Kirjoittaja Aihe: 2013-12-05 HS: Ma­ryan Ab­dul­ka­rim: "Suomi on rasistinen maa"  (Luettu 42703 kertaa)

skrabb

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 5 953
 • Liked: 693
Lainaus
torstaina 5.12.2013
"Suomi on rasistinen maa"
--------------------------------------------------------------------------------
Ann-Mari HuhtanenHS

Ma­ryan Ab­dul­ka­rim on tot­tu­nut kuu­le­maan sol­vauk­sia ka­dul­la. Sik­si hän tie­tää, mi­tä teh­dä, kun ohi­kul­ki­ja al­kaa huu­del­la ka­dul­la.
Mies oli kuu­sis­sa­kym­me­nis­sä, sel­vin päin. Hä­nel­lä oli asiaa, ja asian­sa hän päät­ti huu­taa kes­kel­lä ka­tua Kon­tu­las­sa.
"So­ma­lit hai­se­vat pa­hal­ta! Olet­te kaik­ki ri­kol­li­sia!"

Maryan Abdulkarim, 31, oli kä­ve­lyl­lä ys­tä­vän­sä ja kah­den lap­sen­sa kans­sa, kun mat­ka kes­key­tyi mie­hen huu­toon. Nai­set oli­vat tot­tu­neet sol­vauk­siin, sik­si he tie­si­vät he­ti, mi­tä teh­dä. He vaih­toi­vat kie­len suo­mek­si ja pyy­si­vät huu­ta­jaa lo­pet­ta­maan. Yleen­sä se aut­taa. Mut­ta ei täl­lä ker­taa. Sen si­jaan mies syl­käi­si Ab­dul­ka­ri­mia kas­voi­hin.
Mie­hen seu­ras­sa oli sa­man­ikäi­nen nai­nen. Ohi­kul­ki­joi­ta­kin oli, mut­ta ku­kaan ei puut­tu­nut ti­lan­tee­seen.
Ma­ryan Ab­dul­ka­rim on ol­lut suo­ma­lai­nen 24 vuot­ta. Hä­nel­lä on ko­ti­maas­taan ikä­vää sa­not­ta­vaa.
"Suo­mi on hy­vin ra­sis­ti­nen maa. On ai­na ol­lut."

Val­ko­ihoi­set kan­ta­suo­ma­lai­set ei­vät si­tä vält­tä­mät­tä huo­maa, kos­ka ra­sis­mi ei hei­tä kos­ke. Jär­jes­tö­ak­tii­vi ja mo­ni­kult­tuu­ri­suus­asian­tun­ti­ja Ab­dul­ka­rim ver­taa ti­lan­net­ta lii­kun­ta­ra­joit­tee­seen. Jos it­sel­lä on kak­si toi­mi­vaa jal­kaa, ei tu­le miet­ti­neek­si, mil­lais­ta Hel­sin­gis­sä on liik­kua pyö­rä­tuo­lil­la.
"Vaa­tii tie­dos­ta­van mie­len­ti­lan, et­tä huo­maa asioi­ta ym­pä­ril­lään. Jot­kut rea­goi­vat niin, et­tä olen­ko huo­no ih­mi­nen, jos en huo­maa ra­sis­mia. Toi­set taas kiel­tä­vät ra­sis­min eh­kä aja­tel­len, et­tä myön­tä­mi­nen te­ki­si heis­tä­kin ra­sis­te­ja, kos­ka he ovat osa tä­tä yh­teis­kun­taa."
Maa­han­muut­ta­jat huo­maa­vat kyl­lä. Huu­te­li­jois­ta tie­tys­ti, mut­ta myös sii­tä, et­tä maa­han­muut­ta­jaa ei hy­väk­sy­tä suo­ma­lai­sek­si. Jos suo­ma­lai­sen aja­tel­laan au­to­maat­ti­ses­ti ole­van val­koi­hoi­nen, suo­mea pu­hu­va kris­tit­ty, mää­ri­tel­män ul­ko­puo­lel­le jää suu­ri jouk­ko ih­mi­siä.

"O­let­pa sit­ten siir­to­lais­taus­tai­nen tai Suo­meen adop­toi­tu tum­mai­hoi­nen, si­nua koh­del­laan mo­nes­sa pai­kas­sa toi­sen kult­tuu­rin edus­ta­ja­na."
"Ja kun jo­ku sa­tun­nai­nen kul­ki­ja huu­taa ka­dul­la nee­ke­ri, ei ole ky­se vain yh­des­tä huu­te­li­jas­ta. Taus­tal­la on kult­tuu­ri, jo­ka mah­dol­lis­taa sen, et­tä tuo yk­si ko­kee ole­van­sa mi­nua ylem­pi ja voi­van­sa käyt­tää si­tä sa­naa."

Jo­ten huu­te­lu ei ole vain huu­te­lua. Se, et­tä val­ta­väes­tö sal­lii, an­taa Ma­rya­nin mu­kaan ti­laa ra­sis­mil­le.
"Meil­lä on hy­vin ää­ne­käs ra­sis­ti­nen jouk­ko. Hei­dän pu­heen­vuo­ron­sa ei­vät ole kri­tiik­kiä, vaan her­jaa­mis­ta, alis­ta­mis­ta ja ra­sis­mia. Osal­lis­tui­si­vat jo­ten­kin – kä­vi­si­vät vaik­ka van­hain­ko­deis­sa lu­ke­mas­sa kir­jo­ja so­ta­ve­te­raa­neil­le, ei­vät­kä vain kir­joit­te­li­si ano­nyy­mis­ti net­tiin", hän sa­noo vii­ta­ten ne­tin vi­ha­pu­hei­siin ja kes­kus­te­lu­pals­toi­hin.

Mi­tään uut­ta täs­sä ei ole. Ma­ryan muis­tut­taa, et­tä Suo­mes­sa on ai­na ol­lut syr­jit­ty­jä vä­hem­mis­tö­jä, saa­me­lai­set ja ro­ma­nit esi­mer­kik­si. Ma­rya­nin mie­les­tä hei­tä ja maa­han­muut­ta­jia ei näh­dä yh­den­ver­tai­si­na yh­teis­kun­nan jä­se­ni­nä ja ak­tii­vi­si­na toi­mi­joi­na, joil­la on yh­tä­läi­nen oi­keus pu­hua.
"Jul­ki­suu­des­sa pu­hu­taan kyl­lä vel­vol­li­suuk­sis­ta. En us­ko, et­tä ku­kaan tän­ne muut­ta­nut oli­si epä­tie­toi­nen laeis­ta tai sii­tä, mi­tä kuu­luu teh­dä – maas­sa maan ta­val­la. Mut­ta oi­keuk­sis­ta ker­ro­taan vä­hän."
Maa­han­muut­ta­jat ha­lua­vat ke­hit­tää Suo­mea ai­van kuin ket­kä ta­han­sa muut­kin, Ma­ryan huo­maut­taa. Hei­tä ei vain ko­vin hel­pos­ti hy­väk­sy­tä osak­si suo­ma­lais­ta yh­teis­kun­taa. Ei­kä hei­tä näh­dä yk­si­löi­nä vaan en­si­si­jai­ses­ti kult­tuu­rin­sa edus­ta­ji­na.
"Jot­ta si­nut hy­väk­sy­tään yh­teis­kun­nan jä­se­nek­si, pi­tää teh­dä kol­me ker­taa enem­män, va­kuut­taa et­tä olet osa yh­teis­kun­taa. Ke­nen­kään ei pi­täi­si jou­tua oi­keut­ta­maan ole­mas­sa­oloaan ko­ko ajan."
Tie­toi­suus täs­tä ajaa yli­suo­rit­ta­maan. Niin Ma­ryan­kin on teh­nyt kai­kis­sa työ­pai­kois­saan, vaik­ka ku­kaan ei ole si­tä vaa­ti­nut.
Mik­si sit­ten? Kos­ka kaik­ki, mi­tä hän te­kee, vai­kut­taa sii­hen, mil­lai­si­na työn­te­ki­jöi­nä mui­ta so­ma­li­nai­sia pi­de­tään.
Ke­hu­ja­kin on tul­lut. Hän­tä on kii­tel­ty "hy­väk­si ja fik­suk­si so­ma­lik­si", ero­tuk­se­na "niis­tä muis­ta lais­kois­ta".

Lap­suu­des­taan Ma­ryan muis­taa par­hai­ten Len­tä­vän­nie­men kir­jas­ton Tam­pe­reel­la. Sin­ne hän me­ni ai­na kou­lun jäl­keen ja ah­mi kaik­ki mah­dol­li­set kir­jat. Kir­jas­ton­hoi­ta­jat tun­si­vat hä­net hy­vin, ot­ti­vat suo­jiin­sa. Siel­tä on jää­nyt hy­viä muis­to­ja.
"Muis­tan hy­vin yh­den ison ja par­rak­kaan vir­kai­li­jan. Ai­na kun yri­tin lai­na­ta jo­tain ai­kuis­ten osas­tol­ta, Per­ry Ma­so­nei­ta muis­taak­se­ni, hän my­häi­li et­tä ei vie­lä, ei vie­lä", Ma­ryan ker­too ja nau­raa.
Kun Ma­ryan oli yh­dek­sän­nel­lä luo­kal­la, opin­to-oh­jaa­ja puis­te­li pää­tään hä­nen suun­ni­tel­mil­leen. Ma­ryan haa­vei­li aka­tee­mi­ses­ta tut­kin­nos­ta, opon mie­les­tä pi­ti ol­la rea­lis­ti­sem­pi.
"Mie­ti jo­kin jär­ke­vä am­mat­ti, lä­hi­hoi­ta­ja tai jo­ku, hän sa­noi."
"Eh­kä hän ajat­te­li, et­tei kie­li­tai­to­ni riit­täi­si. Tai et­ten sai­si töi­tä taus­ta­ni vuok­si."

Ma­ryan asui lap­suu­ten­sa ja nuo­ruu­ten­sa Tam­pe­reel­la, jon­ne hä­net äi­tei­neen ja si­sa­ruk­si­neen oh­jat­tiin vas­taa­not­to­kes­kuk­ses­ta. Kor­kea­kou­lu­opet­ta­ja­na työs­ken­nel­lyt isä tu­li pe­räs­sä Suo­meen pa­ri vuot­ta myö­hem­min. Myö­hem­min van­hem­mat ero­si­vat.
Vaik­ka ko­to­na kan­nus­tet­tiin opis­ke­le­maan, opon pu­heet jäi­vät mie­leen pit­käk­si ai­kaa. Pe­rus­kou­lun jäl­keen Ma­ryan oli vuo­den lä­het­ti­nä, en­nen kuin me­ni lu­kioon. Sen jäl­keen hän opis­ke­li "jär­ke­vään am­mat­tiin" lei­pu­ri-kon­diit­to­rik­si. Vas­ta myö­hem­min hän päät­ti opis­kel­la so­sio­no­mik­si.

Kos­ka esi­ku­via oli vä­hän tar­jol­la, Ma­ryan et­si sa­mais­tu­mi­sen koh­teen­sa af­ro­ame­rik­ka­lai­ses­ta kult­tuu­ris­ta. Ylä­as­te­ikäi­se­nä hän kuun­te­li räp­piä, Mos Defiä, Commonia ja Black Staria ja lu­ki Malcolm X:s­tä.
Sa­maan ai­kaan hän kiin­nos­tui va­paa­eh­tois­työs­tä ja me­ni mu­kaan Pu­nai­sen ris­tin toi­min­taan.
"At­lan­tin ta­kaa löy­tyi mi­nun nä­köi­siä­ni ih­mi­siä, jot­ka te­ki­vät töi­tä ja me­nes­tyi­vät. Ta­ju­sin, et­tä vaik­ka olen mus­ta ja hui­vi­päi­nen nai­nen, se ei tee mi­nus­ta huo­noa. On su­rul­lis­ta, et­tä se aja­tus pi­ti ha­kea Jen­keis­tä as­ti."

Kun Ma­ryan oli tei­ni-ikäi­nen, hän ha­ki en­sim­mäis­tä ke­sä­työ­tään. Pu­he­li­mes­sa ys­tä­väl­li­nen nai­nen lu­pa­si töi­tä ja pyy­si vie­lä käy­mään so­pi­muk­sen te­ke­mis­tä var­ten. Ma­ryan rien­si. Kun hän myy­mä­läs­sä yrit­ti tar­jo­ta kät­tään nai­sel­le, tä­mä pe­rään­tyi kak­si as­kel­ta.
"Hän oli täy­sin häm­men­ty­nyt. Olit­ko se si­nä, jo­ka soit­ti, hän ky­syi. Sen jäl­keen hän pe­rui pu­heen­sa ja sa­noi, et­tä oli ta­pah­tu­nut vää­ri­nym­mär­rys."
Ma­ryan ma­nai­li vää­rän­lai­sia hou­su­jaan ja ta­ju­si vas­ta myö­hem­min, et­tei oli­si voi­nut teh­dä mi­tään toi­sin.
Työ­elä­mäs­sä sen si­jaan voi­tai­siin. Täl­lä het­kel­lä Ma­rya­nis­ta vai­kut­taa, et­tä siir­to­lais­taus­tai­set kel­paa­vat lä­hes pel­käs­tään suo­rit­ta­viin töi­hin. Ul­ko­mai­sia tut­kin­to­ja ei ar­vos­te­ta, vaan kor­kean­kin kou­lu­tuk­sen saa­nei­ta uu­del­leen­kou­lu­te­taan pal­ve­lu- ja hoi­va-aloil­le.
"Ei rii­tä, et­tä meil­lä on vain bus­si­kus­ke­ja ja lä­hi­hoi­ta­jia. Ai­to yh­den­ver­tai­suus tar­koit­tai­si, et­tä siir­to­lais­taus­tai­sia oli­si eri aloil­la ja eri­lai­sis­sa töis­sä."

Mi­ten kä­vi huu­te­li­ja­mie­hen kans­sa? Ma­ryan mars­si Itä­kes­kuk­sen po­lii­si­lai­tok­sel­le te­ke­mään il­moi­tus­ta kun­nian­louk­kauk­ses­ta. Po­lii­si ker­toi, et­tä täl­lais­ta ta­pah­tuu niin usein, et­tei il­moi­tuk­sen te­ke­mi­nen oi­keas­taan kan­nat­tai­si. Te­ki­jää oli­si jäl­ki­kä­teen han­ka­la sel­vit­tää, ja sik­si ta­paus jäi­si to­den­nä­köi­ses­ti "pi­meäk­si".
Mo­ni jät­tää­kin il­moi­tuk­sen te­ke­mät­tä, ei­vät­kä ti­las­tot sik­si näy­tä ko­ko to­tuut­ta.
Ma­rya­nin mie­les­tä po­lii­si ei tun­nis­ta ra­sis­tis­ta vä­ki­val­taa vie­lä ko­vin hy­vin.
"On pal­jon vä­ki­val­tai­sia te­ko­ja, jot­ka koh­dis­tu­vat siir­to­lais­taus­tai­siin. Usein näi­hin kui­ten­kin suh­tau­du­taan yk­sit­täi­si­nä te­koi­na, jot­ka joh­tu­vat mie­len­ter­veys- ja päih­deon­gel­mis­ta."
"Jos on yh­tään tie­dos­ta­va ih­mi­nen, niin kyl­lä täl­lai­nen luo ki­pi­nän sil­le, et­tä ha­luaa muut­taa maail­maa. Tääl­lä kas­vaa lap­sia sii­hen aja­tuk­seen, et­tä he ovat alem­piar­voi­sia."

Täs­tä syys­tä Ab­dul­ka­ri­mis­ta tu­li jär­jes­töak­tii­vi. Al­ku­syk­sys­tä hän oli mu­ka­na pe­rus­ta­mas­sa ra­sis­min vas­tais­ta An­ti­ra­sis­mi X -ver­kos­toa. Sen en­sim­mäi­nen ta­voi­te on kir­joit­taa maa­han­muut­ta­ja­nuo­ril­le opas, jos­sa neu­vo­taan, mi­tä teh­dä, jos jou­tuu syr­ji­tyk­si.
"En näe kan­sa­lais­ak­ti­vis­mia vaih­toeh­to­na. Se on vält­tä­mät­tö­myys, jos ha­luaa ai­dos­ti yh­den­ver­tai­sen yh­teis­kun­nan."

Lainaus
Kuka
Maryan Abdulkarim
Syn­tyi Mo­ga­dis­hus­sa 1982. Muut­ti per­heen­sä kans­sa Suo­meen 7-vuo­tiaa­na.
Val­mis­tu­nut lei­pu­ri-kon­diit­to­rik­si Hel­sin­gin pal­ve­lu­alo­jen op­pi­lai­tok­ses­ta 2004. Opis­kel­lut so­siaa­li­alaa am­mat­ti­kor­kea­kou­lu Met­ro­po­lias­sa, on pa­pe­rei­ta vail­le val­mis so­sio­no­mi.
Työs­ken­nel­lyt Väes­tö­lii­tol­la mo­ni­kult­tuu­ri­suu­den asian­tun­ti­ja­na. Täl­lä het­kel­lä hän on tut­ki­mus­avus­ta­ja­na Hel­sin­gin yli­opis­ton so­siaa­li­tie­tei­den lai­tok­sel­la. Mo­ni­tie­tei­ses­sä hank­kees­sa tut­ki­taan muun muas­sa mus­li­mi­per­hei­tä Suo­mes­sa.
Toi­mi­nut useis­sa jär­jes­töis­sä. Ol­lut mu­ka­na muun muas­sa SPR:n toi­min­nas­sa, Man­ner­hei­min las­ten­suo­je­lu­lii­tos­sa se­kä Suo­men Mus­li­mi­nai­set -yh­dis­tyk­ses­sä
las­ten­suo­je­lu­lii­tos­sa se­kä Suo­men Mus­li­mi­nai­set -yh­dis­tyk­ses­sä.
Eron­nut. Asuu Hel­sin­gis­sä kah­den lap­sen­sa kans­sa.

Lainaus
Mitä mieltä Maryan Abdulkarimista?
Warda Ahmed, ystävä "Maryanilla on vahvat mielipiteet, mutta hän tahtoo tutustua myös ihmisiin, jotka eivät ole hänen kanssaan samaa mieltä. Perheen kesken hän on lempeä, ja hänen kotinsa ovi on aina avoinna." Anita Novitsky, entinen esimies "Maryanilla olisi valtavasti annettavaa tälle yhteiskunnalle, jos se vain on valmis vastaanottamaan.

http://www.hs.fi/paivanlehti/#05122013/elama/Suomi+on+rasistinen+maa/a1386144021457
Ken vaivojansa vaikertaa, on vaivojensa vanki. Ei oikeutta maassa saa, ken itse sit' ei hanki.

AuggieWren

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 5 619
 • Liked: 1558
Lainaus
Mi­tään uut­ta täs­sä ei ole. Ma­ryan muis­tut­taa, et­tä Suo­mes­sa on ai­na ol­lut syr­jit­ty­jä vä­hem­mis­tö­jä, saa­me­lai­set ja ro­ma­nit esi­mer­kik­si.

Jos Maryan rinnastaa itsensä romaneihin, niin saa kyllä syyttää itseään ihan itse. Ilman rasismia.
Kaikki ongelmat johtuvat rasismista ja kantaväestön asenteista.

Veturinainen

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 3 250
 • Liked: 7102
 • Nuivuus perustuu kognitioon, ei rasismiin.
Lainaus
"Suomi on rasistinen maa"
--------------------------------------------------------------------------------
Ann-Mari Huhtanen HS

Muistetaanpa taas kaikki edistää kansallistalkoita.
Puolueprojektien kannatusilmoitusten (ml. sekä sähköiset että paperiset) tiedot ovat julkisia, kun yhdistys on rekisteröity puolueeksi. Näitä tietoja ovat täydellinen nimi, syntymäaika, kotikunta ja kannatettu puolue.

Kuka tahansa pääsee tutustumaan puoluetta kannattaneiden tietoihin.

Detainee

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 994
 • Liked: 103
 • J'adore Koskenkorva
Tekopyhyyttä?

Suomi on niin saatanan rasistinen että oksettaa, silti täällä ollaan ja kidutaan.

Ehkä se rasistinen suomalainen tarjoaa leivän päälle jotain,

Oho

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 2 432
 • Liked: 1134
"Suo­mi on hy­vin ra­sis­ti­nen maa. On ai­na ol­lut."

Verrattuna mihin? Miten kolmekymppinen somali voi ylipäätään edes kuvitella tietävänsä mitään tuon kaltaista?
« Viimeksi muokattu: 05.12.2013, 10:40:38 kirjoittanut Oho »

Aallokko

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 2 456
 • Liked: 5555
Työs­ken­nel­lyt Väes­tö­lii­tol­la mo­ni­kult­tuu­ri­suu­den asian­tun­ti­ja­na. Täl­lä het­kel­lä hän on tut­ki­mus­avus­ta­ja­na Hel­sin­gin yli­opis­ton so­siaa­li­tie­tei­den lai­tok­sel­la. Mo­ni­tie­tei­ses­sä hank­kees­sa tut­ki­taan muun muas­sa mus­li­mi­per­hei­tä Suo­mes­sa.

Menestystarina tämä Maryan kuitenkin. Jopa työllistynyt. Ja isäntämaata taatusti hyödyttävillä tavoilla...

Luotsi

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 5 346
 • Liked: 3928
Ihan omituinen juttu että valtavasta rassismista huolimatta näitä kohteita vaan tunkee kiihtyvästi rasistoitavaksi. Kenen vastuu, mikä järki?
*** Patria o muerte! ***

Malla

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 5 852
 • Liked: 3091
"Ul­ko­mai­sia tut­kin­to­ja ei ar­vos­te­ta, vaan kor­kean­kin kou­lu­tuk­sen saa­nei­ta uu­del­leen­kou­lu­te­taan pal­ve­lu- ja hoi­va-aloil­le."

Mikä ja kuka estää hakeutumasta korkeakouluun?
Uudelleenkoulutus tai täydennyskoulutus on tärkeää mm. kielitaidon vuoksi. Myös suomalaisilla ulkomailla. Maryan Abdulkarim on käynyt koulunsa täällä, ja esimerkiksi moneen brittikorkeakouluun hakeutuessaan hänen tulisi osoittaa kielitaitonsa testin avulla. Pelkkä pitkän englannin laudatur ei riitä.
Mitä vikaa on palvelu- ja hoiva-aloissa? Eikä Maryan arvosta niitä? Miksei?

kyllästynyt

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 867
 • Liked: 352
Pieni rasismi kannustaa sulautumaan enemmistöön, eli on hyvästä. Vähemmistössä on toki kiva köllötellä ja nauttia erilaisista etuoikeuksista.

Kohta joka toinen kuuluu johonkin vähemmistöön eikä valtiolla ole enää varaa rahoittaa tällaista yltäkylläisyyttä.


Punaniska

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 7 121
 • Liked: 7532
 • patataantumuksellinen arkkikonservatiivi pimeästä
"Ei auta mukava elintaso, ei vastikkeeton raha,  kun se rasismi". Kannattaisi lähteä takaisin Somaliaan, että vihdoin saisi elää vapaana ja tasaveroisena kansalaisena.

Kyllä sielu värähtää ja sydäntä särkee.

(http://25.media.tumblr.com/tumblr_l3b22pVSSD1qzfq84o1_500.jpg)
Well the sun don't shine where it used to
And the angels are hidin' their heads
People don't listen to their hearts anymore
Seems the good men all are dead
There ain't no right, wrong, no in between
That ain't the constitution that they wrote for me

koli

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 9 347
 • Liked: 12031
 • Impivaaran mylvivä härkä
Lainaus
Jär­jes­tö­ak­tii­vi ja mo­ni­kult­tuu­ri­suus­asian­tun­ti­ja Ab­dul­ka­rim

Melkoinen voimavara. Suomi tarvitsee lisää maahanmuuttajia monikulttuurisuusasiantuntijoita paikkaamaan huutavaa työvoimapulaa.

Lainaus
Vaa­tii tie­dos­ta­van mie­len­ti­lan, et­tä huo­maa asioi­ta ym­pä­ril­lään.

Pääseekö tähän tiedostavaan mielentilaan pureskelemalla khattia?

Lainaus
Ke­hu­ja­kin on tul­lut. Hän­tä on kii­tel­ty "hy­väk­si ja fik­suk­si so­ma­lik­si", ero­tuk­se­na "niis­tä muis­ta lais­kois­ta".

Siihen ei näköjään paljon vaadita, että eroaa niistä muista laiskoista. Riittää, että on jonkun diipadaapa järjestön oma maskotti.

Lainaus
Ab­dul­ka­ri­mis­ta tu­li jär­jes­töak­tii­vi. Al­ku­syk­sys­tä hän oli mu­ka­na pe­rus­ta­mas­sa ra­sis­min vas­tais­ta An­ti­ra­sis­mi X -ver­kos­toa. Sen en­sim­mäi­nen ta­voi­te on kir­joit­taa maa­han­muut­ta­ja­nuo­ril­le opas, jos­sa neu­vo­taan, mi­tä teh­dä, jos jou­tuu syr­ji­tyk­si.

Wau, tätähän heille ei varmaan jo opeteta ensimmäisenä asiana, kun saapuvat Suomeen. :roll: Eiköhän sitä ole heti joku tantta kertomassa, että miten tunnistaa rassismia ja antaa Bideen toimiston numeron käteen, kun saapuvat Suomeen.
Mörökölli

Arvoton

 • Kannatusjäsen
 • Jäsen^^^
 • ****
 • Viestejä: 6 290
 • Liked: 2623
 • minä sinä hän me te he nämä juo ne
Kyseisen muijan syntymän aikoihin Pyhäsalmen suurlavan pihalla paikallinen persoona huusi meitsille: "Ei tänne tulla herrastelemaan!" Olin rasismin uhri. Nuo huutelut ja asenteet ovat pysyneet tähän päivään asti, mutta lähinnä henkisesti nyrjähtäneillä ja ahdistuneilla. Somali ja kuka hyvänsä voi tehdä niistä politiikkaa, koska eivät edes halua tuntea asuinmaataan, vaan kaikki käsitykset muodostetaan itsen kautta.

Hesarin logiikalla vain ulkomaalaisille tapahtuvat ilkeydet ovat todellisia ja niistä Hesarin mukaan päästään sillä, että täytetään maa kehitysmaiden ihmisillä. He tulevat tilaamaan Hesarin eri versioin. Mitä enemmän siirtolaisia, sitä enemmän he tilaavat Hesaria ja ostavat WSOY:n kirjoja. Vissiin.

skrabb

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 5 953
 • Liked: 693
Lainaus
"Suomi on rasistinen maa"
--------------------------------------------------------------------------------
Ann-Mari Huhtanen HS

Muistetaanpa taas kaikki edistää kansallistalkoita.

Omalta osaltani olen kansallistalkoita edistänyt l. irtisanonut HS:n monikymmenvuotisen yhtäjaksoisen tilauksen vajaa vuosi sitten.
Eikä ole ollut vierotusoireita!
Hesaria luettiin lapsuudenkodissani jo aatamin ajoilla l. suhteemme oli varsin pitkä.
Joskus 2000-luvun puolivälissä alkoi mittani täyttyä jatkuvasti toistuvasta mokuilun autuuden "ilosanomasta", jossa pääroolissa yleensä oli joku somali, vakimannekiinina mm. Zahra Abdulla (virheet).
Aika pitkään sitäkin siedin toivoen "ilosanomien" vähenevän.
Päinvastoinhan siinä kävi ja tahti tuntuu aina vaan kiihtyvän!
PS. HS mainostaa rajatonta lukuoikeutta hintaan € 14.90/kk, kun hinta vähän aikaa sitten oli n. € 9.90/kk. Melkoinen korotus!
Ken vaivojansa vaikertaa, on vaivojensa vanki. Ei oikeutta maassa saa, ken itse sit' ei hanki.

Luotsi

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 5 346
 • Liked: 3928
Lainaus
"Al­ku­syk­sys­tä hän oli mu­ka­na pe­rus­ta­mas­sa ra­sis­min vas­tais­ta An­ti­ra­sis­mi X -ver­kos­toa. Sen en­sim­mäi­nen ta­voi­te on kir­joit­taa maa­han­muut­ta­ja­nuo­ril­le opas, jos­sa neu­vo­taan, mi­tä teh­dä, jos jou­tuu syr­ji­tyk­si."

Jee! Ota maa­han­muut­ta­ja­nuo­ri duuniin, hän kyllä tietää mitä tehdä jouduttuaan syr­ji­tyk­si.
*** Patria o muerte! ***

käpyQaarti

 • Kannatusjäsen
 • Jäsen^^^
 • ****
 • Viestejä: 10 900
 • Liked: 16634
Ja just luin toisesta ketjusta miten on ollut mamulla mukavaa ja rasismista vapaata elämää. Mutta tämän jutun mamu olikin yllättäen somali. Somalit kokevat rasismia tuhat kertaa useammin kuin muut mamut, ainakin lukemani perusteella, noin kärjistetysti.
Ef 6:10-11
Lopuksi, vahvistukaa Herrassa ja hänen väkevyytensä voimassa. Pukekaa yllenne Jumalan koko sota-asu, voidaksenne kestää perkeleen kavalat juonet.

Ernst

 • Asiantuntija
 • Jäsen^^^
 • *****
 • Viestejä: 27 054
 • Liked: 20158
...papereita vaille valmis sosionomi...koneinsinööriosastoa

Huoh.
Det humana saknas helt hos Sannfinländarna.
Ihmisyys puuttuu kokonaan perussuomalaisilta.
-Anna-Maja Henriksson (r.)

Nikomakhos

 • Jäsen
 • *
 • Viestejä: 39
 • Liked: 37
(https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/1385088_406627769466820_419890567_n.jpg)
Markkinat pidettiin muutoin siivosti ja ilman suurta möyhinää, paitsi että oli paljon noita ulkomaalaisia rahaa houkuttelemassa soitollansa ja ilveyksillänsä, sekä niin kirjaviksi ja monivärisiksi eriskaltaisesti vaatetettuna, että moni maamies syystä arveli, "mahtaako nuot ihmisiä ollakaan". (Turku 1861)

Micke90

 • Kannatusjäsen
 • Jäsen^^^
 • ****
 • Viestejä: 19 606
 • Liked: 14718
"Vaa­tii tie­dos­ta­van mie­len­ti­lan, et­tä huo­maa asioi­ta ym­pä­ril­lään. Jot­kut rea­goi­vat niin, et­tä olen­ko huo­no ih­mi­nen, jos en huo­maa ra­sis­mia. Toi­set taas kiel­tä­vät ra­sis­min eh­kä aja­tel­len, et­tä myön­tä­mi­nen te­ki­si heis­tä­kin ra­sis­te­ja, kos­ka he ovat osa tä­tä yh­teis­kun­taa."

Tiedostavan mielentilan?  ??? :o ;D

Lainaus käyttäjältä:  Hyysäri
Ma­ryan Ab­dul­ka­rim on ol­lut suo­ma­lai­nen 24 vuot­ta.

Ollut suomalainen jo 24 vuotta? Yllättävä muutos somalista suomalaiseksi  vain 24:ssä vuodessa!  :roll:

Lainaus käyttäjältä:  Hyysäri
"O­let­pa sit­ten siir­to­lais­taus­tai­nen tai Suo­meen adop­toi­tu tum­mai­hoi­nen, si­nua koh­del­laan mo­nes­sa pai­kas­sa toi­sen kult­tuu­rin edus­ta­ja­na."

Samasta syystä Hyysärikin kirjoitti tuon nyyhkytarinan sinusta ja säälittävistä rasismikokemuksistasi.

Lainaus käyttäjältä:  Hyysäri
"Meil­lä on hy­vin ää­ne­käs ra­sis­ti­nen jouk­ko. Hei­dän pu­heen­vuo­ron­sa ei­vät ole kri­tiik­kiä, vaan her­jaa­mis­ta, alis­ta­mis­ta ja ra­sis­mia. Osal­lis­tui­si­vat jo­ten­kin – kä­vi­si­vät vaik­ka van­hain­ko­deis­sa lu­ke­mas­sa kir­jo­ja so­ta­ve­te­raa­neil­le, ei­vät­kä vain kir­joit­te­li­si ano­nyy­mis­ti net­tiin", hän sa­noo vii­ta­ten ne­tin vi­ha­pu­hei­siin ja kes­kus­te­lu­pals­toi­hin.

Älä puhu vereraaneista mitään. Mikset itse hanki itsellesi kunnon työpaikkaa, vaan toimit jonkinlaisena järjestöaktiivina veronmaksajien piikkiin?

Lainaus käyttäjältä:  Hyysäri
Maa­han­muut­ta­jat ha­lua­vat ke­hit­tää Suo­mea ai­van kuin ket­kä ta­han­sa muut­kin, Ma­ryan huo­maut­taa. Hei­tä ei vain ko­vin hel­pos­ti hy­väk­sy­tä osak­si suo­ma­lais­ta yh­teis­kun­taa. Ei­kä hei­tä näh­dä yk­si­löi­nä vaan en­si­si­jai­ses­ti kult­tuu­rin­sa edus­ta­ji­na.

Viimeksi mainittuun syyllistyy erityisesti tuon kyseisen nyyhkyjutun tehnyt lehti. Tuotakaan nyyhkyjuttua ei olisi tehty, jos Maryan Abdulkarim ei itse edustaisi vierautta, toiseutta ja omaan kulttuuriaan.

Lainaus käyttäjältä:  Hyysäri
Ma­rya­nin mie­les­tä po­lii­si ei tun­nis­ta ra­sis­tis­ta vä­ki­val­taa vie­lä ko­vin hy­vin.

Mihin rasistiseen väkivaltaan Maryan viittaa? Laajempi käsitys väkivallasta?

Lainaus käyttäjältä:  Hyysäri
Jos suo­ma­lai­sen aja­tel­laan au­to­maat­ti­ses­ti ole­van val­koi­hoi­nen, suo­mea pu­hu­va kris­tit­ty, mää­ri­tel­män ul­ko­puo­lel­le jää suu­ri jouk­ko ih­mi­siä.

Mikä muu voisi olla parempi suomalaisen määritelmä kuin suomenkielisyys? Älä edes yritellä määritellä suomalaisuutta meidän puolestamme!
« Viimeksi muokattu: 05.12.2013, 11:12:38 kirjoittanut Micke90 »

Rokka

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 1 086
 • Liked: 2602
Lainaus
Mi­tään uut­ta täs­sä ei ole. Ma­ryan muis­tut­taa, et­tä Suo­mes­sa on ai­na ol­lut syr­jit­ty­jä vä­hem­mis­tö­jä, saa­me­lai­set ja ro­ma­nit esi­mer­kik­si.

Jos Maryan rinnastaa itsensä romaneihin, niin saa kyllä syyttää itseään ihan itse. Ilman rasismia.

kyllä minäkin rinnastan somalit romaneihin, samanlaisia piirteitä on molemmilla kansanryhmillä...

Ade

 • Jäsen^^
 • **
 • Viestejä: 59
 • Liked: 39
Näiden tarinat rasistisista huutelijoista muuttuvat päivä päivältä hullummiksi. Nyt huutelija on jo ikäihminen ja vieläpä selvinpäin. En itseasiassa usko sanaakaan kaapuämmän kertomuksesta, kasvoihin sylkeminen ei yksinkertaisesti kuulu valkoihoisten tapoihin. Toisin kuin tietyillä kamelia muistuttavat eläimillä ja joillain etelän kulttuureilla.

Lisäksi poliisikin taitaa olla rasisti! Luulisi että ottaisi kasvoihin sylkemisen vakavasti, jopa törkeä pahoinpitely jos sylkijällä on esim. HIV? Saatan olla väärässäkin.

Kukkua täynnä koko ämmä...

AuggieWren

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 5 619
 • Liked: 1558
Lainaus
Kos­ka esi­ku­via oli vä­hän tar­jol­la, Ma­ryan et­si sa­mais­tu­mi­sen koh­teen­sa af­ro­ame­rik­ka­lai­ses­ta kult­tuu­ris­ta.

Rasismijankkauksenkin on Maryan selvästi lainannut jenkkilästä. Kohta varmaan pokkana väittää suomalaisten orjuuttaneen somaleita vuosisatojen ajan.

Täytyy sanoa, että ns. kotouttaminen on mennyt täysin putkeen. Eihän tuon puheita millään erota pottunokkaisesta tyhjäntutkijasta.
Kaikki ongelmat johtuvat rasismista ja kantaväestön asenteista.

kuhlmey

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 1 032
 • Liked: 425
Muutama poiminta, en jaksanut enempää. Oli Maryanilla paljon asiaakin ja oikeita huomioita, mutta ongelma tässä nyt on edelleen se, että tietyn kulttuurin edustajat perseilevät niin paljon, että loputkin saman kulttuurin edustajat kärsivät siitä maineen menetyksenä. Niin kauan kuin Maryan on väestöryhmässään yksittäistapaus, "rasismi" ja rasismi jatkuu.

Lainaus
"Ja kun jo­ku sa­tun­nai­nen kul­ki­ja huu­taa ka­dul­la nee­ke­ri, ei ole ky­se vain yh­des­tä huu­te­li­jas­ta. Taus­tal­la on kult­tuu­ri, jo­ka mah­dol­lis­taa sen, et­tä tuo yk­si ko­kee ole­van­sa mi­nua ylem­pi ja voi­van­sa käyt­tää si­tä sa­naa."

Ja kun somali raiskaa, taustalla ei enää olekaan kulttuuri, vaan kyseessä on vain ja ainoastaan yksittäistapaus.

Lainaus
"Meil­lä on hy­vin ää­ne­käs ra­sis­ti­nen jouk­ko. Hei­dän pu­heen­vuo­ron­sa ei­vät ole kri­tiik­kiä, vaan her­jaa­mis­ta, alis­ta­mis­ta ja ra­sis­mia. Osal­lis­tui­si­vat jo­ten­kin – kä­vi­si­vät vaik­ka van­hain­ko­deis­sa lu­ke­mas­sa kir­jo­ja so­ta­ve­te­raa­neil­le, ei­vät­kä vain kir­joit­te­li­si ano­nyy­mis­ti net­tiin", hän sa­noo vii­ta­ten ne­tin vi­ha­pu­hei­siin ja kes­kus­te­lu­pals­toi­hin.

Varmaan täytyisi mennäkin, teikäläisethän eivät vääräuskoisten pyllyjä pyyhi. Lukeminen sentään onnistuu, otaksun.. ..?

Lainaus
Ma­rya­nin mie­les­tä hei­tä ja maa­han­muut­ta­jia ei näh­dä yh­den­ver­tai­si­na yh­teis­kun­nan jä­se­ni­nä ja ak­tii­vi­si­na toi­mi­joi­na, joil­la on yh­tä­läi­nen oi­keus pu­hua.

No puhukaa joskus muustakin kuin siitä r-alkuisesta sanasta. Ja siitä että suomalaiset ovat väkivaltaisia viinahulluja.


Miniluv

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 31 389
 • Liked: 13433
Lainaus
Suomi on hyvin rasistinen maa. On aina ollut.

Ruotsi on ihan vieressä. Ei ole rasistinen maa :)
"Luulisi että tähän ikään mennessä olisi edes jotain tajunnut elämästä ja yhteiskunnasta." Rosa Meriläinen, HS 30.9.2014

Viestistäsi tulee minulle ilmoitus, jos kirjoitat tekstiin @Miniluv. Tai laita yksityisviesti.

Noottikriisi

 • Kannatusjäsen
 • Jäsen^^^
 • ****
 • Viestejä: 4 748
 • Liked: 4921
 • Kulttuuriterapeutti
Lainaus
Työs­ken­nel­lyt Väes­tö­lii­tol­la mo­ni­kult­tuu­ri­suu­den asian­tun­ti­ja­na. Täl­lä het­kel­lä hän on tut­ki­mus­avus­ta­ja­na Hel­sin­gin yli­opis­ton so­siaa­li­tie­tei­den lai­tok­sel­la. Mo­ni­tie­tei­ses­sä hank­kees­sa tut­ki­taan muun muas­sa mus­li­mi­per­hei­tä Suo­mes­sa.
Toi­mi­nut useis­sa jär­jes­töis­sä. Ol­lut mu­ka­na muun muas­sa SPR:n toi­min­nas­sa, Man­ner­hei­min las­ten­suo­je­lu­lii­tos­sa se­kä Suo­men Mus­li­mi­nai­set -yh­dis­tyk­ses­sä
las­ten­suo­je­lu­lii­tos­sa se­kä Suo­men Mus­li­mi­nai­set -yh­dis­tyk­ses­sä.

Onhan tuossa yritystä leipuri-kondiittorin koulutuksella.
Veikkaan että opon ehdotus vaatimattomammasta urasuunnitelmasta ei ole johtunut rasismista vaan realistisesta näkemyksestä oppilaan kyvyistä.
Sosionomin paperit todennäköisesti puuttuvat siksi että pelkkä koulun penkillä istuminen ei riitä vaan pitäisi suoriutua vielä kokeista ja ehkä saada aikaiseksi jonkinlainen kypsyysnäytekin. Kun ottaa huomioon että Maryan saa varmasti kaiken tarvitsemansa tuen mokukoneistolta ja hössöttävätä turvaverkostoltaan niin eiköhän nuo erikoisjärjestelyillä ja yhteistyöllä vielä joskus onnistu.
Jos tämä tosiaan edustaa Suomen somalien menestystarinoiden terävintä kärkeä niin kyllä se kertoo ankeaa tarinaa ko. väestönosan keskimääräisestä menestyksestä.
Onko sinusta jo kauan tuntunut siltä että monikulttuurisuus on rikkaus?

sense

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 784
 • Liked: 1385
Itseinhossa piehtaroinnin MM-kisat jatkuvat!

Hyysärin mamu-coach Ann-Mari Huhtanen täyttää rasismin takia Suomesta Hollantiin paenneen Umayya Apu-raha Hannan tyhjäksi jääneen kisapaikan uudella ammattiloukkaantujalla Ma­ryan Ab­dul­ka­rimilla, joka nyt vie suomalaisesta rasismista kuuluttamisen viestikapulaa ponnekkaasti eteenpäin. Millä eväillä selvitään kunnialla maaliviivalle, mistä saadaan kaivettua yhä uusia inhottavia esimerkkejä? Kelpaako rasismiesimerkiksi esim. alistettu suomenruotsalaisvähemmistömme? Tuskin.

Suuri yleisö jää jännittämään myös toista vaihtoa! Minkä maahanmuuttajajärjestön riveissä kypsyy jo seuraava viestinviejä? Tämän selvittäminen jää jälleen Hyysärin tehtäväksi.

Entä kuka tulee vastaamaan ankkuriosuudesta? Minkälainen kliimaksi tarvitaan yleisön mielenkiinnon säilyttämiseksi ja voiton takaamiseksi? Itsemurhapommi-isku? Antifasistinen attentaatti? Lähiömellakka?

Kultamuna ei voi tyytyä vähempään kuin kultaan!

Sitruunamelissa

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 1 536
 • Liked: 2005
Lainaus
Suomi on hyvin rasistinen maa. On aina ollut.

Lainaus
Eikä heitä [maahanmuuttajia] nähdä yksilöinä vaan ensisijaisesti kulttuurinsa edustajina.

Lainaus
Täl­lä het­kel­lä hän on tut­ki­mus­avus­ta­ja­na Hel­sin­gin yli­opis­ton so­siaa­li­tie­tei­den lai­tok­sel­la. Mo­ni­tie­tei­ses­sä hank­kees­sa tut­ki­taan muun muas­sa mus­li­mi­per­hei­tä Suo­mes­sa.

Lainaus
Ol­lut mu­ka­na muun muas­sa ... se­kä Suo­men Mus­li­mi­nai­set -yh­dis­tyk­ses­sä.

Taas kaskoisstandardeja täynnä oleva kirjoitus. Pitää Suomea (ja varmaan siihen määritelmään kuuluvat myös kaikki suomalaiset*) rasistisena, mutta maahanmuuttajat tulisi nähdä yksilöinä. Maahanmuuttajaa ei saa nähdä kulttuurinsa edustajana, mutta lähes kaikki Maryanin ammatilliset ja yhteisölliset asiat pyörivät sen oman kulttuurin ympärillä kuitenkin. Ihme juttu.

*Tämä on oletus, mutta sallittakoon tämän kerran, kun Maryanin omakin kirjoitus on täynnä oletuksia (mm. opinto-ohjaajan motiiveista).
Me pesemme itse vaatteitamme, laitamme itse ruokaamme, kärsimme kaikenlaisista asioista ja silti ihmiset eivät pidä meistä, turvapaikanhakija jatkaa.

Noottikriisi

 • Kannatusjäsen
 • Jäsen^^^
 • ****
 • Viestejä: 4 748
 • Liked: 4921
 • Kulttuuriterapeutti
En itseasiassa usko sanaakaan kaapuämmän kertomuksesta, kasvoihin sylkeminen ei yksinkertaisesti kuulu valkoihoisten tapoihin.
Sama. Tuo kuulostaa toisesta ympäristöstä siirretyltä tarinalta jota ei ole osattu edes lokalisoida uskottavasti Suomalaiseen yhteiskuntaan.
Onko sinusta jo kauan tuntunut siltä että monikulttuurisuus on rikkaus?

Blanc73

 • Kannatusjäsen
 • Jäsen^^^
 • ****
 • Viestejä: 11 998
 • Liked: 18762
 • Geenivirhe paholainen, Oulun osasto
Kuollutta hevosta piiskataan taas. On erittäin koomista että muslimiperheitä tutkiva tutkija saarnaa suvaitsemattommuudesta ja haukkuu suomalaisia. Muslimit edustavat monokulttuuria puhtaimmillaan, eikä heidän uskontoaan voi erityisen suvaitsevanakaan pitää. Epäloogista paskanjauhamista, samaa ainaista itkemistä ja kuluneita olkiukkoja. Tyypillistä mokutusta.

Mokuttaville moku-tutkijoille voi haistattaa pitkät pask**.
"Somaleissa on korkeasti koulutettuja runsaasti mm. koneinsinöörejä, Soile Syrjäläinen on huomannut. Heidän todistuksensa on vain jäänyt Somaliaan, hän toteaa."

Erikoislääkäri ja terapeutti Pirkko Brusila: "Muslimeilla seksuaalisuuden käsite on kantasuomalaisia laajempi."

RP

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 17 880
 • Liked: 15586
Lainaus
Ma­ryan Ab­dul­ka­rim on ol­lut suo­ma­lai­nen 24 vuot­ta.

Jätteän sivuun keskustelun aihhesta "voiko suomalaisesta tulla koskaan japanilaista", niin hän tuli Suomeen aikaisintaan keväällä 1990 ja Suomen kansalaisuuden hän sai varmasti vasta useampia vuosia myöhemmin.
"Iloitsen Turkin yrityksestä yhdistää modernisaatio ja islam."
http://www.ulkopolitiikka.fi/article/523/martin_scheinin_periaatteen_mies/

skrabb

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 5 953
 • Liked: 693
Pravdan nykyperinteisiin kuuluu läväyttää suomalaislle melko tärkeiden juhlapyhien tienoilla jokin "veretseisauttava" juttu varsinaisista mamuista.
Olisiko tämä itsenäisyyspäivän kunniaksi rustattu? Vai saammeko kenties huomenna lukea vielä ihqummasta somalimenestystarinasta?
Tuskin maltan odottaa Hyysärin varsinaismamujoulusatua!

Tässä Pravdan vuoden 2008 loppiasjuttu päähenkilönä mm. Zahra Abdulla, joka vieraili Kansallismuseossa HS:n toimittelijan kanssa.

Lainaus
Ant. Global Moderator:
Klassikko kolmen vuoden takaa, joka herätti aikanaan Jussin vieraskirjassa keskustelua. Juttu ei kuitenkaan ilmestynyt koskaan netissä, eikä kukaan tainnut myöskään skannata artikkelia. Löysin lehtileikkeen kaappeja kolutessani ja päätin skannata sen muiden hommalaisten iloksi.

Jutussa Helsingin Sanomien toimittaja vierailee Zahra Abdullan kanssa Kansallismuseossa. Toimittaja haukkuu kaiken näkemänsä ja tekstissä vilahtavat niin natsit kuin rotuoppikin. Abdullalta toimittaja ei kovasta yrityksestä huolimatta onnistu kalastamaan yhtään suomalaisuutta pilkkaavaa kommenttia vaan Abdulla esiintyy oikein edukseen.

Toimittajan nimi ei varmaan tule kenellekään yllätyksenä, vaikka hän ei vielä ollutkaan kolme vuotta sitten tunnettu tässä skenessä.

Koko sivun juttu on skannattu neljässä osassa. Osat muodostavat kokonaisuuden tässä järjestyksessä:
http://hommaforum.org/index.php/topic,41577.msg556405.html#msg556405
Ken vaivojansa vaikertaa, on vaivojensa vanki. Ei oikeutta maassa saa, ken itse sit' ei hanki.

Tagit: