Kirjoittaja Aihe: 2011-10-11 TE: Suomen PISA-tulokset johtuvat mamujen vähyydestä  (Luettu 244211 kertaa)

far angst

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 4 083
 • Liked: 2281
 • Pavlov opetti tiedotusoppia!
On mielenkiintoista nähdä, millä tulevaisuudessa selitellään pois Pisa-kokeen huononeet tulokset. 

Lyön vetoa, että kun analysoidaan syitä Pisa-kokeen tulosten huononemiseen,
on varmaa että ongelman ratkaisuksi tarjotaan sitä yhtä ainaista ja ikuista:

"Lisää rahaa kotoutukseen!"

Yhtä varmaa on, että todellista ongelmaa ei saa huomata.  Siis sitä, mikä selittää
Afrikan, paskastanioiden,  Etelä-Euroopan ja jo 500 vuotta kotoutuksessa olleiden
omienkin romanien kulttuurin, asenteet ja saavutukset.

Niin, mikähän tekijä se taas sitten voisi ollakaan?
Rasisteille muistutan, että maahanmuuttajat ovat yhtä hyviä naapureita, kunnollisia, ammattitaitoisia ja rehellisiä, hyvin koulutettuja, lainkuuliaisia ja töissä käyviä veronmaksajia ja yhteiskunnan hyödyllisiä jäseniä kuin ovat Suomen somalit ja mustalaisetkin.

Mika Mäntylä

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 1 259
 • Liked: 39
  • Facebook
On mielenkiintoista nähdä, millä tulevaisuudessa selitellään pois Pisa-kokeen huononeet tulokset. 
No rasismin ja suvaitsemattomuuden kasvulla tietenkin.
Lukijan tulisi huomioida, että tämäkin viesti saattaa sisältää kärjekkäitä näkemyksiä tosiasioista tai mustaa huumoria.

Ohjattu ja hallittu vapaa keskustelija?

Gommi

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 1 255
 • Liked: 681
 • Nuiva, vaeltava sielu
Mielenkiintoista. Itsekin tutkin aika ajoin PISA-tuloksia.

Kysymys kuuluukin, uskaltaako näitä tuloksia painaa mihinkään viralliseen tieteelliseen artikkeliin?

Tuomas3

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 4 861
 • Liked: 4192
Pisa-testien tuloksilla ja mamumäärillä ei ole merkitystä, koska mamut luetteloidaan erikseen.

Suuri mamujen määrä heikentää muun ryhmän oppimistuloksia, joten sitä kautta mamut vaikuttavat Pisa-tuloksiin.
Ehkä tuollai implisiittisesti... joo :-\. Mutta tilastoista ne on karsinoitavissa erikseen.

Vuoden 2012 Pisa-tulokset tulevat Helsingin osalta olemaan todella heikot. Tiedä sitten miten muualla maassa.

tyhmyri

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 3 585
 • Liked: 1526
Vuoden 2012 Pisa-tulokset tulevat Helsingin osalta olemaan todella heikot. Tiedä sitten miten muualla maassa.
Hmm... Ilmeisesti se joidenkin rikastettujen luokkien opettajien kertomat kauhukuvat oppistasojen romahduksesta pitävät paikkansa. Jo muutamia vuosia ovat vaimon tuttavat puhuneet siitä, että monikulttuurisessa luokassa ei oppimista tapahdu oikein pätkääkään. Mutta se lienee vain asenteellista vihapuhetta.

Milloinkahan virallisia tuloksia on saatavilla?

Tuomas3

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 4 861
 • Liked: 4192
Vuoden 2012 Pisa-tulokset tulevat Helsingin osalta olemaan todella heikot. Tiedä sitten miten muualla maassa.
Hmm... Ilmeisesti se joidenkin rikastettujen luokkien opettajien kertomat kauhukuvat oppistasojen romahduksesta pitävät paikkansa. Jo muutamia vuosia ovat vaimon tuttavat puhuneet siitä, että monikulttuurisessa luokassa ei oppimista tapahdu oikein pätkääkään. Mutta se lienee vain asenteellista vihapuhetta.

Milloinkahan virallisia tuloksia on saatavilla?
Ennen joulua. Pisa-tulokset ovat vasta lähteneet analysoitavaksi.

K.K.

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 3 291
 • Liked: 554
 • Ääriagnostikko

Luova lukeminen hyödyttää läpi elämän


Kun eu­roop­pa­lai­set lu­ke­mi­sen edis­tä­mi­sen am­mat­ti­lai­set ko­koon­tu­vat, suo­ma­lai­nen saa se­lit­tää, mik­si nuo­ri­som­me lois­taa Pi­sa-lu­ku­tai­to­mit­tauk­ses­sa. Ul­ko­mai­sis­sa kol­le­gois­sa me­nes­tyk­sem­me OECD:n kan­sain­vä­li­ses­sä ver­tai­lus­sa he­rät­tää ihai­lua ja ka­teut­ta, mut­ta suo­ma­lai­nen alan vä­ki seu­raa huo­les­tu­nee­na lu­ke­mis­in­non as­teit­tais­ta ra­pau­tu­mis­ta.

Vuon­na 2009 Suo­men yh­dek­säs­luok­ka­lai­set si­joit­tui­vat 26 OECD-maan ver­tai­lus­sa toi­sek­si Ko­rean jäl­keen. Vuo­des­ta 2000 yh­teis­pis­teet oli­vat kui­ten­kin pie­nen­ty­neet kym­me­nel­lä, osal­lis­tu­neis­ta mais­ta kuu­den­nek­si eni­ten.


Huh­ti­kuus­sa ope­tus- ja kult­tuu­ri­mi­nis­te­riö jul­kai­si Sa­ri Sul­ku­sen ja Jou­ni Vä­li­jär­ven toi­mit­ta­man Pi­sa 2009 -ra­por­tin Kes­tää­kö osaa­mi­sen poh­ja? Se esit­te­lee, mi­tä Pi­sa-ar­vioin­nis­sa mi­ta­taan, ja ana­ly­soi yh­dek­sän vuo­den ai­ka­na ta­pah­tu­nei­ta muu­tok­sia.

Lu­ku­tai­don mit­tauk­ses­sa on kol­me kri­tee­riä: tie­don­ha­ku, lue­tun ym­mär­tä­mi­nen ja tul­kin­ta se­kä lue­tun poh­din­ta ja tul­kin­ta. Lu­ku­tai­dol­la tar­koi­te­taan teks­tien käyt­tö­tai­toa eli si­tä, mi­ten lu­ki­ja osaa hyö­dyn­tää tai­toaan ar­ki­elä­män ti­lan­teis­sa.

Pi­sa-me­nes­tyk­sen syi­tä on kä­si­tel­ty jo aiem­mis­sa mi­nis­te­riön jul­kai­suis­sa. Poh­jan hy­väl­le lu­ku­tai­dol­le ovat an­ta­neet alueel­li­ses­ti ta­sa-ar­voi­nen kou­lu­tus, kou­lu­te­tut opet­ta­jat ja nuor­ten mo­ni­puo­li­nen lu­ke­mi­nen. Toi­saal­ta hy­vää tu­los­ta se­lit­tä­vät myös suo­men kie­len ään­tä­mi­sen ja kir­joi­tus­asun yh­den­mu­kai­suus se­kä Pi­sa-teh­tä­vien ja op­pi­kir­ja­teh­tä­vien sa­man­kal­tai­suus.

Ra­port­ti ker­too, et­tä erin­omai­set lu­ki­jat ovat vä­hen­ty­neet ja heik­ko­ja lu­ki­joi­ta on en­tis­tä enem­män. Suo­mes­sa on jo­kai­ses­sa ikä­luo­kas­sa lä­hes 5 000 nuor­ta, joil­la on heik­ko lu­ku­tai­to. Vuon­na 2000 erin­omai­sia ja heik­ko­ja poi­ka­lu­ki­joi­ta oli yh­tä pal­jon, mut­ta vuon­na 2009 heik­ko­ja oli yli 50 pro­sent­tia enem­män kuin eri­no­mai­sia. Omak­si ilok­seen edes vä­hän lu­ke­vien mää­rä on pie­nen­ty­nyt pe­rä­ti 11 pro­sent­tiyk­sik­köä, 78:sta 67 pro­sent­tiin.

Pi­sa-ra­port­ti an­taa pal­jon tär­keää tie­toa, mut­ta se ei se­li­tä lu­ke­mi­sen kult­tuu­rin muu­tos­ta tyh­jen­tä­väs­ti. Nuor­ten su­ku­pol­vien suh­de kir­jaan ja lu­ke­mi­seen on ko­ke­nut mul­lis­tuk­sen. Tä­mä nä­kyy kou­lu­työs­sä jo nyt: pit­kään hy­väs­sä lu­kios­sa opet­ta­nut opet­ta­ja ker­too, et­tä op­pi­lail­la on yhä enem­män vai­keuk­sia tul­ki­ta hy­vin­kin yk­sin­ker­tai­sia kie­li­ku­via ja sa­nan­las­ku­ja...]

Koko juttu:http://www.hs.fi/paakirjoitukset/Luova+lukeminen+hy%C3%B6dytt%C3%A4%C3%A4+l%C3%A4pi+el%C3%A4m%C3%A4n/a1338344992181
Lainaus
Myyttejä murtavassa selvityksessä kerrotaan, että Suomen koulujärjestelmä ei kelpaa vientituotteeksi, vaikka Suomen hallitus sitä kovasti haluaisikin.

Suomalainen koulujärjestelmä toimii lähinnä Suomessa. Suomen loistava testimenestys johtuu raportin mukaan ennen muuta yhtenäisestä kansallisuusrakenteesta – toisin sanoen Suomessa on erittäin vähän ulkomaalaisia.

Kansalliskielten – erityisesti suomen – asema on meillä historiallisesti painava: Suomessa on lukutaito ollut perinteisesti erittäin korkea, mikä saksalaisten mukaan periytyy Venäjän vallan ajoilta. Tsaarin hallitsemassa maassa äidinkielestä tuli osa kansallista identiteettiä.
http://hommaforum.org/index.php/topic,59934.msg810084.html#msg810084


K.K.

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 3 291
 • Liked: 554
 • Ääriagnostikko

Peruskoululaisista 11,4 prosenttia tukiopetuksessa

Peruskoululaisista 3,3 prosenttia sai tehostettua tukea ja 8,1 prosenttia erityistä tukea syksyllä 2011. Vuotta aiemmin erityistä tukea saaneiden oppilaiden osuus oli 8,5 prosenttia, kertoo Tilastokeskus.

Tehostettua tukea järjestettiin ensimmäisen kerran viime vuonna. Tehostettua tukea saaneiden yleisin tukimuoto oli osa-aikainen erityisopetus ja erityistä tukea saaneiden avustaja- ja/tai tulkitsemispalvelut.

Tehostettua tukea saaneista oppilaista 77 prosentilla tukeen sisältyi osa-aikaista erityisopetusta, 55 prosentilla tukiopetusta ja 40 prosentilla avustaja- ja/tai tulkitsemispalveluja. Erityistä tukea saaneista oppilaista 34 prosentilla tukeen sisältyi osa-aikaista erityisopetusta, 30 prosentilla tukiopetusta ja 47 prosentilla avustaja- ja/tai tulkitsemitsemispalveluja.

Tehostetun tuen oppilaista poikia oli 65 prosenttia ja tyttöjä 35 prosenttia. Erityistä tukea saaneista poikia oli 69 prosenttia ja tyttöjä 31 prosenttia. Erityisen tuen oppilaista 26 prosentilla oli pidennetty oppivelvollisuus.
http://www.verkkouutiset.fi/index.php/kotimaa/981-kotimaa/103232-peruskoululaisista-11-4-prosenttia-tukiopetuksessa

randomi7

 • Jäsen^^
 • **
 • Viestejä: 212
 • Liked: 11
On myytti että mamujen määrä jotenkin vaikuttaisi pisa tuloksiin, jos Suomeen otettaisiin vaikka kiinalaisia tai japanilaisia mamuja niin pisa tulokset vaan paranisi. Ihan Tatu Vanhasen teorioiden mukaan pisatulokset määräytyy...
Toki monikulttuurisuus itsessään voi heikentä fiksujenkin mamujen tuloksia mutta sehän ei ole mamujen vika vaan surkean valtion-poliitikan vika joka ei ole onnistunut sopeuttamaan niitä maahan.
« Viimeksi muokattu: 12.06.2012, 16:37:50 kirjoittanut randomi7 »

Hoomeri

 • Jäsen^^
 • **
 • Viestejä: 141
 • Liked: 14
Lainaus
- Suomen etuna on pieni, homogeeninen väestö, joka puhuu samaa kieltä, Benson kertoi puhuessaan Harvardin yliopistossa.
http://www.iltasanomat.fi/kotimaa/art-1288529738357.html

Monikulttuurin onnelasta ei puhuta mitään.  :-\
« Viimeksi muokattu: 06.01.2013, 10:34:47 kirjoittanut Miniluv »

Jouko

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 11 824
 • Liked: 888
 • Jouko Lilja
Lainaus
- Suomen etuna on pieni, homogeeninen väestö, joka puhuu samaa kieltä, Benson kertoi puhuessaan Harvardin yliopistossa.
http://www.iltasanomat.fi/kotimaa/art-1288529738357.html

Monikulttuurin onnelasta ei puhuta mitään.  :-\

Suomi on onnen ihmemaa. Ja sitä jotkut :flowerhat: eivät täälä ymmärrä!  :P
“Raja railona aukeaa.Edessä Aasia, Itä.Takana Länttä ja Eurooppaa;varjelen, vartija, sitä.”

Uuno Kailas

Suomessako jokin mamujen aiheuttama huumeongelma? Ja khatin kontit!

Komediaa, parodiaa, sarkasmia ja ivaa; lakonisuutta ja kyynisyyttä unohtamatta

Nyökkäily; Tuo aikamme valtiomiestaito

pamaus

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 593
 • Liked: 226
 • Bang, Bang, Bang... Harvoin ja tuloksena paskaa.
Jopa J.R.R. Tolkien tiesi, että meissä on pallia.  ;)
Pamaus - tapahtui Viipurissa 30.11.1495 ja uudestaan 19.5.2024  https://mil.in.ua/en/news/an-explosion-occurs-at-an-oil-depot-in-vyborg/ . Vajakkien keskuudessa uumoillaan  ullatusilotuksen sattuneen.

Marko Parkkola

 • Vieras

Man in a Suit

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 1 248
 • Liked: 3613
 • Yskikööt hihoihinsa vaan!
Mutta kuinka kauan monokulttuurisuus on etumme.

Maahanmuuttajien koulumenestys vaihtelee syntymämaan perusteella Ruotsissa

Suomalaisten lukutaito % heikkenee jatkuvasti. Arvannemme mistä syystä  ;)
Kaukaa aroilta kohoaa
Iivana Julman haamu.
Turman henki, se ennustaa:
verta on näkevä aamu.

John

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 3 343
 • Liked: 1123
http://www.iltalehti.fi/uutiset/2013010616520559_uu.shtml

Lainaus
Harvardissa kehuttiin Suomen koulujärjestelmää

Harvardin yliopistossa kuunneltiin vinkkejä Suomen koulutusjärjestelmästä.

Arvostetussa Harvardin yliopistossa puhui joulukuussa Massachusettsin osavaltion edustaja Jen Benson, joka oli vieraillut Suomessa 30 muun opetusalan ihmisen kanssa.

Yhdessä ryhmä teki kahdeksan päivän matkan tutustuakseen Suomen koulutusjärjestelmään. Matkan aikana he vierailivat kahdessa koulussa ja keskustelivat opetusalan päättäjien kanssa

Harvard Press -lehden mukaan Benson kertoi toivoneen löytävänsä Suomesta avaimen, jolla pystyttäisiin tekemään dramaattisia parannuksia amerikkalaisiin kouluihin. Kuitenkin hän löysi enemmänkin yksittäisiä asioita, jotka ovat vaikuttaneet Suomen koulutusmenestykseen.

Yksi näistä seikoista oli Bensonin mukaan se, että Suomi koostuu pienestä, homogeenisestä populaatiosta, joka puhuu vain kahta kieltä, suomea ja ruotsia. Yhdysvalloissa koululaisten kielitausta on huomattavasti monimuotoisempi.


Lisäksi Suomessa keskitytään enemmän akateemisiin aineisiin opetuksessa ja esimerkiksi urheilu ja harraste-aineet jätetään oppilaiden vapaa-ajalle.

Kiitosta sai myös se seikka, että opettajilta vaadittiin maisterin tutkinto ja opettajankoulutukseen yliopistoon pääsee opiskelemaan vain pieni prosentti hakijoista. Suomessa opettajan ammattia pidetään Bensonin mukaan arvossa.

Perinteisesti myös maksuton koulutus oli hämmästyttänyt Bensonia, sekä se, että myös harvaan asutuilla seuduilla taataan oppilaiden mahdollisuus koulunkäyntiin.

...

Eino P. Keravalta

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 32 892
 • Liked: 42183
 • Nigra sum, sed formosa
Mutta kuinka kauan monokulttuurisuus on etumme.

Maahanmuuttajien koulumenestys vaihtelee syntymämaan perusteella Ruotsissa

Suomalaisten lukutaito % heikkenee jatkuvasti. Arvannemme mistä syystä  ;)

Tiedän, mitä tarkoitat, mutta eihän suomalaisten lukutaito mihinkään heikkene, vaan Suomessa asuvien ulkomaalaisten päinvastoin paranee. Tosin pidemmällä tähtäimellä myös suomalaisten oppimistulokset tulevat heikkenemään, koska koulu on oppimisen sijaan asettanut monikulttuurisen mökellyksen ja häirinnän etusijalle.
HUOMIO. Ylläolevaa tekstiä ei voi ymmärtää ilman seuraavaa, siihen kuuluvaa lisäystä: Olen todellisuudessa päinvastaista mieltä ja koko kirjoitus on vain parodiaa, jonka tarkoituksena on tuoda esiin maahanmuuttokriittisen ajattelun onttous; monikulttuuri on rikkaus ja kaikki ihmiset samanarvoisia.

alussaolisana

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 2 289
 • Liked: 3759
 • 17 v.
Suomen PISA-menestykseen on monia syitä. Maahanmuuttajien pieni osuus on merkittävä, mutta ei ainoa. Yksi on jo täälläkin mainittu suomen kielen kirjoitetun ja puhutun asun yhtenevyys. Se mm aiheuttaa sen, että iso osa lapsista osaa lukea jo kouluun tullessaan. Koulussakaan ei sitten mene aikaa pelkkien symbolien opetteluun, toisin kuin esim toinen ääripää kiinankieli. Yksi merkittävä syy on se, että Suomessa ei ole ollut työväenluokkaa, jota ei koulu kiinnosta. Suomessa on ollut jo pitkään suuri sosiaaliryhmien välinen liikkuvuus, eli köyhän perheen lapsella on ollut hyvät mahdollisuudet nousta yhteiskunnassa. Tämä on myös ymmärretty ja koulutusta on arvostettu. Myös luokkaerot ovat Suomessa jo valmiiksi pienemmät kuin esim USAssa. Opettajien koulutuksesta puhutaan myös, mutta totuus on siinä mielestäni hieman eri, kuin puhutaan. Suomessa on nimittäin sellainen kummallinen ilmiö, että ala-asteen luokanopettajan koulutukseen hakeutuu jatkuvasti käsittämättömän paljon laudaturylioppilaita. Kilpailu paikoista on kova, vaikka itse duuni on raskas ja todella paskasti palkattu. Lisäksi alalle hakeutuu paljon kristillisen maailmankuvan omaavia ihmisiä, joille tämä ammatti on jollain tasolla "kutsumustyö". PISA-tuloksethan ovat jo aivan tilastollisesti katsoen suurimmaksi osaksi ala-asteen hedelmää (6 vuotta vs n2 vuotta). Toki esiopetusta ei pidä unohtaa.

Maahanmuutto tulee tietenkin romahduttamaan tulokset, koska sen vaikutukset ovat laajemmat kuin vain suoraan luokassa näkyvät. Se tulee muuttamaan koko yhteiskunnan fundamentit ja laskemaan oikeastaan kaikkia em palkkeja. Lisäksi se tulee merkittävästi heikentämään Suomen taloutta ja koulun sisällä siirtämään resursseja maahanmuuttajien tukemiseen, jolloin kustannukset lisääntyvät ja tulokset huononevat.

Ai niin. Yksi fundamentti: yhteiskuntarauha. Tämä on kaiken hyvinvoinnin ja menestyksen pohja. Siksi kansallisvaltiot luovat hyvinvointia. Monikulttuurisuusideologia repii jo nyt suomalaista yhteiskuntaa kahtia ja tämä on tietysti vasta alkua. Se tulee heijastumaan kaikkeen menestykseen.
"Harmageddonin tapahtumapaikka sijaitsee nykyisessä Israelissa Afulan kunnassa (38 900 asukasta) ja sinne voi ajaa valtatie 66:a pitkin. Kunta mainostaa itseään sloganilla "Afula, hauska paikka asua"."

sivullinen.

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 14 064
 • Liked: 8965
 • Ahjo on viha. Kosto on kipinä.
Yksi on jo täälläkin mainittu suomen kielen kirjoitetun ja puhutun asun yhtenevyys. Se mm aiheuttaa sen, että iso osa lapsista osaa lukea jo kouluun tullessaan. Koulussakaan ei sitten mene aikaa pelkkien symbolien opetteluun, toisin kuin esim toinen ääripää kiinankieli.

Toisaalta suomen kielen rakenteet ovat paljon vaikeammat kuin muiden kirjoitettujen kielien. On iso kasa kaiken maailman päätteitä ja outoja sanankääntymisiä - yöstä öiksi. Joko suomen kielen yksinkertaisuus tekee siitä helposti jopa tyhmien lasten oppiman; tai sitten sen vaikeus tekee lapsista fiksumpia, ja siten kehittää heidän aivojaan jolloin he oppivat kaikkea helpommin. Korrelaatiosta kausaliteettiin ei pidä hypätä ilman erittäin vahvoja perusteita.

Kiinalaisia on erittäin paljon amerikassa korkeinta älykkyyttä vaativissa tehtävissä. Meksikolaisia on selvästi vähemmän, vaikka heitä on enemmän lukumääräisesti maassa. Tästä voisi päätellä, ettei ainakaan kiinan kielen osaaminen - joka olettavasti on korkea kiinalaisilla - tee ihmisestä tyhmää; ja taas helpon latinalaisin aakkosin kirjoitetun kielen osaaminen tee viisasta.
"Meistä ei olisi mikään sen suotavampaa kuin sivullisen esittämä marxilainen analyysimme arvostelu." (Lenin)

alussaolisana

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 2 289
 • Liked: 3759
 • 17 v.
Totta tuokin. Tyhmäksi en kinukkeja toki väittänyt enkä väitä. Nehän niitä ruudin keksijöitä on  ;)
"Harmageddonin tapahtumapaikka sijaitsee nykyisessä Israelissa Afulan kunnassa (38 900 asukasta) ja sinne voi ajaa valtatie 66:a pitkin. Kunta mainostaa itseään sloganilla "Afula, hauska paikka asua"."

Embo

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 1 688
 • Liked: 301
Toisaalta suomen kielen rakenteet ovat paljon vaikeammat kuin muiden kirjoitettujen kielien.

Kielten rakenteiden vaikeudet eivät ole vertailtavissa laadullisesti eikä määrällisesti. Englannin ja ranskan oikeinkirjoitus on mitä on, muttei niitä kukaan väitä vaikeammaksi kuin muita kirjoitettuja kieliä. Ei suomi ole sen vaikeampi kuin muutkaan kielet, kaikissa on omat vaikeutensa.

JoKaGO

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 16 469
 • Liked: 11774
 • Mullaki o kissa
Totta tuokin. Tyhmäksi en kinukkeja toki väittänyt enkä väitä. Nehän niitä ruudin keksijöitä on  ;)

Kiina on lähes aina ollut sivistyksessä kärjessä. Sitten on tullut välikausia lähinnä täysin puupäiden johtajien takia. Oli dynastioita, jotka nostivat ja dynastioita, jotka dumppasivat Kiinan. Viimeinen dumppi, Maon aika, on nyt takana ja perhanan haipakkaahan tuo maa nostaa tasoaan.

Seuraava iso kysymys tulee eteen, kun maaseutu järjestäytyy paremmin, ja haastaa nykyiset johtajat. On nimittäin sen verran maaseudun ihmisiä jo "sivistyksen" parissa kaupungeissa, että jotain tapahtuu ja melko pian. Siinä kova haaste jälleen kerran, tuleeko kupit vai demokratia.
Ilman Maon aikaa Kiina olisi Japanin edellä kaikessa, tai ainakin tasoissa.
[Hallituksen kehysriihessä] Perussuomalaisilla oli pitkä lista esimerkiksi maahanmuuttoon ja kehitysapuun liittyviä leikkausehdotuksia, joista vain osa läpäisi muiden puolueiden seulan.

K.K.

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 3 291
 • Liked: 554
 • Ääriagnostikko
Heikentynyt laskutaito haittaa jo arkielämää – vieläkö itse osaat päässälaskun?

Korkean teknologian maineella ratsastavalla Suomella on ongelma. Opetushallituksen selvityksen mukaan koululaisten laskutaidot ovat heikentyneet niin paljon, että ne hankaloittavat jo arkielämää. Oppilaiden osaamisen taso on heikentynyt kaikilla matematiikan osa-alueilla, mutta erityisesti jo perusasioissa: prosentti- ja päässälaskuissa.

– Matematiikan taitoa tarvitaan Suomessa, jos meillä pitää olla teollisuuden ja hightechin osaamista, toteaa Opetushallituksen erikoistutkija Juhani Rautopuro.

Rautopuron mukaan tilanne ei ole katastrofaalinen - vielä. Kansainvälisissä vertailuissa suomalaiset pärjäävät yhä kohtalaisen hyvin.

– Jos ongelmaan ei suhtauduta vakavasti, se katastrofikin onnistutaan järjestämään.

Hänen mielestä nyt pitäisi palata juurille eli panostaa arkielämässä tarvittaviin perustaitoihin.
Läksyjä tekemällä parempia tuloksia

Tutkimuksen mukaan oppilaat pitävät matematiikkaa hyödyllisenä, mutta eivät kiinnostavana. Opettaja veisi opetuksen nuorten maailmaan.

– Sosiaalinen media kiinnostaa nuoria enemmän kuin matematiikka, mutta mitä jos matematiikka menisi sosiaaliseen mediaan esimerkiksi pelien muodossa, sanoo Matemaattisten Aineiden Opettajien Liitto (MAOL) puheenjohtaja, Eurajoen lukion opettaja Leena Mannila.

Mannilan mielestä opettajille pitäisi järjestää koulutusta siitä, kuinka saadaan tylsistyneet oppilaat innostumaan matematiikan tunneista. Apuvälineiksi hän ottaisi myös tietotekniikan sekä murtokakut ja värisauvat.

Mannilan mukaan vaikeuksia tulee myös siitä, ettei tämän päivän kiireinen maailma anna aikaa ajatteluun ja oivaltamiseen. Hän on huomannut 20 vuoden opettajauransa aikana, että oppilaiden pitkäjänteisyys ja kotitehtävien tekeminen ovat vähentyneet.

Trendi on sama koko maassa.

– Ne, jotka tekevät kotitehtäviä, menestyvät paremmin...]

Koko juttu: http://www.mtv3.fi/uutiset/kotimaa.shtml/2013/03/1724367/heikentynyt-laskutaito-haittaa-jo-arkielamaa---vielako-itse-osaat-paassalaskun


(Osaan.)

Emo

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 38 352
 • Liked: 51464
Ihmekö tuo jos ei päässälaskua osata, kun käytössä lienevät taskulaskimet (en tiedä miltä luokalta lähtien) ja uudistuksen jälkeen YO-kirjoituksetkin tehdään tietokoneilla.  Eihän nykyoppilaat osaa lukea eikä kirjoittaakaan, joten mitäpä laskutaidollakaan tekisi?

Ei Suomi voi olla Pohjolan Kongo, jos täällä porukat osaavat lukea ja laskea. Laskutaito on rasististakin, se antaisi ymmärtää että luulemme jotenkin olevamme parempia kuin maahanmuuttajat!

Taimi

 • Vieras
Heikentynyt laskutaito haittaa jo arkielämää – vieläkö itse osaat päässälaskun?

Kyllä. Mulla oli jo koulussa omat tapani selvitä nopeasti päässälaskusta. Opettaja sanoi, ettei hän ymmärrä, millä logiikalla lasken, mutta lopputulos, eli vastaus on oikea.

Sitten lukutaidosta ja suomenkielestä. Kannattaa lukea vanhempaa kirjallisuutta, se sisältää värikästä ja hyvää suomenkieltä. Monet HS:n ja tv-toimittajat eivät selvästikään lue. Heidän huono suomenkielensä harmittaa, media aliarvioi Suomen kansan sivistystason, tarjoaa meille roskaa. Ihmettelen kuinka huonolla suomenkielellä voi päästä valtamedian toimittajaksi. Epäilemättä Sirolaopiston hyväveli-järjestelmä ja punainen puoluekirja auttaa uralla, vaikkei taitoja olisi.

kapinamieli

 • Jäsen
 • *
 • Viestejä: 11
 • Liked: 10
Vaadin ehdottomasti antirasismia hiihtoon ja kyykänheittoon.
 http://en.m.wikipedia.org/wiki/Anti-racism_in_mathematics_teaching
Minne menet, Suomeni?

AcastusKolya

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 2 099
 • Liked: 2283
Vaadin ehdottomasti antirasismia hiihtoon ja kyykänheittoon.
 http://en.m.wikipedia.org/wiki/Anti-racism_in_mathematics_teaching

Voi vee...Mutta itse asiasta voi kyllä todeta, että esim. yo-kirjoitusten vieminen koneilla tehtäväksi tuhoaa viimeisenkin sivistyksen rippeen kouluopetuksestamme. Jo nyt opetuksen painopistettä on käsittämättömästä syystä viety pois tietoa painottavasta opetuksesta. Jotain kertoo se, että Savonia-AMK:n luennolla rekihurjan oloinen luennoitsija Aija Hietanen fantasioi, että kirjoitettu kieli häviää ja korvautuu "symboliikalla". Hän lausahti myös, että "eihän kukaan viitsi lukea pitkiä tekstejä". Ja kyseessä on jo kypsemmän ikäinen ihminen. Luennon oheismateriaaliin kuului mm. video, jossa lankinvärinen nuori mies ilvehti video-CV:llä kuin apina. Ja tätä rva Hietanen kehui loistavaksi ideaksi.
Pesunkestävä militaristivaskisti.

Mangustin

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 2 446
 • Liked: 3949
 • Mankuva rasitin.
Jotain kertoo se, että Savonia-AMK:n luennolla rekihurjan oloinen luennoitsija Aija Hietanen fantasioi, että kirjoitettu kieli häviää ja korvautuu "symboliikalla".

Mikä ettei. Hanzit vaan kirjainten tilalle sitä mukaa kun Kiina valloittaa maailmaa. Saadaan byrokratiaa ja käännöstyötä karsittua, ei tarvita erikseen lomaketta ja blankettia kun kaikki lukee kirjoitusmerkeillä.

Läksyjen määrä vähintään kolminkertaistuu mutta ehkä tällä on kasvattava vaikutus.

sivullinen.

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 14 064
 • Liked: 8965
 • Ahjo on viha. Kosto on kipinä.
Laskutikkua osaan käyttää, mutta helmitaululla kertominen tökkii. Enää ei katekismustakaan pidä ulkoa osata niin miksi kertotauluja?

Suomi alkoi 80-luvulla kuvitella historian päättyneen ja kehityksen tulleen tiensä päähän. Viranomaiskoneistossa kehitys saatiikin pysäytettyä, mutta yhteiskunnasa se vain jatkui; ja ulkomailla. Nyt sitten ihmetellään miksi kansa on erkaantunut virastoista, eivätkä lapset jaksa uskoa piirtoheitinkalvoilla esitettyjä faktoja Suomen korkeasta kehityksestä. Mihin tämä vielä johtaa?

Näin sen pitäisi mennä:
http://www.ted.com/talks/conrad_wolfram_teaching_kids_real_math_with_computers.html
"Meistä ei olisi mikään sen suotavampaa kuin sivullisen esittämä marxilainen analyysimme arvostelu." (Lenin)

AuggieWren

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 5 619
 • Liked: 1558
Tuollaiset Conrad Wolframit pitäisi nylkeä tuppeen.

Komps. Minkä perustan varaan matemaattisen ajattelun voi laskea, ellei siihen, että perusasiat osataan? Totta kai mekaanisessa laskennassa voi käyttää apuvälineitä ja matematiikan käytännön sovelluksissa muuta ei voi tehdä, mutta kyllä se nyt jumalauta pitää ensin ymmärtää, mitä tekee.
Kaikki ongelmat johtuvat rasismista ja kantaväestön asenteista.

sivullinen.

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 14 064
 • Liked: 8965
 • Ahjo on viha. Kosto on kipinä.
Toiveisiinne on vastattu. Ylioppilaslautakunta pohtii laskimien käytön kieltämistä ylioppilaskokeissa. Kaikilla kun ei niihin ole varaa.

Lainaus
KSML: Älylaskimet eriarvoistavat pitkän matematiikan yo-kokeessa

Päättelykyvyllä ja taitavalla laskimen käytöllä saa Keskisuomalaisen mukaan laillisen lunttausmenetelmän. Älylaskimet asettavat pitkän matematiikan ylioppilastutkintoa tekevät kokelaat eriarvoiseen asemaan. Kaikilla ei ole varaa kalliiseen, niin sanottuun symboliseen laskimeen, tai koulussa ei ole opastettu sen käyttöä.

http://www.maaseuduntulevaisuus.fi/ksml-%C3%A4lylaskimet-eriarvoistavat-pitk%C3%A4n-matematiikan-yo-kokeessa-1.37288

Samaan aikaan kun muualla maailmassa otetaan tietokoneita laskemisen avuksi Suomessa peruutetaan takaisin helmitauluihin. Kulttuuririkastuu hävittämällä tiede. Tilalle otetaan katuälämölöä ja sharia-laki.

Laskekaa lapset neliöjuuret päässänne. Laskimen käyttö on lunttaamista.

Niin ja uutinen on STT:n tekemä, eikä Keskisuomalaisen omaa tuotantoa, vaikka Maaseudun Tulevaisuus niin väittää. Jäljet johtaa Opetusministeriöön.
"Meistä ei olisi mikään sen suotavampaa kuin sivullisen esittämä marxilainen analyysimme arvostelu." (Lenin)