UmmaGumma

Kirjoittaja Aihe: Keskitetty pectus3 kokoomaketju  (Luettu 449202 kertaa)

pectus3

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 6 036
 • Liked: 6863
Maahanmuuttoviraston määrärahat 2017 ...
« Vastaus #4530 : 18.05.2019, 10:25:46 »
Maahanmuuttoviraston määrärahat 2017
Euroa

Maahanmuuttoviraston ja valtion vas-taanottokeskusten toimintamenot
57 650 000
Maahanmuuttoviraston toimintamenot
48 196 000
Joutsenon vastaanottokeskuksen toiminta-menot
5 174 000
Oulun vastaanottokeskuksen toimintamenot
4 280 000
Tietohallinnon yhteiset menot
148 460
Pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden vas-taanotto
228 152 000
Vastaanottopalvelut
222 302 000
Muut maahantuloon liittyvät menot
3 700 000
Pakolaisten maahantuloon liittyvät kustan-nukset
1 700 000
Ihmiskaupan uhrien auttamispalvelut
450 000
Vapaaehtoinen paluu
8 800 000
Vastaanottotoiminnan asiakkaille makset-tavat tuet
63 100 000
Osaamisen kehittäminen
3 692
Liikunnan yhdenvertaisuuteen
25 500
TEM palkkaukset (työllistämistuki)
34 272
AMIF
390 871
Siirtomääräraha vuodelta 2016
17 646 634

Momentille 26.40.01 myönnettiin vuoden 2017 talousarviossa yhteensä 57,65 milj. euroa. Näistä kohdentui 48 196 milj. euroa Maahanmuuttovirastolle, 5,174 milj. eu-roa Joutsenon vastaanottokeskuksen sekä 4,28 milj. euroa Oulun vastaanottokes-kuksen toimintaan. Edelliseltä vuodelta siirtynyttä määrärahaa oli Maahanmuuttovi-rastolla ja valtion vastaanottokeskuksilla käytettävissä yhteensä 18,037 milj. euroa.
Momentille 26.40.21 Pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden vastaanotto kohdennet-tiin vuoden 2017 talousarviossa 228,152 milj. euroa. Turvapaikanhakijoiden määrän voimakas vähentyminen tarkoitti voimakkaasti vähentyneitä vastaanottomenoja.
Momentille 26.40.63 Vastaanottotoiminnan asiakkaille maksettavat tuet kirjattiin vastaanottotoiminnan siirtotalouden kulut eli turvapaikanhakijoille maksettava laki-sääteinen vastaanotto- tai käyttöraha. Momentille 26.40.63 myönnettiin 63,100 milj. euroa vuonna 2017. Hakijamäärän vähenemisestä johtuen myös nämä menot vä-henivät voimakkaasti.
Maahanmuuttovirastolle kohdennettiin vuonna 2015 määrärahoja momentilta 26.01.24 EU:n osuus sisäisen turvallisuuden ja maahanmuuton hallintaan 8,0 milj. euroa EU:lta saatavana hätärahoituksena turvapaikanhakijamäärän kasvusta johtu-en. Kolmivuotisesta siirtomäärärahasta vuodelle 2017 kohdentui 390 871 euroa, Ai-emmat kohdennukset olivat vuonna 2015 6,400 milj. euroa ja vuonna 2016 1,209 milj. euroa.


Talousarvion toteutuminen
Maahanmuuttovirasto käytti vuodelle 2017 toimintamenoihin osoitettua nettomäärä-rahaa ja maksullisen toiminnan tuottoja yhteensä 37,083 milj. euroa (nettomäärära-ha vuonna 2016 55,476 milj. euroa). Maahanmuuttoviraston momentin 26.40.01.1 toimintamenoista seuraavalle vuodelle siirtyi 30,128 milj. euroa. Joutsenon vas-taanottokeskus käytti osoitettua nettomäärärahaa 4,337 milj. euroa, Joutsenon vas-taanottokeskukselle momentilta 26.40.01.3 siirtyi seuraavalle vuodelle 836 615 eu-roa. Oulun vastaanottokeskus käytti osoitettua nettomäärärahaa 3,464 milj. euroa. Oulun vastaanottokeskukselle siirtyi momentilta 26.40.01.4 seuraavalle vuodelle 815 778 euroa.
Momentin 26.40.21 Pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden vastaanotto Maahanmuut-tovirastossa oli 210,296 milj. euroa, Momentin 26.40.63 vastaanottotoiminnan asi-akkaille maksettavat tuet oli 58,669 milj. euroa.


Vastaanottotoiminta on normalisoitunut turvapaikanhakijoiden määrän voimakkaas-ta laskusta johtuen ja sitä myötä määrärahan tarve on myös vähentynyt. Vastaanot-tokeskuksia on sekä lakkautettu että edelleen toimivien keskusten kapasiteettia su-pistettu. Tosin luvan saaneiden kuntaan sijoittamisessa on edelleen haasteita.
Vastaanoton kokonaiskustannukset olivat 282 366 398 euroa vuonna 2017, vuonna 2016 kokonaiskustannukset olivat 619 105 183 euroa.

Talousarvion toteutumalaskelma 2017
Euroa

Maahanmuuttoviraston toimintamenot
18 068 314
Joutsenon vastaanottokeskuksen toimintamenot
4 337 385
Oulun vastaanottokeskuksen toimintamenot
3 464 221
Tietohallinnon yhteiset menot
148 460
Vastaanottopalvelut
205 125 626
Muut maahantuloon liittyvät menot
3 432 785
Pakolaisten maahantuloon liittyvät kustannukset
1 414 036
Ihmiskaupan uhrien auttamispalvelut
323 977
Vapaaehtoinen paluu (siirtomääräraha 2 v)
3 464 823
Vastaanottotoiminnan asiakkaille maksettavat tuet
58 669 475
Osaamisen kehittäminen
3 692
Liikunnan yhdenvertaisuuteen
21774
TEM palkkaukset (työllistämistuki)
34 272
AMIF
390 871


Siirtynyt vuodelta 2016 (Migri)
15 903 434
Siirtynyt vuodelta 2016 (Joutseno)
548 115
Siirtynyt vuodelta 2016 (Oulu)
1 101 959
Siirtynyt vuodelta 2016 (IKU)
93 126
Siirtynyt vuodelle 2018 (Migri)
30 127 685
Siirtynyt vuodelle 2018 (Joutseno)
836 615
Siirtynyt vuodelle 2018 (Oulu)
815 779
Siirtynyt vuodelle 2018 (vapaaehtoinen paluu)
5 335 177


Tuotto- ja kululaskelma
Maahanmuuttoviraston tilikauden kulujäämä 353 319 143,25 euroa oli 50,5 % pie-nempi kuin edellisenä vuonna. Turvapaikanhakijoiden määrän voimakas vähenemi-nen vähensi myös siihen liittyviä erilaisia menoja, etenkin palvelujen ostoja lähes puoleen edelliseen vuoteen 2016 verrattuna. Samanaikaisesti viraston saamat toi-minnan tuotot 33 109 374,88 euroa nousivat merkittävästi eli 244,8 % edellisestä vuodesta. Toimivaltasiirron myötä virasto sai monia uusia maksullisia lupatyyppejä, jonka vuoksi tuottojakin tuli aiempaa runsaammin. Toiminnan kulut 276 188 060,39 euroa pienenivät 54,6 % edellisestä vuodesta. Kuten jo aiemmin monesti todettua, tämä johtuu turvapaikanhakijoiden määrän vähenemisen aiheuttamasta menojen vähennyksestä. Siirtotalouden kulut eli vastaanottotoiminnan asiakkaille maksetta-vat tuet olivat 58 669 127,53 euroa ja ne vähenivät edelliseen vuoteen verrattuna 24,4 % johtuen turvapaikanhakijoiden määrän vähenemisestä.
Palvelujen ostot 221 280 994,91 euroa vähenivät merkittävästi 59,4 %. Turvapai-kanhakijoiden vastaanoton sopimusvastaanottokeskuksille maksettavat menot kirja-taan palvelujen ostoihin, mikä selittää palvelujen ostojen voimakkaan vähenemisen edelliseen vuoteen verrattuna. Poistot 1 133 187,65 euroa kasvoivat 67,6 % edelli-seen vuoteen verrattuna, koska UMA -järjestelmää aktivoitiin aiemmista vuosista poiketen. Sisäiset kulut 53 465,49 euroa kasvoivat 64,5 % edelliseen vuoteen ver-rattuna. Henkilöstökulut vähenivät 14 %.

Tase
Maahanmuuttoviraston taseen vuoden 2017 loppusumma 9 151 814,00 euroa oli 100,4% suurempi kuin vuonna 2016 ollut 4 566 720,05 euroa. Aineettomien hyö-dykkeiden arvo 6 774 599,60 euroa on kasvanut vuoden 2016 arvosta 3 639 098,23 eurosta 86,2 %. Aineellisten hyödykkeiden osuus 449 261,70 euroa on taas vähen-tynyt 18,6 % edellisestä vuodesta. Käyttöomaisuuden arvo 7 223 861,30 euroa on 72,4 % suurempi kuin edellisen vuoden arvo 4 190 778,94 euroa järjestelmien akti-voinneista johtuen.
Taseen vastattavaa puolella ostovelat ovat vähentyneet edellisestä vuodesta 27,5 % mikä selittyy viraston toiminnan normalisoitumisella edellisen vuoden voimak-kaaseen kasvuun nähden. Viraston oma pääoma yhteensä on 9 521 673,92 euroa (vuonna 2016 29 822 030,68 euroa) eli supistumista on 68,1 %. Samoin vähenivät sekä ostovelat 27,5 % että siirtovelat 55,4 % vuoteen 2016 nähden. Vieraan pää-oman osuus vastattavasta oli 18 673 487,92 euroa eli vähennystä 45,7 % edelli-seen vuoteen 2016 verrattuna (34 388 750,73 euroa).


Viraston sopimukset on kerätty yhteen tietokantaan ja sähköinen sopimushallintajärjestelmä CaseM otetaan käyttöön 2018. Vastaanottotoiminnan kilpailuttamisella pyritään välttämään vuosien 2015–2016 tilannetta, jossa virasto kovassa paineessa joutui hyväksymään osittain epä-edullisiakin sopimuksia.


Täytäntöönpanokelpoisten käännytyspäätösten saaneiden ulkomaalaisten maasta-poistamisesta vastaa poliisi. Osaa esimerkiksi irakilaisista ja somalialaisista kään-nytettävistä ei poliisi saa pantua kohtuullisessa ajassa täytäntöön, koska lähtömaa ei suostu ottamaan kaikkia kansalaisiaan vastaan. Näistä henkilöistä jotkut hakevat kansainvälistä suojelua useita kertoja saadakseen pysyä vastaanottopalveluiden piirissä. Osa puolestaan hakee oleskelulupaa muilla perusteilla tai poistuu Suomes-ta muualle Eurooppaan, josta saattavat myöhemmin tulla takaisin vastuunmäärittä-misasetuksen (ns. Dublin 3 -asetus) perusteella.Vuonna 2017 virasto vastaanotti seuraavat sisäisen valvonnan ja riskien hallinnan arvioinnit ja tarkastukset:
 SM - Maahanmuuttoviraston sisäisen valvonnan arviointi - SM1755589 / 00.03.01.00 / SM-2016-15 / 2.2.2017
 VTV - Tilintarkastajan väliraportti vastaanottotoiminnan kustannusten korvaukset 6.4.2017
 VTV - Tilintarkastajan väliraportti - Maahanmuuttoviraston julkisoikeudellisen maksullisen toiminnan laillisuus- ja asianmukaisuustarkastus / 8.3.2017
 SM - Maahanmuuttoviraston ja Turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskustoimin-nan tarkastus - SM1618016 / 00.03.01.00 / SM-2016-15
Vuonna 2017 toteutettavat sisäisen valvonnan ja riskien hallinnan arvioinnit ja tar-kastukset sekä kehittäminen:
 SM - Maahanmuuttoviraston työajankäytön tarkastus - SM17175225 / 00.03.01.00 / SM-2017-15 / 4.5.2107
AMIF -tarkastukset
Hanke 2015-1389 Euro-auto SM ja BDO
Hanke 2015-1425 WorkIt! SM ja BDO
Hanke 2016-1417 Kiintiöpakolaisten kulttuuriorientaatio SM ja BDO
Hanke 2015-1390 Migstat SM ja BDO
Hanke 2015-1387 Flow SM ja BDO
Hanke 2015-1370 Vapa SM
Hanke 2016-1467 Sisäiset siirrot 1 BDO
Hanke 2016-1553 Sisäiset siirrot 2 BDO

10. Yhteenveto havaituista väärinkäytöksistä
10.1. Virheitä ja väärinkäytöksiä koskevat yhteenvetotiedot
Ei ollut havaittuja väärinkäytöksiä.
10.2. Takaisinperintää koskevat yhteenvetotiedot
Ei ollut havaittuja väärinkäytöksiä.


Maahanmuuttoviraston tilinpäätöslaskelmat ja liitteet

https://migri.fi/documents/5202425/5915665/Maahanmuuttoviraston+toimintakertomus+2017/857b9963-6f21-4c70-8afe-7b27fc842c54/Maahanmuuttoviraston+toimintakertomus+2017.pdfMaahanmuuttoviraston tuotto- ja kululaskelma
Palvelujen ostot  545 680 987,32 euroa
Sisäiset kulut  -608 404 277,47 euroa
TILIKAUDEN TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ  -714 335 856,89 euroa


Maahanmuuttoviraston tilinpäätöksen liite 2: Netto tulot ja menot
https://migri.fi/documents/5202425/5915665/Maahanmuuttoviraston+toimintakertomus+2017/857b9963-6f21-4c70-8afe-7b27fc842c54/Maahanmuuttoviraston+toimintakertomus+2017.pdf

Maahanmuuttovirasto TILINPÄÄTÖS 2017
https://migri.fi/.../Maahanmuuttoviraston.../Maahanmuuttoviraston+toimintakertomus+...
PDF
31.12.2017 - Johdon katsaus. Maahanmuuttoviraston toimintavuoden 2017 alussa toteutettiin maahanmuuttohal- linnossa merkittäviä toimivaltamuutoksia. 


Maahanmuuttoviraston vuosi 2018: Vastaanoton kustannukset ...
https://migri.fi/.../maahanmuuttoviraston-vuosi-2018-vastaanoton-kustannukset-vahen...
25.3.2019 - Maahanmuuttoviraston tilinpäätöksen mukaan tilikauden toiminnan kulut ... Maahanmuuttoviraston toimintakertomus ja tilinpäätös on julkaistu ...
https://www.google.fi/search?dcr=0&source=hp&ei=6a7fXIGzKeujrgT2zbawAQ&q=tilinp%C3%A4%C3%A4t%C3%B6s+maahanmuuttovirasto&oq=tilinp%C3%A4%C3%A4t%C3%B6s+maahanmuuttovirasto&gs_l=psy-ab.12..0i22i30.3435.19483..20555...0.0..0.115.2013.30j1......0....1..gws-wiz.....0..0i131j0j0i10j0i22i10i30.7M7XbjsbD1k


pectus3

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 6 036
 • Liked: 6863
100000000.00 EUR, 396000.00 EUR , 6985400.00 EUR, 807175.00 EUR ...
« Vastaus #4531 : 19.05.2019, 10:51:14 »
100000000.00 EUR
Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut - hankintasopimukset (Ilmoitus tehdystä sopimuksesta):
 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus : Maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen puitejärjestely pääkaupunkiseudulla
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-007169
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 065-152788
https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/notice/view/2019-007169Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut - hankintasopimukset (Hankintailmoitus):
 Pohjois-Savon ELY-keskus : Maahanmuuttajien kotoutumiskoulutus, Rautalampi, kapasiteettihankinta
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-009940
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 087-209665
https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/notice/view/2019-009940Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut - hankintasopimukset (Ilmoitus tehdystä sopimuksesta):
 Etelä-Pohjanmaan Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus : Aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutus
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-008802
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 078-188167
https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/notice/view/2019-008802Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut - hankintasopimukset (Ilmoitus tehdystä sopimuksesta):
 Kainuun Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus : OSALLISTUMISPYYNTÖ Maahanmuuttajien ammatillisesti suuntautunut kotoutumiskoulutus
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-001662
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 018-039457
https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/notice/view/2019-001662Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut - hankintasopimukset (Ilmoitus tehdystä sopimuksesta):
 Pohjois-Karjalan Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus : Aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutus/Joensuun seutu
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-000754
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 010-020001
https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/notice/view/2019-000754Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut - hankintasopimukset (Ilmoitus tehdystä sopimuksesta):
 Pohjois-Karjalan Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus : Aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutus/Joensuun seutu
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-000754
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 010-020001
https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/notice/view/2019-000754


Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut - hankintasopimukset (Ilmoitus tehdystä sopimuksesta):
 Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus : Maahanmuuttajien kotoutumiskoulutus Kotkan seudulle puitejärjestely vuosille 2019 ja 2020
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2018-013730
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2018/S 114-260117
https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/notice/view/2018-013730

Arvo ilman alv:tä: 6985400.00 EUR 


Hakutulos
Ilmoituksia: 6
https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/notice/search/?_s%5B_sent%5D=1&_s%5Bphrase%5D=kotoutumiskoulutusHakutulos turvapaikanhakija
Ilmoituksia: 4
https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/notice/search/?_s%5B_sent%5D=1&_s%5Bphrase%5D=turvapaikanhakija&_s%5Bcpv%5D=&_s%5Borganisation%5D=&_s%5Bnuts%5D=&_s%5Bpublished_start%5D=&_s%5Bpublished_end%5D=Arvo ilman alv:tä: 930000.00 EUR
Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut - hankintasopimukset (Hankintailmoitus):
 Porin kaupunki/perusturva : Yksintulleiden alaikäisten turvapaikanhakijoiden tukiasuminen ja jälkihuolto
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-009558
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 085-204467
https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/notice/view/2019-009558Arvo ilman alv:tä: 1463500.00 EUR
Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut - hankintasopimukset (Ilmoitus tehdystä sopimuksesta):
 Nurmijärven kunta : Sosiaalihuoltolain mukaiset tukipalvelut
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-001002
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 012-025033
Maahanmuuttajanuorten kotouttamisen tukeminen 5) Maahanmuuttajanuorten kotouttamisen tukeminen ryhmätoimintana 6)
https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/notice/view/2019-001002Arvo ilman alv:tä: 1500000.00 EUR
Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut - hankintasopimukset (Ilmoitus tehdystä sopimuksesta):
 Porin kaupungin hankintapalvelut : Perheryhmäkoti, tukiasuminen sekä jälkihuolto / Yksin tulleet alaikäiset turvapaikanhakijat
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-000432
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 007-012830
https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/notice/view/2019-000432
Tällä hetkellä Porin kaupungin alueella on 20 alaikäistä (11-17v.) yksin tullutta turvapaikanhakijaa.Arvo ilman alv:tä: 10000000.00 EUR
Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut - hankintasopimukset (Hankintailmoitus):
 Maahanmuuttovirasto : Turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskustoiminta aikuisille ja perheille
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2018-026312
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2018/S 246-566012
https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/notice/view/2018-026312

Alkamispäivä / päättymispäivä: 21.12.2018 - 9.8.2021


https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/notice/search/?_s%5B_sent%5D=1&_s%5Bphrase%5D=turvapaikanhakija&_s%5Bcpv%5D=&_s%5Borganisation%5D=&_s%5Bnuts%5D=&_s%5Bpublished_start%5D=&_s%5Bpublished_end%5D=

pectus3

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 6 036
 • Liked: 6863
Sisäministeri Mykkänen poliisin valatilaisuudessa: Ruotsin lähiökehitys ei saa toistua Suomessa
Sisäministeriö    17.5.2019 
Uutinen
https://valtioneuvosto.fi/artikkeli/-/asset_publisher/1410869/sisaministeri-mykkanen-poliisin-valatilaisuudessa-ruotsin-lahiokehitys-ei-saa-toistua-suomessa


Tampereella juhlistettiin 17.5. poliisin eettisen valan tilaisuutta, jossa noin 140 pääosin syksyllä 2018 ja keväällä 2019 valmistunutta poliisia antaa eettisen valansa poliisiylijohtaja Seppo Kolehmaiselle. Sisäministeriön tervehdyksen tilaisuuteen toi sisäministeri Kai Mykkänen.

- Tärkeimmät huolenaiheemme ovat lähiöiden eriytymiskehitys, lähisuhdeväkivalta ja seksuaalinen ahdistelu sekä rikollisuuden kansainvälistyminen ja terrorismi. Näitä kysymyksiä yhdistää se, että vastaus haasteeseen lähtee sosiaalityön, koulujen ja poliisin yhteistyöstä, tiedonvaihdosta ja riskiperusteisesta toiminnasta sekä kaikin tavoin ennaltaehkäisevän työn korostamisesta, Mykkänen sanoo.

Poliisit lupaavat valassaan muun muassa käyttäytyä auttavaisesti ja rehdisti. Eettisten ohjeiden sisältö kertoo lainsäädäntöä laajemmin, minkälaista käyttäytymistä poliisimieheltä odotetaan.

- Meidän on eduskunnassa annettava teille riittävät välineet tarttua ongelmiin ja teidän on laitettava itsenne likoon myös sellaisissa asioissa, jotka Suomessa on perinteisesti mielletty yksityisemmiksi, kuten perheväkivalta. Suomen on oltava avoin ja kansainvälinen, mutta kunniaväkivallan tapaiset ilmiöt on suljettava täysin pois. Se on erityisesti monikulttuurisuuden etu, koska pieni vähemmistö ulkomaalaistaustaisissa ei saa päästä leimaamaan moitteetta käyttäytyvää enemmistöä", ministeri Mykkänen korosti puheessaan.

Poliisin vala on tarkoitettu muistettavaksi arjen työssä.


- Kaiken pohjana on luottamus poliisiin, joka on Suomessa huipputasoa. Se perustuu siihen, että kohtaatte ihmiset oikeudenmukaisesti, yhdenvertaisesti, provosoitumatta ja ennakkoluuloja välttäen. Tämä on erityisen tärkeää tilanteessa, jossa vieraskielisten osuus esimerkiksi Helsingin seudulla on nousemassa teidän 15 ensimmäisen virkavuoden aikana neljännekseen väestöstä. Suomen poliisin on oltava koko kansan poliisi jatkossakin, Mykkänen muistuttaa.

Lisätietoja:
 ministeri Mykkäsen erityisavustaja Titta Andersson-Bohren, p. 050 513 1539, titta.andersson-bohren@intermin.fi
https://valtioneuvosto.fi/artikkeli/-/asset_publisher/1410869/sisaministeri-mykkanen-poliisin-valatilaisuudessa-ruotsin-lahiokehitys-ei-saa-toistua-suomessa

Valtioneuvosto
Statsrådet | Finnish Government

pectus3

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 6 036
 • Liked: 6863
6768000.00 EUR, 4200000.00 EUR , 8000000 EUR ...tulkkaus ...
« Vastaus #4533 : 20.05.2019, 05:09:28 »

Hankintailmoitus:
 Sarastia Oy : Tulkkauspalvelut Hämeenlinnan seudulleIlmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-009755

Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 086-206839


Tarjoukset 03.06.2019 klo 10.00 mennessä osoitteeseen:
https://hanki.tarjouspalvelu.fi/kuntapro?id=233297&tpk=8252744b-ec09-475b-a020-6df5a918be8d

I kohta: Hankintaviranomainen
OikeusperustaDirektiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Sarastia Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 2360731-5
Postiosoite: Palokunnankatu 26
Postinumero: 13100
Postitoimipaikka: Hämeenlinna
Maa: Suomi
Yhteyshenkilö: Tiia Luomanen
Sähköpostiosoite: tiia.luomanen@sarastia.fi
NUTS-koodi: Suomi (FI) 
Pääasiallinen osoite: (URL) http://www.kuntapro.fi/hankinta-ja-kilpailutuspalvelut
Lisää yhteystietoja (ilmoitetaan yhteishankintoja tehtäessä)
Tilaajat (mukana olevat hankintayksiköt)

Virallinen nimi: Hämeenlinnan kaupunki
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 0146921-4
Postitoimipaikka: Hämeenlinna
Maa: Suomi
Sähköpostiosoite: hankinnat@hameenlinna.fi
NUTS-koodi: Kanta-Häme (FI1C2) 
Pääasiallinen osoite: (URL) http://www.hameenlinna.fi

Tilaajat (mukana olevat hankintayksiköt)

Virallinen nimi: Janakkalan kunta
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 0147510-4
Postitoimipaikka: Janakkala
Maa: Suomi
Sähköpostiosoite: kirjaamo@janakkala.fi
NUTS-koodi: Kanta-Häme (FI1C2) 
Pääasiallinen osoite: (URL) https://www.janakkala.fi/
I.2) YhteishankintaSopimukseen sisältyy yhteishankintaaSopimuksen tekee yhteishankintayksikkö
I.3) Viestintä

Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta:

Osoite: (URL) https://hanki.tarjouspalvelu.fi/kuntapro
Lisätietoja saa
edellä mainittu osoite (kohta I.1)
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä
sähköisesti osoitteessa: (URL) https://hanki.tarjouspalvelu.fi/kuntapro?id=233297&tpk=8252744b-ec09-475b-a020-6df5a918be8d
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppiKunta-alan palvelukeskusI.5) Pääasiallinen toimialaYleinen julkishallinto
II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus
II.1.1) Nimi:Tulkkauspalvelut Hämeenlinnan seudulle II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:Tulkkauspalvelut. (79540000-1)II.1.3) Sopimuksen tyyppiPalvelutII.1.4) Lyhyt kuvaus:
Sarastia Oy:n kilpailutuspalvelut pyytää asiakkailleen tarjoustanne läsnäolo-, etä- ja ilmoitustulkkauspalveluista Hämeenlinnan seudulla tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti. Sopimustoimittajaksi valitaan enintään viisi (5) eniten pisteitä saanutta hyväksyttävissä olevan toimittajaa. Puitesopimuksen toimintamalli ja ehdot on selitetty tarkemmin tarjouspyynnön liitteessä olevassa sopimuspohjassa. Hankintayksiköllä on oikeus tarkistaa tarjoajan tarjousasiakirjoissa antamat tiedot ennen hankintapäätöksen tekemistä. Mikäli annetut tiedot eivät pidä paikkansa, tarjous hylätään. Sopimuskausi alkaa 1.6. tai hankintapäätöksen saatua lainvoiman. Sopimuskausi on 2 vuotta + 1 vuotta optio + 1 vuotta optio.
II.1.5) Arvioitu kokonaisarvoArvo ilman alv:tä: 6768000.00 EURII.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus
II.2.3) Suorituspaikka
Kanta-Häme (FI1C2) 
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:
Hankintayksikkö pyytää asiakkailleen tarjoustanne läsnäolo-, etä- ja ilmoitustulkkauspalveluista Hämeenlinnan seudulla tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti. Hankintayksiköllä on oikeus tarkistaa tarjoajan tarjousasiakirjoissa antamat tiedot ennen hankintapäätöksen tekemistä. Mikäli annetut tiedot eivät pidä paikkansa, tarjous hylätään. Sopimuskausi alkaa 1.6. tai hankintapäätöksen saatua lainvoiman. Sopimuskausi on 2 vuotta + 1 vuotta optio + 1 vuotta optio.
II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteetHinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissaII.2.6) Arvioitu arvo6768000.00 EURII.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto kuukausina tai päivinä: 24 kuukautta
Tätä sopimusta voidaan jatkaa kyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus::
Sopimukseen sisältyy mahdollisuus 1+1 optiokausiin. Optiokauden käyttöönotosta päätetään toimittaja- ja tilaajakohtaisesti. Tarkempi kuvaus optioiden käyttöönotosta sopimuspohjassa.
 
