HOMMAN KESKUSTELU > Tupa

Eduskunnan työskentelyä

(1/12) > >>

SK:
Alustavat ohjeet:

EI KOMMENTOINTIA tähän ketjuun. Pidetään tämä ihan faktaketjuna.

Keskustelun voi avata ketjun aiheiden pohjalta Tupaan (maahanmuutto/monikulttuuriaiheet) tai Kylänraitille. Mamuaiheesta saattaa olla myös Uutisalueella jo valmiiksi ketju auki.Eduskunta aloitti eilen syysistuntokauden.

Koska Homma on Suomen suurin poliittinen keskustelufoorumi, niin ehdotin toukokuussa, että tänne perustettaisiin eduskuntaa ja sen toimintaa käsittelevä osio. Kokeillaan nyt miten homma lähtee pelittämään. Ylläpito saa määritellä mihin osioon tämä ketju laitetaan ja määritellä sille säännöt, tai poistaa tämä tarpeettomana.

Aloitan itse eduskunnan eilisestä päivästä...Eduskunta:
Eduskunnan sivut
Ajankohtaista ja (RSS) &Tiedotteet
Kansalaisinfon tapahtumat
Eduskunnan kirjasto

Kansanedustajat:
Aakkosjärjestyksessä
Vaalipiireittäin
Eduskuntaryhmät
Suorat linkit kansanedustajien eduskuntasivuille (Kuvan alla linkki omille sivuille)

Toimielinten puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat

Täysistunnot:
Täysistunnon pöytäkirjat
Täysistunnon päätökset

Linkki täysistunnon verkkolähetykseen
Ylen arkistomateriaali edellisistä lähetyksistä (kyselytunnit)

Seuraava päiväjärjestys
Viikon täysistunnot
Istuntosuunnitelma

Valiokunnat:
Valiokuntien kokoukset tänään (ja linkit eri valiokunnille erikseen)
Valiokuntien viikon kokoukset

Valtioneuvosto:
Valtioneuvoston sivut
Valtioneuvoston kanslia

Ministerit

Ministeriöt:
Ulkoasiainministeriö
Oikeusministeriö
Sisäasiainministeriö
Puolustusministeriö
Valtiovarainministeriö
Opetus- ja kulttuuriministeriö
Maa- ja metsätalousministeriö
Liikenne- ja viestintäministeriö
Työ- ja elinkeinoministeriö
Sosiaali- ja terveysministeriö
YmpäristöministeriöSK:
Tiistai 7.9.2010

Syyskauden avaus

Eduskunta aloitti jälleen istuntokautensa kesätauon jälkeen. Täysistunnon pöytäkirja PTK 78/2010 vp löytyy tästä. Puhetta johtanut Seppo Kääriäinen (kesk) piti pienen muistopuheen kesällä menehtyneen kansanedustaja Tommy Tabermanin (sdp) muistolle. Eduskunta kunnioitti Tabermanin muistoa pitämällä hiljaisen hetken.

Tabermanin tilalle eduskuntaan nousi Risto Kuisma (sdp), jonka kotisivut löytyvät tästä ja henkilötiedot Wikipedian mukaan tästä. Toinen varasijalta eduskunntaan noussut oli Mauri Salo (kesk) (ja Wikipedia) . Hän tuli eduskuntaan entisen sosiaali- ja terveysministeri Liisa Hyssälän siirryttyä Kelan johtajaksi (ja uudeksi ministeriksi valittiin jo aiemmin Juha Rehula).

Eduskunta myös hyväksyi Matti Vanhasen pyynnön vapautuksesta kansanedustajan tehtävästä. Näin ollen Vanhanen siirtyy pois eduskunnasta 20.9 ja tilalle nousee Seppo Särkiniemi (ja Wikipedia).

Tabermanin poismenon vuoksi demarit joutuvat tekemään muutoksia valiokuntapaikkoihin. Täydennysvaalit ovat 8.9 pidettävässä täysistunnossa.

Kesätauon aikana hallituksen esityksiä oli annettu eduskunnan käsiteltäväksi 17 kappaletta. Niistä HE 104/2010 koskettaa ulkomaalaislain muutoksia:


--- Lainaus ---Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi ulkomaalaislakia, ulkomaalaisrekisteristä annettua lakia ja löytötavaralakia. Mainittuihin lakeihin tehtäisiin ne muutokset, joita biometristen tunnisteiden käyttöönotto oleskeluluvissa edellyttää.
Euroopan unionin lainsäädännössä edellytetään, että jäsenvaltiot ryhtyvät myöntämään oleskelulupia korttimuodossa. Oleskelulupakortin teknisessä osassa on oltava biometrisinä tunnisteina kasvokuva ja kaksi sormenjälkikuvaa.
Myös unionin kansalaisten perheenjäsenille myönnettävät oleskelukortit ehdotetaan muutettaviksi unionin lainsäädännön mukaisiksi sirullisiksi korteiksi.
Ulkomaalaislakiin lisättäisiin säännökset sormenjälkien ottamisesta ja tallentamisesta oleskelulupakortin sirulle sekä sormenjälkien käyttötarkoituksesta ja käyttöoikeuksista. Kortin tekniseen osaan tallennettuja tietoja saisivat ehdotuksen mukaan lukea vain niitä tietoja tarvitsevat viranomaiset. Viranomaisilla olisi oikeus lukea tietoja unionin lainsäädännön mukaisesti ainoastaan tilanteissa, joissa tämä on tarpeen oleskeluluvan aitouden toteamiseksi ja oleskeluluvan haltijan henkilöllisyyden todentamiseksi.
Ulkomaalaislaissa säädettäisiin myös biometristen tunnisteiden tietoturvasta. Biometristen tunnisteiden liittämisellä oleskelulupaan pyritään estämään oleskelulupien väärinkäytöksiä luomalla entistä luotettavampi yhteys oleskeluluvan ja sen haltijan välille. Lisäksi ulkomaalaislaissa säädettäisiin oleskelulupakortin voimassaolon päättymisestä ja uuden kortin hankkimisesta.
Ulkomaalaisrekisteristä annettuun lakiin lisättäisiin säännökset sormenjälkien tallettamisesta tietokantaan sekä tietojen käyttötarkoituksesta ja käyttöoikeuksista. Oleskeluluvan hakijan sormenjäljet talletettaisiin ulkomaalaisrekisteriin. Tietokantaan talletettuja sormenjälkitietoja voisi ehdotuksen mukaan käyttää oleskeluluvan aitouden toteamiseksi ja oleskeluluvan haltijan henkilöllisyyden todentamiseksi.
Löytötavaralakiin lisättäisiin säännökset löytötavaratoimistoon toimitetun oleskelulupakortin toimittamisesta poliisille ja kortin hävittämisestä.
Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan viimeistään toukokuussa 2011.
--- Lainaus päättyy ---

Asiasta piti käydä lähetekeskustelu täysistunnossa, mutta se poistettiin päiväjärjestyksestä.

Myös HE 117/2010 oli saapunut eduskuntaan, joka käsittelee sota-aluksen lähettämistä Somalian rannikolle. Esityksen pääasiallinen sisältö:


--- Lainaus ---Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki Euroopan unionin sotilaallisen kriisinhallintaoperaation EUNAVFOR Atalantan yhteydessä merirosvoudesta tai aseellisesta ryöstöstä epäiltyä koskevan rikosasian käsittelystä.
Euroopan unioni käynnisti vuonna 2008 sotilaallisen kriisinhallintaoperaatio Atalantan, jonka päätehtävänä on suojata Maailman elintarvikeohjelman kuljetuksia Somaliaan ja muuta laivaliikennettä sekä torjua merirosvoutta Somalian rannikkovesillä. Operaation mandaatin mukaisesti operaation komentajan päätöksellä kriisinhallintajoukot voivat ottaa kiinni, ottaa säilöön ja siirtää merirosvoudesta tai aseellisesta ryöstöstä epäiltyjä. Kiinniotetut voidaan siirtää esitutkintaa ja syytetoimenpiteitä varten epäillyt kiinniottaneen operaatioon osallistuvan aluksen lippuvaltioon tai johonkin toiseen Atalanta-operaatioon osallistuvaan valtioon taikka sellaiseen kolmanteen maahan, jonka kanssa Euroopan Unioni on tehnyt sopimuksen merirosvoudesta tai aseellisesta ryöstöstä epäiltyjen siirtämisestä. Euroopan Unionilla on tällä hetkellä sopimus siirtämisen ehdoista Seychellien ja Kenian kanssa.
Suomi on tehnyt päätöksen osallistumisesta Atalanta-operaatioon enintään kymmenellä henkilöllä. Jos Suomi aikoo osallistua operaatioon omalla sota-aluksella, tämä edellyttää vielä erillistä päätöstä sotilaallisesta kriisinhallinnasta annetussa laissa säädetyn menettelyn mukaisesti. Päätöksestä riippuen myös suomalainen alus voisi olla ottamassa kiinni merirosvoudesta tai aseellisesta ryöstöstä epäiltyjä. Nyt ehdotettavalla lailla on tarkoitus säätää Suomen lain mukaisen esitutkinnan aloittamisen edellytyksistä sekä siihen liittyvästä päätöksentekomenettelystä silloin, kun harkitaan, haluaako Suomi käyttää rikosoikeudellista toimivaltaansa. Lisäksi ehdotettavalla lailla on tarkoitus säätää edellytyksistä suomalaisella aluksella kiinniotetun henkilön siirtämiselle Atalanta-operaatiosta Euroopan Unionin ulkopuoliseen valtioon.
Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan valtioneuvoston asetuksella säädettävänä ajankohtana mahdollisimman pian sen jälkeen, kun päätös suomalaisen sota-aluksen lähettämisestä alueelle on tehty.
--- Lainaus päättyy ---

Tästäkin piti käydä lähetekeskustelu, mutta yllättäen sekin poistettiin päiväjärjestyksestä.

Kirjallisiin kysymyksiin annettiin 43 kappaletta vastauksia, ja ne löytyvät tästä. Kimmo Kiljusen (sdp) ja monen muun allekirjoittamaan kirjalliseen kysymykseen KK 484/2010 vp kannattaa tutustua. Asia koskee ns. "mummojupakkaa", jossa Kiljunen kysyy:


--- Lainaus ---Aikooko hallitus pikaisella aikataululla uudistaa ulkomaalaislain 50 §:n 2 momentin sisältöä niin, että tehtyjen yksittäisten, epäinhimillisten maastakäännyttämispäätösten täytäntöönpano saadaan estettyä?
--- Lainaus päättyy ---

Ja ministeri Thorsin vastauksessa mainitaan mm. seuraavaa:


--- Lainaus ---Sisäasiainministeriö on kevään 2010 aikana rinnakkain lainmuutoksen kanssa selvittänyt muita, nopeampia vaihtoehtoja vakiintuneen soveltamiskäytännön muuttamiseksi. Koska tällaista vaihtoehtoa ei ollut mahdollista löytää, sisäasiainministeriö asetti 26. toukokuuta 2010 lainsäädäntöhankkeen. Hankkeen tarkoituksena on muuttaa ulkomaalaislakia siten, että se sallisi suuremman harkintavallan oleskeluluvan myöntämisessä täysi-ikäisen Suomen kansalaisen vanhemmalle. Lainmuutos on tarkoitus valmistella tavanomaiseen lainvalmisteluaikatauluun verrattuna erittäin nopeasti. Hallituksen esitys pyritään antamaan eduskunnalle jo syysistuntokaudella 2010.
--- Lainaus päättyy ---

Seuraava täysistunto on parhaillaan käynnissä, päiväjärjestykseen voi tutustua täällä. Katsotaan käydäänkö niitä lähetekeskusteluja tänään. Istuntoahan voi seurata livenä täällä.

Mika.H:
hemmetin hieno idea.

minä joskus, ennen mamukeskustelua, suunnittelin sellaista ohjelmaa, jossa olisi aina käsitelty mitä tuolla talossa taas tehtiin. no yllätys yllätys jäi suunnittelun asteelle.

riittävän yksinkertaisesti kun tuon saisi tehtyä niin voisiko olla ihan omalle nettisaitille kysyntää?

melko työläs toteuttaa, mutta olishan se kiva tietää mitä oma ehdokas saa aikaiseksi. niin ja tiedän, että saman tiedon saa eduskunnan omilta sivuilta, mutta se on melkoista kapulakieltä... vaatii siis selväkielisen version...

mutta ideana hyvä, jopa erinomainen.

Poro:
Kiitos linkistä eduskunnan "täysistuntoon". Aika tyhjältä sali näyttää, vaikka loma vasta äsken loppui.

Sulo Aittoniemi aikoinaan taisi olla ainoa, joka uskollisesti istui työpaikallaan jos ei ollut ihan oikeasti sairas ja siksi poissa.

kuhlmey:
Eduskunnan tiedotteet RSS-feedinä,

http://web.eduskunta.fi/Resource.phx/eduskunta/rss/rssfeed.rss?previewId=1

Navigaatio

[0] Viestien etusivu

[#] Seuraava sivu

Siirry pois tekstitilasta