Äänestys

Saako sinut ympärileikata sinulta lupaa kysymättä?

Kyllä
Ei

Kirjoittaja Aihe: Suurempi, laajempi ja leikkaamaton ympärileikkausketju!  (Luettu 203888 kertaa)

Skeptikko

 • Administrator
 • Jäsen^^^
 • *****
 • Viestejä: 15 360
 • Liked: 27100
Vs: Ympärileikkausketju!
« Vastaus #660 : 03.10.2020, 16:38:18 »
Lakialoitteen puolesta puhui siis joukko perussuomalaisia. Sen lisäksi vihreiden Olli-Poika Parviainen sanoi keskustelussa vihreiden kannasta, että: "olemme puoluekokouksessa vuonna 2012 linjanneet, että ei-lääketieteellisistä syistä tehtävistä poikien ympärileikkauksista pitää päästä eroon ensisijaisesti neuvonnan keinoin. Jos ympärileikkaukset eivät lopu valistuksella, niiden kieltämistä on puoluekokouksemme mukaan harkittava lailla. Sen sijaan aloite siitä, että ympärileikkauksen kieltoa pitäisi ajaa välittömästi, kaatui äänestyksessä tuolloin 2012."

Ja nyt kun on käsittelyssä kansalaisaloite tyttöjen sukupuolielinten silpomisesta, niin vain perussuomalaisten edustajat lakivaliokunnassa vaativat myös poikien ympärileikkaustenkin kieltämistä:

Valiokunnan mietintö LaVM 6/2020 vp
KAA 1/2019 vp
https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/Mietinto/Sivut/LaVM_6+2020.aspx

Lainaus
Perussuomalaisten valiokuntaryhmä yhtyy valiokunnan näkemykseen, jonka mukaan tyttöjen ja naisten sukuelinten silpomisen rangaistavuutta on tarpeen selkeyttää. Valiokunnan perussuomalaisten jäsenten suhtautuminen poikien ei-lääketieteelliseen ympärileikkaukseen on sen sijaan valiokunnan enemmistön kantaa selvästi kielteisempi.

Huomattava on, että siinä missä tyttöjen sukuelinten silpomisessa on kysymys lähinnä törkeäksi pahoinpitelyksi luokiteltavasta menettelystä, on poikien ei-lääketieteellisen ympärileikkauksen katsottu korkeimman oikeuden käytännössä merkitsevän ainoastaan vähäistä puuttumista lapsen ruumiilliseen koskemattomuuteen. Korkein oikeus on myös pitänyt toimenpiteen taustalla olevia uskonnollisia, kulttuurisia ja sosiaalisia syitä sellaisina perusteina, jotka oikeuttavat menettelyn huolimatta siitä, että se täyttää pahoinpitelyn tunnusmerkistön. Korkeimman oikeuden käytännössä lääketieteelliseltä kannalta asianmukaisesti suoritettua pojan ympärileikkausta ei siten ole pidetty sellaisena lapsen etua ja oikeutta loukkaavana tekona, josta lapsen huoltajaa tai toimenpidettä suorittanutta henkilöä olisi rangaistava (KKO 2008:93, KKO 2016:24). Perussuomalaiset pitää vallitsevaa oikeustilaa huolestuttavana lapsen oikeuksien ja yhdenvertaisuuden kannalta.

Sukuelinten silpomista koskevassa erillissääntelyssä on pohjimmiltaan kysymys perusoikeuden eli henkilökohtaisen koskemattomuuden turvaamisesta. Perustuslain (731/1999) 7 §:n mukaan jokaisella on oikeus elämään sekä henkilökohtaiseen vapauteen, koskemattomuuteen ja turvallisuuteen, eikä kenenkään henkilökohtaiseen koskemattomuuteen saa puuttua ilman laissa säädettyä perustetta. Henkilökohtaisen koskemattomuuden suojalla perusoikeutena on läheinen yhteys myös perustuslain 10 §:ssä turvattuun yksityiselämän suojaan. Sen piiriin kuuluu muun muassa oikeus määrätä itsestään ja ruumiistaan (HE 309/1993 vp, s. 53). Erityisesti poikien ei-lääketieteellisiin ympärileikkauksiin liittyviä sääntelytarpeita arvioitaessa on olennaista merkitystä annettava myös perustuslain 6 §:lle, jonka mukaan ihmiset ovat yhdenvertaisia lain edessä. Ketään ei saa ilman hyväksyttävää perustetta asettaa eri asemaan esimerkiksi sukupuolen tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella, ja lapsia on kohdeltava tasa-arvoisesti yksilöinä. Henkilökohtaisen koskemattomuuden ja yksityiselämän suojan tulisikin perusoikeuksina koskea yhtäläisesti sekä tyttöjä että poikia.

Perustuslain yhdenvertaisuusvaatimus koskee itsestään selvästi myös rikosoikeudellista lainsäädäntöä. Sukuelinten silpomista koskevasta erillissääntelystä keskusteltaessa onkin kiinnitettävä huomiota myös siihen, että Suomen rikoslaki noudattaa sukupuolen suhteen neutraliteettiperiaatetta. Vaikka sukupuolineutraalia kirjoitustapaa pidetään lainsäädännössä selkeänä pääsääntönä, ei sitä kuitenkaan pidetä täysin ehdottomana vaatimuksena edellyttäen, että on olemassa erityisiä, hyväksyttäviä syitä suojata nimenomaan jompaakumpaa sukupuolta pelkästään tähän sukupuoleen säännönmukaisesti kohdistuvilta oikeudenloukkauksilta. Perussuomalaisten valiokuntaryhmä katsoo, että nyt käsillä olevassa asiassa mitään erityisen painavia syitä kohdistaa erityisiä lainsäädännöllisiä toimenpiteitä vain tyttöjen ruumiillisen koskemattomuuden suojaamiseksi ei kuitenkaan ole. Koska yhdenvertaisuuteen liittyvät näkökohdat näin ollen estävät sellaiset lainsäädäntötoimenpiteet, joilla torjutaan vain tyttöjen ja naisten sukuelinten silpomista, on myös poikien ei-lääketieteelliset ympärileikkaukset tuotava kansalaisaloitteen pohjalta laadittavan sääntelyn piiriin.

Yhdistyneiden Kansakuntien lapsen oikeuksia koskevan yleissopimuksen (SopS 60/1991) 19 artiklan mukaan lasta on suojeltava kaikenlaiselta ruumiilliselta ja henkiseltä väkivallalta, vahingoittamiselta ja pahoinpitelyltä, laiminlyönniltä tai välinpitämättömältä tai huonolta kohtelulta silloin, kun hän on vanhempansa, muun laillisen huoltajansa tai kenen tahansa muun hoidossa. Sopimuksen 24 artikla puolestaan vaatii sopimusvaltioita ryhtymään kaikkiin tehokkaisiin ja tarkoituksenmukaisiin toimiin poistaakseen lasten terveydelle vahingollisia perinteisiä tapoja. Muun muassa Euroopan neuvosto onkin todennut sekä tyttöjen sukuelinten silpomistekojen että uskonnollisista syistä tehtävien poikien ympärileikkausten loukkaavan lasten oikeutta fyysiseen koskemattomuuteen (Council of Europe, Parlamentary Assembly Resolution 1952 (2013). Resolution on children's right to physical integrity). YK:n ihmisoikeusneuvosto on puolestaan kehottanut kaikkia maita lakkauttamaan toimenpiteet, jotka vaarantavat lapsen koskemattomuutta ja ihmisarvoista kohtelua ja jotka ovat vaarallisia tyttöjen ja poikien terveydelle.

Tältä osin on olennaista huomata, että poikien sukuelimiä silvotaan samanlaisista kulttuurisista ja uskonnollisista syistä kuin tyttöjen sukuelimiä (pois lukien pojille lääketieteellisistä syistä tehtävät toimenpiteet). Kuten tyttöjen sukuelinten silpominen myös poikiin kohdistuvat silpomisteot tehdään lapsen mielipiteestä välittämättä ja tahdosta riippumatta. Kysymys on lapsen kehoon vaikuttavasta fysiologisesta toimenpiteestä, jonka vaikutukset ovat peruuttamattomia. Sekä tyttöihin että poikiin kohdistuvien silpomistoimenpiteiden seurauksena menetetään pysyvästi kudoksia sukuelinten alueelta. Toimenpide aiheuttaa kummassakin tapauksessa elinikäisiä fyysisiä haittoja ja mahdollisesti merkittäviä psyykkisiä seuraamuksia. Huomattava on myös, ettei asiantuntijakuulemisten perusteella voitu saada varmuutta siitä, että kaikki Suomessa pojille tehtävät toimenpiteet suoritettaisiin asianmukaista ja kunnollista kivunlievitystä käyttäen. Vastasyntyneisyyskaudella koettu kipu altistaa tavallista vaikeammalle kipukokemukselle ja lisää myöhempien kipuongelmien riskiä.

Lääketieteellisesti tarpeeton sukuelinten silpominen on aina haitallista ja vastoin lapsen perustavanlaatuisia oikeuksia riippumatta siitä, kohdistuuko toimenpide tyttöön vai poikaan. Perussuomalaisten mielestä kaikkien lasten kehojen ja oikeuksien tulisikin olla yhtä tärkeitä sukupuolesta riippumatta.

Perussuomalaisten valiokuntaryhmä katsoo tässä yhteydessä lisäksi aiheelliseksi painottaa pitävänsä mahdottomana poikien sukuelinten silpomisen perustelemista tai oikeuttamista lapsen vanhempien uskonnonvapauteen vetoamalla. Hallituksen esityksessä perustuslakien perusoikeussäännösten muuttamisesta on erikseen todettu, ettei uskonnonvapaus merkitse sitä, että siihen vedoten voitaisiin harjoittaa toimia, jotka loukkaavat muita perusoikeuksia, eikä uskonnonvapautta koskeva säännös siten voi oikeuttaa missään olosuhteissa esimerkiksi ihmisyksilöiden silpomista, huolimatta tällaisen toimenpiteen mahdollisesta yhteydestä johonkin uskonnolliseen suuntaukseen. Samassa yhteydessä todetaan myös, ettei lapsen perusoikeuksia, kuten oikeutta henkilökohtaiseen koskemattomuuteen, saa loukata muun henkilön uskonnon vapauteen vedoten (HE 309/1993 vp, s. 56).

Ihmis- ja perusoikeudet kuuluvat kaikille lapsille heidän sukupuolestaan ja heidän vanhempiensa uskonnollisesta vakaumuksesta riippumatta. Toisin kuin korkein oikeus lakivaliokunnan perussuomalaiset jäsenet lähtevätkin siitä, ettei pojille tehtävien ympärileikkausten taustalla olevia uskonnollisia, kulttuurisia ja sosiaalisia syitä voida pitää sellaisina perusteina, jotka oikeuttaisivat menettelyn huolimatta siitä, että se täyttää pahoinpitelyn tunnusmerkistön. Myös Suomen lastenkirurgiyhdistys Sulamaa-seura ry:n mukaan olennaista on, ettei vanhemman oikeuksia aseteta etusijalle suhteessa lapsen oikeuteen fyysiseen koskemattomuuteen. Lapsen edun on aina oltava etusijalla, vaikka se rajoittaisi aikuisten oikeutta uskonnollisten tai perinteisten tapojen harjoittamiseen.

Korkein oikeus on todennut rikosoikeuden keskeisten periaatteiden, henkilöiden yhdenvertaisuuden ja rikosvastuun ennustettavuuden, kannalta olevan epätyydyttävää, että muilla kuin lääketieteellisillä perusteilla tehdyn ympärileikkauksen oikeutus ja tällaisen toimenpiteen suorittaneen henkilön rikosvastuun edellytykset joudutaan tällä hetkellä arvioimaan tapauskohtaisten ja arvostuksenvaraisten näkökohtien perusteella. Yksittäistapauksia koskevilla ratkaisuilla ei nimittäin pystytä kattavasti hallitsemaan poikien ei-lääketieteelliseen ympärileikkaukseen liittyviä kysymyksiä, vaan niiden punninta on mahdollista vain asianmukaiseen valmisteluun perustuvassa lainsäädäntömenettelyssä (KKO 2016:25, tuomion kohta 11). Asianmukaisen lainsäädäntöratkaisun puuttuessa korkein oikeus on kuitenkin ratkaisuillaan linjannut suuntaviivoja, joiden täyttyessä se on päätynyt pitämään menettelyä oikeutettuna siitäkin huolimatta, että Suomessa ei ole laista nimenomaisesti ilmenevää erityistä oikeutusta poikien ei-lääketieteelliseen ympärileikkaukseen. Jotta korkeimman oikeuden ratkaisukäytäntöön perustuva epäedullinen oikeustila muuttuisi, katsovat valiokunnan perussuomalaiset jäsenet, että kaikki pojille ei-lääketieteellisin perustein tehtävät ympärileikkaukset on kiellettävä ja säädettävä rikoslaissa rangaistavaksi.

Ehdotus

Edellä olevan perusteella ehdotamme, että valiokunnan päätösehdotuksen lisäksi hyväksytään uusi päätösehdotus. (Vastalauseen päätösehdotus)

Vastalauseen päätösehdotus

Eduskunta edellyttää, että valtioneuvosto ryhtyy mahdollisimman ripeästi toimenpiteisiin kaikkien pojille ei-lääketieteellisistä syistä tehtävien ympärileikkausten kieltämiseksi ja säätämiseksi rikoslaissa rangaistavaksi ja antaa tarvittavat lakiehdotukset eduskunnan käsiteltäviksi kuluvan vaalikauden aikana.

Helsingissä 30.9.2020
Leena Meri ps
Mari Rantanen ps
Sebastian Tynkkynen ps

Lakivaliokunta hyväksyi kansalaisaloitteen: tyttöjen sukuelinten silpominen tehtävä laissa rangaistavaksi nykyistä selkeämmin
https://yle.fi/uutiset/3-11570702

Lainaus
Valiokunnan mietintö on tyttöjen ja naisten sukuelinten silpomisen osalta yksimielinen. Poikien ei-lääketieteellisen ympärileikkauksen osalta mietintöön sisältyy kaksi vastalausetta.

Perussuomalaiset toivoi mainintaa myös poikien ei-lääketieteellisistä ympärileikkauksista, kun taas kristillisdemokraattien Antero Laukkasen ja RKP:n Eva Biaudet'n mielestä tyttöjen silpomista ja poikien ympärileikkausta ei olisi pitänyt rinnastaa.

– Tyttöjen sukuelinten silpominen ja poikien ei-lääketieteellisellä perusteella tehtävä ympärileikkaus ovat toimenpiteiltään ja perusteiltaan täysin toisistaan poikkeavia toimenpiteitä, eikä niitä tule missään rinnastaa toisiinsa, Laukkasen ja Biaudet'n vastalauseessa perustellaan.

Valiokunnan puheenjohtaja Leena Meri (ps.) kertoo, että puolueen kansanedustajien mielestä silpomiskiellolla pitäisi suojella myös poikia.

– Jo kuulemisten yhteydessä tuli esiin ajatus siitä, että rikosoikeuden pitäisi olla sukupuolineutraali, Meri perustelee.

https://twitter.com/SebastianTyne/status/1311235803809542144
Lainaus
Tyttöjen silpomisen osalta lakivaliokunnassa päätimme, että lainsäädäntöä kriminalisoinnin osalta selkeytetään. Esitimme, että myös poikien silpominen pitää kriminalisoida.

Sukupuolineutraaliutta mainostavat puolueet kieltäytyivät.

Poikia saa jatkossakin silpoa. Järjetöntä.
« Viimeksi muokattu: 04.10.2020, 21:47:55 kirjoittanut Skeptikko »
En homona toivota tervetulleiksi Suomeen henkilöitä, jotka haluavat tappaa minut:
http://www.bbc.com/news/magazine-33565055

Tanskan pakolaisapu: hallitsematon tulijatulva johtamassa armageddoniin ja yhteiskuntamme tuhoon:
http://jyllands-posten.dk/international/europa/ECE7963933/Sammenbrud-truer-flygtningesystem/

ikuturso

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 26 543
 • Liked: 64802
 • Kekkosen re-inkarnaatio
Vs: Ympärileikkausketju!
« Vastaus #661 : 03.10.2020, 20:04:49 »
^Tossa eduskuntakeskustelussa on kyse yksittäisten kansanedustajien kannoista asiaan. Mutta 2019 Vihreiden puolueohjelmassa sekä tyttö että poikalasten ympärileikkauksen kielto on konkreettisesti mainittu tavoite.

Löytyykö PS ohjelmasta esimerkiksi tuollaista? Tai kokoomuksen, KD:n jne.

@Vesa Heimo

Perussuomalaisten Sebastian Tynkkynen esitti lakivaliokunnassa että poikien silpomiset otettaisiin esille samalla kuin tyttöjen silpomiset. Miten äänestivät nuo Vihreiden puolueohjelmaa "muka" noudattavat Vihreät?

Tynkkysen Facebookista:
Lainaus
Viime keskiviikkona äänestimme lakivaliokunnassa siitä, pitääkö pojat tuoda yhdenvertaisesti silpomiskiellon pariin, joka leivotaan rikoslain sisään.

Hävisimme perussuomalaisina äänestyksen murskalukemin ja näin ollen pohjasitykseksi tuli, että pojat jätettiin ulkopuolelle. Hienoa, että tyttöjen osalta asia etenee, mutta järkyttävää, että kaikkia lapsia ei haluttu suojella. Nyt siihen olisi ollut mahdollisuus.
https://www.facebook.com/officialsebastiantynkkynen/photos/a.457032987680565/3560509720666194/?type=3&theater

-i-
Kun joku lausuu sanat, "tässä ei ole mitään laitonta", on asia ilmeisesti moraalitonta. - J.Sakari Hankamäki -
Maailmassa on tällä hetkellä virhe, joka toivottavasti joskus korjaantuu. - Jussi Halla-aho -
Mihin maailma menisi, jos kaikki ne asiat olisivat kiellettyjä, joista joku pahoittaa mielensä? -Elina Bonelius-

Skeptikko

 • Administrator
 • Jäsen^^^
 • *****
 • Viestejä: 15 360
 • Liked: 27100
Vs: Suurempi, laajempi ja leikkaamaton ympärileikkausketju!
« Vastaus #662 : 04.10.2020, 10:27:57 »
Nyt vihreiden Sofia yrittää uskotella, ettei olisikaan muka äänestänyt lakivaliokunnassa poikien ympärileikkauksen kriminalisointia vastaan:

Sofia Virta – Julkaisut | Facebook
https://www.facebook.com/sofiavirtaofficial/posts/1052046115266088

Lainaus
Jokaisella lapsella on oikeus koskemattomuuteen  - sukupuolesta riippumatta.

Sosiaalisessa mediassa levitetään tällä hetkellä harhaanjohtavaa tietoa siitä, että olisin tällä viikolla äänestänyt lakivaliokunnassa poikien ympärileikkauksen kriminalisointia vastaan. Todellisuudessa kyse oli siitä, sisällytetäänkö poikien ympärileikkaus samaa yhteyteen jossa käsiteltiin tyttöjen ja naisten silpomista koskevaa kansalaisaloitetta. Enemmistö valiokunnasta halusi kunnioittaa kansalaisaloitteen laatijoita, ja käsitellä asiat erillään, jotta kansalaisaloitteen eteneminen ei hidastuisi. Tämä kanta oli muodostunut vuoden mittaisen valiokuntatyön ja lukuisien asiantuntijoiden kuulemisen perusteella.

Kyse ei siis ollut siitä, että lapset asetettaisiin sukupuolen perusteella eriarvoiseen asemaan - ei tietenkään! Eikä siitä, että poikien koskemattomuuden rikkominen olisi hyväksyttävää. Näin kuitenkin halutaan nyt virheellisesti uskotella.

Kyseisessä kokouksessa valmistuneessa mietinnössä valiokunta mainitsee, että poikien ympärileikkaukseen liittyy sääntelytarpeita ja asia on selvitettävä. Kaikille minut tuntevalle on taatusti selvää, että olen sillä kannalla, että jokaisella lapsella on oikeus koskemattomuuteen.

Allekirjoitin tänään kokoomusedustajien tekemän toimenpidealoitteen, joka vaatii hallitusta ryhtymään poikien ei-lääketieteellistä ympärileikkausta koskevan sääntelytarpeen kartoittamiseen ja tarvittaviin lainsäädäntötoimenpiteisiin.

On erittäin surullista, että harhaanjohtavaa viestintää levitetään tahallisesti. En käsitä, miten sillä edistetään yhdenkään lapsen asiaa. Vain toimivalla päättäjien välisellä yhteistyöllä ja rakentavalla keskustelulla muutamme maailmaa lapsille paremmaksi.

Puhe säätelytarpeen kartoittamisesta tarkoittaa mitä suurimmalla todennäköisyydellä, että mitään täyskieltoa ei ainakaan tule poikien suojaksi. Korkeintaan tulee velvoite, että leikkauksen tehneen pitää olla koulutuksen saanut ja kenties, että yhteiskunta vielä maksaa nämä silpomiset. Jos toimenpidealoitteessa olisi edes puhuttu poikien ympärileikkauksen kriminalisoinnista, voisi edes yrittää selitellä, ettei poikia olisi asetettu heikompaan asemaan, mutta nyt puhutaan vain "sääntelytarpeen kartoittamisesta ja tarvittavista lainsäädäntötoimenpiteistä", mikä on täysin vesitetty versio asiasta. Eihän tyttöjen silpomiskieltoaloitteessakaan puhuttu mistään sääntelytarpeen kartoittamisesta, vaan yksiselitteisesti kiellosta.
« Viimeksi muokattu: 04.10.2020, 10:33:19 kirjoittanut Skeptikko »
En homona toivota tervetulleiksi Suomeen henkilöitä, jotka haluavat tappaa minut:
http://www.bbc.com/news/magazine-33565055

Tanskan pakolaisapu: hallitsematon tulijatulva johtamassa armageddoniin ja yhteiskuntamme tuhoon:
http://jyllands-posten.dk/international/europa/ECE7963933/Sammenbrud-truer-flygtningesystem/

Skeptikko

 • Administrator
 • Jäsen^^^
 • *****
 • Viestejä: 15 360
 • Liked: 27100
Vs: Suurempi, laajempi ja leikkaamaton ympärileikkausketju!
« Vastaus #663 : 21.10.2020, 20:22:20 »
Poikien sukuelinten silpomisen kieltäminen - Kansalaisaloitepalvelu
https://www.kansalaisaloite.fi/fi/aloite/7482

Lainaus
Ehdotamme lainvalmisteluun ryhtymistä poikien ei-lääketieteellisen ympärileikkauksen, eli sukuelinten silpomisen kieltämiseksi. Ei-lääketieteellisellä ympärileikkauksella tarkoitetaan toimenpidettä, jossa poikalapsen esinahkaa poistetaan ilman lääketieteellistä perustetta. Tällöin lapsen terveyden edistämisen sijaan on kyse lapsen vanhempien uskonnollisista ja kulttuurisista traditioista.

Ilman lääketieteellisiä perusteita poikalapsille tehtävät ympärileikkaukset loukkaavat peruuttamattomalla tavalla näiden lasten henkilökohtaista koskemattomuutta. Ei-lääketieteelliset ympärileikkaukset myös altistavat poikalapset tarpeettomasti toimenpiteestä aiheutuville komplikaatioille. Poikalasten ei-lääketieteellisten ympärileikkausten onkin todettu lähtökohtaisesti täyttävän pahoinpitelyn tunnusmerkistön.

Monet suomalaiset ja kansainväliset toimijat ovat kyseenalaistaneet poikien ei-lääketieteellisten ympärileikkausten oikeutuksen. Suomessa mm. Lääkäriliitto, Suomalainen Lääkäriseura Duodecim ja Suomen lastenkirurgiyhdistys pitävät poikien ei-lääketieteellisiä ympärileikkauksia tarpeettomina sekä niistä aiheutuvia haittoja suurempina kuin hyötyjä. Lääkäriliiton mukaan poikien ei-lääketieteelliset ympärileikkaukset loukkaavat yksilön vapautta ja henkilökohtaista koskemattomuutta, ja ovat siten ristiriidassa lääkärin etiikan kanssa.

Eduskunnassa on suhtauduttu asiaankuuluvalla vakavuudella tyttöjen ympärileikkausten eli sukuelinten silpomisten kieltämiseen, mutta henkilökohtaisen koskemattomuuden tulisi kuulua yhtäläisesti myös pojille. Vanhempien uskonnolliset ja kulttuuriset traditiot eivät voi olla peruste poikalastenkaan perusoikeuksien polkemiselle ja pahoinpitelyn tunnusmerkistön täyttävien tekojen rankaisematta jättämiselle. Eduskunnan on säädettävä myös alaikäisten poikien ei-lääketieteelliset ympärileikkaukset rangaistavaksi rikoslaissa.
En homona toivota tervetulleiksi Suomeen henkilöitä, jotka haluavat tappaa minut:
http://www.bbc.com/news/magazine-33565055

Tanskan pakolaisapu: hallitsematon tulijatulva johtamassa armageddoniin ja yhteiskuntamme tuhoon:
http://jyllands-posten.dk/international/europa/ECE7963933/Sammenbrud-truer-flygtningesystem/

ikuturso

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 26 543
 • Liked: 64802
 • Kekkosen re-inkarnaatio
Vs: Suurempi, laajempi ja leikkaamaton ympärileikkausketju!
« Vastaus #664 : 01.11.2020, 09:47:19 »
Tuo kansalaisaloite vaatisi hieman nostetta. Alku oli hieno. Kuudesosa äänistä parissa viikossa. Mutta tällä hetkellä allekirjoitustahti on hiipuva ja meni juuri alle tavoitteen.

Toivottavasti kaikki hommalaiset ovat jo sen allekirjoittaneet. Toivottavasti kyse ei ole laiskuudesta ja siitä, että tuo vaatii tunnistautumista ja on hankalaa.

Vaimonikin olisi allekirjoittanut, mutta jostain syystä kännykän ja OP:n mobiilipankkisovelluksen kautta tunnistautuminen tökki, ja se taisi jäädä allekirjoittamatta. Toivottavasti tekniset tökkimiset eivät estä ihmisiä vaikuttamasta tässä maassa.

Koitan tässä miettiä sopivaa hetkeä, kun laitan fb:hen linkkiä tuohon. Paria tuttavaa - myös naispuolista - olen jo valistanut, että kyse ei ole vain "pikku toimenpiteestä" ja että poikien ympärileikkaus on huomattavasti radikaalimpi kuin naisten sunnalainen ympärileikkaus - joka siis sisältyy yhtenä muotona tyttöjen ympärileikkauslakiesitykseen - jossa poistetaan ehkä osa klitoriksen hupusta tai tehdään symbolinen ns. klitorispisto ja joka on myös yleensä uskontoon sidottu niin kuin poikienkin ympärileikkaus Kelloggssin perillisiä lukuunottamatta.

-i-
Kun joku lausuu sanat, "tässä ei ole mitään laitonta", on asia ilmeisesti moraalitonta. - J.Sakari Hankamäki -
Maailmassa on tällä hetkellä virhe, joka toivottavasti joskus korjaantuu. - Jussi Halla-aho -
Mihin maailma menisi, jos kaikki ne asiat olisivat kiellettyjä, joista joku pahoittaa mielensä? -Elina Bonelius-

Nuivinator

 • Administrator
 • Jäsen^^^
 • *****
 • Viestejä: 4 732
 • Liked: 9039
 • Je suis Charlie
Vs: Suurempi, laajempi ja leikkaamaton ympärileikkausketju!
« Vastaus #665 : 02.11.2020, 16:07:58 »
Alku oli kyllä hyvä.

@Matias Turkkila  Olisiko tätä aloitetta hyvä mainostaa esimerkiksi PS:n lehdissä ja PS:n  sähköpostitiedotteissa?
3:14

hulaq

 • Global Moderator
 • Jäsen^^^
 • *****
 • Viestejä: 4 792
 • Liked: 7211
 • The sloganist
Vs: Suurempi, laajempi ja leikkaamaton ympärileikkausketju!
« Vastaus #666 : 06.11.2020, 15:11:59 »
https://www.eduskunta.fi/FI/Vaski/sivut/aanestys.aspx?aanestysnro=2&istuntonro=141&vuosi=2020&fbclid=IwAR0ins-oH9knXYf6E7iQhCl28uXc4pBfWvyywPziiyoWBLMEIYUZcI82T2w

Jaa-EI äänestys tänään ollut 141 JAA, 10 EI

EIn äänestäjät:
Eva Biaudet
Sari Essayah
Antero Laukkanen
Mika Niikko
Päivi Räsänen
Wille Rydman
Sari Tanus
Heikki Vestman
Ben Zyskowicz
Peter Östman
Iudex illius ero

Veikko

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 12 311
 • Liked: 23838
 • Death to the Russian invaders!
Vs: Suurempi, laajempi ja leikkaamaton ympärileikkausketju!
« Vastaus #667 : 06.11.2020, 16:23:21 »
^ Kyseessä oli siis äänestys ”Tyttöjen sukuelinten silpomisen kieltämisestä” kansalaisaloitteen perusteella.

Perussuomalaisista yksi (1) äänesti: ”Ei” (3,23 % eduskuntaryhmästä)
Kokoomuslaisista kolme (3) äänesti: ”Ei” (15,00 %  eduskuntaryhmästä)
”Ruotsalaisista” yksi (1) äänesti: ”Ei” (14,29 % eduskuntaryhmästä)
Kristillisdemokraateista viisi (5) äänesti: ”Ei” (100 % eduskuntaryhmästä)

Eduskunta hyväksyi kansalaisaloitteeseen KAA 1/2019 vp sisältyvän ehdotuksen mietinnön mukaisena. Asian käsittely päättyi.

Leikkele-rintaman kannatuskilpailun ylivoimainen voittaja on Kristillisdemokraattinen puolue täydellä ja horjumattomalla tuellaan tyttöjen sukupuolielinten silpomiselle! Kakkossijalle, niukalla erolla kolmanneksi tulleelle, ylsi Kansallinen Kokoomus. Suomen ruotsalainen kansanpuolue jäi siis vain ......karvan erolla kolmanneksi, mikä on vaatimatonta pronssisijaa kiitettävämpi saavutus sorretulta kielivähemmistöltä.

Perussuomalaisia kiitetään osanotosta, mutta noin vaatimattomasta suorituksesta annetaan vain tuohilippi lohdutuspalkinnoksi.
"Tiedän varmasti, että sinä, oi Eurooppa, tulet tuhotuksi." - Mohammed Bouyeri, Theo van Goghin murhaaja

"Van Goghin murhan jälkeen kukaan ei ole uskaltanut ilmaista itseänsä yhtä vapaasti kuin ennen." - Theo van Goghin ystävä.

"Taas tänäänkin opin jotain uutta. Vain idiootit EIVÄT lue hommaa." - Kirjoitti: tos

Roope

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 40 262
 • Liked: 133598
Vs: Suurempi, laajempi ja leikkaamaton ympärileikkausketju!
« Vastaus #668 : 06.11.2020, 16:38:11 »
EIn äänestäjät:
Eva Biaudet
...
Antero Laukkanen

Näiile kusipäille oli näköjään liikaa, että poikien ympärileikkausta edes mainittiin kansalaisaloitetta käsittelevässä mietinnössä.

Valiokunnan mietinnössähän ei oteta kantaa poikien ympärileikkaukseen eikä yhdistetä sitä lakiesitykseen vaan vain todetaan, että poikien ympärileikkauksen kieltäminen vaatisi erillisen käsittelyn, eikä erillinen käsittely ole sinänsä yhdenvertaisuusongelma, mistä taas voisi olla perustellusti toistakin mieltä.

Lainaus
VASTALAUSE 1

Perustelut

Valiokunta on käsitellyt mietinnössään monipuolisesti ja kattavasti tyttöjen sukuelinten silpomisen kieltämistä koskevaa kansalaisaloitetta (KAA 1/2019 vp). Tyttöjen sukuelinten silpominen on yksiselitteisesti kriminalisoitava teko ja yhdyn valiokunnan mietinnön sisältöön ja päätöslauselmaan tämän asian osalta. Valiokunta on kuitenkin eduskuntakäsittelyn myötä sisällyttänyt asian käsittelyyn ja mietintöön ei-lääketieteellisellä perusteella tehtävät poikien ympärileikkaukset, enkä tämän osalta yhdy valiokunnan mietintöön.

Perustelen tätä vastalauseessa sillä, että tyttöjen sukuelinten silpominen ja poikien ei-lääketieteellisellä perustella tehtävä ympärileikkaus ovat toimenpiteiltään ja perusteiltaan täysin toisistaan poikkeavia toimenpiteitä, eikä niitä tule missään rinnastaa toisiinsa. Toinen keskeinen tekijä on se, että kansalaisaloite on koskenut ainoastaan tyttöjen silpomisen kieltämisen, ja katson, että aloitteen laatijoiden ja allekirjoittajien tarkoitusta ja allekirjoituksen myötä tulevaa mandaattia käsitellä kyseistä asiaa tulee eduskuntakäsittelyssä kunnioittaa. Vaikka valiokunnalla on mahdollisuus ottaa aloitteita käsitellessään niihin läheisesti liittyviä asioita osaksi tarkastelua, ei sitä tässä yhteydessä olisi pitänyt tehdä, koska aloitteen sisältö koski vain tyttöjen sukuelinten silpomista, ja jonka allekirjoittajat nimenomaan halusivat käsittelyyn. Koska aloitteen sisältö on erittäin sensitiivistä ja tarkkarajaista, on oletettavaa, jos allekirjoittajat olisivat tienneet, että asiassa tullaan käsittelemään myös poikien ympärileikkausta rinnastettuna poikien ei-lääketieteellisin perustein tehtyyn ympärileikkaukseen [Roope: Lähtokohtaisesti lakien tulee olla sukupuolineutraaleja.], eivät he olisi aloitetta välttämättä allekirjoittaneet. On myös merkillepantavaa, että, ei-lääketieteellistä poikien ympärileikkausta ei ole missään maailmassa nimenomaisesti lailla kielletty, sillä sen katsotaan olevan juutalaisuudessa ja islamilaisessa merkittävä osa kulttuurillista identiteettiä ja uskonnonvapautta ja sen harjoittamista [Roope: Ja samalla täyttää yksiselitteisesti pahoinpitelyn tunnusmerkistön.].

Toimenpiteiden ja taustalla olevien perusteiden erilainen luonne

Kuten sosiaali- ja terveysministeriön lausunnossa todetaan, poikien ei-lääketieteellisellä ympärileikkauksella tarkoitetaan uskonnollisiin tai kulttuurisiin syihin perustuvaa toimenpidettä, jossa pojan siittimestä poistetaan esinahkaa. Juutalaisuudessa ja islamissa poikien ympärileikkauksen uskonnollinen merkitys on keskeinen. Sitä vastoin tyttöjen sukuelinten silpominen ei kuulu minkään uskonnon oppeihin [Roope: Kyllä kuuluu, mihin mietinnössä vitataankin.], ja sitä on harjoitettu jo ennen kristinuskon ja islaminuskon syntyä. Kyseessä on erityisesti naisiin ja lapsiin kohdistuva väkivalta, vakava ihmisoikeusloukkaus ja Suomen rikoslain mukaan rikos. Lausunnossa todetaan myös, että poikien ei-lääketieteellistä ympärileikkausta ei ole kielletty missään maassa, eikä mikään kansainvälinen sopimus sitä myöskään yksiselitteisesti kiellä. Asiantuntijalausunnoista ilmeni myös, että Ruotsissa on asiasta säädetty erityislailla, mutta nimenomaan sallimalla tällaiset ympärileikkaukset laissa määritellyin edellytyksin.

Valiokunnan mietinnön perusteluissa puhutaan sukupuolineutraalin lainsäädännön säätämisen arvioimisen puolesta tyttöjen sukupuolielinten silpomisten ja poikien ei-lääketieteellisen ympärileikkausten kieltämisen osalta. Vaikka pääsääntönä tulee tietysti olla rikoslain sukupuolineutraalisuus, tulee tästä pääsäännöstä poiketa, mikäli rikoksen luonne sitä edellyttää. Professori Veli-Pekka Viljasen lausunnossa todetaan, että sukupuolineutraaliutta ei voida pitää ehdottomana vaatimuksena rikoslainsäädännölle, jos on olemassa erityisiä, hyväksyttäviä syitä suojata nimenomaan jompaakumpaa sukupuolta pelkästään tähän sukupuoleen säännönmukaisesti kohdistuvilta oikeudenloukkauksilta. Viljasen lausunnossa todetaan myös, että naisten sukuelinten silpomisen kieltämisen tarkoituksena on torjua nimenomaan naisiin luonteensa puolesta kohdistuvia, poikkeuksellisen vakavia oikeudenloukkauksia. Viljanen on katsonut, että tässä kysymyksessä on poikkeuksellisesti erityisiä painavia syitä perustuslain 6 §:n 2 momentin sukupuolen perusteella tapahtuvan syrjinnän kiellon estämättä kohdistaa erityisiä lainsäädännöllisiä toimenpiteitä naisten ja tyttöjen oikeuksien suojaamiseksi.

Vastaavasti sisäministeriön antamassa lausunnossa on muun muassa todettu, että poikien ei-lääketieteellinen ympärileikkaus on asia, johon olisi parempi puuttua tässä vaiheessa muilla kuin rikosoikeuden keinoilla. Lausunnon mukaan ensi sijassa olisi pyrittävä tiedon lisäämiseen ja jakamiseen sekä keskusteluyhteyteen uskonnollisten yhteisöjen kanssa lapsen oikeudesta fyysiseen koskemattomuuteen ja tämän oikeuden suhteesta mainittuun uskonnolliseen perinteeseen. [Roope: Tämä lähestyminen on toiminut jos mahdollista vieläkin huonommin kuin tyttöjen ympärileikkausten ehkäisyssä, kun viranomaiset eivät saa sanottua edes sitä, että poikien ympärileikkaus on väärin.] Lausunnossa todetaan myös, että koska tyttöjen sukuelinten silpomista ja poikien ympärileikkausta ei voida pitää taustoiltaan ja vaikutuksiltaan verrannollisina tekoina, ei näitä tulisi käsitellä yhdessä. Vain tyttöjä ja naisia koskevalle erilliskriminalisoinnille on painavat ja hyväksyttävät perusteet, jonka vuoksi erilliskriminalisointi ei riko yhdenvertaisuusperiaatetta. [Roope: Tämä vastaa myös mietinnön kantaa, joten miksi itku?] Erilliskriminalisointi tulisi oman lain sijaan sisällyttää rikoslakiin.

Ei-lääketieteellisellä perusteella tehtyä ympärileikkausta on käsitelty myös korkeimman oikeuden ratkaisuissa. Korkein oikeus on päätöksessään KKO:2008:93 punninnut poikien ei-lääketietteelliseltä pohjalta tehtävää ympärileikkausta erittäin kattavasti, mikä todetaan myös valiokunnan mietinnössä. Asiassa otettiin huomioon perustuslain 6 §:n 3 momentin lasten oikeuksia koskevan säännös, perustuslain 7 §:n säännökset henkilökohtaisesta koskemattomuudesta, perustuslain 10 §:n säännökset yksityiselämän suojasta ml. Euroopan ihmisoikeussopimuksen 8 artiklan määräykset perhe-elämän suojasta sekä perustuslain 11 §:n säännökset uskonnon ja omantunnon vapaudesta. Korkein oikeus on ratkaisussaan todennut, että tytön ympärileikkaus tosiasiassa merkitsee tämän sukuelinten silpomista ja on siten selvästi vakavampaa kajoamista heidän ruumiilliseen koskemattomuuteensa kuin asianmukaisesti suoritettu pojan ympärileikkaus. [Roope: Täysin tapauskohtaista, kun tyttöjen ympärileikkaus voi olla myös lähinnä symbolinen ja toisaalta poikia on kuollut operaatioon.] Tyttöjen ympärileikkauksessa on kysymys lähinnä törkeäksi pahoinpitelyksi luokiteltavasta menettelystä, jota ei voida missään olosuhteissa oikeuttaa tapauksessa kyseessä olevan kaltaisilla uskonnollisilla ja sosiaalisilla syillä [Roope: Tyttöjen ympärileikkaus voi olla lievempi kuin poikien ja sitä voidaan puolustella samoilla syillä kuin poikienkin ympärileikkausta.], eikä sitä ole perusteltua rikosoikeudellisessa arvioinnissa rinnastaa poikien ympärileikkaukseen. Vastaavasti ratkaisussa on poikien ei-lääketieteellisen ympärileikkauksen osalta todettu, että kyseessä on toimenpide, jolle toisinaan on myös lääketieteellisiä perusteita [Roope: Erona on juuri se, että toimenpiteelle ei ole lääketieteellistä perustetta.] ja jota varten on siitäkin syystä olemassa asianmukaiset ja ammatillisesti koetellut menettelytavat. Vaikka toimenpiteen vaikutus on pysyvä ja peruuttamaton, siihen ei liity lasta tai hänestä sittemmin kehittyvää aikuista kielteisesti leimaavia piirteitä. [Roope: Yhteisön kannalta tyttöjen ympärileikkaus on välttämätön tytön maineen takaamiseksi.] Nämä seikat huomioon ottaen ympärileikkausta voidaan pitää verraten vähäisenä puuttumisena lapsen ruumiilliseen koskemattomuuteen [Roope: Älytön väite, kun tekoa tarkastellaan yhtään irrallaan uskonnollisen viitekehyksen premisseistä.], mikäli toimenpide suoritetaan lääketieteelliseltä kannalta asianmukaisesti, asiallisissa hygieenisissä olosuhteissa ja toimenpiteen edellyttämää kivunlievitystä käyttäen. Lisäksi ratkaisussa on katsottu, että uskonnollisista syistä suoritettavalla ympärileikkauksella voidaan arvioida olevan myönteistä merkitystä nimenomaan leikattavan pojan itsensä, hänen identiteettinsä kehittymisen sekä uskonnolliseen ja sosiaaliseen yhteisöönsä kiinnittymisen kannalta. Näistä syistä uskonnollisin perustein suoritetun lääketieteellisesti asianmukaisen ympärileikkauksen muodossa tapahtuvaa puuttumista pojan ruumiilliseen koskemattomuuteen voidaan pitää lapsen kokonaisedun kannalta puolustettavana ja kokonaisuutenakin arvostellen siinä määrin vähäisenä toimenpiteenä, ettei lapsen huoltajien menettelyä tällaisen ympärileikkauksen teettämisessä lapselleen ole aihetta pitää sellaisena lapsen etua ja oikeutta loukkaavana tekona, joka olisi pahoinpitelynä rangaistava. [Roope: Mikään ei estä ulottamasta vastaavaa puolustelua myös tyttöjen ympärileikkaukseen.]

Sosiaali- ja terveysministeriön lausunnossa on todettu, että Euroopan neuvoston parlamentaarinen yleiskokous suositti vuonna 2013 tekemässään päätöslauselmassa, että jäsenmaat määrittelisivät tarkoin lääketieteelliset ja muut olosuhteet poikien ei-lääketieteellisen ympärileikkauksen tekemiselle. Poikien ympärileikkauksia koskevaa lainsäädäntötarvetta vuonna 2003 selvittänyt STM:n asettama työryhmä esittikin yksimielisesti, että uskonnollisten ja kulttuuristen perinteiden vuoksi tehtävät poikien ympärileikkaukset tulisi sallia tietyin edellytyksin (STM:n Työryhmämuistioita 2003:39). Sääntelyn tavoitteena oli varmistaa, että toimenpide tehdään turvallisissa olosuhteissa. Työryhmän valmistelema lakiluonnos poikien ympärileikkauksesta ei edennyt poliittisessa päätöksenteossa. Sen sijaan STM antoi ei-lääketieteellisin perustein tehtävän pojan ympärileikkauksesta ohjeen 2015 (STM/242/2015) ympärileikkauksen olosuhteet.

Huomioitavaa myös on, että Helsingin kaupungin lausunnosta ilmenee, että edellytysten täyttyessä epäilty poikien ympärileikkaus on jo nyt lastensuojelulain mukaisen ilmoitusvelvollisuuden piirissä, kun toimenpide on suoritettu lapsen tahdon vastaisesti tai muun henkilön kuin laillistetun lääkärin toimesta. [Roope: Kuinka monta tuomiota?]

Kansalaisaloitteen sisältö

Kansalaisaloitteessa ehdotetaan lainvalmisteluun ryhtymistä tyttöjen sukuelinten silpomisen kieltämiseksi. Lain tulee kattaa kaikenikäiset tytöt ja naiset. Aloitteessa ehdotetaan silpomisen kieltävää omaa lakia, joka kattaa myös ulkomailla tehdyt silpomiset.

Katson, että aloitteesta ilmenee selkeästi, että tarkoituksena on ollut nimenomaan erikseen lailla saada kriminalisoiduksi tyttöjen sukuelinten silpominen. Vastaavasti oletettavaa on, että monet aloitteen allekirjoittajat ovat osoittaneet nimenomaan tahtona erikseen kriminalisoida tyttöjen sukuelinten silpominen. Mielestäni sekä aloitteen tarkoitus että allekirjoittajien sitoutuminen tulee huomioida eduskuntakäsittelyssä. On tietysti ymmärrettävää ja tarkoituksenmukaista, että eduskuntakäsittelyssä tulee huomioida tarpeelliset täydennykset ja lisäykset, joita kansalaisaloitteessa ei ole huomioitu ja jotka asian käsittelyyn keskeisesti liittyvät. Mutta kuten edellä on ilmennyt, poikien ei-lääketieteellinen ympärileikkaus ei ole rinnastettavissa tyttöjen sukuelinten silpomiseen, mikä tulee ilmi myös asiantuntijakuulemisissa. [Roope: Täytyy olla melkoisen puusilmäiset asiantuntijat.]

Valiokunnan asiantuntijakuulemiset ovat painottuneet keskeisesti tyttöjen sukuelinten silpomiseen, eikä niinkään pojille tehtäviin ympärileikkauksiin. Poikien ympärileikkaus on tullut esille vain osassa asiantuntijalausuntoja, ja katson, että valiokunnan kannan kirjaaminen mietintöön olisi edellyttänyt laajempaa ja kattavampaa asiantuntijakuulemista. Pojille suoritettavasta ympärileikkauksesta, niin lääketieteellisestä kuin ei-lääketieteellisestä, on tehty selvitys ja annettu STM:n toimesta ohjeet, eikä tätä asiaa olisi pitänyt käsitellä samassa yhteydessä nyt käsiteltävän kansalaisaloitteen kanssa.

Ponsiosa

Edellä olevan perusteella ehdotamme,
että vastalauseessa esitettyjen perusteiden johdosta valiokunnan mietinnön LaVM 6/2020 vp perusteluista poistetaan poikien ei-lääketieteellistä ympärileikkausta koskevat kappaleet ja virkkeet ja että eduskunta hyväksyy valiokunnan mietinnön siltä osin kuin se koskee tyttöjen ja naisten sukuelinten silpomisen kieltämistä.

Helsingissä 30.09.2020

Antero Laukkanen kd
Eva Biaudet r
Mediaseuranta - Maahanmuuttoaiheiset uutiset, tiedotteet ja tutkimukset

ikuturso

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 26 543
 • Liked: 64802
 • Kekkosen re-inkarnaatio
Vs: Suurempi, laajempi ja leikkaamaton ympärileikkausketju!
« Vastaus #669 : 06.11.2020, 16:58:54 »
En tiedä mikä sokea piste etenkin herätyskristityillä on tuon poikien ympärileikkauksen kohdalla.

Enkä ymmärrä mikä hinku Biaudet:lla on sallia poikien koskemattomuuden loukkaaminen. Nopealla vilkaisulla monien artikkelien mukaan Biaudet väittää olevansa (tai toimittajat väittävät tämän olevan) ihmisoikeuksien, lasten oikeuksien ja vähemmistöjen puolella aina ja kaikkialla.

Mutta kahdeksanpäiväinen poikalapsi ei äänestä. Juutalaiset isä ja äiti äänestävät. Ehkä se ratkaisee, kenen ihmisoikeuksia Biaudet puolustaa.

@Matias Turkkila

-i-
Kun joku lausuu sanat, "tässä ei ole mitään laitonta", on asia ilmeisesti moraalitonta. - J.Sakari Hankamäki -
Maailmassa on tällä hetkellä virhe, joka toivottavasti joskus korjaantuu. - Jussi Halla-aho -
Mihin maailma menisi, jos kaikki ne asiat olisivat kiellettyjä, joista joku pahoittaa mielensä? -Elina Bonelius-

KTM

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 3 744
 • Liked: 4578
Vs: Suurempi, laajempi ja leikkaamaton ympärileikkausketju!
« Vastaus #670 : 06.11.2020, 17:25:49 »
^ Piti sitten käydä allekirjoittamassa tuo poikien ympärileikkausta vastustava kansalaisaloite kun näki ketkä äänestivät tätä aloitetta vastaan.

kyhmyjoutsen

 • Jäsen^^
 • **
 • Viestejä: 59
 • Liked: 77
Vs: Suurempi, laajempi ja leikkaamaton ympärileikkausketju!
« Vastaus #671 : 06.11.2020, 17:33:54 »
Juutalaiset ovat sitä mieltä, että poikien ympärileikkauksen kieltäminen tarkoittaa että heidän on poistuttava Suomesta, jos haluavat harjoittaa uskontoaan. Sama näyttää pätevän muslimeihin.

Mitä tulee tyttöjen ympärileikkaukseen, niin, mediassa näkyi artikkeli, jonka mukaan siitä ei ole rangaistu ketään. Mitä väliä rangaistuksien nostamisella on, kun ketään ei rangaista.

Vaikka rangaistus olisi pahin mahdollinen, niin ketään ei rangaistaisi.

https://www.is.fi/politiikka/art-2000007358330.html (6.11.2020)
Lainaus
Suomessa ei ole tähän päivään mennessä tuomittu ketään tyttöjen sukuelinten silpomisesta, eikä rikosilmoituksia silpomisista juuri tehdä. Vain yhtä tapausta on Suomessa käsitelty oikeudessa asti.


KTM

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 3 744
 • Liked: 4578
Vs: Suurempi, laajempi ja leikkaamaton ympärileikkausketju!
« Vastaus #672 : 06.11.2020, 19:22:26 »
^ Asiaan olisi helppo ratkaisu siinä että neuvolassa ja koulussa lääkärit vuosittain tarkastaisivat riskiryhmiin kuuluvien alapään.

Mutta sehän ei kuulemma käy, vaikka sitä lienee ehdottaneet mm. Hirsi Ali.

ikuturso

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 26 543
 • Liked: 64802
 • Kekkosen re-inkarnaatio
Vs: Suurempi, laajempi ja leikkaamaton ympärileikkausketju!
« Vastaus #673 : 06.11.2020, 20:47:00 »
^ Asiaan olisi helppo ratkaisu siinä että neuvolassa ja koulussa lääkärit vuosittain tarkastaisivat riskiryhmiin kuuluvien alapään.

Mutta sehän ei kuulemma käy, vaikka sitä lienee ehdottaneet mm. Hirsi Ali.

En tiedä kuinka teillä, mutta kun menin yläasteelle 70-80-lukujen taitteessa, ensimmäisessä terveystarkastuksessa naispuolinen hoitaja tunki käden housuihin ja koplasi pallit ja kirjasi että molemmat kivekset ovat laskeutuneet. Jokainen seitsemäsluokkalainen poika tarkistettiin kautta Suomen. Tokko tuotakaan saa enää tehdä. Nykyään varmaan kouluterveydenhoitajalla ei ole edes lupa tietää onko pekalla pimppi vai pippeli.

Mutta on se nyt allah, jos naishoitsu ei saa edes kurkistaa tyttöjen alapäätä enää tässä maassa. Sen kun pitäisi olla itsestäänselvyys. Ja kuten pojat koplattiin kaikki, niin jotta ei tulisi etnistä profilointia, niin mikä hitto sitä estää katsomasta kaikki. Samalla voi vähän keskustella hygieniasta. Voi muhammedin muhammed.

-i-
« Viimeksi muokattu: 06.11.2020, 20:48:40 kirjoittanut ikuturso »
Kun joku lausuu sanat, "tässä ei ole mitään laitonta", on asia ilmeisesti moraalitonta. - J.Sakari Hankamäki -
Maailmassa on tällä hetkellä virhe, joka toivottavasti joskus korjaantuu. - Jussi Halla-aho -
Mihin maailma menisi, jos kaikki ne asiat olisivat kiellettyjä, joista joku pahoittaa mielensä? -Elina Bonelius-

Faidros.

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 28 240
 • Liked: 25731
 • Blues for Allah
Vs: Suurempi, laajempi ja leikkaamaton ympärileikkausketju!
« Vastaus #674 : 06.11.2020, 20:53:58 »
Tietävätköhän Suomen kristityt ollenkaan kuinka oikeaoppinen poikien ympärileikkaus tapahtuu juutalaisittain?
Kun yksi ihminen kärsii harhasta, sitä sanotaan hulluudeksi. Kun monta ihmistä kärsii harhasta, sitä sanotaan uskonnoksi. -Robert M Pirsig-
Millainen luonne 2000-luvun mekaanikolla pitäisi olla,jotta hän sietäisi koneiden päälle kasattuja elektronisen hevonpaskan kerrostumia.
-Matthew B.Crawford-

Nuivanlinna

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 10 116
 • Liked: 7656
 • Jäitä hattuun.....
Vs: Suurempi, laajempi ja leikkaamaton ympärileikkausketju!
« Vastaus #675 : 06.11.2020, 22:20:55 »
Tietävätköhän Suomen kristityt ollenkaan kuinka oikeaoppinen poikien ympärileikkaus tapahtuu juutalaisittain?

Lainaus
Kaksi viikkoa vanha poikavauva kuoli Herpekseen Brooklynissa New Yorkissa.
https://www.iltalehti.fi/ulkomaat/a/2012030515286060Vauva kuoli herpekseen syyskuussa Maimonides-sairaalassa New York Daily News kertoo. Asian vahvisti lehdelle kaupungin lääketieteellinen viranomainen, joka tutkii kuolemaa.

Herpes on ilmeisesti tarttunut vauvaan ympärileikkausrituaalissa. Jotkut ortodoksijuutalaiset noudattavat yhä tapaa, jossa leikkauksen suorittava mohel imee veren pois leikkaushaavasta suullaan.

Pojan kuolinsyyksi oli raportoitu ”laajalle levinnyt tyypin 1 Herpes simplex virus, komplikaatio rituaaliympärileikkauksessa, jossa oraalinen imu”.

Viranomaiset kieltäytyivät kommentoimasta tapausta enempää.

Kyseessä ei ole ensimmäinen kerta, kun vastaavaa on tapahtunut. Vuonna 2004 kolme vauvaa sai herpestartunnan saman rituaalin kautta. Vauvoista yksi kuoli....naps..

Juttu vuodelta 2012, jutussa mainitaan että olisi erittäin harvinainen tapa. Jo herpesen määrä kertoisi ettei olisikaan erittäin harvinainen tapa vai onko näillä moheleilla aina herpes?
Pahinta Suomessa on tämän köyhyyden lisäksi henkinen köyhyys. Meiltä puuttuu horisontti, mihin katsoa ja mitä tavoitella.

Roope

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 40 262
 • Liked: 133598
Vs: Suurempi, laajempi ja leikkaamaton ympärileikkausketju!
« Vastaus #676 : 06.11.2020, 22:23:40 »
MTV: Keskustelu tyttöjen silpomisesta ajautui poikien ympärileikkauksiin – kansanedustaja Eva Biaudet ymmällään: "Kysymyksessä ovat ihan erilaiset asiat" 6.11.2020

Aivan varmasti on ymmällään.

Lainaus käyttäjältä: MTV
Lakivaliokunnan mietintöä vastaan äänesti muun muassa kansanedustaja Eva Biaudet (r.).

– Olimme samaa mieltä siitä, että se oli hyvä kansalaisaloite, mutta lakivaliokunta oli laajentanut sen käsittelemään myös poikien ympärileikkausta, joka oli mielestäni väärin.

Valiokunta ei laajentanut kansalaisaloitetta käsittelemään myös poikien ympärileikkausta. Lakiesitys ei tule koskemaan poikien ympärileikkausta.

Sen sijaan valiokunnan oli mietintöönsä välttämättä perusteltava, miksi erillinen, normaalista sukupuolineutraaliudesta poikkeava vain tyttöjä koskeva lakiesitys on mahdollinen. Hysteerinen Biaudet kuitenkin vaati, että jopa nämä poikien ympärileikkaukseen viittaavat perustelut olisi pitänyt poistaa mietinnöstä.

Lainaus käyttäjältä: MTV
Biaudetin mukaan tyttöjen silpomista ja poikien ympärileikkausta ei olisi pitänyt rinnastaa toisiinsa.

– Kysymyksessä ovat ihan erilaiset asiat. Silpomisessa on kysymys raa’asta väkivallasta, jonka tavoitteena on rajoittaa tytön mahdollisuuksia päättää itse omasta seksuaalisuudestaan. Se on osa sitä kokonaisuutta, jossa tyttöjen elämästä määräävät muut.

Mietinnössä ei rinnastettu tyttöjen ja poikien ympärileikkausta, kuten olisi minusta pitänyt.

Tyttöjen silpomista perustellaan samanlaisilla yhteisöllisillä motiiveilla kuin poikienkin leikkausta, eikä uskonnollisia perusteluja voi erottaa väkivaltaa tekemättä kulttuurisista perusteluista. Kun seuraukset voivat olla tapauskohtaisesti vakavat sekä tytöille että pojille, ja puuttuminen lapsen kehoon ja itsemääräämisoikeuteen on tuomittavaa molemmissa ilmiöissä, ei hyväksyttävyyden jakolinjaa voi vetää ainakaan vain tyttöjen ja poikien ympärileikkauksen (joiden toteutustapa ja seuraukset vaihtelevat) välille.

Lainaus käyttäjältä: MTV
Biaudetin mukaan on tärkeää, että silpomisen kautta tyttöihin kohdistuva väkivalta tunnistetaan ja nostetaan omaksi keskusteluaiheeksi.

– Aina kun keskustellaan naisten oikeuksista, on olemassa tällainen tasa-arvon vastainen liike, joka haluaa, että puhutaan miehistä ja miesten oikeuksista. Lopputulos on se, että naisiin kohdistuvaa ongelmaa vähätellään.

Kyllä se on Biaudet itse, joka tasa-arvon vastaisesti vaatii, että poikalasten oikeuksista ei saa puhua, vaan jo pelkkä viittauskin poikien ympärileikkaukseen on liikaa valiokunnan mietinnössä.

Ja kyllä se on Biaudet itse, joka on ministeriajoistaan asti vähätellyt naisiin kohdistuvaa ongelmaa, kun ei ole vaatinut ympärileikkausrikosten selvittämistä ja rikollisten rankaisemista vaan tukenut hyssyttelyä.

Lainaus käyttäjältä: MTV
Tyttöjen silpomista ja poikien ympärileikkausta erottavat Biaudetin mukaan esimerkiksi niiden tarkoitusperät.

– Poikien ympärileikkauksissa ei ole koskaan ollut tarkoitus rajoittaa pojan elämää tai hänen oikeuksia ja mahdollisuuksia tehdä omia ratkaisuja. Tämä keskustelu on ihan erilainen. Se ei ole rinnasteinen tähän naisiin kohdistuvaan väkivaltaan.

Biaudet ei sitten ole kuullut uskonnonvapaudesta? Poikien ympärileikkauksen tarkoitus on sitoa poika vanhempiensa uskontoon loppuiäkseen.

Totta kai alaikäisen pojan tai jopa sylivauvan oikeuksia ja mahdollisuuksia rajoittaa se, että pala hänen kehoaan leikellään pois ilman hänen suostumustaan.
Mediaseuranta - Maahanmuuttoaiheiset uutiset, tiedotteet ja tutkimukset

ikuturso

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 26 543
 • Liked: 64802
 • Kekkosen re-inkarnaatio
Vs: Suurempi, laajempi ja leikkaamaton ympärileikkausketju!
« Vastaus #677 : 06.11.2020, 23:03:21 »
Naiset näkevät tuon silpomisasian vain pimpin ompelemisena umpeen tai vähintään pienten häpylerbakkeiden raakana veistona partaterällä irtipoikki.

Tuo tyttöjen silpomisen kieltävä aloite kuitenkin puuttuu myös sunnalaiseen rituaaliympärileikkaukseen, joka on symbolinen klitorispisto, jossa siis vähän tökitään ja mitään pysyvää ei välttämättä jää, tai sitten klitoriksen hupun poisto, joka on hemmetin paljon pienempi pala ihoa kuin poikien esinahka.

Ja kun poikien esinahka poistetaan, herkkä terska on reisien karheaa ihoa ja kalsareiden kangasta vasten hyvin arkana, kunnes kudos arpeutuu ja "ahavoituu" vähemmän herkäksi. Sen sijaan huputon klitoris on edelleen häpyhuulten välissä jemmassa pahalta maailmalta.

Eli poikien normisettiä oleva ympärileikkaus on siis sata kertaa pahempi kuin yksi tyttöjen silpomislainsäädäntöön sisällytetty leikkelyn tai pistelyn muoto. Ja näitä ei Biaudetin mielestä saa rinnastaa.

Biaudet voisi mennä vaikka Vastaamoon terapiaan kertomaan ongelmistaan. Krisut sentään rehellisesti vain pitävät juutalaisten puolta mutta Biaudet'n perustelut on yhtä vainoharhaiset kuin koko akka.

-i-
Kun joku lausuu sanat, "tässä ei ole mitään laitonta", on asia ilmeisesti moraalitonta. - J.Sakari Hankamäki -
Maailmassa on tällä hetkellä virhe, joka toivottavasti joskus korjaantuu. - Jussi Halla-aho -
Mihin maailma menisi, jos kaikki ne asiat olisivat kiellettyjä, joista joku pahoittaa mielensä? -Elina Bonelius-

Beef Supreme

 • Vieras
Vs: Suurempi, laajempi ja leikkaamaton ympärileikkausketju!
« Vastaus #678 : 07.11.2020, 11:31:34 »
En tiedä mikä sokea piste etenkin herätyskristityillä on tuon poikien ympärileikkauksen kohdalla.
Ei se ole vaikeaa. Kyseessä on tietyn uskontokunnan ja valtion lipominen, jota tekisi mieli kuvailla suorastaan seppolehtolaisin sanankääntein. Sen verran avointa ja törkeää tämä palvominen on.

Uskovaisten ammattitauti.

Huppupelikaani

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 2 317
 • Liked: 8997
 • Dirty white boy
Vs: Suurempi, laajempi ja leikkaamaton ympärileikkausketju!
« Vastaus #679 : 12.11.2020, 21:36:03 »
Tässä nyt tätä todellisuutta poikien ympärileikkauksesta. Ruotsissa syyrialaismies sai tuomion ympärileikattuaan vuosia pikkupoikia juotoskolvin avulla. Ehtoollista tuli muutama kuukausi ja jokunen tonni vahingonkorvauksia maksettavaa. Hyvä, että sattui jäämään kiinni, mutta jäävuorenhuippuhan tämä on.

Alkuperäinen SVT:n uutinen pakkoruotsiksi...
Lainaus
Under onsdagen kommer domen mot den man som under april och maj 2018 omskar nio pojkar med en lödpistol i Söderhamn och Gävle.
Förundersökningen visar nu att händelsen har en tydlig koppling till förskolan Bilaal, med verksamheter i Gävle, Söderhamn och Umeå som blev av med tillståndet 2019. Något som Gefle Dagblad var först med att berätta.
———

...ja PT-median uutinen suomeksi.
Lainaus
———
Tutkimuksissa päästiin eteenpäin ja lopulta selvisikin, että Gävlessä asustavat syyrialaiset olivat silponeet kymmenkunta poikalasta juotoskolvilla. Juotoskolvi oli rautakauppatavaraa eikä kolviympärileikkaajilla ollut mitään lupia tai sairaanhoitajan koulutuksia. Lapset olivat i´iltään pikkuvauvoista kymmen vuoden nurkille.

Ympärileikkaajat saivat asiakkaita Gävlessä ja Söderhamnissa sijaitsevilta koraanikoulu Bilaalilta. Kyseinen koraanikoulu taas on tullut tunnetuksi siitä, että sen päällikkö ja tämän poika olivat viime syksystä kevääseen vangittuna. He kuuluivat siihen SÄPO:n äärimuslimi imaamien renkaaseen, joka epäiltiin ja epäillään edelleen jihadismin tukemisesta ja rahoittamisesta.
———

Nuivinator

 • Administrator
 • Jäsen^^^
 • *****
 • Viestejä: 4 732
 • Liked: 9039
 • Je suis Charlie
Vs: Suurempi, laajempi ja leikkaamaton ympärileikkausketju!
« Vastaus #680 : 19.11.2020, 09:36:44 »
Kansalaisaloitepalvelu ei näköjään näytä 18.11 tulleita lukuja lainkaan. Tosin se näyttää koskevan kaikkia aloitteita.
3:14

Histon

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 2 805
 • Liked: 5194
 • Puolinuiva
Vs: Suurempi, laajempi ja leikkaamaton ympärileikkausketju!
« Vastaus #681 : 24.11.2020, 10:13:38 »
Karkeasti jaoteltuna on olemassa suomalaisen yhteiskunnan näkökulmasta kahdenlaisia somaleja: A: haitallisia, B: vähemmän haitallisia. Protokollaan kuuluvista rasismiulinoista huolimatta määrittelisin Uljuni Ahmedin kategoriaan B, ja kun "humanitääristen" maahanmuuttajien massakarkotukset alkavat en laittaisi häntä ensimmäiseen junaan.

(Disclaimer: kategoriaan "C: hyödyllisiä" kuuluvia somaleitakin varmaankin on olemassa, mutta näitä en ole vielä nähnyt julkisuudessa eivätkä luultavasti ole itse sinne itseään tyrkyttämässä.)

https://yle.fi/uutiset/3-11648901
Lainaus
"Tyttöjen silpominen on brutaalia" – Ujuni Ahmed taistelee turhaa perinnettä vastaan Suomessa, ja siksi jotkut haluavat vaientaa hänet

Silpomisen kokenut Ahmed on päässyt irti syyllisyyden tunteesta painostuksesta huolimatta.

Ujuni Ahmed, 32, tuli Suomeen Mogadishusta kaksivuotiaana. Hän kuuluu 90-luvun vaihteessa ensimmäisten Somaliasta saapuneiden maahanmuuttajien joukkoon.

Somaliassa on vahva perinne tyttöjen sukuelinten silpomisessa. 98 prosenttia 15–49-vuotiasta naisista on silvottu. Tyttöjen sukuelinten silpominen on yleistä monissa muissakin Pohjois-Afrikan maissa. Maailmassa elää arviolta 200 miljoonaa silvottua naista ja tyttöä (THL).

Tyttöjen silpomisella on useita muotoja. Silpominen voi olla viilto klitoriksessa, kokonaan poistetut ulkosynnyttimet tai jotain siltä väliltä.

Ahmed ei hyväksy niistä yhtäkään.
[...]
Opettajat olivat kiinnostuneita kantasuomalaisten lasten vapaa-ajasta ja kysyivät näiden harrastuksista, mutta Ahmedilta ei koskaan kysytty mitään tällaista.

Se oli toisaalta hyvä, koska häntä olisi hävettänyt kertoa, millaista hänen arkensa oli, sillä se poikkesi niin paljon kantasuomalaisten lasten elämästä.
[...]
Ahmedin perheessä oli kaikkiaan kahdeksan lasta. Hän itse oli vanhin tyttäristä, joten hänelle lankesi iso vastuu pikkusisarusten hoitamisesta. Lisäksi hän auttoi naapureiden lasten hoitamisessa. Mukavia muistoja on silti jäänyt paljon.

– Oli sekä suomalais- että maahanmuuttajataustaisia ystäviä, jotka tulivat usein kanssani leikkimään ulos samalla, kun hoidin lapsia. Se oli ihanaa.

Viikonloppuisin hän opiskeli uskontoa koraanikoulussa.
[...]
Opettajat olivat kiinnostuneita Ahmedin valkoihoisten luokkatovereiden opiskeluhaaveista ja tulevaisuuden suunnitelmista, mutta Ahmedin kanssa näistä asioista ei puhuttu.
[...]
Lopulta Ahmed teki rohkean irtioton ja muutti omaan asuntoon. Aikuisiällä hän myös opiskeli nuoriso- ja vapaa-ajanohjaajaksi.

– Seurasin sitä, mikä tuntui oikealta, vaikka siihen kuului monia virheitä. Lopulta kaikki meni hyvin.

Mutta se ei tarkoita, että Ahmedin elämä olisi nyt helppoa. Päinvastoin, sillä hän kohtaa voimakasta vastustusta, kun yrittää puhua vähemmistöryhmiin kuuluvien tyttöjen ja naisten oikeuksista työssään Fenix Helsinki ry:n toiminnanjohtajana.
[...]
-Jotkut vanhemmat eivät pidä sitä pahoinpitelynä vaan lapsen suojeluna. Tällainen ajattelu tulee vanhempien lähtömaista, joissa halutaan kontrolloida, ettei tyttö harrasta esiaviollista seksiä, koska silloin kukaan mies ei halua naimisiin hänen kanssaan ja hänestä tulee yhteisönsä hyljeksimä.
[...]
Aran aiheen esille nostaminen on saanut jotkut maahanmuuttajataustaiset ihmiset arvostelemaan Ahmedia.

Hän kertoo kokeneensa painostusta, jotta lopettaisi silpomisesta puhumisen. Myös hänen ulkonäköään ja pukeutumistaan on kritisoitu. Arvostelijoiden mielestä hän ei anna hyvää kuvaa muslimi- ja somalinaisesta.

– On pyritty hiljentämään ja kontrolloimaan soittelemalla. Minut on yritetty saada lopettamaan tämä työ. Se oli rajuimmillaan viime vuonna ja tein päätöksen, että en enää esiinny julkisissa tilaisuuksissa, joissa on mahdollisuus esittää kysymyksiä, vaikka se on ollut tärkeä osa työtäni.

Yhteiskunnan polarisoituminen on tehnyt Ahmedin työstä entistä vaikeampaa. Maahanmuuttokriittiset pyrkivät leimaamaan hänen kulttuurinsa, kun siihen liittyvistä ongelmista puhutaan. Tämä taas saa aikaan entistä pahempaa syyllistämistä omasta yhteisöstä.
[...]
Eduskunnan lakivaliokunnan mukaan rangaistavuuden selkiyttäviä säännöksiä tulee sisällyttää rikoslakiin erillislain sijaan, koska rangaistussäännökset vakavimmista teoista sijoitetaan Suomessa rikoslakiin.

Ahmed on tyytyväinen tähän lopputulokseen.

– Älyttömän hyvä juttu. Kunhan tulee selväksi, että silpomisen kaikki eri muodot ovat rangaistavia tekoja, se on riittävä. Tämä oli voitto vähemmistöön kuuluville tytöille ja naisille.
Dear @realDonaldTrump, Sweden is immigration friendly, international & liberal. One of the most prosperous, richest, safest places on earth.

— Alexander Stubb (@alexstubb) 19. helmikuuta 2017

Roope

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 40 262
 • Liked: 133598
Vs: Suurempi, laajempi ja leikkaamaton ympärileikkausketju!
« Vastaus #682 : 24.11.2020, 11:04:06 »
Karkeasti jaoteltuna on olemassa suomalaisen yhteiskunnan näkökulmasta kahdenlaisia somaleja: A: haitallisia, B: vähemmän haitallisia. Protokollaan kuuluvista rasismiulinoista huolimatta määrittelisin Uljuni Ahmedin kategoriaan B, ja kun "humanitääristen" maahanmuuttajien massakarkotukset alkavat en laittaisi häntä ensimmäiseen junaan.

No jaa. Ujunin ympärileikkauksen vastustaminen ei ole johtanut Suomessa mihinkään, kun taas rasismiulina elää ja voi yhteiskunnassamme valtion tukemana oikein hyvin.

Fenix Helsinki, jossa Ujuni on toiminnanjohtaja, selittelöi muun muassa aikoinaan Oulun turvapaikanhakijaraiskaukset median ylilyönniksi. Ujuni itse tuomitsi tuolloin Oulun poliisin lasten raiskaustapauksista tiedottamisen ja syytti sen johtuvan poliisien maahanmuuttokriittisyydestä ja vaarantavan maahanmuuttajien turvallisuuden.
Mediaseuranta - Maahanmuuttoaiheiset uutiset, tiedotteet ja tutkimukset

Roope2

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 5 052
 • Liked: 9302
Vs: Suurempi, laajempi ja leikkaamaton ympärileikkausketju!
« Vastaus #683 : 24.11.2020, 14:24:50 »

Karkeasti jaoteltuna on olemassa suomalaisen yhteiskunnan näkökulmasta kahdenlaisia somaleja: A: haitallisia, B: vähemmän haitallisia.
 
Lainaus

Ahmedin perheessä oli kaikkiaan kahdeksan lasta.
Kyllähän Ujunin vanhemmatkin kuuluvat ryhmään B. Ovat tehneet kaikkensa, että Suomi ei autioidu.
”Koulussa menestyminen on vain siitä kiinni, kuinka paljon ja miten teet töitä. Oma asenne vaikuttaa tosi paljon.”

Maryam Imtiaz, Pakistanista 13-vuotiaana Suomeen muuttanut Aalto-yliopiston opiskelija

Brandis

 • Vieras
Vs: Ympärileikkausketju!
« Vastaus #684 : 24.11.2020, 15:42:25 »
No oikeastaan kyselin sen perään että mites muut puolueet on kirjanneet ton ohjelmaansa? Tai miten vaikka PS johto suhtautuu tohon ympärileikkausjuttuun? Huhtasaari?
Ei taida olla ollut muiden puolueiden ohjelmissa, mutta nythän Kokoomus esitti uudessa tavoiteohjelmassaan tämän:

Lainaus
o Meidän on tunnistettava ja estettävä niin sanottu kunniaan liittyvä väkivalta sekä tyttöjen sukuelinten silpominen.
o Poikien ei-lääketieteellisen ympärileikkauksen edellytykseksi on asetettava pojan itsensä antama suostumus.

Ilmeisesti komplikaatioiden mahdollisuus ja ilmaantuvuus lisääntyy pojan kasvaessa, vauvoina tehdyt poikien ympärileikkaukset ovat vähemmän riskialttiita:

Lainaus käyttäjältä: Potilaan Lääkärilehti/Lääkäriliiton julkaisu
Yhdys­val­loissa teh­dyssä laa­jassa rekis­te­ri­poh­jai­sessa tutki­muk­sessa selvi­tettiin poi­kien ympä­ri­leik­kauksen aiheut­tamia haitta­vai­ku­tuksia, jos toimen­pide teh­tiin jo­ko vasta­syn­ty­nei­syys­kau­della tai vanhem­pana. Tie­dot ke­rättiin sairaus­va­kuu­tus­jär­jes­telmän rekis­te­reistä vuo­silta 2001–2010.
[..]
Po­jista 95 % ympä­ri­lei­kattiin al­le 1 vuo­den iäs­sä, 2 % 1–9 vuo­den iäs­sä ja 2,7 % yli 10-vuo­tiaina. Haitta­vai­ku­tusten yhteen­las­kettu ilmaan­tuvuus oli al­le 1-vuo­tiailla 0,4 %, 1–9-vuo­tiailla 9,1 % ja yli 10-vuo­tiailla po­jilla 5,3 %.

Haitta­vai­ku­tusten ris­ki oli noin 20-ker­tainen 1–9-vuo­tiailla ja noin 10-ker­tainen yli 10-vuo­tiailla. Pe­niksen kiinnik­keiden ilmaan­tuvuus oli 67-ker­tainen 1–9-vuo­tiaina ympä­ri­lei­ka­tuilla po­jilla verrat­tuna ime­väi­sinä leikat­tuihin. Tuleh­dus­komp­li­kaation ­ilmaan­tuvuus oli 112-ker­tainen yli 10-vuo­tiaana leika­tuilla verrat­tuna ime­väi­sinä leikat­tuihin

Mahdolliset komplikaatiot poikien ympärileikkauksista ovat harvinaisia, mutta osa kyllä seuraamuksiltaan niin ikäviä, että kannattaisi käynnistää kansalaiskeskustelu mahdollisesta pahoinpitelykriteeristön täyttymisestä.

Artikkeli on vuodelta 2014..

WinstonSmith

 • Jäsen^^
 • **
 • Viestejä: 459
 • Liked: 2031
Vs: Suurempi, laajempi ja leikkaamaton ympärileikkausketju!
« Vastaus #685 : 24.11.2020, 16:26:25 »
Juutalaiset ovat sitä mieltä, että poikien ympärileikkauksen kieltäminen tarkoittaa että heidän on poistuttava Suomesta, jos haluavat harjoittaa uskontoaan. Sama näyttää pätevän muslimeihin.

Juutalaiset ja muslimit voisivat järjestää lakon ja näyttää suomalaisille millainen Suomi olisi ilman heitä...

Veikko

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 12 311
 • Liked: 23838
 • Death to the Russian invaders!
Vs: Suurempi, laajempi ja leikkaamaton ympärileikkausketju!
« Vastaus #686 : 24.11.2020, 18:15:48 »
Juutalaiset ovat sitä mieltä, että poikien ympärileikkauksen kieltäminen tarkoittaa että heidän on poistuttava Suomesta, jos haluavat harjoittaa uskontoaan. Sama näyttää pätevän muslimeihin.

Juutalaiset ja muslimit voisivat järjestää lakon ja näyttää suomalaisille millainen Suomi olisi ilman heitä...

Jos juutalaiset ovat tosissaan sitä mieltä, että heidän on poistuttava Suomesta, jos poikien ympärileikkauksen laki tulee voimaan, niin sitä tuskin huomaa, sillä heitä on Suomessa vajaat kaksi tuhatta. Uskonnollisia - seurakuntiin kuuluvia - vielä vähemmän.

Vain muutamien erikoistuneiden lääkäreiden poistuminen saattaa herättää jonkin aikaa hankaluuksia sairaanhoidon piirissä.

Sen sijaan muslimien poistuminen aiheuttaisi valtavan muutoksen pääkaupunkiseudun katukuvaan. Se, että onko se mittava menetys vai ei, onkin sitten mielipidekysymys.
"Tiedän varmasti, että sinä, oi Eurooppa, tulet tuhotuksi." - Mohammed Bouyeri, Theo van Goghin murhaaja

"Van Goghin murhan jälkeen kukaan ei ole uskaltanut ilmaista itseänsä yhtä vapaasti kuin ennen." - Theo van Goghin ystävä.

"Taas tänäänkin opin jotain uutta. Vain idiootit EIVÄT lue hommaa." - Kirjoitti: tos

Roope

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 40 262
 • Liked: 133598
Vs: Suurempi, laajempi ja leikkaamaton ympärileikkausketju!
« Vastaus #687 : 07.02.2021, 12:36:27 »
Helsingin Sanomien nettisivuilla vilahtelee Plan International Suomen mainos:

Lainaus
Seksuaaliterapeutti Marja Kihlström tyttöjen silpomisesta: ”Lasten kehoon kajoaminen on väärin – juurisyyt ovat sukupuolten välisessä epätasa-arvossa”

Vaikuttaja ja tietokirjailija Marja Kihlström ei enää ummista silmiään. Hän lahjoittaa työhön, joka pyrkii lopettamaan tyttöjen ympärileikkaukset. Haitalliselle perinteelle ei ole uskonnollisia eikä terveydellisiä perusteita.

Klikkauksen takana artikkelissa Kihlström ei perustele, miksi ympärileikkausperinteelle ei muka olisi myös uskonnollisia perusteita, vaikka niitä tunnetusti on.

Kihlström ei myöskään perustele, miksi "juurisyyt ovat sukupuolten välisessä epätasa-arvossa", kun vahingollista perinnettä pitävät yllä nimenomaan naiset. Ympärileikkausta harjoittavat yhteisöt ovat epäilemättä muun muassa epätasa-arvoisia, mutta se ei tarkoita, että juuri se olisi tradition selittävä juurisyy.
Mediaseuranta - Maahanmuuttoaiheiset uutiset, tiedotteet ja tutkimukset

Histon

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 2 805
 • Liked: 5194
 • Puolinuiva
Vs: Suurempi, laajempi ja leikkaamaton ympärileikkausketju!
« Vastaus #688 : 07.02.2021, 14:33:33 »
Tyttöjen sukuelinten silpomisen haitoista pitäisi siis valistaa kaikkia  tyttölapsen vanhempia taustasta riippumatta koska ilmeisesti muuten rasismi. Haluaisin olla kärpäsenä katossa näkemässä vanhempien ilmeen kun kätilö alkaa selittämään pimpan umpeen ompelemisen vaaroista kälviäläisille Ville ja Mari Möttöselle. Ihmeellistä on myös tämä vuodesta toiseen jatkuva ihmettely, että miksi ei valisteta silpomisesta ja miksi Suomi ei koskaan nosta syytteitä silpojia vastaan. Vastaus on, tadaa: Rasismikortti.  :flowerhat:

https://yle.fi/uutiset/3-11776536

Lainaus
Sukuelinten silpominen voi nousta esiin vasta synnytyssalissa – miksi siitä puhuminen on yhä vaikeaa ammattilaisille?

Maahanmuuttajataustaisista naisista useimmat mieltäisivät keskustelut positiivisiksi, jos heiltä asiasta kysyttäisiin.

Naisten sukuelinten silpominen, jota kutsutaan myös tyttöjen ympärileikkaukseksi, on Suomessa rikos. Parhaillaan valmisteilla on lakimuutos, jossa tyttöjen ja naisten sukuelinten silpominen säädetään rangaistavaksi nykyistä selkeämmin.

Sosiaali- ja terveysalan henkilökunnalla on velvollisuus ottaa silpominen tai sen uhka puheeksi, mutta todellisuudessa asian esiin nostaminen on harvinaista.

Ihmisoikeusliitto toteutti kyselyn, jossa 67 maahanmuuttajataustaista, viime vuosina ainakin kerran Suomessa synnyttänyttä naista vastasi siihen, ovatko viranomaiset tai ammattilaiset kysyneet, onko heitä ympärileikattu tai aikovatko he ympärileikata tyttärensä.

Kysely ei ole tilastollisesti pätevä, mutta suuntaa se antaa. Kyselyyn vastanneista vain 23 naiselta oli missään vaiheessa kysytty, onko heidät ympärileikattu. Ainoastaan viideltä oli kysytty sitä, aikovatko he leikkauttaa tyttärensä.

– Se on järkyttävän vähän! Meillä oli huoli asiasta, sillä aiemmista ryhmäkeskusteluista ilmeni, ettei näitä asioita useinkaan kysytä, sanoo sukupuolittuneen väkivallan vastaisen työn asiantuntija Solomie Teshome Ihmisoikeusliitosta.
[...]
Turkulainen kätilö Tawar Salari ei ole joutunut koskaan tekemään avausleikkausta, mutta muuten hän on työssään kohdannut silvottuja naisia.

– Olen yrittänyt ottamaan sen aina huomioon. Jos joudutaan tekemään sisätutkimuksia tai jos lääkäri joutuu tekemään toimempiteitä, niin huomioin, että ne tehtäisiin hellemmin, koska yleensä silvotut naiset ovat kipeämpiä, Salari sanoo.

Nykyisin suositellaan, että ympärileikattu ensisynnyttäjä lähetetään äitiyspoliklinikalle jo raskauden aikana keskustelemaan synnytyksestä ja avausleikkauksesta.

– Toimenpiteenä se on aika pieni ja voidaan tehdä keskiraskaudessa oikein hyvin. Se kyllä helpottaa synnytystä, ja jos on hirveän tiukasti ommeltu häpyhuulet kiinni niin esimerkiksi sisätutkimuksia on vaikea tehdä ja synnytyksen seuraaminen on paljon vaikeampaa.

– Ja varmasti potilaalle on paljon mukavampaa, jos se on hoidettu jo hyvissä ajoin, Jakobsson jatkaa.

Neuvolassa keskustellessa voidaan ottaa puheeksi myös syntyvä vauva.

– Tässä yhteydessä olisi luontevaa ja tärkeää kysyä, että jos tuleva lapsi on tyttö, aikovatko vanhemmat ympärileikata hänet. Samalla tulisi kertoa sukuelinten silpomisen terveyshaitoista ja Suomen lainsäädännöstä, Teshome muistuttaa.
[...]
Niin Salarin kuin Teshomenkin mukaan monet terveydenhuollon ammattilaiset varmasti ajattelevat myös sitä, mitä asiakas ajattelee, jos ympärileikkauksesta kysyy. Taustalla on ehkä pelkoa siitä, ettei loukattaisi. Samaa pohtii Jakobsson.

– On varmasti niin, kun siihen liittyy vieraampi kulttuuri, niin ajatellaan, että onko se ettei kunnioita toisen kulttuuria. Jotenkin pelätään loukkaamista.
[...]
Salarin mukaan monet naiset ovat olleet loukkantuneita siitä, että keskusteluissa on kierrelty ja kaarreltu aiheen vierestä ja kuitenkin on koko ajan tiedetty, mitä on tarkoitettu. Se on ollut loukkaavampaa kuin varsinainen kysyminen.
[...]
Solomie Teshome on keskustellut asiasta erityisesti etiopialaisten ja eritrealaisten naisten kanssa. Heidän lähtömaissaan silpominen on yleistä.

– He ovat sitä mieltä, että eivät paheksu sitä, jos heiltä kysytään, onko heidät ympärileikattu tai aikovatko he ympärileikkauttaa tyttärensä. He ymmärtävät, miksi sitä kysytään, heistä se on päivänselvä asia.

– Päin vastoin he nimenomaan ihmettelevät, jos heiltä ei kysytä. Eikö tarkoitus olekaan suojella kaikkien tyttöjä, Teshome kertoo naisten muun muassa pohtivan.

Teshome muistuttaa, että silpomisesta pitää kysyä kaikilta, ei ainoastaan ulkonäköön tai uskontoon perustuen.
[...]
Dear @realDonaldTrump, Sweden is immigration friendly, international & liberal. One of the most prosperous, richest, safest places on earth.

— Alexander Stubb (@alexstubb) 19. helmikuuta 2017

repsikka

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 1 301
 • Liked: 1976
Vs: Suurempi, laajempi ja leikkaamaton ympärileikkausketju!
« Vastaus #689 : 07.02.2021, 15:40:38 »
Todella järjenkäytön vähäisyyttä, että etukäteisseulontaa ei voisi suunnata riskiryhmiin.
   Esimerkikisi mammografiat on suunnattu vain naisille, vaikka rintasyöpää esiintyy myös miehillä - toki aika vähän, olisiko  alle 10 tapausta / vuosi.  En ole nähnyt yhdenkään tahon kiinnittäneen huomiota tähän "epäkohtaan".
  Kerran olin kuuntelemassa luentoa somalikulttuurista, toinen luennoitsija oli Saido Mohammed, joka kuulemma on tehnyt arvokasta työtä naisten silpomista vastaan. Kysyin häneltä, kuinka iso osa pääkaupunkiseudun Suomessa syntyneistä somalisynnyttäjistä on silvottuja.  Väitti, ettei syntymäpaikka muka käy terveystiedoista ilmi, joten ei voi selvittää.
Miten on, @Taffu  ja @Emo, eikö se syntymäpaikka enää  ilmenekään tiedostoista ? Ennen löytyi.
  Menipä kerralla vähäkin usko tuohon toiseustoteemiin, siis jo vuosia ennen näitä lapsilisähuijauksia.