Kirjoittaja Aihe: 2018-07-31 Vihreiden Aino Pennanen vastusti tp-hakijan palautusta lentokoneessa  (Luettu 168197 kertaa)

Kemolitor

 • Global Moderator
 • Jäsen^^^
 • *****
 • Viestejä: 5 571
 • Liked: 5346
 • Understanding is a three-edged sword.
Hesarin Huomenta Suomi -lähetyksessäkin on asiaa pohdittu:

Lainaus
Vihreiden Aino Pennanen yritti estää pakkopalautuksen, joutui itse ulos koneesta – "Millä oikeudella pieni vähemmistö voi uskoa olevansa oikeammassa kuin suuri enemmistö?"

Vihreiden eduskuntaryhmän lainsäädäntösihteeri Aino Pennasen toiminta Finnairin lentokoneessa puhutti pöllöraatilaisia aamun Huomenta Suomessa.

Katso videolta koko keskustelu!
-----
Tapaus on herättänyt laajaa keskustelua ja kritiikkiä sekä Pennasta että Finnairia kohtaan.

Tapauksesta on kirjattu rikosilmoitus, ja poliisi tutkii tapausta ilmaliikenteen häirintänä.

– Se on arrogantti ajatus, jos pointtina on, että rikotaan harkitusti lakia, koska koetaan sen olevan epäoikeudenmukainen, kommentoi Helsingin Sanomien politiikan ja talouden toimittaja Marko Junkkari.

– Millä oikeudella pieni vähemmistö voi uskoa olevansa oikeammassa kuin suuri enemmistö, hän kysyi.

Aalto kritisoi aiemmin kansalaistottelemattomuutta

MTV Uutisten talouden ja politiikan päällikkö Jussi Kärki muistutti, että Touko Aalto itse kritisoi aiemmin kansalaistottelemattomuutta.

– Hän paheksui viisi vuotta sitten Päivi Räsästä kansalaistottelemattomuudesta, jos on ristiriita lain sanan ja Raamatun välillä.

– On pelottava ajatus, jos ihmiset irtoavat lainsäädännöstä. Enemmistön hyväksymät lait tuovat turvaa mielivaltaa vastaan, Kärki lainasi Aallon kommenttia.

Koko juttu:
MTV: Vihreiden Aino Pennanen yritti estää pakkopalautuksen, joutui itse ulos koneesta – "Millä oikeudella pieni vähemmistö voi uskoa olevansa oikeammassa kuin suuri enemmistö?"

Odotan mielenkiinnolla, uskaltaako Junkkari omassa lehdessään tuoda esille näkemyksiään.

jka

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 5 616
 • Liked: 8117
 • Kuka vei meidän munat?
Palautusten kritisoinnin yhteydessä nostetaan esiin se että palautettuja on kuollut kotimaassaan. Kuinka monta niitä on sitten kuollut ja mihin syyhyn? Tämä argumentti on pätevä ainoastaan jos palautettu kuolee siihen syyhyn jonka perusteella haki alunperin turvapaikkaa. Mikään random kuolema ei liity asiaan millään tavalla. Julkisuudessa on käsittääkseni  ollut ylipäätään ainoastaan yksi tai korkeintaan muutama tapaus ja niistäkään ei ole kovin tarkkaa tietoa.

Tätä palautettavien "kuolemanvaaraa" voi verrata siihen kuinka monta ihmistä on kuollut Suomessa turvapaikanhakijoiden tai turvapaikan saaneiden toimesta. Tämä luku on kaiken tiedon valossa suurempi tai vähintäänkin samaa suuruusluokkaa. Eli tuo "kuolemanvaara"-argumentti ei kestä minkäänlaista päivänvaloa mutta silti sitä pidetään jopa pääargumenttina kun vastustetaan palautuksia.

Kemolitor

 • Global Moderator
 • Jäsen^^^
 • *****
 • Viestejä: 5 571
 • Liked: 5346
 • Understanding is a three-edged sword.
Suomenmaan (Keskustan pää-äänenkannattaja) pääkirjoitus:

Lainaus
Ei ole laitaa, että päämi­nis­te­riksi tarjolla oleva poliitikko ei luota lain­sää­dän­töön ja oikeus­lai­tok­seen vaan kiittelee oman käden oikeutta
-----
Täs­sä vai­hees­sa epi­so­din saat­toi lu­kea vie­lä nai­i­vik­si ty­pe­ryy­dek­si. Mut­ta va­ka­vam­mak­si se tuli, kun vih­rei­den pu­heen­joh­ta­ja Tou­ko Aal­to aset­tui puo­lus­ta­maan puo­lu­e­to­ve­ri­aan (Il­ta-Sa­no­mat 31.7.).
-----
Mut­ta suo­ras­taan ab­sur­dik­si ti­lan­teen te­kee se, et­tä sen enem­pää vih­rei­den lain­sää­dän­tö­sih­tee­ri kuin Aal­to­kaan ei­vät ol­len­kaan tien­neet, mik­si po­lii­sit saat­toi­vat mies­tä.

”En tie­dä, kuka hän oli tai mi­hin hän­tä ol­tiin vie­mäs­sä. Kuu­lin hä­nen vai­ker­ta­van ja pyy­tä­vän apua”, ko­neen läh­töä vii­väs­tyt­tä­nyt nai­nen puo­lus­te­li te­ko­aan (HS 31.7.).

Myös Aal­to myön­tää, et­tei tie­dä po­lii­sin var­ti­oin­nis­sa ol­leen mie­hen taus­tois­ta mi­tään.

”On mah­dol­lis­ta, et­tä ky­sees­sä oli oi­kea ri­kol­li­nen”, hän sa­noi Il­ta-Sa­no­mil­le.

Mut­ta sit­ten hän ko­ros­taa, et­tä ky­sees­sä saat­toi ol­la myös hen­ki­lö, jon­ka koh­dal­la maa­han­muut­to­vi­ras­to oli teh­nyt vir­heen.

Hy­vä­nen ai­ka! ”Saat­toi ol­la…”
         
Protesteille ja kansa­lais­tot­te­le­mat­to­muu­del­lekin on joskus sijansa, mutta niiden käytössä täytyy olla järki. Nyt se oli muutamalla vihreällä pahasti hukassa.

Ei kai Aal­to tar­koi­ta, et­tä vih­rei­den puo­lu­e­toi­mis­tos­sa on pa­rem­pi asi­an­tun­te­mus kuin maa­han­muut­to­vi­ras­tos­sa ja oi­keus­lai­tok­ses­sa, jot­ka ovat jou­tu­neet tut­ki­maan ja ar­vi­oi­maan tu­han­sia ja tu­han­sia ih­mis­koh­ta­loi­ta. Ja vie­lä sel­lai­nen asi­an­tun­te­mus, joka nä­kee yh­del­lä sil­mäyk­sel­lä, et­tä nyt on po­lii­si vää­ris­sä teh­tä­vis­sä!

Pro­tes­teil­le ja kan­sa­lais­tot­te­le­mat­to­muu­del­le­kin on jos­kus si­jan­sa, mut­ta nii­den käy­tös­sä täy­tyy ol­la jär­ki. Nyt se oli muu­ta­mal­la vih­re­äl­lä pa­has­ti hu­kas­sa.

Ta­pah­tu­mas­ta ei tie­de­tä vie­lä­kään muu­ta, kuin et­tä kään­ny­tys­ti­lan­tees­ta oli kyse.

Syy­nä kään­nyt­tä­mi­seen voi­vat ol­la esi­mer­kik­si kiel­tei­nen tur­va­paik­ka­pää­tös mut­ta myös kään­ny­tet­tä­vän hen­ki­lön te­ke­mät ri­kok­set. Si­vul­li­sil­le – ku­ten sa­tun­nai­sil­le len­to­mat­kus­ta­jil­le – näi­tä syi­tä ei tie­ten­kään ker­ro­ta.

Ky­sy­mys kuu­luu, ei­kö vih­rei­den pu­heen­joh­ta­ja Aal­to luo­ta sen ver­taa Suo­men vi­ra­no­mai­siin, et­tä us­kal­tai­si aset­tua tu­ke­maan hei­dän työ­tään?

Ei­kö Aal­to luo­ta sii­hen, et­tä Suo­mes­sa me­ne­tel­lään kuin oi­keus­val­ti­os­sa tu­lee­kin?

Jos Aal­to ei pys­ty hy­väk­sy­mään sitä, et­tä kan­san­val­tai­ses­ti sää­de­tyt lait ja oi­keus­lai­tok­sen riip­pu­mat­to­mat tul­kin­nat oh­jaa­vat yh­teis­kun­nan toi­min­to­ja, ei hä­nes­tä ole mi­nis­te­rik­si, pää­mi­nis­te­ri­pu­heis­ta pu­hu­mat­ta­kaan.

Mi­nis­te­rit kun van­no­vat tuo­ma­rin­va­lan sekä vir­ka­va­lan tai an­ta­vat vas­taa­vat va­kuu­tuk­set.

Nii­den kes­kei­nen si­säl­tö on, et­tä mi­nis­te­ri va­kuut­taa toi­mi­van­sa Suo­men lain mu­kaan.

Koko juttu:
Suomenmaa: Ei ole laitaa, että päämi­nis­te­riksi tarjolla oleva poliitikko ei luota lain­sää­dän­töön ja oikeus­lai­tok­seen vaan kiittelee oman käden oikeutta

kotivinkki

 • Jäsen^^
 • **
 • Viestejä: 108
 • Liked: 506
Näinpä näin. Käsittämätön kupla noilla rasmuslaisilla ja RHC:laisilla, he eivät ilmeisesti vieläkään ymmärrä että suuri enemmistö ei todellakaan ole samaa mieltä heidän kanssaan. Suomalaisista valtaosa lähettäisi samoin tein kotimatkalle kaikki nuo vokeissa lojuvat ja riitelevät sosiaaliturvanhakijat. Vielä ihmettelevät miksi kukaan ei tukenut Pennasta koneessa.. miksiköhän - siksi koska yleinen mielipide on: miehet kotiin rakentamaan omia maitaan! Suomalaiset olisivat kyllä mielellään auttaneet syyrialaisia naisia ja hoivanneet syyrialaisia vauvoja, se on selvä.

Tomatoface

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 959
 • Liked: 4118
 • to the maximam!
Sitä nämä kansalaistottelemattomuutta ajavat vasemmistolaiset ja vihreät eivät tunnu millään tajuavan että kaikki ihmiset eivät jaa heidän kanssaan samaa aatemaailmaa. Jos lakia saisi alkaa itse taivuttelemaan haluamistaan pykälistä niin sen seurauksena nykyinen sivistysyhteiskunta romahtaisi. Voisi tulla Touko-Poukoille ja ainopennasille ikävä sitä yhteiskuntaa missä sai kohtuullisen turvallisesti liikkua kaupungilla. Nykyiset lait ja niiden rikkomisesta seurauksena tulevat sanktiot estävät monia luiskahtamasta rikolliselle polulle.
O tempora, o mores!

