Kirjoittaja Aihe: Muslimisiirtolaisuuden dynamiikkaa Euroopassa  (Luettu 85849 kertaa)

Daemonic

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 1 062
 • Liked: 39
Vs: Muslimisiirtolaisuuden dynamiikkaa Euroopassa
« Vastaus #60 : 07.08.2009, 10:20:40 »
Islamin leviäminen - että mistä se johtuu? Olen tullut siihen tulokseen, että kysymyksessä ei ole mikään poliittinen ratkaisu, vaan yksinkertaisesti se johtuu siitä, että islam on darwinevoluutiomaisesti parempi systeemi mitä länsimaissa käytetään. Oleellinen asia on naisen aseman eroavuus ja luonto suosii paremmin sitä mallia mitä islamissa käytetään.
Itse kyllä uskon, että islamin leviäminen kyllä pysähtyy ennemmin tai myöhemmin, tavalla tai toisella. Länsimainen systeemi on mielestäni parempi monenlaisessa kuviteltavissa olevassa kriisi tilanteessa. Tieteen saavutukset auttavat selviämään monesta tilanteesta, joihin rukouksella ei ole mitään vaikutusta.
EIT: "sananvapaus ei koske pelkästään sellaisia "tietoja" tai "ajatuksia", joihin suhtaudutaan myötämielisesti tai joita pidetään vaarattomina tai yhdentekevinä, vaan myös sellaisia, jotka loukkaavat, järkyttävät tai häiritsevät."

Nanfung

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 2 065
 • Liked: 550
Vs: Muslimisiirtolaisuuden dynamiikkaa Euroopassa
« Vastaus #61 : 07.08.2009, 12:41:35 »
Täältä löytyvät lähes kaikki mhdolliset ja mahdottomat monikultturismin ja islamilaisuuden ihanuudet.

"Why Muslims Love Hitler, Not Mozart?"

http://islam-watch.org/Fjordman/index.html

Suomen kielen sanoissa on pasaatituulen lempeää voimaa ja laulettuna se soi, kuin parhaiten viritetty Stradivarius.

tommi

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 868
 • Liked: 2
 • Kansallismielinen paleokonservatiivi
Islamisoitumisen eteneminen ja pysäyttäminen
« Vastaus #62 : 09.08.2009, 19:35:37 »
Lainaus
Alla oleva skenaario pohjatuu pitkälti No Sharian teoriaan Euroopan is­lami­soi­tu­mises­ta ja David Meir-Levin ajatuksiin islamin rauhanomaisesta leviämisestä. Ne, jotka ovat nyt monikulturisteja ovat omalta osaltaan vastuussa tulevasta islamisoitumisesta, joten on olennaista syrjäyttää nykyiset heikot johtajat ja äänestää vaaleissa rohkeita ihmisiä, jotka ovat halukkaita ja valmiita ryhtymään toimenpiteisiin islamisoitumisen estämiseksi.

1. Lähtökohtana on tavallinen län­simainen yh­teis­kunta, jossa val­litsee nor­maali sosiaali­nen rauha, ta­lous kasvaa tyy­dyttä­västi, ri­kollisuus­aste on normaali ja hallitukset vaih­tuvat demo­kraattisten vaa­lien mukaisesti. Muslimien lu­kumäärä on hy­vin alhainen, ja heidän vaikutuk­sensa yhteiskun­taan on mitätön.

Tämänhetkisiä esimerkkejä: Suomi ja Bal­tian maat

2. Alkuvai­heessa, kun muslimien suh­teellinen osuus on vielä melko pieni, vi­ran­omaiset anta­vat muslimien elää omissa oloissaan puut­tumatta heidän tiettyihin elä­mänaluei­siinsa, mikä mahdollis­taa tyttöjen ja nais­ten sortami­sen monissa musli­miperheissä. Silloin tällöin tapahtuu avoi­mia tai peitel­tyjä kunnia­murhia, kun joku ei ole nou­dattanut mus­limiyhteisön pe­rinteisiä käyt­täytymisnor­meja. Musli­miyhtei­sössä kannuste­taan li­sää­mään syn­tyvyyttä ja maahanmuuttoa muslimimaista.Tässä alkuvai­heessa muslimit pyrkivät luo­maan hyviä suh­teita ja vakuut­tamaan toiset islamin hyveistä (ks. ta­qiyya ja kitman) käyt­tämällä hy­väksi monikultu­ris­min tarjoamia moninaisia vai­kutusmahdolli­suuksia ja ?väyliä. Kään­nytystyötä teh­dään moskeijoi­den, mad­rasojen, islami­laisten kulttuu­rikeskus­ten sekä hyvän­teke­väisyys- ja ih­misoikeusryh­mien välityk­sellä ja kään­nynnäisiä han­kitaan erityi­sesti köyhien ja van­kilarikollisten keskuudesta. Kampanjoiden ja puoluepolitii­kan avulla vaa­ditaan eri­tyisoi­keuksia musli­meille ja aika ajoin ehdo­tetaan shari’an sovelta­mista si­viiliasioi­den ratkaisemi­seen sekä toi­menpi­teitä ”isla­mofo­biaa” vas­taan. Yhteistyö­sopi­muksia sol­mi­taan joidenkin jär­jes­tel­män­vas­tais­ten tai vä­hemmistöryh­mittymien kanssa, olivatpa ne laillisia (ku­ten Yhdys­val­lois­sa Green Party, Na­tional Lawyers Guild) tai laitto­mia (KKK, Aryan Nation). Sentyyppiset ri­kokset lisäänty­vät, joiden moti­vaatio kytkeytyy jihad-ideologian us­kon­nol­liseen diskriminaa­tioon, kuten esimerkiksi ei-musliminais­ten raiskaukset (lue esim.  tilanteesta Nor­jassa ja Ruot­sis­sa: Fjordmanin kommentti). Hy­väntekeväisyy­destä ja omai­suusrikoksista, mukaan luet­tuna luot­tokort­­tiri­kok­­sis­ta, saa­tuja va­roja käy­tetään globaalin jihadin rahoit­tamiseen.

