Äänestys

Mitä mieltä Markin käännytyksestä?

Hyvä päätös
58 (66.7%)
Huono päätös
9 (10.3%)
En tiedä
20 (23%)

Äänestäjiä yhteensä: 76

Kirjoittaja Aihe: 2013-01-14 HS: Kielteinen turvapaikkapäätös hajottaa perheen  (Luettu 47555 kertaa)

Ainokainen

 • Jäsen^^
 • **
 • Viestejä: 140
 • Liked: 115
Parempi puolivenäläisen lapsen onkin olla Venäjällä. Meillähän venäläislapset otetaan huostaan suunnilleen heti rajalla ja lastensuojelu vainoaa venäläisperheitä minkä ehtii.  :-\

Lainaus
Viestejä: 1 (0,014 viestiä per päivä)Liked Posts: 1

Olet tämän palstan ehkä ainoa 100% liketetty jäsen, Ainokainen! Tervetuloa!  :)
Ja oikeassa olet, Suomi on paha paikka ulkomaalaiselle. Täältä on hyvä päästä pois, rasistien joukosta.

edit: vielä hurjempaa prosenttilukemaa näkyy pukkaavan ^
Tämähän alkaa lupaavasti.  :D

JoKaGO

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 13 549
 • Liked: 4447
 • Puolen tunnin tuska, puolen vuoden nautinto
Totta.
Tarvitaan lisää resursseja turvapaikkahakemusten käsittelyyn, jotta onnettomat reppanaraukat eivät joudu odottelemaan säilöönottokeskuksessa kolmea vuotta päätöstä.

Oikeasti epäilen että ovat olleet jollain viisumilla täällä ja kun viisumi meni umpeen niin avot, turvapaikkaa hakemaan vaan. Tai mistäs minä tiedän.

... ja AVOT, pikakäsittely, postimerkki /c:seen ulos Suomesta.
Lounais-Suomen poliisilaitos tiedottaa, että Salon suunnalla on parkkipaikoilla havaittu erikoista, keväistä toimintaa.

Ernst

 • Asiantuntija
 • Jäsen^^^
 • *****
 • Viestejä: 26 817
 • Liked: 18947
Totta.
Tarvitaan lisää resursseja turvapaikkahakemusten käsittelyyn, jotta onnettomat reppanaraukat eivät joudu odottelemaan säilöönottokeskuksessa kolmea vuotta päätöstä.

Oikeasti epäilen että ovat olleet jollain viisumilla täällä ja kun viisumi meni umpeen niin avot, turvapaikkaa hakemaan vaan. Tai mistäs minä tiedän.

... ja AVOT, pikakäsittely, postimerkki /c:seen ulos Suomesta.

Niin, miksi pitäisi viivytellä vielä, kun kolme vuotta jo meni...
Idealisti rakastaa ideologiaansa enemmän kuin lähimmäistään.

Oho

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 2 170
 • Liked: 1051
Aikanaan oli pikku-uutinen kun venäläispakolaisnainen oli suomalaisessa pakolaiskeskuksessa saanut lapsen kongondemokraattistasavaltalaismiehen kanssa.

Niin siis siinä on sanan alkupeärisessä merkityksessä 'ankkurilapsi' mutta sei ei vaan ainakaan aiemmin ole toiminut Suomessa toisin kuin termin alkuperämaassa Yhdysvalloissa, joissa maan rajojen sisällä syntyminen antaa myös kansalaisuuden.
« Viimeksi muokattu: 15.01.2013, 12:14:04 kirjoittanut Oho »

skrabb

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 5 961
 • Liked: 690
Lainaus
tiistaina 15.1.2013
Puolisojen käännytys eri maihin yleistyy
--------------------------------------------------------------------------------
Suvi VihavainenHS

Maa­han­muut­to­vi­ras­ton mu­kaan tur­va­paik­kaa ha­ke­nei­ta per­hei­tä ha­joaa yhä useam­min.
Kiel­tei­sen tur­va­paik­ka­pää­tök­sen saa­nei­den per­heen­jä­sen­ten kään­nyt­tä­mi­nen eri mai­hin on yleis­ty­nyt, sa­noo tur­va­paik­ka­yk­si­kön joh­ta­ja Es­ko Re­po Maa­han­muut­to­vi­ras­tos­ta.
Ti­lan­ne joh­tuu kan­sain­vä­lis­ty­mi­ses­tä: tur­va­pai­kan­ha­ki­ja­per­heis­sä puo­li­sot ovat yhä useam­min ko­toi­sin eri mais­ta.
"U­seil­le pa­ris­kun­nil­le jou­du­taan te­ke­mään vuo­sit­tain kään­nyt­tä­mis­pää­tös si­ten, et­tä hen­ki­löt pa­laa­vat ko­ti­val­tioi­hin­sa."

HS ker­toi ei­len per­hees­tä, jo­ka ha­joaa, kos­ka mies kään­ny­te­tään ko­ti­maa­han­sa Egyp­tiin ja vai­mo ja poi­ka Ve­nä­jäl­le.
Van­hem­mat pel­kää­vät jou­tu­van­sa ko­ti­mais­saan van­ki­laan tai vai­keuk­siin ei­vät­kä pys­ty pa­laa­maan enää yh­teen. Maa­han­muut­to­vi­ras­ton mu­kaan he ei­vät kui­ten­kaan tar­vit­se kan­sain­vä­lis­tä suo­je­lua.
Si­sä­mi­nis­te­ri Päi­vi Rä­sä­nen (kd) on pyy­tä­nyt vi­ras­tol­ta sel­vi­tyk­sen per­het­tä kos­ke­vas­ta pää­tök­ses­tä, ker­toi Kotimaa24-si­vus­to maa­nan­tai­na.

Pää­sään­tö­nä on, et­tä kiel­tei­sen pää­tök­sen saa­neet tur­va­pai­kan­ha­ki­jat pa­lau­te­taan ko­ti­val­tioi­hin­sa. Re­von mu­kaan kään­ny­tys toi­sen puo­li­son ko­ti­maa­han tai kol­man­teen maa­han on mah­dol­lis­ta, mut­ta täl­löin pa­luu­oi­keu­des­ta sin­ne pi­tää ol­la esi­mer­kik­si pas­sis­sa sel­keä tie­to.
"Ih­mi­soi­keus­so­pi­mus suo­jaa per­he-elä­mää ja sii­hen saa puut­tua vain tie­tyil­lä kri­tee­reil­lä. On kui­ten­kin va­kiin­tu­nut tul­kin­ta, et­tä val­tiot ei­vät ole si­dot­tu­ja sii­hen, et­tä per­he-elä­mää pi­tää viet­tää tie­tys­sä val­tios­sa, jos sii­hen on mah­dol­li­suus muual­la­kin."

Vuon­na 2012 yk­si­kään egyp­ti­läi­nen ei saa­nut Suo­mes­ta tur­va­paik­kaa. Ve­nä­läi­sis­tä 132 sai ha­ke­muk­seen­sa myön­tei­sen ja 219 kiel­tei­sen pää­tök­sen.
Re­von mu­kaan tur­va­pai­kan saa­neet ve­nä­läi­set ovat yleen­sä tše­tšee­ni­taus­tai­sia ja tu­le­vat Poh­jois-Kau­ka­suk­sen alueel­ta.
Kiel­tei­sen pää­tök­sen saa­nut isä, egyp­ti­läi­nen Mark pe­rus­te­li ha­ke­mus­taan vuon­na 2011 an­ne­tul­la tuo­miol­la, jon­ka mu­kaan hä­net oli tuo­mit­tu pois­sa­ole­va­na 15 vuo­dek­si ku­ri­tus­huo­nee­seen.
Syy­nä oli osal­lis­tu­mi­nen hal­lin­to­jär­jes­tel­män kaa­ta­mi­seen pyr­ki­vän jär­jes­tön pe­rus­ta­mi­seen ja joh­ta­mi­seen.
Mar­kin mu­kaan hän­tä on pi­det­ty ja ki­du­tet­tu aiem­min van­ki­las­sa, sil­lä hä­nen isän­sä kuu­lui Mus­li­mi­vel­jes­kun­taan.
Maa­han­muut­to­vi­ras­to ei pi­tä­nyt uut­ta tuo­mio­ta us­kot­ta­va­na. Vi­ras­ton mu­kaan se, et­tei tuo­mios­ta saa va­lit­taa, on ris­ti­rii­das­sa Egyp­tin maa­tie­don kans­sa.
Li­säk­si Mark on kään­ty­nyt Suo­mes­sa kris­ti­tyk­si.

Val­las­sa ole­va Mus­li­mi­vel­jes­kun­ta ei ole enää Egyp­tis­sä kiel­let­ty jär­jes­tö, mut­ta maan po­liit­ti­nen elä­mä ja ta­lous ovat val­lan­ku­mouk­sen jäl­keen se­kai­sin, sa­noo leh­to­ri Syl­via Akar Hel­sin­gin ylio­pis­tos­ta.
"Sil­loin voi ta­pah­tua asioi­ta, jot­ka ovat ris­ti­rii­das­sa ylei­sel­lä ta­sol­la ole­van ole­van maa­tie­don kans­sa."
Aka­rin mu­kaan Egyp­tin oi­keus­lai­tos ei toi­mi ai­na it­se­näi­ses­ti val­lan kol­mi­jaon mu­kaan, ja yk­si­lön oi­keus­tur­va voi ol­la hei­koil­la. Myös mus­li­mis­ta kris­ti­tyk­si kään­ty­neen ti­lan­ne voi ol­la vai­kea.
http://www.hs.fi/paivanlehti/#15012013/kotimaa/Puolisojen+k%C3%A4%C3%A4nnytys+eri+maihin+yleistyy/a1358137817873

boldaus oma
Ken vaivojansa vaikertaa, on vaivojensa vanki. Ei oikeutta maassa saa, ken itse sit' ei hanki.

l'uomo normale

 • Kannatusjäsen
 • Jäsen^^^
 • ****
 • Viestejä: 10 112
 • Liked: 5881
 • Je suis. Ihmisenä ja kuluttajana.
Lainaus
Val­las­sa ole­va Mus­li­mi­vel­jes­kun­ta ei ole enää Egyp­tis­sä kiel­let­ty jär­jes­tö, mut­ta maan po­liit­ti­nen elä­mä ja ta­lous ovat val­lan­ku­mouk­sen jäl­keen se­kai­sin, sa­noo leh­to­ri Syl­via Akar Hel­sin­gin ylio­pis­tos­ta.
"Sil­loin voi ta­pah­tua asioi­ta, jot­ka ovat ris­ti­rii­das­sa ylei­sel­lä ta­sol­la ole­van ole­van maa­tie­don kans­sa."

Olisipa kiintoisaa saada erityisellä tasolla olevaa maatietoa, jotta voisimme paremmin ymmärtää Egyptin tilanteen taustoja.
And madness and despair are a force.

Elemosina

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 10 479
 • Liked: 11742
Lainaus
Val­las­sa ole­va Mus­li­mi­vel­jes­kun­ta ei ole enää Egyp­tis­sä kiel­let­ty jär­jes­tö, mut­ta maan po­liit­ti­nen elä­mä ja ta­lous ovat val­lan­ku­mouk­sen jäl­keen se­kai­sin, sa­noo leh­to­ri Syl­via Akar Hel­sin­gin ylio­pis­tos­ta.
"Sil­loin voi ta­pah­tua asioi­ta, jot­ka ovat ris­ti­rii­das­sa ylei­sel­lä ta­sol­la ole­van ole­van maa­tie­don kans­sa."

Olisipa kiintoisaa saada erityisellä tasolla olevaa maatietoa, jotta voisimme paremmin ymmärtää Egyptin tilanteen taustoja.

Minusta on jännä juttu että miten lehtori Helsingin yliopistosta tai Vapaa Liikkuvuus sattuvat aina tietämään jotain enemmän maiden turvallisuustilanteesta mitä Maahanmuuttovirasto useita eri lähteitä käyttäen on saanut tietoonsa.
Avoimilla rajoilla tuhottiin avoin yhteiskunta
EU-turistien CV http://hommaforum.org/index.php/topic,6906.msg1324730.html#msg1324730

nuiv-or

 • Vieras
Lainaus
HS ker­toi ei­len per­hees­tä, jo­ka ha­joaa, kos­ka mies kään­ny­te­tään ko­ti­maa­han­sa Egyp­tiin ja vai­mo ja poi­ka Ve­nä­jäl­le.
Van­hem­mat pel­kää­vät jou­tu­van­sa ko­ti­mais­saan van­ki­laan tai vai­keuk­siin ei­vät­kä pys­ty pa­laa­maan enää yh­teen. Maa­han­muut­to­vi­ras­ton mu­kaan he ei­vät kui­ten­kaan tar­vit­se kan­sain­vä­lis­tä suo­je­lua.
Si­sä­mi­nis­te­ri Päi­vi Rä­sä­nen (kd) on pyy­tä­nyt vi­ras­tol­ta sel­vi­tyk­sen per­het­tä kos­ke­vas­ta pää­tök­ses­tä, ker­toi Kotimaa24-si­vus­to maa­nan­tai­na.

Pää­sään­tö­nä on, et­tä kiel­tei­sen pää­tök­sen saa­neet tur­va­pai­kan­ha­ki­jat pa­lau­te­taan ko­ti­val­tioi­hin­sa. Re­von mu­kaan kään­ny­tys toi­sen puo­li­son ko­ti­maa­han tai kol­man­teen maa­han on mah­dol­lis­ta, mut­ta täl­löin pa­luu­oi­keu­des­ta sin­ne pi­tää ol­la esi­mer­kik­si pas­sis­sa sel­keä tie­to.
"Ih­mi­soi­keus­so­pi­mus suo­jaa per­he-elä­mää ja sii­hen saa puut­tua vain tie­tyil­lä kri­tee­reil­lä. On kui­ten­kin va­kiin­tu­nut tul­kin­ta, et­tä val­tiot ei­vät ole si­dot­tu­ja sii­hen, et­tä per­he-elä­mää pi­tää viet­tää tie­tys­sä val­tios­sa, jos sii­hen on mah­dol­li­suus muual­la­kin."

Hajoaahan pottunokatkin,

http://www.kaleva.fi/uutiset/oulu/oululaismies-jarkyttyi-vaimonsa-kaannytyksesta/190851/

(http://kuvat.kaleva.fi/default/2afeadee-2a4b-11e1-89c7-12314303c108/large-20101209-101209Karkotus.jpg)


Lainaus
Oululainen Mikko Pirttijärvi ja hänen ukrainalainen vaimonsa Tamara Pirttijärvi kokivat torstaiaamuna järkytyksen, kun poliisi tunkeutui voimakeinoin heidän kotiinsa Myllytullissa pannakseen täytäntöön maahanmuuttoviraston tekemän käännytyspäätöksen.
Viranomaispäätöksen perusteena oli Mikko Pirttijärven mukaan lumeavioliitto. Pariskunta avioitui viime tammikuussa seurusteltuaan sitä ennen muutaman kuukauden. Pirttijärven mukaan avioliitto on aito eikä hän ymmärrä viranomaisten näkemystä.
Käännytyspäätöksestä käy ilmi, ettei Tamara Pirttijärvi vastusta käännytystä. Mikko Pirttijärven mukaan asia ei pidä paikkansa. Pirttijärvi sanoo maahanmuuttoviranomaisten vääristelleen vaimonsa sanoja. Mikko Pirttijärvi moittii viranomaisia myös siitä, ettei asiassa ole lainkaan kuultu häntä. Pirttijärvi kokee että viranomaiset ovat rikkoneet heidän ihmisoikeuksiaan.
"Kaikilla ihmisillä pitää olla oikeus avioliittoon ja perhe-elämään. Olen aina uskonut, että Suomessa noudatetaan ihmisoikeuksia, mutta näin ei tehdä kuin juhlapuheissa", Pirttijärvi ihmettelee.
Pirttijärvet ovat valittaneet käännytyspäätöksestä ja vaatineet sen kumoamista. He ovat myös kirjelmöineet asiasta Euroopan ihmisoikeustuomioistuimeen. Se ei vielä ole ehtinyt ottaa kantaa asiaan.
Pirttijärvi hämmästelee poliisin kiirettä panna käännytys toimeen. Hän on pyytänyt viranomaisia odottamaan, kunnes kaikki asiaan liittyvät seikat on selvitetty.Lainaus
Val­las­sa ole­va Mus­li­mi­vel­jes­kun­ta ei ole enää Egyp­tis­sä kiel­let­ty jär­jes­tö, mut­ta maan po­liit­ti­nen elä­mä ja ta­lous ovat val­lan­ku­mouk­sen jäl­keen se­kai­sin, sa­noo leh­to­ri Syl­via Akar Hel­sin­gin ylio­pis­tos­ta.
"Sil­loin voi ta­pah­tua asioi­ta, jot­ka ovat ris­ti­rii­das­sa ylei­sel­lä ta­sol­la ole­van ole­van maa­tie­don kans­sa."

Olisipa kiintoisaa saada erityisellä tasolla olevaa maatietoa, jotta voisimme paremmin ymmärtää Egyptin tilanteen taustoja.

Minusta on jännä juttu että miten lehtori Helsingin yliopistosta tai Vapaa Liikkuvuus sattuvat aina tietämään jotain enemmän maiden turvallisuustilanteesta mitä Maahanmuuttovirasto useita eri lähteitä käyttäen on saanut tietoonsa.

Juu, noiden mokuttavien yliopistohörhöjen mielipiteet ne vasta kiinnostavatkin.

Roope

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 32 575
 • Liked: 66523
Suvi Vihavainen HS

Maa­han­muut­to­vi­ras­ton mu­kaan tur­va­paik­kaa ha­ke­nei­ta per­hei­tä ha­joaa yhä useam­min.

[...]

Pää­sään­tö­nä on, et­tä kiel­tei­sen pää­tök­sen saa­neet tur­va­pai­kan­ha­ki­jat pa­lau­te­taan ko­ti­val­tioi­hin­sa. Re­von mu­kaan kään­ny­tys toi­sen puo­li­son ko­ti­maa­han tai kol­man­teen maa­han on mah­dol­lis­ta, mut­ta täl­löin pa­luu­oi­keu­des­ta sin­ne pi­tää ol­la esi­mer­kik­si pas­sis­sa sel­keä tie­to.

Perusteettomat hakemukset tehnyt perhe olisi voinut pysyä yhdessä tai siirtyä vapaaehtoisesti sellaiseen maahan, joka ottaa molemmat vastaan. Suomi ei voi käännyttäessään pakottaa muita maata ottamaan vastaan aina edes niiden omia kansalaisia saati sitten muita.

Lainaus
Si­sä­mi­nis­te­ri Päi­vi Rä­sä­nen (kd) on pyy­tä­nyt vi­ras­tol­ta sel­vi­tyk­sen per­het­tä kos­ke­vas­ta pää­tök­ses­tä, ker­toi Kotimaa24-si­vus­to maa­nan­tai­na.

Mikä siinä ministeriä kiinnostaa? En huomannut tapauksessa mitään erikoista paitsi kolmen vuoden hakemus- ja valitusrumban, joka ei valitettavasti sekään ole mitenkään poikkeuksellista.
Mediaseuranta - Maahanmuuttoaiheiset uutiset, tiedotteet ja tutkimukset

Roope

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 32 575
 • Liked: 66523
Lainaus
Puolisojen käännytys eri maihin yleistyy
--------------------------------------------------------------------------------
Suvi Vihavainen

Toimittaja Vihavainen ei sitä suoraan sano, mutta selvästikin näissä kahdessa "perhe hajoaa"-jutussa lähdetään siitä, että Maahanmuuttovirasto on tehnyt jotain väärin. Olisi rehellisempää kirjoittaa agenda auki.

Pitäisikö toimittajan mielestä perheelle myöntää oleskeluluvat Suomesta vain sillä perusteella, että perhe on omilla toimillaan ajanut itsensä sellaiseen tilanteeseen, että viimeisen (kolmannen, neljännen?) kielteisen päätöksen saatuaan perhe käännytettäessä hajoaa ainakin väliaikaisesti? Miksi toimittaja ei kerro, mikä estää koko perheen paluun Venäjälle, muuton Egyptiin tai siirtymisen johonkin kolmanteen maahan EU:n ulkopuolella?
Mediaseuranta - Maahanmuuttoaiheiset uutiset, tiedotteet ja tutkimukset

Saturoitunut

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 1 989
 • Liked: 2331
 • Ilmeisesti
Mubarakin hallinto pyörii

Mark: Mää oonnii muslimiveljes!

Mubarakin hallinto kaatuu, muslimiveljeskunta valtaan

Mark: Mää oonnii kristitty!

Ekstrapolointia:

Egypti kääntyy vanhoilliskristilliseksi valtioksi

Mark: Mää oonnii homo!

Egypti muuttuu homonormatiiviseksi

Mark: Mää oonnii homofoobikko!

Egypti muuttuu kaiken absoluuttisesti suvaitsevaksi yhteiskunnaksi

Mark: Tää vaatiikin jo vähän filosofointia...

***

Sitä mä tässä vaan enää mietin, että missähän kirjastossa se in absentia -tuomiokirjelmä oli printattu.

Fincum

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 2 950
 • Liked: 946
 • Idiootti, aina tosissaan.
Lainaus käyttäjältä: HS
Egyptiläistä isää ei käännytetäkään vielä kotimaahan
Egyp­ti­läis-ve­nä­läi­sen per­heen isää ei kään­ny­te­tä­kään vie­lä ko­ti­maa­han­sa. HS ker­toi vii­me vii­kol­la egyp­ti­läi­ses­tä Mar­kis­ta, jon­ka per­he ha­jo­si, kun hä­nen vai­mon­sa ja lap­sen­sa kään­ny­tet­tiin Ve­nä­jäl­le. Mark odot­ti kään­ny­tys­tä säi­löö­not­toyk­si­kös­sä.
Per­he oli saa­nut kak­si kiel­teis­tä pää­tös­tä tur­va­paik­ka­ha­ke­muk­seen­sa. Tuo­reem­mas­ta oli va­li­tet­tu Hel­sin­gin hal­lin­to-oi­keu­teen, jo­ka päät­ti ol­la kes­keyt­tä­mät­tä kään­ny­tyk­sen täy­tän­töön­pa­noa.
Kes­ki­viik­ko­na ti­lan­ne muut­tui, kun Hel­sin­gin hal­lin­to-oi­keus te­ki kes­key­tyk­ses­tä uu­den pää­tök­sen. Mark saa odot­taa va­li­tuk­sen kä­sit­te­lyä va­paal­la Suo­mes­sa.
Sii­voo­ja­na Suo­mes­sa työs­ken­nel­lyt Mark on kään­ty­nyt kris­ti­tyk­si, ja hän­tä odot­taa Egyp­tis­sä 15 vuo­den ku­ri­tus­huo­ne­tuo­mio jär­jes­töön kuu­lu­mi­sen ta­kia. Maa­han­muut­to­vi­ras­to ei ole pi­tä­nyt tuo­mio­ta us­kot­ta­va­na
http://www.hs.fi/paivanlehti/kotimaa/Egyptil%C3%A4ist%C3%A4+is%C3%A4%C3%A4+ei+k%C3%A4%C3%A4nnytet%C3%A4k%C3%A4%C3%A4n+viel%C3%A4+kotimaahan/a1359003647748

Why I didn't see this coming
Liika raha on vähemmistön ongelma, mutta ei heitäkään pidä unohtaa.

Maailmanmies

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 2 705
 • Liked: 1341

Lainaus käyttäjältä: HS
Egyptiläistä isää ei käännytetäkään vielä kotimaahan

Kes­ki­viik­ko­na ti­lan­ne muut­tui, kun Hel­sin­gin hal­lin­to-oi­keus te­ki kes­key­tyk­ses­tä uu­den pää­tök­sen. Mark saa odot­taa va­li­tuk­sen kä­sit­te­lyä va­paal­la Suo­mes­sa.

Markilla on siis kohta "uusi" perhe jonkun auliin suomalaisnaisen kanssa.
« Viimeksi muokattu: 25.01.2013, 10:20:38 kirjoittanut Maailmanmies »

käpykaarti

 • Kannatusjäsen
 • Jäsen^^^
 • ****
 • Viestejä: 8 682
 • Liked: 8878
 • Talviteloilla
Egypti muuttuu kaiken absoluuttisesti suvaitsevaksi yhteiskunnaksi

Mark: Tää vaatiikin jo vähän filosofointia...

***

Sitä mä tässä vaan enää mietin, että missähän kirjastossa se in absentia -tuomiokirjelmä oli printattu.

Mark (viimein keksii): Mä oonnii kukkis!

Mutta siis nyt vaan perustelut julki, ni oltais taas kärryillä, että kuka saa jäädä ja miksi se saa! Siivoojista ei ainakaan pulaa pitäisi olla.
« Viimeksi muokattu: 25.01.2013, 10:14:14 kirjoittanut käpykaarti »
Vasara kädessä kaikki näyttää naulalta.

JoKaGO

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 13 549
 • Liked: 4447
 • Puolen tunnin tuska, puolen vuoden nautinto

Lainaus käyttäjältä: HS
Egyptiläistä isää ei käännytetäkään vielä kotimaahan

Kes­ki­viik­ko­na ti­lan­ne muut­tui, kun Hel­sin­gin hal­lin­to-oi­keus te­ki kes­key­tyk­ses­tä uu­den pää­tök­sen. Mark saa odot­taa va­li­tuk­sen kä­sit­te­lyä va­paal­la Suo­mes­sa.


