HOMMAN KESKUSTELU > Mylly

Euroopan talouskriisi (yhdistetty)

<< < (4/610) > >>

ikuturso:
Juuri hetki sitten YLE iltauutisissa:

Olli Rehn: Eurokriisi on ratkaistu, euro ei hajonnut. EKP:n toimet ovat vakauttaneet euron ja tuomiopäivän profeetat ovat todistetusti olleet väärässä.

Se siitä sitten.

Katainen yllä olevassa lainauksessa:

--- Lainaus käyttäjältä: Tomi - 02.01.2013, 22:50:59 ---
--- Lainaus ---Katainen: Rahat eivät riitä hyvinvointiyhteiskunnan ylläpitoon
...
"On oikein laittaa tulot ja menot tasapainoon, jotta emme jätä lapsiemme maksettavaksi kohtuutonta velkataakkaa."

Pääministeri korostaa kuitenkin, että suomalainen hyvinvointiyhteiskunta on lupaus huolenpidosta.

Katainen muistuttaa, ettei yksikään virkamies, julkinen palvelu tai tulonsiirto voi korvata perheen ja läheisten huolenpitoa.

"Hyvinvointiyhteiskunnan perimmäinen käyttövoima ei ole veroeuro vaan lähimmäisistään välittäminen. Voimme jokainen omilla toimillamme jokapäiväisessä arjessamme osoittaa lähimmäisillemme, että välitämme."
--- Lainaus päättyy ---

--- Lainaus päättyy ---

Miten herra, joka välittää vain kreikkalaisista ja brysseliläisistä lähimmäisistään voi sanoa mitään tuollaista?
Siis ylläolevan huolen lapsiemme velkataakasta esittää fjonga ojossa Brysseliin valtiomme velaksi ottamia euroja kantava pääministerimme. Kiristäkää talouttanne ja hoitakaa vanhuksenne itse, kun valtio ei pysty kun lahjoitimme seuraavan sadan vuoden verorahanne juuri Kreikkaan.

---

Niinistön aloittamista palkkatalkoista joku palkansaajien keskusjärjestön ihme puheenjohtajanainen kitisi myös uutisissa. Palkanalennus Suomessa on saatanasta, kun nyt jos koko euroalue lähtee sisäiseen devalvaatioon, Kreikan kilpailukyky ei nouse. Päinvastoin koko euroalueen ostovoima laskee. Outo logiikka. Hänen mielestään Suomessa pitää säilyttää korkea palkkataso, jotta Kreikan vienti vetää.

Mistä näitä kansantaloutemme tappajia sikiää?

-i-

repo:
Pakko lainata tämä toisesta ketjusta myös tänne.


--- Lainaus käyttäjältä: skrabb - 03.01.2013, 09:34:58 ---
--- Lainaus ---Talous
torstaina 3.1.2013

Näkökulma
Suhteellista rahoitusta
--------------------------------------------------------------------------------
Petri SajariHS

Pää­mi­nis­te­ri Jyr­ki Ka­tai­nen (kok) oli oi­keas­sa sa­noes­saan jou­lu­kuus­sa, et­tä val­tion ei pi­dä ra­hoit­taa kan­nat­ta­ma­ton­ta te­lak­ka­teol­li­suut­ta.
Mark­ki­na­ta­lou­des­sa yh­tiöi­den on me­nes­tyt­tä­vä omil­la eh­doil­laan val­mis­ta­mal­la ta­va­roi­ta ja pal­ve­lui­ta, jot­ka pär­jää­vät tar­jous­kil­pai­luis­sa.
Pää­mi­nis­te­ri on oi­keas­sa sii­nä­kin, et­tä val­tioi­den te­lak­ka­yh­tiöil­le an­ta­ma ra­hoi­tus vää­ris­tää kil­pai­lua.
Pää­mi­nis­te­ril­tä voi­si edel­lyt­tää mark­ki­na­ta­lou­den ja so­pi­mus­ten nou­dat­ta­mis­ta myös sil­loin, kun on ky­se mak­su­ky­vyt­tö­mien eu­ro­val­tioi­den ra­hoit­ta­mi­ses­ta.
 
Vii­me vuon­na val­tio käyt­ti yh­teen­sä 4,1 mil­jar­dia eu­roa Eu­roo­pan ra­hoi­tus­va­kaus­vä­li­neen (ERVV) va­rain­han­kin­nan ta­kaa­mi­seen ja Eu­roo­pan va­kaus­me­ka­nis­min (EVM) pääo­mit­ta­mi­seen.

Ta­kauk­set ja pää­omi­tus kir­jat­tiin Suo­men jul­ki­sen ta­lou­den vel­kaan. Il­man nii­tä Suo­men jul­ki­sen ta­lou­den vel­ka suh­tees­sa brut­to­kan­san­tuot­tee­seen oli­si kak­si pro­sent­ti­yk­sik­köä ny­kyis­tä pie­nem­pi.
Ku­lu­van vuo­den ai­ka­na Suo­mi an­taa Eu­roo­pan ra­hoi­tus­va­kaus­vä­li­neel­le ta­kauk­sia val­tio­va­rain­mi­nis­te­riön ar­vion mu­kaan nel­jän mil­jar­din eu­ron ar­vos­ta.
Te­lak­ka­yh­tiö STX Fin­lan­din pyy­tä­mä 50 mil­joo­nan eu­ron pää­oma­lai­na oli­si ol­lut 1,25 pro­sent­tia pel­käs­tään val­tion ku­lu­van vuo­den ta­kauk­sis­ta ERVV:l­le.
 
Mak­su­ky­vyt­tö­mien eu­ro­val­tioi­den ra­hoit­ta­mi­sel­la ei ole saa­tu juu­ri mi­tään ai­kaan. Ke­vääs­tä 2010 krii­si on le­vin­nyt ja pa­hen­tu­nut.
STX Fin­lan­din pyy­tä­mäl­lä ra­hoi­tuk­sel­la oli­si tur­vat­tu yh­tiön ar­vion mu­kaan 20 000 hen­ki­lö­työ­vuot­ta. Ti­laus oli­si li­sän­nyt ar­von­li­sä- ja an­sio­tu­lo­ve­ro­ja val­tion kas­saan.
 
Eu­ro­val­tioi­den hä­tä­ra­hoi­tuk­seen käy­te­tyt va­rat ovat men­neet pää­asias­sa sii­hen, et­tä yli­vel­kaan­tu­neet val­tiot ovat mak­sa­neet erään­ty­viä lai­no­jaan si­joit­ta­jil­le.
Hä­tä­ra­hoi­tuk­sel­la ei siis ole "au­tet­tu" ei­kä "pe­las­tet­tu" yli­vel­kaan­tu­nei­ta val­tioi­ta, jois­sa taan­tu­ma on ra­hoi­tuk­sen eh­to­jen ta­kia pa­hen­tu­nut ja työt­tö­myys­as­te on kas­va­nut.
 
Useat si­joit­ta­jat ja eko­no­mis­tit ovat jo ke­vääs­tä 2010 läh­tien pi­tä­neet eu­ro­val­tioi­den hä­tä­ra­hoi­tuk­sia vaa­ral­li­si­na ja te­hot­to­mi­na nii­den eh­to­jen ta­kia.
Eu­ro­alueen vel­ka­krii­si ei ole pit­kään ai­kaan ohit­se. Ohit­se ei ole myös­kään Suo­men me­ri­teol­li­suu­den krii­si, jo­ta yk­si alus­ti­laus tus­kin oli­si rat­kais­sut.
 
Yh­del­lä­kään kan­san­ta­lou­del­la ei ole va­raa pil­vi­lin­no­jen ra­hoit­ta­mi­seen.
 
petri.sajari@hs.fi Kir­joit­ta­ja on HS:n ta­lous­toi­mit­ta­ja.
--- Lainaus päättyy ---
http://www.hs.fi/paivanlehti/#03012013/talous/Suhteellista+rahoitusta/a1357106774203

--- Lainaus päättyy ---

Lihavoinnit minulta. Tiukkaa tykitystä ja Pravdassa.  ???  Mitäs tässä on takana? Kokoomuksen ja demareiden avioliiton purkuako tämä enteilee?

kekkeruusi:
Kreikkalaista maan tapaa:
Skandaali iski Kreikan turismiin
"Viranomaislähteet kertovat Wall Street Journal -talouslehdelle, että tilintarkastajat ovat löytäneet kansallisen matkailutoimiston tilikirjoista jopa 12 miljoonan euron vajeen."

"Mikäli matkailutoimiston skandaali pitää laajuudessaan paikkansa, monet poliitikot voivat olla vakavan luottamuspulan edessä. Kreikan hallituksen ero voisi johtaa pahimmillaan kreikkalaisen demokratian kriisiin."
http://www.iltalehti.fi/ulkomaat/2013010316514858_ul.shtml

Vähän tuntuu, että tätä sontaa löytyy tuolta niin paljon kuin jaksaa kaivella. Sokeita taksikuskeja ja kuolleita eläkkeensaajia. Hieno maa, kerta kaikkiaan. Espanja toinen samanlainen. Kyllä me ne pelastetaan!

l'uomo normale:
^Pikkurahojahan nuo. Olisin odottanut edes jotain lähemmäs sataa miljoonaa euroa.

Jericho:

--- Lainaus käyttäjältä: Dilat Laraht - 04.01.2013, 01:43:36 ---^Pikkurahojahan nuo. olisin odottanut edes jotain lähemmäs sataa miljoonaa euroa edes.

--- Lainaus päättyy ---
Onhan nuo pikkurahoja yksittäin tarkastellessa, mutta todellinen ongelma on siinä, että veronkierto ja kusettaminen on heidän kansallisgeneettinen piirre.

Navigaatio

[0] Viestien etusivu

[#] Seuraava sivu

[*] Edellinen sivu

Siirry pois tekstitilasta