Tämänhetkisiä esimerkkejä: Yh­dysvallat, Ruotsi, Norja ja Tanska; alka­massa Suo­messa


3. Perustetaan maantieteellisiä no-go-alueita, jonne poliisilla ja viranomai­silla ei ole asiaa. Polii­seja ja po­liittisen islamin vastusta­jia pa­hoinpidel­lään ja murha­taan aika ajoin. Tap­pouhkaukset vastustajille ovat tavallisia. Radi­kaalien imaamien ja ji­hadistien vaiku­tuksen alai­sina toimivat ryhmit­tymät harjoitta­vat yhä enem­män omai­suu­den tuhoa­mista. Sharia-la­kien käyttöönot­ta­mista ehdote­taan toistuvasti, minkä lisäksi toiminnassa on jo yksityisiä shari’a-tuomio­istuimia, joissa ratkotaan musli­mien väli­siä yk­sityisoi­keudelli­sia asi­oita. Mikä on erittäin huolestuttavaa, mm. Isossa-Bri­tan­niassa shari’a-tuomio­istuimet on jo vaivihkaa otettu viralliseksi osaksi oikeus­järjestelmää (Sunday Times 14.9.2008;  Telegraph.co.uk 16.9.2008), ja tilanne voi kohta riistäytyä käsistä koko EU:n alueella (Daily Mail Online 27.4.2009). Omaisuusrikos­ten avulla rahoi­tetaan ko­ti­maan jihad-liikkeen käynnistämistä.

Tämänhetkisiä esimerkkejä: Ranska; alka­massa Englan­nissa ja Hollan­nissa

4. Yksittäisten poliisien tai ak­tiivisten islamin­vastustajien mur­hia tapah­tuu tie­tyllä taa­juudella, ja niillä on selkeä poliittinen viesti. Ilmaan­tuu jär­jestäyty­nyt maanlaajui­nen islamisti­liike, ja jotkin moskeijat luo­puvat islamin liberaaleista ver­sioista, joita on käy­tet­ty harhau­tuksena islami­saation alkuvai­heissa (1–3). Pe­ruste­taan no-go-alu­eita, joissa mili­tantit kerää­vät veroa yrityk­siltä ja yksityis­hen­kilöiltä, ja näi­den alueiden ul­kopuolella ta­pahtuu yksityis­henkilöiden ki­ristystä. Epävi­rallisia tai tässä vaiheessa jo vi­rallisia shari’a-tuomioistuimia käytetään toistu­vasti ta­vallisten tuo­mioistuinten korvaajina ”va­pautetuilla” alu­eilla. Yhteiskun­nan ei-muslimi­väestön keskuu­dessa aletaan pe­rustaa puo­lisoti­laallisia jouk­koja. Kan­sallis­mieliset ji­hadin­vastaiset puolu­eet nouse­vat no­peasti tär­keäk­si tekijäksi poliit­tisessa elä­mässä. Kantavä­estön white flight, muut­ta­mi­nen pois on­gel­ma-alueil­ta, lisääntyy mer­­kit­täväs­ti.

Tämänhetkisiä esimerkkejä: al­kamassa Rans­kassa

5. Poliiseja, opettajia ja tun­nettuja poliitti­sen islamin vas­tusta­jia murha­taan toistuvasti. Ta­pahtuu väki­val­taisia yh­teenot­toja ja jopa sa­tunnaisia tuli­taisteluja ji­hadis­tien ja po­liisien välillä ”va­pautettujen” alu­eiden ympä­ris­tössä ja ulko­puolella. Mili­tantit alkavat avoimesti kul­kea aseistettuina ja julistaa kauas­kantoisia poliitti­sia tavoit­teita, esimer­kiksi tie­tyn alu­een tai koko maan otta­mista haltuun. Islamin liberaalit länti­set versiot ka­toavat täysin monista moskei­joista, kun jiha­disteillä ei ole enää tarvetta harhauttaa kantaväestöä, ja ää­rimieliset musli­mit lisää­vät pai­nostusta vielä maltillisina py­syneitä mos­kei­joita koh­taan. Ei-musli­miryhmien puolisotilaalliset joukot voimistu­vat ja alkavat aika ajoin osal­listua tulitaiste­luihin. Eri us­kontojen edusta­jien väli­nen fyy­sinen välimatka kas­vaa yhteis­kun­nassa. White flightin, kantaväestön poismuuton, kas­vusta alkaa tulla kansallinen on­gelma. Kovan linjan kansallis­mieliset puolu­eet syrjäyttävät pas­siiviset halli­tuk­set ja passii­viset poliittiset puolu­eet.

Tämänhetkinen esimerkki: Etelä-Thaimaa

6. Myös valtion asevoimia aletaan toistuvasti käyttää islamistien suurimpia ryhmiä vas­taan. Maahan perustetaan kansalliset kodinturvajoukot, joiden on määrä estää yk­sityis­ten puolisotilaallisten joukkojen kasvaminen ja ottaa päävastuu kansalaisten suo­je­lemi­ses­ta. Islamilaiset liikkeet järjestävät kampanjoita, joilla media ja väestö pyritään vakuuttamaan, että niillä on oikeus hallita tiettyjä muslimivyöhykkeiksi ju­lis­tet­tuja aluei­ta. Vastustajia ja tunnettuja henkilöitä murhataan ja kidnapataan tois­tu­vas­ti ja nuorten muslimimiesten on pakollista osallistua jihadiin. ”Vapautetuilla” alueilla tapahtuu sään­nöllistä yritysten ja yksityishenkilöiden verottamista, ja noiden alueiden ulkopuolella asuvia kansalaisia kiristetään. Jotkin muslimiryhmittymät auttavat hallitusta, kun taas jotkin julistavat olevansa neutraaleja. Muslimijohtajat voivat käyttää vaikutusvaltaansa hei­dän itsensä ma­si­noi­mien levottomuuksien hillitsemiseksi osoittaen tällä tavoin ky­ke­ne­vän­sä pa­laut­ta­maan järjestyksen.

Tämänhetkinen esimerkki: Filip­piinit

7. Laajan mitta­kaavan sotilaalli­sia yh­teenottoja, joissa armeijan joukot taistele­vat muslimiryhmien kanssa tiettyjen maan­tieteellistä aluei­den tai koko maan hallin­nasta. Ei-mus­limien puo­lisotilaalliset joukot ja kan­sal­liset kodin­turva­joukot tu­kevat armeijaa. Kau­punkialu­eilla ta­pahtuu laajamit­taista tuhoa aihe­utta­via levotto­muuksia, jul­muuksia, ter­rori-iskuja ja teloituk­sia. Muslimien ja ei-muslimien eh­doton erottami­nen johtaa väes­tön suuriin muuttoliikkei­siin. Naapuri­maat ja NATO osallistu­vat tais­teluihin.

Esimerkki: Liba­non 1970-1980-luvuilla

***

Islamisoitumisen estämiseksi on olennaista korvata monikulturis­mi kulturis­milla. Islamia ei pidä kohdella uskon­tona, jol­lainen se ei todellisuudessa ole, vaan fa­sismin kaltaisena tota­litaarisena mili­taristis-eks­pan­siivisena ideolo­giana, jonka eteneminen on tarpeen py­säyt­tää ja joka ei missään ni­messä tarvitse erityis­suojelua uskon­nonva­pauden nimissä sen enempää kuin muutkaan totali­taariset ideolo­giat.

