Kirjoittaja Aihe: 2021-11-01 Kansalaisaloite: Hylätyille turvapaikanhakijoille oleskeluluvat  (Luettu 18100 kertaa)

Roope

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 40 510
 • Liked: 135682
Kansalaisaloitteen mukaan useamman kielteisen päätöksen saaneet turvapaikkahuijarit on palkittava monen vuoden sitkeästä yrittämisestä

Hbl: Nytt medborgarinitiativ vill hjälpa asylsökande som har väntat länge 1.11.2021


Lainaus
Lupa elää – Suomessa pitkään asuneille turvapaikanhakijoille myönnettävä oleskeluluvat

Ehdotamme, että Suomen valtio myöntää nelivuotisen jatkuvan oleskeluluvan henkilöille, jotka ovat hakeneet turvapaikkaa Suomesta ennen 1.1.2017 eivätkä ole saaneet jatkuvaa oleskelulupaa. Lakimuutoksen tulee virallistaa niiden turvapaikkaa hakeneiden ulkomaan kansalaisten oleskelu, jotka ovat asuneet Suomessa pitkään ja yhtäjaksoisesti turvapaikanhakijoina, paperittomina tai tilapäisellä oleskeluluvalla. Henkilöille, joiden asema virallistetaan tällä muutoksella, pitää myöntää tarvittaessa muukalaispassit, eikä mahdollinen maahantulokielto saa estää heidän oleskelunsa virallistamista.

Perustelut

Oleskelulupien myöntäminen ennen vuotta 2017 turvapaikkaa hakeneille ja edelleen ilman jatkuvaa oleskelulupaa oleville henkilöille ratkaisee tehokkaasti ja yksinkertaisesti akuutin ihmisoikeusongelman Suomessa. Pitkittyneisiin turvapaikkaprosesseihin tai paperittomuuteen joutuneiden turvapaikanhakijoiden tilanne on saanut humanitaarisen kriisin mittasuhteet. Kuudetta vuotta epävarmuudessa ja paperittomuusuhan alla elää vähintään 5000 turvapaikkaa hakenutta ihmistä, mikä on poikkeuksellinen määrä suomalaisessa yhteiskunnassa. Tilanne lisää harmaata taloutta ja altistaa oikeudelliseen välitilaan jääneet ihmiset hyväksikäytölle. Pitkittyneet turvapaikkaprosessit, paperittomuus ja oleskeluoikeuden epävarmuus aiheuttavat merkittäviä inhimillisiä ja psyykkistä haittoja sekä terveysongelmia välitilaan jääneille ihmisille.

Kohtuuttoman pitkät turvapaikkaprosessit ja paperittomuuden lisääntyminen aiheuttavat merkittäviä kustannuksia yhteiskunnalle. Tilannetta ei voida ratkaista maastapoistamistoimenpiteillä – monia pitkittyneissä prosesseissa olevia ihmisiä ei ole mahdollista palauttaa lähtömaihinsa edes pakkokeinoin. Lisäksi oikeudelliseen välitilaan jääneiden ihmisten kohdalla kotoutuminen viivästyy, mikä aiheuttaa merkittäviä taloudellisia ja inhimillisiä kustannuksia.

Paperittomien parissa työskentelevien kansalaisjärjestöjen edustajat ja pakolaisjuristit arvioivat, että erilaiset paperittomiin ihmisiin kohdistuvat hyväksikäytön muodot ovat erittäin tavallisia. Turvapaikanhakijoilla on oikeus tehdä töitä, mutta paperittomilla tätä oikeutta ei ole. Siten turvapaikkaprosessin päättyminen tarkoittaa esimerkiksi vuosia kestäneen palkkatyösuhteen päättymistä. Kun ihmiset yrittävät järjestää toimeentulonsa ilman virallistettua asemaa, he ovat alttiita riiston ja ihmiskaupan kaltaisille hyväksikäytön muodoille. Myös asumisen järjestäminen paperittomana tarkoittaa usein hyväksikäytölle altistumista. Paperittomat ovat erittäin heikossa asemassa oleva ryhmä, jonka mahdollisuudet osallistua yhteiskuntaan ovat hyvin rajalliset. Kansalaisaloitteen tavoitteena on ehkäistä tämän ryhmän kasvua Suomessa.

Useita vuosia kestävä turvapaikkaprosessi tarkoittaa yksilön näkökulmasta kohtuuttoman pitkään jatkuvaa epävarmuutta omasta tulevaisuudesta ja elämänvalinnoista. Yli viisi vuotta turvapaikkapäätöstä odottaneilla pitkä odotusaika heijastuu terveyteen. Erilaisissa tutkimuksissa ja selvityksissä on toistuvasti todettu, että mielenterveysongelmat ovat yleisiä turvapaikkaa hakeneiden keskuudessa.

Lapsiperheiden kohdalla pitkittyneet turvapaikkaprosessit ja paperittomuus estävät YK:n Lapsen oikeuksien sopimuksessa taatut kaikille lapsille, myös turvapaikanhakijalapsille, kuuluvat oikeudet lepoon, vapaa-aikaan, terveyteen ja suojeluun. Osa vuonna 2015 Suomeen tulleiden turvapaikkaa hakeneiden ihmisten lapsista on Suomessa syntyneitä esikoululaisia vailla virallista statusta.

Aikarajausta ennen 1.1.2017 turvapaikkaa hakeneisiin ehdotetaan siksi, että näiden kohdalla tilanne on poikkeuksellinen ensinnäkin vuosina 2015–2017 turvapaikkamenettelyssä esiintyneiden ongelmien vuoksi. Lisäksi tilapäisten lupien (B-lupa) edellytysten tiukentaminen vuonna 2015 ja humanitaarisista syistä myönnetyn suojelun lakkauttaminen vuonna 2016 on tuottanut uudenlaisen tilanteen – aiempina vuosikymmeninä vastaavaa paperittomien tai paperittomuusuhan alla olevaa ryhmää ei ole ollut Suomessa, ja pitkään oikeudellisessa välitilassa eläneiden ihmisten ahdinkoon on puututtava välittömästi.

Turvapaikkajärjestelmän ongelmat kriisin taustalla

Käsillä olevan humanitaarisen kriisin taustalla on useampi turvapaikkamenettelyyn liittyvä ongelma. Syksyn 2015 jälkeen turvapaikkahakemusten käsittely ruuhkautui ja tilanteen ratkaisemisessa painotettiin laadun sijaan nopeutta. Maahanmuuttovirasto myös tiukensi myönteisten päätösten kriteerejä. Samaan aikaan turvapaikanhakijoiden oikeusturvaa heikennettiin kaventamalla oikeusapua, lyhentämällä valitusaikoja ja pienentämällä juristien palkkioita. Tämän seurauksena turvapaikanhakijat eivät enää saaneet hakemus- ja puhutteluvaiheessa apua pakolaisoikeuteen erikoistuneilta yksityisiltä avustajilta. Varsinkin pahimpaan ruuhka-aikaan puhuttelujen järjestämisessä ja tulkkauksessa ilmeni vakavia puutteita. Käsittelyruuhkan ja oikeusturvaheikennysten seurauksena turvapaikkamenettelyissä tehtiin virheitä, joiden korjaaminen valitusprosessien kautta eri oikeusasteissa on ollut aikaavievää ja toisinaan mahdotonta. Epäonnistuneiden turvapaikkapuhuttelujen vuoksi osa turvapaikkaa hakeneista on joutunut hakemaan turvaa uudelleen. Samaan aikaan virheellisten ja venyneiden prosessien seurauksena syksyllä 2021 osa vuosina 2015 ja 2016 Suomesta turvapaikkaa hakeneista ihmisistä odottaa edelleen ensimmäistä lainvoimaista päätöstä alkuperäiseen turvapaikkahakemukseensa.

Kuluneiden kuuden vuoden ajan turvapaikkaa hakeneet ihmiset ovat eläneet arkeaan turvapaikkaprosessin mahdollistamissa rajoissa Suomessa. He ovat luoneet monenlaisia siteitä Suomeen, esimerkiksi kouluttautuneet uusiin ammatteihin, tehneet töitä, perustaneet perheitä, hankkineet lapsia, opetelleet kieltä ja ystävystyneet suomalaisten kanssa. Osa näistä siteistä, esimerkiksi kristityn tai sekulaarin elämäntavan omaksuminen, saattaa asettaa turvapaikkaa hakeneet ihmiset vaaraan näiden lähtömaissa, minkä vuoksi turvaa on jouduttu hakemaan tällä uudella perusteella. Tämä on pidentänyt entisestään turvapaikkamenettelyyn kuluvaa aikaa.

Turvapaikkajärjestelmän kuormittumisesta ja turvapaikanhakijoiden oikeusturvan heikennyksistä seuranneiden virheiden korjaaminen nykylainsäädäntöön sisältyvillä mekanismeilla ei ole mahdollista.

Nykyiset virallistamismahdollisuudet eivät ole riittäviä

Kohtuuttoman pitkiin turvapaikkaprosesseihin tai paperittomiksi joutuneilla ihmisillä ei usein ole mahdollisuutta virallistaa asemaansa, vaikka he ovat muodostaneet Suomeen sellaisia siteitä, jotka ovat perusteena muille oleskeluluville. Turvapaikanhakijalla on oikeus opiskella ja työskennellä, ja turvapaikkaa hakeneita ihmisiä on kannustettu työntekoon ja opiskeluun turvapaikkaprosessin aikana. Mikäli turvapaikkaprosessi kuitenkin päättyy kielteiseen päätökseen, on oleskelun virallistaminen esimerkiksi työntekijän tai opiskelijan oleskeluluvan kautta usein mahdotonta. Tämä johtuu useista ulkomaalaislainsäädäntöön ja lainsoveltamiskäytäntöihin liittyvistä syistä.

Ensinnäkin työntekijän oleskelulupien saamista vaikeuttaa suorittavan työn aloilla työvoiman saatavuusharkinta. Käytännön mukaan sellaisille aloille, joilla työvoimaa on saatavilla EU- ja ETA-maiden sisältä, ei voi palkata suoraan niiden ulkopuolelta lähtöisin olevaa henkilöä. Monissa tapauksissa turvapaikkaprosessin aikana työskennellyt henkilö ei voi saada työntekijän oleskelulupaa edes useita vuosia kestäneen työsuhteen perusteella. Näin ollen kielteisen turvapaikkapäätöksen saanut henkilö joutuu lopettamaan työnteon ja pahimmassa tapauksessa henkilö käännytetään Suomesta. Työllistyneiden ihmisten inhimillisen pääoman ja työpanoksen menettäminen on haitaksi myös yhteiskunnalle.

Toiseksi opiskelijan oleskelulupaa ei voi saada turvapaikkaprosessin aikana. Lisäksi lain soveltaminen toimeentuloedellytyksen ja opinnoissa edistymisen osalta on johtanut siihen, että opiskelijan oleskelulupia saatetaan evätä, vaikka hakijat täyttäisivät käytännössä luvan myöntämisen edellytykset. Maahanmuuttoviraston uuden ohjeistuksen perusteella oppilaitokset ovat myös alkaneet vuodesta 2020 rajoittaa kesken opintojen paperittomiksi jääneiden ihmisten opiskelua toisen asteen ammatillisessa koulutuksessa. Näin ollen opintojen loppusuoralla oleva ihminen saattaa joutua keskeyttämään opintonsa saatuaan kielteisen turvapaikkapäätöksen.

Kolmanneksi yksilöllisistä inhimillisistä syistä myönnettävän oleskeluluvan kriteerit ovat nykyisen laintulkinnan mukaan niin tiukat, että lupa soveltuu vain harvoin kielteisen päätöksen saaneen turvapaikanhakijan aseman virallistamiseen.

Neljänneksi työntekijän-, opiskelijan- tai perhesiteeseen perustuvan oleskeluluvan saamisen edellyttää, että hakijalla on voimassaoleva matkustusasiakirja. Monella Suomeen turvapaikanhakijana tulleella henkilöllä ei ole passia eikä mahdollisuutta hankkia sitä. Tämä ongelma koskee useita Afganistanin, Irakin ja Iranin kansalaisia, lisäksi Somalian kansalaisten kohdalla Suomi ei hyväksy Somalian myöntämää matkustusasiakirjaa. Suomessa oleskelevien henkilöiden on periaatteessa mahdollista hakea muukalaispassia Maahanmuuttovirastolta, mikäli passin saaminen kotimaasta ei onnistu. Muukalaispassin myöntämiskäytäntö on kuitenkin nykyisellään erittäin tiukka, ja niitä myönnetään lähinnä silloin, kun perhe-elämän suoja katsotaan riittävän painavaksi syyksi. Muukalaispasseja ei myönnetä työntekijän- tai opiskelijan oleskelulupien hakijoille. Suomessa oleskelee turvapaikkaprosessin aikana kouluttautuneita ja työllistyneitä henkilöitä, jotka eivät voi saada oleskelulupaa vain siksi, että heiltä puuttuu matkustusasiakirja. Matkustusasiakirjavaatimuksen tarkoituksena on todentaa hakijan henkilöllisyys, mutta se on mahdollista todentaa riittävän luotettavasti myös muilla tavoilla, silloin kun on kyse vuosia Suomessa oleskelleista ihmisistä.

Viidenneksi kun Suomessa pitkään oleskellut turvapaikanhakijataustainen henkilö hakee muuta oleskelulupaa, viranomaiset saattavat tulkita lupahakemuksen “maahantulosäännösten kiertämiseksi”. Lisäksi Maahanmuuttovirasto on alkanut tulkita turvapaikkaprosessin yhteydessä asettamaansa maahantulokieltoa perusteena evätä muu oleskelulupahakemus. Ulkomaalaislain 36 § 2. mom tiukka tulkinta tarkoittaa, että esimerkiksi siivoojalle tai lähihoitajalle ei myönnetä työlupaa aiemmin annetun maahantulokiellon vuoksi, vaikka hänellä on työlupaperusteeksi soveltuva työsuhde. Myös perheen Suomessa turvapaikkaprosessin aikana perustanut henkilö voi saada kielteisen päätöksen perhelupahakemukseen sillä perusteella, että perhesidettä ei katsota riittäväksi syyksi maahan jäämiselle, vaikka viranomaiset tunnustaisivatkin perhesuhteen, siis esimerkiksi suomalaisen vaimon ja lasten olemassaolon. Käytäntö ei ole yhdenmukainen eikä läpinäkyvä ja lisäksi se on ristiriidassa ulkomaalaislain 146 §:n edellyttämän kokonaisharkinnan kanssa.

Kuudenneksi luvan saaminen humanitaarisen suojelun perusteella ei ole enää mahdollista, koska humanitaarinen suojelu poistettiin ulkomaalaislaista vuonna 2016. Oleskelulupa humanitaarisen suojelun perusteella mahdollisti luvan myöntämisen kotimaansa heikkoa turvallisuustilannetta paenneille henkilöille, jotka eivät olleet oikeutettuja saamaan kansainvälistä suojelua.

Seitsemänneksi oleskelun virallistamisen estää vuonna 2015 tehty tilapäisiä oleskelulupia koskenut lakimuutos. Sen seurauksena kielteisen turvapaikka- tai oleskelulupapäätöksen saaneet henkilöt, jotka eivät ole yrittäneet poistua maasta vapaaehtoisesti, eivät saa tilapäistä lupaa, vaikka maastapoistaminen ei onnistu viranomaistoimin. Muutos on erityisen haitallinen, koska se velvoittaa vastaanottokeskukset poistamaan keskuksista ne kielteisen päätöksen saaneet ihmiset, jotka eivät suostu palaamaan lähtömaihinsa vapaaehtoisesti ja joiden palauttaminen viranomaistoimin ei onnistu. Nämä henkilöt jäävät siten ilman vastaanottokeskusten majoitusta, terveyspalveluita ja vastaanottorahaa.

Kyseisen lakiesityksen hyväksymisen yhteydessä hallitus antoi lausuman, joka velvoitti sisäministeriön seuraamaan esityksen vaikutuksia ilman oleskelulupaa oleskelevien määrään. Lausumassa todettiin myös, että valtioneuvoston tulee ryhtyä korjaaviin toimiin, mikäli ilman oleskelulupaa maassa oleskelevien määrä lakimuutoksen myötä merkittävästi kasvaa. Korjaavia toimenpiteitä ei kuitenkaan ole tehty ja paperittomien ihmisten määrä on Suomessa kasvanut viime vuosina merkittävästi. Suomalaisesta järjestelmästä puuttuu siis toimiva mekanismi paperittomien ihmisten oikeudellisen aseman virallistamiseksi.

Virallistamisratkaisuja Euroopassa

Euroopassa vuosien 1996 ja 2008 välillä suurin osa virallistamisista tapahtui erillisten ohjelmien välityksellä: 42 laillistamisohjelmaa laitettiin täytäntöön 17 EU-jäsenmaassa ja yhteensä 3,2 miljoonaa siirtolaista laillistettiin, 4,7 miljoonasta hakijasta. Suurin osa erityisesti Etelä-Euroopassa suoritetuista laillistamisista on työperusteisia kertalaillistamisia. Pohjois-Euroopassa yleisimpiä ovat pysyvät humanitaariset mekanismit.

Kertalaillistamisten ehdot, kohderyhmät ja virallistettavien henkilöiden lukumäärät ovat vaihdelleet. Esimerkiksi Geneven kantonissa Sveitsissä laillistettiin vuonna 2017 Operaatio Papyruksessa 2390 ihmistä mukaan lukien 437 perhettä. COVID-kriisin aikana vuonna 2020 Portugali myönsi tilapäisiä oleskelulupia 356 700 vailla oleskelulupaa olleelle ihmisille, joista suurella osalla oli käynnissä esimerkiksi turvapaikka- tai oleskelulupaprosessi. Laillistaminen mahdollisti peruspalveluiden kuten terveydenhuollon ja sosiaaliturvan käytön. Espanjan suurin laillistamisohjelma laillisti vuonna 2005 noin 578 375 ihmistä ja tuotti myös merkittäviä taloudellisia hyötyjä.


Kriisin ratkaisemiseksi tarvitaan määräaikainen lakimuutos

Edellä kuvatut ongelmat voidaan ratkaista siten, että useita vuosia Suomessa oleskelleille, turvapaikkaa hakeneille ihmisille myönnetään oleskelulupa. Oleskelulupa pitää myöntää kaikille henkilöille, jotka ovat hakeneet Suomesta turvapaikkaa ennen 1.1.2017, joilla ei ole lain voimaantullessa jatkuvaa oleskelulupaa (A-lupa), ja jotka ovat oleskelleet maassa yhtäjaksoisesti vähintään viisi vuotta. Yhtäjaksoinen oleskelu on määritelty ulkomaalaislain 56 pykälässä. Oleskelulupaa olisi mahdollista hakea riittävän määräajan, esimerkiksi vuoden kuluessa lain voimaantulosta. Pitkään Suomessa eläneiden turvapaikanhakijoiden virallistamisesta voidaan säätää esimerkiksi erillislailla tai lisäämällä määräaikainen pykälä ulkomaalaislakiin.

Lakimuutos estäisi paperittomuuden lisääntymisen Suomessa ja tarjoaisi vuosia epävarmuudessa eläneille ihmisille mahdollisuuden elämän rakentamiseen ja aitoon kotoutumiseen. Siksi on tärkeää, että luvat ovat tyypiltään jatkuvaluonteisia ja ne annetaan neljän vuoden määräajaksi. Tilapäisen tai lyhyempiaikaisen luvan myöntäminen johtaisi siihen, että merkittävä osa tämän lakimuutoksen kautta laillisen aseman saaneista menettäisi myöhemmin asemansa ja lakimuutoksen tarkoitus ei toteutuisi. Neljän vuoden määräajan jälkeen henkilöiden on mahdollista hakea pysyvää oleskelulupaa, mikäli he täyttävät sen edellytykset eli jos heillä on perusteet jäädä Suomeen esimerkiksi työn, perhesuhteiden tai yksilöllisten, inhimillisten syiden perusteella.

Joillekin turvapaikkaa hakeneista on määrätty kielteisen päätöksen yhteydessä maahantulokielto. Se on rutiininomaisesti tehty hallintopäätös, joka tehdään esimerkiksi, jos turvapaikkaa on haettu useamman kuin yhden kerran. Tällainen maahantulokielto ei saa estää oleskeluluvan myöntämistä, sillä se voidaan lain mukaan peruuttaa. Vastaavasti ulkomaalaislain 36 pykälää sovellettaessa on noudatettava kohtuullisuutta eikä tässä aloitteessa tarkoitetun oleskeluluvan hakemista pidä tulkita maahantuloa tai maassa oleskelua koskevien säännösten kiertämiseksi.

Voimassaolevan matkustusasiakirjan puuttuminen ei myöskään saa olla esteenä kansalaisaloitteessa tarkoitetun oleskeluluvan myöntämiselle. Ulkomaalaiselle, joka on saanut oleskeluluvan kansalaisaloitteessa ehdotetun lain perusteella, tulee myöntää muukalaispassi, jos hänellä ei ole voimassa olevaa matkustusasiakirjaa. Oleskeluluvan myöntämisen ei tule edellyttää, että ulkomaalaisen toimeentulo on turvattu. Luvan tulisi olla maksuton, koska luvan hakijat ovat todennäköisesti vähävaraisia ja lupa on luonteeltaan humanitaarinen.
https://www.kansalaisaloite.fi/fi/aloite/9109
Mediaseuranta - Maahanmuuttoaiheiset uutiset, tiedotteet ja tutkimukset

intolerantikko

 • Jäsen
 • *
 • Viestejä: 43
 • Liked: 162
Tätä se teettää, kun kaikkialla jaetaan palkintoja pelkästä osallistumisesta. Tässä tapauksessa siis palkittaisiin kaikki ne, jotka ovat onnistuneet jallittamaan koneistoa vähintään viisi vuotta.
Lainaus
Oleskelulupien myöntäminen ennen vuotta 2017 turvapaikkaa hakeneille ja edelleen ilman jatkuvaa oleskelulupaa oleville henkilöille ratkaisee tehokkaasti ja yksinkertaisesti akuutin ihmisoikeusongelman Suomessa. Pitkittyneisiin turvapaikkaprosesseihin tai paperittomuuteen joutuneiden turvapaikanhakijoiden tilanne on saanut humanitaarisen kriisin mittasuhteet. Kuudetta vuotta epävarmuudessa ja paperittomuusuhan alla elää vähintään 5000 turvapaikkaa hakenutta ihmistä, mikä on poikkeuksellinen määrä suomalaisessa yhteiskunnassa. Tilanne lisää harmaata taloutta ja altistaa oikeudelliseen välitilaan jääneet ihmiset hyväksikäytölle. Pitkittyneet turvapaikkaprosessit, paperittomuus ja oleskeluoikeuden epävarmuus aiheuttavat merkittäviä inhimillisiä ja psyykkistä haittoja sekä terveysongelmia välitilaan jääneille ihmisille.

Kohtuuttoman pitkät turvapaikkaprosessit ja paperittomuuden lisääntyminen aiheuttavat merkittäviä kustannuksia yhteiskunnalle. Tilannetta ei voida ratkaista maastapoistamistoimenpiteillä – monia pitkittyneissä prosesseissa olevia ihmisiä ei ole mahdollista palauttaa lähtömaihinsa edes pakkokeinoin. Lisäksi oikeudelliseen välitilaan jääneiden ihmisten kohdalla kotoutuminen viivästyy, mikä aiheuttaa merkittäviä taloudellisia ja inhimillisiä kustannuksia.
Säilöönottoyksikkö. Miten säilöönottoyksiköt eivät ratkaise ihan samoja ongelmia? Miten edes voi turvapaikanhakija JOUTUA paperittomuuteen? Valinnalta se mielestäni enemmän kuulostaa.
Olen kyllä samaa mieltä siinä, että kohtuuttoman pitkät turvapaikkaprosessit aiheuttavat merkittäviä kustannuksia yhteiskunnalle. Taitaa vaan olla vähän eri ratkaisu mielessä. Mutta se, että ratkaisuksi kustannuksiin tarjotaan KELA-Goldia? Ja että vielä kotoutuminen viivästyy??? Kotoutumisen aikaskaalassa viisi vuotta ei ole vielä aika eikä mikään.

Lainaus
Useita vuosia kestävä turvapaikkaprosessi tarkoittaa yksilön näkökulmasta kohtuuttoman pitkään jatkuvaa epävarmuutta omasta tulevaisuudesta ja elämänvalinnoista.
Mutta sen ajan henkilö on suojassa sodalta ja vainolta.

Lainaus
Lapsiperheiden kohdalla pitkittyneet turvapaikkaprosessit ja paperittomuus estävät YK:n Lapsen oikeuksien sopimuksessa taatut kaikille lapsille, myös turvapaikanhakijalapsille, kuuluvat oikeudet lepoon, vapaa-aikaan, terveyteen ja suojeluun.
On aina virkistävää nähdä näin hyviä perusteluja silloin, kun esitetään kausaliteettia.

Lainaus
Turvapaikkajärjestelmän kuormittumisesta ja turvapaikanhakijoiden oikeusturvan heikennyksistä seuranneiden virheiden korjaaminen nykylainsäädäntöön sisältyvillä mekanismeilla ei ole mahdollista.
Aina samaa virttä. Ainoastaan hylätyt päätökset voivat olla virheitä joidenkin mielestä.

Lainaus
Seitsemänneksi oleskelun virallistamisen estää vuonna 2015 tehty tilapäisiä oleskelulupia koskenut lakimuutos. Sen seurauksena kielteisen turvapaikka- tai oleskelulupapäätöksen saaneet henkilöt, jotka eivät ole yrittäneet poistua maasta vapaaehtoisesti, eivät saa tilapäistä lupaa, vaikka maastapoistaminen ei onnistu viranomaistoimin. Muutos on erityisen haitallinen, koska se velvoittaa vastaanottokeskukset poistamaan keskuksista ne kielteisen päätöksen saaneet ihmiset, jotka eivät suostu palaamaan lähtömaihinsa vapaaehtoisesti ja joiden palauttaminen viranomaistoimin ei onnistu. Nämä henkilöt jäävät siten ilman vastaanottokeskusten majoitusta, terveyspalveluita ja vastaanottorahaa.
Mitä vikaa niissä säilöönottokeskuksissa on?

Lainaus
Lakimuutos estäisi paperittomuuden lisääntymisen Suomessa ja tarjoaisi vuosia epävarmuudessa eläneille ihmisille mahdollisuuden elämän rakentamiseen ja aitoon kotoutumiseen.
Ja lakimuutos rikoslakiin poistaisi eräitä vähemmistöjä rikostilastojen kärkipaikoilta. Kun on kerta todettu, että turvapaikan edellytyksiä ei ole, niin palaaminen kotimaahan tarjoaa myös mahdollisuuden elämän rakentamiseen ja aito kotoutuminenkin on helpompaa.

Lainaus
Neljän vuoden määräajan jälkeen henkilöiden on mahdollista hakea pysyvää oleskelulupaa, mikäli he täyttävät sen edellytykset eli jos heillä on perusteet jäädä Suomeen esimerkiksi työn, perhesuhteiden tai yksilöllisten, inhimillisten syiden perusteella.
"Tilapäinen autovero 63v".

Lainaus
Voimassaolevan matkustusasiakirjan puuttuminen ei myöskään saa olla esteenä kansalaisaloitteessa tarkoitetun oleskeluluvan myöntämiselle. Ulkomaalaiselle, joka on saanut oleskeluluvan kansalaisaloitteessa ehdotetun lain perusteella, tulee myöntää muukalaispassi, jos hänellä ei ole voimassa olevaa matkustusasiakirjaa. Oleskeluluvan myöntämisen ei tule edellyttää, että ulkomaalaisen toimeentulo on turvattu. Luvan tulisi olla maksuton, koska luvan hakijat ovat todennäköisesti vähävaraisia ja lupa on luonteeltaan humanitaarinen.
Ovelaa. Puhutaan neljän vuoden määräaikaisesta oleskeluluvasta ja pysyvästä oleskeluluvasta, ja sitten "Oleskeluluvan myöntämisen ei tule edellyttää, että ulkomaalaisen toimeentulo on turvattu". Mä taidan arvata kumpaako näistä oleskeluluvista tuossa tarkoitetaan.

Kuinka kauan menee, ennen kuin kuullaan ensimmäiset "jos et allekirjoita aloitetta, olet rasisti" syytökset?

"Poliisi valmistautuu turvaamaan mielenosoittajien leiriytymisen Mannerheimintiellä, jotta he eivät jää liikenteen alle." -Helsingin poliisi Twitterissä 17.6.2021 Elokapinan tukittua Mannerheimintien

ikuturso

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 27 041
 • Liked: 66667
 • Kekkosen re-inkarnaatio
Pikku rötöksetkin vanhenee viidessä vuodessa.

Että jos on onnistunut jallittamaan Suomen törppöviranomaisia yli viisi vuotta, niin eiköhän siitä voida palkita kansalaisuudella ja lätkäistään vielä takuueläke päälle, niin ei tartte enää koskaan täyttää kupongin kuponkia.

-i-
Kun joku lausuu sanat, "tässä ei ole mitään laitonta", on asia ilmeisesti moraalitonta. - J.Sakari Hankamäki -
Maailmassa on tällä hetkellä virhe, joka toivottavasti joskus korjaantuu. - Jussi Halla-aho -
Mihin maailma menisi, jos kaikki ne asiat olisivat kiellettyjä, joista joku pahoittaa mielensä? -Elina Bonelius-

Roope

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 40 510
 • Liked: 135682

Lainaus käyttäjältä: Ville Niinistö
Tiukentamalla turvapaikkaharkintaa poistamalla humanitaarisen suojelun perusteen Sipilän hallitus osin loi paperittomien ihmisten ongelmaa Suomessa.

Onko pakko valehdella? Etenkin kun nuo asiat voi tarkistaa Migrin tilastoista ja eduskunnan dokumenteista.

Humanitaarisen suojelun kategorian perusteella ei myönnetty loppuaikoina kuin muutamia kymmeniä oleskelulupia, alle prosentin osuus hakemuksista. Missään muussa maassa ei ollut kyseistä suojelukategoriaa. Kategorian poistaminen koski vasta kesän 2016 jälkeen tulleita, joita lienee nykyisistä laittomista siirtolaisista vain pieni osa.

Sen sijaan Sipilää edeltävä hallitus perui kesän 2015 lakimuutoksella KHO:n vuoden 2013 päätöksen synnyttämän porsaanreiän, jonka mukaan myös vapaaehtoisesta paluusta kieltäytyvä turvapaikanhakija saa tilapäisen oleskeluluvan. Lainsäätäjän tarkoitus oli alunperin tietysti ollut, että oleskelulupa myönnetään vain, jos palautus ei onnistu palautettavasta riippumattomasta syystä.

Vihreiden ja aktivistien meuhkaamisesta huolimatta Marinin hallitus ei ole palauttamassa humanitaarisen suojelun kategoriaa, eikä esimerkiksi Ohisalo sisäministerinä kaikesta ihmisoikeuspuheestaan huolimatta inahtanutkaan palauttamisesta.

Lainaus käyttäjältä: Ville Niinistö
On tuhansia ihmisiä, joita ei voi palauttaa lähtömaahan konfliktin tai vaaran takia. Ei ole järkeä jättää ihmisiä ikuiseen limboon.

Ei ole. Tällaisissa tapauksissa myönnetään tilapäinen oleskelulupa. Sen sijaan on tuhansia ihmisiä, joita lähtömaat eivät suostu ottamaan vastaan pakkopalautettavina, mutta jotka eivät myöskään suostu palaamaan vapaaehtoisesti, vaikka paluu on katsottu turvalliseksi.

Lainaus käyttäjältä: Ville Niinistö
Järjestelmä on luonut ongelman, eivät nämä ihmiset. Jos ihminen hakee turvapaikkaa, jonka jälkeen ilmenee, ettei voi palauttaa lähtömaahan ihmisoikeusvelvoitteiden takia, pitää olla jokin status elää, tehdä työtä ja opiskella. Eikä jättää vain yhteiskunnan ulkopuolelle ikuisesti.

Järjestelmä on luonut ongelman, että Suomen lakia halveksuvat palautettavat voivat mielensä mukaan palata tai olla palaamatta.

Ihmisoikeusvelvoite siis se, että edes turvalliseksi katsottuun maahan ei voi palauttaa pelkkänä postipakettina.

Lainaus käyttäjältä: Ville Niinistö
Muiden puolueiden ratkaisu näyttää olevan, että "kovan esittämisen" nimissä annetaan vaan tilanteen jatkua. Suomessa on tuhansia paperittomia ihmisiä, myös perheitä ja lapsia. Jos ei anneta täyttä mahdollisuutta osallistua yhteiskuntaan, mitä heille tapahtuu? Ennuste on huono.

Mikä on vaihtoehto? Vuoden 2015 irakilaisvyöry saatiin Suomeen, kun Irakissa käsitettiin, että he saavat oleskelulupia Suomesta helpommin kuin mistään muualta (Suomi katsoi Bagdadin turvattomaksi, eikä sillä ollut palautussopimusta mm. Ruotsista poiketen).

Lainaus käyttäjältä: Ville Niinistö
Olen myös sitä mieltä, että ensisijainen optio kielteisen päätöksen saaneen kohdalla on palauttaa ihminen lähtömaahan.

Tätä Suomi on jo tehostanut niin vapaaehtoisena kuin pakkona jopa niin pitkälle, että pakkopalautetaan ihmisiä jotka saamassa oleskelulupaa työn perusteella.

Niinistö ja vihreät vaativat oppositiossa Sipilän hallitukselta kaikkien pakkopalautusten lopettamista, eikä niitä enää kovin paljon ole tehtykään.

Jos paluut ovat vapaaehtoisia ja oleskeluluvan saa halutessaan aina, ei turvapaikkatutkinnalla ole enää merkitystä. Tällaista ei olisi missään muussa länsimaassa.
Mediaseuranta - Maahanmuuttoaiheiset uutiset, tiedotteet ja tutkimukset

Melbac

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 5 073
 • Liked: 2674
Pikku rötöksetkin vanhenee viidessä vuodessa.

Että jos on onnistunut jallittamaan Suomen törppöviranomaisia yli viisi vuotta, niin eiköhän siitä voida palkita kansalaisuudella ja lätkäistään vielä takuueläke päälle, niin ei tartte enää koskaan täyttää kupongin kuponkia.

-i-
Varsinais-Suomen käräjäoikeudessa ratkaistiin viime kuussa epätavallinen tapaus, jossa mies järjesteli naisen väärin paperein Suomeen, mutta hyvien aikeittensa vuoksi häntä ei tuomittu rikoksista. Nainenkin sai lopulta vain sakot puhuttuaan poliisille perättömiä.
https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/erikoinen-tapaus-mies-jarjesteli-naisen-vaarin-paperein-suomeen-lopulta-vain-voodoolla-uhkailtu-nainen-sai-pienet-sakot/8307992#gs.ibobef

"Nainen uhkasi joutua seksityöhön velan vuoksi
Oikeus katsoi, että miehen oli pidettävä varsin todennäköisenä, että nainen oli matkustanut väärennetyin asiakirjoin ja ilman lupia. Teko olisi tästä näkökulmasta rikollinen.

Osapuolet kertoivat, että nigerialaisnainen oli joutunut perheväkivallan uhriksi ja oli vaarassa joutua prostituoiduksi Espanjassa hänelle määrätyn velan vuoksi. Hän myös kertoi tulleensa pelotelluksi voodoolla.

– Johtopäätöksenään käräjäoikeus katsoo, että asiassa on käsillä sellaisia humanitaarisia vaikuttimia sekä ulkomaalaisten turvallisuuteen vaikuttavia oloja, joiden johdosta tekoa on pidettävä kokonaisuutena ottaen hyväksyttävistä syistä tehtynä. Em. perustein syyte hylätään, tuomiossa todetaan.

Naisen totuudenvastaiset puheet eivät kuitenkaan jääneet tuomitsematta. Hänet määrättiin maksamaan teostaan sakkoja."

Tossa on toinen ihme tapaus.Mitä hittoa tässä maassa tapahtuu kun tollaisesta ei saa tuomiota vaan saa pari sataa sakko?.Mitään todisteita tosta "velasta" ei tietenkään ole vaan vain noiden oma sana.En ihmettelisi että sama nainen olisi tullut vastaan jossain toisessa paritusjutussa eli tullut tietoisesti tänne myymään seksiä.:)
« Viimeksi muokattu: 09.12.2021, 07:13:08 kirjoittanut Melbac »

Roope

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 40 510
 • Liked: 135682
(Siirto toisesta ketjusta)

Helsingin Sanomat ottaa kantaa agendansa mukaisesti:

Pääkirjoitus: Paperittomien kertalaillistamisen vastustajien on syytä esittää oma ratkaisunsa 11.2.2022

Lainaus käyttäjältä: HS
SISÄMINISTERIÖ julkisti torstaina selvityksen, jossa pohditaan ratkaisuja pitkään Suomessa ilman oleskeluoikeutta olleiden tilanteeseen. Ministeriössä virkatyönä tehty selvitys herätti jo ennalta paljon huomiota ja laajaa keskustelua, sillä ministeriön tiedettiin etsivän keinoja myös oikeudetta Suomessa olevien oleskelun laillistamiseksi. Keskustelua syntyikin, kun selvitys ehdotti noin 3 000 ihmisen ryhmän oleskelun laillistamista kertaluonteisena toimena.

Kyse on pitkälti ihmisistä, jotka saapuivat Suomeen vuosina 2015–2016 osana turvapaikanhakija-aaltoa ja jäivät maahan kielteisistä turvapaikkapäätöksistä huolimatta. Näiden 3 000 ihmisen joukossa on noin 300 perheidensä kanssa elävää alaikäistä.

Kyse on ihmisistä, jotka kielteisistä turvapaikkapäätöksistä huolimatta kieltäytyvät noudattamasta Suomen lakia käännytyspäätöksen jälkeen, koska katsovat hyötyvänsä lain rikkomisesta.

Lainaus käyttäjältä: HS
Näistä ihmisistä monet ovat niin sanotusti paperittomia eli heidän oleskelunsa ei ole viranomaisten tiedossa ja sallimaa. Käytännössä paperittomat ovat monessa asiassa yhteiskunnan ulkopuolella. Se tekee heidän asemansa haavoittuvaiseksi, mutta on myös yhteiskunnalle ongelma esimerkiksi harmaan talouden ja radikalisoitumisen myötä.

"Niin sanotusti paperittomia" eli laittomia siirtolaisia.

Lainaus käyttäjältä: HS
Tästä paperittomien ryhmästä on tullut pysyvä ongelma. He eivät halua poistua maasta, eikä useimpia saada poistettua. Enemmistö on irakilaisia, mutta Irak suostuu ottamaan pakolla palautettavista vain rikoksesta tuomittuja.

Ongelma on itse synnytetty houkuttelemalla nämä laittomat siirtolaiset Irakista Suomeen ääriliberaalilla turvapaikkapolitiikalla ja sitten tekemällä pakkopalautuksista mahdollisimman vaikeita.

On ilmeistä, että Irakin palautussopimusta ei ole koskaan edes yritetty saada tosissaan aikaan, vaan vastuuministerit Astrid Thorsista Timo Soiniin ovat vain pelanneet aikaa. Nykyisen hallituksen sisäministerit (vihr), jotka oppositiossa vastustivat kaikkia pakkopalautuksia, eivät sitten enää ole edes teeskennelleet neuvottelevansa palautussopimuksesta.

Lainaus käyttäjältä: HS
TILANNE on hankala. Kun luvattomasti maassa olevien poistaminen ei toimi, paperittomien ryhmä syntyy lähes väistämättä. Toisaalta vastustajat ovat huomauttaneet, että laillistaminen palkitsee sääntöjen rikkomisesta. Takaporttia Suomeen ei pidä luoda.

Ja kuitenkin takaportteja on luotu ja luodaan monin tavoin koko ajan. Samoin Suomen vetotekijöitä ja houkuttelevuutta turvapaikanhakumaana suhteessa muihin maihin vain lisätään, ei vähennetä.

Lainaus käyttäjältä: HS
Ongelma on kuitenkin ratkaistava, silmien sulkeminen ei enää riitä. Ministeriö on nyt esittänyt, että tämä ryhmä voisi laillistaa oleskelunsa tiettyjen sääntöjen mukaan. Niiden, joille tämä esitys ei kelpaa, on nyt esitettävä oma vaihtoehtonsa.

Laittomien siirtolaisten aseman laillistamiselle ei ole esitetty muuta perustelua kuin heidän asemansa parantaminen. Se on kestämätöntä, kun Suomen turvapaikkapolitiikan vetotekijöiden poistamiseksi ei kuitenkaan aiota tehdä mitään. Tällöin laittomien laillistaminen on taas yksi mahdollisimman väärä signaali miljoonille onnenonkijoille ympäri maailmaa (vrt. pääministeri Sipilän maailmanlaajuista huomiota saanut ilmoitus talonsa lahjoittamisesta turvapaikanhakijoiden käyttöön).

Niin se vaihtoehto.

Laittomia ei laillisteta. Suomi vaatii Irakilta palautussopimuksen tai lopettaa kehitysavun ja kiristää irakilaisten viisumien myöntämistä. Suomi myös neuvottelee Euroopan ulkopuolisten maiden kanssa sopimuksia kolmansien maiden kansalaisten vastaanottamisesta. Jos kohtuullinen vastaanottosopimus ei kelpaa, ei kehitysapua, ei viisumeita. Suomen turvapaikkapolitiikka kiristetään kansainvälisten sopimusten minimirajalle ottaen mallia muista samojen sopimusten alaisista tiukan politiikan EU-maista. Siinä.
Mediaseuranta - Maahanmuuttoaiheiset uutiset, tiedotteet ja tutkimukset

ikuturso

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 27 041
 • Liked: 66667
 • Kekkosen re-inkarnaatio
Paperittomien oleskelun laillistamiseen liittyy suurtakin suurempi paradoksi:

Lainaus
Näistä ihmisistä monet ovat niin sanotusti paperittomia eli heidän oleskelunsa ei ole viranomaisten tiedossa ja sallimaa.

1) Eli meillä on ihmisiä jotka eivät ole viranomaisten tiedossa.
2) Heidän oleskelunsa halutaan tietyin ehdoin laillistaa.

MItä ovat nämä ehdot? Perhettä tai raskaaksi tehtyjä naisia Suomessa? Oleskeltu Suomessa n vuotta?

Avainkysymys: Schengen-alueella on vapaa liikkuvuus. Kun oleskeluoikeuksia aletaan jakaa paperittomille, miten valtiovalta voi tarkistaa "tiettyjen ehtojen" 2) toteutumisen, koska kyseinen ihmisjoukko "ei ole viranomaisten tiedossa" 1)

Tässä avataan taas pandoran lipasta. Mistä tahansa schengenistä voi tulla rajojen yli lintusten tavoin. Sitten tullaan kertomaan, että on asuttu Haagassa kuusi vuotta ja ainakin kaksi kertaa (joku samannäköinen) on käyty todisteeksi paperittomien klinikalla. Sitten löytyy kotimaisia pullahalaaja-pulleroita, jotka todistavat kaiken kun saavat itselleen palleron.

Tämä paradoksi täytyy tuoda mukaan keskusteluun. @Jussi Halla-aho @Matias Turkkila @Ville Tavio

-i-
Kun joku lausuu sanat, "tässä ei ole mitään laitonta", on asia ilmeisesti moraalitonta. - J.Sakari Hankamäki -
Maailmassa on tällä hetkellä virhe, joka toivottavasti joskus korjaantuu. - Jussi Halla-aho -
Mihin maailma menisi, jos kaikki ne asiat olisivat kiellettyjä, joista joku pahoittaa mielensä? -Elina Bonelius-

Shemeikka

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 6 765
 • Liked: 11323
 • Oulu- Uleåborg
  • Esa Paloniemi- nude but not naked
Jälleen yksi "kertaluonteinen"...Jos laittomat laillistetaan, se on avoin kutsu maailmalle tulla Suomeen. Kun sana leviää, että Suomessa aikansa laittomasti notkumalla saa ennemmin tai myöhemmin oleskeluluvan ja Kela Goldin, tulijoille ei ole ylärajaa.

Pian paperittomia on 30.000 tai 300.000 ja ruvetaan puhumaan uudesta "kertaluonteisesta" laillistamisesta. Tämä sama virhe on käsittääkseni tehty Yhdysvalloissa jo muutaman kerran.
Vain kuolleet kalat kulkevat virran mukana.

https://esapaloniemi.webnode.fi/
Nude but not naked

"Ajattele itse, tai muut päättävät puolestasi." Aku-Kimmo Ripatti

Shemeikka- mamukurssin käynyt suomalainen

JoKaGO

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 16 466
 • Liked: 11779
 • Mullaki o kissa
Parahultaista  ;D

Ensin käydään kaikki oikeusasteet läpi, jotkut kahteenkin kertaan, jotta saataisiin oleskelulupa. Vuosia, tupakkaa, verovaroja ja eri virkailijoiden sekä juristien aikaa palaa. Prosessin lopputulos: Hylsy

Koska hylsyn saanut turvapaikanhakija ei saanut oleskelulupaa, niin annettakoon hänelle oleskelulupa, koska ____________.

 :facepalm: :silakka:

Oli se vaan hienoa aikaa, kun Pahkasiasta sai lukea päättömyyksiä, tosin ei sielläkään näin päättömiä kukaan keksinyt  :facepalm:
[Hallituksen kehysriihessä] Perussuomalaisilla oli pitkä lista esimerkiksi maahanmuuttoon ja kehitysapuun liittyviä leikkausehdotuksia, joista vain osa läpäisi muiden puolueiden seulan.

ikuturso

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 27 041
 • Liked: 66667
 • Kekkosen re-inkarnaatio
Pian paperittomia on 30.000 tai 300.000 ja ruvetaan puhumaan uudesta "kertaluonteisesta" laillistamisesta. Tämä sama virhe on käsittääkseni tehty Yhdysvalloissa jo muutaman kerran.

Juuri tämä. Millä todistaa, että ihminen joka ei ole viranomaisen tiedossa, täyttää "tietyt ehdot", joita ei ole koska ei ole papereita, passeja eikä mitään muutakaan?

Ai niin. Kaikkien taustat löytyvät Päivi Nergin pienestä sinikantisesta vihosta.

-i-
Kun joku lausuu sanat, "tässä ei ole mitään laitonta", on asia ilmeisesti moraalitonta. - J.Sakari Hankamäki -
Maailmassa on tällä hetkellä virhe, joka toivottavasti joskus korjaantuu. - Jussi Halla-aho -
Mihin maailma menisi, jos kaikki ne asiat olisivat kiellettyjä, joista joku pahoittaa mielensä? -Elina Bonelius-

Lalli IsoTalo

 • "Hallituksenkaataja"
 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 51 689
 • Liked: 96538
 • Emeritus mediaöyhöttäjä
Utaretutkija suisti maan konkurssibaanalle. Tätä ei voisi elokuvan käsikirjoittaja tai Pahkasika keksiä!
— Monikulttuuri = Kulttuurien sota
— Maahanmuutto = Intiaanien kohtalo
— Velka maailmanhalaukseen = Jälkeläiset velkaorjksi
— Ei omaisuutta = Systeemiriippuvainen orja
— Vihreä siirtymä = Kallis luontotuho
— Hiilineutraalius = VHM:n kuristus
— Lopputulosten tasa-arvo = tuho lähtökohtien tasa-arvolle
— Missä N, siellä R

Kim Evil-666

 • Kannatusjäsen
 • Jäsen^^^
 • ****
 • Viestejä: 13 659
 • Liked: 66517
 • 'Hvis lyset tar os'
Elämme nykyään valtiossa- jossa laiton ja laillinen ovat sama asia- ainakin mitä tulee ihmisten oikeuteen asettua Suomeen lontimaan.

Näin se Suomi syödään- hitaasti, mutta varmasti. Maamme päättäjistöön on pesiytynyt lauma idiootteja- jotka aivoituksillaan ajavat suomalaisen Suomen kuilun partaalle. Kun aikaa kuluu- on maa pumpattu selvitystilaan- ja Ahmed työntää viimeiset Pirkot ja Jaskat kuilun pohjalle.

Vähän alkaa tuntumaan siltä- että Hölmöläkin on arvonimi- kun sitä peilaa Suomi nimisen valtion päättäjien edesottamuksiin. Joku voisi sanoa- että taas olisi kirveellä töitä- ja sanookin. Tämä loputon nyrjähtäneisyys- ja saatanallinen pyrkimys maailman halaamiseen omien kansalaisten kustannuksella saisi jo vähitellen loppua. Suomalainen politiikka on kyllä saatanallinen synti ja häpeä. Pthyi!
Pohjoinen Perkele! Arktisen alueen Eko-Mörökölli!
Oma polku- kiveen hakattu!

"Tässä on viisaus. Jolla ymmärrys on, se laskekoon pedon luvun; sillä se on ihmisen luku. Ja sen luku on kuusisataa kuusikymmentä kuusi."

RP

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 18 250
 • Liked: 16460
Myönnän, että melko äärimmäinen esimerkki, mutta Hesari tässä tarjosi jokunen päivä sitten sellaisen siitä, mitä "paperiton turvapaikanhakija" (heidän käyttämänsä termi, minä en olisi kehdannut edes mustamaalaustarkoituksessa) voi tarkoittaa:

Lainaus
Nyt Ali on paperiton turvapaikanhakija. Kun kaikki lupahakemukset oli hylätty korkeinta hallinto-oikeutta myöten, viimeiseksi vaihtoehdoksi jäi anoa turvapaikkaa.
https://hommaforum.org/index.php/topic,132162.msg3390858.html#msg3390858

(Täpahtunut tätä ennen: Ali ollut Suomessa vuodesta 1993 alunperin valheellisen perheenyhdistysmäisprosessin seurauksena. Kansalaisuuden on estänyt jatkuva rikoskierre. Parisenkymmentä tuomiota etupäässä pahoinpitelyistä (jotkut törkeitä) ja ryöstöistä. Alkuperäisestä karkoituspäätöksestä runsas viisi vuotta, tosin viimeisestä vankilasta vapautumisesta vasta puolitoista.)

Ali siis on nyt "paperiton turvapaikanhakija".
"Iloitsen Turkin yrityksestä yhdistää modernisaatio ja islam."
http://www.ulkopolitiikka.fi/article/523/martin_scheinin_periaatteen_mies/

Econ101

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 866
 • Liked: 2559
 • Rotukapitalisti
Tukevinta jöötiä aikoihin. Ei tässä oikein pysty mitään järkevää sanomaan. Tekisi mieli vain hakata nyrkillä seinään, ja kirota näitä ksenofiilejä, joille on itseisarvo saada maahan kehitysmaamiehiä mahdollisimman paljon - keinolla millä hyvänsä.

Tässä loppuu sanottavat, mutta jos tätä äänestäjäkunnan enemmistö haluaa, niin kuin se näyttää haluavan, se saakoon matunsa.

Ruotsalaiset ovat saaneet katuteloitukset ja massoittain raiskauksia. Demarit paukuttaa suurimpana puolueena.

 :facepalm:
"It is not what you say, it is what you do that reveals what you want."

simppali

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 5 948
 • Liked: 16103
 • junior koodari
Lainaus
Nyt Ali on paperiton turvapaikanhakija. Kun kaikki lupahakemukset oli hylätty korkeinta hallinto-oikeutta myöten, viimeiseksi vaihtoehdoksi jäi anoa turvapaikkaa.

Samaan voisi vedota joku taparikollinen,,on tullut tuomiot käräjäoikeudessa, sekä hovioikeudessa valitusprosessin myötä, tapakriminaali voisi kuitenkin hakea välitöntä tuomioiden mitätöimistä,, Suomi on nykyään pahasti vinossa  Ali hakee turvapaikkaa, vaikka Alin turvapaikka asia on kai, käsitelty kaikissa mahdollisissa oikeusasteissa ja Alille on näytetty suunta kohti afrikkaa.
Kun painuvi päät muun kansan, maan,
Me jääkärit uskoimme yhä.

ikuturso

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 27 041
 • Liked: 66667
 • Kekkosen re-inkarnaatio
Joku eilinen a-studio tms. tänään aamu-uutisissa:

Saara Hyrkkö: "Tämä kertaluontoinen blaa blaaa korjaa ne kiristykset, mitä tehtiin 2015-16 jotka olivat (yleisen mielipiteen?) mukaan epäoikeudenmukaisia" tai jotain.

En jaksa hakea tarkkaa lainausta, kun en jaksa katsella sen pärstää. (Tämänkin joku voi ottaa loukkaavana ihmisen ulkonäköä kohtaan, mutta esim. hiustyyli ja rillit eivät ole geeneissä vaan henkilön oma valinta)

Vihreät kuitenkin ovat jakamassa 3000 iki-kela-goldia palkkioksi vuosine sitkeästä vinkumisesta pakkasessa.

Tämä määrä suhteutetaan aina 2015-16 määriin, koska moni näistä on silloin tulleita. Kyse on siis alle 10%:sta tuon tulvan lapsista. Kun suhteutetaan määrä normaaliin turvapaikanhakutahtiin, niin hakemuksia jätetään vuositasolla 4000 joista tutkintaan menee n.3000 ja oleskeluluvan on viime vuosina saanut 2000 vuositasolla tai jotain. Migrin raportti ja tilastot eivät ihan mene mielestäni käsi kädessä tässä kohtaa.

Mutta siis tämä "yksittäinen pompsi" on suurempi kuin vuotuinen oleskelulupien saantimäärä Suomessa. Ja mikä pahinta: Tästä saadaan ennakkotapaus, jonka jokin laitos voi tilastoida "onnistumiseksi", jolloin sitä voi toistaa vuosittain. Eli kaikki ne vuosittaiset 1000 tutkimatta jätettyä turvapaikkahakemusta voidaan "onnistua" muutaman vuoden päästä.

Autoverokin oli tilapäinen toim. huom.

-i-
Kun joku lausuu sanat, "tässä ei ole mitään laitonta", on asia ilmeisesti moraalitonta. - J.Sakari Hankamäki -
Maailmassa on tällä hetkellä virhe, joka toivottavasti joskus korjaantuu. - Jussi Halla-aho -
Mihin maailma menisi, jos kaikki ne asiat olisivat kiellettyjä, joista joku pahoittaa mielensä? -Elina Bonelius-

Nikolas

 • Nimellinen
 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 8 741
 • Liked: 16398
 • Tiellä Rhodesiasta Zimbabween
  • Kirjoitelmia
Tarvitsemme edelleen viihtymisleirit pitkäaikaisroikkujille, jotta he saavat leirillä rauhassa miettiä asiat järjestykseen ja sitten häipyä, elleivät ole aivan oikeasti turvapaikan tarpeessa.
Lue enemmän, luule vähemmän: Väestönvaihto

Maahanmuuton talousvaikutukset

viitasopuli

 • Jäsen
 • *
 • Viestejä: 44
 • Liked: 78
Pois  vaan! . Jos kotimaa  ei vastaanota  niin sitten  ruotsiin,Puolustusvoimat saattaa.  Lapsiperheiden  kohdalla  pitäisi  käyttää  harkintaa  mutta  todennäköisesti  niitä  on  vähemmän  kuin Afganistanin  "300" evakuoitua.

Kallan

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 2 995
 • Liked: 5980
 • Panda nimeltä Kallan.
Ei sinänsä liity suoraan asiaan, mutta välillä on tullut fiilis että maahantunkeutujien lisäksi myös vaihto-opiskelijoita kehitysmaista näytettäisiin houkuttelevan mm. vihreiden toimesta tämä motiivina, että saataisiin lisää kehitysmaalaisia Suomeen. En tiedä mistä heille on syötetty moinen pakkomielle, mutta olen kiinnittänyt tähän "toiseen väylään" myös huomiota. Eli kerran kun kehitysmaa-ahmed tänne saapuu, tavalla tai toisella, niin siitä ahmedista on hankala päästä eroon - vähän kuin luteista. En tosin tiedä miten moni heistä sitten heittäytyy oleskeluluvan umpeuduttua (jos näin käy) sitten tosiasiallisesti laittomasti maassaoleskelevaksi maahantunkeutujaksi.

Roope

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 40 510
 • Liked: 135682
Helsingin Sanomat, mielipide: Paperittomuuteen on löydettävä käytännön ratkaisu 17.2.2022

Lainaus käyttäjältä: Erna Bodström
SISÄMINISTERIÖ julkaisi 10. helmikuuta selvityksen ratkaisuista Suomessa pitkään eläneiden oleskeluluvattomien eli paperittomien tilanteeseen. Yksi mahdollisuus on kertaluontoinen ratkaisu, jossa myönnetään oleskelulupa ja samalla mahdollisuus turvallisen elämän vakiinnuttamiseen, työhön, opiskeluun, kotiin, pankkitiliin ja niin edelleen.

Sisäministeriön selvityksessä ei etsitty avoimin mielin ratkaisuja laittomien siirtolaisten ongelmaan vaan ainoastaan erilaisia keinoja saada heille oleskelulupia ja niiden kautta muuttaa laiton oleskelu lailliseksi. Rajaus oli jo tehtävänannossa.

Lainaus käyttäjältä: Erna Bodström
Eräät poliitikot kiirehtivät jo kertomaan, etteivät kannata ratkaisua. Heillä ei kuitenkaan näytä olevan omiakaan ehdotuksia. Heidän ratkaisunsa on siis jättää ihmiset elämään Suomessa mutta suomalaisen yhteiskunnan ulkopuolelle. Pidän tätä vastuuttomana.

Ratkaisu on ryhtyä toimiin vuosikymmenien viivyttelyn jälkeen (maahanmuuttoministeri Astrid Thors lupasi palautussopimuksen Irakin kanssa jo vuonna 2009) laittomien siirtolaisten Suomesta poistamiseksi, mutta älyllisesti epärehellinen Bodström ei noteeraa tätä ratkaisuksi. Tulevaisuuden kannalta ratkaisu on poistaa järjestelmällisesti kaikki Suomeen houkuttelevat vetovoimatekijät, mutta Bodström varmasti vastustaa tätäkin.

Vastuutonta on ollut politiikka, jolla laittomat siirtolaiset on houkuteltu Suomeen ja kielteisten turvapaikkapäätösten jälkeen pidetty Suomessa lupaamalla helpompia oleskelulupia ja pakkopalautusten lopettamista. On selvää, että palautukset eivät etene, kun vastuuministeripuolue vaati muutama vuosi sitten suureen ääneen kaikkien pakkopalautusten lopettamista.

Lainaus käyttäjältä: Erna Bodström
Ministeriön ehdotus on tarkasti rajattu. Kyse ei olisi turvapaikan myöntämisestä. Kertaratkaisu koskisi vain vuosina 2015–2016 saapuneita eikä täten muodostaisi tulevaisuuden ”vetotekijää”. Oleskeluluvan saaminen vaatisi myös rikoksiin syyllistymättömyyttä. Vastaavia pysyvämpiäkin ratkaisuja on jo olemassa muissa Euroopan maissa.

Tietysti perusteettomien oleskelulupien jakaminen on vetotekijä. Jokainen perusteettomasti oleskeluluvan saanut turvapaikkahuijari on Suomen löperöä politiikkaa kotimaahansa mainostava vetotekijä, aivan kuten vuosina 2015-2016 Suomeen tuli 20 000 irakilaista aiempien Suomen Euroopan löperöintä politiikkaa mainostaneiden houkuttelemina.

Lainaus käyttäjältä: Erna Bodström
Ratkaisussa on paljon hyötyjä ja vähän haittoja. Siksi pidän sen vastustusta enemmän periaatteellisena kuin käytännöllisenä. Ilman käytännön ratkaisuja ongelma ei kuitenkaan mene pois, vaan jää elämään, ja todennäköisesti pahenee entisestään esimerkiksi syrjäytymisen pitkittyessä. Tämä ei ole hyväksi suomalaiselle yhteiskunnalle sen enempää kuin paperittomille ihmisillekään.

Missähän ne hyödyt ja haitat on lueteltu? Ei ainakaan sisäministeriön selvityksessä.

Vastustus on osin periaatteellista, aivan kuten se on ollut viime vuosikymmenet, kun löysällä turvapaikkapolitiikalla on luotu Suomelle yhä uusia vetotekijöitä, mutta nuo 3 000 laitonta siirtolaista ovat toisaalta konkreettinen osoitus Suomen liberaalin turvapaikkapolitiikan vahingollisuudesta. Missä ovat nyt ne, jotka ottavat vastuun vetotekijöiden luomisen seurauksista?

Vähimmäisedellytys laillistamisvaatimukselle on samanaikainen päätös poistaa kaikki Suomen turvapaikkapolitiikan vetotekijät ja järjestää rakenteet pakkopalautuksille lähtömaihin ja kolmansiin maihin. Muuten päädytään toistuvasti tähän samaan tilanteeseen, jossa ainoaksi ratkaisuksi tarjotaan laittomien siirtolaisten laillistamista.

Lainaus
Erna Bodström
post doc -tutkija, maahanmuuton asiantuntija
Helsingin yliopisto

Olisi rehellisempää tunnustautua aktivistiksi kuten Twitter-kuvauksessa.

Lainaus
Janne Keskisarja
Uskotko tosiaan että tämä jäisi "kertaratkaisuksi"?

Erna Bodström
Kristallipalloa ei ole kellään. Mutta tämä lyhytaikainen laki on ehdotus, enkä näe, miksi se ei voisi toimia. Kyse on hyvin erikoislaatuisesta tilanteesta. Kertaratkaisuja on myös tehty muuallakin, eivätkä ne ainakaan toistaiseksi ole toistuneet.
https://twitter.com/VastActiv/status/1492144944353615874

Ensinnäkään kyse ei ole irrallisesta "kertaratkaisusta" vaan kaikkien laittomien siirtolaisten laillistaminen on osa pitkää Suomen oleskelulupa- ja turvapaikkapolitiikan liberalisoimisen ketjua. Sen sijaan, että olisi vähennetty vetotekijöitä kansainvälisten sopimusten tasolle ja tehostettu palautuksia, on helpotettu oleskeluluvan saantia ja jumiutettu palautuksia No Borders -jengin vaatimusten mukaisesti.

Puheessa "kertaratkaisusta" ei ole sikälikään järkeä, että Suomeen jää koko ajan laittomia siirtolaisia. Jos laittomien laillistaminen on ainoa hyväksyttävä ratkaisu nyt, se on sitä myös uusille laittomille siirtolaisille. Kun oleskeluluvan perusteeksi määritellään tarpeeksi pitkä oleskelu Suomessa, sitten Suomessa oleskellaan tarpeeksi pitkään vaikka laittomasti.

Tosiasiassahan tätä laittomien laillistamista tehdään jo täyttä päätä erinäisillä tekosyillä mutta yksittäistapauksina. Mutta mikäs sen kätevämpää kuin jaella oleskeluluvat kaikille tarpeeksi röyhkeille turvapaikkahuijareille pelkän saapumisvuoden perusteella.
« Viimeksi muokattu: 17.02.2022, 13:06:40 kirjoittanut Roope »
Mediaseuranta - Maahanmuuttoaiheiset uutiset, tiedotteet ja tutkimukset

Roope

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 40 510
 • Liked: 135682
Lainaus
Paperittomat olisi hyvä saada pois varjoyhteiskunnasta

Suomessa elää noin 3 000 paperitonta, jotka ovat tulleet maahan 2015-16. Tämä joukko pitäisi päästää pois varjoyhteiskunnasta, sillä muutakaan ratkaisua heidän tilanteeseensa ei ole löytynyt, kirjoittaa Leena Brandt.
Verde 16.2.2022

Myöskään toimittaja Leena Brandt ei noteeraa palautuksia ratkaisuksi, eikä kirjoituksessaan mainitse koko asiaa, ei edes vastustaakseen palautuksia.

Lainaus käyttäjältä: Leena Brandt, Verde
Eurooppaan saapui meritse ja maitse noin kolme miljoonaa pakolaista vuosina 2015-16. Osa pakeni sotaa ja sortoa, osa etsi vain työtä ja tulevaisuutta. Suomeen asti tästä joukosta päätyi yli 30 000 ja heistä 3 000 elää edelleen paperittomina.

Kun muun muassa Ylen ajankohtaisohjelmista tuttu toimittaja puhuu virheellisesti pakolaisista eli pakolaisstatuksen saaneista, hän luultavasti tekee sen tahallaan.

Suomeen ei "päädytty" vaan tänne hakeuduttiin tietoisesti koko Euroopan ja muun muassa Saksan, Tanskan ja Ruotsin läpi kulkien. Missään muualla Euroopassa ei ollut tuolloin vastaavaa ilmiötä kuin 20 000 irakilaisen matkaaminen Suomeen ja toisaalta tuhansien irakilaisten pikainen paluu kotiinsa jo muutama kuukausi tulonsa jälkeen.

Lainaus käyttäjältä: Leena Brandt, Verde
Suomen oloissa suuri pakolaisten määrä johti edellisen, Juha Sipilän hallituksen esittämään lukuisia heikennyksiä turvapaikanhakijoiden asemaan. Vuonna 2016 poistettiin laista humanitaarisen suojelun kategoria ja muutettiin useita turvapaikanhakijoiden oikeusturvaan liittyviä lakeja. Saman tien myös suojelua saaneiden perheenyhdistämistä kiristettiin.

Suomi oli maailman ainoa maa, jossa oli humanitaarisen suojelun kategoria. Muutos ei muutenkaan koskettanut puheena olevista 3 000 laittomasta siirtolaisesta kuin aniharvoja.

Lainaus käyttäjältä: Leena Brandt, Verde
Samana vuonna Maahanmuuttoviraston ”tehokkuutta” piti nostaa, niin että turvapaikkapäätöksiä tehtiin lähes kaksi kertaa enemmän samoilla työtunneilla.

Muutokset johtivat muun muassa siihen, että kielteisiä päätöksiä tuli entistä enemmän, niistä valitettiin (usein menestyksekkäästi), prosessit puuroutuivat ja maahan saapuneet jäivät limboon.

Mainitut muutokset eivät juurikaan vaikuttaneet kielteisten päätösten osuuteen tai Migrin virheistä johtuneiksi todettujen valitusten osuuteen. Suurin osa valituksista on todettu perusteettomiksi ja niiden tarkoituksena on ollut pelata aikaa maassaolon pitkittämiseksi.

Lainaus käyttäjältä: Leena Brandt, Verde
Nykyinen hallitus on kumonnut aiempia kiristyksiä, mutta se ei enää jälkikäteen ole vaikuttanut vuosina 2015 ja 2016 saapuneiden tilanteeseen.

On vaikuttanut, jos ovat hakeneet turvapaikkaa uusilla perusteilla.

On muuten huomionarvoista, että nykyhallitus ei monista lakimuutoksistaan huolimatta aio palauttaa humanitaarisen suojelun kategoriaa, josta niin paljon itketään.

Lainaus käyttäjältä: Leena Brandt, Verde
Jäljellä on 3 000 paperitonta, joukossa lapsiperheitä ja siis myös Suomessa syntyneitä lapsia. Joukko on sisäministeriön selvityksen mukaan heterogeeninen, osa on kotoutunut, opiskelee tai käy töissä, osa on ns. haavoittuvassa asemassa. Eniten on tullut Irakista (57%), Afganistanista (20%) ja Somaliasta (13%).

Hallituksessa asiaa päädyttiin pohtimaan ja sisäministeriö on selvittänyt mahdollisuutta ”amnestyyn” tämän rajatun joukon osalta. Heille voitaisiin siis myöntää anomuksesta oleskelulupa, vaikka turvapaikkaa ei ole myönnetty. Tätä varten säädettäisiin erityislaki ja yksi vaihtoehto olisi lain rajaaminen koskemaan vain lapsiperheitä.

Toisin sanoen sisäministeriö palkitsisi kaikki Suomen lakia ja turvapaikkajärjestelmää halveksien käännytyksestä kieltäytyneet.

Lainaus käyttäjältä: Leena Brandt, Verde
Kun tämä pohdinta tuli julki viime syksynä, siitä nousi iso haloo. Nyt kun selvitys on julkistettu, haloo jatkuu. Suomalaisessa oikeuskäytännössä tämäntyyppiset poikkeukset ovat harvinaisia ja aihe on tietysti poliittisesti herkkä. Vihreät kannattavat, SDP ja keskusta nikottelevat. Perussuomalaiset vetävät esiin tutun Suomeen halutaan houkutella miljoonia pakolaisia -kortin.

Mutta mikä on sitten vaihtoehto? Teemasta käytiin paljastava keskustelu eilisessä Ylen A-studiossa. Vihreiden kansanedustaja Saara Hyrkkö totesi, että asiassa pitää päästä eteenpäin. Malli on hänenkin mielestään epätäydellinen, mutta jos tämä ei kelpaa, niin mitä sitten voidaan tehdä.

Kuten Hyrkkö tietää, järkevät ratkaisut vaatisivat pitkäjänteistä työtä ja haittamaahanmuuton vastaisen tahtotilan, jota sisäministeriötä hallitsevilla vihreillä ei ole. Kun sisäministeriö kieltäytyy toimimasta esimerkiksi palautusten helpottamiseksi, ei ole – muka – tehtävissä mitään.

Lainaus käyttäjältä: Leena Brandt, Verde
Maahanmuuttajia koskevat asiat ovat kaikissa EU-maissa poliittisesti herkkiä ja lainsäädännöllisesti monimutkaisia. Esimerkiksi Irlannissa on käynnissä vastaavanlainen laillistamisohjelma, joka koskisi yli kolme vuotta ilman oleskelulupaa olleita lapsiperheitä ja muuten yli neljä vuotta paperittomina olleita.

Käsittääkseni Irlannissa oleskeluluvan saavat ovatkin taustaltaan hyvin erilaista, työllistynyttä porukkaa kuin Suomessa, jossa he ovat pääasiassa kielteisen päätöksen saaneita työttömiä turvapaikanhakijoita Irakista, Afganistanista ja Somaliasta. Vuonna 2015 Irlantiin pyrki vain kymmenesosa siitä turvapaikanhakijamäärästä mitä Suomeen.

Lainaus
Leena Brandt

Olen viestintäalan yrittäjä, toimittaja. Olen vihreä aktiivi ja feministi. Minulla on kolme aikuista lasta. Olen 63-vuotias ja koulutukseltani yhteiskuntatieteiden maisteri.
https://www.leenabrandt.fi/
Mediaseuranta - Maahanmuuttoaiheiset uutiset, tiedotteet ja tutkimukset

ikuturso

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 27 041
 • Liked: 66667
 • Kekkosen re-inkarnaatio
Lainaus käyttäjältä: Erna Bodström
Ministeriön ehdotus on tarkasti rajattu. Kyse ei olisi turvapaikan myöntämisestä. Kertaratkaisu koskisi vain vuosina 2015–2016 saapuneita eikä täten muodostaisi tulevaisuuden ”vetotekijää”. Oleskeluluvan saaminen vaatisi myös rikoksiin syyllistymättömyyttä. Vastaavia pysyvämpiäkin ratkaisuja on jo olemassa muissa Euroopan maissa.


Miten tulee mieleen, että jotkut Kaivohuoneen pahoinpitelijät olisi paperittomia. Jos heitä vastaan nostettaisiin tapposyyte, heille ei voisi antaa oleskelulupaa. Jos oikeusprosessia ja tutkintaa riittävästi venytetään, ehditään heillekin antaa kansalaisuus ja kunniakirja kultaisin prenikoin ennen kuin heistä tulee virallisesti rikollisia.

Näinhän ei tod näk asia ole, mutta tämäkin tulee mieleen, kun noita ehtoja lukee. Ja pikkurikkeet vanhenevat niin nopeasti, että siellä tulovuosina voi olla yhtä sun toista pikkukivaa, mistä on tullut vain sakkoja ja kaikki rekisterimerkinnät on pyyhkiytyneet viidessä vuodessa.


Lainaus käyttäjältä: Leena Brandt, Verde
Jäljellä on 3 000 paperitonta, joukossa lapsiperheitä ja siis myös Suomessa syntyneitä lapsia. Joukko on sisäministeriön selvityksen mukaan heterogeeninen, osa on kotoutunut, opiskelee tai käy töissä, osa on ns. haavoittuvassa asemassa. Eniten on tullut Irakista (57%), Afganistanista (20%) ja Somaliasta (13%).

Hallituksessa asiaa päädyttiin pohtimaan ja sisäministeriö on selvittänyt mahdollisuutta ”amnestyyn” tämän rajatun joukon osalta. Heille voitaisiin siis myöntää anomuksesta oleskelulupa, vaikka turvapaikkaa ei ole myönnetty. Tätä varten säädettäisiin erityislaki ja yksi vaihtoehto olisi lain rajaaminen koskemaan vain lapsiperheitä.

Toisin sanoen sisäministeriö palkitsisi kaikki Suomen lakia ja turvapaikkajärjestelmää halveksien käännytyksestä kieltäytyneet.

Perussuomalaisten tulisi esittää, että tälle joukolle tulisi myöntää joku Mannerheimin ritarikunnan risti kultaisin tammenlehvin ja mukaan kunniakirja, jossa heitä kehuttaisiin talvisodan hengestä ja sitkeästä taistelusta rakenteellista rasismia vastaan.

Tai ainakin lisätä ehto, että tämä oleskelulupa on tilapäinen kaksivuotinen ja jos sinä aikana syyllistyy edes näpistykseen, se on sitten pois koko ole. Vihreillä ei pitäisi olla mitään ongelmia hyväksyä tällaista ehtoa. Tosin siitä alkaisi loputon itku: "tekeväthän suomahan laisethan kinhan rikoksiahan eiköhän tekeväthänkinköhän?"

Ehdollinen ole. Yksi juoksukalja ja se on förbi. Yksi lieväkin pahoinpitely kadulla ja se on förbi. Mitä eikö onnistu?
Ai niin Jussi Halla-aho on tuomittu rikollinen. Ei se voi vaatia muilta nuhteettomuutta.

-i-
« Viimeksi muokattu: 17.02.2022, 15:07:52 kirjoittanut ikuturso »
Kun joku lausuu sanat, "tässä ei ole mitään laitonta", on asia ilmeisesti moraalitonta. - J.Sakari Hankamäki -
Maailmassa on tällä hetkellä virhe, joka toivottavasti joskus korjaantuu. - Jussi Halla-aho -
Mihin maailma menisi, jos kaikki ne asiat olisivat kiellettyjä, joista joku pahoittaa mielensä? -Elina Bonelius-

Roope

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 40 510
 • Liked: 135682
Nykyään journalismia on julkaista Outi "Popp" Aholan vainoharhainen nyyhkyjuttu sisäministeriön ajaman oleskelulupa-armahduksen tueksi ilman mainintaa, että kirjoittaja on täyspäiväinen aktivisti.

Apu: Paperittomat: Miksi Suomeen syntyi varjoyhteiskunta? Maassamme elää 3 000 ihmistä ilman mahdollisuutta tehdä työtä – paitsi pimeästi 17.2.2022

Lainaus käyttäjältä: Outi Popp, Apu
Suomeen saapui vuonna 2015 yli 32 000 turvapaikanhakijaa. Amal, Nabil ja Adnan tulivat marraskuussa 2015.

Juuri silloin sisäministeri Petteri Orpo ilmoitti, että vain kolmannes tulijoista saa jäädä.

Legendassa hallitustason päätöksestä mainitaan toisinaan myös myöhempi sisäministeri Risikko tai Migrin ylijohtaja Vuorio. Tällaista päätöstä ei tietenkään koskaan tehty, vaan kyse oli sisäministeriön arviosta, kuinka suuren osan turvapaikanhakijoista voi olettaa saavan myönteisen päätöksen.

Erityisen raskauttavana todisteena etukäteispäätöksen ja laittoman Migrin ohjailun puolesta pidetään hörhöpiireissä sitä, että myönteisten päätösten osuus oli seuraavana vuonna niin pelottavan lähellä tuota mainittua kolmannesta (27,5%, kun edellisenä vuonna 25,1%).

Lainaus käyttäjältä: Outi Popp, Apu
Orpo toi nopeasti humanitaarisen suojelun poiston eduskuntaan ja hoputti kansandustajia, ”koska nyt kiihtyvällä tahdilla käsitellään suurta määrää turvapaikkahakemuksia”.

Orpo ei sisäministerinä ainakaan hoppuillut, sillä humanitaarisen suojelun kategorian poisto kuten muutkin vaatimattomaksi jääneet lakimuutokset tulivat voimaan vasta yli vuosi kriisin alkua myöhemmin seuraavana kesänä.

Lainaus käyttäjältä: Outi Popp, Apu
Hallitus teki useita muutoksia ulkomaalaislakiin, ja Maahanmuuttoviraston tulkinnat kiristyivät. Kokemattomat ylitarkastajat takoivat kielteisiä päätöksiä. Irakilaisille myönnettyjen turvapaikkojen suhteellinen osuus romahti.

Kokemattomat ylitarkastajat takoivat luultavammin myönteisiä päätöksiä, sillä niihin riitti yhden kokemattomankin ylitarkastajan mielipide, kun kielteiseen päätökseen tarvittiin kaksi kielteistä lausuntoa.

Irakilaisille myönnettyjen turvapaikkojen suhteellinen osuus romahti edellisvuosista, koska Suomen poikkeuksellisia maalinjauksia korjattiin lähemmäs muita maita ja koska suurin osa Suomeen matkanneista 20 000 irakilaisesta oli selkeästi turvapaikkasurffareita. Tuhannet irakilaiset palasivat kotiinsa jo ennen turvapaikkahaastatteluaan. Tästä huolimatta irakilaisten hyväksymisprosentti jäi Suomessa selvästi korkeammaksi kuin esimerkiksi Ruotsissa ja Tanskassa.

Lainaus käyttäjältä: Outi Popp, Apu
Seuraavaksi asemiehet Amalin mukaan polttivat tyttären talon. Katsomme videota, jossa tytär kiertää palaneessa talossaan ja kertoo miehensä kanssa tapahtuneista.

Perhe haki uudestaan turvapaikkaa ja pyysi Migriä tutkimaan videot ja naapureiden todistukset.

Migri ei tutkinut asiaa. Sen mukaan kyse oli vanhasta asiasta, joka on jo käsitelty.

– Miksi meillä olisi jokin uusi asia? Tämä sama uhka on ja pysyy. Irakissa ei unohdeta mitään, Nabil sanoo.

Miksi uusia todisteita ei tutkita?

– Vuoden 2019 lakimuutos, jolla uusintahakemusten tutkittavaksi ottamisen kynnystä nostettiin, vaikeutti entisestään sitä, että aikaisempien prosessien virheitä saisi korjattua, Pakolaisneuvonnan juristit selittävät.

EIT-huijauksessa esitettiin todisteena tekaistuja kuolintodistuksia, mutta video palaneesta talosta ja "naapureiden todistuksista" ei tietenkään ole todiste yhtään mistään, oli laki millainen tahansa.

Lainaus käyttäjältä: Outi Popp, Apu
Turvapaikanhakijoiden tulo tyrehtyi jo paljon ennen koronaa. Entiseen malliin siirtolaisia ei siis ole kävelemässä läpi Euroopan Suomeen, ja Dublin-menettely palauttaa hakijat ensimmäiseen tulomaahan.

Suomeen matkataan Euroopan läpi jopa korona-aikana, eikä Dublin-menettely monestakaan syystä palauta hakijoita ensimmäiseen tulomaahan. Hulluinta tietysti se, että nykyään hallitus jopa lennättää lisää turvapaikanhakijoita Etelä-Euroopasta Suomeen, vaikka mikään kansainvälinen sopimus ei velvoita siihen.

Lainaus käyttäjältä: Outi Popp, Apu
Adlercreutz, Biaudet ja Jussi Saramo (vas.) muistuttavat, että vuosina 2015–2016 tehdyt turvapaikkaprosessin heikennykset ovat osasyy ongelmaan. Myös Päivi Räsänen (kd) katsoo, että suojelutarpeen selvittämisessä on ollut puutteita.

– Esimerkiksi monet kristityiksi kääntyneet entiset muslimit on määrätty palautettavaksi oloihin, joissa he ovat hengenvaarassa, koska vakaumuksen aitouden todistaminen on ollut haastavaa, Räsänen sanoo.

Etenkin jos suojeluntarpeen selvittäminen ei valittajien mielestä onnistu, eikä järjestelmää silti aiota korjata, on syytä tarkastella koko turvapaikkajärjestelmän mielekkyyttä.

Monin tavoin järkevämpi vaihtoehtohan olisi tarjota kaikille hakijoille suojaa Euroopan ulkopuolelta, mikä onnistuisi myös ilman kallista ja inhimillisyydessään väistämättä epävarmaa suojeluntarpeen tutkimista.

Lainaus käyttäjältä: Outi Popp, Apu
Paperittomuuden vähentäminen ja työllistyneiden lupapolitiikan joustavoittaminen on kirjattu hallitusohjelmaan, sanovat SDP:n kansanedustajat Hussein al-Taee, Erkki Tuomioja ja Johan Kvarnström.

– Nämä kirjaukset eivät ole vielä toteutuneet, ja häpeäksemme 300 lasta, ja heidän vanhempansa elävät jatkuvassa pelossa huomisesta, al-Taee toteaa.

Ala-arvoista ratsastaa lapsilla ja huomisen pelolla, kun kyse on oikeasti paremman elintason tavoittelusta. Tämänkin takia pitäisi tarjota suojaa vain Euroopan ulkopuolelta, niin nähtäisiin, kuka oikeasti tarvitsee suojaa vainolta ja kuka haluaa suomalaisia sosiaalietuuksia.

Lainaus käyttäjältä: Outi Popp, Apu
Kansanedustaja Eeva-Johanna Eloranta (sd) pohtisi ratkaisuja jo työvoimapulankin kannalta.

Etenkin pitkään Suomessa asuneet ja ilman oleskelulupaa jääneet turvapaikanhakijat, jotka ovat opetelleet suomen kielen ja hankkineet koulutusta tai työpaikan, voisivat hyvin jäädä maahan tekemään töitä. Monilla heistä on myös perhe ja lapsia, jotka ovat jo hyvin Suomeen integroituneita, Eloranta miettii.

Samalla Eloranta tulee hyväksyneeksi turvapaikkajärjestelmän kyynisen väärinkäytön. Suomen lain ja viranomaisten uhmaaminen on huono alku siirtolaisuudelle.

Lisätty toimiva linkki juttuun.
« Viimeksi muokattu: 18.02.2022, 19:08:02 kirjoittanut Roope »
Mediaseuranta - Maahanmuuttoaiheiset uutiset, tiedotteet ja tutkimukset

Roope

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 40 510
 • Liked: 135682
Kansan Uutiset: SDP oli luomassa paperittomien ongelmaa 21.2.2022

Niin oli, sillä SDP oli ollut mukana tukemassa lakeja ja käytäntöjä, jotka loivat Suomeen poikkeuksellisia vetotekijöitä (mm. maahanmuuttoministeri Thorsin läpi saama humanitaarisen suojelun kategoria).

Lainaus käyttäjältä: Kai Hirvasnoro, KU
Hallitus joutuu kevään aikana ottamaan kantaa siihen, miten järjestetään Suomessa olevien noin 3 000 paperittoman siirtolaisen asia. Sen verran Suomessa laittomasti oleskelevia on sisäministeriön viime viikolla julkaiseman selvityksen mukaan. Palautus ei ole ratkaisu, koska yhteistyö lähtömaan viranomaisten kanssa ei toimi.

Palautus ei ole ratkaisu, koska nykyinen hallitus on tehnyt edellisiäkin selvemmin selväksi, ettei se halua palautuksia vaan laittoman oleskelun laillistamista. Sisäministeripuolue vihreät vaati oppositiossa ollessaan kaikkien pakkopalautusten lopettamista, eikä linjausta ja sen perusteluja ole sittemmin peruttu, vaikka niistä ei enää huudellakaan.

Lainaus käyttäjältä: Kai Hirvasnoro, KU
Käytännössä puhutaan Irakista lähteneistä, sillä Maahanmuuttovirasto keskeytti viime kesänä kielteisten päätösten tekemisen Afganistanin kansalaisille.

Sisäministeriön työryhmä esitti, että tämän joukon asia ratkaistaisiin kertalailla, jolla he saisivat oleskeluluvan.

Ei käy, ilmoittivat SDP:n Eveliina Heinäluoma ja keskustan Mikko Kärnä. Kumpikin on ryhmänsä vastaava hallintovaliokunnassa. Mitään ratkaisuesitystä heillä ei ollut.

Ratkaisu ei voi olla silmien sulkeminen. Paperittomat ovat joka tapauksessa täällä alttiina syrjäytymiselle ja hyväksikäytölle.

Jos oleskelulupien jakaminen on ainoa mahdollinen ratkaisu, koska laittomat siirtolaiset ovat alttiina syrjäytymiselle ja hyväksikäytölle, ei ole rehellistä puhua kertalaista.

Laittomia siirtolaisia tulee koko ajan lisää, koska heitä Suomen houkuttelevia vetotekijöitä ei ole poistettu vaan niitä on päinvastoin lisätty, joten vihreällä logiikalla päädytään ennen pitkää taas samaan ainoaan mahdolliseen ratkaisuun, laittoman oleskelun laillistamiseen.

Lainaus käyttäjältä: Kai Hirvasnoro, KU
Ongelman synnytti Juha Sipilän hallitus. Se poisti humanitäärisen suojelun Suomen laista vuonna 2016, koska sen perusteella myönnettyjen oleskelulupien määrä oli noussut vuoden 2014 neljästä 119:ään vuonna 2015.

Toinen perustelu oli tuttu, vetovoimatekijän poistaminen.

Lakia säädettiin lähes päivälleen kuusi vuotta sitten. Silloin tiedettiin, että kyseessä ei ole ongelman ratkaisu, vaan sen siirtäminen toiseen paikkaan. Se paikka on täällä nyt.

Laittomien siirtolaisten ongelmaa ei synnyttänyt humanitaarisen suojelun kategorian poistaminen, mutta humanitaarisen suojelun kategorian luominen saattoi hyvinkin olla yksi vetotekijä, joka aiheutti ongelman houkuttelemalla Suomeen 20 000 irakilaista.

Ainoastaan Suomessa käytössä olleen kategorian poistaminen tuskin on vaikuttanut nykyisten 3 000 lähinnä irakilaisen laittoman siirtolaisen päätöksiin mainittavasti, kun kyseisiä statuksia jaettiin vuonna 2015 vain 39:lle irakilaiselle, mikä vastasi noin prosenttia irakilaisten silloisista turvapaikkapäätöksistä.

Lainaus käyttäjältä: Kai Hirvasnoro, KU
Lain lähetekeskustelu 11.2.2016 on mielenkiintoista luettavaa. Perussuomalaiset riemuitsivat, kokoomus esiintyi tolkun äänenä.

Vasemmistoliitossa, vihreissä ja RKP:ssä osattiin miettiä lain laajempia vaikutuksia, kuten juuri paperittomien ja sitä kautta varjoyhteiskunnan syntymisen mahdollisuutta.

– Erityisen ongelmallisena näen kuitenkin sen, että paperittomien määrä tämänkin lakimuutoksen myötä saattaa kasvaa. Paperittomuuden vähentäminen on tärkeää niin ihmisoikeuksien, kansanterveyden, työmarkkinoiden pelisääntöjen noudattamisen kuin yhteiskunnan kokonaisedun kannalta, oppositiojohtaja Li Andersson sanoi.

Eli vasemmistoliiton, vihreiden ja RKP:n kuningasidea on oleskelulupien holtiton jakaminen ratkaisuna vetotekijöihin, jotka houkuttelevat Suomeen turvapaikanhakijoita, joilla ei ole Suomen muita maita (Ruotsi, Tanska, Norja jne.) löysempien turvapaikkakriteerien mukaan perusteita oleskelulupaan. Kertoo paljon, että edes vihreä sisäministeri ei ole silti inahtanutkaan humanitaarisen suojelun kategorian palauttamisesta.

Oikeasti kertaluonteista laillistamisratkaisua voisi jotenkin puolustella, mikäli siihen olisi kytketty vetotekijöiden poistaminen niin, että Suomi ei enää houkuttelisi laittomia siirtolaisia muista maista poikkeavilla käytännöillään, mutta kun tätä ei ehdoteta edes puheen tasolla, todellisena tavoitteena on haittamaahanmuuton kasvattaminen kaikin keinoin ja perustein.
Mediaseuranta - Maahanmuuttoaiheiset uutiset, tiedotteet ja tutkimukset

HDRisto

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 7 275
 • Liked: 9428
"miten järjestetään Suomessa olevien noin 3 000 paperittoman siirtolaisen asia"
Mitä ihmeen "siirtolaisia"??. Rikollisiahan nuo ovat koska loisivat täällä ilman mitään (oleskelu)lupaa.
Ja "kertaluonteinen".. sehän tarkoittaa toistuvaa ja vakituiseksi käytännöksi jäävää (vrt tilapäinen autovero).

Lalli IsoTalo

 • "Hallituksenkaataja"
 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 51 689
 • Liked: 96538
 • Emeritus mediaöyhöttäjä
Lainaus
Paperittomat olisi hyvä saada pois varjoyhteiskunnasta

Korjasin vähän:

Paperittomat olisi hyvä saada pois yhteiskunnasta.
— Monikulttuuri = Kulttuurien sota
— Maahanmuutto = Intiaanien kohtalo
— Velka maailmanhalaukseen = Jälkeläiset velkaorjksi
— Ei omaisuutta = Systeemiriippuvainen orja
— Vihreä siirtymä = Kallis luontotuho
— Hiilineutraalius = VHM:n kuristus
— Lopputulosten tasa-arvo = tuho lähtökohtien tasa-arvolle
— Missä N, siellä R

Radio

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 2 800
 • Liked: 5435
 • Radiomiina
Onko tutkittu näiden laittomasti maassaolevien koostumusta. Mitä väkeä ja millä keinoin ovat pysyneet hengissä. Kuka on heitä majoittanut ja työllistänyt rikollisin keinoin? Majapaikan vuokraaminen ja työn teettäminen "verottomasti" on rikos, ja pahimmillaan ihmiskauppaa.
3 000 irtolaiselle oleskelulupien myöntäminen ehdoitta ja kysymättä mitään tähänastisista seikkailuista on hulluutta.
Oleskelun laillistamisen ei tulisi olla helppoa. Mallia voisi ottaa Ranskan Muukalaislegioonasta. Suuren osan laisuojattomista voi olettaa olevan kelpoisia asevelvollisuuteen.
Daavidin linko on valittu Suomen puolustusvoimille korkeatorjuntajärjestelmäksi. Hankinta sisältää Stunner-ohjuksia, ohjuslavetteja, datalinkkejä ja Elta Systemsin sensoreita. ITSUKO-hankeen tarjouspyynnöissä ehtona oli 15 kilometrin korkeusulottuvuus.

HDRisto

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 7 275
 • Liked: 9428
^"Mallia voisi ottaa Ranskan Muukalaislegioonasta. Suuren osan laisuojattomista voi olettaa olevan kelpoisia asevelvollisuuteen".

Varmaan muutamat pärjäisivät suomalaisessa ympäristössä, mutta Legioonalaisia ei heistä taatusti saisi yhdestäkään. Siellä ei loisita, sovelleta omia eikä varsinkaan mutista rasismista.

qwerty

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 12 721
 • Liked: 16106
Ketjun aiheeseen pieniä lisätietoja?
Lainaus
KK 43/2022 vp

Kuinka aiotaan varmistaa, että vakaviin rikoksiin tai toistuvasti rikoksiin syyllistyneiden turvapaikanhakijoiden karkottamispäätöksiä ei peruta?

Helsingissä 14.2.2022
Minna Reijonen ps
Lainaus
Vastauksena kysymykseen esitän seuraavaa:

Suomesta kansainvälistä suojelua hakeneella henkilöllä ei yleensä ole oleskelulupaa Suomessa. Tällöin hänen maasta poistamisensa muoto on käännyttäminen. Karkottamismenettelyä käytetään silloin, kun on kyse ulkomaalaisesta, joka oleskelee maassa oleskeluluvalla tai jonka oleskelu on rekisteröity. Karkottamismenettelyä käytetään myös silloin kun ulkomaalainen oleskelee edelleen maassa sen jälkeen, kun hänen oleskelulupansa, rekisteröity oleskelunsa tai oleskelukorttinsa ei ole enää voimassa.

Sisäministeriössä on valmisteltu selvitys mahdollisista ratkaisuista maassa pitkään ilman oleskeluoikeutta oleskelleiden tilanteeseen (Sisäministeriön julkaisuja 2022:16). Selvitys julkaistiin 10.2.2022. Selvityksen taustalla on pääministeri Marinin hallitusohjelman mukaisesti päivitetty laittoman maahantulon ja maassa oleskelun vastainen toimintaohjelma vuosille 2021– 2024 (Sisäministeriön julkaisuja 2021:9). Ohjelmassa esitetään yhtenä toimenpiteenä, että kansallisen tutkimusaineiston ja eurooppalaisen vertailun perusteella selvitetään mahdollisia kansallisia ratkaisuja pitkään maassa ilman oleskeluoikeutta oleskelleiden henkilöiden tilanteeseen. Mahdolliset päätökset asiassa tehdään erikseen.

Lähtökohtana on, että henkilö, jolla ei ole oleskeluoikeutta Suomessa, poistuu maasta, ensisijaisesti vapaaehtoisesti. Osa maastapoistamispäätöksen saaneista henkilöistä kuitenkin kieltäytyy poistumasta Suomesta vapaaehtoisesti. Kokemukset viime vuosilta osoittavat, että mitä pitempään oleskelu Suomessa syystä tai toisesta kestää, sitä korkeammaksi kynnys palaamiseen kasvaa. Poliisi pyrkii poistamaan maasta kaikki sellaiset henkilöt, joilla on täytäntöönpanokelpoinen maastapoistamispäätös. Ensimmäisenä pyritään poistamaan sellaiset henkilöt, jotka ovat vaarallisia Suomen yleiselle järjestykselle ja turvallisuudelle eli esimerkiksi rikostaustaa omaavat henkilöt. Keskeisenä haasteena on kuitenkin se, että tietyt kolmannet maat eivät tee sujuvaa yhteistyötä Suomen viranomaisten kanssa palautuksissa. Palautuksen toteuttaminen ilman yhteistyötä vastaanottavan maan kanssa ei ole mahdollista.

Vaikka paluu on ensisijainen vaihtoehto laittomaan oleskeluun vaikuttamiseksi, se ei nykytilanteessa yksin riitä. Suomessa oleskelee arviolta vajaat 3 000 henkilöä, jotka ovat hakeneet turvapaikkaa vuosina 2015–2016 tai aiemmin ja jotka joko ovat edelleen turvapaikkajärjestelmässä tai joille on tehty lähiaikoina viimeisin lainvoimainen kielteinen päätös. Heistä noin 10 % on lapsia, jotka ovat maassa vanhempiensa kanssa. Kohderyhmä on heterogeeninen: ilman oleskeluoikeutta olevat voivat olla työikäisiä tai lapsiperheitä. He voivat olla toimintakykyisiä, heillä voi olla mielenterveysongelmia, he ovat voineet joutua hyväksikäytön kohteeksi tai he ovat voineet syyllistyä rikoksiin.

Sisäministeriön selvityksessä tarkastellaan ulkomaalaislainsäädännön näkökulmasta mahdollisia kansallisia ratkaisuja turvapaikanhakijoina Suomeen vuosina 2015–2016 tai aiemmin tulleiden ja maassa pitkään ilman oleskeluoikeutta oleskelleiden tilanteeseen. Yhtäältä tarkastellaan sitä, voisiko tilanteeseen vaikuttaa ulkomaalaislaissa olevia säännöksiä muokkaamalla. Toisaalta tarkastellaan mahdollisuutta oleskelun laillistamiseen määräaikaisella erillislailla. Selvityksen tueksi on selvitetty eräiden Euroopan maiden laillistamisratkaisuja.

Selvityksessä todetaan, että ulkomaalaislain voimassa olevia säännöksiä on vaikeaa muuttaa siten, että ne ratkaisisivat heterogeenisen kohderyhmän tilanteen ja samalla vastaisivat tulevaisuuden haasteisiin. Siksi on pohdittu erillislailla tehtävää kertaluontoista ratkaisua jollekin erikseen määriteltävälle ryhmälle. Tällaisen erillislain kohderyhmä voisi olla esimerkiksi viimeistään 31.12.2016 Suomesta turvapaikkaa hakeneet henkilöt, jotka oleskelevat Suomessa ilman oleskelulupaa lain tullessa voimaan. Yksi mahdollisuus voisi olla laillistamisen rajaaminen lapsiperheisiin. Menettely olisi määräaikainen eli oleskelulupaa voisi hakea esimerkiksi 6 kuukauden ajan. Oleskeluluvan keskeisiä myöntämisedellytyksiä voisivat olla toisaalta se, että henkilö on oleskellut Suomessa lähes yhtäjaksoisesti turvapaikkahakemuksen tehtyään sekä se, että hän ei ole syyllistynyt rikoksiin. Jos oleskeluluvan myöntämisen edellytykset eivät täyty, on tilanne edelleen se, että henkilön tulee poistua maasta hänelle tehdyn käännyttämispäätöksen nojalla. Päätös voidaan tarvittaessa laittaa täytäntöön viranomaistoimin.

Helsingissä 8.3.2022
Sisäministeri Krista Mikkonen
"Healthy free speech is when someone says something you don't like" - Elon Musk 04/2022

ohkurin_narsi

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 648
 • Liked: 942
 • Vanhoillinen sivistysliberaali
Siis häh - sotarikoksetkin liudentuu jos odottaa turvapaikkaa? Vai mitä tässä haetaan? Kaikki kriminaalit pitää päästää EU kansalaisiksi niin että historia poistetaan?


Punavihreä lapsellisuus saa taas uuden huipun tässä.

Tagit: