Kirjoittaja Aihe: 2012-09-06 HS: EU-morsiamet kauppatavarana  (Luettu 2084 kertaa)

skrabb

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 5 961
 • Liked: 690
2012-09-06 HS: EU-morsiamet kauppatavarana
« : 06.09.2012, 14:01:38 »
Lainaus
EU-morsiamet kauppatavarana
Latvialaisia naisia värvätään tuhannen euron palkkiolla lumeavioliittoihin, joiden perusteella Aasiasta tulevat miehet anovat oleskelulupia EU-maa Irlannista.

KAJA KUNNAS

Kun 18-vuo­tias lat­via­lais­nai­nen saa­pui tar­joi­li­jan töi­hin Ir­lan­tiin, hä­net ma­joi­tet­tiin seit­se­män in­tia­lai­sen kans­sa sa­maan asun­toon.
Asun­nol­la nais­ta maa­ni­tel­tiin ja myö­hem­min vä­ki­val­lal­la uh­kai­le­mal­la pai­nos­tet­tiin avio­liit­toon.
Kun avio­liit­to oli sol­mit­tu, tar­joi­li­jan työt Ir­lan­nis­sa lop­pui­vat. Nai­nen pa­la­si Lat­viaan, ei­kä ole sit­tem­min kuul­lut mie­hes­tään. Ta­pah­tu­mas­ta on nyt ku­lu­nut yli kak­si vuot­ta.

Ky­se oli lu­mea­vio­lii­tos­ta, jon­ka ai­noa tar­koi­tus oli aut­taa Eu­roo­pan unio­nin ul­ko­puo­lel­ta tu­le­vaa in­tia­lais­ta saa­maan oles­ke­lu­lu­pa Ir­lan­nis­ta.

En­tis­tä useam­pi työn­ha­ku­mat­ka Ir­lan­tiin muut­tuu­kin avio­lii­ton re­kis­te­röin­nik­si. Lat­vias­ta Ir­lan­tiin saa­pu­vien EU-puo­li­soi­den mää­rä nä­kyy jo ti­las­tois­sa.
Vii­me vuon­na Ir­lan­nis­ta anoi avio­lii­ton pe­rus­teel­la oles­ke­lu­lu­paa 1 617 EU:n ul­ko­puo­lel­ta tu­le­vaa ih­mis­tä. Heis­tä li­ki kol­man­nes, 467, oli nai­mi­sis­sa lat­via­lai­sen tai liet­tua­lai­sen kans­sa.
Jos puo­la­lai­set puo­li­sot las­ke­taan mu­kaan, yli kol­man­nes avio­lii­ton pe­rus­teel­la Ir­lan­nis­ta oles­ke­lu­lu­paa ano­neis­ta oli nai­mi­sis­sa itä­eu­roop­pa­lai­sen kans­sa.
Pa­kis­ta­ni­lai­set ja bang­la­de­shi­lai­set oli­vat nai­mi­sis­sa pää­asias­sa lat­via­lais­ten ja ni­ge­ria­lai­set puo­la­lais­ten kans­sa.
Kaik­ki ti­las­tos­sa nä­ky­vät avio­lii­tot ei­vät var­maan­kaan ole lu­me­liit­to­ja, mut­ta epäi­lyt ovat vah­vat.

Lu­me­puo­li­soi­den väy­lä kul­kee Bal­tias­ta Ir­lan­tiin.
Ir­lan­nis­ta on tul­lut EU-mor­sian­ten vien­ti­maa, kos­ka siel­lä vi­ran­omai­sil­la on EU:n huo­noim­mat mah­dol­li­suu­det eh­käis­tä lu­me­avio­liit­toi­hin pe­rus­tu­vaa maa­han­muut­toa.

Eu­roo­pan muut­to­lii­ke­ver­kos­to jul­kai­si ke­säl­lä ra­por­tin, jo­ka pyr­kii kar­toit­ta­maan per­heen­yh­dis­tä­mi­siin liit­ty­viä hui­jauk­sia.
Kai­kis­sa muis­sa EU-mais­sa pait­si Ir­lan­nis­sa lain­sää­dän­tö tar­joaa edes jon­kin mah­dol­li­suu­den eh­käis­tä maa­han­muut­toa vää­ris­te­tyin per­hee­nyh­dis­tä­mis­pe­rus­tein, ra­por­tis­sa sa­no­taan.
On­gel­man huo­mioi­nut Ir­lan­nin oi­keus­mi­nis­te­ri Alan Shat­ter on nyt mää­rän­nyt lait tar­kas­tet­ta­vik­si.

