Kirjoittaja Aihe: 2013-07-10 HS: Euroopan neuvosto: Moskeija Helsinkiin  (Luettu 39720 kertaa)

skrabb

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 5 953
 • Liked: 695
Lainaus
keskiviikkona 10.7.2013
Euroopan neuvosto: Moskeija Helsinkiin
--------------------------------------------------------------------------------
Teppo MoisioHS
Johanna SjöholmHS

Mohammed Mohammed, 18, käy Rabitan rukoushuoneella Lönnrotinkadulla usein rukoilemassa. "Olisi järkevä ajatus, että Helsinkiin rakennettaisiin kunnon moskeija. Sellainen on jo monissa Euroopan maissa."

Hel­sin­gis­sä on usei­ta ru­kous­huo­nei­ta, mut­ta kun­non mos­kei­ja puut­tuu. Kau­pun­gin­joh­ta­ja Pa­ju­nen toi­vot­taa mos­kei­jan ter­ve­tul­leek­si.
 
Suo­sit­tu is­la­mi­lai­nen ru­kous­huo­ne ei ero­tu mi­ten­kään Lönn­ro­tin­ka­dun il­ta­päi­vä­vi­li­näs­sä Kam­pis­sa. Vain pie­ni kylt­ti port­ti­kon­gis­sa ker­too, et­tä si­sä­pi­hal­ta käy tie Suo­men is­la­mi­lai­sen yh­dys­kun­nan Ra­bi­tan mos­kei­jaan.
Sok­ke­loi­sis­sa ti­lois­sa vas­taan kä­ve­lee Mohammed Mohammed. "Nyt on väl­jää, mut­ta vä­lil­lä on to­del­la täyt­tä", hän ker­too.
 
Ar­ki­pu­hees­saan mus­li­mit kut­su­vat Kam­pin ru­kous­huo­net­ta mos­kei­jak­si. Hel­sin­gis­sä tai lä­hi­ym­pä­ris­tös­sä ei kui­ten­kaan ole ai­nut­ta­kaan var­ta vas­ten mos­kei­jak­si teh­tyä ra­ken­nus­ta.
Eu­roo­pan ra­sis­min ja su­vait­se­mat­to­muu­den vas­tai­nen ko­mis­sio EC­RI ha­luaa ti­lan­tee­seen muu­tok­sen. Se ke­hot­taa Suo­mea toi­miin, jot­ta Hel­sin­gin seu­dul­le saa­tai­siin maa­han­muut­ta­ja­taus­tai­sil­le mus­li­meil­le var­si­nai­nen mos­kei­ja.
EC­RI on Eu­roo­pan neu­vos­ton aset­ta­ma toi­mie­lin. Se nos­taa asian esiin tiis­tai­na jul­kais­tus­sa Suo­mi-ra­por­tis­saan.

"Kyl­lä tä­mä oli­si tär­keä asia", sa­noo Suo­men is­la­mi­lai­sen neu­vos­ton pu­heen­joh­ta­ja, imaa­mi Anas Hajjar. "A­sial­la oli­si se­kä käy­tän­nöl­li­ses­ti et­tä sym­bo­li­ses­ti suu­ri mer­ki­tys."
Haj­ja­rin mu­kaan Suo­mes­sa on 50 000–60 000 mus­li­mia, jois­ta puo­let asuu pää­kau­pun­ki­seu­dul­la. Ra­ma­da­nin pää­tös­juh­la ko­koaa Haj­ja­rin mu­kaan alueen py­hät­töi­hin ja var­ta vas­ten vuok­rat­tui­hin ti­loi­hin ai­na­kin 6 000–7 000 ih­mis­tä.
"Ny­kyi­set ti­lat so­pi­vat muu­ta­man sa­dan ih­mi­sen ko­koon­tu­mi­siin. Isois­sa ta­pah­tu­mis­sa ti­lat ovat ah­taat, ja ru­kouk­set jou­du­taan jär­jes­tä­mään vuo­roit­tain."
 
Haj­jar pi­täi­si mos­kei­jan ra­ken­ta­mis­ta tär­keä­nä myös maa­han­muut­ta­ja­taus­tais­ten mus­li­mien ko­tou­tu­mi­sen kan­nal­ta.
"Nä­ky­vä mos­kei­ja an­tai­si tun­teen, et­tä mus­li­meil­la on tääl­lä oma paik­kan­sa ja et­tei hei­tä ole la­kais­tu pii­loon kel­la­rei­hin."
 
Hel­sin­gin kau­pun­gin­joh­ta­ja Jussi Pajunen (kok) toi­vot­taa mos­kei­jan ter­ve­tul­leek­si.
"Hel­sin­gil­lä on pit­kä is­la­mi­lai­nen pe­rin­ne, jo­ka yl­tää ai­na­kin 1800-lu­vul­le. Jo pel­käs­tään tä­mä puol­taa si­tä, et­tä Hel­sin­gis­tä löy­tyy paik­ka mos­kei­jal­le."
Pa­ju­sen mu­kaan kau­pun­gin kan­nal­ta ky­se on juu­ri pai­kan osoit­ta­mi­ses­ta. Ra­hoi­tuk­sen on tul­ta­va ra­ken­ta­jil­ta it­sel­tään.
 
Haj­ja­rin mu­kaan hank­kei­ta mos­kei­jan ra­ken­ta­mi­sek­si on ol­lut ja on yhä vi­reil­lä. On­gel­mat­to­mia ne ei­vät ole.
"Jot­ta voi kes­kus­tel­la esi­mer­kik­si kau­pun­gin kans­sa ton­tis­ta, pi­tää ra­hoi­tuk­sen ol­la kun­nos­sa. Toi­saal­ta ra­hoi­tuk­ses­ta ei voi neu­vo­tel­la, el­lei ra­ken­ta­mi­sel­le ole osoit­taa tont­tia."

Apu­lais­kau­pun­gin­joh­ta­ja Hannu Penttilän (sd) mu­kaan vii­me vuo­si­na ei ole ol­lut suur­mos­kei­ja­hank­kei­ta, jot­ka oli­si­vat yl­tä­neet vi­ran­omais­kä­sit­te­lyyn as­ti.
Hän myön­tää, et­tä Haj­ja­rin esit­tä­mäs­sä on­gel­mas­sa on pe­rää. "Toi­vee­nam­me oli­si myös, et­tä ra­hoi­tus tu­li­si yh­tei­sön si­säl­tä ei­kä esi­mer­kik­si ul­ko­mai­sil­ta lah­joit­ta­jil­ta."
 
Ra­bi­tan ru­kous­huo­neel­la Mohammed Hussein Omer pi­tää EC­RIn vaa­ti­mus­ta suu­re­na ilouu­ti­se­na. Hän ve­tää Lönn­ro­tin­ka­dun ti­lois­sa ru­kouk­sia. Omer ker­too, et­tä ti­lat käy­vät päi­vä päi­väl­tä ah­taam­mik­si.
"Neu­vos­ton kan­nan­ot­to ker­too kas­va­vas­ta su­vait­se­vai­suu­des­ta."
http://www.hs.fi/paivanlehti/#10072013/kaupunki/Euroopan+neuvosto+Moskeija+Helsinkiin/a1373339157704

Lainaus
Tausta
Ainoa oikea moskeija on Järvenpäässä
--------------------------------------------------------------------------------
Teppo Moisio HS

Suo­men ai­noa var­si­nai­nen mos­kei­ja on 1940-lu­vul­la ra­ken­net­tu Jär­ven­pään mos­kei­ja. Se kuu­luu ta­taa­rien Suo­men is­lam-seu­ra­kun­nal­le. Eri puo­lil­la maa­ta on kui­ten­kin usei­ta kym­me­niä ru­kous­huo­nei­ta, joi­ta ar­ki­kie­les­sä kut­su­taan mos­kei­joik­si. Ru­kous­huo­neet on pe­rus­tet­tu usein en­ti­siin lii­ke­ti­loi­hin, ku­ten pank­kei­hin ja elo­ku­va­teat­te­rei­hin.

Hel­sin­gis­sä ru­kous­huo­nei­ta on noin tu­si­nan ver­ran eri puo­lil­la kau­pun­kia.
Ru­kous­huo­neet ovat eri is­la­mi­lais­ten yh­dys­kun­tien yl­lä­pi­tä­miä. Suu­rin osa yh­dys­kun­nis­ta toi­mii va­paaeh­tois­voi­min.

Suo­men is­la­mi­lai­nen neu­vos­to edus­taa enem­mis­töä tär­keim­mis­tä mus­li­miyh­dys­kun­nis­ta.
http://www.hs.fi/paivanlehti/#10072013/kaupunki/Ainoa+oikea+moskeija+on+J%C3%A4rvenp%C3%A4%C3%A4ss%C3%A4/a1373339385284
Ken vaivojansa vaikertaa, on vaivojensa vanki. Ei oikeutta maassa saa, ken itse sit' ei hanki.

junakohtaus

 • Global Moderator
 • Jäsen^^^
 • *****
 • Viestejä: 9 468
 • Liked: 4386
 • Harvemmin enää täällä
Vs: 2013-07-10 HS: Euroopan neuvosto: Moskeija Helsinkiin
« Vastaus #1 : 10.07.2013, 10:58:41 »
Mikäs siinä jos itse saavat pystyyn. Parilla ehdolla. Perinteinen moskeija-arkkitehtuuri näyttää meikäläisessä kaupungissa karsealta, joten ei sitä, ja kiitos ei sitä joikhaamista. Lisäksi vierastan parempien tonttien luovuttamista tähän käyttöön, joten vähän syrjemmältä kiitos eikä Töölönlahdelta.

Käytännössä oletan, että rahoja ei löydy. Kirkko saattaa innostua maksamaan, koska niistä on niin kivaa kun edes joku edes jossain uskoo edes johonkin.
Now you can jump, Pallero. Ota kääretorttua.

mmm

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 1 254
 • Liked: 1138
Vs: 2013-07-10 HS: Euroopan neuvosto: Moskeija Helsinkiin
« Vastaus #2 : 10.07.2013, 11:00:36 »
Kuten todettu lukuisia kertoja aikaisemminkin. Huijari ja muut ovat hyviä ja raapaisee rahat taskuistaan, ja rakentavat minareettittoman moskeijan, josta ei kuulu helvetillistä älämölöä, eli rukouskutsuja. Suomen kaksoisstandardit tuntien, tulee just sellainen kuin halutaan, paloturvallisuus- ja rakennusmääräyksistä piittaamatta.
Eläköön Suomi ja Åland ja Sulo ja
brr..brr..brr...bruttokansantulo.

Jukka Wallin

 • Nimellinen
 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 8 361
 • Liked: 1446
 • Si vis pacem, para bellum Suomidemokraatit
  • Jukka Wallin
Vs: 2013-07-10 HS: Euroopan neuvosto: Moskeija Helsinkiin
« Vastaus #3 : 10.07.2013, 11:03:30 »
Pajunen on tapansa mukaan sekaisin. Miksi kokoomusta sanotaan sekoomukseksi?
Huijariki tilanteessa mukana, tietysti kun arvovaltainen yhteiskunnan jäsen on.

Haijar asuu Vantaan Länsimäessä, miksei vaadi sinne moskeijaa? Länsimäkeen on tulossa Turkin valtion kulttuurikeskus nehän voitsisiin yhdistää..
Tue Suomidemokraatit puolueeksi allekirjoittamalla kannattajakorttimme ja lähettämällä se meille.

Oami

 • Nimellinen
 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 8 660
 • Liked: 4118
  • Oamin sivu
Vs: 2013-07-10 HS: Euroopan neuvosto: Moskeija Helsinkiin
« Vastaus #4 : 10.07.2013, 11:09:48 »
Onko joku kieltänyt rakentamasta?

Jollei, niin mikä ihmeen ongelma tässäkin on? Ei Helsingissä ole muutoksen puoluetoimistoakaan enkä minä siitä Euroopan neuvostolle valita.
Oula "Oami" Lintula — www.oulalintula.fi

RP

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 18 250
 • Liked: 16460
Vs: 2013-07-10 HS: Euroopan neuvosto: Moskeija Helsinkiin
« Vastaus #5 : 10.07.2013, 11:11:59 »
Lisäksi vierastan parempien tonttien luovuttamista tähän käyttöön, joten vähän syrjemmältä kiitos eikä Töölönlahdelta.

Jos pidettäisiin kiinni siitä, että he maksavat lystin itse (eivät edes saudien rahoilla), niin tuo hoitunee siinä samalla.
"Iloitsen Turkin yrityksestä yhdistää modernisaatio ja islam."
http://www.ulkopolitiikka.fi/article/523/martin_scheinin_periaatteen_mies/

P

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 20 143
 • Liked: 26444
Vs: 2013-07-10 HS: Euroopan neuvosto: Moskeija Helsinkiin
« Vastaus #6 : 10.07.2013, 11:17:21 »
Mikäs siinä jos itse saavat pystyyn. Parilla ehdolla. Perinteinen moskeija-arkkitehtuuri näyttää meikäläisessä kaupungissa karsealta, joten ei sitä, ja kiitos ei sitä joikhaamista. Lisäksi vierastan parempien tonttien luovuttamista tähän käyttöön, joten vähän syrjemmältä kiitos eikä Töölönlahdelta.

Käytännössä oletan, että rahoja ei löydy.
Kirkko saattaa innostua maksamaan, koska niistä on niin kivaa kun edes joku edes jossain uskoo edes johonkin.

Boldasin sen myöskin epäilemäni pääsyyn. Kaupungilla tuntui kuitenkin olevan ihan järkevä asenne, että rahoitus pitäisi tulla Suomen musuilta itseltään, ei ulkomailta = wahhabiiteilta Persianlahdelta. Muualla Euroopassa on kokemusta noista islamistirahoitteisista moskeijoista, eli käytännössä terroristihautomoista.

Tontti olisi varmasti löytynyt hivenen syrjempää jo tähän mennessä. Mutta syy tosiaan lienee rahoitus. "Suomen islamilaiset" vaikuttavat spitting imagelta kommunistienm perinnejärjestöistä. Loputon määrä erillisiä kuppikuntia, joiden rahkeet riittävät vain oman pienen kellarimoskeijan ylläpitämiseen. Yhteistyö ei noiden kuppikuntien välillä onnistu, kun koulukunnissa on eroa ja jokainen "imaami" haluaa oman seurakunnan.

Ja muutenkin. Miten ihmeessä sunnilaiset, shiialaiset ja jopa alaviitit saataisiin täällä sopimaan samaan moskeijaan? Puhumattakaan sunnienkin sisäisistä suuntauseroista? Hienoahan on puhua 60 000 muslimista, mutta todellisuudessa he ovat jakautuneita kuppikuntiin, jotka suhtautuvat jopa väkivaltaisen vihamielisesti toisiinsa (shiiat vs. sunnit).

Jos rahojen sallitaan tulevan ulkomailta, niin saamme saudian rahoittaman sunnilaisen wahhabiittimoskeijan vihasaarnaajineen. Ja jonne ei muilla sekteillä ole asiaa.

Tässä lie pähkinänkuoressä syy miksi ei ole hienoa isoa moskeijarakennusta. Paitsi tataareilla Järvenpäässä.

Voisi euroopanneuvosto työntää päänsä persukseensa, eikä alkaa jakamaan neuvoja asiasta, josta heillä ei näytä olevan mitään mutua kummempaa "tietoa". Alkavat nämä tyhjänpaskan huttu "komissiot" jo vituttaa, kun niitä ylläpidetään mutkan kautta meidän verovaroillamme ja tuotokset ovat todellisuuteen perustumatonta poliittista paskaa. 
Kestää parikymmentä vuotta ennen kuin suomalainen lapsi alkaa kuluttamisen sijasta tuottaa yhteiskunnalle jotain. Pakolaisen kohdalla kyse on luultavasti parista vuodesta. Siksi pidän puheita pakolaisten aiheuttamista kansantaloudellisista rasitteista melko kohtuuttomina.
- J. Suurpää, HS 21.4.1991

JT

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 5 534
 • Liked: 10377
 • Sameiden vesien sukeltaja
Vs: 2013-07-10 HS: Euroopan neuvosto: Moskeija Helsinkiin
« Vastaus #7 : 10.07.2013, 11:18:30 »
Haijar asuu Vantaan Länsimäessä, miksei vaadi sinne moskeijaa?

Se pitää valloitusopin mukaan saada keskeisimmälle paikalle mitä mahdollista...

Muistelen lukeneeni, että rauhanuskonnon mukaan se maa, jolle on joskus rakennettu moskeija kuuluu ikiajoiksi islamille. Siksi esimerkiksi isot alueet Espanjasta ovat tällä hetkellä vain "lainassa" kristityillä. Ne ovat muslimien mielestä vanhoja muslimien maita.
Kun hollitupalaiset päästää salin puolelle, ne eivät siitä hienostu, vaan muuttavat salin hollituvaksi.
-Kari Suomalainen

Ei ehkä ole liioiteltua sanoa, että turvapaikanhakijat ovat parasta, mitä Suomelle on tapahtunut sataan vuoteen.
- Mirja Niemitalo ("Hyvyyden aalto pyyhkäisi yli Suomen", Kaleva, 2.10.2015)

P

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 20 143
 • Liked: 26444
Vs: 2013-07-10 HS: Euroopan neuvosto: Moskeija Helsinkiin
« Vastaus #8 : 10.07.2013, 11:19:33 »
Haijar asuu Vantaan Länsimäessä, miksei vaadi sinne moskeijaa?

Se pitää valloitusopin mukaan saada keskeisimmälle paikalle mitä mahdollista...

Tuomiokirkko pitäisi varmaan muuttaa valtion rahoilla moskeijaksi ja ne kulmakellotornit korottaa minareeteiksi. Sitten huijjari ja euroopan neuvosto olisivat tyytyväisiä.
Kestää parikymmentä vuotta ennen kuin suomalainen lapsi alkaa kuluttamisen sijasta tuottaa yhteiskunnalle jotain. Pakolaisen kohdalla kyse on luultavasti parista vuodesta. Siksi pidän puheita pakolaisten aiheuttamista kansantaloudellisista rasitteista melko kohtuuttomina.
- J. Suurpää, HS 21.4.1991

Puolustaja

 • Jäsen^^
 • **
 • Viestejä: 62
 • Liked: 6
Vs: 2013-07-10 HS: Euroopan neuvosto: Moskeija Helsinkiin
« Vastaus #9 : 10.07.2013, 11:26:53 »
Pajunen on tapansa mukaan sekaisin. Miksi kokoomusta sanotaan sekoomukseksi?
Huijariki tilanteessa mukana, tietysti kun arvovaltainen yhteiskunnan jäsen on.

Haijar asuu Vantaan Länsimäessä, miksei vaadi sinne moskeijaa? Länsimäkeen on tulossa Turkin valtion kulttuurikeskus nehän voitsisiin yhdistää..

Hohhoijaa.
Turkkihan on nimenomaan erottanut valtion ja uskonnon toisistaan. Miksi nyt nämä pitäisi yhdistää?

normi

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 10 018
 • Liked: 2303
 • junttiälymystön etustaja
Vs: 2013-07-10 HS: Euroopan neuvosto: Moskeija Helsinkiin
« Vastaus #10 : 10.07.2013, 11:30:01 »
Mikäs siinä jos itse saavat pystyyn.
EI! Katsokaa nyt Egyptiä, Syyriaa, Pakistania, AFganistania, Somaliaa, Nigeriaa. Mitään positiivista islamismi ei maahamme tuo. Olen sitä mieltä, että jopa tataarit voisivat palata Venäjälle, koska heitä käytetään perusteluna islamisaation puolustamiseen. Nämä ovat junis sellaisia asioita, että VAIKKA NYT tulisi ehto, että ei minareettia ja rukouskutsua, niin seuraava askel kuitenkin sitten on, että ne tulevat. Niin kävi Ruotsissakin, että joiku sallittiin. Pikkusormea ei pidä antaa. Kehitys tulisikin kääntää päälaelleen ja islamistien maahanmuutto pitäisi muuttaa maasta muutoksi vaikka lainsäädänön avulla.
« Viimeksi muokattu: 10.07.2013, 11:31:44 kirjoittanut normi »
Impossible situations can become possible miracles

Joker

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 1 921
 • Liked: 2585
 • Ihmisoikeuksien asiantuntija
Vs: 2013-07-10 HS: Euroopan neuvosto: Moskeija Helsinkiin
« Vastaus #11 : 10.07.2013, 11:30:53 »
Leppävaarassa on ihan komea mormonikirkko. Miksi emme kuulleet mormonien vinguntaa ja vaatimuksia saada oma kirkko.

Kun nyt kuitenkin lopulta käy niin että valtio tai Helsinki jotenkin osallistuu jonkun temppelin rakennukseen, niin ehdotan että rakennetaan tasa-arvoisesti uskontoneutraali tila, jota kaikki eri uskonnot ja kirkkokunnat voivat käyttää varauslistan mukaan.

Rakennus mielellään betonia ja mahdollisimman neutraali jolloin kaikkien eri uskontojen edustajat voiva tuoda omat symbolinsa, helynsä, tekstiilinsä ja teurastettavat kanansa mukanaan. Tilan olisi hyvä olla myös sukupuolineutraali, jotta eri seksuaalivähemmistöt voisivat järjestää siellä häät ja hautajaiset. Ja wiccalaiset esim. hedelmällisyysriittinsä.

Ei pitäisi olla kenelläkään valittamista.
Shaving primate Fahad Firas - Pelastakaa sotalapsi Fahad Firas

RP

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 18 250
 • Liked: 16460
Vs: 2013-07-10 HS: Euroopan neuvosto: Moskeija Helsinkiin
« Vastaus #12 : 10.07.2013, 11:31:09 »
Näytän keskisormea kaikille niille suomalaisille toimittajille ja journalisteille, jotka purematta nielivät tämän ECRI:n suomalaislähtöisen ja -vetoisen, yksipuolisesti omaa agendaansa ajavien tahojen sille syytämän propagandan.

Hesarihan jopa korjasi sen ECRI:n raporttiin liittyneen asiavirheen, etteikö koko Suomessa olisi yhtään moskeijaa. Ei ECRIkään väittänyt, ettäkö asiassa olisi kyse muusta kuin rahasta.

Lainaus
Representatives of the Muslim immigrant community stated that there is no actual mosque in Finland and confirmed that they use premises belonging to the Tatar minority and other places of worship in Helsinki and throughout the country. They indicated that the current mayor of Helsinki is positively disposed towards the idea of building a mosque in the city. ECRI therefore notes that there is no major obstacle in this regard and hopes that practical steps will be taken as soon as possible so that a mosque is built in Helsinki. These representatives also indicated that, although it is very difficult to find sites for Muslim cemeteries, the current government is open to the idea and the Education Ministry has already allocated €30 000 for the purpose.
http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/ecri/Country-by-country/Finland/FIN-CbC-IV-2013-019-ENG.pdf
« Viimeksi muokattu: 10.07.2013, 11:32:41 kirjoittanut RP »
"Iloitsen Turkin yrityksestä yhdistää modernisaatio ja islam."
http://www.ulkopolitiikka.fi/article/523/martin_scheinin_periaatteen_mies/

Kraken

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 516
 • Liked: 329
Vs: 2013-07-10 HS: Euroopan neuvosto: Moskeija Helsinkiin
« Vastaus #13 : 10.07.2013, 11:31:16 »
Mikäs siinä jos itse saavat pystyyn.

Suhtaudun skeptisesti islamin leviämiseen vaika se tehtäisiin muslimien rahoilla. Moskeija vain vahvistaisi kuolemankultin jalansija Suomessa ja loisi lisää insentiivejä muslimeille jäädä/tuoda lisää muslimeja maahan.

Olen sitä mieltä, että islam pitäisi kieltää sinä rikollisorganisaationa mitä se on. Murhaan, väkivaltaan ja rasismiin kannustava järjestön ei pitäisi nauttia mitään uskonnollista immuniteettia. Tässä asiassa länsimaiden on nostettava kissa pöydälle ja sanoa suoraan miten aisiat ovat. Islamin kuolemankultin ympärillä ollaan hymistelty ja "ymmärretty" jo tarpeeksi. Se ei ole mikään uskonto vaan rikollisjärjestö, joka pyrkii valtaamaan vallan väkivalloin minne ikinä tuleekin. Tästä ei pitäisi olla enää mitään epäselvyyttä oli poliittisesti kuinka sokea tahansa.

Lainaus
Parilla ehdolla. Perinteinen moskeija-arkkitehtuuri näyttää meikäläisessä kaupungissa karsealta, joten ei sitä, ja kiitos ei sitä joikhaamista.

Tästä periatteessa samaa mieltä. Koskee toki kaikkea rakentamista.

Lainaus
Käytännössä oletan, että rahoja ei löydy.

Rahoja alkaa löytymään Saudi-Arabialta kunhan se saavat jonkun oman lahkonsa edustaja puhumaan asiasta tai kun muslimipopulaatio kasvaa sen verran suureksi, että kolehti riittää rakentamiseen. On siis vain ajan kysymys koska Helsingin moskeija toteutetaan.


Ihmettelen kokoomuksen täydellistä antautumista islamin edessä. Pajunen liehittää muslimeja moskeijapuheillaan. Hän on juuri sellainen heikko anteeksipyytävä kuffar sikakoira kurassaan, joksika muslimit vakolaiset mieltävät. Itse asiassa kokoomus on yksi suuri sikolätti.

P

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 20 143
 • Liked: 26444
Vs: 2013-07-10 HS: Euroopan neuvosto: Moskeija Helsinkiin
« Vastaus #14 : 10.07.2013, 11:31:36 »

Tuomiokirkko pitäisi varmaan muuttaa valtion rahoilla moskeijaksi ja ne kulmakellotornit korottaa minareeteiksi. Sitten huijjari ja euroopanneuvosto olisivat tyytyväisiä.

Kyllä siitäkin alkaisi joku oikeauskoinen rutista.

Eihän siinä edes ole metropysäkkiä!11

Jep. Pitäisi rakentaa Suur-Moskeija metroasema. Juna liikahtaisi toki vain 150m Kaisaniemestä , mutta kyllä meidän suvaitsevaisuuden nimissä on moiseen pystyttävä.
Kestää parikymmentä vuotta ennen kuin suomalainen lapsi alkaa kuluttamisen sijasta tuottaa yhteiskunnalle jotain. Pakolaisen kohdalla kyse on luultavasti parista vuodesta. Siksi pidän puheita pakolaisten aiheuttamista kansantaloudellisista rasitteista melko kohtuuttomina.
- J. Suurpää, HS 21.4.1991

Fincum

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 2 947
 • Liked: 950
 • Idiootti, aina tosissaan.
Vs: 2013-07-10 HS: Euroopan neuvosto: Moskeija Helsinkiin
« Vastaus #15 : 10.07.2013, 11:35:23 »
Pajunen on tapansa mukaan sekaisin. Miksi kokoomusta sanotaan sekoomukseksi?
Huijariki tilanteessa mukana, tietysti kun arvovaltainen yhteiskunnan jäsen on.

Haijar asuu Vantaan Länsimäessä, miksei vaadi sinne moskeijaa? Länsimäkeen on tulossa Turkin valtion kulttuurikeskus nehän voitsisiin yhdistää..

Hohhoijaa.
Turkkihan on nimenomaan erottanut valtion ja uskonnon toisistaan. Miksi nyt nämä pitäisi yhdistää?


No vaikkapa samasta syystä, kun on nähty tarpeelliseksi järjestää "hiljentymistiloja" kirjastoihin.

Lainaus käyttäjältä: Apu­lais­kau­pun­gin­joh­ta­ja Hannu Penttilän (sd)
"Toi­vee­nam­me oli­si myös, et­tä ra­hoi­tus tu­li­si yh­tei­sön si­säl­tä ei­kä esi­mer­kik­si ul­ko­mai­sil­ta lah­joit­ta­jil­ta."

Mitämitä, lahjahevosen suussa tuoksahtaa pahanhajuinen hengitys?
Liika raha on vähemmistön ongelma, mutta ei heitäkään pidä unohtaa.

P

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 20 143
 • Liked: 26444
Vs: 2013-07-10 HS: Euroopan neuvosto: Moskeija Helsinkiin
« Vastaus #16 : 10.07.2013, 11:43:13 »
Näytän keskisormea kaikille niille suomalaisille toimittajille ja journalisteille, jotka purematta nielivät tämän ECRI:n suomalaislähtöisen ja -vetoisen, yksipuolisesti omaa agendaansa ajavien tahojen sille syytämän propagandan.

Hesarihan jopa korjasi sen ECRI:n raporttiin liittyneen asiavirheen, etteikö koko Suomessa olisi yhtään moskeijaa. Ei ECRIkään väittänyt, ettäkö asiassa olisi kyse muusta kuin rahasta.

En tarkoittanut pelkästään tätä moskeija-asiaa vaan sitä, miten moisesta läpyskästä voi suomalainen valtamedia noin paljon innostua. Lähdekritiikki puuttuu täysin, faktoja ei vaivauduta tarkastamaan ja niin edelleen.

Muuten, aamulla juttelin naapurin isännän kanssa, joka juuri oli irtisanonut Pravdan tilauksen. Tuumasi vaan, ettei hän enää jaksa moista soopaa lukea.

Jep. Komissio on räpytellyt stesonista ja muutaman valittajan juttujen perusteella raportin, joka otetaan "vakavasti". Varsinkin media ottaa. Sen pitäisi olla vallan vahtikoira ja älähtää, kun "arvovaltainen" komissio kirjoittaa täyttä soopaa, ettei Helsingissä olisi moskeijoita tai maassa ihan moskeijaksi rakennettu rakennus. Jos komissio on valmis jakamaan arvioita, mutta ei tee edes peruskotiläksyjä, niin tuotoshan on ihan täysin arvoton. Mikä muu arvioissa mättää, jos perusfaktatkin mättävät?
Kestää parikymmentä vuotta ennen kuin suomalainen lapsi alkaa kuluttamisen sijasta tuottaa yhteiskunnalle jotain. Pakolaisen kohdalla kyse on luultavasti parista vuodesta. Siksi pidän puheita pakolaisten aiheuttamista kansantaloudellisista rasitteista melko kohtuuttomina.
- J. Suurpää, HS 21.4.1991

CaptainNuiva

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 9 501
 • Liked: 5265
Vs: 2013-07-10 HS: Euroopan neuvosto: Moskeija Helsinkiin
« Vastaus #17 : 10.07.2013, 11:44:11 »
Pajunen on tapansa mukaan sekaisin. Miksi kokoomusta sanotaan sekoomukseksi?
Huijariki tilanteessa mukana, tietysti kun arvovaltainen yhteiskunnan jäsen on.

Haijar asuu Vantaan Länsimäessä, miksei vaadi sinne moskeijaa? Länsimäkeen on tulossa Turkin valtion kulttuurikeskus nehän voitsisiin yhdistää..

Hohhoijaa.
Turkkihan on nimenomaan erottanut valtion ja uskonnon toisistaan. Miksi nyt nämä pitäisi yhdistää?

Hohhoijaa itsellesi, sinun kuuluu kysyä ECRI:ltä tätä eikä täältä.
Tässähän ECRI nimenomaan vaatii valtion ja nimenomaan islamin uskonnon yhdistämistä:
"Eu­roo­pan ra­sis­min ja su­vait­se­mat­to­muu­den vas­tai­nen ko­mis­sio EC­RI ha­luaa ti­lan­tee­seen muu­tok­sen. Se ke­hot­taa Suo­mea toi­miin, jot­ta Hel­sin­gin seu­dul­le saa­tai­siin maa­han­muut­ta­ja­taus­tai­sil­le mus­li­meil­le var­si­nai­nen mos­kei­ja.

Kerro ihan omin sanoin että mitä kohtaa et tuosta ymmärrä niin koitetaan vääntää rautalangasta....
"Lehto toteaa, että esim. hän itse sekä sosiaalijohtaja Syrjäläinen ovat syntyneet muualla, eivätkä siksi ole kantaväestöä."

Eugen235

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 1 938
 • Liked: 640
Vs: 2013-07-10 HS: Euroopan neuvosto: Moskeija Helsinkiin
« Vastaus #18 : 10.07.2013, 11:45:46 »

Miten olisi Ylen Iso Paja? Ylehän vissiin yrittää päästä taideluomuksestaan eroon. Siinähän on jo jonkinlainen minareettikin valmiina.

Toni R Jyväskylästä

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 3 884
 • Liked: 6918
 • Minä olen kaapumies!
Vs: 2013-07-10 HS: Euroopan neuvosto: Moskeija Helsinkiin
« Vastaus #19 : 10.07.2013, 11:50:21 »
Onko joku kieltänyt rakentamasta?

Jollei, niin mikä ihmeen ongelma tässäkin on? Ei Helsingissä ole muutoksen puoluetoimistoakaan enkä minä siitä Euroopan neuvostolle valita.

Uskoisin että rahanpuute on se suurin ongelma, meidän verorahoilla pitäisi tämä kummitustalo rakentaa.

Rasvari

 • Jäsen^^
 • **
 • Viestejä: 423
 • Liked: 1323
 • Entinen keskustelija, nykyinen Venäjän trolli.
Vs: 2013-07-10 HS: Euroopan neuvosto: Moskeija Helsinkiin
« Vastaus #20 : 10.07.2013, 11:58:52 »
Komppaus edelliseen. Suomessa rakennusluvan saa kunnalta hakemalla (saa jos on saadakseen - kuten kaikki muutkin kuolevaiset), rahoituksen saa etsiä vapaasti mistä haluaa (saa jos on saadakseen - kuten kaikki muutkin kuolevaiset).

En enää käsitä yhtään miten Hesari jaksaa voihkiä näitä, yhtälailla pitäisi nyyhkiä jokaisen rakennusprojektin hankaluuksia. Ei vaan mahdu minun kaaliin miksi tämä rakennusprojekti on jotenkin erikoinen.

Olkoonkin uskollinen yhteisö, mites helluntailaiset tai jehovat? Nekin ovat torppansa pykänneet normaalia reittiä myöten.

Kuluva Hesarin tilausjakso alkaa oikeasti maistua viimeiseltä lajissaan.

normi

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 10 018
 • Liked: 2303
 • junttiälymystön etustaja
Vs: 2013-07-10 HS: Euroopan neuvosto: Moskeija Helsinkiin
« Vastaus #21 : 10.07.2013, 12:09:20 »
Komppaus edelliseen. Suomessa rakennusluvan saa kunnalta hakemalla (saa jos on saadakseen - kuten kaikki muutkin kuolevaiset), rahoituksen saa etsiä vapaasti mistä haluaa (saa jos on saadakseen - kuten kaikki muutkin kuolevaiset).

En enää käsitä yhtään miten Hesari jaksaa voihkiä näitä, yhtälailla pitäisi nyyhkiä jokaisen rakennusprojektin hankaluuksia. Ei vaan mahdu minun kaaliin miksi tämä rakennusprojekti on jotenkin erikoinen.

Olkoonkin uskollinen yhteisö, mites helluntailaiset tai jehovat? Nekin ovat torppansa pykänneet normaalia reittiä myöten.

Kuluva Hesarin tilausjakso alkaa oikeasti maistua viimeiseltä lajissaan.
Eikös hesari voisi lahjoittaa siihen rahaa, kun se on myös heidän projektinsa selkeästi.
Impossible situations can become possible miracles

junakohtaus

 • Global Moderator
 • Jäsen^^^
 • *****
 • Viestejä: 9 468
 • Liked: 4386
 • Harvemmin enää täällä
Vs: 2013-07-10 HS: Euroopan neuvosto: Moskeija Helsinkiin
« Vastaus #22 : 10.07.2013, 12:11:19 »
Hetken mietittyäni varmistaisin rahoitussuunnitelman ennen tontin luovutusta ja nimenomaan niin, että se ei ole persianlahden rahaa.
Now you can jump, Pallero. Ota kääretorttua.

P

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 20 143
 • Liked: 26444
Vs: 2013-07-10 HS: Euroopan neuvosto: Moskeija Helsinkiin
« Vastaus #23 : 10.07.2013, 12:15:01 »
Voisivat muuttaa Arkadianmäen tönön moskeijaksi. Ehkä siellä saataisiin enemmän aikaan.

Eikös se muslimi-brittisaarnaaja juuri keväällä povannut islamin vihreää lippua nousevaksi eduskuntatalon katolle... 
Kestää parikymmentä vuotta ennen kuin suomalainen lapsi alkaa kuluttamisen sijasta tuottaa yhteiskunnalle jotain. Pakolaisen kohdalla kyse on luultavasti parista vuodesta. Siksi pidän puheita pakolaisten aiheuttamista kansantaloudellisista rasitteista melko kohtuuttomina.
- J. Suurpää, HS 21.4.1991

P

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 20 143
 • Liked: 26444
Vs: 2013-07-10 HS: Euroopan neuvosto: Moskeija Helsinkiin
« Vastaus #24 : 10.07.2013, 12:16:42 »
Hetken mietittyäni varmistaisin rahoitussuunnitelman ennen tontin luovutusta ja nimenomaan niin, että se ei ole persianlahden rahaa.

Ja se tonttikin olisi hyvä myydä ihan rahaa vastaan. Niin ne muutkin tahot joutuvat maksamaan joko kertahinnan tai vuokraa, jos kaupungin maalle rakentavat. Vai onko muslimeilla joku poikkeusoikeus tuohonkin? Siis ilmaiseen tonttiin?
Kestää parikymmentä vuotta ennen kuin suomalainen lapsi alkaa kuluttamisen sijasta tuottaa yhteiskunnalle jotain. Pakolaisen kohdalla kyse on luultavasti parista vuodesta. Siksi pidän puheita pakolaisten aiheuttamista kansantaloudellisista rasitteista melko kohtuuttomina.
- J. Suurpää, HS 21.4.1991

junakohtaus

 • Global Moderator
 • Jäsen^^^
 • *****
 • Viestejä: 9 468
 • Liked: 4386
 • Harvemmin enää täällä
Vs: 2013-07-10 HS: Euroopan neuvosto: Moskeija Helsinkiin
« Vastaus #25 : 10.07.2013, 12:17:45 »
Tontin luovutus on vähän hämäävä termi. Sitä käytetään juurikin vastikkeellisesta puuhasta, sitä vain kutsutaan sillä nimellä.
Now you can jump, Pallero. Ota kääretorttua.

elven archer

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 9 656
 • Liked: 10919
Vs: 2013-07-10 HS: Euroopan neuvosto: Moskeija Helsinkiin
« Vastaus #26 : 10.07.2013, 12:38:30 »
Lainaus
Eu­roo­pan ra­sis­min ja su­vait­se­mat­to­muu­den vas­tai­nen ko­mis­sio EC­RI ha­luaa ti­lan­tee­seen muu­tok­sen. Se ke­hot­taa Suo­mea toi­miin, jot­ta Hel­sin­gin seu­dul­le saa­tai­siin maa­han­muut­ta­ja­taus­tai­sil­le mus­li­meil­le var­si­nai­nen mos­kei­ja.
Ostakoot tontin ja pistäkööt tönön pystyyn, kuten muutkin. Suomen valtiolla ei ole mitään velvollisuutta tukea islamia. Sen sijaan ehkä Saudi-Arabiasta löytyisi rahoitusta?

Lainaus
"Kyl­lä tä­mä oli­si tär­keä asia", sa­noo Suo­men is­la­mi­lai­sen neu­vos­ton pu­heen­joh­ta­ja, imaa­mi Anas Hajjar. "A­sial­la oli­si se­kä käy­tän­nöl­li­ses­ti et­tä sym­bo­li­ses­ti suu­ri mer­ki­tys."
Niinhän sillä olisikin. Toivottavasti saatte kunnon ison ja äänekkään minareettiämyreillä varustetun symbolin siitä, kuinka rähmällään Suomi on. Ehkä se herättää ihmisiä? Luultavasti ei.
« Viimeksi muokattu: 10.07.2013, 12:40:56 kirjoittanut elven archer »

kekkeruusi

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 11 314
 • Liked: 4169
Vs: 2013-07-10 HS: Euroopan neuvosto: Moskeija Helsinkiin
« Vastaus #27 : 10.07.2013, 12:43:14 »
Hetken mietittyäni varmistaisin rahoitussuunnitelman ennen tontin luovutusta ja nimenomaan niin, että se ei ole persianlahden rahaa.
Tai Adeninlahden "järjestöiltä".

elven archer

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 9 656
 • Liked: 10919
Vs: 2013-07-10 HS: Euroopan neuvosto: Moskeija Helsinkiin
« Vastaus #28 : 10.07.2013, 12:56:04 »
En enää käsitä yhtään miten Hesari jaksaa voihkiä näitä, yhtälailla pitäisi nyyhkiä jokaisen rakennusprojektin hankaluuksia. Ei vaan mahdu minun kaaliin miksi tämä rakennusprojekti on jotenkin erikoinen.
Hesari tykkää islamista. Islam edustaa Hesarille mieleistä arvomaailmaa ja kehitystä sillä perusteella, että ei Hesari kampanjoi muiden Suomessa pienten uskontojen puolesta ollenkaan, eikä se kampanjoi suomalaisen varsin harmittoman kristinuskon puolesta, vaan sitä vastaan.

Teemu Lahtinen

 • Nimellinen
 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 3 235
 • Liked: 1268
  • www.teemulahtinen.fi
Vs: 2013-07-10 HS: Euroopan neuvosto: Moskeija Helsinkiin
« Vastaus #29 : 10.07.2013, 12:58:57 »
Tuomiokirkko pitäisi varmaan muuttaa valtion rahoilla moskeijaksi ja ne kulmakellotornit korottaa minareeteiksi. Sitten huijjari ja euroopan neuvosto olisivat tyytyväisiä.

Itseasiassa joskus 10v sitten vähän harjoittelin kuvanmuokkausta...


Tagit: