Kirjoittaja Aihe: 2021-11-01 Kansalaisaloite: Hylätyille turvapaikanhakijoille oleskeluluvat  (Luettu 1512 kertaa)

Roope

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 36 007
 • Liked: 97591
Kansalaisaloitteen mukaan useamman kielteisen päätöksen saaneet turvapaikkahuijarit on palkittava monen vuoden sitkeästä yrittämisestä

Hbl: Nytt medborgarinitiativ vill hjälpa asylsökande som har väntat länge 1.11.2021


Lainaus
Lupa elää – Suomessa pitkään asuneille turvapaikanhakijoille myönnettävä oleskeluluvat

Ehdotamme, että Suomen valtio myöntää nelivuotisen jatkuvan oleskeluluvan henkilöille, jotka ovat hakeneet turvapaikkaa Suomesta ennen 1.1.2017 eivätkä ole saaneet jatkuvaa oleskelulupaa. Lakimuutoksen tulee virallistaa niiden turvapaikkaa hakeneiden ulkomaan kansalaisten oleskelu, jotka ovat asuneet Suomessa pitkään ja yhtäjaksoisesti turvapaikanhakijoina, paperittomina tai tilapäisellä oleskeluluvalla. Henkilöille, joiden asema virallistetaan tällä muutoksella, pitää myöntää tarvittaessa muukalaispassit, eikä mahdollinen maahantulokielto saa estää heidän oleskelunsa virallistamista.

Perustelut

Oleskelulupien myöntäminen ennen vuotta 2017 turvapaikkaa hakeneille ja edelleen ilman jatkuvaa oleskelulupaa oleville henkilöille ratkaisee tehokkaasti ja yksinkertaisesti akuutin ihmisoikeusongelman Suomessa. Pitkittyneisiin turvapaikkaprosesseihin tai paperittomuuteen joutuneiden turvapaikanhakijoiden tilanne on saanut humanitaarisen kriisin mittasuhteet. Kuudetta vuotta epävarmuudessa ja paperittomuusuhan alla elää vähintään 5000 turvapaikkaa hakenutta ihmistä, mikä on poikkeuksellinen määrä suomalaisessa yhteiskunnassa. Tilanne lisää harmaata taloutta ja altistaa oikeudelliseen välitilaan jääneet ihmiset hyväksikäytölle. Pitkittyneet turvapaikkaprosessit, paperittomuus ja oleskeluoikeuden epävarmuus aiheuttavat merkittäviä inhimillisiä ja psyykkistä haittoja sekä terveysongelmia välitilaan jääneille ihmisille.

Kohtuuttoman pitkät turvapaikkaprosessit ja paperittomuuden lisääntyminen aiheuttavat merkittäviä kustannuksia yhteiskunnalle. Tilannetta ei voida ratkaista maastapoistamistoimenpiteillä – monia pitkittyneissä prosesseissa olevia ihmisiä ei ole mahdollista palauttaa lähtömaihinsa edes pakkokeinoin. Lisäksi oikeudelliseen välitilaan jääneiden ihmisten kohdalla kotoutuminen viivästyy, mikä aiheuttaa merkittäviä taloudellisia ja inhimillisiä kustannuksia.

Paperittomien parissa työskentelevien kansalaisjärjestöjen edustajat ja pakolaisjuristit arvioivat, että erilaiset paperittomiin ihmisiin kohdistuvat hyväksikäytön muodot ovat erittäin tavallisia. Turvapaikanhakijoilla on oikeus tehdä töitä, mutta paperittomilla tätä oikeutta ei ole. Siten turvapaikkaprosessin päättyminen tarkoittaa esimerkiksi vuosia kestäneen palkkatyösuhteen päättymistä. Kun ihmiset yrittävät järjestää toimeentulonsa ilman virallistettua asemaa, he ovat alttiita riiston ja ihmiskaupan kaltaisille hyväksikäytön muodoille. Myös asumisen järjestäminen paperittomana tarkoittaa usein hyväksikäytölle altistumista. Paperittomat ovat erittäin heikossa asemassa oleva ryhmä, jonka mahdollisuudet osallistua yhteiskuntaan ovat hyvin rajalliset. Kansalaisaloitteen tavoitteena on ehkäistä tämän ryhmän kasvua Suomessa.

Useita vuosia kestävä turvapaikkaprosessi tarkoittaa yksilön näkökulmasta kohtuuttoman pitkään jatkuvaa epävarmuutta omasta tulevaisuudesta ja elämänvalinnoista. Yli viisi vuotta turvapaikkapäätöstä odottaneilla pitkä odotusaika heijastuu terveyteen. Erilaisissa tutkimuksissa ja selvityksissä on toistuvasti todettu, että mielenterveysongelmat ovat yleisiä turvapaikkaa hakeneiden keskuudessa.

Lapsiperheiden kohdalla pitkittyneet turvapaikkaprosessit ja paperittomuus estävät YK:n Lapsen oikeuksien sopimuksessa taatut kaikille lapsille, myös turvapaikanhakijalapsille, kuuluvat oikeudet lepoon, vapaa-aikaan, terveyteen ja suojeluun. Osa vuonna 2015 Suomeen tulleiden turvapaikkaa hakeneiden ihmisten lapsista on Suomessa syntyneitä esikoululaisia vailla virallista statusta.

Aikarajausta ennen 1.1.2017 turvapaikkaa hakeneisiin ehdotetaan siksi, että näiden kohdalla tilanne on poikkeuksellinen ensinnäkin vuosina 2015–2017 turvapaikkamenettelyssä esiintyneiden ongelmien vuoksi. Lisäksi tilapäisten lupien (B-lupa) edellytysten tiukentaminen vuonna 2015 ja humanitaarisista syistä myönnetyn suojelun lakkauttaminen vuonna 2016 on tuottanut uudenlaisen tilanteen – aiempina vuosikymmeninä vastaavaa paperittomien tai paperittomuusuhan alla olevaa ryhmää ei ole ollut Suomessa, ja pitkään oikeudellisessa välitilassa eläneiden ihmisten ahdinkoon on puututtava välittömästi.

Turvapaikkajärjestelmän ongelmat kriisin taustalla

Käsillä olevan humanitaarisen kriisin taustalla on useampi turvapaikkamenettelyyn liittyvä ongelma. Syksyn 2015 jälkeen turvapaikkahakemusten käsittely ruuhkautui ja tilanteen ratkaisemisessa painotettiin laadun sijaan nopeutta. Maahanmuuttovirasto myös tiukensi myönteisten päätösten kriteerejä. Samaan aikaan turvapaikanhakijoiden oikeusturvaa heikennettiin kaventamalla oikeusapua, lyhentämällä valitusaikoja ja pienentämällä juristien palkkioita. Tämän seurauksena turvapaikanhakijat eivät enää saaneet hakemus- ja puhutteluvaiheessa apua pakolaisoikeuteen erikoistuneilta yksityisiltä avustajilta. Varsinkin pahimpaan ruuhka-aikaan puhuttelujen järjestämisessä ja tulkkauksessa ilmeni vakavia puutteita. Käsittelyruuhkan ja oikeusturvaheikennysten seurauksena turvapaikkamenettelyissä tehtiin virheitä, joiden korjaaminen valitusprosessien kautta eri oikeusasteissa on ollut aikaavievää ja toisinaan mahdotonta. Epäonnistuneiden turvapaikkapuhuttelujen vuoksi osa turvapaikkaa hakeneista on joutunut hakemaan turvaa uudelleen. Samaan aikaan virheellisten ja venyneiden prosessien seurauksena syksyllä 2021 osa vuosina 2015 ja 2016 Suomesta turvapaikkaa hakeneista ihmisistä odottaa edelleen ensimmäistä lainvoimaista päätöstä alkuperäiseen turvapaikkahakemukseensa.

Kuluneiden kuuden vuoden ajan turvapaikkaa hakeneet ihmiset ovat eläneet arkeaan turvapaikkaprosessin mahdollistamissa rajoissa Suomessa. He ovat luoneet monenlaisia siteitä Suomeen, esimerkiksi kouluttautuneet uusiin ammatteihin, tehneet töitä, perustaneet perheitä, hankkineet lapsia, opetelleet kieltä ja ystävystyneet suomalaisten kanssa. Osa näistä siteistä, esimerkiksi kristityn tai sekulaarin elämäntavan omaksuminen, saattaa asettaa turvapaikkaa hakeneet ihmiset vaaraan näiden lähtömaissa, minkä vuoksi turvaa on jouduttu hakemaan tällä uudella perusteella. Tämä on pidentänyt entisestään turvapaikkamenettelyyn kuluvaa aikaa.

Turvapaikkajärjestelmän kuormittumisesta ja turvapaikanhakijoiden oikeusturvan heikennyksistä seuranneiden virheiden korjaaminen nykylainsäädäntöön sisältyvillä mekanismeilla ei ole mahdollista.