II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoistaEri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): eiII.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksistaLisähankintamahdollisuudet: kylläKuvaus mahdollisuuksista:
Hankinnassa ovat optiona muiden kuin hinnoiteltavien kielten tulkkauspalvelut, terapiatulkkaus- ja kriisitulkkauspalvelut, konferenssitulkkaus- ja simultaanitulkkauspalvelupalvelut sekä alle kolmen päivän sisällä tehtävät läsnäolotulkkauspalvelut.
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1) Osallistumisvaatimukset (soveltuvuusvaatimukset)
III.1.1) Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset
Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

Katso kohta Soveltuvuusvaatimukset
III.1.2) Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteestaVaatimukset hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisestiIII.1.3) Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelleValintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.2) Sopimukseen liittyvät ehdot
III.2.2) Sopimuksen toteuttamista koskevat ehdot:
Ks. tarjouspyynnön liitteenä oleva sopimuspohja liitteineen. Hankintapäätös ei luo sopimussuhdetta hankintayksikön ja valitun tarjoajan välille. Sopimus hankintayksikön ja valitun tarjoajan välillä katsotaan syntyneeksi vasta, kun hankintapäätös on saanut lainvoiman ja kun hankinnasta on allekirjoitettu erillinen kirjallinen sopimus. Mikäli sopimuksen syntyminen viivästyy valitusta tarjoajasta aiheutuvista syistä (mm. sopimusehtojen täyttämisen puutteet), on hankintayksiköllä oikeus hylätä annettu tarjous ja tehdä hankinnasta uusi hankintapäätös.
III.2.3) Tiedot sopimuksen toteuttamisesta vastaavasta henkilöstöstäSopimuksen toteuttamisesta vastaavien henkilöstön jäsenten nimien ja ammatillisten pätevyyksien ilmoittamisvelvollisuus
IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus
IV.1.1) Menettelyn luonne
Avoin menettely
IV.1.3) Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä
Puitejärjestely useampien toimijoiden kanssa

Puitejärjestelyn osallistujien suunniteltu enimmäismäärä: 5
IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä
IV.2) Hallinnolliset tiedot
IV.2.2) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika3.6.2019 10:00IV.2.4) Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:suomiIV.2.6) Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassatai Kesto (kuukausina): 6 kuukauttaIV.2.7) Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä: 3.6.2019 10:30

VI kohta: Täydentävät tiedot
VI.1) Toistuvia hankintoja koskevat tiedotKyse on toistuvasta hankinnasta: eiVI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi: Markkinaoikeus
Postiosoite: Radanrakentajantie 5
Postinumero: 00520
Postitoimipaikka: Helsinki
Maa: Suomi
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi
Internet-osoite http://www.markkinaoikeus.fi/fi/
VI.4.3) Muutoksenhakumenettely
Muutoksenhakumenettelyjen määräaikaa (-aikoja) koskevat tarkat tiedot:

Asianosaisen on tehtävä hankintaoikaisuvaatimus 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta. Sähköistä tiedoksiantoa käytettäessä hankintapäätös oheisasiakirjoineen katsotaan saaduksi tiedoksi sinä päivänä, jolloin päätöksen oheisasiakirjoineen sisältävä sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä.
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:30.4.2019«« Takaisin 
Työ- ja elinkeinoministeriö, Aleksanterinkatu 4, PL 32, 00023, Valtioneuvosto, p. 010 60 6000

https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/notice/view/2019-009755
Hankintailmoitus:
 Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä : Tulkkaus- ja käännöspalvelutIlmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-010740

Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 094-227448


Tarjoukset 17.06.2019 klo 12.00 mennessä osoitteeseen:
https://tarjouspalvelu.fi/phsotey?id=238977&tpk=148f5c5a-663a-46e9-86f9-c538692675e7

I kohta: Hankintaviranomainen
OikeusperustaDirektiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 0215606-8
Postiosoite: Keskussairaalankatu 7
Postinumero: 15850
Postitoimipaikka: Lahti
Maa: Suomi
Yhteyshenkilö: Marita Lehtinen
Puhelin: +358 444828943
Sähköpostiosoite: marita.m.lehtinen@phsotey.fi
NUTS-koodi: Päijät-Häme (FI1C3) 
Pääasiallinen osoite: (URL) http://www.phhyky.fi
II.1.5) Arvioitu kokonaisarvoArvo ilman alv:tä: 4200000.00 EUR

https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/notice/view/2019-010740

Jälki-ilmoitus:
 Espoon kaupunki : Tulkkauspalveluiden hankintaIlmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-004495

Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 045-103442

I kohta: Hankintaviranomainen
OikeusperustaDirektiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Espoon kaupunki
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 0101263-6
Postiosoite: PL 640
Postinumero: 02070
Postitoimipaikka: ESPOON KAUPUNKI
Maa: Suomi
Sähköpostiosoite: hankinta@espoo.fi
NUTS-koodi: Espoo (K049) 
Pääasiallinen osoite: (URL) www.espoo.fi
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppiAlue- tai paikallistason virasto/laitosI.5) Pääasiallinen toimialaYleinen julkishallinto
II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus
II.1.1) Nimi:Tulkkauspalveluiden hankinta II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:Tulkkauspalvelut. (79540000-1)II.1.3) Sopimuksen tyyppiPalvelutII.1.4) Lyhyt kuvaus:
Espoon kaupunki (myöhemmin myös tilaaja) pyytää tarjousta tulkkauspalveluiden hankinnasta. Tulkkauspalveluita käytetään laaja-alaisesti sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä sivistystoimen yksiköissä. Espoon kaupungin konserniyhteisöistä Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia on liittynyt tulkkauspalveluiden hankintaan. Konserniyhteisö tekee kilpailutuksen perusteella valittujen palveluntuottajien kanssa Espoon kaupungin sopimuksen kanssa saman sisältöisen sopimuksen tulkkauspalveluista. Tulkkaustapahtumia on vuosittain yli 20 000, ja tulkkaus on pääasiallisesti suomi — vieras kieli — suomi -tulkkausta.

Hankinnan tavoitteena on tuottaa Espoon kaupungin ja Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnian tarpeisiin laadukkaita ja kustannustehokkaita tulkkauspalveluja, joiden saavutettavuus on tasavertaista ja mahdollisimman vaivatonta kaikille osapuolille.
II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: kyllä
II.1.7) Hankinnan kokonaisarvoArvo ilman alv:tä: 8000000 EUR
II.2) Kuvaus
II.2.1) Nimi:Tulkkauspalveluiden hankinta Osa nro:1II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)Tulkkauspalvelut. (79540000-1)II.2.3) Suorituspaikka
Helsinki-Uusimaa (FI1B) 
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:
Osa-alueen 1 hankittavat kielet ovat arabia ja somalia
II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet

PerusteHinta 
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksistaLisähankintamahdollisuudet: eiII.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2) Kuvaus
II.2.1) Nimi:Tulkkauspalveluiden hankinta Osa nro:2II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)Tulkkauspalvelut. (79540000-1)II.2.3) Suorituspaikka
Helsinki-Uusimaa (FI1B) 
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:
Osa-alueen 2 hankittavat kielet ovat dari, sorani, persia (farsi), mandariinikiina, turkki, vietnam, thai, badini, khmer, urdu, kurmanji, bengali, tigrinja, amhara, swahili, kinjaruanda, pasto, turkmeeni.
II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet

PerusteHinta 
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksistaLisähankintamahdollisuudet: eiII.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2) Kuvaus
II.2.1) Nimi:Tulkkauspalveluiden hankinta Osa nro:3II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)Tulkkauspalvelut. (79540000-1)II.2.3) Suorituspaikka
Helsinki-Uusimaa (FI1B) 
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:
Osa-alueen 3 hankittavat kielet ovat venäjä, englanti, albania, viro, ranska, portugali, espanja, bulgaria, romania, italia, ruotsi, kreikka, saksa, latvia, unkari, puola, liettua, slovakia, hollanti, ruotsi vs muu vieras kieli.
II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet

PerusteHinta 
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksistaLisähankintamahdollisuudet: eiII.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2) Kuvaus
II.2.1) Nimi:Tulkkauspalveluiden hankinta Osa nro:4II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)Tulkkauspalvelut. (79540000-1)II.2.3) Suorituspaikka
Helsinki-Uusimaa (FI1B1) 
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:
Osa-alueen 4 hankittavat kielet ovat hindi, tagalog, bosnia, wolof, serbokroatia, burma, japani, punjabi, tamili, kantoninkiina, mandinka, serbia, nepali, heprea, lingala, bahasa indonesia, korea, tsetseeni, telugu, azeri, georgia, igbo, uiguuri, feili, gorani (guran), kazakki.
II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet

PerusteHinta 
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksistaLisähankintamahdollisuudet: eiII.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus
IV.1.1) Menettelyn luonne
Avoin menettely
IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä
IV.2) Hallinnolliset tiedot
IV.2.1) Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisuIlmoituksen numero EUVL:ssä: 2018/S 110-250672
V kohta: Sopimuksen tekeminen
Nimi:Tulkkauspalveluiden hankinta
V.2) Sopimuksen tekeminen
Sopimus/osa toteutuukylläV.2.1) Sopimuksen tekemisen päivämäärä:1.10.2018V.2.2) Tietoa tarjouksista
Saatujen tarjousten lukumäärä: 17
Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa: eiV.2.3) Sopimuskumppanin nimi ja osoite
Ryhmän edustajan virallinen nimi: Pohjois-Savon Tulkkikeskus Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 2873327-3 
Postitoimipaikka: 71470 Oravikoski 
Maa: Suomi
NUTS-koodi: Kuopion seutu (S112) 
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
V.2.4) Tiedot sopimuksen/osan arvosta (ilman alv:tä)
Sopimuksen/osan kokonaisarvo: 8000000 EUR

V kohta: Sopimuksen tekeminen
Nimi:Tulkkauspalveluiden hankinta
V.2) Sopimuksen tekeminen
Sopimus/osa toteutuukylläV.2.1) Sopimuksen tekemisen päivämäärä:1.10.2018V.2.2) Tietoa tarjouksista
Saatujen tarjousten lukumäärä: 17
Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa: eiV.2.3) Sopimuskumppanin nimi ja osoite
Ryhmän edustajan virallinen nimi: Dosti Tulkkaus- ja käännöspalvelut Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 2809141-8 
Postitoimipaikka: 00810 Helsinki
Maa: Suomi
NUTS-koodi: Helsinki (K091) 
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
V.2.4) Tiedot sopimuksen/osan arvosta (ilman alv:tä)
Sopimuksen/osan kokonaisarvo: 8000000 EUR

V kohta: Sopimuksen tekeminen
Nimi:Tulkkauspalveluiden hankinta
V.2) Sopimuksen tekeminen
Sopimus/osa toteutuukylläV.2.1) Sopimuksen tekemisen päivämäärä:1.10.2018V.2.2) Tietoa tarjouksista
Saatujen tarjousten lukumäärä: 17
Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa: eiV.2.3) Sopimuskumppanin nimi ja osoite
Ryhmän edustajan virallinen nimi: Tultra Oy 
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 2822645-8 
Postitoimipaikka: 15240 Lahti 
Maa: Suomi
NUTS-koodi: Lahden seutu (S071) 
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
V.2.4) Tiedot sopimuksen/osan arvosta (ilman alv:tä)
Sopimuksen/osan kokonaisarvo: 8000000 EUR

V kohta: Sopimuksen tekeminen
Nimi:Tulkkauspalveluiden hankinta
V.2) Sopimuksen tekeminen
Sopimus/osa toteutuukylläV.2.1) Sopimuksen tekemisen päivämäärä:1.10.2018V.2.2) Tietoa tarjouksista
Saatujen tarjousten lukumäärä: 17
Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa: eiV.2.3) Sopimuskumppanin nimi ja osoite
Ryhmän edustajan virallinen nimi: Semantix Finland Oy 
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 0836525-8 
Postitoimipaikka: 00510 Helsinki 
Maa: Suomi
NUTS-koodi: Helsinki (K091) 
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
V.2.4) Tiedot sopimuksen/osan arvosta (ilman alv:tä)
Sopimuksen/osan kokonaisarvo: 8000000 EUR

V kohta: Sopimuksen tekeminen
Nimi:Tulkkauspalveluiden hankinta
V.2) Sopimuksen tekeminen
Sopimus/osa toteutuukylläV.2.1) Sopimuksen tekemisen päivämäärä:1.10.2018V.2.2) Tietoa tarjouksista
Saatujen tarjousten lukumäärä: 17
Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa: eiV.2.3) Sopimuskumppanin nimi ja osoite
Ryhmän edustajan virallinen nimi: Suomen Ammattitulkit Oy 
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 2577654-2 
Postitoimipaikka: 00180 Helsinki 
Maa: Suomi
NUTS-koodi: Helsinki (K091) 
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
V.2.4) Tiedot sopimuksen/osan arvosta (ilman alv:tä)
Sopimuksen/osan kokonaisarvo: 8000000 EUR

VI kohta: Täydentävät tiedot
VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi: Markkinaoikeus
Postiosoite: Radanrakentajantie 5
Postinumero: 00520
Postitoimipaikka: Helsinki
Maa: Suomi
Puhelin: +358 295643300
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi: +358 295643314
Internet-osoite http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:28.2.2019«« Takaisin 
Työ- ja elinkeinoministeriö, Aleksanterinkatu 4, PL 32, 00023, Valtioneuvosto, p. 010 60 6000

https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/notice/view/2019-004495


https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/notice/search/?_s%5B_sent%5D=1&_s%5Bphrase%5D=tulkkausEtelä-Savon Koulutus Oy
15.5.2019 10:56:49
 
KOTOKARUSELLIHANKE / TULKKAUSPALVELUT, KOTOKARUSELLIHANKE
 
Kuvaus:
Etelä-Savon Koulutus Oy pyytää tarjousta ESR-rahoitteisen Kotokaruselli-hankkeen tulkkauspalveluiden ostoon.

Hankkeessa kehitetään työelämälähtöisempää ammatillista koulutusta maahanmuuttajataustaisille opiskelijoille. Maahanmuuttajataustainen opiskelija tarvitsee apua ja henkilökohtaista tukea etsiessään työssäoppimis-, oppisopimus-, työkokeilu- tai työpaikkaa, jota tuetaan tarvittavilla asiantuntijatyöllä kuten tulkkauspalveluilla.

Tulkkipalveluilta edellytetään perehtyneisyyttä asiakkaan aiemman osaamisen kartoittamisessa ja tunnistamisessa käytettävistä käsitteistä.

Sopimuksen voimassaoloaika (tulkkauspalveluita voidaan hankkia koko hankkeen keston ajan) - 31.12.2020.

Tarjouksen ylittäessä siihen varatun budjetin, tarjouksen pyytäjällä on oikeus jättää hankinta toteuttamatta.

Palvelutarve:

Tulkkauspalvelut (etä, läsnä ja käännöstyöt) Etelä-Savon ammattiopiston asiakkaille opintojen henkilökohtaistamiseen ja ohjaamiseen liittyen ammattiopiston yksiköissä tai työssäoppimispaikoissa Etelä-Savon alueella.

Matkakorvaukset:

Tulkkauspalveluiden tarjoaja vastaa matkajärjestelyistä ja korvauksista tulkeilleen.

Tarjoajalla on oikeus veloittaa ne tarjouksen pyytäjältä, mikäli niistä on sovittu tilausvaiheessa ja tilaaja on hyväksynyt esitetyt kustannukset, julkisia kulkuneuvoja hyödyntäen. Oman auton käytöstä voidaan sopia erikseen tapauskohtaisesti tarjouksen pyytäjän kanssa. Kilometrikorvaus on voimassa oleva verottajan kilometrikorvauksen mukainen. Läsnäolotulkkausta voi olla Etelä-Savon alueella.

Tarjoajalla on oikeus veloittaa matka-aikakorvausta tarjouksen pyytäjältä mikäli siitä on tilausvaiheessa sovittu ja mikäli edestakainen matka kestää yli 4 h, tai kokonaisaika matkoineen ja tulkkauksineen kestää yli 7,35 h/päivä. Matka-aikakorvaus on tällöin erikseen sovitun mukaisesti tai enintään puolet tulkkaustunnin hinnasta + alv.
Hankintalaji:  Palvelut
Osatarjoukset hyväksytään:  Kyllä
Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään:  Ei
Tarjouksen antotapa:  Tarjouksen tiedot annetaan hankinnan kohteen syöttölomakkeella
Määräaika:  24.5.2019 15:00:00
https://tarjouspalvelu.fi/TPPerustiedot.aspx?p=101&g=2e423650-24f3-434b-b90e-f59cfa7f3ffd&tpID=238478
Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä
15.5.2019 16:45:02
 
D/850/2019 / TULKKAUS- JA KÄÄNNÖSPALVELUT
 
Kuvaus:
Tarjousta pyydetään Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän alueella puhuttujen
kielten asioimistulkkauksesta, käännöspalveluista viranomaisille ja terveydenhuollon henkilöstölle, jotka työskentelevät maahanmuuttajien kanssa.
Tulkkaus hoidetaan läsnäolotulkkauksena tai etätulkkauksena.
Sopimus tehdään kahdeksi (2) vuodeksi allekirjoituksesta 1.9.2019 - 31.08.2021.
Hankintaan sisältyy kaksi (2) yhden (1) vuoden optiota.
Tilaaja tekee erikseen päätöksen optiokausien käyttämisestä.

Hankinta toteutetaan yhteishankintana Heinolan kaupungin kanssa. Kilpailutuksesta
vastaa Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä.
Hankintayksikön luonne:  Alue- tai paikallistason viranomainen
Hankintalaji:  Palvelut
Hankintamenettely:  Avoin menettely
Menettelyllä perustetaan puitejärjestely
Osatarjoukset hyväksytään:  Kyllä
Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään:  Ei
Hankinta varataan työkeskuksille tai toteutettavaksi työohjelmien yhteydessä:  Ei
Tarjouksen valintaperuste:  Kokonaistaloudellinen edullisuus, pisteytys
Tarjouksen antotapa:  Tarjouksen tiedot annetaan hankinnan kohteen syöttölomakkeella
Määräaika:  17.6.2019 12:00:00
https://tarjouspalvelu.fi/TPPerustiedot.aspx?p=57&g=1533a281-4cfb-4445-bb56-4fdc8edd7685&tpID=238977
KuntaPro Oy
2.5.2019 17:15:12
 
233297 / TULKKAUSPALVELUT HÄMEENLINNAN SEUDULLE
 
Kuvaus:
Sarastia Oy:n kilpailutuspalvelut pyytää asiakkailleen tarjoustanne läsnäolo-, etä- ja ilmoitustulkkauspalveluista Hämeenlinnan seudulla
 tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti.

Sopimustoimittajaksi valitaan enintään viisi (5) eniten pisteitä saanutta hyväksyttävissä olevan toimittajaa. Puitesopimuksen toimintamalli ja ehdot on selitetty tarkemmin tarjouspyynnön liitteessä olevassa sopimuspohjassa.

Hankintayksiköllä on oikeus tarkistaa tarjoajan tarjousasiakirjoissa antamat tiedot ennen hankintapäätöksen tekemistä. Mikäli annetut tiedot eivät pidä paikkansa, tarjous hylätään.

Sopimuskausi alkaa 1.6. tai hankintapäätöksen saatua lainvoiman. Sopimuskausi on 2 vuotta + 1 vuotta optio + 1 vuotta optio.
Hankintayksikön luonne:  Muu : Kunta-alan palvelukeskus
Hankintalaji:  Palvelut
Hankintamenettely:  Avoin menettely
Menettelyllä perustetaan puitejärjestely
Osatarjoukset hyväksytään:  Ei
Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään:  Ei
Hankinta varataan työkeskuksille tai toteutettavaksi työohjelmien yhteydessä:  Ei
Tarjouksen valintaperuste:  Pisteytys kokonaishankinnan mukaan
Tarjouksen antotapa:  Tarjouksen tiedot annetaan hankinnan kohteen syöttölomakkeella
Määräaika:  3.6.2019 10:00:00
https://tarjouspalvelu.fi/TPPerustiedot.aspx?p=24&g=86a02543-2f3e-480f-9f86-55b02c7396f5&tpID=233297


https://cloudiamarketplace.com/pectus3

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 6 036
 • Liked: 6863
Maailman parhaaksi valittua giniä ei saa myydä Suomessa – Yrittäjä kypsyi: ”Tuntuu kuin olisimme Pohjois-Koreassa”
 
Tero Lehto / Kauppalehti / Alma Talent
Luotu: 19.5.2019
https://www.uusisuomi.fi/kotimaa/280666-maailman-parhaaksi-valittua-ginia-ei-saa-myyda-suomessa-yrittaja-kypsyi-tuntuu-kuin#comments


Suomalaisen Arctic Brands Groupin uusi gini on palkittu Yhdysvalloissa maailman parhaana kahdessa eri sarjassa. Arkistokuvassa Arctic Brands Groupin Jaakko Sorsa, Mikko Spoof, Asko Ryhänen ja Kimmo Koivikko.

Suomalaisen Arctic Brands Groupin uusi gini on palkittu Yhdysvalloissa maailman parhaana kahdessakin eri sarjassa, eli gininä ja parhaana kirkkaana tisleenä.
 
Tällä viikolla Kalifornian San Franciscossa järjestetty kilpailu International Spirit Competitition on Yhdysvaltain suurin alkoholijuomien kilpailu, jossa kilpaili yli 3000 tuotetta.

Suomalaisyrityksen uusi 58,5 prosentin vahvuinen Arctic Blue Navy Strength valittiin sarjassaan parhaaksi. Lisäksi tuomaristo valitsi sen parhaaksi myös kirkkaiden tisleiden sarjassa.

Tuote tulee parin viikon kuluttua kuluttajamarkkinoille niin Aasiassa kuin useissa EU-maissa, yksi perustajista ja brändijohtaja Mikko Spoof sanoo.

”Tuomme uuden tuotteen kaupallisesti markkinoille, kun se osoittaa menestyvänsä kisoissa hyvin.”

Yrityksen nykyinen ginijuoma, 46,2-prosenttinen Arctic Blue Gin on sekin menestynyt useissa maailman parhaimpien ginien ja tisleiden kilpailusarjoissa.

Yritys arvioinut, ettei se voi tuoda uutta giniään Suomen markkinoille kahden viikon päästä, koska tuotetta ei saisi sen jälkeen markkinoida sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston Valviran mukaan myöskään ulkomailla.

Suomalaisyritys on nimittäin saanut Valvirasta kiellon markkinoida digitaalisesti mobiilissa tai verkossa ginijuomiaan Suomen lisäksi EU- ja ETA-alueen maissa, koska suomalaiset voivat nähdä mainokset internetissä. Alkoholilain mukaan suomalaiset yritykset eivät saa markkinoida väkeviä alkoholijuomia.

”Tämä tarkoittaa, ettemme saisi markkinoida uutta tuotettamme missään EU- ja ETA-maissa, koska Valvira haluaa suojella suomalaisia kuluttajia alkoholimarkkinoinnilta”, Mikko Spoof sanoo.

”Tuntuu kuin olisimme Pohjois-Koreassa.”

Spoof kertoo, että asiassa hämmentää laintulkintojen epäselvyys. Siksi yritys etsii myös lakimiehiä, jotka voisivat auttaa asiassa.

”Olemme saaneet satoja kannustavia viestejä kansalaisten lisäksi niin panimoteollisuudesta kuin poliitikoiltakin.”

Euroopan unioni julkaisi tällä viikolla uuden tislattujen alkoholijuomien asetuksen, jossa se ottaa asiaan vahvasti kantaa. Mikko Spoof toivoo, että asetus tuo avun yhtiön tilanteeseen, kunhan Valvira soveltaa sitä suomalaisen lainsäädäntöön.

Lisäksi Spoof on viestinyt asiasta voimakkaasti eri puolueille.

”En tule hyväksymään sitä, että Valviran tiukan laintulkinnan mukaan yrityksellämme ei ole kasvuedellytyksiä Suomessa.”

Mikko Spoof sanoo, että yritys haluaa jatkaa tuotekehitystä, työllistää ihmisiä ja maksaa verot Suomessa, jos siihen vain annetaan mahdollisuus.

Toiveena löyhempi laintulkinta

Yksi helpottava sääntöjen tulkinta voi olla, riittäisikö yrityksen verkkosivujen niin sanottu geoblokkaus, eli uuden ginin tuotesivuille ei pääsisi suomalaisten operaattoreiden ip-osoitteista.

Tämäkin herättää kuitenkin kysymyksen, miten kävisi mainonnan suhteen muissa verkkopalveluissa kuten Facebook ja Instagram, tai esimerkiksi EU-maiden lehtien verkkopalveluissa.


Kädenvääntöä Valviran kanssa käydään, jotta yritys voisi toimia Suomessa, Spoof toteaa.

”Helpompaa meille olisi matkustaa lautalla Tallinnaan ja siirtää pääkonttorimme sinne, mutta emme halua tehdä niin.”

Yritys on hakenut Valvirasta uutta laintulkintaa markkinointikiellosta. Toiveena on, että uusi kannanotto sallii markkinoinnin muissa EU- ja ETA-maissa edes siinä tapauksessa, että tuotetta ei myydä Suomessa.

”Mikäli Valvira vaatii edelleen rajoittaa tuotteen markkinointia, vaikka se ei olisi edes myynnissä edes Suomen markkinoilla, joudun esittämään yhtiömme hallitukselle yrityksen siirtämistä ulkomaille.”

Kovat kasvutavoitteeet

Arctic Brands Group on vielä melko pieni yritys. Työntekijöitä on tilanteen mukaan 4–5, ja liikevaihtoa kertyi viime vuonna vähän alle miljoona euroa. Yritys on kovassa kasvuvaiheessa, joten se on tarkoituksellisesti tappiolla.

Tämän vuoden liikevaihto- ja tulostavoite ovat jo 3,2 miljoonaa euroa ja suunnilleen nollatulos, ja ensi vuodelle noin 11 miljoonaa euroa ja selkeästi voitollinen tulos. Kasvu tulee ulkomailta, ja kuluvan vuoden lopussa jo yli puolet, ja ensi vuoden lopussa ulkomaan myynnin osuus on jo noin 90 prosenttia.


Yritys on avaamassa toimistoa Yhdysvalloissa, omat yhtiöt sillä on jo Singaporessa, Intiassa sekä Australiassa. Euroopassa kiinnostavat erityisesti Saksan, UK:n sekä Espanjan markkinat, joilla on yhdet Euroopan vapaimmista pelisäännöistä.

Juomien valmistus pysyy Suomessa

Arctic Brands Groupin ginit valmistuvat Ilomantsissa Nordic Premium Beveragesin,eli suomalaisille tutummin Hermannin Viinitilan tislaamossa.

Tislaamon kapasiteettia on nostettu isolla investoinnilla vähän yli miljoonaan litraan vuodessa aiemmasta 100 000 litrasta.

Seuraava laajennusinvestointi kenties jo kuluvan vuoden lopussa voi nostaa kapasiteetin 4–5 miljoonaan litraan vuodessa.

Investoinnit kertovat siitä, että yritykset odottavat kovaa kansainvälistä kasvua.

Mikko Spoof sanoo, että vaikka markkinointi- ja myyntiyhtiö joutuisikin muuttamaan Suomesta ulkomaille Valviran alkoholilainsäädännön tulkinnan takia, ginien valmistus jatkuu senkin jälkeen Suomessa Ilomantsin tislaamossa.

Nordic Premium Beverages teki viime vuonna 869 000 euron liikevaihdon ja 53 000 euron tuloksen. Myös tislaamo on edelleen voimakkaasti kehitysvaiheessa.


https://www.uusisuomi.fi/kotimaa/280666-maailman-parhaaksi-valittua-ginia-ei-saa-myyda-suomessa-yrittaja-kypsyi-tuntuu-kuin#commentspectus3

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 6 036
 • Liked: 6863
hankintailmoitus: Finn Church Aid : Uganda ...
« Vastaus #4535 : 21.05.2019, 13:14:25 »

Kansallinen hankintailmoitus:
 Finn Church Aid : Construction of 10 semi-permanent class room blocks (three classrooms each block), Renovation of 01 classroom block (three classrooms), Construction of 03 teachers’ accommodation blocks (four units each block)Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-011121

Tarjoukset 12.6.2019 klo 17.00 mennessä osoitteeseen:

Finn Church Aid 0998454-4 /
Finn Church Aid Uganda
.
FCA/UG/025/2019

Stephen Ssenkima


Plot 1495, Roche Close, Off Tank hill Road – Muyenga,
P.O.BOX 21826
Kampala

Uganda
.
Ilmoituksen tyyppi
Tämä ilmoitus on:Kansallinen hankintailmoitus
Hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikkö Finn Church Aid
Y-tunnus 0998454-4
Kilpailuttamisesta vastaava toimipiste tai hankintayksikön edustaja Finn Church Aid Uganda
Yhteyshenkilö Stephen Ssenkima
Postiosoite Plot 1495, Roche Close, Off Tank hill Road – Muyenga,
Postinumero P.O.BOX 21826
Postitoimipaikka Kampala
Maa Uganda
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettäväKs. edellä hankintayksikön yhteystiedotHankintayksikön luonneMuu: Non-governmental organization
Hankintalaji
HankintalajiRakennusurakka
Hankinnan kohde
Hankinnan nimiConstruction of 10 semi-permanent class room blocks (three classrooms each block), Renovation of 01 classroom block (three classrooms), Construction of 03 teachers’ accommodation blocks (four units each block)Hankinnan tunniste- tai viitenumeroFCA/UG/025/2019Hankinnan kuvaus
FCA is currently implementing humanitarian emergency construction in different refugee settlements in Uganda. As part of its mandate, FCA is planning to undertake the construction of 10 semi-permanent class room blocks, Renovation of 01 classroom block and Construction of 03 teacher’s accommodation blocks to enable refugee children gain access to a good learning environment.
Hankinta ylittää hankintalain 25 §:n kynnysarvonKylläPääkohde
Päänimikkeistö 
Rakennustyöt. (45000000-7)
Hankinnan pääasiallinen toteutuspaikkaMuu kuin Suomi (FIZ) Hankintasopimuksen voimassaoloaika1.7.2019 - 31.12.2019
Hankintamenettely
HankintamenettelyAvoin menettelyOsatarjoukset hyväksytäänEiVaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytäänEiHankinta varataan työkeskuksille tai toteutettavaksi työohjelmien yhteydessäEi
Hankintamenettelyn tarkemmat ehdot
Kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteParas hinta/laatusuhdeVertailuperusteetVertailuperusteet on ilmoitettu tarjouspyynnössäTarjoukset tai osallistumishakemukset on toimitettava hankintayksikölle viimeistään12.6.2019 17.00
Tarjouspyyntöasiakirjat
Tarjouspyyntöasiakirjat
B.O.Q -Renov-pakelle.xls

3-SEMI PERMANENT DRAWINGS semi-Adjumani.pdf

B.O.Q SEMI-PERMANENT BLOCK semi-Adjumani.xlsx

3-SEMI PERMANENT DRAWINGS semi-Moyo.pdf

B.O.Q SEMI-PERMANENT BLOCK semi-Moyo.xlsx

Semi-permanent foundation layout details.pdf

TEACHERS' ACCOMMODATION DRWGS.pdf

 BOQ T.Accommodation.xls

Annex 8_FCA_CoC_for_Contractors_and_Service_Providers_2014.pdf

RFP WORKS MFA 170519 HILMA.docx

Muutoksenhakutiedot
Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi Markkinaoikeus
Postiosoite Radanrakentajantie 5
Postinumero 00520
Postitoimipaikka Helsinki
Maa Suomi
Puhelin +358 295643300
Sähköpostiosoite markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi +358 295643314
Internet-osoite http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus 
«« Takaisin 

Työ- ja elinkeinoministeriö, Aleksanterinkatu 4, PL 32, 00023, Valtioneuvosto, p. 010 60 6000

https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/notice/view/2019-011121


pectus3

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 6 036
 • Liked: 6863
Rakennusliiton julistamat saarrot ...14.5.2019 ..v.2019-2012 ...
« Vastaus #4536 : 21.05.2019, 14:21:24 »
Rakennusliiton julistamat saarrot


Päivitetty 14.5.2019

Saarrot ovat voimassa siihen saakka, kunnes ko. yritysten työntekijöiden palkka- ja muut työsuhdesaatavat on maksettu työehtosopimuksen mukaisesti.
•Saartotaulukko 2019
•Saartotaulukko 2018
•Saartotaulukko 2017
•Saartotaulukko 2016
•Saartotaulukko 2015
•Saartotaulukko 2014
•Saartotaulukko 2013
•Saartotaulukko 2012
Saarrot
 
Voimassa olevat saartopäätökset
•ACC Law Oy
•Aiari Grupp Oü
•AJE Ehitus Oü
•Alfaport Grupp Oü
•Alina Grupp Oü
•Alnar Järvi Oü
•Anesko Oy
•Artexx
•A-ryhmä Asennus Oy
•Oy Aureli Ltd
•Autlan Projekt Oü
•Balticale Oü
•BCA Group Oy
•Betamer Eesti Oü
•Bluescreen Oü
•Budtek Sp. o.o.
•Carinaland Oü
•Concord Group Oü
•CNS Services Oy
•Dedas Oü
•DED Kompanii Oü
•Degtab Oü
•Detroit Oü
•DPNB Group Oü
•Duramek Oy
•Edinet Partner Oü
•Edmonton Oü
•EE Ranakam Oy
•Efira Invest Oü
•Egerton Oü
•Eikner Oü
•E-K Prof.com Oy
•Elkotek Oy
•Enner Ehitus Oü
•Enta Ehitus Grupp Oü
•Erante Project Oü
•Etelä-Suomen kiinteistö ja autohuolto Oy
•EU Finnes ( 19.11.2013 alk. Oy ELDAIT Ab)
•Eurobuild Group Oü
•Europe Ehitus Oü
•Eu Steinbau Oy
•Faskom Oy
•Fatmus Ehitus Oü
•Feluko Oü
•FHU PM-BUD
•Fin Purkajat Oy
•Fincity Oü
•Finlandia-Maalaus ja Målning Ky
•FR-Yhtiöt Oy
•Garantmeister Oü
•Goldspirit Oü
•Gorol-Bud Oy
•GS Invest Oü
•Hansa Meistrimehed Oü
•Harald Rentopower Oü
•Harts Ehitus Oü
•Hausland Oü
•Helmhold Oü
•Henno-Invest Ltd Oy
•Hordinal Oü
•Idc Budownictwo
•Indiman Oy
•Individuali imone Suvireta
•Kalma Ehitus Oü
•Kamu-Adma Project Oy
•Keskustan Talexi & Tar Oy
•Kirvesmies Oü
•Kobolt 9 Oy
•Kortek RE Oü
•KVD Systems Oü
•Lemamaks Ehitus Oü
•Leviehitus Oü
•Mattic Oü
•Mauneks Oü
•Maximum Group Oü
•Megabuilding Oy
•Meticon Oy
•Miedzynarodowny Serwis Budowlany MSB Sp. o.o.
•MKJ Yhtiöt Oy
•Montevista Oü
•MTA Rakennus Oy
•MT Project Oy
•Multimaaler Oü
•My Property Oy
•4 Naela Oü
•Naabob Ehitus Oü
•Narova Oy
•Navero Oy
•Nordic Manager Oü
•NRT Rakennus Ryhmä Oü
•Offwall Oy
•Olster Grupp Oü
•OPNG Linnaarenduse Oü
•Orasgrupp Oü
•Oravapoisid Oü
•PG Ehitus Oü
•Pirita Laevad as
•Piva Kivi Oü
•Polygon Finland Oy (hakusaarto)
•Porin NRT Oy
•Prelia Grupp Oü
•Primebygg Oü
•Primekss SIA
•Primekss Suomi Oy
•Proberto Oü
•Projekt 10 Oü
•Prolainer Oü
•Prostein Oü
•Purku ja Tasoite Pichon Oy
•Putki Service Oy
•Rakennusexpertit JKL
•Rakennus MK Oü
•Rakennus Nordblue Oy
•Rakso Oü
•Reval Oü
•Ravent Team Oü
•Ready and Go Consulting Oy
•Rees Rakendus Oü
•Rekrum Oy Ab
•Rentaworker Oü
•Riaboshapka Dmytro tmi
•Rimatex Oy
•Rislem Oy
•Roiha Oy
•Sarikas Oü
•Satakunnan Laaturakennus Oy
•Satikuti Invest Oü
•Savega AS
•Scantrim Oy
•SDD Company Oy
•SGT Group Oü
•Sia Intertech
•Siivous –Expertit Osuuskunta
•Sloor Oü
•Slovax r.o
•Spectra Holding Oü
•Stabil Group Oy
•Stabil Project Oü
•Stadirak Oy
•Suomen Lujatyö Oy
•Sven Trading Ltd
•Targe Ehitus
•Tasokas Oü
•Telineservice Oü
•TG Kattomiehet Tmi
•Tiit Tamme
•Tonu Ehitus Oü
•TPA Palvelut Oy
•Tradeva UAB
•Treeplex Oy
•Triaad Grupp Oü
•T-Tarvike Oy
•TTR Rakennus Oü
•Tuotanto Vainio Ky
•Täpsi Team Oy
•Ultraserv Oü
•Unimaster Oü
•Vaasan teollisuusmaalaus Oy
•Vahotek Oy
•Vartix
•Venestail Oy
•Ventago Oü
•Vestkran Kranutleie & Byggmontering AS
•Vimeco Oy
•VR Track Oy (hakusaarto)
•Winslan Oü

https://rakennusliitto.fi/saarrot/

pectus3

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 6 036
 • Liked: 6863
Rakennusliiton julistamat saarrot


Päivitetty 14.5.2019

Saarrot ovat voimassa siihen saakka, kunnes ko. yritysten työntekijöiden palkka- ja muut työsuhdesaatavat on maksettu työehtosopimuksen mukaisesti.
•Saartotaulukko 2019
•Saartotaulukko 2018
•Saartotaulukko 2017
•Saartotaulukko 2016
•Saartotaulukko 2015
•Saartotaulukko 2014
•Saartotaulukko 2013
•Saartotaulukko 2012
Saarrot
 
Voimassa olevat saartopäätökset
•ACC Law Oy
•Aiari Grupp Oü
•AJE Ehitus Oü
•Alfaport Grupp Oü
•Alina Grupp Oü
•Alnar Järvi Oü
•Anesko Oy
•Artexx
•A-ryhmä Asennus Oy
•Oy Aureli Ltd
•Autlan Projekt Oü
•Balticale Oü
•BCA Group Oy
•Betamer Eesti Oü
•Bluescreen Oü
•Budtek Sp. o.o.
•Carinaland Oü
•Concord Group Oü
•CNS Services Oy
•Dedas Oü
•DED Kompanii Oü
•Degtab Oü
•Detroit Oü
•DPNB Group Oü
•Duramek Oy
•Edinet Partner Oü
•Edmonton Oü
•EE Ranakam Oy
•Efira Invest Oü
•Egerton Oü
•Eikner Oü
•E-K Prof.com Oy
•Elkotek Oy
•Enner Ehitus Oü
•Enta Ehitus Grupp Oü
•Erante Project Oü
•Etelä-Suomen kiinteistö ja autohuolto Oy
•EU Finnes ( 19.11.2013 alk. Oy ELDAIT Ab)
•Eurobuild Group Oü
•Europe Ehitus Oü
•Eu Steinbau Oy
•Faskom Oy
•Fatmus Ehitus Oü
•Feluko Oü
•FHU PM-BUD
•Fin Purkajat Oy
•Fincity Oü
•Finlandia-Maalaus ja Målning Ky
•FR-Yhtiöt Oy
•Garantmeister Oü
•Goldspirit Oü
•Gorol-Bud Oy
•GS Invest Oü
•Hansa Meistrimehed Oü
•Harald Rentopower Oü
•Harts Ehitus Oü
•Hausland Oü
•Helmhold Oü
•Henno-Invest Ltd Oy
•Hordinal Oü
•Idc Budownictwo
•Indiman Oy
•Individuali imone Suvireta
•Kalma Ehitus Oü
•Kamu-Adma Project Oy
•Keskustan Talexi & Tar Oy
•Kirvesmies Oü
•Kobolt 9 Oy
•Kortek RE Oü
•KVD Systems Oü
•Lemamaks Ehitus Oü
•Leviehitus Oü
•Mattic Oü
•Mauneks Oü
•Maximum Group Oü
•Megabuilding Oy
•Meticon Oy
•Miedzynarodowny Serwis Budowlany MSB Sp. o.o.
•MKJ Yhtiöt Oy
•Montevista Oü
•MTA Rakennus Oy
•MT Project Oy
•Multimaaler Oü
•My Property Oy
•4 Naela Oü
•Naabob Ehitus Oü
•Narova Oy
•Navero Oy
•Nordic Manager Oü
•NRT Rakennus Ryhmä Oü
•Offwall Oy
•Olster Grupp Oü
•OPNG Linnaarenduse Oü
•Orasgrupp Oü
•Oravapoisid Oü
•PG Ehitus Oü
•Pirita Laevad as
•Piva Kivi Oü
•Polygon Finland Oy (hakusaarto)
•Porin NRT Oy
•Prelia Grupp Oü
•Primebygg Oü
•Primekss SIA
•Primekss Suomi Oy
•Proberto Oü
•Projekt 10 Oü
•Prolainer Oü
•Prostein Oü
•Purku ja Tasoite Pichon Oy
•Putki Service Oy
•Rakennusexpertit JKL
•Rakennus MK Oü
•Rakennus Nordblue Oy
•Rakso Oü
•Reval Oü
•Ravent Team Oü
•Ready and Go Consulting Oy
•Rees Rakendus Oü
•Rekrum Oy Ab
•Rentaworker Oü
•Riaboshapka Dmytro tmi
•Rimatex Oy
•Rislem Oy
•Roiha Oy
•Sarikas Oü
•Satakunnan Laaturakennus Oy
•Satikuti Invest Oü
•Savega AS
•Scantrim Oy
•SDD Company Oy
•SGT Group Oü
•Sia Intertech
•Siivous –Expertit Osuuskunta
•Sloor Oü
•Slovax r.o
•Spectra Holding Oü
•Stabil Group Oy
•Stabil Project Oü
•Stadirak Oy
•Suomen Lujatyö Oy
•Sven Trading Ltd
•Targe Ehitus
•Tasokas Oü
•Telineservice Oü
•TG Kattomiehet Tmi
•Tiit Tamme
•Tonu Ehitus Oü
•TPA Palvelut Oy
•Tradeva UAB
•Treeplex Oy
•Triaad Grupp Oü
•T-Tarvike Oy
•TTR Rakennus Oü
•Tuotanto Vainio Ky
•Täpsi Team Oy
•Ultraserv Oü
•Unimaster Oü
•Vaasan teollisuusmaalaus Oy
•Vahotek Oy
•Vartix
•Venestail Oy
•Ventago Oü
•Vestkran Kranutleie & Byggmontering AS
•Vimeco Oy
•VR Track Oy (hakusaarto)
•Winslan Oü

https://rakennusliitto.fi/saarrot/


Rakennusliiton julistamat saarrot v. 2018
Saarrot ovat voimassa siihen saakka, kunnes ko. yritysten työntekijöiden palkka- ja muut työsuhdesaatavat on maksettu työehtosopimuksen mukaisesti.
Yritys Kohde Saarron alkamisaika Lisätietoja Saarron purkupäivä
EE Ranakam Oy
MM-Yritysrakentaja Oy:n työmaa, Eliaksentalo, Lönnrotinkatu 30, Helsinki.
19.3.2018
klo 7.00
Toni Malmström
040 682 0120
Nordic Manager Oü
Lehto Toimitilat –yrityksen työmaat: Kiljavantie Rajamäki, Trukkikuja 3 Vantaa, Alikeravantie 80 Kerava ja Väritehtaankatu 8 Vantaa.
16.4.2018
klo 7.00
Toni Malmström
040 682 0120
UzFIN Rakennus Oy
SRV Rakennus Oy:n ja YIT Rakennus Oy:n työmailla Sävyrakenne Oy:n ja Maalaamo Pauli Hietanen Oy:n aliurakoitsijana, mm. Otakaari 3, Helsinki ja Hopeakaivoksentie 36, Helsinki.
23.4.2018
klo 7.00
Urmet Aru
044 208 7287
25.4.2018
MTA Rakennus Oy
Lujatalo Oy:n työmaa, Kuninkaantammenkierto 4 / Sienakuja 4, Helsinki.
4.6.2018
klo 7.00
Valeri Niemenmaa
050 406 622
CNS Services Oy
Jatke Uusimaa Oy:n työmaa, Uutiskatu 3, Helsinki.
4.6.2018
klo 7.00
Urmet Aru
044 208 7287
RevalNord Oü
Mm. Inkoon Balticconnectorin kompressori- ja mittausasematyömaa.
8.10.2018
klo 7.00
Valeri Niemenmaa
050 406 3622

https://rakennusliitto.fi/wp-content/uploads/2019/05/Saartotaulukko-2018.pdfRakennusliiton julistamat saarrot v. 2016
Saarrot ovat voimassa siihen saakka, kunnes ko. yritysten työntekijöiden palkka- ja muut työsuhdesaatavat on maksettu työehtosopimuksen mukaisesti.
Yritys Kohde Saarron alkamisaika Lisätietoja Saarron purkupäivä
HQ Rakennus Oy
Rappukäytävätyömaa, As Oy Säästöpurje 1, Helsinki
11.1.2016
klo 7.00
Kari Koivunurmi
p. 040 583 2349
12.12.2016
MT Project Oy
Työmaa, Alppikatu 19, Helsinki.
11.1.2016
klo 7.00
Urmet Aru
p. 044 208 7287
Elferrum Ehitus OÜ
Metsä Groupin Biotuotetehtaan työmaa, Kuhnamontie 2, 44100 Äänekoski.
18.1.2016 klo 7.00
Raimo Pohjola
p. 050 330 7461
25.1.2016
Vaasan teollisuusmaalaus Oy
Oy Tom Knip Ab:n työmaa, Tuomonkuja 1, Vaasa.
18.1.2016 klo 7.00
Jere Hyytinen
p. 040 661 0289
Kortek RE Oü
Sarmax Oy:n työmaa, Rönnasvägen 279, Karkkimala.
18.1.2016 klo 7.00
Jere Hyytinen
p. 040 661 0289
Anesko Oy
Skanska Oy:n As. Oy Hgin Sienan työmaa, Taidemaalarinkatu 3-5, Helsinki.
5.2.2016
klo 7.00
Valeri Niemenmaa
p. 050 406 3622
Levinord Oü
Metsä Groupin Biotuotetehtaan työmaa, Kuhnamontie 2, Äänekoski.
8.2.2016
klo 7.00
Raimo Pohjola
p. 050 330 7461
29.2.2016
Meticon Oy
Peab Oy:n työmaa, Himalajankatu 3, Vaasa.
8.2.2016
klo 7.00
Jere Hyytinen
p. 040 661 0289

https://rakennusliitto.fi/wp-content/uploads/2014/11/Saartotaulukko-2016-23.pdf


Rakennusliiton julistamat saarrot v. 2015
Saarrot ovat voimassa siihen saakka, kunnes ko. yritysten työntekijöiden palkka- ja muut työsuhdesaatavat on maksettu työehtosopimuksen mukaisesti.
Yritys Kohde Saarron alkamisaika Lisätietoja Saarron purkupäivä
Suomen Lujatyö Oy
Lujatalo Oy:n työmaa, Tuomelan koulu, Tuomelankatu 20, Hämeenlinna.
12.1.2015
klo 7.00
Tarmo Keränen
p. 040 717 0998
Raveco Oy
Rakennus Kultti Oy:n työmaa, Viikinmäen korttelitalo, Harjannetie 36, Helsinki.
20.1.2015
klo 7.00
Kari Koivunurmi
p. 050 583 2349
20.1.2015
Juhakari Maalaus Oy
Rakennusyhtiö Muhonen Oy:n työmaa, Aleksanterinkatu 16 - 18, Helsinki.
26.1.2015
klo 7.00
Kari Koivunurmi
p. 050 583 2349
23.1.2015
Krindeko Oü
Rakennuskartio Oy:n työmaa, As Oy Tikanhovi, Kuokkala, Jyväskylä.
3.2.2015
klo 7.00
Raimo Pohjola
p. 050 330 7461
4.2.2015
Tuotanto Vainio Ky
Lemminkäinen Talo Oy:n työmaa, Liperin terveyskeskus, Käsämäentie 111C, Liperi.
11.3.2015
klo 7.00
Martti Juntunen
p. 0500 552 756
Nordicom Rakennus Ky
Etelä-Suomen Rakennustaito Oy:n työmaa, Tallbergintie 2, Helsinki.
16.3.2015
klo 7.00
Kari Koivunurmi
p. 050 583 2349
6.10.2015
SL Savo Oy
Skanska Talonrakennus Oy:n työmaa, KYS laajennus, Rajalantie 2, Kuopio sekä Lapti Oy:n työmaat, Kärängänkatu1, Kuopio ja Kaartokatu 9, Kuopio.
25.3.2015
klo 7.00
Marko Niskanen
p. 0400 749 859
Markus Ainasoja
p. 0500 459 729
31.3.2015

https://rakennusliitto.fi/wp-content/uploads/2014/11/Saartotaulukko-201528.pdf
Rakennusliiton julistamat saarrot


Päivitetty 14.5.2019

Saarrot ovat voimassa siihen saakka, kunnes ko. yritysten työntekijöiden palkka- ja muut työsuhdesaatavat on maksettu työehtosopimuksen mukaisesti.
•Saartotaulukko 2019
•Saartotaulukko 2018
•Saartotaulukko 2017
•Saartotaulukko 2016
•Saartotaulukko 2015
•Saartotaulukko 2014
•Saartotaulukko 2013
•Saartotaulukko 2012

https://rakennusliitto.fi/saarrot/
pectus3

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 6 036
 • Liked: 6863
Koraania Ylen Radio 1:ssä ? ...
« Vastaus #4538 : 23.05.2019, 02:24:18 »
Kansanedustajalta kirjallinen kysymys Koraanin lukemisesta Ylellä
Kansanedustaja Mika Raatikaisen (ps) on tehnyt kirjallisen kysymyksen Ylen päätöksestä lukea Koraania Ylen Radio 1:ssä. 60-osainen ohjelmasarja alkaa Yle Radio 1:ssä 7. maaliskuuta.

Kansanedustaja Raatikaisen mukaan kansalaisten verorahoilla kustannetaan Ylessä ohjelmaa, jossa tehdään tutuksi uskontoa, jossa mm. nainen on kuvattu miestä alhaisempana olentona.

Ylen ohjelmapäällikkö Kaj Färm on perustellut ohjelman esittämisen yleissivistävänä, mutta Raatikaisen mielestä Koraanin luku ei kuulu Ylen sivistystehtäviin.

"Koraaniin käännöksiä on saatavilla paljon internetistä eri kielillä. Näin ollen ei ole järkevää lukea koko tekstiä ja käyttää siihen 30 tuntia radion ohjelma-aikaa ja veronmaksajien rahoja", Raatinen perustelee.

Lisäksi Raatikainen painottaa, että Suomi on edelleen n. 77 prosenttisesti kristitty maa ja myös Yle-veron maksajista suuri osa on kristittyjä.

"Kristillisyys on henkinen juuremme ja siitä kumpuavat monet traditiomme, siksi olisi ollut oikein aloittaa pyhien kirjojen lukeminen Raamatusta."

Raatikainen sanoo pitävänsä vähintäänkin kohtuullisena, että seuraavaksi Yle ottaa ohjelmistoonsa Raamatun lukua ja tasapuolisuuden nimessä luettaviksi otetaan myös hindulaisuuden Veda-kirjat, buddhalaisuuden Tripitaka-kirjakokoelma ja juutalaisuuden Talmud.

"Mihin toimiin se aikoo ryhtyä, että Ylen ohjelmatarjonta saadaan tasapuolisemmaksi? Ja onko hallituksessa varauduttu siihen, että Ylen Koraanin luku saattaa aiheuttaa radikalisoitumista maassamme", Raatikainen kysyy myös.


https://www.kotimaa24.fi/artikkeli/kansanedustajalta-kirjallinen-kysymys-koraanin-lukemisesta-ylella/


.................minusta voisimma lukea uutiset myös kiinan , somalian ja eskimon kielellä ja kenties  intiaani kielellä ( suomalaisista viis )....

pectus3

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 6 036
 • Liked: 6863
Rainbow Rights - Promoting LGBTI Equality in Europe

Rainbow Rights - Promoting LGBTI Equality in Europe

OM006:00/2017  Kehittäminen 

 Säädösvalmistelu ja kehittäminen valtioneuvostossa

Rainbow Rights -hanke kehittää kuntien yhdenvertaisuussuunnittelua, lisää tietoisuutta HLBTI-ryhmien yhdenvertaisuudesta paikallistasolla, edistää EU-jäsenmaiden (erityisesti Suomen ja Baltian alueen maiden) välistä yhteistyötä yhdenvertaisuuden edistämisessä sekä kartoittaa HLBTI-ryhmiin kuuluvien kokemaa moniperusteista syrjintää.


Hankenumero
OM006:00/2017

Asettaja
oikeusministeriö


Toimikausi/aikataulu
1.1.2017 – 28.2.2018

Asettamispäivä
12.4.2017

iivistelmä
Rainbow Rights -hanke kehittää kuntien yhdenvertaisuussuunnittelua, lisää tietoisuutta HLBTI-ryhmien yhdenvertaisuudesta paikallistasolla, edistää EU-jäsenmaiden (erityisesti Suomen ja Baltian alueen maiden) välistä yhteistyötä yhdenvertaisuuden edistämisessä sekä kartoittaa HLBTI-ryhmiin kuuluvien kokemaa moniperusteista syrjintää.


Lähtökohdat
HLBTI-henkilöiden kohtaamasta syrjinnästä on saatu tutkimustietoa viime vuosina niin Euroopan kuin jäsenvaltioidenkin tasolla. FRA:n tutkimukset (vuosilta 2011, 2014 ja 2015) ovat selvästi tuoneet esiin HLBTI-henkilöiden vaikean aseman EU-maissa. FRA:n tutkimukset osoittavat, että niin Suomessa kuin Baltian maissakin HLBTI-ryhmiin kuuluvat henkilöt kohtaavat kielteisiä asenteita, syrjintää ja viharikoksia. Nämä tulokset ovat samansuuntaiset kansallisen syrjinnän seurantajärjestelmän tuottaman vihapuhetta koskevan selvityksen kanssa: sen mukaan HLBTI-ryhmiin kuuluvat henkilöt kokevat vihapuhetta ja häirintää julkisilla paikoilla, esim. kaduilla, puistossa, julkisessa liikenteessä ja internetissä. HLBTI-henkilöiden kohtaama syrjintä ja viharikokset ovat vakavia perusoikeusloukkauksia, ja niihin puuttuminen edellyttää myös Euroopan tason työtä. Eurobarometrin 2015 mukaan 71% eurooppalaisista vastaajista kannattaa HLBTI-henkilöiden yhdenvertaisia oikeuksia. Monet maat ovat kehittäneet toimenpiteitä HLBTI-ryhmien yhdenvertaisuuden edistämiseksi ja syrjintään puuttumiseksi. Norjassa, Ruotsissa ja Hollannissa on kattavat toimintaohjelmat HLBTI-yhdenvertaisuuden edistämiseksi. Euroopan Neuvoston HLBTI-oikeuksien suositus ((CM/Rec(2010)5) sekä EU-komission toimenpidekokonaisuus HLBTI-ryhmien yhdenvertaisuuden edistämiseksi (List of Actions to advance LGBTI equality) ovat uusia aloitteita, jotka edellyttävät jäsenvaltioiden välistä yhteistyötä.

Lisätietoja
• KotisivuLinkki toiselle sivustolle

Vaikutukset ja hyödyt
Tilannekuvaus
Asiakirjat

https://oikeusministerio.fi/Rainbow-Rights-perustiedot?tunnus=OM006:00/2017


Henkilöt


pectus3

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 6 036
 • Liked: 6863
Musiikkia välillä :Dibidi ba didi dou dou
« Vastaus #4540 : 24.05.2019, 04:28:31 »
The Hampster Dance Song
Hampton and the Hamsters
Dibidi ba didi dou dou
Di ba didi dou
Didi didldildidldidl houdihoudi dey dou
Dibidi ba didi dou dou
Di ba didi dou
Didi didldildidldidl houdihoudi dey dou
Here we go
Dibidi ba didi dou dou
Di ba didi dou
Didi didldildidldidl houdihoudi dey dou
Dibidi ba didi dou dou
Di ba didi dou
Didi didldildidldidl houdihoudi dey dou
That's it
Dibidi ba didi dou dou
Di ba didi dou
Didi didldildidldidl houdihoudi dey dou
Dibidi ba didi dou dou
Di ba didi dou
Didi didldildidldidi houdihoudi dey dou
That's all, all right
Everybody now here we go
It's a brand new version of the do see do
Just stomp you feet and clap your hands
Come on everybody it's the hampsterdance
Bounce in time, to the beat
Hey, you don't even have to move your feet
Just shake your thing, let me see you move
Now…
Dibidi ba didi dou dou
Di ba didi dou
Didi didldildidldidl houdihoudi dey dou
Dibidi ba didi dou dou
Di ba didi dou
Didi didldildidldidl houdihoudi dey dou
You're catching on
Dibidi ba didi dou dou
Di ba didi dou
Didi didldildidldidl houdihoudi dey dou
Dibidi ba didi dou dou
Di ba didi dou
Didi didldildidldidl houdihoudi dey dou
Terrific come on everybody clap your hands
Come on everybody it's the hamsterdance
Come on everybody cla clap your hands
Come on everybody it's the hamsterdance
Here comes the music yee ha!
Dibidi ba didi dou dou
Di ba didi dou
Didi didldildidldidl houdihoudi dey dou
Dibidi ba didi dou dou
Di ba didi dou
Didi didldildidldidl houdihoudi dey dou
Ha ha ha ha ha
Lauluntekijät: Roger Miller / Robert (rob) De Boer / Paul Grace / Tony Grace
Kappaleen The Hampster Dance Song sanoitukset © Peermusic Publishing, Tunecore Inc, BMG Rights Management

pectus3

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 6 036
 • Liked: 6863
Vs: Musiikkia välillä :Dibidi ba didi dou dou
« Vastaus #4541 : 24.05.2019, 04:32:12 »
The Hampster Dance Song
Hampton and the Hamsters
Dibidi ba didi dou dou
Di ba didi dou
Didi didldildidldidl houdihoudi dey dou
Dibidi ba didi dou dou
Di ba didi dou
Didi didldildidldidl houdihoudi dey dou
Here we go
Dibidi ba didi dou dou
Di ba didi dou
Didi didldildidldidl houdihoudi dey dou
Dibidi ba didi dou dou
Di ba didi dou
Didi didldildidldidl houdihoudi dey dou
That's it
Dibidi ba didi dou dou
Di ba didi dou
Didi didldildidldidl houdihoudi dey dou
Dibidi ba didi dou dou
Di ba didi dou
Didi didldildidldidi houdihoudi dey dou
That's all, all right
Everybody now here we go
It's a brand new version of the do see do
Just stomp you feet and clap your hands
Come on everybody it's the hampsterdance
Bounce in time, to the beat
Hey, you don't even have to move your feet
Just shake your thing, let me see you move
Now…
Dibidi ba didi dou dou
Di ba didi dou
Didi didldildidldidl houdihoudi dey dou
Dibidi ba didi dou dou
Di ba didi dou
Didi didldildidldidl houdihoudi dey dou
You're catching on
Dibidi ba didi dou dou
Di ba didi dou
Didi didldildidldidl houdihoudi dey dou
Dibidi ba didi dou dou
Di ba didi dou
Didi didldildidldidl houdihoudi dey dou
Terrific come on everybody clap your hands
Come on everybody it's the hamsterdance
Come on everybody cla clap your hands
Come on everybody it's the hamsterdance
Here comes the music yee ha!
Dibidi ba didi dou dou
Di ba didi dou
Didi didldildidldidl houdihoudi dey dou
Dibidi ba didi dou dou
Di ba didi dou
Didi didldildidldidl houdihoudi dey dou
Ha ha ha ha ha
Lauluntekijät: Roger Miller / Robert (rob) De Boer / Paul Grace / Tony Grace
Kappaleen The Hampster Dance Song sanoitukset © Peermusic Publishing, Tunecore Inc, BMG Rights Managementsorry
linkki unohtu
https://www.youtube.com/watch?v=CaH_EvlDbK4&list=RDCaH_EvlDbK4&start_radio=1

pectus3

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 6 036
 • Liked: 6863
Suomi maksaa tämänkin ...
« Vastaus #4542 : 25.05.2019, 04:17:17 »
Maailman koululaisten ilmastokokoukseen tulossa nuoria 70 maasta


Maa- ja metsätalousministeriö,Opetus- ja kulttuuriministeriö,Ulkoministeriö,Ympäristöministeriö    24.5.2019  16.46
Uutinen

Viikon mittaiseen maailman koululaisten ilmastokokoukseen 29.5.–5.6. (World Summit of Students for Climate, WSSC 2019) osallistuu 135 oppilasta ja 100 opettajaa. Kokouksen tarkoituksena on saada 14–17-vuotiaiden nuorten ääni kuuluviin ilmastoasioissa ja tuoda näkyväksi koulutuksen merkitystä ilmastonmuutoksen haasteiden ratkaisemisessa.

Tavoitteena on myös allekirjoittaa maailman koululaisten ilmastosopimus. Ilmastosopimusta toteuttamaan käynnistetään pitkäaikainen koulujen kampanja, jonka tavoitteena on istuttaa puita ja siten sitoa kolme miljoonaa tonnia hiilidioksidia vuoteen 2025 mennessä.

Kokouksen alkuosa 29. toukokuuta alkaen pidetään Liperissä ja Joensuussa ja loppuosa 3. kesäkuuta alkaen Helsingissä. Oppilaat ja opettajat työskentelevät kokouspäivien aikana yhdessä ja erikseen ilmasto- ja kiertotalousaiheiden parissa. Oppilaat keskustelevat ja jakavat tietoa ilmastonmuutoksesta, sen vaikutuksista omissa maissaan ja keinoista ilmastonmuutoksen torjunnassa ja siihen sopeutumisessa. Ohjelmassa on ryhmätöitä, työpajoja, luentoja ja tutustumiskäyntejä eri kohteisiin. Tämän perusteella osallistujat laativat koululaisten ilmastokannanoton. Yksi kokouspäivistä on omistettu puiden istuttamiselle. Opettajille on tarjolla esimerkiksi ilmasto-opetukseen liittyviä työpajoja.


4. kesäkuuta nuoret osallistuvat Oodissa järjestettäville We want future! -kiertotalousfestivaaleille. Ilmastokokous huipentuu maailman ilmastopäivänä 5. kesäkuuta Helsingin kaupungintalolla pidettävään päätöstilaisuuteen, jossa oppilaat julkaisevat ilmastokannanoton.

Ilmastokokouksen järjestää ENO-kouluverkosto yhteistyössä Helsingin ja Joensuun kaupunkien, ympäristöministeriön, maa- ja metsätalousministeriön, opetus- ja kulttuuriministeriön, ulkoministeriön, Karelia-ammattikorkeakoulun ja Itä-Suomen yliopiston kanssa. Useat suomalaiset yritykset, järjestöt ja yhdistykset toimivat kokouksen kummeina ja tukevat kehittyvien maiden osallistujia näiden matkakustannuksissa. Tapahtuman suojelijana toimii tasavallan presidentti Sauli Niinistö.

Lisätietoja:

 Mika Vanhanen, toiminnanjohtaja, ENO Schoolnet ry, Joensuu, puh. 040 507 0725, mika.vanhanen@enoprogramme.org

Ilona Taimela, opetuskonsultti, Helsingin kaupunki, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala, puh. 09 310 21878, ilona.taimela@hel.fi

Ilmastokokouksen verkkosivut: https://wssc.enoprogramme.org/Linkki toiselle sivustolle

#WSSClimate

ENO-kouluverkosto (Environment Online) on Enon alakoulussa vuonna 2000 perustettu kestävän kehityksen verkosto kouluille ja lähiyhteisöille. Verkosto kokoaa koulut ympäristöteemojen pariin vuorovaikutuksessa oman lähiyhteisönsä kanssa. Teemoja ovat esimerkiksi ilmastonmuutos, metsät, kulutus ja kulttuuriteemat. Toimintaan on osallistunut lähes 10 000 koulua 157 maassa. Verkostoa ylläpitää ENO Schoolnet ry. ENO on tehnyt yhteistyötä Itä-Suomen yliopiston ja YK:n ympäristöohjelma UNEP:n kanssa. UNESCO-kouluverkon koulut osallistuvat aktiivisesti ENO-kouluverkon kampanjoihin. ENO-verkoston oppilaiden tuottamaa aineistoa on käytetty myös YK:n käyttöön tarkoitetussa oppimateriaalissa. Toimintaa tukeneet kaupungit ja kunnat muodostavat oman ENO Green Cities-verkoston, johon kuuluu 44 kaupunkia tai kuntaa 23 maassa. ENO-verkkokoulu on maailmalla tunnettu suomalainen opetusalan innovaatio ja se on saanut lukuisia palkintoja kotimaassa ja ulkomailla.


https://valtioneuvosto.fi/artikkeli/-/asset_publisher/1410837/maailman-koululaisten-ilmastokokoukseen-tulossa-nuoria-70-maasta
Valtioneuvosto
Statsrådet | Finnish Government

pectus3

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 6 036
 • Liked: 6863
350000.00 EUR romani,somali,mobiilipuhelintulkkaus ...
« Vastaus #4543 : 26.05.2019, 09:32:37 »

Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut - hankintasopimukset (Hankintailmoitus):
 Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä : Kielten mobiilipuhelintulkkaus terveydenhuollon ja sosiaalitoimen henkilöstölle ja asiakkailleIlmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-011756

Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 101-245507


Tarjoukset 17.06.2019 klo 12.00 mennessä osoitteeseen:
https://tarjouspalvelu.fi/phsotey?id=226895&tpk=21f482b0-0941-4c77-a384-331ecea5ac91

I kohta: Hankintaviranomainen
OikeusperustaDirektiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)HankintailmoitusI.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 0215606-8
Postiosoite: Keskussairaalankatu 7
Postinumero: 15850
Postitoimipaikka: Lahti
Maa: Suomi
Yhteyshenkilö: Marita Lehtinen
Puhelin: +358 444828943
Sähköpostiosoite: marita.m.lehtinen@phsotey.fi
NUTS-koodi: Päijät-Häme (FI1C3) 
Pääasiallinen osoite: (URL) http://www.phhyky.fi

I.3) Viestintä

Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta:

Osoite: (URL) https://tarjouspalvelu.fi/phsotey
Lisätietoja saa
edellä mainittu osoite (kohta I.1)
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä
sähköisesti osoitteessa: (URL) https://tarjouspalvelu.fi/phsotey?id=226895&tpk=21f482b0-0941-4c77-a384-331ecea5ac91
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppiAlue- tai paikallistason viranomainenI.5) Pääasiallinen toimialaTerveydenhuolto
II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus
II.1.1) Nimi:Kielten mobiilipuhelintulkkaus terveydenhuollon ja sosiaalitoimen henkilöstölle ja asiakkaille II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:Terveyspalvelut ja sosiaalitoimen palvelut. (85000000-9), Ala: maahanmuutto-oikeus/ulkomaalaisasiat (QB12-2)II.1.3) Sopimuksen tyyppiPalvelutII.1.4) Lyhyt kuvaus:
Tarjousta pyydetään Päijät-Hämeen alueella puhuttujen kielten mobiilipuhelintulkkauksesta terveydenhuollon ja sosiaalitoimen henkilöstölle, jotka työskentelevät maahanmuuttajien kanssa. Palvelua käytetään Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän palveluyksiköissä (60 yksikköä) Maahanmuuttajapalveluissa ja Lahden tulkkikeskuksessa. Sopimus tehdään kahdeksi (2) vuodeksi allekirjoituksesta 1.9.2019 - 31.8.2021. Hinnat ovat kiinteitä koko sopimuskauden ajan. Hankintaan sisältyy kaksi (2) yhden (1) vuoden optiota. Optiovuosista sovitaan erikseen. Kilpailutuksen perusteella valitaan yksi palveluntuottaja sekä yksi varatoimittaja. Pääasiallinen suorituspaikka on Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän alue.
II.1.5) Arvioitu kokonaisarvoArvo ilman alv:tä: 350000.00 EURII.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus
II.2.3) Suorituspaikka
Päijät-Häme (FI1C3) 
Pääasiallinen suorituspaikka:
Pääasiallinen suorituspaikka on Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän alue.
 
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:
Tulkkausta tarvitaan maahanmuuttajille sosiaali- ja terveydenhuollossa asioitaessa eri viranomaisten kanssa, hoidon ja huolenpidon tarpeissa, maahanmuuttoon, oikeudellisiin tai työn hakemiseen liittyvissä asioissa. Tarvittavat kielet: Arabia, dari, farsi, pashto, sorani, somali, tigrinja, turkki, ranska, vietnam, swahili, thai, romani, kiina, venäjä, burma ja espanja. Lisäkielistä on mahdollisuus saada laatupisteitä. Lisäkielet on pisteytetty tarjouspyynnön "Hankinnan kohteen kriteereissä".
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto kuukausina tai päivinä: 48 kuukautta
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1) Osallistumisvaatimukset (soveltuvuusvaatimukset)
III.1.4) Objektiiviset säännöt ja perusteet osallistumiselle
Luettelo ja lyhyt kuvaus säännöistä ja perusteista:

1. Kelpoisuusehdon arvioimiseksi tarjoajan tulee ilmoittaa Y-tunnuksensa. 2. Puhelintulkkauksessa tulkkaussovelluksen tulee soveltua älypuhelimessa käytettäväksi. 3. Tulkkauspalvelussa tulee olla vähintään "Hankinnan kohteen kriteerit" kohdassa erikseen ilmoitetut kielet. 4. Palvelun Tilaajan tulee saada kuukausittain kustannuspaikkakohtaiset verkkolaskut liitteineen. Verkkolaskun liitteen tiedoissa tulee näkyä Tilaajan määrittelemät, järjestelmään taltioidut tiedot käyttämistään palveluista (sis. tilaava yksikkö, ajankohta, tulkki, tilattu kieli ja tulkkauksen kesto).

III.2) Sopimukseen liittyvät ehdot
III.2.2) Sopimuksen toteuttamista koskevat ehdot:


IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus
IV.1.1) Menettelyn luonne
Avoin menettely

IV.2) Hallinnolliset tiedot
IV.2.2) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika17.6.2019 12:00IV.2.4) Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:suomi
VI kohta: Täydentävät tiedot
VI.2) Tietoa sähköisistä työnkuluista
Sähköinen laskutus hyväksytään
VI.3) Lisätiedot:
Tarjouksen tekemistä ja jättämistä koskevissa tietoteknisissä kysymyksissä ja ongelmatilanteissa tulee olla yhteydessä Tarjouspalvelu.fi -tukeen, puh. 020 766 1077 (tuki@cloudia.fi).
VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi: Markkinaoikeus
Postiosoite: Radanrakentajantie 5
Postinumero: 00520
Postitoimipaikka: Helsinki
Maa: Suomi
Puhelin: +358 295643300
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi: +358 295643314
Internet-osoite http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:24.5.2019

«« Takaisin 
Työ- ja elinkeinoministeriö, Aleksanterinkatu 4, PL 32, 00023, Valtioneuvosto, p. 010 60 6000
https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/notice/view/2019-011756

pectus3

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 6 036
 • Liked: 6863
Rahoitetut hankkeet ...
« Vastaus #4544 : 26.05.2019, 12:49:15 »
Ohjelmakaudella 2014–2020 rahoitettuihin hankkeisiin voi tutustua rakennerahastohankkeiden tietopalvelussa. Palvelusta voi hakea tietoa Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) ja Euroopan sosiaalirahaston (ESR) hankkeista. Tietoa voi etsiä vapaalla tekstihaulla, hakuehtoja käyttämällä tai etenemällä rahasto- ja toimintalinjojen mukaan.

Tällä sivulla tarjoamme valmiita oikopolkuja Etelä-Suomen hankkeiden esittelyihin tietopalvelussa sekä muutamiin muihin tietolähteisiin. Hankkeet on ryhmitelty rahoittajaviranomaisen ja maakunnan mukaan.

Valtakunnallisten hankkeiden osalta löydät päätökset niiltä osin kuin rahoittava viranomainen on joko Hämeen ELY-keskus tai Uudenmaan liitto.

Tiedot kahden aiemman ohjelmakauden hankkeista löytyvät ohjelmakausien omista tietopalveluista, linkit sivun oikeassa palstassa.
 

Etelä-Suomessa rahoitetut hankkeet rahoittajaviranomaisen mukaan

> Kaikki Hämeen ELY-keskuksen rahoittamat ESR-hankkeet
> Kaikki Hämeen ELY-keskuksen rahoittamat EAKR- ja kansalliset yritystuet ja toimintaympäristön kehittämishankkeet
> Kaikki Uudenmaan liiton rahoittamat EAKR-hankkeet
> Päätösasiakirjat Uudenmaan liiton rahoituspäätöksistä EAKR- sekä 6Aika-hankkeille


Etelä-Suomessa rahoitetut hankkeet maakunnittain

Etelä-Karjalan hankkeet

> ELY-keskusten myöntämä ESR-rahoitus
> Hämeen ELY-keskuksen myöntämä EAKR- ja kansallinen rahoitus yrityksille ja yritysten toimintaympäristön kehittämishankkeille
> Uudenmaan liiton myöntämä EAKR-rahoitus
> Innovaatiokeskus Tekesin myöntämä EAKR-rahoitus

Kanta-Hämeen hankkeet

> ELY-keskusten myöntämä ESR-rahoitus
> Hämeen ELY-keskuksen myöntämä EAKR- ja kansallinen rahoitus yrityksille ja yritysten toimintaympäristön kehittämishankkeille
> Uudenmaan liiton myöntämä EAKR-rahoitus
> Innovaatiokeskus Tekesin myöntämä EAKR-rahoitus

Kymenlaakson hankkeet

> ELY-keskusten myöntämä ESR-rahoitus
> Hämeen ELY-keskuksen myöntämä EAKR- ja kansallinen rahoitus yrityksille ja yritysten toimintaympäristön kehittämishankkeille
> Uudenmaan liiton myöntämä EAKR-rahoitus
> Innovaatiokeskus Tekesin myöntämä EAKR-rahoitus

Päijät-Hämeen hankkeet

> ELY-keskusten myöntämä ESR-rahoitus
> Hämeen ELY-keskuksen myöntämä ja EAKR- ja kansallinen rahoitus yrityksille ja yritysten toimintaympäristön kehittämishankkeille
> Uudenmaan liiton myöntämä EAKR-rahoitus
> Innovaatiokeskus Tekesin myöntämä EAKR-rahoitus

Uudenmaan hankkeet

> ELY-keskusten myöntämä ESR-rahoitus
> Hämeen ELY-keskuksen myöntämä kansallinen rahoitus yrityksille ja yritysten toimintaympäristön kehittämishankkeille
> Uudenmaan liiton myöntämä EAKR-rahoitus
> Innovaatiokeskus Tekesin myöntämä EAKR-rahoitus

Varsinais-Suomen hankkeet

> ELY-keskusten myöntämä ESR-rahoitus
> Keski-Suomen ELY-keskuksen myöntämä EAKR- ja kansallinen rahoitus yrityksille ja yritysten toimintaympäristön kehittämishankkeille (kansalliset päätökset tulossa myöhemmin)
> Uudenmaan liiton myöntämä EAKR-rahoitus
> Innovaatiokeskus Tekesin myöntämä EAKR-rahoitus


Valtakunnalliset hankkeet, joita Hämeen ELY-keskus ja Uudenmaan liitto rahoittavat

> Uudenmaan liiton rahoittamat 6Aika-hankkeet
> Hämeen ELY-keskuksen rahoittamat 6Aika-hankkeet
> Kotona Suomessa -ohjelman hankkeet
> Tuottavaa ja tuloksellista työelämää yhteistyöllä -ohjelman hankkeet
> Mallit rekrytoivan ja irtisanovan yrityksen välille -ohjelman hankkeet
> Luovaa osaamista -ohjelman hankkeet


Lisätietoja:
Rahoitusasiantuntija Niina Lamberg, Hämeen ELY-keskus, 0295 025 153

Rahoitusasiantuntija Miia Forsström, Hämeen ELY-keskus, 0295 025 040

Rakennerahastoasiantuntija Hanna Laaksonen, Uudenmaan liitto,
040 574 8930

Muualla verkossa
EURA2014-tietopalvelu, kausi 2014–2020
EURA2007-tietopalvelu, kausi 2007–2013
Fimos2000, kausi 2000–2006
 © Työ- ja elinkeinoministeriö 2018

http://www.rakennerahastot.fi/web/etela-suomen-suuralue/rahoitetut-hankkeet

pectus3

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 6 036
 • Liked: 6863
Valtioneuvosto : paremmat palvelut terroristeille 27.5.2019 ...
« Vastaus #4545 : 28.05.2019, 12:20:41 »
Valtioneuvosto
Statsrådet | Finnish Government
https://valtioneuvosto.fi/artikkeli/-/asset_publisher/1410869/radikalisoitunut-henkilo-on-saatava-paremmin-palvelujen-pariinRadikalisoitunut henkilö on saatava paremmin palvelujen pariin
Sisäministeriö    27.5.2019   
Uutinen


Suomessa väkivaltaisen radikalisoitumisen ja ekstremismin torjunta perustuu eri viranomaisten ja muiden toimijoiden väliseen yhteistyöhön, jonka avulla väkivaltaisesti radikalisoitunut tai radikalisoitumassa oleva henkilö pyritään saamaan väkivallasta irtautumista tukevien palvelujen piiriin. Näitä palveluja tarjoavat laajasti eri viranomaiset ja järjestöt.

Turun puukotuksista laadittu Onnettomuustutkintakeskuksen raportti sisältää suosituksen, jonka mukaan palveluun ohjausta tulee kehittää ja luoda ohjaukseen yhtenäiset menettelyt. Turun tapauksessa tekijästä toimitettiin poliisille tieto, mutta se ei johtanut siihen, että tekijä olisi ohjattu palveluihin, jotka olisivat voineet ehkä estää teon. Sisäministeriö käynnisti toiminnan parantamiseksi selvityksen, jonka tulokset on esitetty Rajapinta-raportissa. Raportissa kuvataan palveluun ohjauksen ja paikallisesti tehtävän yhteistyön nykytilaa ja annetaan suosituksia siitä, miten palveluihin ohjaamista voitaisiin parantaa. Raportissa on kuvattu myös muiden maiden käytäntöjä.