Joukko­muutto musli­mimaista on lo­petettava ja mus­limimaa­han­muuttajien va­paaehtoista pa­luuta koti­maihinsa kan­nustettava. Ri­koksiin syyllis­tyneet ulkomaa­laiset ja rikolli­set, joilla on kak­soiskansa­laisuus, on kan­sallisuu­den riis­tämisen jälkeen karko­tettava, samoin kuin vä­kivaltai­sen ji­hadin liet­sojat. Sananva­pauden asemaa on vah­vistettava, eikä mis­sään tapauks­sssa tu­le suos­tua musli­mien ja monikul­turistien vaati­muksiin kiel­tää isla­min kritisoi­minen. Maa­hanmuuttajat on pantava alle­kir­joittamaan lailli­sesti sitova so­pimus siitä, että he noudat­tavat perustus­lakia ja kunni­oittavat länsi­maisia va­pauk­sia ja ihmisoike­uksia pyrkimättä ra­joittamaan niitä oman yhtei­sönsä edustajien tai muiden osalta; ts. muut­tamalla maahan sitoutuu siihen, että antaa mus­limiveljilleen ja -sisarilleen täyden va­pauden hylätä islam, ottaa jokin toinen uskonto tai olla uskonnoton, seurustella ja avioitua vapaasti kenen kanssa haluaa ja elää länsimai­sen elämänta­van mu­kaisesti. Sopi­muksen rikkomi­sesta seuraa kar­ko­tus.

Moskeijat ja islamilaiset kulttuurikeskuk­set ja koulut on suljettava, mi­käli niissä pro­pagoi­daan Ko­raanin ja sun­nan mukai­sesti muslimien eris­täytymistä muusta yhteis­kunnasta tai liet­sotaan länsi­vas­taista vihaa ja ji­hadia, ja mos­keijoiden on suostuttava ole­maan jatkuvan ympärivuoro­kautisen tark­kailun alaisia. Uusien moskei­joiden rakenta­mista ei tule sal­lia niin kauan kuin Saudi-Ara­bian kaltaisissa maissa ei ole sa­manlaista uskon­nonvapa­utta kuin län­nessä.

On tar­peen perustaa Pro Köln ?tyyppisiä kan­sanliikkeitä. Ny­kyisistä hei­koista johtajista on hankkiudut­tava mahdollisimman pikaisesti eroon, ja heidän tilalleen on ää­nestettävä roh­keita ihmi­siä, jotka eivät pelkää tarttua islamisoitumisen aiheuttamiin ongelmiin ja ryhtyä toimenpi­teisiin niiden es­tämi­seksi.

http://monikulturismi.wordpress.com/#_9

Eipä tuohon ole mitään lisättävää.  :)
"We shall defend our island, whatever the cost may be, we shall fight on the beaches, we shall fight on the landing grounds, we shall fight in the fields and in the streets, we shall fight in the hills; we shall never surrender."  -Winston Churchill

http://sverigedemokraterna.se/

kohmelo

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 4 979
 • Liked: 148
 • Olutkellarissa kyyhöttävä hompanssi - SKP
Vs: Muslimisiirtolaisuuden dynamiikkaa Euroopassa
« Vastaus #63 : 28.08.2009, 19:51:14 »
Ihan mielenkiintoinen artikkeli miten ramadan, moniavioisuus ja mellakat Euroopassa liittyvät toisiinsa.

Eurabian Safari
http://www.brusselsjournal.com/node/4069

Yksilö

 • Jäsen^^
 • **
 • Viestejä: 347
 • Liked: 20
Vs: Muslimisiirtolaisuuden dynamiikkaa Euroopassa
« Vastaus #64 : 28.08.2009, 23:35:30 »
 ??? ??? Tuon luettuani rupesin epäilemään jutun todenperäisyyttä, on niin uskomattoman tuntuista tekstiä. Tällaiset kirjoitukset pitäisi käydä suurennuslasin kanssa läpi viitteitä myöten. Jos juttu on faktaa, niin sitten tarkka käännös suomeksi ja dokumenttipankkiin ja levitykseen. Kyllä minäkin tuon lyhyellä englannillani tarvittaessa käännän, mutta parempi olisi jos nämä asiat hoidettaisiin organisoidusti uuden yhdistyksen/puolueen toimesta, niin asia hoituisi keskitetysti. Ja rahaahan mm. tällaiseen tarkoitukseen uudelle yhdistykselle voi lahjoittaa, eikö niin JMK?
"Miksi näet rikan (neekeripusun) veljesi silmässä, mutta et näe malkaa (häpeämurhaa) omassa silmässäsi?"
Matti Palviainen- verkkousari

DuPont

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 4 388
 • Liked: 4024
Vs: Muslimisiirtolaisuuden dynamiikkaa Euroopassa
« Vastaus #65 : 12.09.2009, 02:04:20 »
A new study has delivered a damning verdict on the integration of Germany's immigrants, concluding that an alarmingly high percentage of them live in a parallel world with poor prospects of a decent education and career advancement.
...
But immigrants from Turkey, the second biggest immigrant group in Germany making up almost 3 million people, are very poorly integrated. They come last in the Berlin Institute's integration ranking and the difference between them and the Germans is greatest -- they are worse educated, worse paid and have a higher rate of unemployment. And it doesn't make much difference how long they've been living in Germany.http://www.spiegel.de/international/germany/0,1518,603588,00.html

ukdoesntwork

 • Jäsen^^
 • **
 • Viestejä: 424
 • Liked: 2
 • Kaikki on kultaa mikä kiiltää
Maahanmuuttajien huono työllistymisen lisäksi maahanmuuton haaste Euroopassa on se, että otamme vastaan ihmisiä kulttuureista, jotka ovat liian kaukana omastamme ja islamilaiset muodostavat vaan oman uskonnollisen sisäänpäinlämpeävän yhteisönsä, joka usein alkaa agressiiviseksi ulkopuolisille, kuin täyttäisi maan, vihamielisillä mormooneilla. Haluamme Suomeen ihmisiä, joiden kanssa voimme ystävystyä ja meillä on jotain yhteistä, että voimme olla yhtenäinen yhteisö. No to religios freaks.

Ari-Lee

 • Kannatusjäsen
 • Jäsen^^^
 • ****
 • Viestejä: 34 441
 • Liked: 31011
 • Sarkasmoitunut työvoimapulareservi ♂Syyllinen☦
Maahanmuuttajien huono työllistymisen lisäksi maahanmuuton haaste Euroopassa on se, että otamme vastaan ihmisiä kulttuureista, jotka ovat liian kaukana omastamme ja islamilaiset muodostavat vaan oman uskonnollisen sisäänpäinlämpeävän yhteisönsä, joka usein alkaa agressiiviseksi ulkopuolisille, kuin täyttäisi maan, vihamielisillä mormooneilla. Haluamme Suomeen ihmisiä, joiden kanssa voimme ystävystyä ja meillä on jotain yhteistä, että voimme olla yhtenäinen yhteisö. No to religios freaks.
Pari omaa mietelmää. En ole varma osaanko tuoda asiat ymmärrettävästi ulos. Kokeilen.
Odotukset ovat molemminpuoleisia. Emme voi sanoa ainoastaan omaa kantaamme jyrkästi vaan olisi kuunneltava myös toista osapuolta. Huomaa mokutus vs. integroituminen. Jos maahanmuuttaneet eivät oikeasti ymmärrä mitä viranomaiset ajavat takaa systeemiimme kuuluvalla pakko-sitä-pakko-tätä politiikalla emme saa heiltä minkäänlaista vastakaikua, palautetta. Natiivi on omaksunut pakkoyhteiskunnan äidin maidosta (geneettinen erityispiirre?). Meillä on koulupakko, asevelvollisuus, verovelvollisuus ja tärkein kommunikointipakko mikä on toimeentulemisen kannalta välttämättömyys. Yhteiskunnallset paineet menestyä edes jollakin tavalla on sekin tavallaan pakko. Jos jokin ominaisuus puuttuu niin ainakaan se ei saa olla kommunikointikyky. Me elämme holhousyhteiskunnassa missä on suora pakko olla osa kokonaisuutta. Maahanmuuttanut kuka ei ole elänyt pakkoholhousyhteiskunnassa eikä tunne sen rakenteita eikä hänelle ole kerrottu niistä ei niinollen kykene käsittämään miksi hän ei vain saisi olla ja touhuta omiaan, omaa kulttuuriaan omassa sukunsa ja maanmiestensä muodostamassa valtiossa valtion sisällä.

Meidän kulttuuria on "perhe on pahin" ja elämme itsenäisinä isossa kokonaisuudessa. Maahanmuuttaneet ovat sukurakkaita ja ne suvut ovat suuria.

Natiivi kysyy: Miksi nuo ovat tuollaisia sisäänlämmenneitä?
"Meidän on kaikki, jos meidän on työ:
Nälkälän rahvas, äl' aarteitas' myö!" - Ilmari Kianto 🇫🇮

"Miksi kaikessa keskusteluissa on etsitty kaikki mahdolliset ongelmat heti kättelyssä? "- J.Sipilä
"Kimppuuni käytiin nyrkein – "Kyllä lyötiin ihan kunnolla" - J.Sipilä

Miniluv

 • Administrator
 • Jäsen^^^
 • *****
 • Viestejä: 31 382
 • Liked: 13401
Vs: Muslimisiirtolaisuuden dynamiikkaa Euroopassa
« Vastaus #68 : 27.01.2010, 12:54:43 »
Tässä on se, että suurimmat öljyntuottajat ja suurimmat siirtolaisten tuottajat ovat kovasti eri maita. Saudi-Arabia, Iran, Irak ja Emiraatit sulassa sovussa liputtamassa turkkilaisten muuttoa Saksaan, pakistanilaisten muuttoa Englantiin sekä marokkolaisten ja algerialaisten Ranskaan?

En yleensä hylkää salaliittoteoriaa suoralta kädeltä, mutta tämä kimpoaa foliokerroksestani :)
« Viimeksi muokattu: 27.01.2010, 13:03:42 kirjoittanut Miniluv »
"Luulisi että tähän ikään mennessä olisi edes jotain tajunnut elämästä ja yhteiskunnasta." Rosa Meriläinen, HS 30.9.2014

Viestistäsi tulee minulle ilmoitus, jos kirjoitat tekstiin @Miniluv. Tai laita yksityisviesti.

tapaepäkorrekti

 • Jäsen^^
 • **
 • Viestejä: 95
 • Liked: 0
Vs: Muslimisiirtolaisuuden dynamiikkaa Euroopassa
« Vastaus #69 : 28.01.2010, 13:14:41 »
En tiedä, onko edes mikään salaliittoteoria väittää, että Saudirahalla ajetaan Euroopassa wahhabilaista islamia, jonka päämäärät ovat islamistiset...

Yleensä salaliittoteorioille kun on tyypillistä todisteiden puute, vetoaminen tekaistuihin dokumentteihin, ufoihin, saatananpalvojiin, pedofiileihin ja globaaliin kaikkitietävään illuminaattiin. salaliittoteoria tarjoaa universaalin syntipukin ja deus ex machinan.

Islamistinen projekti taas on ihan perinteinen vallankumouksellinen projekti, joita on historia pullollaan. Ei siinä ole mitään ihmeellistä, eikä edes hirvittävän salaista, jos lähdetään pohtimaan näiden mielenosoittajien plakaattien iskulauseita.
Toki radikaalit moskeijat pitävät yllä väärää julkisivua, mutta todisteet löytyvät tässäkin, mikä ei taaskaan ole ominaista salaliittoteorioille.
"The (Bucharest) court rejected our request for forensic tests and exhumation."
-Nicola Ceaucescu

tapaepäkorrekti

 • Jäsen^^
 • **
 • Viestejä: 95
 • Liked: 0
Vs: Muslimisiirtolaisuuden dynamiikkaa Euroopassa
« Vastaus #70 : 28.01.2010, 13:59:19 »
Muslimisiirtoalaisuuden dynamiikkaan Euroopassa voidaan verrata siihen, mitä tapahtui 1900-luvun Libanonissa. Seuraavat lainaukset Nassim Talebin suositeltavasta kirjasta "the Black Swan", joka ei tosin suoranaisesti käsittele maahanmuuttoasioita, mutta antaa kyllä ajattelemisen aihetta siihenkin liittye.

"For more than millenium the eastern Mediterranean seaboard called Syria Libannesis or Mount Lebanon, had been able to accommodate at least dozen different sects, ethnicities and beliefs - it worked like magic. [...] The Levantine cities were mercantile in nature; people dealt with one onther to a clear protocol, preserving a peace conductive to commerce, and they socialialized quite a bit accross communioties. This millennium was interrupted only by a small occasional friction within mosmem and christian commnities, rarely between chrsitians and moslems."
"Things appeared to be in a state of stable equilibrium evolving out of a historical tendency for betterment and tolerance."
" by any standard the country called Lebabon, to which we found ourselves suddenly incorporated after the fall of the Ottoman empire, in the early twentieth century, appeared to be a stable paradise;  it was also cut in a way to be predominantly christian."
" In a classical case of static thinking, nobody took into account the differentials in birthrate between communities and it was assumed that a slight christian majority would remain permanent."

(lihavointi minun)

Niinpä. Libanonin kristitty Taleb ketoo, miten kukaan ei osannut kuvitellakaan, mikä tällä lähi-idän kalifornialla oli edessä lähitulevaisuudessa...
http://www.maailma.net/artikkelit/libanon_unicef_auttaa_lapsia_toipumaan_sodasta
(Mutta sehän on tietysti juutalaisten vika! -muslimi ja vasemmistoälyilijä yhteen ääneen)
Tänään n. 75% libanonilaisista on muslimeja, mihin on osaltaan vaikuttanut myös varakkaamman kristillisen västön häipyminen "väliaikaisesti" Eurooppaan.
"The (Bucharest) court rejected our request for forensic tests and exhumation."
-Nicola Ceaucescu

Miniluv

 • Administrator
 • Jäsen^^^
 • *****
 • Viestejä: 31 382
 • Liked: 13401
Vs: Muslimisiirtolaisuuden dynamiikkaa Euroopassa
« Vastaus #71 : 28.01.2010, 14:40:18 »
Esitin siis epäilyni jonkinlaista yhtenäisteoriaa vastaan. Saudithan tukevat mitä hankkeita tukevat, Iran samoin, jne. mutta tästä ei vielä minusta seuraa, että ne pystyisivät koordinoituun käytännön yhteistoimintaan vuosikymmenten halki monissa maissa, monien muiden siirtolaisuuden lähtömaiden puolesta. Ja nimien kerääminen johonkin älkää puhuko shariasta pahaa -julkilausumaan ei minulle vielä riitä vastatodisteeksi.

Tapaepäkorrektille: salaliittoteoriaahan ei edes voi perustella. Sillä kun se perustellaan, se lakkaa olemasta salaliittoteoria ja muuttuu historiaksi, rikostutkimukseksi tai joksikin muuksi :roll: Mutta se tästä, käytin sanaa vain heittona.

Onpa muuten melkoisen epäkorrekti avatar. Et pääse Uljanovin v-kertoimiin, mutta käyrä kohoaa lupaavasti ;D
« Viimeksi muokattu: 28.01.2010, 14:42:09 kirjoittanut Miniluv »
"Luulisi että tähän ikään mennessä olisi edes jotain tajunnut elämästä ja yhteiskunnasta." Rosa Meriläinen, HS 30.9.2014

Viestistäsi tulee minulle ilmoitus, jos kirjoitat tekstiin @Miniluv. Tai laita yksityisviesti.

tapaepäkorrekti

 • Jäsen^^
 • **
 • Viestejä: 95
 • Liked: 0
Vs: Muslimisiirtolaisuuden dynamiikkaa Euroopassa
« Vastaus #72 : 28.01.2010, 19:21:10 »
Esitin siis epäilyni jonkinlaista yhtenäisteoriaa vastaan. Saudithan tukevat mitä hankkeita tukevat, Iran samoin, jne. mutta tästä ei vielä minusta seuraa, että ne pystyisivät koordinoituun käytännön yhteistoimintaan vuosikymmenten halki monissa maissa, monien muiden siirtolaisuuden lähtömaiden puolesta. Ja nimien kerääminen johonkin älkää puhuko shariasta pahaa -julkilausumaan ei minulle vielä riitä vastatodisteeksi.

Sunnalaista ja Shiialaista fundamentalismia ei erota monia asia, mutta välejä varmasti hiertää mm se, että wahabiitit akikoinaan hävittivät shiialaisuutta aktiivisesti arabian niemimaalta. Mutta ei ole mahdotonta, että sunnit oppisivat näkemään shiaat trotskilaisina, joiden kanssa kyllä voidaan tehdä yhteistyötä asian eteen.
On toki selvää, ettei muslimien muutto Eurooppaan ole mitään koordinoitua toimitaa, mutta yhtä selvää on, etteivät islamistit ole näkemättä väestönkehitystä ja sen suomia mahdollisuuksia ja yritä olla toteuttamatta niitä.

Lainaus
Tapaepäkorrektille: salaliittoteoriaahan ei edes voi perustella. Sillä kun se perustellaan, se lakkaa olemasta salaliittoteoria ja muuttuu historiaksi, rikostutkimukseksi tai joksikin muuksi :roll: Mutta se tästä, käytin sanaa vain heittona.

Onpa muuten melkoisen epäkorrekti avatar. Et pääse Uljanovin v-kertoimiin, mutta käyrä kohoaa lupaavasti ;D


Oui. Täällä hommassahan toteutuu käänteinen symbolinen järjestys eli on suotavaa flirttailla ironisesti pahan merkeillä, kun kerran kerran "hommalaisuus" sinänsäkin tällainen symboli on...olen hävytön opportunisti toveri  Josif Djugavilin tavoin  :roll:
"The (Bucharest) court rejected our request for forensic tests and exhumation."
-Nicola Ceaucescu

Lodi

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 2 424
 • Liked: 113
 • PALSTAN VAKIOURPO
Vs: Muslimisiirtolaisuuden dynamiikkaa Euroopassa
« Vastaus #73 : 29.01.2010, 00:32:08 »
Olen tämän tänne ennenkin kommentoinut, mutta oteteaan esille uudelleen.
Minkä vuoksi muslimimaat eivät ota muslimipakolaisia? Kun elämää lujasti ohjaava uskonto on sama, kuin valtaväestöllä, on sulautuminen yhteiskuntaan helpompaa.

Toivottavasti tämä ei lisää rasismia Suomessa !

tapaepäkorrekti

 • Jäsen^^
 • **
 • Viestejä: 95
 • Liked: 0
Vs: Muslimisiirtolaisuuden dynamiikkaa Euroopassa
« Vastaus #74 : 02.02.2010, 21:35:34 »
Olen tämän tänne ennenkin kommentoinut, mutta oteteaan esille uudelleen.
Minkä vuoksi muslimimaat eivät ota muslimipakolaisia? Kun elämää lujasti ohjaava uskonto on sama, kuin valtaväestöllä, on sulautuminen yhteiskuntaan helpompaa.Itsekin olen ihmetellyt tätä...
Mitä tulee palestiinan pakolaisiin, niin se liittynee osittain siihen vastenmieliseen pitkävihaiseen kaunaan, jota arabit tuntevat menettämiään maaplänttejä kohtaan, tässä tapauksessa Israelia. Jos arabit ottaisivat palestiinalaiset vastaan, he ikään kuin myötäisivät Israelin oikeutuksen. Kunnia on ainakin hyvä alibi vastuuttomuudelle. Voimme kuvitella, miltä vastaava asenne vaikkapa inkerin ja karjalan  evakkoja kohtaan, jos sellaista olisi esiintynyt Suomen harjoittaman jalomielisen kotouttamisen sijaan, vaikuttaisi meistä tänään! Moraalisto ei jostain syystä kuitenkaan paheksu arabeja...
Aivan luonnollisesti on vain YK:n tehtävä kustantaa pakolaisten elämä.
Palestiinalaisten pakolaisleirithän muuten tunnetusti ovat varsinaisia terroristitehtaita ja väastönkasvu on tolkutonta.
"The (Bucharest) court rejected our request for forensic tests and exhumation."
-Nicola Ceaucescu

MW

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 24 243
 • Liked: 18339
 • Kiltti ja ystävällinen, mutta niin nuiva.
Vs: Muslimisiirtolaisuuden dynamiikkaa Euroopassa
« Vastaus #75 : 02.02.2010, 22:00:46 »
Olen tämän tänne ennenkin kommentoinut, mutta oteteaan esille uudelleen.
Minkä vuoksi muslimimaat eivät ota muslimipakolaisia? Kun elämää lujasti ohjaava uskonto on sama, kuin valtaväestöllä, on sulautuminen yhteiskuntaan helpompaa.

Sopii ihmetellä, varsinkin kun noita köyhiä öljymaitakin alueella on. Se on varmaan sitä muslimien veljeyttä, mielellään jakavat vähäosaisille.

Tai ehkä se veljeys rajoittuu vain tiettyyn toimintaan.
« Viimeksi muokattu: 02.02.2010, 22:08:51 kirjoittanut MW »

Lodi

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 2 424
 • Liked: 113
 • PALSTAN VAKIOURPO
Vs: Muslimisiirtolaisuuden dynamiikkaa Euroopassa
« Vastaus #76 : 18.02.2010, 23:06:13 »
Minkä vuoksi muslimimaat eivät ota muslimipakolaisia?

Muslimimaat ottavat mielellään vastaan rikkaita, hyvin koulutettuja, suhteita omaavia ja ennen kaikkea poliittisesti passiivisia muslimipakolaisia. Yhdelläkään rikkaalla poliittisesti passiivisella muslimiliikemiehellä ei ole minkäänlaisia vaikeuksia saada itselleen viisumia, turvapaikkaa, oleskelulupaa tms. halutessaan useistakin eri muslimimaista.

Sen sijaan muslimimaat eivät ota mielellään vastaan köyhiä, innokkaasti lisääntyviä, huonosti koulutettuja, poliittisesti aktiivisia, vaatimaan tottuneita, militantteja ja muutenkin hankaliksi tai vaarallisiksi koettuja henkilöitä yhtään mistään maailmankolkasta oli näiden uskonto sitten mikä vain. Juuri tästä syystä Kuwait, Saudit, UAE sun muut vastaavat ottavat miljoonittain siirtotyöläisiä kaikkialta maailmasta (olen tavannut jopa Israelista Britannian kautta brittipassilla tulleen siirtotyöläisen eräässä arabimaassa) mutta eivät juuri ollenkaan palestiinalaisia sillä pragmaattisina ja realistisina, alueen ja sen kansojen poliittisen todellisuuden hyvin tuntevina ihmisinä he tietävät että on helpompia, nopeampia ja hauskempiakin tapoja tuhota kansa, sen tulevaisuus, kansantalous ja yhteiskuntarauha kuin palestiinalaispakolaisten maahan päästäminen.


Ahaa ... Siksi ne siis otetaan tänne Suomeen.  >:(
Toivottavasti tämä ei lisää rasismia Suomessa !

heivari

 • Jäsen
 • *
 • Viestejä: 14
 • Liked: 0
Vs: Muslimisiirtolaisuuden dynamiikkaa Euroopassa
« Vastaus #77 : 04.03.2010, 00:17:15 »
Kirjoitanpa omista kokemuksistani asuttuani viisi ja puoli vuotta Länsi-Saksan entisessä pääkaupungissa Bonnissa, tarkemmin sanottuna entisessä suurlähetystökaupunginosassa (mukava yhdyssana muuten!) Bad Godesbergissä.

Bonnissa on ulkomaalaistaustaisia arviolta noin kolmasosa. Suurimmat keskittymät löytyvät kerrostalolähiöstä nimeltä Tannenbusch, sekä juuri Bad Godesbergistä. Ihan alkuun voin sanoa, että varsinkin Bad Godesberg kesähelteellä on hyvinkin hämmentävä näky. Luulin, että olin muuttanut Saksaan, mutta +35 asteen helteessä Bad Godesbergin keskusta näytti erehdyttäväst joltain lähi-idän maalta. Katukuvaa hallitsevat lukuisat kebabravintolat, muslimien ruokakaupat, ja arabinkielisillä teksteillä varustetut internetkahvilat. Sen lisäksi silmiini osuivat huomattavan suuri osa niin sanottuja "rättipäitä", eli miehiä sekä naisia valkoisiin ja mustiin kaapuihin sonnustautuneina. Onpahan Bad Godesbergissä arabi-rahoitteinen koulu. Eräässä vaiheessa sen toimintaa tarkasteltiin Saksan valtion tahosta, sillä sillä oli syytä epäillä kyseisyä koulua terrorimin kannattamisesta sekä terroristen kouluttamisesta. Mutta se onkin eri asia.

Suoraan sanottuna, Saksassa ei ole muslimiväestön integraatiota tapahtunut ainakaan toistaiseksi nimeksikään: musliminaisista huomattava osa ei esimerkiksi osaa edes lukea eurooppalaisia kirjaimia, vaikka osa on oleskellut maassa jo 60- tai 70-luvulta asti. Miehetkään eivät kaikki osaa Saksaa, sillä kaupunginosassa on kaikki tarvittavat palvelut saatavilla omalla kielellä pesuloista ja ruokakaupoista lähtien. On se lukutaidottomuus tullut kerran konkreettisestikin tullut koettua: eräs huntuun pukeutunut nainen joutui kysymään äidiltäni vahvasti murretulla saksalla, että mitä tämän kassakuitissa luki. Shokki oli jälkikäteen suuri kun älysi, että "hei, ne ei oikeesti osaa lukee!"

Tällä foorumilla moni tuntuu olevan sitä mieltä, että maahanmuuttajat ovat ihan jees, niin kauan kun tekevät töitä. Isäni työpaikalla oli Turkkilaisia jotka ovat olleet Saksassa töissä jo nelisenkymmentä vuotta, eivätkä silti osanneet sanaakaan saksaa. Tästä voidaan vetää se johtopäätös, että pelkkä työnteko ei takaa integroitumista. Kuten presidentti Ahtisaarikin on sanonut, pitäisi maahanmuuton suoranainen vaatimus olla paikallisen kielen opetteleminen, sillä muuten integroituminen on sula mahdottomuus.

Mutta mitä eroa on suomalaisten massamuutolla Ruotsiin, ja muslimien massamuutolla Saksaan? Vaikka suomalaisten määrä oli huomattava, oli heillä lähtökohtaisesti halu oppia paikallista kieltä, jotta he pärjäisivät kunnolla yhteiskunnassa. Saksassahan kielen opettelua ei toisen maailmansodan tiimoilta kehdattu vaatia missään vaiheessa: natsi-leimaisin on sielläpäin hyvinkin herkässä. Muslimiväestö on omaksunut laajalti sen käsityksen, että heidän ei tarvitse opetella paikallista kieltä, sillä johan paikalla on tukuttain sukulaisia ja muitakin maanmiehiä joista joku saatta pystyä toimimaan tulkkina hätätapauksessa. Muslimikulttuuriin ei myöskään kuulu luontaisesti se, että mukauduttaisiin paikalliseen kulttuuriin (ainakaan sen konservatiivisemmassa muodossa), vaan eletään edellenkin ikäänkuin "ristiretkiä", missä urhoolliset muslimimiehet menevät rappioituneihin länsimaihin puolustamaan muslimien etuja elämällä koraanin oppien mukaan.

Tällainen asenne voi vain johtaa syrjäytymiseen, ja syrjäytyminen voi taas johtaa islamin ääri-ilmiöihin. Saksan hallitus ei nati-leiman pelosta kuitenkaan ole paljoa asialle uskaltanut tehdä. Hiljattain, kuitenkin esiteltiin ns. "Einbuergerungstest", elikkä eräänlainen kansalaiskoe, joka oli suoritettava ennekuin henkilölle voitaisiin Saksan passi myöntää. Kysymykset olivat saksaksi, ja liittyivät Saksan nyky-yhteiskuntaan sekä sen historiaan. Olihan nyt suuri vääryys, että Ahmed ei edes kahdenkymmenen vuoden jälkeen saisi Saksan passia, koska ei välttämättä edes ymmärtäisi kokeen kysymystä, jossa kysytään Saksan ensimmäistä liittokansleria (joka muuten oli Konrad Adenauer, Bonnissa syntynyt poliitikko. Hitlerin aikoihin hän toimi Kölnin pormestarina, ja eräs kuuluisampi sattumus oli se, kun Adenauer kieltäytyi vetämästä hakaristilippuja kaupungin salkoihin sotien aikana).

Onneksi olen myös tavannut "saksalaistuneita" muslimeja. Ne muutamat jotka tunnen ovat kuin kuka tahansa muukin saksalaisnuori, joskin eräs tyttö joutui vanhempiensa vuoksi pitämään huivia päässään vaikka muutoin oli kovinkin länsimaalainen. Toivoisin, että asenteet muslimiväestön sisällä olisivat hitaasti muuttumassa, mutta turhaan. Muslimilapset kylläkin saavat mahdollisuuden koulunkäyntiin kuten kuka tahansa muukin, mutta tilasto on murskaava: vain noin 3/10 Turkkilaisnuoresta saa lukion päästötodistuksen. Tämä siis tarkoittaa sitä, että valtaosa edelleenkin todennäköisesti säilyttää vanhempiensa näkemykset elämästä, tai ainakin syrjäytyvät saksalais-yhteiskunnasta entisestään kun eivät välttämättä saa töitä. En usko, että "piilorasismilla" on mitään vaikutusta asiaan, mutta yksi epäkohta Saksan kouluissa on. Saksassa vallitsee edelleenkin vanha kansakoulu, oppikoulu, ja yhteiskoulu järjestelmä. Hauptschule (siis taitaa olla suomeksi se kansakoulu) on alin mahdollinen koulu. Sinne myös valtaosa ulkomaalaisista päätyy. Yksi syy tälle on se, että mikäli ei osaa Saksan kieltä kunnolla, joutuu todella herkästi Hauptschuleen, koska ei nähdä, että sinulla olisi edellytyksiä oppia kunnolla saksaksi. Tämä on ongelma maahanmuuttaville ulkomaalaisille, ei niinkään Saksassa syntyneille, mutta ongelma siltikin.

Osa muslimivanhemmista suorastaan vastustaa lapsiensa koulutusta saksalaisessa koulujärjestelmässä. Tämä pätee etenkin tyttöihin. Huonosti koulutetut muslimit joutuvat työttömiksi, ja heidänkin lapsistaan kasvaa todennäköisesti yhteiskunnan pohjasakkaa, ja kitkerää sakkia. Suomessakaan ei mitään ihmeparannusta tämän kaltaisten ongelmien ratkaisemiseksi ole löydetty: jokaisellahan on oikeus kasvattaa lapsensa kuten haluaa. Mainittakoon muuten, että en havainnut paikallisella afrikkalaisväestöllä olevan sopeutumisongelmia, toisin kuin Suomen somaleilla. Mielestäni kysä on kuitenkin siinä, että Somalia on afrikankin tasolla yksiselitteisen paska paikka, mistä johtuen suuri osa sen väestöstä on kasvatettu paskasti. Voisipa melkein sanoa, että Somalia on Afrikan syöpä maailmalle.