Eino P. Keravalta

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 29 259
 • Liked: 22135
 • Letters from Paskastan
Jos Vihreät haluavat, että kaikki yhteiskunnassa alkavat käyttää omankädenoikeutta, mitenköhän heille itselleen tai heidän ajamilleen asioille kävisi kun heitä on vain reilut 10% kansasta?

Nykyisessä näennäisdemokratiassa Vihreillä on moninverroin kannatustaan suurempi valta, joten heidän tulisi olla erittäin tyytyväisiä nykyiseen laillisuusyhteiskuntaan, koska jos se romahtaa, Vihreät ja heidän arvonsa lakaistaan maan päältä.

( Tämä siis ei ole minun puoleltani uhkaus, en toivo demokratian romahtamista enkä toivo Vihreille mitään pahaa, mutta jos yhteiskunta romahtaa kaikkien ottaessa oikeuden omiin käsiinsä, häviäjiä ovat nimenomaan nk. vihreät arvot )

PS: Lisään vielä, että Vihreät ovat eräänlaisia demokratian vapaamatkustajia: he eivät kannata demokratiaa eivätkä aja sitä, mutta pyrkivät kyllä innokkaasti hyötymään sen hedelmistä.

On paradoksaalista, että Vihreät haluavat hyökätä laillisuusyhteiskuntaa vastaan, vaikka se lopultakin on ainoa mekanismi heidän puolueensa ja jopa henkensä takeeksi
« Viimeksi muokattu: 02.08.2018, 16:40:06 kirjoittanut Eino P. Keravalta »
HUOMIO. Ylläolevaa tekstiä ei voi ymmärtää ilman seuraavaa, siihen kuuluvaa lisäystä: Olen todellisuudessa päinvastaista mieltä ja koko kirjoitus on vain parodiaa, jonka tarkoituksena on tuoda esiin maahanmuuttokriittisen ajattelun onttous; monikulttuuri on rikkaus ja kaikki ihmiset samanarvoisia.

Vaniljaihminen

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 6 830
 • Liked: 7705
 • Seksikäs kristallilumisuklaa

Nykyisessä näennäisdemokratiassa Vihreillä on moninverroin kannatustaan suurempi valta, joten heidän tulisi olla erittäin tyytyväisiä nykyiseen laillisuusyhteiskuntaan, koska jos se romahtaa, Vihreät ja heidän arvonsa lakaistaan maan päältä.


Vihreät ovat ehkä 10% valtiopäivillä, mutta ne kymmenen tulee suurimmaksi osaksi Helsingistä, jossa vihreillä on käytännössä diktatuuri. Lisäksi vihreillä on kyky saada monet muutkin puolueet kannattamaan ideoitaan.

Vihreys on mahdollista suurimmaksi osaksi siksi, että Suomella on viimeisten vuosikymmenien aikana ollut joustovaraa sietää heidän elämäntapaansa. Jos sodan aikana joku olisi ruvennut vihreilemään, se olisi ollut huomattavasti kohtalokkaampaa.
"Meillä on niin ihana hallitus mutta miehet vihaa.."

Kim Evil-666

 • Kannatusjäsen
 • Jäsen^^^
 • ****
 • Viestejä: 12 007
 • Liked: 55222
 • Saatanalliset Säkeet Tervetuloa!
En tiedä asiasta mitään, mutta olen periaatteessa tätä mieltä:


Eli millainen olisi aukoton lainsäädäntö, joka takaisi, että yksikään henkisesti tasapainoton kansalainen ei koe, että hänen olisi ryhdyttävä toimiin? Etenkin kun kyseinen Pennanen ei tiennyt tapauksesta yhtään mitään.

Pitäisköhän minunkin alkaa "toimiin", koska koen, että Suomen maahanmuuttopolitiikka on päin persettä ja totaalisesti. Tosin se on päin persettä aivan päinvastaisella tavalla, kuin näiden tättähäärien mielestä.

Suomen maahanmuuttopolitiikka on täynnä haittamaahanmuuttajien mentäviä aukkoja.
Sävytteisviritteinen ja erittäin Nuiva!
Pohjoinen Perkele! Arktisen alueen Eko-Mörökölli!
Ethnos Nation!

"islam on kallon ajettelukeskukset tyhjentävä lobotomia." - Veikko

repsikka

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 1 144
 • Liked: 1637
Palautusten kritisoinnin yhteydessä nostetaan esiin se että palautettuja on kuollut kotimaassaan. Kuinka monta niitä on sitten kuollut ja mihin syyhyn? Tämä argumentti on pätevä ainoastaan jos palautettu kuolee siihen syyhyn jonka perusteella haki alunperin turvapaikkaa. Mikään random kuolema ei liity asiaan millään tavalla. Julkisuudessa on käsittääkseni  ollut ylipäätään ainoastaan yksi tai korkeintaan muutama tapaus ja niistäkään ei ole kovin tarkkaa tietoa.

Tätä palautettavien "kuolemanvaaraa" voi verrata siihen kuinka monta ihmistä on kuollut Suomessa turvapaikanhakijoiden tai turvapaikan saaneiden toimesta. Tämä luku on kaiken tiedon valossa suurempi tai vähintäänkin samaa suuruusluokkaa. Eli tuo "kuolemanvaara"-argumentti ei kestä minkäänlaista päivänvaloa mutta silti sitä pidetään jopa pääargumenttina kun vastustetaan palautuksia.
Tässä yhteydessä palautan vielä kerran mieleen, että Suomen valtio ei pysty, eikä sen pidäkään pystyä takaamaan kenenkään palautetun turvallisuutta kotimaassaan.
Eihän se ole pystynyt takaamaan turvapaikan saaneiden turvallisuutta edes Suomen kamaralla.
Yksi Turun terrori-iskussa puukotetuista oli turvapaikan  saanut kurdityttö.

Rokka

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 1 086
 • Liked: 2602
Sitten kun Hellströmiltä loppuu hommat Korkeasaaren toimarina, niin onneksi on seuraava pesti tiedossa. Eiköhän noilla meriiteillä pääsee RHC:n tai Rasmuksen modeksi tai sitten vihreiden eduskuntaryhmän puheenjohtajaksi. Henkilö, jolla on ollut huolehdittavaan paviaaneja ja apinoita on varmaan erittäin soveltuva henkilö noihin tehtäviin.

Tomatoface

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 959
 • Liked: 4118
 • to the maximam!

PS: Lisään vielä, että Vihreät ovat eräänlaisia demokratian vapaamatkustajia: he eivät kannata demokratiaa eivätkä aja sitä, mutta pyrkivät kyllä innokkaasti hyötymään sen hedelmistä.

Tämä! Sama pätee anarkisteihin. Ne haluavat hajottaa demokratian mutta paradoksaalisesti demokraattinen yhteiskunta on ainoa mikä suojelee niitä.
O tempora, o mores!

Eisernes Kreuz

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 7 367
 • Liked: 27489
 • Paalutetaan sananvapaus!
Adlercreutz ei ymmärrä yhteiskuntasopimuksen ideaa. Miljoonien ihmisten muodostamassa yhteisössä on mahdotonta saavuttaa tilanne, jossa kaikki ihmiset olisivat kaikista asioista samaa mieltä. Koko järjestelmä perustuu kompromisseihin, jotka mahdollisimman monet ihmiset voivat hyväksyä. Erimielisyys ei oikeuta nousemaan kapinaan koko järjestelmää vastaan


Nuo ihmiset käyttäytyvät kuin uhmaikäiset pikkulapset, jotka nostavat valtavan metelin, kun eivät saa tahtoaan läpi.
There is freedom of speech, but I cannot guarantee freedom after speech.
- Idi Amin, diktaattori

ämpee

 • Kannatusjäsen
 • Jäsen^^^
 • ****
 • Viestejä: 15 726
 • Liked: 21152
Leikkipartisaanit vastustavat vain itselleen turvallisia asioita ja viranomainen on valjastettu vielä heidän suojelemiseensa.
Jäseneltä Hohtava Mamma: "Logiikka ei ole koskaan ollut suvakkien vahvin laji. Eivät he muuten olisi suvakkeja."

Echidna

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 1 594
 • Liked: 4282
En tiedä asiasta mitään, mutta olen periaatteessa tätä mieltä:


Eli millainen olisi aukoton lainsäädäntö, joka takaisi, että yksikään henkisesti tasapainoton kansalainen ei koe, että hänen olisi ryhdyttävä toimiin? Etenkin kun kyseinen Pennanen ei tiennyt tapauksesta yhtään mitään.

Pitäisköhän minunkin alkaa "toimiin", koska koen, että Suomen maahanmuuttopolitiikka on päin persettä ja totaalisesti. Tosin se on päin persettä aivan päinvastaisella tavalla, kuin näiden tättähäärien mielestä.

Suomen maahanmuuttopolitiikka on täynnä haittamaahanmuuttajien mentäviä aukkoja.

Todellako Anders kehottaa toimimaan, jos yksittäisenä kansalaisena alkaa epäilemään järjestelmää?
Järjestelmän selkeä aukko paljastui, kun Abderrahman Bouanane alias Abderrahman Mechkah alias Abdul Rahman sai jäädä kielteisen kielteisen päätöksen jälkeen Suomeen ja toteutti itseään Turun torilla.

Järjestelmä on epäilyttänyt jo ennen tuota hirveää tapahtumaa ja sen jälkeen järjestelmän ei ole osoitettu muuttuneen varmemmaksi. Pikemminkin vaikuttaa, että vaarallisillekin henkilöille halutaan taata vapaa oleskeluoikeus.

Mitä Anders haluaa yksittäisen kansalaisen tekevän, jos tämä näkee mahdollisesti järjestelmän aukoista läpipäässeitä mahdollisia riskihenkilöitä mahdollisesti aggressiivisesti notkumassa torin kulmilla? Miten voi/pitää yksittäinen kansalaisen toimia, estääkseen viattomien ihmisten 'varmat' kuolemat?

Vai pitäisikö kuitenkin ensiksi tehdä ryhtiliike turvapaikkakäsittelyyn ja tehdä selväksi, että valehtelulle on täällä nollatoleranssi? Yksikin väärä tieto ja samantien takaisin kotiin.
« Viimeksi muokattu: 02.08.2018, 16:51:36 kirjoittanut Echidna »

Huscarl

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 1 101
 • Liked: 2119
 • Waitu piggu go homu!

PS: Lisään vielä, että Vihreät ovat eräänlaisia demokratian vapaamatkustajia: he eivät kannata demokratiaa eivätkä aja sitä, mutta pyrkivät kyllä innokkaasti hyötymään sen hedelmistä.


Globo-banksterit ja heidän taskussaan olevat valeuutistoimittelijat, haittavassarit, urapoliitikot, pervovähemmistöillä ratsastajat, islamo-nekroidiset matut, femakot ynnä muut etuoikeuksien mankujat ovat kaikki opportunistisia vapaamatkustajia.

Nämä kuormastasyöjät ovat muodostaneet yhteisen lutikkaliittouman, joka haluaa elinikäisen kyydin valkoisen kansaperheen reppuselässä.

Pullervo

 • Global Moderator
 • Jäsen^^^
 • *****
 • Viestejä: 6 302
 • Liked: 23904
 • antikomintern
Nämä tapaukset ovat siitä hyviä, että ne lakmustestin lailla paljastavat punavihreällä puolella vallitsevat kaksoisstandardit. Touko ripittää Päivi Räsästä lakiasiassa ja nyt puolustaa työntekijäänsä pahemmassa tilanteessa, jossa kyse ei ollut pelkästä teoreettisesta pohdiskelusta, vaan aidosta lain rikkomisesta. Kun puheet ovat viherpunapuolella räikeässä ristiriidassa sekä keskenään että tekojen kanssa, niin ehkä silmät aukeavat osalla.

Halla-ahoa muistettiin kivittää sanomisistaan (aina ja kaikkialla ja joka asiasta) myös KKO:n tuomioon liittyen.


e: Lisätty toinen twiitti samasta teemasta:

« Viimeksi muokattu: 02.08.2018, 17:20:09 kirjoittanut Pullervo »

toumasho

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 1 780
 • Liked: 3269
 • ..and when the machine breaks down, we break down
Ben Zyskowicz pöyristyi: ”Menee melkein sanattomaksi” - Ben Zyskowicz toi hyvän asian esille, jota olisi syytä korostaa: Juutalaisten (ja muiden vähemmistöjen) murhaaminen ja tuhoamisleirit eivät olleet laillisia toimia edes Natsi-Saksassa. Tämänkin ketjun alussa näkyy Twitter-kuvaviestejä, joissa tuota holokaustin "laillisuutta" toitotetaan left-cant-meme -tyylillä. Vihervasemmisto-akselin idiootit eivät ole perehtyneet historiaan kunnolla. Vertauskohdan luominen Natsi-Saksaan silkalla valehtelulla on ala-arvoista toimintaa.
Rasistinen Logiikka Oy, Toimitusjohtaja

Ernst

 • Asiantuntija
 • Jäsen^^^
 • *****
 • Viestejä: 27 053
 • Liked: 20132


Tätä palautettavien "kuolemanvaaraa" voi verrata siihen kuinka monta ihmistä on kuollut Suomessa turvapaikanhakijoiden tai turvapaikan saaneiden toimesta. Tämä luku on kaiken tiedon valossa suurempi tai vähintäänkin samaa suuruusluokkaa. Eli tuo "kuolemanvaara"-argumentti ei kestä minkäänlaista päivänvaloa mutta silti sitä pidetään jopa pääargumenttina kun vastustetaan palautuksia.

Minä olen päivittäin kuolemanvaarassa. Kuolema lopulta allekirjoittaneenkin korjaa kesken parhaan luomiskauden. Argumenttina tuo karkotus=kuolema on lähes absurdi ja perustuu siihen pollyanistiseen näkemykseen ihmisistä, että hyvä ja kaunis voittaa kaiken pahan. Ei siis tältä planeetalta. Osa ihmisistä kuitenkin uskoo tähän mielikuvaan ja osa kehitysmaalaisista osaa vedota tähän niin, että suvakin poskelle ja housuihinkin vierähtää ns. sympatiapisara.
Det humana saknas helt hos Sannfinländarna.
Ihmisyys puuttuu kokonaan perussuomalaisilta.
-Anna-Maja Henriksson (r.)

kivimies

 • Vieras
Ilkka Kivi ilmestyi välittömästi ketjuun räksyttämään.

"Syy voi olla sekin, että sinä teit paskan maahanmuuttopoliittisen ohjelman, jonka takia koko pakkokäännytysten oikeudenmukaisuus on tällä hetkellä hyvin kyseenalaista."

Olisi ihan kiva keskustella, millä perusteella "pakkokäännytysten oikeudenmukaisuus on tällä hetkellä hyvin kyseenalaista" esimerkiksi eurooppalaisiin ja kansainvälisiin käytäntöihin ja sopimuksiin suhteuttaen.

Hommaforumilla se onnistuu.
Kivi jatkuvasti puhuu "Halla-ahon tekemästä turvapaikkapolitiikasta", eikä huomaa seuraavia tosiasioita:

- Hakemusten hyväksymisprosentti on tänä vuonna 58% ja toukokuussa jopa 64%.
- Kielteisen päätöksen saaneita ei lähetetä valituksen hylkäyksen jälkeen kotimatkalle, vaan he voivat tehdä uusintahakemuksen tai useamman.
- Kielteisen päätöksen saaneita ei pidetä suljetuissa vastaanottokeskuksissa, joten he voivat kadota maasta tai jäädä Suomeen "paperittomina" täysillä palveluilla.
- Tästä johtuen hyvin harva Suomeen tullut palautetaan kotimaahansa.

Jos Suomesta palautettujen prosenttiosuuden turvapaikkaa hakeneista saisi mediaan, niin kukaan ei enää kehtaisi puhua "Halla-ahon turvapaikkapolitiikasta".


Jäitä hattuun! Kepulle ja kokoomukselle ei ikinä pidä "antaa pisteitä" vaikka irtopisteiden kerääjiä näissä tapauksissa aina ilmaantuukin. Kummankin puolueen todelliset maahanmuuttomeriitit viime vuosien hallituksissa ovat helposti tarkistettavissa.
Kepu ja Kokoomus pääsevät asemoitumaan tiukan maahanmuuttopolitiikan kannattajiksi, vaikka haluavatkin lisää kiintiöpakolaisia ja nykyinen maahanmuuttopolitiikka ei ole tiukkaa saati sitten "halla-aholaista".

kummastelija

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 5 331
 • Liked: 14240
...
On paradoksaalista, että Vihreät haluavat hyökätä laillisuusyhteiskuntaa vastaan, vaikka se lopultakin on ainoa mekanismi heidän puolueensa ja jopa henkensä takeeksi[/b]

Vuonna 1918, SDP:llä oli 92 kansanedustajaa 200:sta. Tällä edustajamäärällä SDP olisi saanut demokraattisesti ajettua läpi mitä rahansa lakeja. Mutta ei. SDP aloitti laittoman anarkian, mikä eskaloitui kapinaksi suomalaisia ja Suomen eduskuntaa vastaan. Laitista, missä heillä oli lähes puolet edustajapaikoista.

Järjellä ei ole mitään tekemistä punikkien toiminnan suhteen.
"Syö paskaa ja kuole pois!!" - PEN sananvapauspalkinnolla palkittu Abdirahim Hussein suomalaisnaiselle. 5.11.2015
"Hussein teki riko­sil­moi­tuksen vihapuheesta" Hussein on jakanut sosiaalisessa mediassa useita esimerkkejä siitä, miten häntä on nimitelty ja uhkailtu eri viesteissä: 18.8.2015

Roope

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 35 143
 • Liked: 89613

Kiinnostuin "asiaan syvällisesti perehtyneen" Vestolan mahdollisista tiukoista perusteluista Finnair-casessa. No, niitä ei ole:

Lainaus käyttäjältä: Hannele Vestola, Facebook
...
Viranomaiset tekevät virheitä ja jopa rikoksia kaikkialla, ja turvapaikanhakijoiden kohdalla toiminta on ollut monessa kohtaa luokattoman huonoa. Sen tiedämme me, joilla on asiasta pitkä kokemus, eivät kaikenlaiset somehuutelijat, jotka eivät ole yhtään turvapaikkapäätöstä lukeneet.

Olen tällä viikolla koettanut selvitellä taas yhtä käsiin hajonnutta turvapaikkaprosessia. Lähes kolme vuotta odottanut ihminen sai hallinto-oikeudesta negatiivisen päätöksen kestämättömillä perusteilla – militioiden vainoa ei uskota todeksi, koska henkilö onnistui pakenemaan ennen kuin hänet saatiin kiinni. Nyt pitäisi palata kokeilemaan onneaan uudestaan. Tämä(kin) turvapaikanhakija on ollut töissä jo vuoden, elättää itsensä täysin, ei saa euroakaan muualta kuin työstään eikä ole Suomen valtiolta vailla muuta kuin paperia, joka antaa hänelle luvan olla täällä. Paikka vakinaistettiin kevättalvella. Se ei auta häntä työperäisen oleskeluluvan saamiseksi, koska työpaikka kuuluu saatavuusharkinnan piiriin. Työpaikalla hän on pidetty ja arvostettu työntekijä. Nyt elämään astui pakkopalautuksen pelko.

Te, jotka ette tiedä turvapaikanhakijoiden todellisesta tilanteesta mitään, älkää tulko huutelemaan epätotuuksia niille, jotka ovat joutuneet kenties tahtomattaankin selvittelemään näitä ahdistavia ihmiskohtaloita. Kaikki pakkopalautukset eivät ole väärin eikä kaikkien kuulu saada turvapaikkaa, tietenkään. Tällä hetkellä kuitenkin aivan liian moni ihminen joutuu kokemaan vääryyttä, ja ne, jotka ovat nähneet tätä tapahtuvan jo kauan ilman että siihen puututaan, saattavat joutua turvautumaan jopa kansalaistottelemattomuuteen. He maksavat vaikkapa sakkoja mieluummin kuin jäävät miettimään, olisivatko voineet tehdä toisen ihmisen hengen hyväksi vielä jotakin. Tähän pisteeseen tätä tilannetta ei olisi saanut koskaan päästää.

Finnair olisi voinut toimia tilanteessa myös toisin, niin kuin monet muut lentoyhtiöt ovat tehneet. En itsekään lennä Finnairilla niin kauan, kunnes yhtiö ilmoittaa pahoittelevansa tiistain lennon väkivaltaisia tapahtumia ja huolehtivansa, että vastaava ei sen vuoroilla enää toistu.

Jos turvapaikkaprosessin moneen kertaan esille tuodut ongelmat ovat edelleen jääneet jostain syystä joltakulta pimentoon, tässä vielä tekemämme kooste perehdyttäväksi. Tämä on toimitettu myös mm. ministeri Mykkäselle ja Maahanmuuttovirastoon.

Niin tyypillistä älyillistä hurlumheitä. Vestola ei tiedä tapauksen taustoista yhtään mitään, mutta vaatii Finnairin toimivan toisin, vaikka ei edes pidä pakkopalautuksia periaatteessa väärinä.

Myöskään yksikään kohta Migrileaksin koosteessa ei vakuuta tai edes viittaa siihen, että Suomi olisi oikeasti rikkonut palautuskieltoa. Ei ihan noilla eväillä Euroopan ihmisoikeustuomioistuimeen, eikä oikein mihinkään.
Mediaseuranta - Maahanmuuttoaiheiset uutiset, tiedotteet ja tutkimukset

ismolento

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 4 576
 • Liked: 6611

Nykyisessä näennäisdemokratiassa Vihreillä on moninverroin kannatustaan suurempi valta, joten heidän tulisi olla erittäin tyytyväisiä nykyiseen laillisuusyhteiskuntaan, koska jos se romahtaa, Vihreät ja heidän arvonsa lakaistaan maan päältä.


Vihreät ovat ehkä 10% valtiopäivillä, mutta ne kymmenen tulee suurimmaksi osaksi Helsingistä, jossa vihreillä on käytännössä diktatuuri. Lisäksi vihreillä on kyky saada monet muutkin puolueet kannattamaan ideoitaan.

Vihreys on mahdollista suurimmaksi osaksi siksi, että Suomella on viimeisten vuosikymmenien aikana ollut joustovaraa sietää heidän elämäntapaansa. Jos sodan aikana joku olisi ruvennut vihreilemään, se olisi ollut huomattavasti kohtalokkaampaa.

Sen lisäksi vihreillä on kohtuuttoman suuri mediavalta. Maan suurin mediatalo Sanoma ja valtakunnallinen Yleisradio ovat vihreiden toimittajien miehittämiä ja riittää heitä vielä runsaasti pienempiinkin medioihin.

Alaric

 • Administrator
 • Jäsen^^^
 • *****
 • Viestejä: 24 887
 • Liked: 64123
 • Ei maata ilman kansaa, ei kansaa ilman verilinjaa
Ei sinänsä mitenkään yllättävää, että Aalto uhriutuu ja vihjailee nyt jostain väkivaltauhkauksista. Semmoisia ne pakkopalautuksia kannattavat verenhimoiset rasistit ovat!

https://twitter.com/ToukoAalto/status/1025022977795084289


Lainaus
Touko Aalto @ToukoAalto

Terveisiä Tukholmasta. Minä puolustan jatkossakin ihmisoikeuksia ja jokaisen ihmisen jakamatonta ihmisarvoa. Minua ei hiljennetä valtamerilaivallisella kuraa ja väkivaltauhkauksilla. Sipilän hallituksen nuivan ja epäinhimillisen turvapaikkapolitiikan on muututtava.

5:18 PM - Aug 2, 2018
Uusi kansallismielinen puolueprojekti Sinimusta Liike on aloittanut kannattajakorttikeräyksen 12.5.2021!

Käy tekemässä kannatusilmoitus näppärästi ja nopeasti netissä: https://puoluerekisteri.fi/puolue/26

kivimies

 • Vieras
Lainaus
Viranomaiset tekevät virheitä ja jopa rikoksia kaikkialla, ja turvapaikanhakijoiden kohdalla toiminta on ollut monessa kohtaa luokattoman huonoa. Sen tiedämme me, joilla on asiasta pitkä kokemus, eivät kaikenlaiset somehuutelijat, jotka eivät ole yhtään turvapaikkapäätöstä lukeneet.

Vestola ei ole tutustunut samalla tavalla myönteisiin päätöksiin. Hänellä ei ole kokemusta niistä, vaan hän syyllistyy itse somehuuteluun.
Kun lukee, millaisilla tarinoilla sitä suojelua on myönnetty, niin voisi mielipide muuttua palautusten tarpeellisuudesta.

Lainaus
Tämä(kin) turvapaikanhakija on ollut töissä jo vuoden, elättää itsensä täysin, ei saa euroakaan muualta kuin työstään eikä ole Suomen valtiolta vailla muuta kuin paperia, joka antaa hänelle luvan olla täällä. Paikka vakinaistettiin kevättalvella. Se ei auta häntä työperäisen oleskeluluvan saamiseksi, koska työpaikka kuuluu saatavuusharkinnan piiriin. Työpaikalla hän on pidetty ja arvostettu työntekijä. Nyt elämään astui pakkopalautuksen pelko.

Työssä oleminen ei ole turvapaikan peruste. Turvapaikanhakija saa tehdä työtä prosessin aikana, mutta se ei luo automaattista oikeutta jäädä maahan.
Työperäistä oleskelulupaa yleensä haetaan kotimaasta käsin. Saatavuusharkinnan haukkuminen turvapaikkaturistien vuoksi on ala-arvoista toimintaa.
« Viimeksi muokattu: 02.08.2018, 18:06:36 kirjoittanut kivimies »

anatall

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 4 485
 • Liked: 12019
 • Faktantarkistaja, toimittaja.
Lainaus
Aalto selittää vertaustaan kohulennon ja natsi-Saksan välillä: ”Jokin asia voi yhdellä hetkellä olla laillista, mutta ei oikein”

...

Aallon mukaan Pennasella oli oikeus ilmaista mieltään ja yrittää estää tilanne, joka Pennasen mukaan oli pakkopalautus.

...

Olet aiemmin todennut, ettei viranomaistoimintaa saisi palautusten yhteydessä estää. Saako vai ei?

– Ei minun mielestäni estää. En tiedä, millä tapaa hän varsinaisesti esti. Hänhän toimi poliisin ohjeiden mukaan. Eihän hän sinänsä estänyt poliisin toimintaa.
https://www.is.fi/politiikka/art-2000005776842.html


Toukohan laskettelee ihan silkkaa paskaa palturia.

-Pennasella ja kenelläkään muullakaan EI ole minkäänlaista oikeutta alkaa pullikoimaan lentokoneessa henkilökunnan määräyksiä vastaan.

-Pennanenhan EI toiminut poliisin ohjeiden mukaan, ja lisäksi hän yritti estää poliisin toimintaa, eli lainvoimaista henkilön kuljetusta.

Mitähän helvetin liuottimia tuo ToukoPouko oikein imppaa? Poikahan on ihan täysi dille.  :facepalm:

"Punk in Finland on nykyään yhtä punk kuin varhaiseläkkeellä oleva Marja-Liisa." -Jäsen Katmandu-

Roope

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 35 143
 • Liked: 89613
Narratiivi siirtyy virallisesti uhriutumisen ja diibadaaban puolelle:

"Terveisiä Tukholmasta. Minä puolustan jatkossakin ihmisoikeuksia ja jokaisen ihmisen jakamatonta ihmisarvoa. Minua ei hiljennetä valtamerilaivallisella kuraa ja väkivaltauhkauksilla. Sipilän hallituksen nuivan ja epäinhimillisen turvapaikkapolitiikan on muututtava."

Uusi Suomi: Touko Aalto: ”Minua ei hiljennetä valtamerilaivallisella kuraa ja väkivaltauhkauksilla” 2.8.2018

Oletteko muuten huomanneet, miten äärimmäisen vähän nämä lain rikkomiseen yllyttävät turvapaikkapolitiikan muuttajat ovat puhuneet siitä, miten turvapaikkapolitiikkaa pitäisi ihan konkreettisesti muuttaa ja miksi?
Mediaseuranta - Maahanmuuttoaiheiset uutiset, tiedotteet ja tutkimukset

justustr

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 2 953
 • Liked: 5785

Nykyisessä näennäisdemokratiassa Vihreillä on moninverroin kannatustaan suurempi valta, joten heidän tulisi olla erittäin tyytyväisiä nykyiseen laillisuusyhteiskuntaan, koska jos se romahtaa, Vihreät ja heidän arvonsa lakaistaan maan päältä.


Vihreät ovat ehkä 10% valtiopäivillä, mutta ne kymmenen tulee suurimmaksi osaksi Helsingistä, jossa vihreillä on käytännössä diktatuuri. Lisäksi vihreillä on kyky saada monet muutkin puolueet kannattamaan ideoitaan.

Vihreys on mahdollista suurimmaksi osaksi siksi, että Suomella on viimeisten vuosikymmenien aikana ollut joustovaraa sietää heidän elämäntapaansa. Jos sodan aikana joku olisi ruvennut vihreilemään, se olisi ollut huomattavasti kohtalokkaampaa.

Sen lisäksi vihreillä on kohtuuttoman suuri mediavalta. Maan suurin mediatalo Sanoma ja valtakunnallinen Yleisradio ovat vihreiden toimittajien miehittämiä ja riittää heitä vielä runsaasti pienempiinkin medioihin.

Vihreistä voisi ottaa mallia monessa asiassa. Vihreät on ponnistanut mitättömästä marginaaliliikkeestä maan johtavaksi poliittiseksi voimaksi ja vielä täydellisen kajahtaneilla teemoilla. Alkuperäisellä vihreällä (luonnonsuojeluun perustuvalla) ideologialla ei ole mitään yhteistä tämän päivän vihreisiin arvoihin. Silti puolue vaan porskuttaa ja kamppailee taas kerran hallituspaikasta. Miten ne on sen tehnyt? Siihen kannattaisi kämyjen hiukan perehtyä.

Tavan

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 4 810
 • Liked: 10010
Vox Dayn toinen suvakismin laki: SJWs Always Double Down

Aalto on tästä elävä esimerkki. Go Touko go!
This was my father's belief and this is also mine:
  Let the corn be all one sheaf--
And the grapes be all one vine,
  Ere our children's teeth are set on edge
By bitter bread and wine.

Eino P. Keravalta

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 29 259
 • Liked: 22135
 • Letters from Paskastan
Hannele Vestola ( kuka hän sitten ikinä lieneekään ):

Lainaus
Ennen kuin kommentoit #Finnair-casea, kysy itseltäsi, kuinka paljon oikeasti tiedät aiheesta eli tp-hakijoiden oikeusturvasta. Meillä asiaan syvällisesti perehtyneillä lapsenomainen viranomaisusko on rapissut pois kevään 2016 jälkeen.

Tiedän asiasta sen verran, että käytännössä jokainen tänne tullut turvapaikanhakija on aivan puhdas huijari ja ilmaisen elämän kärttäjä, koska on tullut tänne turvallisesta maasta. Tätä ei voi liikaa korostaa.

Tätä faktaa vasten tuntuu irvokkaalta puhua 'turvapaikanhakijoiden oikeusturvasta'. Jos heidän kohdallaan mitään oikeutta toteutetaan, sen kuuluisi olla heti rajalta käännyttäminen siihen turvalliseen maahan, mistä ovat tulleet.

Kaikki muu on suomalaisten oikeusturvan polkemista ja suomalaisiin kohdistuvaa rasismia.

Mutta tästä asiastahan vihervasemmisto ei halua keskustella, koska heitä eivät kiinnosta faktat tai suomalaisten oikeudet, vaan he haluavat täyttää maan kehitysmaalaisilla ja siihen tarkoitukseen kelpaavat kaikki tekosyyt ja kaikki keinot aina valehtelemisesta ja väkivallasta alkaen.
HUOMIO. Ylläolevaa tekstiä ei voi ymmärtää ilman seuraavaa, siihen kuuluvaa lisäystä: Olen todellisuudessa päinvastaista mieltä ja koko kirjoitus on vain parodiaa, jonka tarkoituksena on tuoda esiin maahanmuuttokriittisen ajattelun onttous; monikulttuuri on rikkaus ja kaikki ihmiset samanarvoisia.

Pullervo

 • Global Moderator
 • Jäsen^^^
 • *****
 • Viestejä: 6 302
 • Liked: 23904
 • antikomintern
Halla-aho antaa nyt aika lailla kyytiä noille päättömiä vertauksia viljeleville poliitikoille: