UmmaGumma

Äänestys

Saako sinut ympärileikata sinulta lupaa kysymättä?

Kyllä
Ei

Kirjoittaja Aihe: Suurempi, laajempi ja leikkaamaton ympärileikkausketju!  (Luettu 131313 kertaa)

Veikko

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 10 777
 • Liked: 18370
 • White Lives Matter
Vs: Suurempi, laajempi ja leikkaamaton ympärileikkausketju!
« Vastaus #660 : 15.09.2020, 17:13:21 »
On täysin käsittämätöntä ja alkeellisenkin oikeustajun vastaista, että tähän asiaan ei voi ottaa yksiselitteistä ja jyrkkää kantaa. Alaikäisen silpominen ilman lääketieteellistä perustetta on alaikäisen silpomista. Siis törkeä väkivaltarikos. Vähimmässäkään määrin valistuneessa oikeusvaltiossa siihen puututtaisiin voimakkaasti. Tämän pitäisi olla itsestään selvää.

Aikuiset silpokoon omasta tahdostaan itseään miten haluavat. Kuten tekevätkin. Hankkivat lävistyksiä sinne ja tänne, muttereita nenään ja paljon sen alapuolelle. Leikkauttavat jopa mulkkunsa pois, kun katsovat sen ylimääräiseksi henkiseksi rasitukseksi. Omapa on asiansa, niin kauan kuin murjovat omaa ruumistaan, mutta lapset kuuluvat lastensuojelun piiriin.

Vihreät on hallituksessa. Miksi asia ei etene?
"Tiedän varmasti, että sinä, oi Eurooppa, tulet tuhotuksi." - Mohammed Bouyeri, Theo van Goghin murhaaja

"Van Goghin murhan jälkeen kukaan ei ole uskaltanut ilmaista itseänsä yhtä vapaasti kuin ennen." - Theo van Goghin ystävä.

"Taas tänäänkin opin jotain uutta. Vain idiootit EIVÄT lue hommaa." - Kirjoitti: tos

Videotarkistus

 • Jäsen
 • *
 • Viestejä: 49
 • Liked: 158
Vs: Ympärileikkausketju!
« Vastaus #661 : 15.09.2020, 18:09:40 »
Tai miten vaikka PS johto suhtautuu tohon ympärileikkausjuttuun? Huhtasaari?

Halla-aho vastustaa, ja kirjoitti jo 2007 varsin perusteellisesti Scriptaan asiasta: https://www.halla-aho.com/scripta/ymparileikkauksista.html

Samoin vastustavat Purra ja Huhtasaari (joka ei puolueen johtoon tällä hetkellä tosin kuulu) ainakin näiden 2019 vaalikonevastausten perusteella.

Purra: https://uskonnonvapaus.fi/vaalit/eduskunta2019/riikka_purra_uusimaa.html

Huhtasaari: https://uskonnonvapaus.fi/vaalit/eduskunta2019/laura_huhtasaari_satakunta.html

Skeptikko

 • Global Moderator
 • Jäsen^^^
 • *****
 • Viestejä: 12 278
 • Liked: 16983
Vs: Ympärileikkausketju!
« Vastaus #662 : 03.10.2020, 16:38:18 »
Lakialoitteen puolesta puhui siis joukko perussuomalaisia. Sen lisäksi vihreiden Olli-Poika Parviainen sanoi keskustelussa vihreiden kannasta, että: "olemme puoluekokouksessa vuonna 2012 linjanneet, että ei-lääketieteellisistä syistä tehtävistä poikien ympärileikkauksista pitää päästä eroon ensisijaisesti neuvonnan keinoin. Jos ympärileikkaukset eivät lopu valistuksella, niiden kieltämistä on puoluekokouksemme mukaan harkittava lailla. Sen sijaan aloite siitä, että ympärileikkauksen kieltoa pitäisi ajaa välittömästi, kaatui äänestyksessä tuolloin 2012."

Ja nyt kun on käsittelyssä kansalaisaloite tyttöjen sukupuolielinten silpomisesta, niin vain perussuomalaisten edustajat lakivaliokunnassa vaativat myös poikien ympärileikkaustenkin kieltämistä:

Valiokunnan mietintö LaVM 6/2020 vp
KAA 1/2019 vp
https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/Mietinto/Sivut/LaVM_6+2020.aspx

Lainaus
Perussuomalaisten valiokuntaryhmä yhtyy valiokunnan näkemykseen, jonka mukaan tyttöjen ja naisten sukuelinten silpomisen rangaistavuutta on tarpeen selkeyttää. Valiokunnan perussuomalaisten jäsenten suhtautuminen poikien ei-lääketieteelliseen ympärileikkaukseen on sen sijaan valiokunnan enemmistön kantaa selvästi kielteisempi.

Huomattava on, että siinä missä tyttöjen sukuelinten silpomisessa on kysymys lähinnä törkeäksi pahoinpitelyksi luokiteltavasta menettelystä, on poikien ei-lääketieteellisen ympärileikkauksen katsottu korkeimman oikeuden käytännössä merkitsevän ainoastaan vähäistä puuttumista lapsen ruumiilliseen koskemattomuuteen. Korkein oikeus on myös pitänyt toimenpiteen taustalla olevia uskonnollisia, kulttuurisia ja sosiaalisia syitä sellaisina perusteina, jotka oikeuttavat menettelyn huolimatta siitä, että se täyttää pahoinpitelyn tunnusmerkistön. Korkeimman oikeuden käytännössä lääketieteelliseltä kannalta asianmukaisesti suoritettua pojan ympärileikkausta ei siten ole pidetty sellaisena lapsen etua ja oikeutta loukkaavana tekona, josta lapsen huoltajaa tai toimenpidettä suorittanutta henkilöä olisi rangaistava (KKO 2008:93, KKO 2016:24). Perussuomalaiset pitää vallitsevaa oikeustilaa huolestuttavana lapsen oikeuksien ja yhdenvertaisuuden kannalta.

Sukuelinten silpomista koskevassa erillissääntelyssä on pohjimmiltaan kysymys perusoikeuden eli henkilökohtaisen koskemattomuuden turvaamisesta. Perustuslain (731/1999) 7 §:n mukaan jokaisella on oikeus elämään sekä henkilökohtaiseen vapauteen, koskemattomuuteen ja turvallisuuteen, eikä kenenkään henkilökohtaiseen koskemattomuuteen saa puuttua ilman laissa säädettyä perustetta. Henkilökohtaisen koskemattomuuden suojalla perusoikeutena on läheinen yhteys myös perustuslain 10 §:ssä turvattuun yksityiselämän suojaan. Sen piiriin kuuluu muun muassa oikeus määrätä itsestään ja ruumiistaan (HE 309/1993 vp, s. 53). Erityisesti poikien ei-lääketieteellisiin ympärileikkauksiin liittyviä sääntelytarpeita arvioitaessa on olennaista merkitystä annettava myös perustuslain 6 §:lle, jonka mukaan ihmiset ovat yhdenvertaisia lain edessä. Ketään ei saa ilman hyväksyttävää perustetta asettaa eri asemaan esimerkiksi sukupuolen tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella, ja lapsia on kohdeltava tasa-arvoisesti yksilöinä. Henkilökohtaisen koskemattomuuden ja yksityiselämän suojan tulisikin perusoikeuksina koskea yhtäläisesti sekä tyttöjä että poikia.

Perustuslain yhdenvertaisuusvaatimus koskee itsestään selvästi myös rikosoikeudellista lainsäädäntöä. Sukuelinten silpomista koskevasta erillissääntelystä keskusteltaessa onkin kiinnitettävä huomiota myös siihen, että Suomen rikoslaki noudattaa sukupuolen suhteen neutraliteettiperiaatetta. Vaikka sukupuolineutraalia kirjoitustapaa pidetään lainsäädännössä selkeänä pääsääntönä, ei sitä kuitenkaan pidetä täysin ehdottomana vaatimuksena edellyttäen, että on olemassa erityisiä, hyväksyttäviä syitä suojata nimenomaan jompaakumpaa sukupuolta pelkästään tähän sukupuoleen säännönmukaisesti kohdistuvilta oikeudenloukkauksilta. Perussuomalaisten valiokuntaryhmä katsoo, että nyt käsillä olevassa asiassa mitään erityisen painavia syitä kohdistaa erityisiä lainsäädännöllisiä toimenpiteitä vain tyttöjen ruumiillisen koskemattomuuden suojaamiseksi ei kuitenkaan ole. Koska yhdenvertaisuuteen liittyvät näkökohdat näin ollen estävät sellaiset lainsäädäntötoimenpiteet, joilla torjutaan vain tyttöjen ja naisten sukuelinten silpomista, on myös poikien ei-lääketieteelliset ympärileikkaukset tuotava kansalaisaloitteen pohjalta laadittavan sääntelyn piiriin.

Yhdistyneiden Kansakuntien lapsen oikeuksia koskevan yleissopimuksen (SopS 60/1991) 19 artiklan mukaan lasta on suojeltava kaikenlaiselta ruumiilliselta ja henkiseltä väkivallalta, vahingoittamiselta ja pahoinpitelyltä, laiminlyönniltä tai välinpitämättömältä tai huonolta kohtelulta silloin, kun hän on vanhempansa, muun laillisen huoltajansa tai kenen tahansa muun hoidossa. Sopimuksen 24 artikla puolestaan vaatii sopimusvaltioita ryhtymään kaikkiin tehokkaisiin ja tarkoituksenmukaisiin toimiin poistaakseen lasten terveydelle vahingollisia perinteisiä tapoja. Muun muassa Euroopan neuvosto onkin todennut sekä tyttöjen sukuelinten silpomistekojen että uskonnollisista syistä tehtävien poikien ympärileikkausten loukkaavan lasten oikeutta fyysiseen koskemattomuuteen (Council of Europe, Parlamentary Assembly Resolution 1952 (2013). Resolution on children's right to physical integrity). YK:n ihmisoikeusneuvosto on puolestaan kehottanut kaikkia maita lakkauttamaan toimenpiteet, jotka vaarantavat lapsen koskemattomuutta ja ihmisarvoista kohtelua ja jotka ovat vaarallisia tyttöjen ja poikien terveydelle.

Tältä osin on olennaista huomata, että poikien sukuelimiä silvotaan samanlaisista kulttuurisista ja uskonnollisista syistä kuin tyttöjen sukuelimiä (pois lukien pojille lääketieteellisistä syistä tehtävät toimenpiteet). Kuten tyttöjen sukuelinten silpominen myös poikiin kohdistuvat silpomisteot tehdään lapsen mielipiteestä välittämättä ja tahdosta riippumatta. Kysymys on lapsen kehoon vaikuttavasta fysiologisesta toimenpiteestä, jonka vaikutukset ovat peruuttamattomia. Sekä tyttöihin että poikiin kohdistuvien silpomistoimenpiteiden seurauksena menetetään pysyvästi kudoksia sukuelinten alueelta. Toimenpide aiheuttaa kummassakin tapauksessa elinikäisiä fyysisiä haittoja ja mahdollisesti merkittäviä psyykkisiä seuraamuksia. Huomattava on myös, ettei asiantuntijakuulemisten perusteella voitu saada varmuutta siitä, että kaikki Suomessa pojille tehtävät toimenpiteet suoritettaisiin asianmukaista ja kunnollista kivunlievitystä käyttäen. Vastasyntyneisyyskaudella koettu kipu altistaa tavallista vaikeammalle kipukokemukselle ja lisää myöhempien kipuongelmien riskiä.

Lääketieteellisesti tarpeeton sukuelinten silpominen on aina haitallista ja vastoin lapsen perustavanlaatuisia oikeuksia riippumatta siitä, kohdistuuko toimenpide tyttöön vai poikaan. Perussuomalaisten mielestä kaikkien lasten kehojen ja oikeuksien tulisikin olla yhtä tärkeitä sukupuolesta riippumatta.

Perussuomalaisten valiokuntaryhmä katsoo tässä yhteydessä lisäksi aiheelliseksi painottaa pitävänsä mahdottomana poikien sukuelinten silpomisen perustelemista tai oikeuttamista lapsen vanhempien uskonnonvapauteen vetoamalla. Hallituksen esityksessä perustuslakien perusoikeussäännösten muuttamisesta on erikseen todettu, ettei uskonnonvapaus merkitse sitä, että siihen vedoten voitaisiin harjoittaa toimia, jotka loukkaavat muita perusoikeuksia, eikä uskonnonvapautta koskeva säännös siten voi oikeuttaa missään olosuhteissa esimerkiksi ihmisyksilöiden silpomista, huolimatta tällaisen toimenpiteen mahdollisesta yhteydestä johonkin uskonnolliseen suuntaukseen. Samassa yhteydessä todetaan myös, ettei lapsen perusoikeuksia, kuten oikeutta henkilökohtaiseen koskemattomuuteen, saa loukata muun henkilön uskonnon vapauteen vedoten (HE 309/1993 vp, s. 56).

Ihmis- ja perusoikeudet kuuluvat kaikille lapsille heidän sukupuolestaan ja heidän vanhempiensa uskonnollisesta vakaumuksesta riippumatta. Toisin kuin korkein oikeus lakivaliokunnan perussuomalaiset jäsenet lähtevätkin siitä, ettei pojille tehtävien ympärileikkausten taustalla olevia uskonnollisia, kulttuurisia ja sosiaalisia syitä voida pitää sellaisina perusteina, jotka oikeuttaisivat menettelyn huolimatta siitä, että se täyttää pahoinpitelyn tunnusmerkistön. Myös Suomen lastenkirurgiyhdistys Sulamaa-seura ry:n mukaan olennaista on, ettei vanhemman oikeuksia aseteta etusijalle suhteessa lapsen oikeuteen fyysiseen koskemattomuuteen. Lapsen edun on aina oltava etusijalla, vaikka se rajoittaisi aikuisten oikeutta uskonnollisten tai perinteisten tapojen harjoittamiseen.

Korkein oikeus on todennut rikosoikeuden keskeisten periaatteiden, henkilöiden yhdenvertaisuuden ja rikosvastuun ennustettavuuden, kannalta olevan epätyydyttävää, että muilla kuin lääketieteellisillä perusteilla tehdyn ympärileikkauksen oikeutus ja tällaisen toimenpiteen suorittaneen henkilön rikosvastuun edellytykset joudutaan tällä hetkellä arvioimaan tapauskohtaisten ja arvostuksenvaraisten näkökohtien perusteella. Yksittäistapauksia koskevilla ratkaisuilla ei nimittäin pystytä kattavasti hallitsemaan poikien ei-lääketieteelliseen ympärileikkaukseen liittyviä kysymyksiä, vaan niiden punninta on mahdollista vain asianmukaiseen valmisteluun perustuvassa lainsäädäntömenettelyssä (KKO 2016:25, tuomion kohta 11). Asianmukaisen lainsäädäntöratkaisun puuttuessa korkein oikeus on kuitenkin ratkaisuillaan linjannut suuntaviivoja, joiden täyttyessä se on päätynyt pitämään menettelyä oikeutettuna siitäkin huolimatta, että Suomessa ei ole laista nimenomaisesti ilmenevää erityistä oikeutusta poikien ei-lääketieteelliseen ympärileikkaukseen. Jotta korkeimman oikeuden ratkaisukäytäntöön perustuva epäedullinen oikeustila muuttuisi, katsovat valiokunnan perussuomalaiset jäsenet, että kaikki pojille ei-lääketieteellisin perustein tehtävät ympärileikkaukset on kiellettävä ja säädettävä rikoslaissa rangaistavaksi.

Ehdotus

Edellä olevan perusteella ehdotamme, että valiokunnan päätösehdotuksen lisäksi hyväksytään uusi päätösehdotus. (Vastalauseen päätösehdotus)

Vastalauseen päätösehdotus

Eduskunta edellyttää, että valtioneuvosto ryhtyy mahdollisimman ripeästi toimenpiteisiin kaikkien pojille ei-lääketieteellisistä syistä tehtävien ympärileikkausten kieltämiseksi ja säätämiseksi rikoslaissa rangaistavaksi ja antaa tarvittavat lakiehdotukset eduskunnan käsiteltäviksi kuluvan vaalikauden aikana.

Helsingissä 30.9.2020
Leena Meri ps
Mari Rantanen ps
Sebastian Tynkkynen ps

Lakivaliokunta hyväksyi kansalaisaloitteen: tyttöjen sukuelinten silpominen tehtävä laissa rangaistavaksi nykyistä selkeämmin
https://yle.fi/uutiset/3-11570702

Lainaus
Valiokunnan mietintö on tyttöjen ja naisten sukuelinten silpomisen osalta yksimielinen. Poikien ei-lääketieteellisen ympärileikkauksen osalta mietintöön sisältyy kaksi vastalausetta.

Perussuomalaiset toivoi mainintaa myös poikien ei-lääketieteellisistä ympärileikkauksista, kun taas kristillisdemokraattien Antero Laukkasen ja RKP:n Eva Biaudet'n mielestä tyttöjen silpomista ja poikien ympärileikkausta ei olisi pitänyt rinnastaa.

– Tyttöjen sukuelinten silpominen ja poikien ei-lääketieteellisellä perusteella tehtävä ympärileikkaus ovat toimenpiteiltään ja perusteiltaan täysin toisistaan poikkeavia toimenpiteitä, eikä niitä tule missään rinnastaa toisiinsa, Laukkasen ja Biaudet'n vastalauseessa perustellaan.

Valiokunnan puheenjohtaja Leena Meri (ps.) kertoo, että puolueen kansanedustajien mielestä silpomiskiellolla pitäisi suojella myös poikia.

– Jo kuulemisten yhteydessä tuli esiin ajatus siitä, että rikosoikeuden pitäisi olla sukupuolineutraali, Meri perustelee.

https://twitter.com/SebastianTyne/status/1311235803809542144
Lainaus
Tyttöjen silpomisen osalta lakivaliokunnassa päätimme, että lainsäädäntöä kriminalisoinnin osalta selkeytetään. Esitimme, että myös poikien silpominen pitää kriminalisoida.

Sukupuolineutraaliutta mainostavat puolueet kieltäytyivät.

Poikia saa jatkossakin silpoa. Järjetöntä.
« Viimeksi muokattu: 04.10.2020, 21:47:55 kirjoittanut Skeptikko »
En homona toivota tervetulleiksi Suomeen henkilöitä, jotka haluavat tappaa minut:
http://www.bbc.com/news/magazine-33565055

Tanskan pakolaisapu: hallitsematon tulijatulva johtamassa armageddoniin ja yhteiskuntamme tuhoon:
http://jyllands-posten.dk/international/europa/ECE7963933/Sammenbrud-truer-flygtningesystem/

ikuturso

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 15 998
 • Liked: 28369
 • Easter Worshipper
Vs: Ympärileikkausketju!
« Vastaus #663 : 03.10.2020, 20:04:49 »
^Tossa eduskuntakeskustelussa on kyse yksittäisten kansanedustajien kannoista asiaan. Mutta 2019 Vihreiden puolueohjelmassa sekä tyttö että poikalasten ympärileikkauksen kielto on konkreettisesti mainittu tavoite.

Löytyykö PS ohjelmasta esimerkiksi tuollaista? Tai kokoomuksen, KD:n jne.

@Vesa Heimo

Perussuomalaisten Sebastian Tynkkynen esitti lakivaliokunnassa että poikien silpomiset otettaisiin esille samalla kuin tyttöjen silpomiset. Miten äänestivät nuo Vihreiden puolueohjelmaa "muka" noudattavat Vihreät?

Tynkkysen Facebookista:
Lainaus
Viime keskiviikkona äänestimme lakivaliokunnassa siitä, pitääkö pojat tuoda yhdenvertaisesti silpomiskiellon pariin, joka leivotaan rikoslain sisään.

Hävisimme perussuomalaisina äänestyksen murskalukemin ja näin ollen pohjasitykseksi tuli, että pojat jätettiin ulkopuolelle. Hienoa, että tyttöjen osalta asia etenee, mutta järkyttävää, että kaikkia lapsia ei haluttu suojella. Nyt siihen olisi ollut mahdollisuus.
https://www.facebook.com/officialsebastiantynkkynen/photos/a.457032987680565/3560509720666194/?type=3&theater

-i-
Kun joku lausuu sanat, "tässä ei ole mitään laitonta", on asia ilmeisesti moraalitonta. - J.Sakari Hankamäki -
Maailmassa on tällä hetkellä virhe, joka toivottavasti joskus korjaantuu. - Jussi Halla-aho -
Mihin maailma menisi, jos kaikki ne asiat olisivat kiellettyjä, joista joku pahoittaa mielensä? -Elina Bonelius-

Skeptikko

 • Global Moderator
 • Jäsen^^^
 • *****
 • Viestejä: 12 278
 • Liked: 16983
Vs: Suurempi, laajempi ja leikkaamaton ympärileikkausketju!
« Vastaus #664 : 04.10.2020, 10:27:57 »
Nyt vihreiden Sofia yrittää uskotella, ettei olisikaan muka äänestänyt lakivaliokunnassa poikien ympärileikkauksen kriminalisointia vastaan:

Sofia Virta – Julkaisut | Facebook
https://www.facebook.com/sofiavirtaofficial/posts/1052046115266088

Lainaus
Jokaisella lapsella on oikeus koskemattomuuteen  - sukupuolesta riippumatta.

Sosiaalisessa mediassa levitetään tällä hetkellä harhaanjohtavaa tietoa siitä, että olisin tällä viikolla äänestänyt lakivaliokunnassa poikien ympärileikkauksen kriminalisointia vastaan. Todellisuudessa kyse oli siitä, sisällytetäänkö poikien ympärileikkaus samaa yhteyteen jossa käsiteltiin tyttöjen ja naisten silpomista koskevaa kansalaisaloitetta. Enemmistö valiokunnasta halusi kunnioittaa kansalaisaloitteen laatijoita, ja käsitellä asiat erillään, jotta kansalaisaloitteen eteneminen ei hidastuisi. Tämä kanta oli muodostunut vuoden mittaisen valiokuntatyön ja lukuisien asiantuntijoiden kuulemisen perusteella.

Kyse ei siis ollut siitä, että lapset asetettaisiin sukupuolen perusteella eriarvoiseen asemaan - ei tietenkään! Eikä siitä, että poikien koskemattomuuden rikkominen olisi hyväksyttävää. Näin kuitenkin halutaan nyt virheellisesti uskotella.

Kyseisessä kokouksessa valmistuneessa mietinnössä valiokunta mainitsee, että poikien ympärileikkaukseen liittyy sääntelytarpeita ja asia on selvitettävä. Kaikille minut tuntevalle on taatusti selvää, että olen sillä kannalla, että jokaisella lapsella on oikeus koskemattomuuteen.

Allekirjoitin tänään kokoomusedustajien tekemän toimenpidealoitteen, joka vaatii hallitusta ryhtymään poikien ei-lääketieteellistä ympärileikkausta koskevan sääntelytarpeen kartoittamiseen ja tarvittaviin lainsäädäntötoimenpiteisiin.

On erittäin surullista, että harhaanjohtavaa viestintää levitetään tahallisesti. En käsitä, miten sillä edistetään yhdenkään lapsen asiaa. Vain toimivalla päättäjien välisellä yhteistyöllä ja rakentavalla keskustelulla muutamme maailmaa lapsille paremmaksi.

Puhe säätelytarpeen kartoittamisesta tarkoittaa mitä suurimmalla todennäköisyydellä, että mitään täyskieltoa ei ainakaan tule poikien suojaksi. Korkeintaan tulee velvoite, että leikkauksen tehneen pitää olla koulutuksen saanut ja kenties, että yhteiskunta vielä maksaa nämä silpomiset. Jos toimenpidealoitteessa olisi edes puhuttu poikien ympärileikkauksen kriminalisoinnista, voisi edes yrittää selitellä, ettei poikia olisi asetettu heikompaan asemaan, mutta nyt puhutaan vain "sääntelytarpeen kartoittamisesta ja tarvittavista lainsäädäntötoimenpiteistä", mikä on täysin vesitetty versio asiasta. Eihän tyttöjen silpomiskieltoaloitteessakaan puhuttu mistään sääntelytarpeen kartoittamisesta, vaan yksiselitteisesti kiellosta.
« Viimeksi muokattu: 04.10.2020, 10:33:19 kirjoittanut Skeptikko »
En homona toivota tervetulleiksi Suomeen henkilöitä, jotka haluavat tappaa minut:
http://www.bbc.com/news/magazine-33565055

Tanskan pakolaisapu: hallitsematon tulijatulva johtamassa armageddoniin ja yhteiskuntamme tuhoon:
http://jyllands-posten.dk/international/europa/ECE7963933/Sammenbrud-truer-flygtningesystem/