- Palveluun ohjauksen haasteet koskevat erityisesti tilannetta, jossa henkilöön ei voida kohdistaa rikoslain mukaisia toimia ja poliisilla on tarve ohjata henkilö kunnan tai järjestöjen palvelujen piiriin. Toimintatavat ovat varsin kirjavia ja usein myös epäselviä, eikä tieto noudatettavista toimintatavoista ole aina kaikilla niillä, jotka sitä tarvitsisivat, kertoo Milla Perukangas, joka on koordinoinut Rajapinta-hanketta.Palveluun ohjaukseen liittyvät haasteet tulivat esille myös kansallisen väkivaltaisen radikalisoitumisen ja ekstremismin kansallisen ennalta ehkäisyn toimenpideohjelman arvioinnissa, joka julkaistiin huhtikuun lopulla. Parhaillaan valmistellaan uutta väkivaltaisen radikalisoitumisen ja ekstremismin ennalta ehkäisyn kansallista ohjelmaa, ja se tulee sisältämään toimenpiteet palveluun ohjauksen parantamiseksi.

Ankkuritoiminnan strateginen ohjaus ja käytännön toteutus linkitettävä paremmin toisiinsa

Ankkuritoiminta on moniammatillista työtä, jossa poliisi, sosiaalityöntekijä, terveydenhuollon ammattilainen ja nuorisotyöntekijä tekevät työtä yhdessä. Työ kohdistuu lasten ja nuorten (alle 18-vuotiaiden) rikosten ennalta ehkäisemiseen ja hyvinvoinnin edistämiseen. Väkivaltaiseen radikalisoitumiseen liittyvissä tapauksissa ei ole yläikärajaa, ja tällöin yhteistyöhön tulisi kytkeä mukaan aikuissosiaalityö. Tietoa Ankkuritoiminnasta löytyy osoitteesta ankkuritoiminta.fi.

- Palveluun ohjauksen näkökulmasta Ankkuritoiminta on keskiössä. Siinä ovat edustettuina eri viranomaiset, jolloin palveluun ohjaus taustaorganisaatioiden palveluihin on sujuvampaa. Moniammatillisen toiminnan ansioista työntekijöiden näkökulma ja osaaminen on yhtä viranomaista laajempi, Perukangas sanoo.

Ankkuritoiminta toimii yhteisten, kansallisten periaatteiden mukaisesti, jotka on kuvattu maaliskuussa 2019 julkaistussa Ankkurikäsikirjassa. Käsikirja tukee yhteistä työtä ja tarjoaa välineitä ja ohjeistusta moniammatilliseen yhteistyöhön. Tämän lisäksi toimintaan osallistuvien viranomaisten tulisi antaa viranomaistoimintaa ja yhteistyötä ohjaavaa sitovaa ohjeistusta. Tarvetta on myös tiedonvaihtoa ja sen käytäntöjä koskevalle ohjeistukselle.

Haastateltujen toimijoiden mukaan yhteys kansallisen ministeriötason strategisen ja paikallisen käytännön toiminnan välillä koetaan heikoksi. Vaarana on, että toiminnan strategista kehittämistä ei saada jalkautettua käytännön toimintaan. Tarvitaan rakenteita, jotka varmistavat tiedonkulun strategisen tason ja paikallisen moniammatillisten Ankkuriryhmien välillä.

Kansallisen työn strategia ja tavoitteet koetaan sinällään hyviksi ammattilaisten keskuudessa, mutta käytännön toteutuksen osalta kaivataan tukea sekä ohjausta käytännön toimintaan ja asiakastyöhön radikalisaation ennalta ehkäisyn osalta. Viranomaisten ja muiden yhteistyötahojen yhteiset koulutukset saivat hyvää palautetta ja niille toivottiin jatkoa.

Järjestöjen ja uskonnollisten yhteisöjen rahoitus turvattava

Järjestöt ja uskonnolliset yhteisöt tavoittavat ihmisiä kaikissa elämäntilanteissa ja ne ovat kohtaamisen ammattilaisia. Kynnys hakeutua tai ottaa yhteyttä järjestöjen ja uskonnollisten yhteisöjen palveluihin on usein viranomaistoimintaa matalampi. Yhtenä syynä tähän on se, että usein niissä työskentelevät ihmiset toimivat muutenkin osana lähiyhteisöä ja arkea. Kolmannen sektorin piirissä on myös osaamista ja tietoa, jota viranomaistoiminnassa ei ole.

Järjestöt voivat toimia sekä palvelua tarjoavina, että palveluun ohjaavina tahoina. Järjestöt ovat usein hyvin verkostoituneita ja tuntevat sekä kansalaisyhteiskunnan että viranomaisten toimintaa ja palveluita. Järjestöt voivat toimia tiedon välittäjinä olemassa olevista palveluista, rakentaa luottamusta viranomaistoimintaan ja neuvoa asiakkaita oikeiden palveluiden piiriin.

Järjestöt tekevät työtä, jossa pysyvyys on keskeistä. Rahoituksen saatavuus toiminnalle on tällä hetkellä hankalaa ja epävarmaa, ja tästä syystä strategista pitkän aikavälin työtä on lähes mahdotonta kehittää. Myös moniammatillisen Ankkuritoiminnan resurssit tulisi varmistaa siten, että eri hallinnonalojen osallistuvien viranomaisten yhteistoiminta vakiintuisi.

Lisätietoja:
 erityisasiantuntija (työnimike vaihtui myös KUA:lla) Milla Perukangas, Kirkon ulkomaanapu, p. 040 660 1990, milla.perukangas@kua.fi
 kehittämispäällikkö Tarja Mankkinen, sisäministeriö, p. 0295 488 370, tarja.mankkinen@intermin.fi
 
Havaintoja palveluun ohjauksen rajapinnasta ja suosituksia toiminnan kehittämiseksi 


https://valtioneuvosto.fi/artikkeli/-/asset_publisher/1410869/radikalisoitunut-henkilo-on-saatava-paremmin-palvelujen-pariin
https://ankkuritoiminta.fi/etusivu

pectus3

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 6 036
 • Liked: 6863
PERINTÄTOIMINNAN HARJOITTAJIEN REKISTERI 29.5.2019 ...
« Vastaus #4546 : 29.05.2019, 21:59:44 »
29.5.2019
PERINTÄTOIMINNAN HARJOITTAJIEN REKISTERI – 27 yritystä
Registret över aktörer som bedriver indrivningsverksamhet
ETELÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTO -
REGIONFÖRVALTNINGSVERKET I SÖDRA FINLAND


Toiminimi - Aputoiminimi / Firma - Bifirma Y-tunnus / FO-nummer Käyntiosoite / Besökadress Perintätoiminnasta vastaava henkilö / Person som ansvarar för indrivningsverksamhet Rekisteröinnin päivämäärä / Datum för registreringen Varoitukset sekä kehotukset ja kiellot, joiden tehosteeksi on asetettu uhkasakko / Varningar och sådana uppmaningar och förbud som förenats med vite Rekisteristä poistamisen syy ja ajankohta / Skälet till och tidpunkten för strykning ur registretAavia Oy
2730739-5
Tykistökatu 4,
20520 Turku
Jenni Sofia Tusa
24.1.2019
Ab Jacobstads Bokföringsbyrå
0181625-5
Stationsvägen 1,
68600 Jakobstad
Camilla Charlotte Sundqvist
2.5.2019
AOC Varainhallinta Oy
(AOC Perintä)
2967510-8
Sointulantie 19,
37600 Valkeakoski
Heidi Juulia Sihvonen
10.5.2019
Arisma Oy
0723858-0
Rantakatu 15 B,
23500 Uusikaupunki
Sirja Kristiina Valonen
24.1.2019
AOC Perintä
Kts. AOC VARAINHALLINTA OY
Axactor Finland Oy
1606758-4
Lutakonaukio 7,
40100 Jyväskylä
Tero Tapio Hänninen
29.5.2019

B. plan Oy
2260586-0
Eerikinkatu 7 a A,
20100 Turku
Tiina Irmeli Kivilä
15.5.2019


BRANG Oy 2494810-3 Linnakatu 18,
20100 Turku
Mona Katariina
Haataja
1.2.2019


Cash-In Consulting Oy
Ab
(Cash-In Perintä)
0646115-8 Teirinkatu 6, 65350
Vaasa
Kielotie 5, 01300 Vantaa
Sebastian Jan Valter
Sandvik
27.5.2019
Cash-In Perintä Kts. CASH-IN CONSULTING OY
Colecta Group Oy
(Colecta Perintä)
2841507-2 Itämerenkatu 5,
00180 Helsinki
Lasse Sakari Tiensuu 7.2.2019
Colecta Perintä Kts. COLECTA GROUP OY


Joen JK Oy
2269668-6 Pilkontie 6,
80130 Joensuu
Jyrki Mikael
Hartikainen
10.5.2019
Joen JL-Tiimi Oy
(Tiimi-Perintä)
2284278—6 Kauppakatu 17 B 34,
80100 Joensuu
Jaana Anneli
Lehikoinen
24.5.2019


KTI Laskutus Oy 2988781-3 Postikatu 2,
20250 Turku
Kari Olli Tapani
Kaartinen
13.5.2019

Laihian Laki Oy
(Pohjanmaan Perintä)
2636684-4 Laihiantie A 8,
66400 Laihia
Tytti Pauliina
Pajukangas
24.1.2019
Lakiasiaintoimisto
Majakka Oy
2143292-9 Ahlströminkatu 10 B,
78250 Varkaus
Jaakko Antero Ikonen 22.5.2019
Lakiasiaintoimisto M.
Arola Oy
2086570-6 Suonummentie 140,
11130 Riihimäki
Mikko Tapio Arola 24.1.2019
Lakipalvelu Ville
Sarainmaa
2488483-2 Humalistonkatu 3 B 3,
20100 Turku
Ville Timo Juhani
Sarainmaa
8.5.2019

PayEx Suomi Oy 2156811-3 Askonkatu 9 B,
15520 Lahti
Simo-Veikko Tapio
Orpana
24.5.2019
Perintätoimisto Kallio
Oy
2772075-3 Timonkatu 6 D 54,
15240 Lahti
Sami Sebastian Kallio 25.3.2019
Perintäritari Oy 1065783-1 Huhtalantie 2,
60220 Seinäjoki
Juha Pekka Antero
Järvinen
7.2.2019
Pirkan Perintä Oy 1808765-0 Nuutisarankatu 9,
33900 Tampere
Pertti Juhani Pehula 24.1.2019
Pohjanmaan Perintä Kts. LAIHIAN LAKI OY


Semper Fidelis avoin
yhtiö
1963660-7 Kainuuntie 3 A 6,
88600 Sotkamo
Aimo Kari Sirviö 8.5.2019
Suomen Europerintä Oy 2018493-5 Luutnantinpolku 7,
00410 Helsinki
Jukka Eero Antero
Tuominen
28.1.2019


Suomen Perintäyhtiö
Oy
2200136-2 Volttikatu 4,
70700 Kuopio
Sari Kyllikki Iivanainen 26.2.2019


Tiimi-Perintä Kts. JOEN JL-TIIMI OY
Tili Sydwest Oy Ab 0723719-0 Rantatie 16 A 2,
21600 Parainen
Staffan Sundström
19.2.2019


Validius Group Oy 2595873-3 Hiekkakiventie 7,
00710 Helsinki
Joakim Otto Donner 15.4.2019


WestStar Oy 2223699-7 Aleksanterinkatu 17 B,
15110 Lahti
Heikki Antero
Savolainen
29.5.2019


Ykkös Perintä Oy 2958348-1 Peltovuorenkuja 18 E,
01690 VANTAA
Paavo Matias Lehtinen 15.1.2019
Yrityspalvelu Pentti
Mäkinen Oy
1037808-2 Nuijamiestentie 5 A,
00400 Helsinki
Pentti Kalle-Heikki
Mäkinen
27.5.2019


1.1.2019 VOIMASSA OLLEET PERINTÄLUVAT


LUETTELO PERINTÄTOIMEN LUVISTA –
KATALOG ÖVER INDRIVNINGSTILLSTÅND
ETELÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTO -
REGIONFÖRVALTNINGSVERKET I SÖDRA FINLAND


TOIMINIMI - Aputoiminimi / FIRMA - Bifirma Käyntiosoite / Besökadress Y-tunnus / FO-nummer


4FINANCE OY
(aputoiminimet: Vivus.fi, Fleksiluotto, Onnenluotto)
Mikonkatu 15 A, 00100 Helsinki, 30.4.2018 alkaen Lintulahdenkuja 10, 00530 Helsinki
2257545-4
AA-Yleislaina OÜ, Suomen sivuliike
Hiomotie 19
00380 Helsinki
2431750-4
Aasa Rahoitus
ks. Aasa Oy
AASA Oy
(aputoiminimi: Aasa Rahoitus)
Hiomotie 19
00380 Helsinki
2326043-8
AAVIA OY
Läntinen Pitkäkatu 35
20100 Turku
2730739-5
AB JAKOBSTADS BOKFÖRINGSBYRÅ
Stationsvägen 1
68600 Jakobstad
0181625-5
Aktiv Kapital
ks. PRA Suomi Oy
AL Perintä
ks. OK PERINTÄ OY
ALFA & OMEGA CAPITALS (elinkeinon-harjoittaja Heidi Juulia Sihvonen)
Valtakatu 17
37600 Valkeakoski
1667129-8
ALMGREN & SANKAMO KY, Lakiasiain-toimistot – Law Offices
(aputoiminimi: Kymen Perintäkarhut)
Kirkkokatu 10 A
48100 Kotka
0705847-5
ANNALI OY
Pajulinnuntie 8
90440 Kempele
10752469-1
ANNOMEN OY
c/o Nenonen
Kivipyykintie 4 D 21
2647108-9

ARISMA OY
Rantakatu 15 B
23500 Uusikaupunki
0723858-0
AURAJOKI NORDIC OY
Yliopistonkatu 29b A
20100 Turku
1998514-5
AURALAKI KY
Terseruksenkatu 11
20380 Turku
2615355-8
AUTO- JA KONELIIKE AKR OY
Lamminkatu 36
33200 Loimaa
0838545-1
AXACTOR FINLAND OY
(Rinnakkaistoiminimi: Axactor Finland Ltd,
aputoiminimet: Suomen Maksuliikennepalvelut, Suomen Vuokraperintä, Suomen Perintätoimisto)
Yliopistonkatu 36 A
40100 Jyväskylä
1606758-4


B. PLAN OY
Yliopistonkatu 13 A, 2. krs
20100 Turku
2260586-0
BRANG OY
Linnakatu 18
20100 Turku
2494810-3


CASH-IN CONSULTING OY AB
(aputoiminimet:Cash-In Perintä,Cash-In Inkasso)
Teirinkatu 6
65350 Vaasa
0646115-8
Cash-In Inkasso
ks. CASH-IN CONSULTING OY AB
Cash-In Perintä
ks. CASH-IN CONSULTING OY AB
CERTUM COLLECTION OY
Myllykatu 15
65100 Vaasa
2524533-8
COLECTA GROUP OY
(aputoiminimi: Colecta Perintä)
Itämerenkatu 5
00180 Helsinki
2841507-2
Colecta Perintä
ks. COLECTA GROUP OY
COLLECTION ART FINLAND OY
PL 209
90401 Oulu
1816431-0
Collectum
ks. VISMA DUETTO OY
COLLIERS INTERNATIONAL FINLAND OY
Ratamestarinkatu 7 B
00520 Helsinki
0420052-8

Contant
ks. LOWELL SUOMI OY
Contant Credit Management
ks. LOWELL SUOMI OY
Contant-International
ks. LOWELL SUOMI OY
CREDITO COBRO OY
Energiakuja 3
00180 Helsinki
2235111-9Debtia Oy
Satakunnantie 100
20300 Turku
2937875-2


EC COLLECTION OY
Hämeentie 157 7. krs 00560 Helsinki
2202204-0
Eräpäivä
ks. VISMA DUETTO OY


FINVOICER GROUP OY
(aputoiminimet: Onecapital, Finvoicer, Finvoicer Perintä)
Käsityöläiskatu 4
20100 Turku
2272745-4
Finvoicer
ks. FINVOICER GROUP OY
Finvoicer Perintä
ks. FINVOICER GROUP OY
FISCUS PERINTÄPALVELUT OY
Pitkämäenkatu 13
20250 Turku
1613413-4
Fleksiluotto
ks. 4FINANCE OY
FORTUNE PERINTÄ OY
Fredrikinkatu 61, 6. krs
00100 Helsinki
2633651-4
frakki-perintä
ks. PERINTÄ- JA LAKIASIAIN TST. OY COLLECT LAW LTD


GOTHIA OY
Kaisanniemenkatu 13 A 00100 Helsinki
1730113-3
GURU GROUP OY
Juontotie 6
70150 KUOPIO
2837775-8


HAVSHAGEN OY
(aputoiminimi: Suomen Perintätoimi)
PL 700
00101 Helsinki
0733645-5
HuoletonPerintä KTC
ks. KTC FINLAND OY
HÄMEENLINNAN PERINTÄKESKUS OY
Raatihuoneenkatu 8
13100 Hämeenlinna
0682774-6


VOIMA PRO HENKILÖSTÖPALVELUT OY
Rantatie 27
33250 Tampere
2774762-2
INCREDIT NORDIC OY
Teollisuuskatu 21
00510 Helsinki
2440310-3
INLASKU OY
Fredrikinkatu 61 A
00100 Helsinki
2902795-2
INTERDICTUM OY AB
Lemminkäisenkatu 60
20520 Turku
1045829-3
INTRUM OY
Hitsaajankatu 20
00810 Helsinki
1470246-8


JN-Perintä
ks. JN-PERÄVAUNUPALVELU KY
JN-PERÄVAUNUPALVELU KY
Vihdintie 24
03100 Nummela
0743078-3
JOEN JK OY
Niskakatu 4
80100 Joensuu
2269668-6
JOEN JL-TIIMI OY
(aputoiminimi: Tiimi-Perintä)
Torikatu 15
80100 Joensuu
2284278-6
JOIHA OY
Keskilohjantie 11 LH 2
08150 Lohja
1532737-2


Kangasalan Perintä
ks. PERKONTIL OY

KAPITAALA PERINTÄTOIMISTO & LAKI (elinkeinonharjoittaja Ilkka Ilmari Kahlos)
Vanhalantie 5 B
90240 Oulu
1261548-3
KESKI-POHJAN PERINTÄ OY
Kaarnatie 9
84100 Ylivieska
0471547-6
K-S PERINTÄYKSIKKÖ OY
Karhulankyläntie 331
45100 Kouvola
1023209-1
KTC FINLAND OY
(aputoiminimet: SisuPerintä, HuoletonPerintä KTC, PerintäLinja)
PL 14
00641 Helsinki
0859384-0KTI LAKI JA PERINTÄ OY
Postikatu 2
20250 Turku
2807224-1
Kymen Perintäkarhut
ks. ALMGREN & SANKAMO KY


LAIHIAN LAKI OY
Laihiantie 12 A 8
66400 Laihia
2636684-4
LAKIA OY
Linnankatu 35 A
20100 Turku
2826118-1
LAKIASIAINTOIMISTO ASIAKASTURVA
(aputoiminimi: Yrjönvintti)
Solakalliontie 1 C 3
00640 Helsinki
1624135-1
LAKIASIAINTOIMISTO BUSINESS-LAKI LBL OY
PL 196
60101 Seinäjoki
0917126-0
LAKIASIAINTOIMISTO HP & HP OY
Töölönkatu 15 E 99
00100 Helsinki
2820412-8
LAKIASIAINTOIMISTO HSRP (yksityinen elinkeinonharjoittaja Timo Raatikainen)
Bulevardi 7
00120 Helsinki
2562427-4
LAKIASIAINTOIMISTO JORMA TURUNEN OY
Kala-Maija 2, LT 5
02230 Espoo
1047512-2


LAKIASIAINTOIMISTO MAJAKKA OY
Ahlströminkatu 10 B
78250 Varkaus
2143292-9
Lakiasiaintoimisto Sirén & Rintanen
ks. KITRINA OY
LAKI-AVEKKI OY
Multavierunkatu 1 D
20100 Turku
0836146-8
Lindorff
ks. LOWELL SUOMI OY
Lowell
ks. LOWELL SUOMI OY
LOWELL SUOMI OY
Rinnakkaistoiminimet: Lowell Finland Ab, Lowell Finland Ltd
(aputoiminimet: Pikaperintä, Contant-International, Tehokarhu, Contant Credit Management, Perimistoimisto Contant, Contant, Lindorff, Lowell)
Joukahaisenkatu 6
20520 Turku
0140351-4
Lounais-Suomen Perintä
ks. SUOMEN LUETTELOMEDIA OY
LUOTONHALLINTA GOODWILL OY
Satamakatu 7 G
33200 Tampere
2706001-1M & T LAIHORINNE OY
Joensuuntie 11
62540 Vasikka-aho
1059717-0


NORDFIN CAPITAL OY
Eteläesplanadi 2
00130 Helsinki
2701303-9
NORDIC C-CREDITOR OY
Salomonkatu 17 B
00100 Helsinki
2485085-1
NORTH SHAKER´S OY
(aputoiminimi: NS-Perintä)
Nurmipolku 2
96910 Rovaniemi
1101469-4
NS-Perintä
ks. NORTH SHAKER´S OY


OK Credit
ks. OK PERINTÄ OY
OK laskutuspalvelu
ks. OK PERINTÄ OY
OK PERINTÄ OY
Televisiokatu 3
00240 Helsinki
0873725-0(aputoiminimet: OK laskutuspalvelu,Vaasan Perintätoimisto,AL Perintä,OK Credit)
Onecapital Oy
ks. FINVOICER GROUP OY
Onnenluotto
ks. 4FINANCE OY
OY AURUM CONTACTOR LTD
Pyhäjärvenkatu 5 A, 2.krs
33200 Tampere
0929164-1
OY SOLVENTIA AB
Rauhankatu 26
06100 Porvoo
2435582-6
OY VAASA FACTORING AB
Kärrgränd 4
65610 Korsholm
2700805-3Pappila Penkkala Group Oy
ks. VISMA PPG OY
PAYEX SUOMI OY
Askonkatu 9 B
15520 Lahti
2156811-3
PEKKA TERÄVÄINEN OY
Ratsutie 3
65230 Vaasa
0368260-9
Perimistoimisto Contant
ks. LOWELL SUOMI OY
PERINTÄ- JA LAKIASIAIN TST. OY COLLECT LAW LTD
(aputoiminimi: Frakki-Perintä)
Aleksanterinkatu 25 A 12
15140 Lahti
1456288-0
PerintäLinja
ks. KTC FINLAND OY
PERINTÄRITARI OY
Huhtalantie 2
60220 Seinäjoki
1065783-1
PERINTÄTOIMISTO COLLECTION OY KARI KALLIOKOSKI
Hirvijoentie 1033
62230 Kauhava
0924900-5
PERINTÄTOIMISTO KALLIO OY
Aleksanterinkatu 17 A
15110 Lahti
2772075-3
Perintätoimisto Kontio
ks. WESTSTAR OY
PERINTÄTOIMISTO RESKONT OY
Pohjankyläntie 1
85100 Kalajoki
0615511-8
PERKONTIL OY
(aputoiminimi: Kangasalan Perintä)
Ellintie 4
36200 Kangasala
0706583-5
Pikaperintä
ks. LOWELL SUOMI OY
PIRKAN PERINTÄ OY
Nuutisarankatu 9
33900 Tampere
1808765-0


PK-Perintä Oy
ks. ROCKRAPID OY
PP-REST OY
Isokatu 56
90100 Oulu
1963684-2
PRA SUOMI OY
(aputoiminimi: Aktiv Kapital)
Yliopistonkatu 7
00100 Helsinki
1569394-6
PRIMO PERINTÄ OY
Greuksentie 86
90860 Halosenniemi
2375002-3
PS PERINTÄ OY
(rinnakkaistoiminimi: PS Indrivning Oy)
Urho Kekkosenkatu 4-6 E
00100 Helsinki
2841594-5


REALFAST-PERINTÄ T:MI (elinkeinonharjoittaja Martti Antero Salo)
Helsingbyntie 145
65520 Helsingby
1406079-2
RE-PO RAHOITUS OY
Hirsitie 1
45370 Valkeala
2675884-8
RIVENDI OY
PL 1005
00181 Helsinki
2658358-2
ROCKRAPID OY
(aputoiminimi: PK Perintä)
Mikonkatu 8 A
00100 Helsinki
2825412-5
ROPO CAPITAL OY
(aputoiminimi: Ropo Group)
Viestikatu 7
70600 Kuopio
2495037-7


SCALARIA FINLAND OY
c/o Markus Hänninen
Harjannetie 9 A 36
007710 Helsinki
2863712-6
SEMPER FIDELIS Avoin yhtiö
Kainuuntie 3 A 6
88600 Sotkamo
1963660-7
SERGEL OY
Askonkatu 4
15100 Lahti
1571416-1
SisuPerintä
ks. KTC FINLAND OY
STORA ENSO OYJ
Kanavaranta 1
1039050-8


SUOMEN EUROPERINTÄ OY
Syömäjärventie 7
51820 Hatsola
2018493-5
SUOMEN LAATUPERINTÄ OY
Teknobulevardi 3-5
01530 Vantaa
2458224-4
Suomen Maksuliikennepalvelut
ks. AXACTOR FINLAND OY
Suomen Omaisuusperintä
ks. KESKI-SUOMEN OMAISUUSPALVELU OY
Suomen Perintätoimi
ks. HAVSHAGEN OY
SUOMEN LUETTELOMEDIA OY
(aputoiminimi: Lounais-Suomen Perintä)
Kärsämäentie 35 A
20360 Turku
2488174-6
Suomen Perintätoimisto
ks. AXACTOR FINLAND OY
SUOMEN PERINTÄYHTIÖ OY
Volttikatu 4
70700 Kuopio
2200136-2
Suomen Vuokraperintä
ks. AXACTOR FINLAND OY
SUOMEN YRITYSJÄRJESTELYT OY
Jokitie 14
62900 Alajärvi
2729848-4
SVEA PERINTÄ OY
Mechelininkatu 1 a
00180 Helsinki
0800502-5
Sähköalan lakipalvelu STUL
ks. SÄHKÖINFO OY
SÄHKÖINFO OY
(aputoiminimi: Sähköalan lakipalvelu STUL)
Harakantie 18
02600 Espoo
0196590-4TAITOA KUNTAPERINTÄ OY
Lemminkäisenkatu 14-18 A
20520 Turku
2689224-6
Tehokarhu
ks. LOWELL SUOMI OY
TEHOPERINTÄ OY
Sibeliuksenkatu 18
04400 Järvenpää
0126519-0
Tehoperintä Oy Suomi
ks. Tehoperintä Oy
Tiimiperintä
ks. JOEN JL-TIIMI OY
TILIFIX OY
Varastokatu 10
65100 Vaasa
2448945-3
TILI SYDWEST OY AB
Strandvägen 16 A 2
21600 Pargas
0723719-0TILITOIMISTO PIETARILA OY
Meteorinkatu 3 B
02210 Espoo
0671740-8
T:MI ESA PIHLAJAMÄKI (elinkeinoharjoittaja Esa Kalevi Pihlajamäki)
Tiilitehtaantie 11
05830 Hyvinkää
1906470-9
Turun perintäkeskus
ks. TURUN TILIKESKUS-YHTIÖT OY
TURUN TILIKESKUS-YHTIÖT OY
Kauppiaskatu 5 A
20100 Turku
2121820-1


Vaasan Perintätoimisto
ks. OK PERINTÄ OY
VALIDIUS GROUP OY
Hiekkakiventie 7
00710 Helsinki
2595873-3
VIRTANEN SAMI TAPANI
PL 22
45371 Valkeala
29081976
VISMA PPG OY
(aputoiminimi: Pappila Penkkala Group)
Aurakatu 12 b
20100 Turku
0922741-2
Vivus.fi
ks. 4FINANCE OYWESTSTAR OY
(aputoiminimi: WS-Perintä,Perintätoimisto Kontio)
Aleksanterinkatu 17 B
15110 Lahti
2223699-7
WS-Perintä
ks. WESTSTAR OYYKKÖS PERINTÄ
(elinkeinonharjoittaja Paavo Matias Lehtinen)
c/o Paavo Lehtinen
Peltokulma 4 A 2
01690 VANTAA
PL 38 01601 Vantaa
2304447-9
YRITYSPALVELU PENTTI MÄKINEN OY
Nuijamiestentie 5 A
00400 Helsinki
1037808-2Yrjönvintti
ks. LAKIASIAINTOIMISTO ASIAKASTURVAhttps://www.avi.fi/web/avi/perinta


Perintätoiminnan harjoittajien rekisteri (pdf, 287 kt)


Luettelo perintätoimen luvista (pdf, 39 kt)
pectus3

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 6 036
 • Liked: 6863
Ministerin käsikirja 2019 on julkaistu 29.5.2019 ...
« Vastaus #4547 : 30.05.2019, 15:05:08 »
Ministerin käsikirja 2019 on julkaistu
Valtioneuvoston viestintäosasto    29.5.2019   
Tiedote 272/2019
https://valtioneuvosto.fi/artikkeli/-/asset_publisher/10616/ministerin-kasikirja-2019-on-julkaistuValtioneuvoston kanslia on tänään julkaissut uudistetun Ministerin käsikirjan, joka tarjoaa kattavan tietopaketin valtioneuvoston toiminnasta.

Se on ensisijaisesti tarkoitettu työn tueksi ja avuksi tulevan hallituksen ministereille ja heidän avustajilleen, mutta siinä on paljon tietoa valtioneuvoston toiminnasta ja käytännöistä myös muille kiinnostuneille.

Ministerin käsikirjaan on koottu tietoa valtioneuvoston organisaatiosta ja sen toiminnasta. Kirjassa kerrotaan valtioneuvoston jäsenen roolista valtioneuvoston jäsenenä sekä ministerin osallistumisesta asioiden valmisteluun ja päätöksentekoon samoin kuin ministerin osallistumisesta eduskunnan työhön sekä ministerin vastuusta.

Kirjasta löytyvät myös kuvaukset valtioneuvoston keskeisistä valmisteluprosesseista sekä valtioneuvoston ja eduskunnan yhteistyöstä. Kirjassa kuvataan Euroopan unionia ja kansainvälistä toimintaa ja ministerin roolia näissä. Lisäksi käsikirjassa on myös tietoa ministerin palvelusuhteesta, tukipalveluista ja turvallisuusjärjestelyistä sekä valtiosihteerien ja ministerin erityisavustajien asemasta.

Lisätietoja: alivaltiosihteeri Timo Lankinen, p. 0295 160 300 ja lainsäädäntöneuvos Sanna Helopuro, p. 0295 160 170, valtioneuvoston kanslia
 
Ministerin käsikirja 2019 

Valtioneuvosto
Statsrådet | Finnish Government

Avaa tiedosto

 Ministerin_kasikirja_2019.pdf (6.711Mt)

 Ministerin_kasikirja_ebook.epub (2.099Mt)

http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/161646

pectus3

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 6 036
 • Liked: 6863
Toiminnallinen kotoutumiskoulutus (Hankintailmoitus): ...Pirkanmaa
« Vastaus #4548 : 31.05.2019, 16:12:15 »

Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut - hankintasopimukset (Hankintailmoitus):
 Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus : Toiminnallinen kotoutumiskoulutusIlmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-011579

Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 100-243126


Tarjoukset 17.06.2019 klo 14.00 mennessä osoitteeseen:
https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki?id=240556&tpk=6243abd6-6f9f-4592-b41a-42f7b6e58b63

I kohta: Hankintaviranomainen
OikeusperustaDirektiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)HankintailmoitusI.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 2296962-1
Postiosoite: PL 297
Postinumero: 33101
Postitoimipaikka: Tampere
Maa: Suomi
Yhteyshenkilö: Marjo Anttila
Sähköpostiosoite: e-hankintayksikko.pirkanmaa@ely-keskus.fi
NUTS-koodi: Suomi (FI) 
Pääasiallinen osoite: (URL) http://www.ely-keskus.fi

I.3) Viestintä

Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta:

Osoite: (URL) https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki
Lisätietoja saa
edellä mainittu osoite (kohta I.1)
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä
sähköisesti osoitteessa: (URL) https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki?id=240556&tpk=6243abd6-6f9f-4592-b41a-42f7b6e58b63
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppiAlue- tai paikallistason viranomainenI.5) Pääasiallinen toimialaYleinen julkishallinto
II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus
II.1.1) Nimi:Toiminnallinen kotoutumiskoulutus Viitenumero:PIRELY/4162/2019II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:Aikuiskoulutuspalvelut ja muut koulutuspalvelut. (80400000-8)II.1.3) Sopimuksen tyyppiPalvelutII.1.4) Lyhyt kuvaus:
Työvoimakoulutuksen hankinta. Kyseessä on puitejärjestely, johon valitaan yksi palveluntarjoaja.
II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus
II.2.3) Suorituspaikka
Pirkanmaa (FI197) 
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:
Pirkanmaan ELY-keskus pyytää tarjousta työvoimakoulutuksesta tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Tarjousvertailussa otetaan huomioon vain tarjouspyynnössä pyydetyt liitteet. Tarjouspyynnöstä muodostetaan yhden toimittajan puitejärjestely. Puitejärjestelymenettelyssä tarjouksen hyväksyminen tarkoittaa sitä, että palvelun tarjoajalta voidaan ostaa puitesopimuksessa määriteltyä palvelua, mutta se ei anna hyväksytylle tarjoajalle subjektiivista oikeutta ennalta määriteltyyn määrään ko. palvelua. Puitejärjestelyyn perustuvissa palvelusopimuksissa tullaan määrittelemään tarkemmin kulloinkin tarvittavan palvelun määrä. Kilpailutettavan koulutuksen sisältö on esitetty tarkemmin tarjouspyynnön liitteenä 1 olevassa koulutuskuvauksessa 73/2019. Hankintayksikkö varaa oikeuden olla hankkimatta tässä tarjouspyynnössä esitettyä koulutusta. Tämän tarjouspyynnön perusteella tehtävä hankinta toteutuu talousarviovuonna käytettävissä olevien määrärahojen puitteissa.
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto kuukausina tai päivinä: 24 kuukautta
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus
IV.1.1) Menettelyn luonne
Avoin menettely
IV.1.3) Tietoa puitejärjestelystä
IV.2) Hallinnolliset tiedot
IV.2.2) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika17.6.2019 14:00IV.2.4) Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:suomi
VI kohta: Täydentävät tiedot
VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi: Markkinaoikeus
Postiosoite: Radanrakentajantie 5
Postinumero: 00520
Postitoimipaikka: Helsinki
Maa: Suomi
Puhelin: +358 295643300
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi: +358 295643314
Internet-osoite http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:22.5.2019«« Takaisin 
Työ- ja elinkeinoministeriö, Aleksanterinkatu 4, PL 32, 00023, Valtioneuvosto, p. 010 60 6000

https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/notice/view/2019-011579

pectus3

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 6 036
 • Liked: 6863
Korjausilmoitus: Tulkkaus- ja käännöspalvelut Päijät-Häme ...
« Vastaus #4549 : 31.05.2019, 17:35:08 »

Korjausilmoitus:
 Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä : Tulkkaus- ja käännöspalvelut


Linkitetyt ilmoitukset
Tulkkaus- ja käännöspalvelut (Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä)
HankintailmoitusIlmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-012177

Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 105-257087

I kohta: Hankintaviranomainen/-yksikkö
OikeusperustaDirektiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 0215606-8
Postiosoite: Keskussairaalankatu 7
Postinumero: 15850
Postitoimipaikka: Lahti
Maa: Suomi
Yhteyshenkilö: Marita Lehtinen
Puhelin: +358 444828943
Sähköpostiosoite: marita.m.lehtinen@phsotey.fi
NUTS-koodi: Päijät-Häme (FI1C3) 
Pääasiallinen osoite: (URL) http://www.phhyky.fi
Lisää yhteystietoja (ilmoitetaan yhteishankintoja tehtäessä)
Tilaajat (mukana olevat hankintayksiköt)

Virallinen nimi: Heinolan kaupunki
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 1068892-9
Postiosoite: Rauhankatu 3
Postinumero: 18100
Postitoimipaikka: Heinola
Maa: Suomi
Yhteyshenkilö: Pasi Töyli
Sähköpostiosoite: Pasi.Toyli@Heinola.fi
NUTS-koodi: Heinola (K111) 
Pääasiallinen osoite: (URL) http://www.heinola.fi

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus
II.1.1) Nimi:Tulkkaus- ja käännöspalvelut II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:Tulkkauspalvelut. (79540000-1)II.1.3) Sopimuksen tyyppiPalvelutII.1.4) Lyhyt kuvaus:
Tarjousta pyydetään Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän alueella puhuttujen kielten asioimistulkkauksesta, käännöspalveluista viranomaisille ja terveydenhuollon henkilöstölle, jotka työskentelevät maahanmuuttajien kanssa. Tulkkaus hoidetaan läsnäolotulkkauksena tai etätulkkauksena. Sopimus tehdään kahdeksi (2) vuodeksi allekirjoituksesta 1.9.2019 - 31.08.2021. Hankintaan sisältyy kaksi (2) yhden (1) vuoden optiota. Tilaaja tekee erikseen päätöksen optiokausien käyttämisestä. Hankinta toteutetaan yhteishankintana Heinolan kaupungin kanssa. Kilpailutuksesta vastaa Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä.

VI kohta: Täydentävät tiedot
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:29.5.2019
VII kohta: Muutokset

VII.2) Muut täydentävät tiedot:

Lisättiin Soveltuvuusvaatimukset/Muut selvitykset ja vaatimukset Auktorisoidut käännökset kohta, jossa tarjoaja selvittää auktorisoidusta käännöksestä aiheutuvat lisämaksut. Täsmennettiin Venäjän kielitulkkauksen hinnoittelukohtaa, etätulkkaus. Täsmennettiin Keskeiset sopimusehdot liitetiedoston numeroa. Täydennettiin Kielitulkkauksesta Arabia, Tigrinja, Kurdisorani ja Persia koulutuksen valintakohtaa.
«« Takaisin 
Työ- ja elinkeinoministeriö, Aleksanterinkatu 4, PL 32, 00023, Valtioneuvosto, p. 010 60 6000

https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/notice/view/2019-012177

pectus3

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 6 036
 • Liked: 6863

Korjausilmoitus:
 Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä : Tulkkaus- ja käännöspalvelut


Linkitetyt ilmoitukset
Tulkkaus- ja käännöspalvelut (Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä)
HankintailmoitusIlmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-012177

Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 105-257087

I kohta: Hankintaviranomainen/-yksikkö
OikeusperustaDirektiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 0215606-8
Postiosoite: Keskussairaalankatu 7
Postinumero: 15850
Postitoimipaikka: Lahti
Maa: Suomi
Yhteyshenkilö: Marita Lehtinen
Puhelin: +358 444828943
Sähköpostiosoite: marita.m.lehtinen@phsotey.fi
NUTS-koodi: Päijät-Häme (FI1C3) 
Pääasiallinen osoite: (URL) http://www.phhyky.fi
Lisää yhteystietoja (ilmoitetaan yhteishankintoja tehtäessä)
Tilaajat (mukana olevat hankintayksiköt)

Virallinen nimi: Heinolan kaupunki
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 1068892-9
Postiosoite: Rauhankatu 3
Postinumero: 18100
Postitoimipaikka: Heinola
Maa: Suomi
Yhteyshenkilö: Pasi Töyli
Sähköpostiosoite: Pasi.Toyli@Heinola.fi
NUTS-koodi: Heinola (K111) 
Pääasiallinen osoite: (URL) http://www.heinola.fi

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus
II.1.1) Nimi:Tulkkaus- ja käännöspalvelut II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:Tulkkauspalvelut. (79540000-1)II.1.3) Sopimuksen tyyppiPalvelutII.1.4) Lyhyt kuvaus:
Tarjousta pyydetään Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän alueella puhuttujen kielten asioimistulkkauksesta, käännöspalveluista viranomaisille ja terveydenhuollon henkilöstölle, jotka työskentelevät maahanmuuttajien kanssa. Tulkkaus hoidetaan läsnäolotulkkauksena tai etätulkkauksena. Sopimus tehdään kahdeksi (2) vuodeksi allekirjoituksesta 1.9.2019 - 31.08.2021. Hankintaan sisältyy kaksi (2) yhden (1) vuoden optiota. Tilaaja tekee erikseen päätöksen optiokausien käyttämisestä. Hankinta toteutetaan yhteishankintana Heinolan kaupungin kanssa. Kilpailutuksesta vastaa Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä.

VI kohta: Täydentävät tiedot
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:29.5.2019
VII kohta: Muutokset

VII.2) Muut täydentävät tiedot:

Lisättiin Soveltuvuusvaatimukset/Muut selvitykset ja vaatimukset Auktorisoidut käännökset kohta, jossa tarjoaja selvittää auktorisoidusta käännöksestä aiheutuvat lisämaksut. Täsmennettiin Venäjän kielitulkkauksen hinnoittelukohtaa, etätulkkaus. Täsmennettiin Keskeiset sopimusehdot liitetiedoston numeroa. Täydennettiin Kielitulkkauksesta Arabia, Tigrinja, Kurdisorani ja Persia koulutuksen valintakohtaa.
«« Takaisin 
Työ- ja elinkeinoministeriö, Aleksanterinkatu 4, PL 32, 00023, Valtioneuvosto, p. 010 60 6000

https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/notice/view/2019-012177
   II.1.5) Arvioitu kokonaisarvoArvo ilman alv:tä: 4200000.00 EUR

Hankintailmoitus:
 Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä : Tulkkaus- ja käännöspalvelut


Linkitetyt ilmoitukset
Tulkkaus- ja käännöspalvelut (Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä)
KorjausilmoitusIlmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-010740

Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 094-227448

https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/notice/view/2019-010740

pectus3

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 6 036
 • Liked: 6863

Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut - hankintasopimukset (Hankintailmoitus):
 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus : Pidempään maassa asuneille maahanmuuttajille suunnattu koulutus   
II.1.5) Arvioitu kokonaisarvoArvo ilman alv:tä: 9500000.00 EUR
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-012166

Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 105-257176


Tarjoukset 17.07.2019 klo 12.00 mennessä osoitteeseen:
https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki?id=239514&tpk=b1c064dc-e43e-47bc-8035-d8af437d3238

I kohta: Hankintaviranomainen
OikeusperustaDirektiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)HankintailmoitusI.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 2296962-1
Postiosoite: PL 36
Postinumero: 00521
Postitoimipaikka: Helsinki
Maa: Suomi
Yhteyshenkilö: Taneli Kuusiholma
Puhelin: +358 295021049
Sähköpostiosoite: taneli.kuusiholma@ely-keskus.fi
NUTS-koodi: Helsingin seutu (S011) 
Pääasiallinen osoite: (URL) http://www.ely-keskus.fi

I.3) Viestintä

Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta:

Osoite: (URL) https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki
Lisätietoja saa
edellä mainittu osoite (kohta I.1)
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä
sähköisesti osoitteessa: (URL) https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki?id=239514&tpk=b1c064dc-e43e-47bc-8035-d8af437d3238

edellä mainittuun osoitteeseen (kohta I.1)
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppiAlue- tai paikallistason viranomainenI.5) Pääasiallinen toimialaYleinen julkishallinto
II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus
II.1.1) Nimi:Pidempään maassa asuneille maahanmuuttajille suunnattu koulutus Viitenumero:UUDELY/5553/2019II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:Aikuiskoulutuspalvelut ja muut koulutuspalvelut. (80400000-8)II.1.3) Sopimuksen tyyppiPalvelutII.1.4) Lyhyt kuvaus:
Puitejärjestelyn kohteena on pidempään maassa asuneille maahanmuuttajille hankittava koulutus. Koulutukseen voivat osallistua TE-toimiston maahanmuuttaja-asiakkaat. Puitesopimus on tarkoitus solmia ajalle 16.9.2019-31.12.2020. Hankintakautta on mahdollista jatkaa enintään kahdella optiovuodella, jos Uudenmaan ELY-keskus tai mahdollinen uusi järjestäjätaho haluaa tilata palvelua. Ostaja ilmoittaa option käyttöönotosta kunkin optiovuoden osalta erikseen. Tarkemmat tiedot palveluista ja niiden toteutuksesta on kuvattu tarjouspyynnön liitteessä 1 Hankinnan kohteen kuvaus ja vähimmäisvaatimukset.
II.1.5) Arvioitu kokonaisarvoArvo ilman alv:tä: 9500000.00 EURII.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: kyllä
Tarjoukset voivat koskea: kaikkia osia

II.2) Kuvaus
II.2.1) Nimi:Toiminnallinen suomen kielen taitoa ja työnhakuvalmiuksia kehittävä koulutus, Helsinki Osa nro:1aII.2.2) CPV-lisäkoodi(t)Aikuiskoulutuspalvelut ja muut koulutuspalvelut. (80400000-8)II.2.3) Suorituspaikka
Helsingin seutu (S011) 
Pääasiallinen suorituspaikka:
Helsinki
 
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:
Kyseessä on kilpailutuksen osa-alue 1a. Ks. tarjouspyynnön liite 1 Hankinnan kohteen kuvaus ja vähimmäisvaatimukset.
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
tai Alkamispäivä / päättymispäivä: 16.9.2019 - 31.12.2020
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2) Kuvaus
II.2.1) Nimi:Toiminnallinen suomen kielen taitoa ja työnhakuvalmiuksia kehittävä koulutus, Järvenpää Osa nro:1bII.2.2) CPV-lisäkoodi(t)Aikuiskoulutuspalvelut ja muut koulutuspalvelut. (80400000-8)II.2.3) Suorituspaikka
Helsingin seutu (S011) 
Pääasiallinen suorituspaikka:
Järvenpää
 
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:
Kyseessä on kilpailutuksen osa-alue 1b. Ks. tarjouspyynnön liite 1 Hankinnan kohteen kuvaus ja vähimmäisvaatimukset.
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
tai Alkamispäivä / päättymispäivä: 16.9.2019 - 31.12.2019
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2) Kuvaus
II.2.1) Nimi:Toiminnallinen suomen kielen taitoa ja työnhakuvalmiuksia kehittävä koulutus, Porvoo Osa nro:1cII.2.2) CPV-lisäkoodi(t)Aikuiskoulutuspalvelut ja muut koulutuspalvelut. (80400000-8)II.2.3) Suorituspaikka
Helsingin seutu (S011) 
Pääasiallinen suorituspaikka:
Porvoo
 
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:
Kyseessä on kilpailutuksen osa-alue 1c. Ks. tarjouspyynnön liite 1 Hankinnan kohteen kuvaus ja vähimmäisvaatimukset.
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
tai Alkamispäivä / päättymispäivä: 16.9.2019 - 31.12.2020
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2) Kuvaus
II.2.1) Nimi:Toiminnallinen suomen kielen taitoa ja työnhakuvalmiuksia kehittävä koulutus, Raasepori Osa nro:1dII.2.2) CPV-lisäkoodi(t)Aikuiskoulutuspalvelut ja muut koulutuspalvelut. (80400000-8)II.2.3) Suorituspaikka
Helsingin seutu (S011) 
Pääasiallinen suorituspaikka:
Raasepori. Koulutusta voidaan toteuttaa myös Lohjalla tarpeen mukaan.
 
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:
Kyseessä on kilpailutuksen osa-alue 1d. Ks. tarjouspyynnön liite 1 Hankinnan kohteen kuvaus ja vähimmäisvaatimukset.
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
tai Alkamispäivä / päättymispäivä: 16.9.2019 - 31.12.2020
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2) Kuvaus
II.2.1) Nimi:Korkeakoulutettujen ja ylempien toimihenkilöiden suomen kielen taitoa ja työnhakuvalmiuksia kehittävä koulutus, Helsinki Osa nro:2II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)Aikuiskoulutuspalvelut ja muut koulutuspalvelut. (80400000-8)II.2.3) Suorituspaikka
Helsingin seutu (S011) 
Pääasiallinen suorituspaikka:
Helsinki
 
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:
Kyseessä on kilpailutuksen osa-alue 2. Ks. tarjouspyynnön liite 1 Hankinnan kohteen kuvaus ja vähimmäisvaatimukset.
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
tai Alkamispäivä / päättymispäivä: 16.9.2019 - 31.12.2020
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus
IV.1.1) Menettelyn luonne
Avoin menettely
IV.1.3) Tietoa puitejärjestelystä
IV.2) Hallinnolliset tiedot
IV.2.2) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika17.7.2019 12:00IV.2.4) Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:suomi
VI kohta: Täydentävät tiedot
VI.3) Lisätiedot:
Jokaiselle hankinnan osa-alueelle (1a, 1b, 1c, 1d, 2) valitaan yksi puitesopimustoimittaja. Kullekin osa-alueelle valittu puitesopimustoimittaja toteuttaa 100 % hankintamäärästä mukaan lukien mahdollinen optio.
VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi: Markkinaoikeus
Postiosoite: Radanrakentajantie 5
Postinumero: 00520
Postitoimipaikka: Helsinki
Maa: Suomi
Puhelin: +358 295643300
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi: +358 295643314
Internet-osoite http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:29.5.2019«« Takaisin 
Työ- ja elinkeinoministeriö, Aleksanterinkatu 4, PL 32, 00023, Valtioneuvosto, p. 010 60 6000

https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/notice/view/2019-012166

pectus3

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 6 036
 • Liked: 6863
Valtionvelka Suomessa 1940-2018 Miljoonaa euroa ....
« Vastaus #4552 : 31.05.2019, 21:21:37 »
Valtiokonttorin valtionvelka

Miljoonaa euroa       Prosenttia BKT:sta


1940      29  Miljoonaa euroa    39,7
1950      228 Miljoonaa euroa   24,8
1960      271 Miljoonaa euroa  10,11
1970      707 Miljoonaa euroa   9,2
1980      3 022 Miljoonaa euroa   9,0
1990      9 593 Miljoonaa euroa   10,5
1995     60 121 Miljoonaa euroa   61,0
2000     63 435 Miljoonaa euroa   46,6
2001     61 760 Miljoonaa euroa   42,8
2002    59 253 Miljoonaa euroa   40,0
2003    63 320 Miljoonaa euroa   41,8
2004    63 788 Miljoonaa euroa   40,3
2005    60 044 Miljoonaa euroa   36,5
2006    58 904 Miljoonaa euroa  34,1
2007    56 068 Miljoonaa euroa  30,1
2008    54 382 Miljoonaa euroa  28,1
2009     64 281 Miljoonaa euroa35,5
2010    75 152 Miljoonaa euroa40,2
2011    79 661 Miljoonaa euroa40,5
2012    83 910 Miljoonaa euroa42,0
2013    89 738  Miljoonaa euroa       44,1
2014    95 129  Miljoonaa euroa       46,3
2015    99 807      47,6
2016    102 352 Miljoonaa euroa   47,4
2017    105 773 Miljoonaa euroa   47,2
2018    104 973 Miljoonaa euroa    45,0
2019*   44,5
2020*   43,8

* ennuste

https://www.veronmaksajat.fi/luvut/Tilastot/Julkinen-talous/Valtion-velka/

Lähteet: Valtiokonttori; ennusteet valtiovarainministeriön Taloudellinen katsaus 17.12.2018

Päivitetty 15.1.2019Valtionvelka Suomessa
Perustuslain mukaan Suomen valtiolle voidaan ottaa lainaa eduskunnan suostumuksella. Valtion lainanottotarve syntyy valtion budjetin mahdollisesta alijäämästä ja erääntyvän velkakannan jälleenrahoittamisesta.

Velan kustannuksiin vaikuttaa ensisijaisesti euroalueen yleinen korkotaso ja sen muutokset.

Valtiovarainministeriö vastaa valtionvelan hoitamisen strategisesta linjasta, ja käytännön rahoitusoperaatiot toteuttaa Valtiokonttori.

https://www.veronmaksajat.fi/luvut/Tilastot/Julkinen-talous/Valtion-velka/

Julkisyhteisöjen velka neljännesvuosittain
http://pxnet2.stat.fi/PXWeb/pxweb/fi/StatFin/StatFin__jul__jyev/statfin_jyev_pxt_001.px/?rxid=50fef7d9-30b8-44da-b5a9-304e22d2ba97

Tilastokeskuksen PxWeb-tietokannat
 

pectus3

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 6 036
 • Liked: 6863
Vs: Valtionvelka Suomessa 1940-2018 Miljoonaa euroa ....
« Vastaus #4553 : 31.05.2019, 21:24:20 »
Valtiokonttorin valtionvelka

Miljoonaa euroa       Prosenttia BKT:sta


1940      29  Miljoonaa euroa    39,7
1950      228 Miljoonaa euroa   24,8
1960      271 Miljoonaa euroa  10,11
1970      707 Miljoonaa euroa   9,2
1980      3 022 Miljoonaa euroa   9,0
1990      9 593 Miljoonaa euroa   10,5
1995     60 121 Miljoonaa euroa   61,0
2000     63 435 Miljoonaa euroa   46,6
2001     61 760 Miljoonaa euroa   42,8
2002    59 253 Miljoonaa euroa   40,0
2003    63 320 Miljoonaa euroa   41,8
2004    63 788 Miljoonaa euroa   40,3
2005    60 044 Miljoonaa euroa   36,5
2006    58 904 Miljoonaa euroa  34,1
2007    56 068 Miljoonaa euroa  30,1
2008    54 382 Miljoonaa euroa  28,1
2009     64 281 Miljoonaa euroa35,5
2010    75 152 Miljoonaa euroa40,2
2011    79 661 Miljoonaa euroa40,5
2012    83 910 Miljoonaa euroa42,0
2013    89 738  Miljoonaa euroa       44,1
2014    95 129  Miljoonaa euroa       46,3
2015    99 807      47,6
2016    102 352 Miljoonaa euroa   47,4
2017    105 773 Miljoonaa euroa   47,2
2018    104 973 Miljoonaa euroa    45,0
2019*   44,5
2020*   43,8

* ennuste

https://www.veronmaksajat.fi/luvut/Tilastot/Julkinen-talous/Valtion-velka/

Lähteet: Valtiokonttori; ennusteet valtiovarainministeriön Taloudellinen katsaus 17.12.2018

Päivitetty 15.1.2019Valtionvelka Suomessa
Perustuslain mukaan Suomen valtiolle voidaan ottaa lainaa eduskunnan suostumuksella. Valtion lainanottotarve syntyy valtion budjetin mahdollisesta alijäämästä ja erääntyvän velkakannan jälleenrahoittamisesta.

Velan kustannuksiin vaikuttaa ensisijaisesti euroalueen yleinen korkotaso ja sen muutokset.

Valtiovarainministeriö vastaa valtionvelan hoitamisen strategisesta linjasta, ja käytännön rahoitusoperaatiot toteuttaa Valtiokonttori.

https://www.veronmaksajat.fi/luvut/Tilastot/Julkinen-talous/Valtion-velka/

Julkisyhteisöjen velka neljännesvuosittain
http://pxnet2.stat.fi/PXWeb/pxweb/fi/StatFin/StatFin__jul__jyev/statfin_jyev_pxt_001.px/?rxid=50fef7d9-30b8-44da-b5a9-304e22d2ba97

Tilastokeskuksen PxWeb-tietokannatVerot ja veronluonteiset maksut 2018, milj. euroa


Tuloverot         34 505   
Kotitalouksien tulovero (kunnallisvero, valtion ansio- ja pääomatulovero, yleisradiovero)         28 525   
Yhteisöjen tulovero           5 936   
Korkotulojen lähdevero               44   
Pakolliset sosiaaliturvamaksut         27 708   
Työnantajan työeläkemaksut         15 383   
Vakuutettujen työeläkemaksut           6 838   
Vakuutettujen muut sosiaaliturvamaksut           3 047   
Työnantajan muut sosiaaliturvamaksut           2 440   
Omaisuusverot           3 349   
Kiinteistövero           1 813   
Perintö- ja lahjavero              692   
Varainsiirtovero              844   
Tavaroista ja palveluista maksetut verot         33 293   
Arvonlisävero*         21 345   
Energiaverot           4 406   
Alkoholijuomavero           1 475   
Ajoneuvovero           1 190   
Rahapelitoiminnan voittovarat           1 109   
Auto- ( ja moottoripyörä- ) vero              995   
Tupakkavero           1 115   
Vakuutusmaksuvero              772   
Arpajaisvero (arpajaisten tuotosta)              226   
Apteekkimaksut              180   
Virvoitusjuomavero              154   
EU-vakausmaksut               55   
Tulot päästöoikeuksien huutokaupasta              113   
Varmuusvarastointimaksu               45   
Ajoneuvojen rekisteröintimaksu               27   
Eräiden juomapakkausten valmistevero               15   
Jätevero                 7   
Ydinenergiatutkimusmaksu               12   
Palosuojamaksu               11   
Riistanhoitomaksut               12   
Öljysuojamaksu               12   
Kalastuksenhoitomaksut                 9   
Ratavero                 2   
Hirvilupamaksut                 5   
Öljyjätemaksu                 4   
Sokerimaksut EU:lle                 1   
Pankkivero -               4   
Muut verot              218   
EU:lle tilitettävät tuonnin verot              174   
Verojen viivästysseuraamukset, VH:n osuus               38   
Muut verotulot                 2   
Muiden tuotantoverojen viivästysseuraamukset                 2   
Muiden välittömien verojen viivästysseuraamukset                 2   
Yhteensä         99 073   

  * kaikkia alv-vähennyksiä ei huomioitu

 Lähde:Tilastokeskus, Verot ja veronluonteiset maksut

Päivitetty 15.3.2019
https://www.veronmaksajat.fi/luvut/Tilastot/Verotuotot/

pectus3

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 6 036
 • Liked: 6863
29.5.2019 Somalia rakentaa uutta mediaa Suomen tuella ...
« Vastaus #4554 : 31.05.2019, 21:47:05 »
Uutiset,   29.5.2019

Somalia rakentaa uutta mediaa Suomen tuella

Somalian kansallista televisiota johtava Liban Abdi haluaa maahansa Yleisradion kaltaisen julkisen palvelun median. Tavoite etenee Suomen tuella.


Yhteistyömme Viestintä- ja kehityssäätiö VIKESin kanssa alkoi vuonna 2014, kun Somalian TV sai käyttöönsä YLEn entisen TV-studion, lähetyslaitteet, kameran ja muita välineitä.

”Saimme vihdoin tilat, jotka oikeasti näyttävät TV-studiolta”, kertoo toukokuussa Suomessa vieraillut Abdi. ”Henkilöstö on myös koulutettu käyttämään ja huoltamaa studiota, ja toimittajien ammattitaito on parantunut saamamme koulutuksen kautta.”Liban Abdi kertoo oppineensa paljon median toiminnasta ja toimittajien työstä käynneillään YLEn Pasilan ja Tampereen studioissa.​​​​​​​

”Olemme vielä kaukana Yleisradion kaltaisesta tiedonvälityksestä, mutta nyt meillä on tavoite ja edellytykset pyrkiä sitä kohti”, Abdi sanoo.

”Suomelta olemme saaneet erilaista tukea kuin muilta mailta, eli suoraa apua ja koulutusta. Suomalaiset kouluttajat olivat erinomaisia, ja saimme kontakteja muihinkin TV-tekijöihin.”

Somalian 20 vuotta kestäneen sisällissodan aikana, myös maan media koki kovia. Journalismin koulutusta ei ollut, toimittajien palkat ovat huonoja eikä median eettisiä periaatteita tunneta riittävästi. Nyt tiedonvälitys on elpymässä.Toimittajakoulutusta Mogadishussa. Kuva: Aaro Ylitalo.

Abdin mukaan moni päättäjä haluaa median palvelevan vain omia tavoitteitaan, ja toimittajien halutaan kiillottavan hallituksen viestiä. Aiemmin vain hallitusta tukeva media hyväksyttiin, ja vie vielä aikansa, ennen kuin vapaan median merkitys todella ymmärretään.

”Ennen teimme uutisia siitä, mitä hallitus halusi, nyt teemme ohjelmia, joita ihmiset toivovat näkevänsä.”

Kun vaalit lähestyvät järjestetään vaalikeskustelu, jossa ovat mukana kaikki ehdokkaat, myös istuva presidentti.


Vaarallinen journalismi

"Somaliassa toimittajan työhön liittyy yhä monia vaaroja, vaikka Mogadishun turvallisuustilanne on nyt vähän parempi kuin ennen. Pyrimme huolehtimaan kaikkien toimittajiemme turvallisuudesta, ja kehotamme heitä olemaan varuillaan liikkuessaan. TV-tilat sijaitsevat nyt State House –kampuksella, joka on hyvin vartioitu”, kertoo Abdi, joka aiemmin liikkui kaupungilla vain turvamiehen kanssa.

Somaliassa televisiota ovat hallinneet aseistetut miehen puvuissaan, konferenssit ja konfliktit. Maassa on vain vähän naisia toimittajina, mutta heidän määränsä on vähitellen nousemassa.
Nainen uutisankkurina Somalian TV:n lähetyksessä. Kuva: Aaro Ylitalo.

Mieluiten Abdi tekisi ohjelmia ajankohtaisista asioista ja vaikuttaisi ihmisten asenteisiin.

”Somaliassa tarvitaan kansalaiskasvatusta, koska maalla on ollut toimiva hallinto vasta vähän aikaa, ja televisio on oikea väline tähän.”

Kaikki ihmisten omaan elämään ja arkeen liittyvät aiheet kiinnostavat katsojia – koulutus, demokratia, ihmisoikeudet, lapset sekä se, miten verorahat käytetään. Open Debate –ohjelmassa ihmiset voivat kysyä sosiaalisen median kautta kaikkea mahdollista suoraan päättäjiltä.

”Yhteistyö Suomen kanssa on ollut meille elintärkeää ja hedelmällistä. Sen tuloksena meillä on nyt paljon hyvin koulutettuja TV-alan osaajia. Samalla olemme oppineet tekemään ohjelmia ihmisiä kiinnostavista aiheista”, Abdi sanoo.


Ulkoministeriö ja EU tukevat Vikesin työtä Somaliassa.

Outi Einola-Head

Kirjoittaja työskentelee ulkoministeriön viestintäosastolla

https://um.fi/ajankohtaista/-/asset_publisher/gc654PySnjTX/content/somalia-rakentaa-uutta-mediaa-suomen-tuellaUlkoministeriö
 Utrikesministeriet
 Merikasarmi, PL 176
 00023 Valtioneuvosto

Vaihde 0295 16001
 kirjaamo.um@formin.fi
.............SUOMALAISET maksaa myös Somalian TV:n henkilökunnan palkat  ......

pectus3

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 6 036
 • Liked: 6863
462,64 miljoonaa euroa , Paljonko ensi vuonna ? ...
« Vastaus #4555 : 01.06.2019, 13:25:40 »
Suomi on käyttänyt Afganistanin jälleenrakentamiseen ja kriisinhallintaan
vuosina 2001–2013 yhteensä 462,64 miljoonaa euroa

https://saferglobe.fi/wp-content/uploads/2013/09/SGF_TJ2410212.pdf

Summasta yli puolet (273,60 milj. €) on käytetty osallistumiseen
ISAF2-sotilasoperaatioon. Vajaa kolmannes
(125,64 milj. €) on käytetty kehitysyhteistyöhön. Siitä
noin puolet (66,00 milj. €) on kanavoitu maahan muun muassa
YK:n ja Maailmanpankin kautta. Suomalaisten kansalaisjärjestöjen
avulla maata on tuettu 6,69 miljoonalla eurolla. Suomalaiset
ISAF-joukkojen PRT3-osastot ovat jakaneet vuosittain kehitysapua
Quick impact-hankkeilla noin miljoonalla eurolla.
Suomen Afganistan-menoista noin kymmenen prosenttia
(39,26 milj. €) on käytetty humanitaarisena apuna sodan uhrien
avustamiseen. Siitä 11,60 miljoonaa euroa on käytetty Afganistanin
miinaongelman hoitamiseen raivaamalla miinoja ja avustamalla
uhreja. Afganistan liittyi vuonna 2002 Ottawan henkilömiinat
kieltävään sopimukseen.1 Tietopyynnöt Ulkoasiainministeriöön 10.3.2010 ja 12.9.2012. Sotilaalliset menot kerätty valtion talousarvioesityksistä huomioiden lisätalousarviot.
| 2 ISAF = International Security Assistance Force; kansainvälinen turvallisuusjoukko, YK:n mandaatilla toimiva Nato-johtoinen
sotilaallinen kriisinhallintaoperaatio Afganistanissa. | 3 PRT = Provincial Reconstruction Team; alueellinen jälleenrakennusryhmä
T U T K I V A J U T T U 2 4 . 1 0 . 2 0 1 2 T e k s t i : J a r m o P y k ä l ä
Menot usean momentin takana
Suomen ISAF-joukkojen budjetti on jaettu ulkoasiainministeriön
ja puolustusministeriön kesken. Joukkojen ylläpitomenoista,
133,55 miljoonaa euroa vuosina 2002–2013, vastaa ulkoasiainministeriö.
Joukkojen kalusto- ja hallintomenot, 140,05 miljoonaa
euroa vuosina 2002–2013, katetaan puolustusbudjetista.
Suurin osa ISAF-operaation kustannuksista maksetaan niille
erikseen nimetyiltä momenteilta, mutta osa kuluista katetaan
muilta momenteilta. Niistä merkittävin on kriisinhallinnan joukkojen kehittämisohjelma, jonka kautta hoidetaan erilliset
ase- ja sotatarvikehankinnat. Tämän jutun laskelmissa on arvioitu
kehittämisohjelman vuosien 2002–2013 kuluista 20 prosentin
(32,38 milj. €) kohdistuneen Afganistaniin. Suurin julkisuuteen
ilmoitettu yksittäinen varustelumeno on ollut raskaiden
panssaroitujen RG 32M-maastoajoneuvojen hankinta. Vuonna
2010 niitä hankittiin 6,2:lla ja vuonna 2012 15,6 miljoonalla
eurolla.
Afganistanin armeijan (ANA) kehittämistä on tuettu Naton
vapaaehtoisen rahaston kautta ainakin 2,10 miljoonalla eurolla.
Rahaston varoilla on muun muassa parannettu Afganistan
armeijan ammusvarastojen turvallisuutta. Afganistanin hallinto
pyysi myös ase- ja ampumatarvikeapua, mutta Suomi antoi sotatarvikeapuna
1 410 kenttäpuhelinta ja 60 voimakonetta.
Yksittäisen kriisin aiheuttamia kokonaiskustannuksia on vaikea
arvioida. Koska osa kustannuksista on välillisiä, ne eivät ole
mukana näissä laskelmissa. Esimerkiksi Afganistanin pakolaisongelma
on aiheuttanut vuosittain 1-2 miljoonan euron lisäkustannukset.
ISAF-operaatiossa on tarvittu ilmakuljetuskapasiteettia,
ja Suomi on osallistunut sen saatavuutta parantavaan helikopterirahastoon
vuosittain noin 120 000–500 000 eurolla4,. Osana
ohjelmaa Unkariin on sijoitettu kaksi sotilasta ja maalle lahjoitettiin
vuonna 2011 kaksi Suomen Mi8-sotilashelikopteria.
Kiihtyvä sota kasvatti menoja
Suomen Afganistan menot kasvoivat vuodesta 2002 vuoteen
2011 aina 20,16 miljoonasta eurosta 64,90 miljoonaan euroon.
Tämän jälkeen menot ovat kääntyneet laskuun, ja vuonna 2013
niiden arvioidaan olevan 55,80 miljoonaa euroa. Menojen kehitystä
selittävät Afganistanin turvallisuustilanteessa ja Suomen
osallistumisessa tapahtuneet muutokset.
Helsingin Sanomien5 julkaisemien Suomen joukkojen keskivahvuuslukujen
mukaan vuosina 2002–2008 Suomi operoi Afganistanissa
50–111 sotilaalla. Tämän jälkeen joukkojen keskivahvuus
on ollut 145–216 sotilasta. Vuonna 2012 joukkojen
määrä on laskenut noin 145 sotilaaseen. ISAF-koalition tarkoituksena
on vetää pääjoukot pois maasta ja siirtää turvallisuusvastuu
Afganistanille vuonna 2014.
Afganistanissa kaatuneita ulkomaalaisia sotilaita tilastoivan
iCasualties-verkkosivun mukaan sota kiihtyi vuonna 2009. YK:n
laskelmien mukaan vuosina 2007–2011 kuoli kaikkiaan 11 864
siviiliä. Vuoden 2010 jälkeen iskujen ja kaatuneiden sotilaiden määrä on laskenut. Siviiliuhrien määrä on
edelleen korkea ja vuoden 2012 ensimmäisen
kuuden kuukauden aikana sotaan liittyvissä
väkivaltaisuuksissa kuoli 1 145 siviiliä
ja haavoittui 1 9546. Uhreista 80 prosenttia
on aiheutunut kapinallisten toiminnasta7.
Suomalaisten toiminta-alue Pohjois-Afganistanissa
on ollut maan rauhallisimpia
alueita, mutta sielläkin iskujen määrä moninkertaistui
vuonna 2009. Iskuja8 on tehty
vuosina 2006–2012 yhteensä 63. Niistä
suurin osa on ollut vihollisen kivääri- ja
sinkotulta. ...............

T U T K I V A J U T T U 2 4 . 1 0 . 2 0 1 2 T e k s t i : J a r m o P y k ä l ä
Suomen Afganistanmenojen
kehitys
4 Suomen Afganistan-toimintaohjelma, Ulkoasiainministeriö 14.4.2009, Selvitys Suomen tuesta Afganistanin vakauttamiselle, Ulkoasiainministeriö, Puolustusministeriö,
Sisäasiainministeriö 14.12.2007. | 5 HS 5.9.2012.
6 Conflict continues to take a devastating toll on civilian casualties, UN report 8.8.2012. | 7 Afghanistan: Annual report 2011, Protection of Civilians in Armed Conflict,
UNAMA. | 8 Tiedot on kerätty puolustusministeriön mediatiedotteista 2007-2012. | 9 Valtiovarainvaliokunta, budjetti 2010
https://saferglobe.fi/wp-content/uploads/2013/09/SGF_TJ2410212.pdf
Kiihtyvä sota kasvatti Afganistan-menoja – SaferGlobe
https://saferglobe.fi/2013/11/kiihtyva-sota-kasvatti-afganistan-menoja/
21.11.2013 - Tiivistelmä Kansi_tjafganistanmenot Suomi on käyttänyt Afganistanin jälleenrakentamiseen ja kriisinhallintaan vuosina 2001–2013 yhteensä ...
https://www.google.fi/search?dcr=0&source=hp&ei=NFLyXMSfIKGcmwXGt4TYCg&q=Kiihtyv%C3%A4+sota+kasvatti+Suomen+Afganistan-menoja&oq=Kiihtyv%C3%A4+sota+kasvatti+Suomen+Afganistan-menoja&gs_l=psy-ab.12...1763.1763..2601...0.0..0.142.142.0j1......0....2j1..gws-wiz.....0.U7amtzS3ypcAfganistanin äänet
21.11.2013   
Tiivistelmä Tämän raportin tarkoituksena on avata ikkuna siihen mitä muuta Afganistanissa tehdään kuin sotimista. Millaisia suomalaisia toimijoita alueella on, mitkä ovat heidän kokemuksensa ja ajatuksensa siitä, mitä Afganistanissa olisi tehtävä. Halusimme myös antaa puheenvuoron Suomessa asuville afgaaneille ja kuulla heidän ajatuksiaan siitä, millaisina he näkevät maansa rauhan mahdollisuudet ja mitä he toivovat tulevaisuudelta. Raportin on […]
https://saferglobe.fi/category/julkaisut/asiasana/afganistan/


pectus3

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 6 036
 • Liked: 6863

1.1.2019 – tämä viikko
Kaikki
Aikaväli
1.1.2019 – tämä viikko
Suodata tietoa
Kaikki
Kategorian hankinnat yhteensä

4 121 475,82 €

https://www.tutkihankintoja.fi/hankintakategoriat/43920010%20Käännös-%20ja%20tulkkauspalvelut


Suurimmat toimittajat
0
500 000
1 milj.
1,5 milj.
2 milj.
Semantix Finland Oy
2
Lingsoft Language Services Oy
317 282
Tultra Oy
224 902
Käännös-Aazet Oy
134 226
AAC Global Oy
105 415Suurimmat hankintayksiköt
0
400 000
800 000
1,2 milj.
1,6 milj.
Oikeusministeriö
1,5
Maahanmuuttovirasto
947 932
Valtioneuvoston kanslia
374 175
ELY-keskusten ja TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus
353 106
Opetushallitus
138 488


https://www.tutkihankintoja.fi/hankintayksikot/Oikeusministeriö47 694 576,58 €
Maahanmuuttovirasto
https://www.tutkihankintoja.fi/hankintayksikot/Maahanmuuttovirasto

räsänen

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 2 317
 • Liked: 4671
Vs: Keskitetty pectus3 kokoomaketju
« Vastaus #4557 : 01.06.2019, 14:13:28 »

Näin tulee tapahtumaan afganistanissa:


1) Ennen vuotta 2019: Afganistan on hiekkainen kehitysmaa surkealla infralla ja jossa ihmiset yhteiskunnan rakentamisen sijaan mielummin tappelevat keskenään.

2) Vuonna 2019: Suomi tulee ja upottaa puoli miljardia suomalaisten veronmaksajien rahaa afganistanin jälleenrakentamiseen.

3) Jälkeen vuoden 2019: Afganistan on hiekkainen kehitysmaa surkealla infralla ja jossa ihmiset yhteiskunnan rakentamisen sijaan mielummin tappelevat keskenään.

pectus3

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 6 036
 • Liked: 6863
1.6.2018/63 V i r a l l i n e n l e h t i ... Lapsen elatusapu ...
« Vastaus #4558 : 01.06.2019, 16:47:40 »
H 17/59674
Asiaan osallinen: Mahamud, Asir Osman, 010188-,
osoite tuntematon.
Lapsen huolto ja elatusapu


HP 18/566
Asiaan osallinen: Mansaray, Mohamed, 180386-,
osoite tuntematon.
Lapsen huolto ja elatusapu


HP 18/14292
Asiaan osallinen: Yorleny Maria Collado Ortiz,
s. 28.4.1976, osoite tuntematon.
Lapsen huolto ja elatusapu


HP 18/6482
Asiaan osallinen: Ahmed, Romadan, s. 1.1.1974,
osoite tuntematon.
Lapsen huolto ja elatusapu


HP 18/1150
Asiaan osallinen: Al-Karawi, Mohammed Saadi,
021285-, osoite tuntematon.
Lapsen huolto ja elatusapuHP 17/45294
Asiaan osallinen: Korri, Racheal Wangechi, 130288-,
osoite tuntematon.
Lapsen huolto ja elatusapu


HP 18/2416
Asiaan osallinen: Zhao, Hongbo, 240668-, osoite
tuntematon.
Lapsen huolto ja elatusapu


HP 18/6195
Asiaan osallinen: Mohamed Shire Abdinaazir,
s. 1985, osoite tuntematon.
Lapsen huolto ja elatusapu


...( 1.6.2018/63 V i r a l l i n e n l e h t i ...)...HP 17/15041
Asiaan osallinen: Ahmad Resat, osoite tuntematon.
Lapsen huolto ja elatusapu


HP 18/7941
Asiaan osallinen: Al-Laftah Doaa Imad Salih,
030594-, osoite tuntematon.
Lapsen huolto ja elatusapuHP 18/8369
Asiaan osallinen: Semhar Ghirmay Tewelde,
s. 2.1.1995, osoite tuntematon.
Lapsen huolto ja elatusapu


HP 18/2537
Asiaan osallinen: Al-Jaffari Muhamed Haken,
010170-, osoite tuntematon.
Lapsen huolto ja elatusapu


HP 18/8611
Asiaan osallinen: Gea Ahea Tawfeeq, s. 3.3.1983,
osoite tuntematon.
Lapsen huolto ja elatusapu


HP 18/1576
Asiaan osallinen: Godah, Abdiaziz Mohamed,
061078-, osoite tuntematon.
Lapsen huolto ja elatusapu


HP 18/12688
Asiaan osallinen: Gribkova, Anna, 080777-, osoite
tuntematon.
Lapsen huolto ja elatusapuHP 17/10873
Asiaan osallinen: Al-Muwali, Muataz Jasem,
050389-, osoite tuntematon.
Lapsen huolto ja elatusapu


HP 18/6939
Asiaan osallinen: Ifrah Mahamud Rage, s. 1.1.1981,
osoite tuntematon.
Lapsen huolto ja elatusapu


HP 18/6823
Asiaan osallinen: Ghareeb Hayder, Sami, 100576-,
osoite tuntematon.
Lapsen huolto ja elatusapu


HP 18/2779
Asiaan osallinen: Chowdhury, Syed, 020272-, osoite
tuntematon.
Lapsen huolto ja elatusapu


HP 18/8918
Asiaan osallinen: Heidari, Abdol Hamid, osoite
tuntematon.
Lapsen huolto ja elatusapu


HP 17/14431
Asiaan osallinen: Nwuko,Onyebuchi Victor Prince,
280173-, osoite tuntematon.
Lapsen huolto ja elatusapu


HP 18/4893
Asiaan osallinen: Ismaaciil Aden, Mohamed,
010186-, osoite tuntematon.
Hakija: Hussein Abdi, Muuna
Lapsen huolto ja elatusapu


Of f i c i e l l a t i d n i n g e n 1.6.2018/63
Ilmoitus lausumapyynnöstä hakemusasiassa:
HP 18/10870
Asiaan osallinen: Ali Mukhtar, Halimo, osoite tuntematon.
Lapsen huolto ja elatusapu....( Hakija ei ole kuullut puolisostaan vuoden
2015 jälkeen, jolloin tämä katosi Irakissa, eikä
tiedä tämän nykyistä olinpaikkaa. Hakijalla ei ole
myöskään tuttavia, joiden kautta puolison olinpaikkaa
olisi mahdollista selvittää. Näin ollen yksinhuolto
olisi lapsen edun mukaista....)..
HP 18/10259
Asiaan osallinen: Al-Shewili, Hameed Karim, osoite
tuntematon.
Lapsen huolto ja elatusapu


L 18/5149
Asiaan osallinen: Lazaro Ernesto Cossa, 220376-,
osoite tuntematon.
Lapsen huolto ja elatusapu


L 18/51
Asiaan osallinen: Ebenezer Nuertey, s. 11.6.1979,
Presbyterian church of Ghana, P.O. Box 10 Ebenezer
Congregation, Somanya, Ghana, ebenezernuertey@
gmail.com.
Asia: Elatusapu
Lapsen huolto ja elatusapuH 16/26695
Asiaan osallinen: Acuna Rivera, Mauricio Alex,
191270-, osoite tuntematon.
Lapsen huolto ja elatusapu


L 18/17882
Asiaan osallinen: Kamil Ibrahim, Ibrahim, 271175-,
osoite tuntematon.
Lapsen huolto ja elatusapu


L 18/2457
Asiaan osallinen: Al-Saadi, Rami Zeyad Mohammad,
s. 24.4.1991, osoite tuntematon.
Lapsen huolto ja elatusapu


HP 18/9206
Asiaan osallinen: Abd, Doha Naahed, s. 1991, osoite
tuntematon.
Lapsen huolto ja elatusapu


H 18/23930
Asiaan osallinen: Raoof, Hussein Ali Raoof, 270670-,
osoite tuntematon.
Lapsen huolto ja elatusapu


HP 17/56956
Asiaan osallinen: Baghestani, Hamid, 081266-, osoite
tuntematon.
Lapsen huolto ja elatusapu


HP 18/982
Asiaan osallinen: Mir, Breera Ali, 011089-, osoite
tuntematon.
Lapsen huolto ja elatusapu


Of f i c i e l l a t i d n i n g e n 1.8.2018/88


HP 18/10733
Asiaan osallinen: Kara, Vural, 151087-, osoite tuntematon.
Lapsen huolto ja elatusapuHP 17/10547
Asiaan osallinen: Nagarathinam, Krithiga, 291185-,
osoite tuntematon.
Lapsen huolto ja elatusapu


H 18/18279
Asiaan osallinen: Jusuf, Sahra Abdullahi, 000076-,
osoite tuntematon.
Lapsen huolto ja elatusapuH 17/62457
Asiaan osallinen: Marrocco, Angelo, 061275-, osoite
tuntematon.
Lapsen huolto ja elatusapuHP 18/31976
Asiaan osallinen: Ali, Mandeq Adan, 050585-, osoite
tuntematon.
Lapsen huolto ja elatusapu


HP 18/22932
Asiaan osallinen: Ahmadi, Sargol, 230989-, osoite
tuntematon.
Lapsen huolto ja elatusapu


L 18/3584
Asiaan osallinen: Bayazidi, Mohammed Amin,
300562-, osoite tuntematon, Irak.
Lapsen huolto ja elatusapu


L 16/980
Sakägare: Ahmadi Dehrashid, Hassan, 210370-,
adressen okänd.
Lapsen huolto ja elatusapu


H 18/3992
Asiaan osallinen: Thulfiqar Razzaq Mansi, 150680-,
osoite tuntematon.
Lapsen huolto ja elatusapu

Hakija: Azhar Farhan Naema Al Fatlawi (240282-),
c/o julkinen oikeusavustaja Terhi Kankaanpää, Päijät-
Hämeen oikeusaputoimisto
Asia: Lapsen huolto ja elatus
Vaatimukset: Hakija vaatii, että hänen ja asiaan osallisen
yhteiset alaikäiset lapset Nuralhuda Thulfiqar
Razzaq, Narqis Thulfiqar Razzaq, Nada Thulfiqar
Razzaq, Jaafar Thulfiqar Razzaq ja Amina Thulfiqar
Razzaq määrätään yksin äitinsä Azhar Farhan Naema
Al Fatlawin huoltoon ja että asiaan osallinen velvoitetaan
suorittamaan alaikäiselle lapselleen Jaafar Thulfiqar
Razzaqille elatusapua 156,39 euroa kuukaudessa
kuukausittain etukäteen alkaen 1.3.2018 siihen
saakka, kunnes lapsi täyttää 18 vuotta tai asiasta
toisin määrätään.

Isän olinpaikka
ei ole tiedossa, eikä isällä ole lupaa oleskella Suomessa,
joten edellytyksiä lasten yhteishuollolle ei ole.
Isä on velvollinen maksamaan lapselle elatusta, koska
hän ei ole muutoin osallistunut lapsen elatukseen.
Lapsen elatuksen tarve on vähintään 160,00 euroa kuukaudessa.
Äidin tuloina on kotouttamisraha ja toimeentulotuki,
joten hänellä ei ole elatuskykyä. Isän
tuloista tai menoista ei ole tietoa.
Lahti 7.6.2018
Lapsen huolto ja elatusapu


Of f i c i e l l a t i d n i n g e n 1.8.2018/88L 18/20459
Asiaan osallinen: Gholami, Abdol Khalegh, osoite
tuntematon.
Lapsen huolto ja elatusapu

L 18/6729
Asiaan osallinen: Ahmed, Ebrahim, osoite tuntematon.
Lapsen huolto ja elatusapu


L 18/29260
Asiaan osallinen: Baghestani, Hamid, 081266-, osoite
tuntematon.
Lapsen huolto ja elatusapu

L 18/11521
Asiaan osallinen: Moradi Mohammad, osoite tuntematon.
Lapsen huolto ja elatusapu

H 17/38247
Asiaan osallinen: Taleb Mehdi Sabaa, Ali, 280871-,
osoite tuntematon.
Lapsen huolto ja elatusapu


[PDF]Virallinen lehti 63 / 2018
https://www.virallinen.fi/lehti/2018/63
Jun 15, 2018 - Virallinen lehti ei vastaa ilmoittajalle mahdollisesti aiheutuvasta vahingosta, ..... HAASTEET JA KUTSUT • ELATUSAPU JA LAPSEN HUOLTO.
[PDF]Virallinen lehti 88 / 2018
https://www.virallinen.fi/lehti/2018/88

HP 15/1452
Asiaan osallinen: Abukar, Faduma Aden, 160493-,
osoite tuntematon.
2.3.2015/26
Ilmoitus lausumapyynnöstä hakemusasiassa:
HP 15/406
Asiaan osallinen: Hashi, Sundus Mohamed,
050194-, osoite tuntematon.Ilmoitus lausumapyynnöstä hakemusasiassa:
HP 15/309
Asiaan osallinen: Ibrahim, Ahmed Arab, Addis
Abeba, Etiopia.Ilmoitus lausumapyynnöstä hakemusasiassa:
15/4533
Asiaan osallinen: Elmi, Abdulkadir Mohamoud,
060886-, osoite tuntematon.

Ilmoitus lausumapyynnöstä hakemusasiassa:
HP 15/767
Asiaan osallinen: Ahmed, Amina Omar, s. 2.2.1974,
osoite tuntematon.HAASTEET JA KUTSUT • ELATUSAPU JA LAPSEN HUOLTO


15/1650
Asiaan osallinen: Carale, Abshir Mahamed, 010771-,
osoite tuntematon.Ilmoitus haasteesta riita-asiassa:
L 15/925
Asiaan osallinen: Shumbusho, Jean, osoite tunte-
maton, TansaniaIlmoitus haasteesta riita-asiassa:ELATUSAPU JA LAPSEN HUOLTO
L 14/14541
Asiaan osallinen: Amal Abdi Ibrahim, 230175-,
osoite tuntematon.


HP 16/12364
Asiaan osallinen: Dee, Deh, 010178-, osoite tuntematon,
USA.


Ilmoitus lausumapyynnöstä hakemusasiassa:
HP 17/3980
Asiaan osallinen: Pee, Cook, osoite tuntematon, Thaimaa.


HP 16/6066
Asiaan osallinen: Halilova, Zamina, s. 18.3.1976,
osoite tuntematon.
Hakija: Qasemi, Ahmad Fawad (290868-)


Cook Peen velvoittamista maksamaan elatusapua
lapsilleen Sher Tha Hpwee Lah`lle ja Eh Thart Pwee
Lah`lle Elatusvelvollinen Pee Cook ei ole osallistunut
lastensa elatukseen perheen muutettua Suomeen.
Hakijalla ei ole elatuskykyä.


Ilmoitus lausumapyynnöstä hakemusasiassa:
HP 17/2165
Asiaan osallinen: Eduart Palve, 090178-, osoite
tuntematon, Albania.
Hakija: Lehtosalo, Eija Irene (121173-)
ELATUSAPU JA LAPSEN HUOLTO


Ilmoitus lausumapyynnöstä hakemusasiassa:
HP 16/8528
Asiaan osallinen: Nguyen, Yen, 250769-, osoite tuntematon.
Hakija: Nguyen, Ut Nho, 121273-
ELATUSAPU JA LAPSEN HUOLTO


Ilmoitus lausumapyynnöstä hakemusasiassa:
HP 17/5526
Asiaan osallinen: Khayami Soham, s. 22.12.1951,
osoite tuntematon.
Hakija: Karnama, Masoud s. 13.10.1959
ELATUSAPU JA LAPSEN HUOLTO


Ilmoitus lausumapyynnöstä hakemusasiassa:
17/7363
Asiaan osallinen: Abdi Hassan, Hassan, osoite tuntematon.
Hakija: Abdilaahi Hasan, Fatima, Katumantie 11 C
27, 13250 Hämeenlinna
ELATUSAPU JA LAPSEN HUOLTO


Ilmoitus lausumapyynnöstä hakemusasiassa:
HP 17/7315
Asiaan osallinen: Souliman, Lana Omar, 180795-,
osoite tuntematon.
ELATUSAPU JA LAPSEN HUOLTO


Ilmoitus lausumapyynnöstä hakemusasiassa:
HP 16/1108
Asiaan osallinen: Hassanzadeh, Kamal, 210980-,
osoite tuntematon.
ELATUSAPU JA LAPSEN HUOLTO


Ilmoitus lausumapyynnöstä hakemusasiassa:
HP 17/9565
Asiaan osallinen: Abdi, Anfac Mahamud, 010189-,
osoite tuntematon.
Hakija: Hussein, Adil Abdullahi, 090988-
ELATUSAPU JA LAPSEN HUOLTO


Ilmoitus lausumapyynnöstä hakemusasiassa:
HP 17/15837
Asiaan osallinen: Ilmi, Fatuma Ali, osoite tuntematon.
Hakija: Yusuf, Faysal Mohamed, 181089-
ELATUSAPU JA LAPSEN HUOLTO


Ilmoitus haasteesta riita-asiassa:
L 17/3360
Asiaan osallinen: Rumenov, Napoleon Ognyanov,
osoite tuntematon, Poste Restante, Bulgaria.
ELATUSAPU JA LAPSEN HUOLTO


Ilmoitus lausumapyynnöstä riita-asiassa:
L 16/8085
Asiaan osallinen: Clark, Patrick Michael, 291277-,
osoite tuntematon.
Vaatimukset: Kantajat ovat vaatineet, että vastaaja
velvoitetaan suorittamaan elatusapua 154,77 euroa
kuukaudessa kaikille kolmelle lapselle erikseen
asian vireilletulosta 28.10.2016 lukien,
ELATUSAPU JA LAPSEN HUOLTOIlmoitus haasteesta riita-asiassa:
L 16/8473
Asiaan osallinen: Ayadi, Driss, osoite tuntematon,
Marocco.
ELATUSAPU JA LAPSEN HUOLTO


Ilmoitus haasteesta riita-asiassa:
L 17/3191
Asiaan osallinen: Muhammad Chattan, Muhammad
Jawad, s. 2.9.1968, osoite tuntematon.
ELATUSAPU JA LAPSEN HUOLTOIlmoitus haasteesta riita-asiassa:
L 17/8621
Asiaan osallinen: Fati, Suleimane Alassana,
200686-, osoite tuntematon.
Helsingin lastenvalvoja
on ilmoittanut, ettei Fati ole saapunut varatulle
asiointiajalle. Lastenvalvoja on yrittänyt selvittää
Fatin osoitetta sekä tavoittaa häntä puhelimitse,
mutta Fatia ei ole yrityksistä huolimatta tavoitettu.
ELATUSAPU JA LAPSEN HUOLTOIlmoitus lausumapyynnöstä hakemusasiassa:
H 16/35243
Asiaan osallinen: Kenne Tchuente, Jildas Anicet,
250678-, osoite tuntematon.
ELATUSAPU JA LAPSEN HUOLTOIlmoitus haasteesta riita-asiassa:
L 17/3510
Asiaan osallinen: Yusus Cali, Fahad, s. 1990, osoite
tuntematon.Ilmoitus haasteesta riita-asiassa:
L 17/33149
Asiaan osallinen: Bui, Quang Tam, osoite tuntematon.Ilmoitus haasteesta riita-asiassa:
E 17/19639
Vastaajat: Del Vecchio, Guerino, 010178-, osoite
tuntematon.Ilmoitus haasteesta riita-asiassa:
S 17/34692
Vastaaja: Antipenko, Aleksei, 240193-, osoite tuntematon.


Ilmoitus haasteesta riita-asiassa:
L 17/7364
Asiaan osallinen: Abdi Hassan Hassan, osoite tuntematon,
Somalia.
Asia: Isyyden kumoaminen
Kantaja: Abdilaahi Hasan, Fatima, c/o asianajaja
Vesa Alarotu, Kasarmikatu 15 A, 13100 Hämeenlinna
Vastaajat:
1) Abdilaahi Hasan, Sabir, edustajanaan edunvalvojan
sijainen asianajaja Markku Raimi
2) Abdi Hassan, Hassan
Vaatimukset: Fatima Abdilaahi Hasan on pyytänyt,
että käräjäoikeus kumoaa Hassan Abdi Hassanin
isyyslain 2 §:n nojalla määräytyneen isyyden hänen
ja Hassan Abdi Hassanin avioliiton aikana 19.8.2015
syntyneen lapsen Sabir Abdulaahi Hassanin osalta.
Perusteet: Lapsen tosiasiallinen isä on Yuusuf Abdi
Hassan.


Ilmoitus haasteesta riita-asiassa:
E 17/3946
Vastaaja: Otsnik, Roman, 010992-, osoite tuntematon.


Ilmoitus haasteesta riita-asiassa:
17/1089
Vastaajat: Kokamägi, Arne, 120756-, osoite tuntematon.


Ilmoitus haasteesta riita-asiassa:
E 17/3945
Vastaaja: Raska, Melany, 110475-, osoite tuntematon.


Ilmoitus haasteesta riita-asiassa:
S 16/6974
Vastaaja: Chumakov, Mikhail, 010361-, osoite tuntematon.


Ilmoitus haasteesta riita-asiassa:
S 17/19023
Vastaaja: Qorri, Bekim, 200171-, osoite tuntematon.Ilmoitus haasteesta riita-asiassa:
E 17/13575
Vastaaja: Baysefer, Mehmet Taylan, 200778-, osoite
tuntematon.


Ilmoitus haasteesta riita-asiassa:
E 17/23661
Vastaaja: Arola, Meri Deniz, 270793-, osoite tuntematon.


Ilmoitus haasteesta riita-asiassa:
E 17/16833
Vastaaja: Junter, Philip, 260887-, osoite tuntematon.


Ilmoitus haasteesta riita-asiassa:
E 17/1314
Vastaaja: Kenedy Etone, Epie, 291168-, osoite tuntematon.


Ilmoitus haasteesta riita-asiassa:
E 17/11794
Vastaaja: Szaszczak, Mariusz Kazimierz, 070862-,
osoite tuntematon.Ilmoitus haasteesta riita-asiassa:
E 17/4069
Vastaaja: Svart, Harri Mikael, 180577-, osoite tuntematon.Ilmoitus haasteesta riita-asiassa:
S 16/17335
Vastaaja: Nazarov, Roman, 170473-, osoite tuntematon.1.9.2017/100
Elatusapu ja lapsen huolto
Virallinen lehti  2017   ( pdf )
https://www.credita.fi/vl/lehti


Virallinen lehti  2018 (114 kpl)
https://www.virallinen.fi/lehti

--- Lainaus päättyy ---


HP 17/16678
Asiaan osallinen: Makumba, Mubanga, 170485-,
osoite tuntematon.
Hakija: Lehto, Maria Fredrika (040494-)
Asia: Avioero
Vireille: 18.10.2017
Elatusapu ja lapsen huolto


HP 18/38756
Asiaan osallinen: Abdi Osman, Nasro, 010196-,
osoite tuntematon.
Elatusapu ja lapsen huolto


HP 18/8695
Asiaan osallinen: Maryam Mahamud Ahmed,
s. 1997, osoite tuntematon.
Elatusapu ja lapsen huolto


HP 18/851
Asiaan osallinen: Tsinat Hile, 080989-, osoite tuntematon.
Elatusapu ja lapsen huolto


HP 18/15171
Asiaan osallinen: Zukri El Maallam Illias, 130695-,
osoite tuntematon.
Elatusapu ja lapsen huolto

HP 16/26037
Asiaan osallinen: Ahmed Shidane, Mahad, osoite
tuntematon.
Elatusapu ja lapsen huoltoHP 18/10566
Asiaan osallinen: Nuro Muuse Ali, s. 5.1.1984, osoite
tuntematon.
Elatusapu ja lapsen huolto


HP 18/14790
Asiaan osallinen: Nika, Elmand, s. 8.11.1984, osoite
tuntematon.
Elatusapu ja lapsen huolto


HP 17/7019
Asiaan osallinen: Al Hammouri, Sawsan Hatem
Fakhri, osoite tuntematon.
Elatusapu ja lapsen huolto


HP 17/30159
Asiaan osallinen: Aspatwar, Mukta Ashok,
s. 10.9.1974, osoite tuntematon.
ELATUSAPU JA LAPSEN HUOLTO


Of f i c i e l l a t i d n i n g e n 1.10.2018/114HP 18/4773
Asiaan osallinen: Al-Azzawi, Mohammed Ibrahim
Hamdan, 300193-, osoite tuntematon.
Hakija: Al-Azzawi, Hilla Maria Annastiina (221178-)
Asia: Avioero, II-vaihe


18/36039
Asiaan osallinen: Elmi, Farah Khalif, s. 1.8.1988,
osoite tuntematon.
ELATUSAPU JA LAPSEN HUOLTO


HP 17/2642
Asiaan osallinen: Canche Escamilla, Roman,
290467-, osoite tuntematon.
ELATUSAPU JA LAPSEN HUOLTO


18/36039
Asiaan osallinen: Elmi, Farah Khalif, s. 1.8.1988,
osoite tuntematon.
ELATUSAPU JA LAPSEN HUOLTO

HP 18/9969
Asiaan osallinen: Sukunimetön, Aden, osoite tuntematon.
Lausumapyyntö on nähtävillä Kymenlaakson käräjäoikeuden
Kouvolan kansliassa, Kauppalankatu 43 A,
45100 Kouvola, puh. 029 564 5800, fax 029 564 5801,
kymenlaakso.ko@oikeus.fi
Lausumapyynnössä kehotetaan Aden Sukunimetöntä
vastaamaan Filsan Mahamed Alasowin avioeroa koskevaan
hakemukseen 14 päivän kuluessa tämän ilmoituksen
julkaisemisesta.
Filsan Mahamed Alasow hakee avioeroa 2. vuoden
erillään asumisen perusteella.
Jos Te ette anna lausumaa määräajassa, käräjäoikeus
voi ratkaista asian laiminlyönnistä huolimatta.
18.9.2018
Otto Kumpulainen
käräjänotaari
puh. 029 564 5800, fax 029 564 5801
kymenlaakso.ko@oikeus.fi
HP 18/17091
Asiaan osallinen: Sngar Sartip Hassan, 300890-,
osoite tuntematon.
ELATUSAPU JA LAPSEN HUOLTO


HP 18/29101
Asiaan osallinen: Kratovac, Mirsad, 130777-,
osoite tuntematon.
ELATUSAPU JA LAPSEN HUOLTO


HP 18/7526
Asiaan osallinen: Shishkina, Tatiana, 040354-, osoite
tuntematon.
ELATUSAPU JA LAPSEN HUOLTO


Of f i c i e l l a t i d n i n g e n 1.10.2018/114HP 18/29784
Asiaan osallinen: Ali Hassan, Ahmed, osoite tuntematon,
Somalia.
ELATUSAPU JA LAPSEN HUOLTO


HP 17/34506
Asiaan osallinen: Galei, Shekha, 311287-, osoite tuntematon.
ELATUSAPU JA LAPSEN HUOLTO


L 18/9418
Asiaan osallinen: Ali Muhammed, Hassan, osoite
tuntematon.
Elatusapu ja lapsen huolto


H 18/10207
Asiaan osallinen: Greenwood, Christopher,
s. 8.7.1970, osoite tuntematon, Iso-Britanian kansalainen.
Elatusapu ja lapsen huolto


L 18/22068
Asiaan osallinen: Perez, Alvin Rafael, 131082-,
osoite tuntematon, U.S.A.
Elatusapu ja lapsen huolto


H 18/3148
Asiaan osallinen: Yildirim, Mehmet, 190684-, osoite
tuntematon, Turkin kansalainen.
Perustelut: Kantajien elatusavusta ei ole voimassaolevaa
elatussopimusta. Lasten isä on nähty viimeksi
viisi vuotta sitten Irakissa, eikä hänen olinpaikkaa
tai osoitetta ole lasten äidillä tiedossa.
Lasten isältä vaaditaan elatustuen suuruista elatusapua,
jotta lapset saavat elatustuen Kelasta. Isällä tuskin
myöskään on elatuskykyä, koska hänestä ei ole
tarkempia tietoja. Lasten äidillä ei ole elatuskykyä ja
perhe saa perustoimeentulotukea.
Lahdessa 19.9.2018
Anna Salin
käräjätuomari
L 18/13279
Asiaan osallinen: Hammouzi, Alaa, s. 30.12.1971,
osoite tuntematon.
Elatusapu ja lapsen huolto


1.10.2018/114 V i r a l l i n e n l e h t iHP 18/3301
Asiaan osallinen: Yasin, Rahwa, osoite tuntematon.
Elatusapu ja lapsen huolto


HP 18/3498
Asiaan osallinen: Moradi, Taher Nadar, osoite tuntematon.
Elatusapu ja lapsen huolto


HP 18/20533
Asiaan osallinen: Iman, Nuredin Ahmed, 240164-,
osoite tuntematon.
Elatusapu ja lapsen huolto


Of f i c i e l l a t i d n i n g e n 2.7.2018/75


Asiaan osallinen: Uliza, Valence Raphael, 090784-,
osoite tuntematon.
Elatusapu ja lapsen huoltoHP 17/7892
Asiaan osallinen: Abbas, Samer Khdair, 220481-,
osoite tuntematon.
Elatusapu ja lapsen huolto


HP 18/9039
Asiaan osallinen: Al-Behadili, Noor Ali Khalaf, s.
24.8.1989, osoite tuntematon.
Elatusapu ja lapsen huolto


HP 18/6296
Asiaan osallinen: Ahmed Abdulaahi, Abdinasir,
osoite tuntematon.
Elatusapu ja lapsen huolto


HP 18/6274
Asiaan osallinen: Liibaan Ali Abdi, s. 4.2.1975,
osoite tuntematon.
Elatusapu ja lapsen huolto


HP 18/5049
Asiaan osallinen: Ahmadi, Muhamed, osoite tuntematon.
Elatusapu ja lapsen huolto


HP 17/12784
Asiaan osallinen: Davidyuk, Evgeny, s. 22.5.1984,
osoite tuntematon.
Elatusapu ja lapsen huolto


HP 18/5206
Asiaan osallinen: Mowlid Osman Raage, s. 1973,
osoite tuntematon.
Elatusapu ja lapsen huoltoHP 18/8720
Asiaan osallinen: El Hajj Daoud Sleiman, Ghada,
s. 5.9.1985, osoite tuntematon.
Elatusapu ja lapsen huoltoHP 18/27204
Asiaan osallinen: Mohamed, Ahmed Mohamed
Hassanein, 011087-, osoite tuntematon.
Elatusapu ja lapsen huolto


HP 16/19178
Asiaan osallinen: Ang, Wizbren, s. 29.9.1982, osoite
tuntematon.
Elatusapu ja lapsen huolto


2.7.2018/75 V i r a l l i n e n l e h t i
HP 18/3676
Asiaan osallinen: El Hamlyly, Saad, 230890-, osoite
tuntematon.
Elatusapu ja lapsen huolto


HP 18/7190
Asiaan osallinen: Mustafa Qader Goran, 240591-,
osoite tuntematon.
Elatusapu ja lapsen huolto


HP 17/8777
Asiaan osallinen: Zamani, Mohammad Amin,
osoite tuntematon.
Elatusapu ja lapsen huolto


HP 18/2333
Asiaan osallinen: Sillah, Modou Lamin, 280278-,
osoite tuntematon.
Elatusapu ja lapsen huolto


HP 17/12210
Asiaan osallinen: Alizadeh, Mohammad Vali, s. 1973,
osoite tuntematon.
Elatusapu ja lapsen huolto


HP 18/24952
Asiaan osallinen: Abdi Ali, Mohamed, osoite tuntematon.
Elatusapu ja lapsen huolto


HP 18/24921
Asiaan osallinen: Warsame, Ubah, osoite tuntematon.
Elatusapu ja lapsen huolto


HP 18/13536
Asiaan osallinen: Al-Jaf, Parwin Ahmed Faraj,
s. 1.7.1992, osoite tuntematon.
Elatusapu ja lapsen huolto


Of f i c i e l l a t i d n i n g e n 2.7.2018/75HP 18/21361
Asiaan osallinen: Abdi, Hassan Jama, 220270-,
osoite tuntematon.
Elatusapu ja lapsen huolto


HP 18/28591
Asiaan osallinen: Elgheriani, Mohamed Taher
Mohamed, 061285-, osoite tuntematon.
Elatusapu ja lapsen huoltoHP 18/14978
Asiaan osallinen: Osman, Ali Mohamed, 010180-,
osoite tuntematon.
Elatusapu ja lapsen huolto


https://docplayer.fi/89987982-Virallinen-lehti-officiella-tidningen-1-sisallys-innehall.html


Virallinen lehti  2018 (114 kpl)
https://www.virallinen.fi/lehti

Julkaistut lehdet
https://www.virallinenlehti.fi/fi/journal/list?year=2017

Julkaistut lehdet
https://www.virallinenlehti.fi/fi/journal/list


pectus3

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 6 036
 • Liked: 6863
Asiaan osallinen: Sukunimetön, Aden, osoite tuntematon ...
« Vastaus #4559 : 01.06.2019, 16:53:44 »
HP 18/9969
Asiaan osallinen: Sukunimetön, Aden, osoite tuntematon.
Lausumapyyntö on nähtävillä Kymenlaakson käräjäoikeuden
Kouvolan kansliassa, Kauppalankatu 43 A,
45100 Kouvola, puh. 029 564 5800, fax 029 564 5801,
kymenlaakso.ko@oikeus.fi
Lausumapyynnössä kehotetaan Aden Sukunimetöntä
vastaamaan Filsan Mahamed Alasowin avioeroa koskevaan
hakemukseen 14 päivän kuluessa tämän ilmoituksen
julkaisemisesta.
Filsan Mahamed Alasow hakee avioeroa 2. vuoden
erillään asumisen perusteella.
Jos Te ette anna lausumaa määräajassa, käräjäoikeus
voi ratkaista asian laiminlyönnistä huolimatta.
18.9.2018
Otto Kumpulainen
käräjänotaari
puh. 029 564 5800, fax 029 564 5801
kymenlaakso.ko@oikeus.fi


Of f i c i e l l a t i d n i n g e n 1.10.2018/114


..........( voi olla vähän haastava tehtävä ulosotolle ....)  .....