Lat­vian Dub­li­nin-lä­he­tys­tö esit­tää li­sää nu­me­roi­ta: suur­lä­he­tys­tö aut­toi vii­me vuon­na 89:ää Lat­vian kan­sa­lais­ta, jot­ka oli­vat il­mei­ses­ti lu­me­avio­lii­ton vuok­si Ir­lan­tiin tuo­tu­ja ih­mis­kau­pan uh­re­ja. Tä­nä vuon­na vas­taa­via ta­pauk­sia oli elo­kuun lo­puun men­nes­sä ker­ty­nyt 54.
"Ne ovat hy­vin su­rul­li­sia ta­pauk­sia, kaik­kein hei­koim­mas­sa ase­mas­sa ole­via, köy­hiä, kou­lut­ta­mat­to­mia ja usein kie­li­tai­dot­to­mia nuo­ria nai­sia", sa­noo suur­lä­het­ti­läs Pe­te­ris Kar­lis El­ferts.
"Kun he ot­ta­vat mei­hin yh­teyt­tä, he ei­vät tie­dä, mis­sä ovat. He sa­no­vat, et­tä ik­ku­nas­ta nä­kyy lam­pai­ta ja pel­toa."
El­fert­sin mu­kaan on­gel­ma on pai­su­nut Ir­lan­nis­sa kor­keim­man oi­keu­den vii­me­vuo­ti­sen pää­tök­sen jäl­keen. Pää­tök­sen mu­kaan po­lii­sil­la ei ole oi­keut­ta puut­tua epäi­le­mään­sä lu­mea­vio­liit­toon.

On­gel­man rat­kai­se­mi­sek­si Lat­vian suu­ris­sa kau­pun­geis­sa on par­hail­laan me­neil­lään ih­mis­kau­pan uh­re­ja tu­ke­van jär­jes­tön, Dro­ša Ma­jan kam­pan­ja, jol­la va­roi­te­taan lu­me­avio­liit­to­jen ja epä­mää­räis­ten työ­tar­jous­ten vaa­rois­ta.
Dro­ša ma­jan elo­kuus­sa jul­kai­se­mien ti­las­to­jen mu­kaan yli puo­let lat­via­lai­sis­ta ih­mis­kau­pan uh­reis­ta on ol­lut osal­li­si­na lu­mea­vio­lii­tois­sa. Ta­pauk­set ovat tul­leet il­mi Lat­vian suur­lä­he­tys­tö­jen tai Eu­ro­po­lin vä­li­tyk­sel­lä.

Yli puo­let lat­via­lai­siin liit­ty­vis­tä ih­mis­kaup­pa­ta­pauk­sis­ta on jär­jes­tön mu­kaan tul­lut il­mi juu­ri Ir­lan­nis­ta. Ta­pauk­sia on tul­lut il­mi myös Bri­tan­nias­ta, Sak­sas­ta, Bel­gias­ta ja Sveit­sis­tä.
Lat­via­lai­sia on vär­vät­ty mor­sia­mik­si lu­me­liit­toi­hin lu­paa­mal­la noin 1 000–2 000 eu­ron palk­kio­ta, jo­ka on usein jää­nyt mak­sa­mat­ta.
Lat­via­lai­nen Sal­du­sin kä­rä­jä­oi­keus te­ki elo­kuus­sa poik­keuk­sel­li­sen pää­tök­sen ja mi­tä­töi Ir­lan­tiin tar­joi­li­jan töi­hin tul­leen lat­via­lai­sen nai­sen ja in­tia­lai­sen mie­hen lu­mea­vio­lii­ton, jo­ka oli sol­mit­tu Ir­lan­nis­sa yli kak­si vuot­ta sit­ten.
Oi­keu­den mu­kaan nai­nen oli pa­ko­tet­tu avio­liit­toon, jo­ta hän ka­tui sy­väs­ti. Vär­vää­jää ei ole saa­tu kiin­ni. Nai­nen on kui­ten­kin aloit­ta­nut Lat­vias­sa uu­den elä­män. Hän syn­nyt­ti vau­van, jon­ka isä on nai­sen to­del­li­nen mies­ys­tä­vä Lat­vias­sa.
http://www.hs.fi/digilehti/#06092012/ulkomaat/EU-morsiamet+kauppatavarana/a1346816277965


Lainaus
Tausta
Lumeavioliittojen päämotiivi on raha
--------------------------------------------------------------------------------
Kaja Kunnas

Kes­ki­mää­rin yk­si nai­nen vär­vä­tään Lat­vias­ta jo­ka päi­vä lu­mea­vio­liit­toon, ra­por­toi Eu­roo­pan muut­to­lii­ke­ver­kos­to ke­säl­lä jul­kais­tus­sa sel­vi­tyk­ses­sä. Ra­port­ti on en­sim­mäi­nen maa­koh­tai­nen kat­saus lu­me­avio­liit­toi­hin EU:n alueel­la ja Nor­jas­sa.
Mo­tii­vit lii­ton sol­mi­mi­sel­le ovat yleen­sä ta­lou­del­li­set. Viit­tei­tä on myös or­ga­ni­soi­tu­nei­den ri­kol­lis­ryh­mien jär­jes­tä­mis­tä avio­lii­tois­ta. Jos­kus lu­me­avio­liit­to sol­mi­taan aut­ta­mis­ha­lus­ta.

EU:n ul­ko­puo­lel­ta tu­le­val­le lu­me­avio­lii­ton sol­mi­mi­sen mo­tii­vi on saa­da oles­ke­lu­lu­pa EU-maas­sa.
Hin­ta lu­me­avio­liit­toon pyr­ki­väl­le on vaih­del­lut 2 400–24 000 eu­roon, jos­ta suu­rin osa on men­nyt vä­lit­tä­jil­le.
Palk­kio EU-puo­li­sol­le on ol­lut kes­ki­mää­rin 1 000–2 000 eu­roa.

Ran­gais­tuk­set vaih­te­le­vat. Esi­mer­kik­si Ir­lan­nin kor­keim­man oi­keu­den tois­sa­vuo­ti­sen pää­tök­sen mu­kaan lu­me­avio­lii­tos­ta ei ran­kais­ta. Ko­vim­mat ran­gais­tuk­set ovat Rans­kas­sa, jos­sa lu­me­avio­liit­toon sot­keu­tu­mi­ses­ta uh­kaa­vat jo­pa 15 000 eu­ron sa­kot tai vii­si vuot­ta van­keut­ta.

Ita­lias­sa on väi­tet­ty, et­tä yli pro­sent­ti avio­lii­tois­ta oli­si lu­mea­vio­liit­to­ja. Tä­mä on Eu­roo­pan muut­to­lii­ke­vi­ras­ton mu­kaan liioit­te­lua. Puo­las­sa taas on­gel­maa ei juu­ri esiin­ny jul­ki­suu­des­sa, vaik­ka sii­tä on sel­vää näyt­töä.

Lu­me­avio­liit­to­epäi­ly­jen mää­rä vaih­te­li eri EU-mais­sa ja Nor­jas­sa 35 ja 1 740 ta­pauk­sen vä­lil­lä vii­me vuo­den ai­ka­na.

Suo­mes­sa Maa­han­muut­to­vi­ras­to te­ki vii­me vuon­na noin 250 lu­me­avio­liit­to­epäi­lyyn pe­rus­tu­vaa kiel­teis­tä pää­tös­tä. Li­säk­si po­lii­si kään­nyt­ti noin 30 ih­mis­tä sa­mas­ta syys­tä. Hel­sin­gin po­lii­sin ul­ko­maa­lais­yk­si­kön yli­ko­mi­sa­rio Kaj Wahl­ma­nin mu­kaan ky­se on yk­sit­täis­ta­pauk­sis­ta, ei­kä viit­tei­tä jär­jes­täy­ty­nee­seen ri­kol­li­suu­teen ole Suo­mes­sa ha­vait­tu.
http://www.hs.fi/digilehti/#06092012/ulkomaat/Lumeavioliittojen+p%C3%A4%C3%A4motiivi+on+raha/a1346816092736

Ken vaivojansa vaikertaa, on vaivojensa vanki. Ei oikeutta maassa saa, ken itse sit' ei hanki.

törö

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 21 851
 • Liked: 9574
Vs: 2012-09-06 HS: EU-morsiamet kauppatavarana
« Vastaus #1 : 06.09.2012, 14:12:10 »
VHM ei ole syyllinen eli suvaitsevaiston mielestä mitään ei ole tapahtunut. Case closed.

Nyt tarvitaan nokkelaa kolumnia vaikka kyykistelevän VHM-putkimiehen rasistisesti pilkottavasta persvaosta, jotta huomio suuntautuu jälleen todellisiin ongelmiin.
Paras saatavilla oleva kirja suomesta ja suomalaisuudesta.

https://issuhub.com/user/book/166

Marjapussi

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 4 386
 • Liked: 1037
 • Kollaa Kestää
Vs: 2012-09-06 HS: EU-morsiamet kauppatavarana
« Vastaus #2 : 07.09.2012, 07:02:26 »
Lainaus
Ita­lias­sa on väi­tet­ty, et­tä yli pro­sent­ti avio­lii­tois­ta oli­si lu­mea­vio­liit­to­ja. Tä­mä on Eu­roo­pan muut­to­lii­ke­vi­ras­ton mu­kaan liioit­te­lua.

Jos kyse on bangladeshilaisista, niin yli 100% on ensimmäinen luku jota pidän liioteltuna. Tunnen vain yhden tapauksen, jossa saksalaisella on aviopuoliso kyseistä maasta oikein perustein.
Marokon kauhu oli sanansa mittainen eikä velipoikakaan jäänyt Aarnea pahemmaksi epätoivotun maahanmuuton estämisessä. Mutta kuka tulee torjumaan aiheettoman turvapaikkaturismin?

far angst

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 4 086
 • Liked: 2275
 • Pavlov opetti tiedotusoppia!
Vs: 2012-09-06 HS: EU-morsiamet kauppatavarana
« Vastaus #3 : 07.09.2012, 10:22:19 »
Olen eri mieltä:  Hyysäri on sama valehteleva, suodattava, vinouttava ja sumuttava paska kuin aikaisemminkin.  Noissakin jutuissa puututaan siihen mitättömään osaan tapauksia, joissa edes yritetään - kylläkin valheellisin perustein - saada paperit asianmukaiseen järjestykseen.  Suuremmat ongelmat kuitenkin ovat paperinsa hävittävät kokonaan paperittomat.  Nämä kun kokonaan paperittomina ainakin ennen pystyivät ottamaan montakin henkilöllisyyttä samaan maahan ja lisää vielä eri maihin. Jokaiselle henkilöllisyydelle sitten haettiin hyysäriorganisaatioiden avustamana ja neuvomana erikseen avut, tuet, asunnot ja myöhemmin kansalaisuus ja passit.*

Hyysärin hurskastelu on samaa paskaa kuin Kokoomuksen, josta Benkku tai joku muu aina silloin, tällöin päästelee muka kriittisiä ääniä, mutta sitten äänestää aina puheittensa vastaisesti.  Huijausta, hurskastelua ja pelkkää äänten kalastelua.

Hyysärin laiva ei ole kääntynyt ja tuskin ennen uppoamistaan kääntyykään.  Onneksi se jo vuotaa niin pahasti, että pelkkä kipparin vaihto ei tilannetta korjaa.  Jos Hyysäri tekisi syvälle paneutuvan artikkelisarjan kaikesta vahingosta, rikollisuudesta ja sosiaalitukien huijauksista, joita mamuilu ja mokuilu on aiheuttanut ja on aiheuttava, voisin uskoa Hyysärin muutokseen.  Toistaiseksi se on samaa valheellista paskaa kuin ennenkin.

*Ei, en anna tähän asiaan linkkiä.  Linkki kun jo on muilla metsästysmailla.  Usko siis, tai ole uskomatta, ihan oman agendasi mukaan.

 
Rasisteille muistutan, että maahanmuuttajat ovat yhtä hyviä naapureita, kunnollisia, ammattitaitoisia ja rehellisiä, hyvin koulutettuja, lainkuuliaisia ja töissä käyviä veronmaksajia ja yhteiskunnan hyödyllisiä jäseniä kuin ovat Suomen somalit ja mustalaisetkin.

siviilitarkkailija

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 17 183
 • Liked: 17541
 • covfefe
Vs: 2012-09-06 HS: EU-morsiamet kauppatavarana
« Vastaus #4 : 07.09.2012, 10:33:27 »
Olen eri mieltä:  Hyysäri on sama valehteleva, suodattava, vinouttava ja sumuttava paska kuin aikaisemminkin.

Totta puhut. Ihmiset eivät edes ymmärrä otsikkoa ja pitävät kyseistä rikollista uhrina. Hyvin tyypillistä jos kyseessä on nuori nainen niin tätä ei yleensä edes mielletä rikolliseksi ja sosialistisen sanomaosakeyhtiön vasemmistoaviisin toimittaja jatkaa tätä valheellista linjaa.

Nuori nainen 18 v on oikeustoimikelpoinen. Nuori nainen 18 v ei ole tyhmä ja aivoton kuten hesari antaa ymmärtää. Nuori nainen 18 v on täysin tietoinen että hän menee naimisiin saadakseen itselleen taloudellista etua. Tässä on kyse silkasta ihmiskaupasta ja ihmiskuljetukseen liittyvästä järjestäytyneestä rikollisuudesta johon nuori nainen 18 v menee mukaan täysissä ruumiin ja sielun voimissaan saadakseen taloudellista etua. Se että järjestäytyneen rikollisuuden kelkassa nuori nainen ei pitkään säilytä täysiä ruumiin ja sielun voimia kuuluu järjestäytyneen rikollisuuden toimenkuvaan.

Valitettavasti monet naiset ovat taloudelliselle houkutukselle heikkoja ja antautuvat rahan vuoksi näennäisiin kulissiavioliittoihin.  Nämä naiset ovat rikollisia vaikka suomen laki ei tätä rikosta tunnusta. Euroopassa on maita joissa tästä saa rangaistuksen.

Suomalaisen vihervasemmistolaismedian naisnäkökulmassa näkyy selvä lähtökohta. Nuori nainen on tyhmä. Nuori nainen on kyvytön vastaamaan itse valinnoistaan. Nuori nainen on aina uhri, vaikka olisi miten osallinen rikolliseen ihmiskuljetukseen.
Maailmassa ei ole mitään muuta vakavaa asiaa kuin huumori...

Vera

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 1 494
 • Liked: 139
Vs: 2012-09-06 HS: EU-morsiamet kauppatavarana
« Vastaus #5 : 07.09.2012, 11:17:08 »
Jos kyse on bangladeshilaisista, niin yli 100% on ensimmäinen luku jota pidän liioteltuna. Tunnen vain yhden tapauksen, jossa saksalaisella on aviopuoliso kyseistä maasta oikein perustein.

Tunnetko sitten monta bangladeshilaista jotka ovat naimisissa eurooppalaisen kanssa väärin perustein?

Ainoa tuntemani bangladeshilainen on naimisissa norjalaisen kanssa ihan oikein perustein. Se tosin jo asui ihan laillisesti Norjassa siinä vaiheessa kun se meni naimisiin norjalaisen kanssa, joten ehkä sitä ei lasketa.

siviilitarkkailija

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 17 183
 • Liked: 17541
 • covfefe
Vs: 2012-09-06 HS: EU-morsiamet kauppatavarana
« Vastaus #6 : 07.09.2012, 11:21:51 »
Ehkä tässä on kuitenkin kyse ihmiskaupasta eikä ihmisestä kaupassa.
Maailmassa ei ole mitään muuta vakavaa asiaa kuin huumori...

Marjapussi

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 4 386
 • Liked: 1037
 • Kollaa Kestää
Vs: 2012-09-06 HS: EU-morsiamet kauppatavarana
« Vastaus #7 : 07.09.2012, 14:44:09 »
Jos kyse on bangladeshilaisista, niin yli 100% on ensimmäinen luku jota pidän liioteltuna. Tunnen vain yhden tapauksen, jossa saksalaisella on aviopuoliso kyseistä maasta oikein perustein.
Tunnetko sitten monta bangladeshilaista jotka ovat naimisissa eurooppalaisen kanssa väärin perustein?
Ainoa tuntemani bangladeshilainen on naimisissa norjalaisen kanssa ihan oikein perustein. Se tosin jo asui ihan laillisesti Norjassa siinä vaiheessa kun se meni naimisiin norjalaisen kanssa, joten ehkä sitä ei lasketa.

Sanotaanpa näin, että minulla on ollut "ilo ja onni" vierailla kyseisessä maassa ja minulle on jäännyt hyvin negatiivinen kuva maasta ja sen asukkaista. Samankaltaista palautetta olen saannut myös siellä työskenteleviltä ystäviltäni. Toki jokaisella on vapaus valita puolisonsa, mutta minä ainakin skippaan banglat. Heistä itään Burma on jo vähintään paratiisin esikartano.
Marokon kauhu oli sanansa mittainen eikä velipoikakaan jäänyt Aarnea pahemmaksi epätoivotun maahanmuuton estämisessä. Mutta kuka tulee torjumaan aiheettoman turvapaikkaturismin?

Tagit: