HOMMAN KESKUSTELU > Salonki

Länsimainen arvoparadoksi/Länsimaiden tuho (yhdistetty)

(1/35) > >>

Taustavaikuttaja:
Olen tullut siihen tulokseen, että kulttuureille syntyy edistyksen myötä jonkin sortin elinkaari, jonka lopussa odottaa vääjäämätön tuho.

Oletukseni perustuu ajatukseen siitä, että länsimainen kulttuuri on edistyneempi ja kehittyneempi kuin esimerkiksi islamilainen kulttuuri. En siis elättele kulttuurirelativistisia ajatuksia siitä, että jokainen kulttuuri on yhtä hieno ja mahtava, sillä mielestäni kulttuurin kehityksen mittareiksi voidaan asettaa sellaisia asioita, jotka lännessa toteutuvat paremmin kuin islamilaisessa maailmassa, kuten sanan- ja uskonnonvapaus, individualismi, naisten oikeudet, etc.

Suvaitsevaisuus itsessään ja vieraan arvostaminen ovat sellaisia arvoja, jotka seuraavat siitä, kun kulttuuri saavuttaa tietyn varallisuus- ja hyvinvointitason. Hyvinvoivalla kulttuurilla on varaa ottaa piirinsä pieniä määriä sitä uhmaavia voimia ikäänkuin näyttelykappaleiksi. Kulttuurissa, joka tuntuu vakaalta ja turvalliselta voidaan helposti suvaita ja kehua muitakin kulttuureita, ja viljellä kulttuurirelativismin kaltaista käsittämätöntä moraalista selkärangattomuutta ilman pelkoa siitä, että se uhkaisi omaa kulttuuria. Tässä piilee kuitenkin salakavala vaara.

Länsimaalainen kulttuuri on sokea itselleen, omalle olemassaololleen ja sen perusteille. Se ei tunnista omaa kulttuuriaan, eikä huomaa, että ne premissit, joissa muita kulttuureita juhlitaan ja kehutaan mahdollistuvat siitä, että länsimaalainen kulttuurin on toimivampi, avoimempi, vapaampi ja humaanimpi kuin islamilainen kulttuuri.

Kulttuurin itsesokeus johtaa tilanteeseen, jossa näitä ominaisuuksia ei mielletä enää kulttuurin ominaisuuksiksi, vaan jonkinlaiseksi universaaliksi maksiimiksi, joka on kaikkialla sama ja tasavertainen. Länsimaalainen on taipuvainen ajattelemaan, että koska hän suvaitsee, häntäkin suvaitaan, sillä kaikki ihmiset ovat pohjimmiltaan täysin samankaltaisia. Ongelmat johtuvat vain väärinkäsityksistä, asenteista ja peloista, länsimaalaisista sellaisista. Kulttuuria ei ymmärretä ympäröiväksi maailmaksi täällä, vaan oletetaan, että länsimaalaisen kulttuurin kasvattama yksilö on tyypillinen ihminen, ja muiden kulttuurien ihmiset ovat sisimmiltään poikkeavista tavoistaan ja ulkonäöstään huolimatta samanlaisia. Tämä ehkä selittää sen, minkä takia länsimaalainen suvaitsevainen on niin hanakka lätkimään rasistikorttia pöytään - tummaihoinen muslimi on pohjimmiltaan täysin samanlainen ihminen kuin hän, ja ainoa ero on pinnanväri ja erikoinen kieli.

Tätä sokeutta kuvaa hyvin käsitys siitä, minä Islamia uskonjärjestelmänä pidetään. Minusta tuntuu, että Islam hahmotetaan pohjimmiltaan samankaltaiseksi uskonnoksi kuin luterilaisuus, ja että sitä toteutettaisiin samalla pieteetillä ja intohimolla kuin luterilaisuutta Suomessa, eli ei juuri ollenkaan. Kristinusko Suomessa on ennemminkin, ainakin omassa ikäluokassani, "kiva tapa". Minä en tunne omasta ikäluokastani kuin yhden tai kaksi ihmistä, jotka käyvät kirkossa.

Islam mielletään universalistisesti samalle viivalle samankaltaiseksi uskonnoksi, jota harjoittavat pohjimmiltaan samanlaiset ihmiset joilla on samoja tavoitteita, arvoja ja päämääriä elämässä kuin meillä. Ainoastaan Jumalan nimi on eri. Tästä saattaa kummuta käsitys siitä, että "valtaosa muslimeista on maltillisia". Valtaosa muslimeista on varmasti maltillisia, mutta he ovat maltillisia Islamin kontekstissa. Sama maltillisuus siirrettynä luterilaiseen kontekstiin muuttuisi fundamentalismiksi.

Hyväksymällä nämä premissit on helpompi ymmärtää, minkä takia suvaitsevainen suvaitsee ja arvostaa, ja minkä takia tämä on niin hanakka pistämään muut kulttuurit samalle viivalle kuin länsimaalaisen kulttuurin.

Tämä on kuitenkin ajatusvirhe, jonka havainnot vahvistavat. Muslimikulttuurin ikävät piirteet eivät johdu yksittäisistä ikävistä muslimeista, vaan ne kuuluvat muslimikulttuuriin. Samalla tavoin länsimaiden ikävät piirteet kuuluvat länsimaiseen kulttuurin. Länsimaisen kulttuurin ikäviä piirteitä on yksinkertaisesti vähemmän, eivätkä ne ole yhteiskunnalle samalla tavalla pysähtyneisyyttä ja takapajuisuutta aiheuttavia.

Sen lisäksi että kyseessä on ilmiselvä ajatusvirhe, kulttuurisokeus aiheuttaa sen, ettei länsimaalaista kulttuuria osata suojella. Länsimaisesta kulttuurista puuttuu itsesuojelumekanismi. Käsittäessään länsimaalaisen kulttuurin ja länsimaalaisen ihmisen globaliiksi maksiimiksi ja yleiseksi mittatikuksi on helppo alkaa ihannoiden juhlimaan muiden kulttuurien rantautumista länsimaihin. Näistä muista kulttuureista otetaan mielenkiintoiset ja erikoiset tavat, ruuat ja muusikit ja oletetaan, että tämä on tässä. Kulttuuri on tämänkaltaisille ihmisille pelkkää ruokaa, taidetta ja tanssiesityksiä, joten sitä on helppo tukea ja sen toteuttamista kannustaa. Monikulttuurin vastustamista on äärimmäisen helppo kutsua pelkäksi rasismiksi, sillä individualistisen kulttuurin tuotoksena kasvanut ihminen ei ymmärrä ryhmädynamiikkaa. Hän kokee, että toisaalta tullut, toista kulttuuria edustava ihminen edustaa toista kulttuuria ainoastaan ulkoisten seikkojensa kautta, jonka takia tämän kulttuurin kritisoiminen on suvaitsevaisen mielessä pelkkää ulkoisten seikkojen kritisointia.

Länsimaiseen kulttuuriin kehityksen myötä kasvanut sisäänrakennettu individualismi aiheuttaa myös pitkällä tähtäimellä sen, että länsimaalainen kulttuuri väistyy, syrjäytyy ja tuhoutuu. Länsimaalaisen kulttuurin kauneimmat piirteet, eli individualismin korostaminen ja yksilönvapauden loukkaamattomuus aiheuttavat sen, ettei suojeltavaa, yhteistä kulttuuria osata tai pystytä suojemaan, vaan sen olennaisimpiin arvoihin kuulu sitä uhkaavien elementtien syleileminen äärimmäisen individualismin esimerkkeinä.

Tätä on suvaitsevaisuus, ja siksi se on haitallista. Se on haitallista suvaitsevaisuudelle itselleen, sillä suvaitsevaisuus arvona suvaitsee niitäkin, joiden mielestä suvaitsevaisuus on turhaa haihattelua. Muslimia suvaitseva homoseksuaali ymmärtänee tämän siinä vaiheessa, kun muslimi sovittelee hänen kaulaansa hirttosilmukkaa Iranin kulttuurin tyyliin.

Kulttuuri koostuu ihmisistä, näiden arvoista, teoista ja yhdessä jaetuista käsityksistä. Monikulttuuri koostuu olosuhteista, joissa nämä arvot ja käsitykset ovat eri ihmisillä merkittävästi erilaisia. Eri arvomaailmoissa elävien ihmisten sekamelska on arkipäivää länsimaissa, sillä täällä on totuttu siihen, että jokaisen yksilön arvomaailma on hänen omansa, eikä ole muiden asia ulkopuolelta tätä arvostella. Demokraattinen puoluepolitiikka ylläpitää valtiota, jossa puolueiden keskinäinen tasapaino ja täten vallankäyttö peilaa suuren yleisön arvomaailmaa. Tilanne johtaa siihen, että kulttuuri, lainsäädäntö ja laillinen hallitus ei määrittele kansalle kansan arvoja, vaan kansa määrittelee vallanpitäjien arvot. Kehityksen myötä nämä arvot ovat muovautuneet kehitykselle suotuisiksi, ja yleinen moraalikäsitys nauttii laajaa hyväksyntää.

Yhteisten arvojen kollektiivi arvottaa ja määrittelee hyvin pitkälle sen, missä puitteissa yksilöt voivat ja saavat arvomaailmaansa tuoda julki.

Islamilainen kulttuuri yhteisöllisenä torjuu huomattavasti vahvemmin individualismin ja toimii kollektiivina. Se saa voimaa joukoista ja käskynsä ulkopuolelta. Islamilainen kulttuuri voidaan mieltää huomattavasti vahvemmaksi, sillä siinä on sisäänrakennettuna resistanssi muutokselle, joka suojelee kulttuurientiteettiä siihen vaikuttavilta aineksilta. Se ei toki tee islamilaisesta kulttuurista sen parempaa, ainakaan kyseisessä kulttuurissa eläville ihmisille. Millä tahansa hyvinvoinnin asteikolla mitattuna teokratia on alamaisilleen huonompi kuin demokratia.

Individualismin ja yksilön tavoitteiden sijalle asetetaan uskonnollinen, jumalallinen tavoite. Tämä tavoite ei jousta, se määrittelee kuka muslimi on ja mitä muslimin tulee tehdä. Sekoittuessaan länsimaiseen kulttuuripiiriin, jonka arvomaailmaan muslimin hyväksyminen, ymmärtäminen ja kulttuuripiiriin ottaminen kuuluu jää länsimaalainen kulttuuri heikompana vahvemman jalkoihin silloin, kun tämän yhteisökulttuurin edustajien kriittinen massa ylittyy. Tapahtuu kulttuurinvaihdos, jota vastaan länsimaalaisella kulttuurilla ei ole aseita.

Ajattele asiaa näin: Silloin, kun demokraattisessa valtiossa asuu 50% muslimeja, kenet kansa äänestää hallitukseen?

Länsi on kulttuuripiiriltään erittäin altis dhimmiydelle ja kovalta ytimeltään senkaltaisten arvojen päälle rakennettu, ettei näitä arvoja toteuttamalla voida länsimaalaista kulttuuripiiriä suojella. Edistys on täällä kulkenut siihen pisteeseen, että humaaniuden nimissä kaikesta ollaan valmiita luopumaan, sillä ne kulttuurielementit mitä omaan kulttuuripiiriin islamilaisista kulttuureista päästetään ovat perusrakenteiltaan vastakkaisia.

Islam ei kunnioita suvaitsevaisuutta, kehitystä tai muutosta. Suvaitsevaisuus on yksisuuntainen prosessi, jossa länsi suvaitsee islamia, joka ei suvaitse sitä takaisin vaan pyrkii murtamaan sen istuttamalla sen sisälle oman uskomusmaailmansa. Tämä tuntuu olevan hyvässä vauhdissa, sillä ne tahot ja voimat jotka länsimaalaista elämäntyyliä arvostavat jäävät pääsääntöisesti poliittisessa keskustelussa jalkoihin. Konservatiivit nähdään taantumuksellisina, kehityksen rattaista pudonneina ruikuttajina jotka vierovat vieraita ulkonäköjä, makuja ja hajuja. Tämä on seurausta taas siitä, että individualismia korostava kulttuuri rakastaa toiseutta - tämän kulttuurin maksimaalinen saavutus on suvaita mahdollisimman erilaista yksilöä.

Lännen avoimuus, suvaitsevaisuus ja individualistisuus ovat sen kauneimpia arvoja, ja ne avaavat sen portit niille voimille, jotka sen lopulta tulevat vahvemman oikeudella tuhoamaan.

Toivon taas, kuten aina, käsittäneeni asian aivan väärin.

Sama kirjoitus on julkaistu blogissani.

Tehtaankadun homma:
Kirjoituksessa on ansiokkaita aineksia, mutta länsimainen kulttuuri ei kyllä tule "tuhoutumaan" ainakaan äänestämällä. Jos toiseus ei eurooppalaistu, vaan Rosengårdin häiriköiden meiningistä tulee yhä valtavirtaisempaa meininkiä kaikkialla, siinä määrin, että yhteiskunta ei enää kykene toimimaan, niin uskotko todella, että länsimaalaiset vain alistuvat? Kenellä on talouden resurssit, armeija komennossaan, isommat pyssyt kuin gangstoilla?

Euroopassa on myös pinnan alla kytevää, hirvittävää patoutunutta väkivaltaisuutta. Ihminen voi yhdessä yössä muuttua eläimeksi, jos tilanne niin määrää ja johdattaa.

Tulijat kyllä häviävät hypoteettisen välienselvittelyn, jos Eurooppa koskaan niin alas vajoaa.

Mutta en usko, että niin tulee käymään, eikä niin tarvitse käydä. Harva muslimikaan sellaista toivoo, joten yleistävä puhuminen Islamista on aika turhaa.

Taustavaikuttaja:

--- Lainaus käyttäjältä: Tehtaankadun homma - 11.02.2009, 20:59:19 ---Kirjoituksessa on ansiokkaita aineksia, mutta länsimainen kulttuuri ei kyllä tule "tuhoutumaan" ainakaan äänestämällä. Jos toiseus ei eurooppalaistu, vaan Rosengårdin häiriköiden meiningistä tulee yhä valtavirtaisempaa meininkiä kaikkialla, siinä määrin, että yhteiskunta ei enää kykene toimimaan, niin uskotko todella, että länsimaalaiset vain alistuvat? Kenellä on talouden resurssit, armeija komennossaan, isommat pyssyt kuin gangstoilla?

--- Lainaus päättyy ---

Minä näen tämänkaltaisten tapahtumien olevan myös olennaisilta piirteiltään nykyisenkaltaisen länsimaalaisen kulttuurin tuhoutumista. En yhtään epäile, etteikö lännellä olisi kykyä vaikkapa etniseen puhdistukseen, mutta se ei ole enää se sama länsi, jonka minä länneksi miellän. En tarkoita kulttuurin tuholla sitä, että täältä jokainen valkopintainen jeesususkovainen katoaa tai ammutaan vaan kulttuurin merkittävää muutosta, joka tuo kulttuuriin elementtejä jotka eivät siihen nyt kuulu.


--- Lainaus ---Euroopassa on myös pinnan alla kytevää, hirvittävää patoutunutta väkivaltaisuutta. Ihminen voi yhdessä yössä muuttua eläimeksi, jos tilanne niin määrää ja johdattaa.

Tulijat kyllä häviävät hypoteettisen välienselvittelyn, jos Eurooppa koskaan niin alas vajoaa.

Mutta en usko, että niin tulee käymään, eikä niin tarvitse käydä. Harva muslimikaan sellaista toivoo, joten yleistävä puhuminen Islamista on aika turhaa.

--- Lainaus päättyy ---

Jaa. Minä olen käsittänyt, että islamilaisen maailman tavoitteena on saavuttaa maailmanlaajuinen kalifaatti. Tuo ajatus lähti siltä pohjalta, että asia on näin. Jos olen väärässä, hyvä. Nykymerkit eivät vaan anna mitään syytä olettaa, että muslimien suuri massa ei pyrkisi muuttamaan isäntäyhteiskuntiaan muslimiyhteiskunniksi - briteissä on päästy sharialakitasolle, ja hollannissa puuhataan omia "muslim only"-asuinkortteleita.

p.s. yleistävä puhuminen islamista ei ole turhaa, silloin kun puhutaan islamista. Jokaisen muslimin tuomitseminen islamin yleistämisen kautta taas on haitallista, mutta siihen en pyrkinytkään.

Liero:

--- Lainaus käyttäjältä: Taustavaikuttaja - 11.02.2009, 20:40:05 ---Lännen avoimuus, suvaitsevaisuus ja individualistisuus ovat sen kauneimpia arvoja, ja ne avaavat sen portit niille voimille, jotka sen lopulta tulevat vahvemman oikeudella tuhoamaan.
--- Lainaus päättyy ---

Minä en näe ongelmana niinkään länsimaisuutta, vaan länsimaisten arvojen vääränlaisen painottamisen. Tietysti paradoksaalista on se, että se juuri Yhdysvalloissa on tällä hetkellä vahvimmillaan. Obama-maniassa painotetaan uskonnon- ja sananvapautta, mutta ei pidetä samassa arvossa sitä osaa perustuslaista, joka pitkälti tekee länsimaisuudesta niin vahvan kuin se on. Tarkoitan oikeutta omistaa (missä saa vetää rajat kiinni muilta) ja oikeutta puolustaa omaisuuttaan aseellisesti. Länsimaita ollaan riisumassa aseista(demokraattinen päätöksenteko, neuvottelupolitiikka) ja omaisuudesta(optioiden paheksunta, julkinen terveydenhuolto ja sosiaaliapu) siksi, että saadaan islamille tila ja resurssit toteuttaa itseään. 

Ernst:

--- Lainaus käyttäjältä: Liero - 11.02.2009, 21:44:09 ---
--- Lainaus käyttäjältä: Taustavaikuttaja - 11.02.2009, 20:40:05 ---Lännen avoimuus, suvaitsevaisuus ja individualistisuus ovat sen kauneimpia arvoja, ja ne avaavat sen portit niille voimille, jotka sen lopulta tulevat vahvemman oikeudella tuhoamaan.
--- Lainaus päättyy ---

Minä en näe ongelmana niinkään länsimaisuutta, vaan länsimaisten arvojen vääränlaisen painottamisen. Tietysti paradoksaalista on se, että se juuri Yhdysvalloissa on tällä hetkellä vahvimmillaan. Obama-maniassa painotetaan uskonnon- ja sananvapautta, mutta ei pidetä samassa arvossa sitä osaa perustuslaista, joka pitkälti tekee länsimaisuudesta niin vahvan kuin se on. Tarkoitan oikeutta omistaa (missä saa vetää rajat kiinni muilta) ja oikeutta puolustaa omaisuuttaan aseellisesti. Länsimaita ollaan riisumassa aseista(demokraattinen päätöksenteko, neuvottelupolitiikka) ja omaisuudesta(optioiden paheksunta, julkinen terveydenhuolto ja sosiaaliapu) siksi, että saadaan islamille tila ja resurssit toteuttaa itseään. 

--- Lainaus päättyy ---

Oswald Spengler arvioi länsimaisen kulttuurin tuhoutuvan 200 - 300 vuoden kuluttua. Spengler kirjoitteli 1920-luvulla näin, eli jos kalifaatti on tullakseen, siihen on kulttuurimme lopullista "Untergang'ia" odotellessa vielä reilusti aikaa.

Olen samaa mieltä Lieron kanssa: oikeudesta sulkea ovi kotiinsa ja varastoonsa ja ampua tunkeilijat ei pidä tinkiä, tai muuten joudutamme itse kulttuurimme alasajoa ja arabialainen maaginen kulttuuri kävelee sisään. Ensimmäiset kokeilijat ovat jo täällä.

Navigaatio

[0] Viestien etusivu

[#] Seuraava sivu

Siirry pois tekstitilasta