Mutta pinnan alla porisee. Ne harvat paikalliset Saksalaiset ovat havahtumassa, ilmoilla tuntuu olevan suuri asennemuutos. Paikalliset mummot, yliopisto-opiskelijat, duunarit. Kaikki kuiskivat salaa, siitä, että heitä on liikaa. Se pelottaa. He tulivat. He valtaavat. Jotain on tapahduttava. Saksassa ollaan pääsemässä eroon natsi-identiteetistä, ja ollaan heräämässä siihen tosiseikkaan, että tätä menoa Saksaa ei enää parinkymmenen vuoden kuluttua ole olemassa sinä minä me sen tunnemme. Tämä ei ole vielä maan virallisessa linjassa näkynyt, mutta sen aistii paikallisesta väestöstä. Kölnissä moskeijoiden rakentamisen vastustus on lisääntynyt. Saksalainen kaverini oli ilahtunut siitä, miten vähän Helsingin keskustassa oli ulkomaalaisia. Nyt jos joskus, pitäisi kuunella heitä, joilla muslimeista eniten kokemuksia on: Keski-Eurooppalaisia. Integraatiosuunitelmat ovat systemaattisesti pettäneet, ihme-parannusta ei ole näkyvissä. Saksalaiset rupevat aidosti olemaan huolissaan maansa tilasta. Miksi Suomen hallitus sulkee silmänsä Saksan ja muiden Keski-Euroopan maiden kaupunkien gettoutumiselta? Lisääntyneeltä väkivallalta ja kulttuurillisilta jänniteiltä? Suomella olisi vielä aikaa käntää kelkka: vaikka varsin menestynyt maa olemmekin, emme omaa mitään taikavoimia joilla maahanmuuton ongelmat saataisiin poistettua. Eikä nyt kansainvälisen vastuun kantaminen riitä perusteeksi humanitaariselle maahanmuutolle. Koko länsimaisen kulttuurin maailma on suuressa vaarassa mikäli me jatkamme niin kuin tähän asti.

Aapo

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 2 831
 • Liked: 2066
Vs: Muslimisiirtolaisuuden dynamiikkaa Euroopassa
« Vastaus #78 : 04.03.2010, 12:22:18 »
UNHCR:n tietojen mukaan esim. Jordaniassa ja Saudi-Arabiassa on satoja tuhansia muslimipakolaisia. Syyriassa luku on yli 1,7 miljoonaa, joista yli 500 000 on palestinalaisia.

http://www.unhcr.org/refworld/country,COI,USCRI,,SYR,,4a40d2b3a,0.html
http://www.unhcr.org/refworld/country,COI,USCRI,,SAU,,4a40d2b071,0.html
http://www.unhcr.org/refworld/country,COI,USCRI,,JOR,,4a40d2aac,0.html
"Never attribute to malice that which is adequately explained by stupidity."

- Robert J. Hanlon

Justabanana

 • Jäsen
 • *
 • Viestejä: 8
 • Liked: 0
Vs: Muslimisiirtolaisuuden dynamiikkaa Euroopassa
« Vastaus #79 : 05.03.2010, 12:45:03 »
Edelliseen postaukseen ja lausuntoon "Muslimimaat ottavat mielellään vastaan rikkaita, hyvin koulutettuja, suhteita omaavia ja ennen kaikkea poliittisesti passiivisia muslimipakolaisia.", pitää osoittaa poikkeukseksi sääntöön (myös?) Jemen (tilasto taitaa olla 2008):

http://www.refugees.org/countryreports.aspx?id=2347

Somalialaisia 133100 145700sta tulijasta. Arviot maassa jo olevista somaleista ovat luokkaa 700000. Erikoinen juttu, sillä Jemen on arabimaiden köyhimmästä päästä, ja yleinen mielikuva somaleista on etteivät he ole kovin suosittuja missään. Mikä lie motiivina auttaa lahden eteläpuolisia uskonveljiä.
"Mikä on kaiken pahan alku ja juuri?"
"?"
"Valkoinen tamperelainen heteromies"

Teemu Lavikka

 • Nimellinen
 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 1 011
 • Liked: 31
 • Muutos2011
Vs: Muslimisiirtolaisuuden dynamiikkaa Euroopassa
« Vastaus #80 : 25.03.2010, 09:53:30 »
Heivarille kiitos valaisevasta kirjoituksesta, joka on mielestäni tiivistettävissä kolmeen sanaan:
Lainaus
heitä on liikaa
"Mikä vittu se oli?"
Hiroshiman pormestari, 1945

elukka

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 3 240
 • Liked: 583
 • Suur Lenin ta oli üllas, nii hoolitsev, tark, hea
Vs: Muslimisiirtolaisuuden dynamiikkaa Euroopassa
« Vastaus #81 : 16.12.2011, 21:05:24 »
Tästä aiheesta löytyy mm Bat Ye´orin "Eurabia. The Euro-Arab Axis". Tämä kirja kertoo asiasta erittäin paljon! Suosittelen!

Kirjailija, Egyptissä syntynyt, juutalaista syntyperää oleva nainen, on perinpohjin tutkinut mitkä kaikki tapahtumat ovat johtaneet tämän päivän tilanteeseen. Pääsyyllisenä hän pitää Ranskaa, joka on kulkenut tämän kehityksen kärjessä. Minkä takia ja miten selviää kirjasta.

Kirjailija luettelee pitkän sarjan järjestöjä, kokouksia ja päätöksiä, jotka ovat johtaneet tähän Euroopan islamisoitumiseen. Yksi tärkeimmistä virstanpylväistä on EAD:n (Euro-Arab Dialogue) kokous Damaskoksessa joulukuussa 1978. Siellä 9 EEC:n maan (eli silloinen EU, johon kuului 6 alkuperäistä maata ja Tanska, Iso-Britannia ja Irlanti sopivat arabimaiden kanssa tästä maahanmuutosta. Sopimuksen pääsisältö oli lyhyesti se, että EEC suosii ja edistää arabien ja muslimien muuttoa Eurooppaan ja nämä jotka muuttavat tänne saavat tuoda sukulaisiaan, tapojaan ja lakejaan mukanaan!

Sen jälkeen EEC on laajentunut mutta kehitys on jatkunut niin kuin Damaskoksessa sovittiin. Bat Ye´or korostaa vielä sitä, että tälläisten kokousten pöytäkirjat ja päätökset ovat salaisia, niitä tehdään eurooppalaisten selän takana. Jonkun pitäisi kaivaa näiden kokousten ja varsinkin Damaskoksen kokouksen päätökset päivänvaloon!

Sillä tavalla EU:n mainostama läheisyysperiaate on ainakin toteutunut, että vaikka päätökset tehdään kaukana ja salaa, niin seuraukset näkyvät hyvin lähellä meitä. Intifada on oven ulkopuolella ja palavat lähiöt, kuten Rosengård, muistuttavat näistä päätöksistä, joista harva on kuullut eikä kukaan oikein pysty selostamaan niiden sisältöä!

Tuon tarkoitus on heikentää kristillistä puolta Euroopassa. Se porukka, joka tätä tekee, ei taatusti halua vahvistaa juutalaisuutta tai juutalaisuuden "lahkoa", kristinuskoa, joihin itsekin kuulun. Kun tuota heikennetään, tavoitellaan jotain uutta tilalle.
Kulttuurimarxismi
http://rauta-aika.blogspot.fi/2012/04/frankfurtin-koulukunnan.html

Homoliittolain vaikutukset Massachusettsin osavaltiossa
https://www.youtube.com/watch?v=bSXFb6ULsCg

Tagit: