HOMMAN KIRJASTO > Suositeltavaa luettavaa

Opinnäytetöitä

<< < (2/8) > >>

ämpee:
Voisikohan joku tehdä tutkimuksen lihavista ihmisistä TV-sarjoissa ??
Ai niin, mutta sehän on tehty jo, ja sillä pätevöidyttiin hallituksen ilmasto-asiantuntijaksi, joten naistenlehtitutkimuksella pitäisi pätevöityä vähintään puolustusvoimien komentajaksi.

ihminen:
JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO
Kauppakorkeakoulu

Lauri Rajala
TYÖPERÄINEN MAAHANMUUTTO SEKÄ SUOMEN HUOLTOSUHDE JA TYÖLLISYYSASTE
https://jyx.jyu.fi/dspace/bitstream/handle/123456789/39941/URN%3ANBN%3Afi%3Ajyu-201210102640.pdf?sequence=1


--- Lainaus ---Tässä tutkimuksessa selvitettiin maahanmuuton vaikutusta kohdemaan väestölle niin väestörakenteellisesti kuin taloudellisesti. Taloudellisia vaikutuksia esitellään aiempien tutkimusten valossa. Vastaavasti maahanmuuton vaikutusta väestörakenteeseen ja työllisten määrään tutkittiin skenaariolaskennan avulla. Painopiste skenaariolaskelmissa on työperäinen maahanmuutto Suomeen. ...
--- Lainaus päättyy ---

Kemolitor:
Keväällä hyväksyttiin Tampereella erittäin kiinnostava pro gradu -työ, olenkin ihmetellyt, miksei tätä aihetta ole vielä kukaan innostunut tutkimaan. Kyseessä kuitenkin oli 2011 edustavaaleissa aika vahvasti esillä ollut teema.

Mutta, mutta ja vielä yksi mutta. Minkä ihmeen takia näin yhteiskunnallisesti kiinnostavaa ja ajankohtaista gradua ei ole laitettu julkisesti luettavaksi, en ymmärrä.


--- Lainaus ---Maahanmuuttokriittisyyden diskursiivinen rakentuminen liberalistisessa argumentaatiossa : julkista keskustelua maahanmuuttokriittisyydestä vuosina 2009-2011 Helsingin Sanomien HS-raadissa

MARKKOLA, ANU
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Sosiologia
Tampereen yliopisto

Tutkielmassa käsitellään Helsingin Sanomissa käytyä keskustelua maahanmuuttopoliittisesta debatista ja maahanmuuttokriittisyydestä vuosina 2009-2011. Tutkimuksen aineistona ovat Helsingin Sanomien kokoaman HS-raadin nimellä kulkevan kulttuurivaikuttajien ryhmän puheenvuorot. Puheenvuoroissa kirjoittajat vastaavat maahanmuuttopoliittista keskustelua käsitteleviin Helsingin Sanomien kulttuuritoimituksen esittämiin kysymyksiin. Tutkimuksessa tarkastelun kohteena on se, kuinka maahanmuuttokriittisyydestä keskustellaan puheenvuoroissa ja millaisilla puhetavoilla maahanmuuttokriittisyys määritellään argumentaatiossa. Kulttuurivaikuttajilla on symboliseen eliittiin kuuluvina merkittävä asema siinä, millä tavoilla ajankohtaiset kysymykset ja ilmiöt määritellään kollektiivisesti.

Tutkimuksen teoreettis-metodologiset ratkaisut perustuvat sosiaalisen konstruktionismin perinteeseen, aineiston analyysissa käytettiin kriittisen diskurssianalyysin ja retoriikan tutkimuksen työkaluja. Lisäksi tutkimuksessa on hyödynnetty teorioita politiikan tutkimuksesta ja mediatutkimuksesta. Tarkastelun keskiössä on maahanmuuttokeskustelun politisoitumisen ja julkiseen keskusteluun osallistumisen problematiikka. Keskusteluun osallistuminen ja siitä ulossulkeminen kytkeytyy käsityksiin liberalismista ja diskursiivisesta vallankäytöstä.

Kulttuurivaikuttajien kirjoituksissa hallitseva tulkintakehys rakentuu perinteisen liberalismin taustalla oleville näkemyksille liberaaleista arvoista, julkisen keskustelun säännöistä ja oikeasta tiedosta. Puheesta voitiin näin ollen tulkita erityinen liberalistinen diskurssi, jolla on hallitseva asema keskustelussa. Liberalistisessa diskurssissa hyödynnetään merkitysten välittämisessä ensisijaisesti kognitiivista ja normatiivista argumentaatiostrategiaa. Argumentaatiossa maahanmuuttokriittisyys määrittyy tietämättömyytenä ja julkisen keskustelun reunaehtoja rikkovana. Diskurssissa mitätöidään niitä perusteita ja esittämistapoja, joille maahanmuuttokriittiset näkemykset nojaavat. Puheessa rakennetaan käsitystä siitä, kuka ja millä tavoin maahanmuuttopoliittiseen keskusteluun saa osallistua. Vaikka suuressa osassa kirjoituksista maahanmuuttokritiikki pyritään sulkemaan keskustelun ulkopuolelle, keskustelussa esiintyy myös osallistavan demokratian näkökulma.

Tässä tietueessa ei ole kokotekstiä saatavilla TamPubista, ainoastaan metadata.

--- Lainaus päättyy ---

Faidros.:
Anu on varmasti tutustunut tähänkin sivustoon. Olisipa mukava vaihtaa mielipiteitä hänen kanssaan täällä(ellemme jo vaihda?).

Siili:

--- Lainaus käyttäjältä: Kemolitor - 11.08.2014, 10:42:13 ---Keväällä hyväksyttiin Tampereella erittäin kiinnostava pro gradu -työ, olenkin ihmetellyt, miksei tätä aihetta ole vielä kukaan innostunut tutkimaan. Kyseessä kuitenkin oli 2011 edustavaaleissa aika vahvasti esillä ollut teema.

Mutta, mutta ja vielä yksi mutta. Minkä ihmeen takia näin yhteiskunnallisesti kiinnostavaa ja ajankohtaista gradua ei ole laitettu julkisesti luettavaksi, en ymmärrä.


--- Lainaus ---Maahanmuuttokriittisyyden diskursiivinen rakentuminen liberalistisessa argumentaatiossa : julkista keskustelua maahanmuuttokriittisyydestä vuosina 2009-2011 Helsingin Sanomien HS-raadissa

....

Tutkimuksen teoreettis-metodologiset ratkaisut perustuvat sosiaalisen konstruktionismin perinteeseen
--- Lainaus päättyy ---

--- Lainaus päättyy ---

http://fi.wikipedia.org/wiki/Sosiaalinen_konstruktionismi

Ilmankos kaltaisellani reduktionistilla on suuria vaikeuksia ottaa tuollaista sanahelinää vakavasti.

Navigaatio

[0] Viestien etusivu

[#] Seuraava sivu

[*] Edellinen sivu

Siirry pois tekstitilasta