Nykyiset virallistamismahdollisuudet eivät ole riittäviä

Kohtuuttoman pitkiin turvapaikkaprosesseihin tai paperittomiksi joutuneilla ihmisillä ei usein ole mahdollisuutta virallistaa asemaansa, vaikka he ovat muodostaneet Suomeen sellaisia siteitä, jotka ovat perusteena muille oleskeluluville. Turvapaikanhakijalla on oikeus opiskella ja työskennellä, ja turvapaikkaa hakeneita ihmisiä on kannustettu työntekoon ja opiskeluun turvapaikkaprosessin aikana. Mikäli turvapaikkaprosessi kuitenkin päättyy kielteiseen päätökseen, on oleskelun virallistaminen esimerkiksi työntekijän tai opiskelijan oleskeluluvan kautta usein mahdotonta. Tämä johtuu useista ulkomaalaislainsäädäntöön ja lainsoveltamiskäytäntöihin liittyvistä syistä.

Ensinnäkin työntekijän oleskelulupien saamista vaikeuttaa suorittavan työn aloilla työvoiman saatavuusharkinta. Käytännön mukaan sellaisille aloille, joilla työvoimaa on saatavilla EU- ja ETA-maiden sisältä, ei voi palkata suoraan niiden ulkopuolelta lähtöisin olevaa henkilöä. Monissa tapauksissa turvapaikkaprosessin aikana työskennellyt henkilö ei voi saada työntekijän oleskelulupaa edes useita vuosia kestäneen työsuhteen perusteella. Näin ollen kielteisen turvapaikkapäätöksen saanut henkilö joutuu lopettamaan työnteon ja pahimmassa tapauksessa henkilö käännytetään Suomesta. Työllistyneiden ihmisten inhimillisen pääoman ja työpanoksen menettäminen on haitaksi myös yhteiskunnalle.

Toiseksi opiskelijan oleskelulupaa ei voi saada turvapaikkaprosessin aikana. Lisäksi lain soveltaminen toimeentuloedellytyksen ja opinnoissa edistymisen osalta on johtanut siihen, että opiskelijan oleskelulupia saatetaan evätä, vaikka hakijat täyttäisivät käytännössä luvan myöntämisen edellytykset. Maahanmuuttoviraston uuden ohjeistuksen perusteella oppilaitokset ovat myös alkaneet vuodesta 2020 rajoittaa kesken opintojen paperittomiksi jääneiden ihmisten opiskelua toisen asteen ammatillisessa koulutuksessa. Näin ollen opintojen loppusuoralla oleva ihminen saattaa joutua keskeyttämään opintonsa saatuaan kielteisen turvapaikkapäätöksen.

Kolmanneksi yksilöllisistä inhimillisistä syistä myönnettävän oleskeluluvan kriteerit ovat nykyisen laintulkinnan mukaan niin tiukat, että lupa soveltuu vain harvoin kielteisen päätöksen saaneen turvapaikanhakijan aseman virallistamiseen.

Neljänneksi työntekijän-, opiskelijan- tai perhesiteeseen perustuvan oleskeluluvan saamisen edellyttää, että hakijalla on voimassaoleva matkustusasiakirja. Monella Suomeen turvapaikanhakijana tulleella henkilöllä ei ole passia eikä mahdollisuutta hankkia sitä. Tämä ongelma koskee useita Afganistanin, Irakin ja Iranin kansalaisia, lisäksi Somalian kansalaisten kohdalla Suomi ei hyväksy Somalian myöntämää matkustusasiakirjaa. Suomessa oleskelevien henkilöiden on periaatteessa mahdollista hakea muukalaispassia Maahanmuuttovirastolta, mikäli passin saaminen kotimaasta ei onnistu. Muukalaispassin myöntämiskäytäntö on kuitenkin nykyisellään erittäin tiukka, ja niitä myönnetään lähinnä silloin, kun perhe-elämän suoja katsotaan riittävän painavaksi syyksi. Muukalaispasseja ei myönnetä työntekijän- tai opiskelijan oleskelulupien hakijoille. Suomessa oleskelee turvapaikkaprosessin aikana kouluttautuneita ja työllistyneitä henkilöitä, jotka eivät voi saada oleskelulupaa vain siksi, että heiltä puuttuu matkustusasiakirja. Matkustusasiakirjavaatimuksen tarkoituksena on todentaa hakijan henkilöllisyys, mutta se on mahdollista todentaa riittävän luotettavasti myös muilla tavoilla, silloin kun on kyse vuosia Suomessa oleskelleista ihmisistä.

Viidenneksi kun Suomessa pitkään oleskellut turvapaikanhakijataustainen henkilö hakee muuta oleskelulupaa, viranomaiset saattavat tulkita lupahakemuksen “maahantulosäännösten kiertämiseksi”. Lisäksi Maahanmuuttovirasto on alkanut tulkita turvapaikkaprosessin yhteydessä asettamaansa maahantulokieltoa perusteena evätä muu oleskelulupahakemus. Ulkomaalaislain 36 § 2. mom tiukka tulkinta tarkoittaa, että esimerkiksi siivoojalle tai lähihoitajalle ei myönnetä työlupaa aiemmin annetun maahantulokiellon vuoksi, vaikka hänellä on työlupaperusteeksi soveltuva työsuhde. Myös perheen Suomessa turvapaikkaprosessin aikana perustanut henkilö voi saada kielteisen päätöksen perhelupahakemukseen sillä perusteella, että perhesidettä ei katsota riittäväksi syyksi maahan jäämiselle, vaikka viranomaiset tunnustaisivatkin perhesuhteen, siis esimerkiksi suomalaisen vaimon ja lasten olemassaolon. Käytäntö ei ole yhdenmukainen eikä läpinäkyvä ja lisäksi se on ristiriidassa ulkomaalaislain 146 §:n edellyttämän kokonaisharkinnan kanssa.

Kuudenneksi luvan saaminen humanitaarisen suojelun perusteella ei ole enää mahdollista, koska humanitaarinen suojelu poistettiin ulkomaalaislaista vuonna 2016. Oleskelulupa humanitaarisen suojelun perusteella mahdollisti luvan myöntämisen kotimaansa heikkoa turvallisuustilannetta paenneille henkilöille, jotka eivät olleet oikeutettuja saamaan kansainvälistä suojelua.

Seitsemänneksi oleskelun virallistamisen estää vuonna 2015 tehty tilapäisiä oleskelulupia koskenut lakimuutos. Sen seurauksena kielteisen turvapaikka- tai oleskelulupapäätöksen saaneet henkilöt, jotka eivät ole yrittäneet poistua maasta vapaaehtoisesti, eivät saa tilapäistä lupaa, vaikka maastapoistaminen ei onnistu viranomaistoimin. Muutos on erityisen haitallinen, koska se velvoittaa vastaanottokeskukset poistamaan keskuksista ne kielteisen päätöksen saaneet ihmiset, jotka eivät suostu palaamaan lähtömaihinsa vapaaehtoisesti ja joiden palauttaminen viranomaistoimin ei onnistu. Nämä henkilöt jäävät siten ilman vastaanottokeskusten majoitusta, terveyspalveluita ja vastaanottorahaa.

Kyseisen lakiesityksen hyväksymisen yhteydessä hallitus antoi lausuman, joka velvoitti sisäministeriön seuraamaan esityksen vaikutuksia ilman oleskelulupaa oleskelevien määrään. Lausumassa todettiin myös, että valtioneuvoston tulee ryhtyä korjaaviin toimiin, mikäli ilman oleskelulupaa maassa oleskelevien määrä lakimuutoksen myötä merkittävästi kasvaa. Korjaavia toimenpiteitä ei kuitenkaan ole tehty ja paperittomien ihmisten määrä on Suomessa kasvanut viime vuosina merkittävästi. Suomalaisesta järjestelmästä puuttuu siis toimiva mekanismi paperittomien ihmisten oikeudellisen aseman virallistamiseksi.

Virallistamisratkaisuja Euroopassa

Euroopassa vuosien 1996 ja 2008 välillä suurin osa virallistamisista tapahtui erillisten ohjelmien välityksellä: 42 laillistamisohjelmaa laitettiin täytäntöön 17 EU-jäsenmaassa ja yhteensä 3,2 miljoonaa siirtolaista laillistettiin, 4,7 miljoonasta hakijasta. Suurin osa erityisesti Etelä-Euroopassa suoritetuista laillistamisista on työperusteisia kertalaillistamisia. Pohjois-Euroopassa yleisimpiä ovat pysyvät humanitaariset mekanismit.

Kertalaillistamisten ehdot, kohderyhmät ja virallistettavien henkilöiden lukumäärät ovat vaihdelleet. Esimerkiksi Geneven kantonissa Sveitsissä laillistettiin vuonna 2017 Operaatio Papyruksessa 2390 ihmistä mukaan lukien 437 perhettä. COVID-kriisin aikana vuonna 2020 Portugali myönsi tilapäisiä oleskelulupia 356 700 vailla oleskelulupaa olleelle ihmisille, joista suurella osalla oli käynnissä esimerkiksi turvapaikka- tai oleskelulupaprosessi. Laillistaminen mahdollisti peruspalveluiden kuten terveydenhuollon ja sosiaaliturvan käytön. Espanjan suurin laillistamisohjelma laillisti vuonna 2005 noin 578 375 ihmistä ja tuotti myös merkittäviä taloudellisia hyötyjä.


Kriisin ratkaisemiseksi tarvitaan määräaikainen lakimuutos

Edellä kuvatut ongelmat voidaan ratkaista siten, että useita vuosia Suomessa oleskelleille, turvapaikkaa hakeneille ihmisille myönnetään oleskelulupa. Oleskelulupa pitää myöntää kaikille henkilöille, jotka ovat hakeneet Suomesta turvapaikkaa ennen 1.1.2017, joilla ei ole lain voimaantullessa jatkuvaa oleskelulupaa (A-lupa), ja jotka ovat oleskelleet maassa yhtäjaksoisesti vähintään viisi vuotta. Yhtäjaksoinen oleskelu on määritelty ulkomaalaislain 56 pykälässä. Oleskelulupaa olisi mahdollista hakea riittävän määräajan, esimerkiksi vuoden kuluessa lain voimaantulosta. Pitkään Suomessa eläneiden turvapaikanhakijoiden virallistamisesta voidaan säätää esimerkiksi erillislailla tai lisäämällä määräaikainen pykälä ulkomaalaislakiin.

Lakimuutos estäisi paperittomuuden lisääntymisen Suomessa ja tarjoaisi vuosia epävarmuudessa eläneille ihmisille mahdollisuuden elämän rakentamiseen ja aitoon kotoutumiseen. Siksi on tärkeää, että luvat ovat tyypiltään jatkuvaluonteisia ja ne annetaan neljän vuoden määräajaksi. Tilapäisen tai lyhyempiaikaisen luvan myöntäminen johtaisi siihen, että merkittävä osa tämän lakimuutoksen kautta laillisen aseman saaneista menettäisi myöhemmin asemansa ja lakimuutoksen tarkoitus ei toteutuisi. Neljän vuoden määräajan jälkeen henkilöiden on mahdollista hakea pysyvää oleskelulupaa, mikäli he täyttävät sen edellytykset eli jos heillä on perusteet jäädä Suomeen esimerkiksi työn, perhesuhteiden tai yksilöllisten, inhimillisten syiden perusteella.

Joillekin turvapaikkaa hakeneista on määrätty kielteisen päätöksen yhteydessä maahantulokielto. Se on rutiininomaisesti tehty hallintopäätös, joka tehdään esimerkiksi, jos turvapaikkaa on haettu useamman kuin yhden kerran. Tällainen maahantulokielto ei saa estää oleskeluluvan myöntämistä, sillä se voidaan lain mukaan peruuttaa. Vastaavasti ulkomaalaislain 36 pykälää sovellettaessa on noudatettava kohtuullisuutta eikä tässä aloitteessa tarkoitetun oleskeluluvan hakemista pidä tulkita maahantuloa tai maassa oleskelua koskevien säännösten kiertämiseksi.

Voimassaolevan matkustusasiakirjan puuttuminen ei myöskään saa olla esteenä kansalaisaloitteessa tarkoitetun oleskeluluvan myöntämiselle. Ulkomaalaiselle, joka on saanut oleskeluluvan kansalaisaloitteessa ehdotetun lain perusteella, tulee myöntää muukalaispassi, jos hänellä ei ole voimassa olevaa matkustusasiakirjaa. Oleskeluluvan myöntämisen ei tule edellyttää, että ulkomaalaisen toimeentulo on turvattu. Luvan tulisi olla maksuton, koska luvan hakijat ovat todennäköisesti vähävaraisia ja lupa on luonteeltaan humanitaarinen.
https://www.kansalaisaloite.fi/fi/aloite/9109
Mediaseuranta - Maahanmuuttoaiheiset uutiset, tiedotteet ja tutkimukset

intolerantikko

 • Jäsen
 • *
 • Viestejä: 38
 • Liked: 143
Tätä se teettää, kun kaikkialla jaetaan palkintoja pelkästä osallistumisesta. Tässä tapauksessa siis palkittaisiin kaikki ne, jotka ovat onnistuneet jallittamaan koneistoa vähintään viisi vuotta.
Lainaus
Oleskelulupien myöntäminen ennen vuotta 2017 turvapaikkaa hakeneille ja edelleen ilman jatkuvaa oleskelulupaa oleville henkilöille ratkaisee tehokkaasti ja yksinkertaisesti akuutin ihmisoikeusongelman Suomessa. Pitkittyneisiin turvapaikkaprosesseihin tai paperittomuuteen joutuneiden turvapaikanhakijoiden tilanne on saanut humanitaarisen kriisin mittasuhteet. Kuudetta vuotta epävarmuudessa ja paperittomuusuhan alla elää vähintään 5000 turvapaikkaa hakenutta ihmistä, mikä on poikkeuksellinen määrä suomalaisessa yhteiskunnassa. Tilanne lisää harmaata taloutta ja altistaa oikeudelliseen välitilaan jääneet ihmiset hyväksikäytölle. Pitkittyneet turvapaikkaprosessit, paperittomuus ja oleskeluoikeuden epävarmuus aiheuttavat merkittäviä inhimillisiä ja psyykkistä haittoja sekä terveysongelmia välitilaan jääneille ihmisille.

Kohtuuttoman pitkät turvapaikkaprosessit ja paperittomuuden lisääntyminen aiheuttavat merkittäviä kustannuksia yhteiskunnalle. Tilannetta ei voida ratkaista maastapoistamistoimenpiteillä – monia pitkittyneissä prosesseissa olevia ihmisiä ei ole mahdollista palauttaa lähtömaihinsa edes pakkokeinoin. Lisäksi oikeudelliseen välitilaan jääneiden ihmisten kohdalla kotoutuminen viivästyy, mikä aiheuttaa merkittäviä taloudellisia ja inhimillisiä kustannuksia.
Säilöönottoyksikkö. Miten säilöönottoyksiköt eivät ratkaise ihan samoja ongelmia? Miten edes voi turvapaikanhakija JOUTUA paperittomuuteen? Valinnalta se mielestäni enemmän kuulostaa.
Olen kyllä samaa mieltä siinä, että kohtuuttoman pitkät turvapaikkaprosessit aiheuttavat merkittäviä kustannuksia yhteiskunnalle. Taitaa vaan olla vähän eri ratkaisu mielessä. Mutta se, että ratkaisuksi kustannuksiin tarjotaan KELA-Goldia? Ja että vielä kotoutuminen viivästyy??? Kotoutumisen aikaskaalassa viisi vuotta ei ole vielä aika eikä mikään.

Lainaus
Useita vuosia kestävä turvapaikkaprosessi tarkoittaa yksilön näkökulmasta kohtuuttoman pitkään jatkuvaa epävarmuutta omasta tulevaisuudesta ja elämänvalinnoista.
Mutta sen ajan henkilö on suojassa sodalta ja vainolta.

Lainaus
Lapsiperheiden kohdalla pitkittyneet turvapaikkaprosessit ja paperittomuus estävät YK:n Lapsen oikeuksien sopimuksessa taatut kaikille lapsille, myös turvapaikanhakijalapsille, kuuluvat oikeudet lepoon, vapaa-aikaan, terveyteen ja suojeluun.
On aina virkistävää nähdä näin hyviä perusteluja silloin, kun esitetään kausaliteettia.

Lainaus
Turvapaikkajärjestelmän kuormittumisesta ja turvapaikanhakijoiden oikeusturvan heikennyksistä seuranneiden virheiden korjaaminen nykylainsäädäntöön sisältyvillä mekanismeilla ei ole mahdollista.
Aina samaa virttä. Ainoastaan hylätyt päätökset voivat olla virheitä joidenkin mielestä.

Lainaus
Seitsemänneksi oleskelun virallistamisen estää vuonna 2015 tehty tilapäisiä oleskelulupia koskenut lakimuutos. Sen seurauksena kielteisen turvapaikka- tai oleskelulupapäätöksen saaneet henkilöt, jotka eivät ole yrittäneet poistua maasta vapaaehtoisesti, eivät saa tilapäistä lupaa, vaikka maastapoistaminen ei onnistu viranomaistoimin. Muutos on erityisen haitallinen, koska se velvoittaa vastaanottokeskukset poistamaan keskuksista ne kielteisen päätöksen saaneet ihmiset, jotka eivät suostu palaamaan lähtömaihinsa vapaaehtoisesti ja joiden palauttaminen viranomaistoimin ei onnistu. Nämä henkilöt jäävät siten ilman vastaanottokeskusten majoitusta, terveyspalveluita ja vastaanottorahaa.
Mitä vikaa niissä säilöönottokeskuksissa on?

Lainaus
Lakimuutos estäisi paperittomuuden lisääntymisen Suomessa ja tarjoaisi vuosia epävarmuudessa eläneille ihmisille mahdollisuuden elämän rakentamiseen ja aitoon kotoutumiseen.
Ja lakimuutos rikoslakiin poistaisi eräitä vähemmistöjä rikostilastojen kärkipaikoilta. Kun on kerta todettu, että turvapaikan edellytyksiä ei ole, niin palaaminen kotimaahan tarjoaa myös mahdollisuuden elämän rakentamiseen ja aito kotoutuminenkin on helpompaa.

Lainaus
Neljän vuoden määräajan jälkeen henkilöiden on mahdollista hakea pysyvää oleskelulupaa, mikäli he täyttävät sen edellytykset eli jos heillä on perusteet jäädä Suomeen esimerkiksi työn, perhesuhteiden tai yksilöllisten, inhimillisten syiden perusteella.
"Tilapäinen autovero 63v".

Lainaus
Voimassaolevan matkustusasiakirjan puuttuminen ei myöskään saa olla esteenä kansalaisaloitteessa tarkoitetun oleskeluluvan myöntämiselle. Ulkomaalaiselle, joka on saanut oleskeluluvan kansalaisaloitteessa ehdotetun lain perusteella, tulee myöntää muukalaispassi, jos hänellä ei ole voimassa olevaa matkustusasiakirjaa. Oleskeluluvan myöntämisen ei tule edellyttää, että ulkomaalaisen toimeentulo on turvattu. Luvan tulisi olla maksuton, koska luvan hakijat ovat todennäköisesti vähävaraisia ja lupa on luonteeltaan humanitaarinen.
Ovelaa. Puhutaan neljän vuoden määräaikaisesta oleskeluluvasta ja pysyvästä oleskeluluvasta, ja sitten "Oleskeluluvan myöntämisen ei tule edellyttää, että ulkomaalaisen toimeentulo on turvattu". Mä taidan arvata kumpaako näistä oleskeluluvista tuossa tarkoitetaan.

Kuinka kauan menee, ennen kuin kuullaan ensimmäiset "jos et allekirjoita aloitetta, olet rasisti" syytökset?

"Poliisi valmistautuu turvaamaan mielenosoittajien leiriytymisen Mannerheimintiellä, jotta he eivät jää liikenteen alle." -Helsingin poliisi Twitterissä 17.6.2021 Elokapinan tukittua Mannerheimintien

ikuturso

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 19 644
 • Liked: 41023
 • Kekkosen re-inkarnaatio
Pikku rötöksetkin vanhenee viidessä vuodessa.

Että jos on onnistunut jallittamaan Suomen törppöviranomaisia yli viisi vuotta, niin eiköhän siitä voida palkita kansalaisuudella ja lätkäistään vielä takuueläke päälle, niin ei tartte enää koskaan täyttää kupongin kuponkia.

-i-
Kun joku lausuu sanat, "tässä ei ole mitään laitonta", on asia ilmeisesti moraalitonta. - J.Sakari Hankamäki -
Maailmassa on tällä hetkellä virhe, joka toivottavasti joskus korjaantuu. - Jussi Halla-aho -
Mihin maailma menisi, jos kaikki ne asiat olisivat kiellettyjä, joista joku pahoittaa mielensä? -Elina Bonelius-

Roope

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 36 007
 • Liked: 97591

Lainaus käyttäjältä: Ville Niinistö
Tiukentamalla turvapaikkaharkintaa poistamalla humanitaarisen suojelun perusteen Sipilän hallitus osin loi paperittomien ihmisten ongelmaa Suomessa.

Onko pakko valehdella? Etenkin kun nuo asiat voi tarkistaa Migrin tilastoista ja eduskunnan dokumenteista.

Humanitaarisen suojelun kategorian perusteella ei myönnetty loppuaikoina kuin muutamia kymmeniä oleskelulupia, alle prosentin osuus hakemuksista. Missään muussa maassa ei ollut kyseistä suojelukategoriaa. Kategorian poistaminen koski vasta kesän 2016 jälkeen tulleita, joita lienee nykyisistä laittomista siirtolaisista vain pieni osa.

Sen sijaan Sipilää edeltävä hallitus perui kesän 2015 lakimuutoksella KHO:n vuoden 2013 päätöksen synnyttämän porsaanreiän, jonka mukaan myös vapaaehtoisesta paluusta kieltäytyvä turvapaikanhakija saa tilapäisen oleskeluluvan. Lainsäätäjän tarkoitus oli alunperin tietysti ollut, että oleskelulupa myönnetään vain, jos palautus ei onnistu palautettavasta riippumattomasta syystä.

Vihreiden ja aktivistien meuhkaamisesta huolimatta Marinin hallitus ei ole palauttamassa humanitaarisen suojelun kategoriaa, eikä esimerkiksi Ohisalo sisäministerinä kaikesta ihmisoikeuspuheestaan huolimatta inahtanutkaan palauttamisesta.

Lainaus käyttäjältä: Ville Niinistö
On tuhansia ihmisiä, joita ei voi palauttaa lähtömaahan konfliktin tai vaaran takia. Ei ole järkeä jättää ihmisiä ikuiseen limboon.

Ei ole. Tällaisissa tapauksissa myönnetään tilapäinen oleskelulupa. Sen sijaan on tuhansia ihmisiä, joita lähtömaat eivät suostu ottamaan vastaan pakkopalautettavina, mutta jotka eivät myöskään suostu palaamaan vapaaehtoisesti, vaikka paluu on katsottu turvalliseksi.

Lainaus käyttäjältä: Ville Niinistö
Järjestelmä on luonut ongelman, eivät nämä ihmiset. Jos ihminen hakee turvapaikkaa, jonka jälkeen ilmenee, ettei voi palauttaa lähtömaahan ihmisoikeusvelvoitteiden takia, pitää olla jokin status elää, tehdä työtä ja opiskella. Eikä jättää vain yhteiskunnan ulkopuolelle ikuisesti.

Järjestelmä on luonut ongelman, että Suomen lakia halveksuvat palautettavat voivat mielensä mukaan palata tai olla palaamatta.

Ihmisoikeusvelvoite siis se, että edes turvalliseksi katsottuun maahan ei voi palauttaa pelkkänä postipakettina.

Lainaus käyttäjältä: Ville Niinistö
Muiden puolueiden ratkaisu näyttää olevan, että "kovan esittämisen" nimissä annetaan vaan tilanteen jatkua. Suomessa on tuhansia paperittomia ihmisiä, myös perheitä ja lapsia. Jos ei anneta täyttä mahdollisuutta osallistua yhteiskuntaan, mitä heille tapahtuu? Ennuste on huono.

Mikä on vaihtoehto? Vuoden 2015 irakilaisvyöry saatiin Suomeen, kun Irakissa käsitettiin, että he saavat oleskelulupia Suomesta helpommin kuin mistään muualta (Suomi katsoi Bagdadin turvattomaksi, eikä sillä ollut palautussopimusta mm. Ruotsista poiketen).

Lainaus käyttäjältä: Ville Niinistö
Olen myös sitä mieltä, että ensisijainen optio kielteisen päätöksen saaneen kohdalla on palauttaa ihminen lähtömaahan.

Tätä Suomi on jo tehostanut niin vapaaehtoisena kuin pakkona jopa niin pitkälle, että pakkopalautetaan ihmisiä jotka saamassa oleskelulupaa työn perusteella.

Niinistö ja vihreät vaativat oppositiossa Sipilän hallitukselta kaikkien pakkopalautusten lopettamista, eikä niitä enää kovin paljon ole tehtykään.

Jos paluut ovat vapaaehtoisia ja oleskeluluvan saa halutessaan aina, ei turvapaikkatutkinnalla ole enää merkitystä. Tällaista ei olisi missään muussa länsimaassa.
Mediaseuranta - Maahanmuuttoaiheiset uutiset, tiedotteet ja tutkimukset

Melbac

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 4 376
 • Liked: 1971
Pikku rötöksetkin vanhenee viidessä vuodessa.

Että jos on onnistunut jallittamaan Suomen törppöviranomaisia yli viisi vuotta, niin eiköhän siitä voida palkita kansalaisuudella ja lätkäistään vielä takuueläke päälle, niin ei tartte enää koskaan täyttää kupongin kuponkia.

-i-
Varsinais-Suomen käräjäoikeudessa ratkaistiin viime kuussa epätavallinen tapaus, jossa mies järjesteli naisen väärin paperein Suomeen, mutta hyvien aikeittensa vuoksi häntä ei tuomittu rikoksista. Nainenkin sai lopulta vain sakot puhuttuaan poliisille perättömiä.
https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/erikoinen-tapaus-mies-jarjesteli-naisen-vaarin-paperein-suomeen-lopulta-vain-voodoolla-uhkailtu-nainen-sai-pienet-sakot/8307992#gs.ibobef

"Nainen uhkasi joutua seksityöhön velan vuoksi
Oikeus katsoi, että miehen oli pidettävä varsin todennäköisenä, että nainen oli matkustanut väärennetyin asiakirjoin ja ilman lupia. Teko olisi tästä näkökulmasta rikollinen.

Osapuolet kertoivat, että nigerialaisnainen oli joutunut perheväkivallan uhriksi ja oli vaarassa joutua prostituoiduksi Espanjassa hänelle määrätyn velan vuoksi. Hän myös kertoi tulleensa pelotelluksi voodoolla.

– Johtopäätöksenään käräjäoikeus katsoo, että asiassa on käsillä sellaisia humanitaarisia vaikuttimia sekä ulkomaalaisten turvallisuuteen vaikuttavia oloja, joiden johdosta tekoa on pidettävä kokonaisuutena ottaen hyväksyttävistä syistä tehtynä. Em. perustein syyte hylätään, tuomiossa todetaan.

Naisen totuudenvastaiset puheet eivät kuitenkaan jääneet tuomitsematta. Hänet määrättiin maksamaan teostaan sakkoja."

Tossa on toinen ihme tapaus.Mitä hittoa tässä maassa tapahtuu kun tollaisesta ei saa tuomiota vaan saa pari sataa sakko?.Mitään todisteita tosta "velasta" ei tietenkään ole vaan vain noiden oma sana.En ihmettelisi että sama nainen olisi tullut vastaan jossain toisessa paritusjutussa eli tullut tietoisesti tänne myymään seksiä.:)
« Viimeksi muokattu: 09.12.2021, 07:13:08 kirjoittanut Melbac »

Tagit: