5) Arvioitu kokoaisarvo ja kohdassa II.2.6) Arvioitu arvo, on otettu huomioon mahdolliset optiot vuosille 2021 ja 2022.

Hankintanimikkeistö - lisäkoodit
CPV-lisäkoodi(t)
Aluekoodi
NUTS-koodi
Etelä-Savo (FI1D1)
Suorituspaikan lisätiedot
Mikkeli

Arvioitu arvo
2 000 000 EUR
Sopimuksen tai puitesopimuksen kesto
Aikaväli
1.1.2019 - 31.12.2020
Muutoksenhakumenettely
Virallinen nimi
Markkinaoikeus
Postiosoite
Radanrakentajantie 5
Postinumero
00520
Postitoimipaikka
Helsinki
Maa
Suomi
Verkko-osoite
URL
http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
Sähköpostiosoite
markkinaoikeus@oikeus.fi
Muutoksenhakumenettelyjen määräaikaa (-aikoja) koskevat tarkat tiedot

https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/public/procurement/10991/notice/12616/details

Työ- ja elinkeinoministeriö, Aleksanterinkatu 4, PL 32, 00023 Valtioneuvosto


pectus3

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 5 580
 • Liked: 6428
Sosiaalihuoltolain mukaiset tukitoimet
JÄLKI-ILMOITUS - SOTE JA ERITYISET PALVELUT (TED F21) Lähdejärjestelmä Cloudia Kilpailutus Vastaanotettu Hilmaan 31.12.2019 16:03 Julkaistu Hilmassa 2.11.2018 19:15 Julkaistu TED:issä 3.11.2018 Ilmoituksen numero 2018-022703 TED numero 2018/S 212-486791
https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/public/procurement/11155/notice/12810/authority

Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi
Jyväskylän kaupunki
Y-tunnus
Yritys- ja yhteisötunnus
0174666-4
Postitoimipaikka
Jyväskylä
Maa
Suomi
Aluekoodi
NUTS-koodi
Keski-Suomi (FI193)
Verkko-osoite
URL
http://www.jyvaskyla.fi/hankinnat
Sähköpostiosoite
hankinnat@jkl.fi
Ostajan tyyppi
Alue- tai paikallistason viranomainen
Pääasiallinen toimiala
Sosiaaliturva

Ilmoituksen kieli
Millä kielellä tämän ilmoituksen sisältö on?
Suomi
Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu
2018/S 129-295004
Hankinnan kohde
Hankinnan lyhyt kuvaus
Lyhyt kuvaus
Hankinta on jaettu ammatillista tukihenkilötyötä sekä perhetyötä koskeviin osakokonaisuuksiin. Kilpailutuksen perusteella perustetaan osakokonaisuuksittain usean Palveluntuottajan puitejärjestely, jonka kaikki ehdot on vahvistettu. Hankinnasta tehdään erillinen Sopimus kunkin puitejärjestelyyn valitun Palveluntuottajan kanssa.

Hankintanimikkeistö
Pääasiallinen CPV-koodi
Sosiaalityön avopalvelut (85312000)
Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä
Tähän hankintaan liittyy puitejärjestelystä sopiminen
Ei ilmoiteta
Menettelyn luonne
Avoin menettely

  Tietoa eri menettelyistä
Hankintamenettelyn keskeiset piirteet
Lisätiedot
Hankinta on hankintalain 25 § liitteen E kohdassa 1-4 tarkoitettuja sosiaali- ja terveyspalveluja koskeva hankinta.

Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin
Osien määrä
2
Osa 1 - Ammatillinen tukihenkilötyö
Osan nimi
Otsikko
Ammatillinen tukihenkilötyö
Kuvaus hankinnasta
Ammatillinen tukihenkilötyö on sosiaalihuoltolain (1302/2014) 28 §:n mukainen tukitoimenpide. Ammatillinen tukihenkilö on sosiaali-, terveys- tai kasvatusalan ammattilainen, jolla on kokemusta lasten tai perheiden kanssa työskentelystä. Ammatillinen tukihenkilö tukee lapsen ja nuoren kasvua ja kehitystä arjen toimissa ja ympäristöissä tarpeen mukaisesti. Lapsen ja nuoren tukihenkilö työskentelee tarvittaessa myös lapsen tai nuoren vanhempien tai perheen kanssa siten kuin asiakassuunnitelmapalaverissa on sovittu. Ammatillinen tukihenkilö voi myös toimia aikuisen tukena. Ammatillisella tukihenkilötoiminnalla tarkoitetaan lapsen, nuoren tai aikuisen kanssa tehtävää ammatillista tukityötä, kuten keskusteluapua sekä yhdessä tekemistä ja toimimista.

Lisätiedot
Hankintanimikkeistö - lisäkoodit
CPV-lisäkoodi(t)
Sosiaalityön avopalvelut (85312000)
Aluekoodi
NUTS-koodi
Keski-Suomi (FI193)
Suorituspaikan lisätiedot
Osa 2 - Perhetyö
Osan nimi
Otsikko
Perhetyö
Kuvaus hankinnasta
Perhetyö on erityisen tuen tarpeessa olevan maahanmuuttajaperheen, lähinnä pakolaistaustaisen perheen, sosiaalihuoltolain (1302/2014) 18§:n mukainen tukimuoto. Se on sosiaalityön asiakassuunnitelman mukaisesti myönnetty tukimuoto, joka on perhettä tukevaa ja perheen hyvinvointia edistävää. Lisäksi se edistää perheen kotoutumista, arjen hallintaa sekä edellytyksiä osallistua suomalaiseen yhteiskuntaan. Kotoutujan perhetyö on perheelle tarjottavaa palvelua silloin, kun vanhempien toimintakyky kotoutumisprosessin aikana on olennaisesti alentunut, eikä peruspalveluin tarjottava sosiaaliohjaus ole riittävää. Kotoutujan perhetyöllä tarkoitetaan palvelua, josta voi syntyä kunnalle Kotoutumislain (Laki kotoutumisen edistämisestä 30.12.2010/1386) 49§:n mukaisia erityiskustannuksia.

Lisätiedot
Hankintanimikkeistö - lisäkoodit
CPV-lisäkoodi(t)
Sosiaalityön avopalvelut (85312000)
Aluekoodi
NUTS-koodi
Keski-Suomi (FI193)
Suorituspaikan lisätiedot
Muutoksenhakumenettely
Virallinen nimi
Markkinaoikeus
Postiosoite
Radanrakentajantie 5
Postinumero
00520
Postitoimipaikka
Helsinki
Maa
Suomi
Verkko-osoite
URL
http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
Sähköpostiosoite
markkinaoikeus@oikeus.fi
Muutoksenhakumenettelyjen määräaikaa (-aikoja) koskevat tarkat tiedot


Sovellettava oikeusperusta
Julkiset hankinnat Direktiivi 2014/24/EU
Hankinnan nimi
Sosiaalihuoltolain mukaiset tukitoimet
Hankinnan tyyppi
Sopimuksen tyyppi
Palvelut
Hankinnan lyhyt kuvaus
Lyhyt kuvaus
Hankinta on jaettu ammatillista tukihenkilötyötä sekä perhetyötä koskeviin osakokonaisuuksiin. Kilpailutuksen perusteella perustetaan osakokonaisuuksittain usean Palveluntuottajan puitejärjestely, jonka kaikki ehdot on vahvistettu. Hankinnasta tehdään erillinen Sopimus kunkin puitejärjestelyyn valitun Palveluntuottajan kanssa.

Hankintanimikkeistö
Pääasiallinen CPV-koodi
Sosiaalityön avopalvelut (85312000)
Aluekoodi
NUTS-koodi
Keski-Suomi (FI193)
Keski-Suomi (FI193)
Pääasiallinen suorituspaikka
Menettelyn luonne
Avoin menettely
Tulokset
Hankinnan kokonaisarvo (ilman alv:ta)
920 000 EUR
Osan 1 tiedot
Sopimus/osa tehdään
Sopimuksen tekemisen päivämäärä
1.11.2018
Sopimuksen nimi
Ammatillinen tukihenkilötyö
1. Toimittajan nimi ja osoite
Sopimuksen tunniste
Yritys- ja yhteisötunnus
2709659-1
Virallinen nimi
Tukisatama Oy
Postitoimipaikka
Vantaa
Maa
Suomi
Aluekoodi
NUTS-koodi
Keski-Suomi (FI193)
Toimittaja on pk-yritys
Tietoa tarjouksista
Saatujen tarjousten lukumäärä
15
Pk-yrityksiltä saatujen tarjousten lukumäärä
0
Muiden EU:n jäsenvaltioiden tarjoajien tekemien tarjousten lukumäärä
0
Muiden kuin EU:n jäsenvaltioiden tarjoajien tekemien tarjousten lukumäärä
0
Sähköisesti toimitettujen tarjousten lukumäärä
15
Osan 2 tiedot
Sopimus/osa tehdään
Sopimuksen tekemisen päivämäärä
1.11.2018
Sopimuksen nimi
Ammatillinen tukihenkilötyö
1. Toimittajan nimi ja osoite
Sopimuksen tunniste
Yritys- ja yhteisötunnus
2709659-1
Virallinen nimi
Tukisatama Oy
Postitoimipaikka
Vantaa
Maa
Suomi
Aluekoodi
NUTS-koodi
Keski-Suomi (FI193)
Toimittaja on pk-yritys
Tietoa tarjouksista
Saatujen tarjousten lukumäärä
15
Pk-yrityksiltä saatujen tarjousten lukumäärä
0
Muiden EU:n jäsenvaltioiden tarjoajien tekemien tarjousten lukumäärä
0
Muiden kuin EU:n jäsenvaltioiden tarjoajien tekemien tarjousten lukumäärä
0
Sähköisesti toimitettujen tarjousten lukumäärä
15

https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/public/procurement/11155/notice/12810/overview

Työ- ja elinkeinoministeriö, Aleksanterinkatu 4, PL 32, 00023 Valtioneuvosto


pectus3

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 5 580
 • Liked: 6428
Selkosanomat- ja LL-Bladet -lehtien painatus ja postitus
KANSALLINEN HANKINTAILMOITUS Lähdejärjestelmä Product migration subscription Vastaanotettu Hilmaan 31.12.2019 16:01 Julkaistu Hilmassa 13.11.2018 12:26 Ilmoituksen numero 2018-022576
https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/public/procurement/11074/notice/12712/details

Hankinnan lyhyt kuvaus
Lyhyt kuvaus
Hankintanimikkeistö
Pääasiallinen CPV-koodi
Painatus ja siihen liittyvät palvelut (79800000)
Arvioitu kokonaisarvo
50000 - 70000 EUR
Hankinnan arvo ylittää kansallisen kynnysarvon
Kyllä
Menettelyn luonne
Avoin menettely

  Tietoa eri menettelyistä
Hankintamenettelyä koskevat lisätiedot
YHTEYDENPITO JA LISÄTIEDOT KILPAILUN AIKANA Tarjoaja voi tarjouskilpailun aikana pyytää lisätietoja lähettämällä kysymykset sähköpostitse osoitteeseen tarjouskilpailu@kvl.fi. Sähköpostin aihekenttään tulee merkitä ”Tarjouskilpailu Selkosanomat ja LL-Bladet”. Kysymykset on esitettävä suomen kielellä, ja ne on lähetettävä 22.11.2018 klo 14.00 mennessä. Kysymyksiä voi esittää vain sähköpostitse. Määräajan jälkeen saapuneita kysymyksiä ei huomioida.

Vastaukset kysymyksiin julkaistaan hankintayksikön internetsivuilla osoitteessa http://www.kehitysvammaliitto.fi/tarjouskilpailu-selkosanomat viimeistään 23.11.2018. Tarjoajan vastuulla on käydä katsomassa kysymykset ja niihin annetut vastaukset sekä käyttää hyväkseen mahdollisesti täsmennettyjä tietoja tarjousta antaessaan. Kysyjän nimeä tai muita tarjoajaa koskevia tietoja ei ilmoiteta kysymysten ja vastausten yhteydessä.

Hankinnan kuvaus
Kuvaus hankinnasta
Selkokeskus julkaisee selkokielisiä uutislehtiä Selkosanomat ja yhteistyössä Förbundet de Utvecklingsstördas Väl -järjestön kanssa sen ruotsinkielistä sisarlehteä LL-Bladet. Lehtien lukijoina on laaja joukko selkokieltä tarvitsevia ihmisiä, joilla on eri syistä johtuvia kielellisiä vaikeuksia. Lukijakunnassa on muun muassa kieltä opiskelevia maahanmuuttajia, muistisairaita vanhuksia, kehitysvammaisia ihmisiä ja koululaisia.

Lehdet ilmestyvät painettuina versioina joka toinen viikko 20 kertaa vuodessa, 10 lehteä tammi-toukokuussa ja 10 lehteä elo-joulukuussa. Lehdistä 14 on 8-sivuisia ja 6 on 12-sivuisia. Lehtien välissä julkaistaan toisinaan liitteitä tai muuta selkokielistä tiedotusaineistoa, jonka väliinheitosta sovitaan ja maksetaan erikseen.

Pyydämme tarjousta eritellysti seuraavista:

a) Aineiston vastaanotto ja painatustyö sekä huolehtiminen laitteiden kalibroinnista ja väriprofiilien yhteensopivuudesta painon kanssa.

b) Osoitetietojen käsittelystä ja postituksesta aiheutuvat kulut.

c) Mahdolliset lisätyöt tuntiveloituksena tai erillisveloituksena (väliinheitto, 300 kappaleen lisäerät).

Hankintanimikkeistö - lisäkoodit
CPV-lisäkoodi(t)
Aluekoodi
NUTS-koodi
MANNER-SUOMI (FI1)
Suorituspaikan lisätiedot
Arvioitu arvo
Tarjousten valintaperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
Sopimuksen kesto
Aikaväli
1.1.2019 - 31.12.2019
Muutoksenhakumenettely
Virallinen nimi
Markkinaoikeus
Postiosoite
Radanrakentajantie 5
Postinumero
00520
Postitoimipaikka
Helsinki
Maa
Suomi
Verkko-osoite
URL
http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
Sähköpostiosoite
markkinaoikeus@oikeus.fi
Muutoksenhakumenettelyjen määräaikaa (-aikoja) koskevat tarkat tiedot


https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/public/procurement/11074/notice/12712/details


pectus3

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 5 580
 • Liked: 6428
Hoiva-alan uravalmennus maahanmuuttajille Pirkanmaa ...
« Vastaus #6623 : 26.03.2020, 12:03:05 »
Hoiva-alan uravalmennus maahanmuuttajille
KANSALLINEN HANKINTAILMOITUS Lähdejärjestelmä Cloudia Kilpailutus Vastaanotettu Hilmaan 31.12.2019 16:55 Julkaistu Hilmassa 14.1.2019 16:38 Ilmoituksen numero 2019-000888
https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/public/procurement/13392/notice/15304/details

Hankintamenettelyä koskevat lisätiedot
Hankinta kuuluu julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016), hankintalaki) E-liitteen alaan (CPV-koodi 79611000-0). Hankinnan arvo on alle 25:n 1 momentin 3 kohdassa mainitun 400.000 euron kansallisen kynnysarvon (pienhankinta), joten hankintaan ei sovelleta em. hankintalakia muilta osin kuin hankintaoikaisua koskevilta osilta. Hankinnassa noudatetaan seuraavia hankinnan tekohetkellä voimassaolevia lakeja ja ohjeita - Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016) - Laki julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta (916/2012) - Valtioneuvoston asetus julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta (1073/2012). Lisäksi tähän palveluhankintaan sovelletaan julkisten palveluhankintojen yleisiä sopimusehtoja (JYSE 2014 PALVELUT) soveltuvin osin. Tarjouksen tekemisestä, esittelystä tai muusta menettelyyn osallistumisesta ei makseta tarjoajille korvausta. Palvelun siirtyminen, peruuntuminen tai hankkimatta jättäminen ei aiheuta hankintayksikölle korvausvelvollisuutta. Hankintayksikkö voi keskeyttää hankintamenettelyn osittain tai kokonaan perustellusta ja todellisesta syystä (hankintalain 125 §).

Hankinnan kuvaus
Kuvaus hankinnasta
Pirkanmaan ELY-keskus pyytää tarjousta valmennuspalvelusta tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Tarjousvertailussa otetaan huomioon vain tarjouspyynnössä pyydetyt liitteet. Hankintayksikkö valitsee yhden (1) palveluntuottajan, jonka kanssa hankintayksikkö tekee sopimuksen. Kilpailutettavan valmennuksen sisältö on esitetty tarkemmin tarjouspyynnön liitteenä 1 olevassa palvelukuvauksessa 39/2019. Hankintayksikkö varaa oikeuden olla hankkimatta tässä tarjouspyynnössä esitettyä valmennusta. Tämän tarjouspyynnön perusteella tehtävä hankinta toteutuu talousarviovuonna käytettävissä olevien määrärahojen puitteissa.

Hankintanimikkeistö - lisäkoodit
CPV-lisäkoodi(t)
Aluekoodi
NUTS-koodi
Suorituspaikan lisätiedot
Arvioitu arvo
Tarjousten valintaperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
Sopimuksen kesto
Ei ilmoiteta
Muutoksenhakumenettely
Virallinen nimi
Pirkanmaan ELY-keskus
Postiosoite
PL 297
Postinumero
33101
Postitoimipaikka
Tampere
Maa
Suomi
Sähköpostiosoite
kirjaamo.pirkanmaa@ely-keskus.fi
Muutoksenhakumenettelyjen määräaikaa (-aikoja) koskevat tarkat tiedot

https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/public/procurement/13392/notice/15304/details

Virallinen nimi
Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus)
Y-tunnus
Yritys- ja yhteisötunnus
2296962-1
Postiosoite
PL 297
Postinumero
33101
Postitoimipaikka
Tampere
Maa
Suomi
Aluekoodi
NUTS-koodi
Verkko-osoite
URL
http://www.ely-keskus.fi
Sähköpostiosoite
e-hankintayksikko.pirkanmaa@ely-keskus.fi


pectus3

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 5 580
 • Liked: 6428
Aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutus, Satakunta, KAPASITEETTIHANKINTA
JÄLKI-ILMOITUS (TED F03) Lähdejärjestelmä Cloudia Kilpailutus Vastaanotettu Hilmaan 31.12.2019 16:55 Julkaistu Hilmassa 17.1.2019 19:00 Julkaistu TED:issä 18.1.2019 Ilmoituksen numero 2019-001139 TED numero 2019/S 013-027016
https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/public/procurement/13355/notice/15263/overview

Sovellettava oikeusperusta
Julkiset hankinnat Direktiivi 2014/24/EU
Hankinnan nimi
Aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutus, Satakunta, KAPASITEETTIHANKINTA
Viite / diaarinumero
SATELY/104/2017
Hankinnan tyyppi
Sopimuksen tyyppi
Palvelut
Hankinnan lyhyt kuvaus
Lyhyt kuvaus
Aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutus työvoimakoulutuksena. Koulutuksia toteutetaan Porissa, Raumalla, Huittisissa ja Kankaanpäässä. Koulutuksen tarjoajat voivat jättää tarjouksen yhdellä tai useammalla paikkakunnalla järjestettävästä koulutuksesta. Kullekin järjestämispaikkakunnalle valitaan yksi koulutuspalvelun tuottaja.

Hankintanimikkeistö
Pääasiallinen CPV-koodi
Aikuiskoulutuspalvelut ja muut koulutuspalvelut (80400000)
Aluekoodi
NUTS-koodi
Satakunta (FI196)
Pääasiallinen suorituspaikka
Menettelyn luonne
Neuvottelumenettely, josta ei julkaista hankintailmoitusta - hankinta ei kuulu direktiivin soveltamisalaan
Tulokset
Hankinnan kokonaisarvo (ilman alv:ta)
3 050 000 EUR
Sopimus/osa tehdään
Sopimuksen tekemisen päivämäärä
1.1.2019
Sopimuksen nimi
Aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutus, Satakunta, KAPASITEETTIHANKINTA
1. Toimittajan nimi ja osoite
Sopimuksen tunniste
Yritys- ja yhteisötunnus
2216648-2
Virallinen nimi
KK Valmennuskeskus Oy
Postiosoite
Tammasaarenkatu 1
Postinumero
00180
Postitoimipaikka
HELSINKI
Maa
Suomi
Aluekoodi
NUTS-koodi
Satakunta (FI196)
Puhelin
+358 406375073
Toimittaja on pk-yritys
2. Toimittajan nimi ja osoite
Sopimuksen tunniste
Yritys- ja yhteisötunnus
2613883-3
Virallinen nimi
Sataedu Oy
Postiosoite
Yhdystie, PL 9
Postinumero
28401
Postitoimipaikka
ULVILA
Maa
Suomi
Aluekoodi
NUTS-koodi
Satakunta (FI196)
Puhelin
+358 401994902
3. Toimittajan nimi ja osoite
Sopimuksen tunniste
Yritys- ja yhteisötunnus
2060633-3
Virallinen nimi
Arffman Finland Oy
Postiosoite
Ahontie 1
Postinumero
87250
Postitoimipaikka
KAJAANI
Maa
Suomi
Aluekoodi
NUTS-koodi
Satakunta (FI196)
Puhelin
+358 504411682
Toimittaja on pk-yritys
Tietoa tarjouksista
Saatujen tarjousten lukumäärä
7
Pk-yrityksiltä saatujen tarjousten lukumäärä
4
Muiden EU:n jäsenvaltioiden tarjoajien tekemien tarjousten lukumäärä
4
Muiden kuin EU:n jäsenvaltioiden tarjoajien tekemien tarjousten lukumäärä
0
Sähköisesti toimitettujen tarjousten lukumäärä
7

Ilmoituksen kieli
Millä kielellä tämän ilmoituksen sisältö on?
Suomi
Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu
Hankinnan kohde
Hankinnan lyhyt kuvaus
Lyhyt kuvaus
Aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutus työvoimakoulutuksena. Koulutuksia toteutetaan Porissa, Raumalla, Huittisissa ja Kankaanpäässä. Koulutuksen tarjoajat voivat jättää tarjouksen yhdellä tai useammalla paikkakunnalla järjestettävästä koulutuksesta. Kullekin järjestämispaikkakunnalle valitaan yksi koulutuspalvelun tuottaja.

Hankintanimikkeistö
Pääasiallinen CPV-koodi
Aikuiskoulutuspalvelut ja muut koulutuspalvelut (80400000)
Menettelyn luonne
Neuvottelumenettely, josta ei julkaista hankintailmoitusta - hankinta ei kuulu direktiivin soveltamisalaan

  Tietoa eri menettelyistä
Perustelut sopimuksen tekemiselle ilman aiempaa julkaisua
Hankinta on hankintalain liitteen E mukainen palveluhankinta (Aikuiskoulutuspalvelut ja muut koulutuspalvelut, CPV-koodi 80400000-8), joten hankintaan sovelletaan hankintalain kansallisia menettelyjä koskevia säännöksiä.

Hankinnan kuvaus
Kuvaus hankinnasta
Aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutus työvoimakoulutuksena. Koulutuksia toteutetaan Porissa, Raumalla, Huittisissa ja Kankaanpäässä. Koulutuksen tarjoajat voivat jättää tarjouksen yhdellä tai useammalla paikkakunnalla järjestettävästä koulutuksesta. Kullekin järjestämispaikkakunnalle valitaan yksi koulutuspalvelun tuottaja.

Lisätiedot
Hankintanimikkeistö - lisäkoodit
CPV-lisäkoodi(t)
Aluekoodi
NUTS-koodi
Satakunta (FI196)
Suorituspaikan lisätiedot
Tarjousten valintaperusteet
Paras hinta- ja laatusuhde
Halvin hinta
20
Laatuperuste
Kouluttajaresurssit - 30
Laatuperuste
Opiskelijapalaute OPAL - 20
Laatuperuste
Työelämälähtöisyys - 20
Laatuperuste
Oppimisympäristö - 10
Tietoa lisähankintamahdollisuuksista (optioista)
Lisähankintamahdollisuudet
Kuvaus lisähankintamahdollisuuksista
ELY-keskus varaa itselleen mahdollisuuden lisähankintaan ja optioon. Optio voidaan käyttää vuonna 2019.

Muutoksenhakumenettely
Virallinen nimi
Markkinaoikeus
Postiosoite
Radanrakentajantie 5
Postinumero
00520
Postitoimipaikka
Helsinki
Maa
Suomi
Verkko-osoite
URL
http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
Sähköpostiosoite
markkinaoikeus@oikeus.fi
Muutoksenhakumenettelyjen määräaikaa (-aikoja) koskevat tarkat tiedot

https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/public/procurement/13355/notice/15263/details

Työ- ja elinkeinoministeriö, Aleksanterinkatu 4, PL 32, 00023 Valtioneuvosto


pectus3

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 5 580
 • Liked: 6428
Maahanmuuttajien kotoutumiskoulutus, Kuusamo ...
« Vastaus #6625 : 26.03.2020, 12:09:37 »
Maahanmuuttajien kotoutumiskoulutus, Kuusamo
KANSALLINEN HANKINTAILMOITUS Lähdejärjestelmä Cloudia Kilpailutus Vastaanotettu Hilmaan 31.12.2019 17:00 Julkaistu Hilmassa 1.3.2019 11:55 Ilmoituksen numero 2019-004562
https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/public/procurement/15561/notice/17836/overview

Hankinnan nimi
Maahanmuuttajien kotoutumiskoulutus, Kuusamo
Viite / diaarinumero
POPELY/560/2019
Hankinnan tyyppi
Sopimuksen tyyppi
Palvelut
Hankinnan lyhyt kuvaus
Lyhyt kuvaus
Hankintanimikkeistö
Pääasiallinen CPV-koodi
Yleissivistävän ja ammatillisen koulutuksen palvelut (80000000)
Aluekoodi
NUTS-koodi
Pohjois-Pohjanmaa (FI1D9)
Pääasiallinen suorituspaikka
Menettelyn luonne
Avoin menettely

Hankinnan lyhyt kuvaus
Lyhyt kuvaus
Hankintanimikkeistö
Pääasiallinen CPV-koodi
Yleissivistävän ja ammatillisen koulutuksen palvelut (80000000)
Menettelyn luonne
Avoin menettely

  Tietoa eri menettelyistä
Hankintamenettelyä koskevat lisätiedot
Kilpailutuksella hankitaan työvoimakoulutuksena toteutettavaa koulutuspalvelua. Työvoimakoulutuksella tarkoitetaan työvoimaviranomaisen työvoimapoliittisin perustein hankkimaa aikuiskoulutusta. Hankintayksikkö valitsee yhden toimittajan, jonka kanssa se tekee sopimuksen. Hankintayksikkö varaa itselleen oikeuden olla hankkimatta tässä tarjouspyynnössä esitettyä koulutusta. Tarjouspyynnössä esitetyt hankintamäärät ovat arvioita, eikä sopimus muodosta hankintayksikölle määräostovelvoitetta. Tämän tarjouspyynnön perusteella tehtävien työvoimakoulutushankintojen rahoittamiseen voidaan käyttää sekä kansallista työvoimakoulutuksen hankintaan kohdennettua määrärahaa että ohjelmakauden 2014 -2020 ESR -määrärahaa sekä EGR -määrärahaa. Kyseessä on alle kansallisen kynnysarvon jäävä pienhankinta, johon ei sovelleta hankintalakia. Tarjouskilpailu toteutetaan hankintalain tarkoittaman avoimen menettelyn periaatteita noudattaen. Hankinnassa noudatetaan seuraavia lakeja ja ohjeita - Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 1397/2016 - Laki julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta - Valtioneuvoston asetus julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta 1073/2012 - Hankinnassa sovellettavista säännöksistä on luettelo liitteessä työvoimakoulutuksen erityisehdot sekä liitteessä työvoimakoulutuksen sopimusehdot –malli. Hankintamenettelyn vaiheet ovat seuraavat: - Tarjousten avaaminen - Tarjoajan soveltuvuuden tarkistaminen - Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkistaminen - Tarjousten vertailu - Hankintapäätöksen teko ja päätöksestä ilmoittaminen sekä hankintasopimuksen valmistelu - Hankintasopimuksen solmiminen. Hankintasopimus syntyy vasta kirjallisen sopimuksen allekirjoittamisella. Hankintayksikkö voi keskeyttää hankintamenettelyn osittain tai kokonaan perustellusta ja todellisesta syystä (Hankintalaki). Tarjouksen tekemisestä, esittelystä tai muusta menettelyyn osallistumisesta ei makseta tarjoajille korvausta. Palvelun siirtyminen, peruuntuminen, tai hankkimatta jättäminen ei aiheuta hankintayksikölle korvausvelvollisuutta. Jos palvelun tuottaja käyttää toteutuksessaan alihankkijoita, tulee palvelun tuottajan soveltaa alihankintaa tehdessään tilaajavastuulain (1233/2006) säädöksiä. Tarjouspyyntöasiakirjat ovat saatavissa suomen kielellä.

Hankinnan kuvaus
Kuvaus hankinnasta
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus pyytää tarjouksia maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksesta työvoimakoulutuksena tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Maahanmuuttajien kotoutumiskoulutus, Kuusamo. Kilpailutuksella hankitaan työvoimakoulutuksena toteutettavaa koulutuspalvelua. Kilpailutettava koulutus on eritelty tarjouspyynnön liitteenä olevassa koulutuskuvauksessa (liite 1).

Hankintanimikkeistö - lisäkoodit
CPV-lisäkoodi(t)
Aluekoodi
NUTS-koodi
Pohjois-Pohjanmaa (FI1D9)
Suorituspaikan lisätiedot
Arvioitu arvo
Tarjousten valintaperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
Sopimuksen kesto
Ei ilmoiteta
Muutoksenhakumenettely
Virallinen nimi
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
Postiosoite
Veteraanikatu 1
Postinumero
90100
Postitoimipaikka
Oulu
Maa
Suomi
Verkko-osoite
URL
http://www.ely-keskus.fi
Sähköpostiosoite
kirjaamo.pohjois-pohjanmaa@ely-keskus.fi
Muutoksenhakumenettelyjen määräaikaa (-aikoja) koskevat tarkat tiedot

https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/public/procurement/15561/notice/17836/detailspectus3

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 5 580
 • Liked: 6428
Maahanmuuttajien kotoutumiskoulutus, Oulu ...jatkomoduulit ...
« Vastaus #6626 : 26.03.2020, 12:13:35 »
Maahanmuuttajien kotoutumiskoulutus, Oulu
HANKINTAILMOITUS - SOTE JA ERITYISET PALVELUT (TED F21) Lähdejärjestelmä Cloudia Kilpailutus Vastaanotettu Hilmaan 31.12.2019 17:03 Julkaistu Hilmassa 8.3.2019 18:45 Julkaistu TED:issä 11.3.2019 Ilmoituksen numero 2019-005202 TED numero 2019/S 049-113421
https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/public/procurement/16050/notice/18431/details


Ilmoituksen kieli
Millä kielellä tämän ilmoituksen sisältö on?
Suomi
Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu
Hankinnan kohde
Hankinnan lyhyt kuvaus
Lyhyt kuvaus
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus pyytää tarjouksia maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksesta työvoimakoulutuksena tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Maahanmuuttajien kotoutumiskoulutus, Oulu on jaettu kahteen osaan: 1) Maahanmuuttajien kotoutumiskoulutus, luku- ja kirjoitustaidon moduuli sekä moduulit 1-2 2) Maahanmuuttajien kotoutumiskoulutus, jatkomoduulit Palveluntarjoaja voi jättää tarjouksen joko yhteen tai molempiin tarjouksen osiin, mutta voi tulla valituksi palveluntuottajaksi vain toiseen. Kilpailutuksella hankitaan työvoimakoulutuksena toteutettavaa koulutuspalvelua. Kilpailutettavat koulutukset on eritelty tarjouspyynnön liitteinä olevissa koulutuskuvauksissa (liitteet 1 ja 2).

Hankintanimikkeistö
Pääasiallinen CPV-koodi
Aikuiskoulutuspalvelut ja muut koulutuspalvelut (80400000)
Arvioitu kokonaisarvo
Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä
Tähän hankintaan liittyy puitejärjestelystä sopiminen
Ei ilmoiteta
Puitejärjestelyjen tapauksessa – perustelut, jos kesto on yli neljä vuotta
Menettelyn luonne
Avoin menettely

  Tietoa eri menettelyistä
Hankintamenettelyn keskeiset piirteet
Kilpailutuksella hankitaan työvoimakoulutuksena toteutettavaa koulutuspalvelua. Työvoimakoulutuksella tarkoitetaan työvoimaviranomaisen työvoimapoliittisin perustein hankkimaa aikuiskoulutusta. Hankinta on hankintalain liitteen E mukainen palveluhankinta, joten hankintaan sovelletaan hankintalain kansallisia menettelyjä koskevia säännöksiä. Hankinta ylittää 25 §:n mukaisen sosiaali- ja terveyspalveluiden kansallisen kynnysarvon.

Lisätiedot
Tämän tarjouspyynnön perusteella tehtävien työvoimakoulutushankintojen rahoittamiseen voidaan käyttää sekä kansallista työvoimakoulutuksen hankintaan kohdennettua määrärahaa että ohjelmakauden 2014 -2020 ESR -määrärahaa sekä EGR -määrärahaa.

Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin
Osien määrä
2
Tarjoukset voivat koskea kaikkia osia
Yhdelle tarjoajalle myönnettävien osien enimmäismäärä
1

Osa 1 - Maahanmuuttajien kotoutumiskoulutus, luku- ja kirjoitustaidon moduuli sekä moduulit 1-2
Osan nimi
Otsikko
Maahanmuuttajien kotoutumiskoulutus, luku- ja kirjoitustaidon moduuli sekä moduulit 1-2
Kuvaus hankinnasta
Hankinta on puitehankinta. Hankintayksikkö valitsee puitejärjestelyyn enintään 2 toimittajaa. Tarjouksen osaa 1 koskien laaditaan oma puitesopimus valittujen puitetoimittajien kanssa. Tarjouspyynnössä esitetyt hankintamäärät ovat arvioita, eikä puitesopimus muodosta hankintayksikölle määräostovelvoitetta. Tarjouksen tekemisestä, esittelystä tai muusta osallistumisesta ei makseta tarjoajille korvausta. Palvelun siirtyminen, peruuntuminen tai hankkimatta jättäminen ei aiheuta hankintayksikölle korvausvelvollisuutta. Tarjouspyyntöasiakirjat ovat saatavilla suomen kielellä.

Lisätiedot
Hankintanimikkeistö - lisäkoodit
CPV-lisäkoodi(t)
Aikuiskoulutuspalvelut ja muut koulutuspalvelut (80400000)
Aluekoodi
NUTS-koodi
Pohjois-Pohjanmaa (FI1D9)
Suorituspaikan lisätiedot
Arvioitu arvo
Sopimuksen tai puitesopimuksen kesto
Aikaväli
2.5.2019 - 31.12.2020
Osa 2 - Maahanmuuttajien kotoutumiskoulutus, jatkomoduulit
Osan nimi
Otsikko
Maahanmuuttajien kotoutumiskoulutus, jatkomoduulit
Kuvaus hankinnasta
Hankinta on puitehankinta. Hankintayksikkö valitsee puitejärjestelyyn enintään 2 toimittajaa. Tarjouksen osaa 2 koskien laaditaan oma puitesopimus valittujen puitetoimittajien kanssa. Tarjouspyynnössä esitetyt hankintamäärät ovat arvioita, eikä puitesopimus muodosta hankintayksikölle määräostovelvoitetta. Tarjouksen tekemisestä, esittelystä tai muusta osallistumisesta ei makseta tarjoajille korvausta. Palvelun siirtyminen, peruuntuminen tai hankkimatta jättäminen ei aiheuta hankintayksikölle korvausvelvollisuutta. Tarjouspyyntöasiakirjat ovat saatavilla suomen kielellä.

Lisätiedot
Hankintanimikkeistö - lisäkoodit
CPV-lisäkoodi(t)
Aikuiskoulutuspalvelut ja muut koulutuspalvelut (80400000)
Aluekoodi
NUTS-koodi
Pohjois-Pohjanmaa (FI1D9)
Suorituspaikan lisätiedot
Arvioitu arvo
Sopimuksen tai puitesopimuksen kesto
Aikaväli
2.5.2019 - 31.12.2020
Muutoksenhakumenettely
Virallinen nimi
Markkinaoikeus
Postiosoite
Radanrakentajantie 5
Postinumero
00520
Postitoimipaikka
Helsinki
Maa
Suomi
Verkko-osoite
URL
http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
Sähköpostiosoite
markkinaoikeus@oikeus.fi
Muutoksenhakumenettelyjen määräaikaa (-aikoja) koskevat tarkat tiedot


Sovellettava oikeusperusta
Julkiset hankinnat Direktiivi 2014/24/EU
Hankinnan nimi
Maahanmuuttajien kotoutumiskoulutus, Oulu
Viite / diaarinumero
POPELY/635/2019
Hankinnan tyyppi
Sopimuksen tyyppi
Palvelut
Hankinnan lyhyt kuvaus
Lyhyt kuvaus
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus pyytää tarjouksia maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksesta työvoimakoulutuksena tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Maahanmuuttajien kotoutumiskoulutus, Oulu on jaettu kahteen osaan: 1) Maahanmuuttajien kotoutumiskoulutus, luku- ja kirjoitustaidon moduuli sekä moduulit 1-2 2) Maahanmuuttajien kotoutumiskoulutus, jatkomoduulit Palveluntarjoaja voi jättää tarjouksen joko yhteen tai molempiin tarjouksen osiin, mutta voi tulla valituksi palveluntuottajaksi vain toiseen. Kilpailutuksella hankitaan työvoimakoulutuksena toteutettavaa koulutuspalvelua. Kilpailutettavat koulutukset on eritelty tarjouspyynnön liitteinä olevissa koulutuskuvauksissa (liitteet 1 ja 2).

Hankintanimikkeistö
Pääasiallinen CPV-koodi
Aikuiskoulutuspalvelut ja muut koulutuspalvelut (80400000)
Aluekoodi
NUTS-koodi
Pohjois-Pohjanmaa (FI1D9)
Pohjois-Pohjanmaa (FI1D9)
Pääasiallinen suorituspaikka
Arvioitu kokonaisarvo
Menettelyn luonne
Avoin menettely

https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/public/procurement/16050/notice/18431/overview


pectus3

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 5 580
 • Liked: 6428
Kotoutumiskoulutus verkko-opintoina Itä-Suomessa
KANSALLINEN HANKINTAILMOITUS Lähdejärjestelmä Cloudia Kilpailutus Vastaanotettu Hilmaan 31.12.2019 17:05 Julkaistu Hilmassa 14.3.2019 16:46 Ilmoituksen numero 2019-005719
https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/public/procurement/16331/notice/18777/overview

Hankinnan nimi
Kotoutumiskoulutus verkko-opintoina Itä-Suomessa
Viite / diaarinumero
POSELY/201/2019
Hankinnan tyyppi
Sopimuksen tyyppi
Palvelut
Hankinnan lyhyt kuvaus
Lyhyt kuvaus
Hankintanimikkeistö
Pääasiallinen CPV-koodi
Aikuiskoulutuspalvelut ja muut koulutuspalvelut (80400000)
Aluekoodi
NUTS-koodi
Pohjois-Savo (FI1D2)
Pääasiallinen suorituspaikka
Menettelyn luonne
Avoin menettely

Hankinnan lyhyt kuvaus
Lyhyt kuvaus
Hankintanimikkeistö
Pääasiallinen CPV-koodi
Aikuiskoulutuspalvelut ja muut koulutuspalvelut (80400000)
Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä
Tähän hankintaan liittyy puitejärjestelystä sopiminen
Ei ilmoiteta
Puitejärjestelyjen tapauksessa – perustelut, jos kesto on yli neljä vuotta
Menettelyn luonne
Avoin menettely

  Tietoa eri menettelyistä
Hankintamenettelyä koskevat lisätiedot
Hankinnassa noudatetaan seuraavia lakeja ja ohjeita - Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016) - Laki julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta 916/2012 5. luku - Valtioneuvoston asetus julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta 1073/2012 - Laki kotoutumisen edistämisestä (1386/2010) - Kattava luettelo hankinnassa sovellettavista säännöksistä on liitteessä 3 (työvoimakoulutuksen erityisehdot). Hankintayksikkö voi keskeyttää hankintamenettelyn perustellusta ja todellisesta syystä (hankintalain 125 §). Tarjouksen tekemisestä, esittelystä tai muusta menettelyyn osallistumisesta ei makseta tarjoajille korvausta. Palvelun siirtyminen, peruuntuminen, tai hankkimatta jättäminen ei aiheuta Hankintayksikölle korvausvelvollisuutta. Tarjous on tehtävä suomen kielellä.

Hankinnan kuvaus
Kuvaus hankinnasta
Kilpailutettava koulutus on eritelty tarjouspyynnön liitteenä olevassa tarkennetussa koulutuskuvauksessa (liite 1). Kotoutumiskoulutus verkko-opintoina Itä-Suomessa hankitaan ja toteutetaan Pohjois-Savon, Etelä-Savon ja Pohjois-Karjalan ELY-keskusten maahanmuuttaja-asiakkaiden tarpeisiin. Hankintayksikkö valitsee yhden (1) toimittajan, jonka kanssa hankintayksikkö tekee sopimuksen. Hankintayksikkö varaa itselleen oikeuden olla hankkimatta tässä tarjouspyynnössä esitettyä koulutusta. Tämän tarjouspyynnön perusteella tehtävä hankinta toteutuu talousarviovuonna käytettävissä olevien määrärahojen puitteissa.

Hankintanimikkeistö - lisäkoodit
CPV-lisäkoodi(t)
Aluekoodi
NUTS-koodi
Pohjois-Savo (FI1D2)
Suorituspaikan lisätiedot
Arvioitu arvo
Tarjousten valintaperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
Sopimuksen kesto
Ei ilmoiteta
Muutoksenhakumenettely
Virallinen nimi
Markkinaoikeus
Postiosoite
Radanrakentajantie 5
Postinumero
00520
Postitoimipaikka
Helsinki
Maa
Suomi
Verkko-osoite
URL
http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
Sähköpostiosoite
markkinaoikeus@oikeus.fi
Muutoksenhakumenettelyjen määräaikaa (-aikoja) koskevat tarkat tiedot

https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/public/procurement/16331/notice/18777/details


pectus3

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 5 580
 • Liked: 6428
maahanmuuttajien omakielinen yhteiskuntaorientaatio Oulu ...
« Vastaus #6628 : 26.03.2020, 12:52:38 »
Omakielinen yhteiskuntaorientaatio
KANSALLINEN HANKINTAILMOITUS Lähdejärjestelmä Cloudia Kilpailutus Vastaanotettu Hilmaan 31.12.2019 17:07 Julkaistu Hilmassa 3.4.2019 16:12 Ilmoituksen numero 2019-007429
https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/public/procurement/17455/notice/20181/details

Hankinnan lyhyt kuvaus
Lyhyt kuvaus
Hankintanimikkeistö
Pääasiallinen CPV-koodi
Yleissivistävän ja ammatillisen koulutuksen palvelut (80000000)
Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä
Tähän hankintaan liittyy puitejärjestelystä sopiminen
Ei ilmoiteta
Puitejärjestelyjen tapauksessa – perustelut, jos kesto on yli neljä vuotta
Menettelyn luonne
Avoin menettely

  Tietoa eri menettelyistä
Hankintamenettelyä koskevat lisätiedot
Kilpailutuksella hankitaan koulutuspalvelua. ELY-keskuksen osalta koulutuspalvelu on työvoimakoulutusta. Työvoimakoulutuksella tarkoitetaan työvoimaviranomaisen työvoimapoliittisin perustein hankkimaa aikuiskoulutusta. Tämän tarjouspyynnön perusteella tehtävien työvoimakoulutushankintojen rahoittamiseen voidaan käyttää sekä kansallista työvoimakoulutuksen hankintaan kohdennettua määrärahaa että ohjelmakauden 2014 -2020 ESR -määrärahaa sekä EGR -määrärahaa. Tarjouspyynnössä esitetyt hankintamäärät ovat arvioita, eikä sopimus muodosta hankintayksikölle määräostovelvoitetta. Kyseessä on kansallisen kynnysarvon alle jäävä pienhankinta, johon ei sovelleta hankintalakia. Tarjouskilpailu toteutetaan hankintalain tarkoittaman avoimen menettelyn periaatteita noudattaen. Hankinnassa noudatetaan seuraavia lakeja ja ohjeita -Laki julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta -Valtioneuvoston asetus julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta 1073/2012 -Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999). -Muilta osin hankintasopimukseen sovelletaan julkisten palveluhankintojen yleisiä sopimusehtoja (JYSE 2014 Palvelut) - Hankinnassa sovellettavista säännöksistä on luettelo liitteessä työvoimakoulutuksen erityisehdot sekä liitteessä työvoimakoulutuksen sopimusehdot –malli. Hankintamenettelyn vaiheet ovat seuraavat: - Tarjousten avaaminen - Tarjoajan soveltuvuuden tarkistaminen - Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkistaminen - Tarjousten vertailu - Hankintapäätöksen teko ja päätöksestä ilmoittaminen sekä hankintasopimuksen valmistelu - Hankintasopimuksen solmiminen. Hankintasopimus syntyy vasta kirjallisen sopimuksen allekirjoittamisella. Hankintayksikkö voi keskeyttää hankintamenettelyn osittain tai kokonaan perustellusta ja todellisesta syystä (hankintalain 125 §). Tarjouksen tekemisestä, esittelystä tai muusta menettelyyn osallistumisesta ei makseta tarjoajille korvausta. Palvelun siirtyminen, peruuntuminen, tai hankkimatta jättäminen ei aiheuta hankintayksikölle korvausvelvollisuutta. Jos palvelun tuottaja käyttää toteutuksessaan alihankkijoita, tulee palvelun tuottajan soveltaa alihankintaa tehdessään tilaajavastuulain (1233/2006) säännöksiä. Tarjouspyyntöasiakirjat ovat saatavissa suomen kielellä.

Hankinnan kuvaus
Kuvaus hankinnasta
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus pyytää omasta ja Oulun kaupungin puolesta tarjouksia maahanmuuttaja-asiakkaiden omakielisestä yhteiskuntaorientaatiosta tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Kilpailutuksella hankitaan koulutuspalvelua. Kilpailutettava koulutus on eritelty tarjouspyynnön liitteenä olevassa koulutuskuvauksessa (liite 1).

Hankintanimikkeistö - lisäkoodit
CPV-lisäkoodi(t)
Aluekoodi
NUTS-koodi
Pohjois-Pohjanmaa (FI1D9)
Pohjois-Pohjanmaa (FI1D9)
Suorituspaikan lisätiedot
Arvioitu arvo
Tarjousten valintaperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
Sopimuksen kesto
Ei ilmoiteta
Muutoksenhakumenettely
Virallinen nimi
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
Postiosoite
PL 86
Postinumero
90101
Postitoimipaikka
Oulu
Maa
Suomi
Verkko-osoite
URL
http://www.ely-keskus.fi
Sähköpostiosoite
kirjaamo.pohjois-pohjanmaa@ely-keskus.fi
Muutoksenhakumenettelyjen määräaikaa (-aikoja) koskevat tarkat tiedot

https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/public/procurement/17455/notice/20181/details

Hankinnan nimi
Omakielinen yhteiskuntaorientaatio
Viite / diaarinumero
POPELY/349/2019
Hankinnan tyyppi
Sopimuksen tyyppi
Palvelut
Hankinnan lyhyt kuvaus
Lyhyt kuvaus
Hankintanimikkeistö
Pääasiallinen CPV-koodi
Yleissivistävän ja ammatillisen koulutuksen palvelut (80000000)
Aluekoodi
NUTS-koodi
Pohjois-Pohjanmaa (FI1D9)
Pohjois-Pohjanmaa (FI1D9)
Pääasiallinen suorituspaikka
Menettelyn luonne
Avoin menettely
https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/public/procurement/17455/notice/20181/overview

Omakielinen yhteiskuntaorientaatio
KANSALLINEN HANKINTAILMOITUS Lähdejärjestelmä Cloudia Kilpailutus Vastaanotettu Hilmaan 31.12.2019 17:07 Julkaistu Hilmassa 3.4.2019 16:12 Ilmoituksen numero 2019-007429


pectus3

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 5 580
 • Liked: 6428
Suun th perushammashoidon kokonaishoito
KANSALLINEN HANKINTAILMOITUS Lähdejärjestelmä Product migration subscription Vastaanotettu Hilmaan 31.12.2019 17:09 Julkaistu Hilmassa 23.4.2019 14:29 Ilmoituksen numero 2019-009032
https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/public/procurement/18377/notice/21348/details

Hankinnan lyhyt kuvaus
Lyhyt kuvaus
Hankintanimikkeistö
Pääasiallinen CPV-koodi
Hammashoitopalvelut ja niihin liittyvät palvelut (85130000)
Menettelyn luonne
Avoin menettely

  Tietoa eri menettelyistä
Hankintamenettelyä koskevat lisätiedot
Hankinnan kuvaus
Kuvaus hankinnasta
Hankinnan kohteena on suun terveydenhuollon jonopotilaiden ja kotouttamisvaiheessa olevien maahanmuuttajien perushammashoidon kokonaishoidon toteuttaminen Seinäjoen ja Isonkyrön terveyskeskusten tarpeisiin.

Sopimuskausi alkaa sopimuksen allekirjoittamisesta ja jatkuu 31.5.2020 saakka.

Tilaaja varaa itselleen oikeuden jatkaa sopimusta yhdellä (1) vuodella.

Hankintanimikkeistö - lisäkoodit
CPV-lisäkoodi(t)
Aluekoodi
NUTS-koodi
Etelä-Pohjanmaa (FI194)
Suorituspaikan lisätiedot
Arvioitu arvo
Tarjousten valintaperusteet
Halvin hinta
Sopimuksen kesto
Ei ilmoiteta
Muutoksenhakumenettely
Virallinen nimi
Markkinaoikeus
Postiosoite
Radanrakentajantie 5
Postinumero
00520
Postitoimipaikka
Helsinki
Maa
Suomi
Verkko-osoite
URL
http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
Sähköpostiosoite
markkinaoikeus@oikeus.fi
Muutoksenhakumenettelyjen määräaikaa (-aikoja) koskevat tarkat tiedot

https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/public/procurement/18377/notice/21348/details

Hankinnan nimi
Suun th perushammashoidon kokonaishoito
Viite / diaarinumero
19040P
Hankinnan tyyppi
Sopimuksen tyyppi
Palvelut
Hankinnan lyhyt kuvaus
Lyhyt kuvaus
Hankintanimikkeistö
Pääasiallinen CPV-koodi
Hammashoitopalvelut ja niihin liittyvät palvelut (85130000)
Aluekoodi
NUTS-koodi
Etelä-Pohjanmaa (FI194)
Pääasiallinen suorituspaikka
Menettelyn luonne
Avoin menettely
Liitteet ja linkit
http://www.seinajoki.fi/tyojayrittaminen/hankinnat/ajankohtaista/tarjouspyynnot/2019.html

https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/public/procurement/18377/notice/21348/authority