 :facepalm:  DNA levitykseen.
Lounais-Suomen poliisilaitos tiedottaa, että Salon suunnalla on parkkipaikoilla havaittu erikoista, keväistä toimintaa.

Roope

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 32 575
 • Liked: 66523
Lainaus käyttäjältä: HS 25.1.2013
Kes­ki­viik­ko­na ti­lan­ne muut­tui, kun Hel­sin­gin hal­lin­to-oi­keus te­ki kes­key­tyk­ses­tä uu­den pää­tök­sen. Mark saa odot­taa va­li­tuk­sen kä­sit­te­lyä va­paal­la Suo­mes­sa.

Viitsisikö joku toimittaja viimein kysäistä, mikä estää "Markia" halutessaan palaamasta perheensä luo Venäjälle tai perhettä muuttamasta johonkin kolmanteen maahan?
Mediaseuranta - Maahanmuuttoaiheiset uutiset, tiedotteet ja tutkimukset

Micke90

 • Kannatusjäsen
 • Jäsen^^^
 • ****
 • Viestejä: 19 621
 • Liked: 14700
Lainaus
Venäjältä kotoisin oleva äiti ja Egyptistä kotoisin oleva isä ovat saaneet kielteisen päätöksen toiseen turvapaikkahakemukseensa.


He ovat siis aiemminkin jättäneet turvapaikkahakemuksen ja saaneet kielteisen päätöksen? Miksei heitä palautettu kotimaihinsa sen ensimmäisen kielteisen päätöksen jälkeen?

Lainaus
"Mieli on pysähtynyt, en pysty ajattelemaan. Se, mitä tapahtuu, ei tunnu todelliselta. Päätös ei kunnioita oikeuksiamme ihmisinä ja perheenä", Mark kuvaa
.

Ei kunnioitakaan, koska Suomi ei ole vastuussa tästä perheestä, jossa kumpikaan vanhemmista ei ole Suomen kansalainen. Sen sijaan Venäjän kansalaisen puolisona Mark voi saada oleskeluluvan Venäjälle ja jatkaa siellä perhe-elämää venäläisen vaimonsa ja yhteisen lapsensa kanssa.

Lainaus
Markin mukaan häntä kidutettiin ja raiskattiin vankilassa. Hän pakeni Venäjälle.

Ja päätyi sieltä Suomeen. Miksi? Ja miten hän on paennut vankilasta? Vai onko hän paennut Venäjälle vasta lusittuaan tuomionsa? Jos hän on jo lusinut tuomionsa, miten häntä voi uhata uusi 15 vuoden rangaistus "poliittisesta rikoksesta" Egyptin hallitusta vastaan? 

Lainaus
Siellä pari tapasi ja solmi muslimiavioliiton 2006. Asuminen maassa kävi mahdottomaksi, kun perhe sai jatkuvasti uhkauksia ja heille tehtiin kotietsintä.

Muslimiavioliiton, mutta kääntyi kuitenkin Suomessa kristityksi. Miksi? Kuka heitä on uhannut ja miksi? Ja kuka ja millä perusteella tehtiin kotietsintä? Ovatko he syyllistyneet rikokseen Venäjällä?

Lainaus
Nyt Mark näyttää todistusta, jonka mukaan pari on vihitty virallisesti Suomessa.

Heidät on siis vihitty Suomessa, vaikka äskeisessä kappaleessa kerrottiin, että heidät vihittiin muslimiavioliittoon Venäjällä? Eikö muslimiavioliitto siis ollutkaan virallinen liitto? Sitä paitsi, ulkomaan kansalaisten vihkiminen Suomessa edellyttää omasta kotimaasta hankittua todistusta siitä, ettei avioliitolle ole laissa säädettyä estettä. Miten Egyptin hallituksen vainoama mies voi saada tällaisen todistuksen? Tai miten Venäjällä jonkin epämääräisen tahon uhkailema nainen voi saada avioliittotodistuksen?

Lainaus
Sen mukaan Mark on tuomittu poissaolevana 15 vuodeksi kuritushuoneeseen, sillä hän oli kuulunut hallintojärjestelmän kaatamiseen pyrkivään järjestöön. Markin mukaan tuomio todistaa, ettei Mubarakin hallinnon kaatuminen ole muuttanut hänen tilannettaan Egyptissä. Eri mieltä oleva Maahanmuuttovirasto ei sen sijaan pitänyt tuomiota uskottavana.

Ilmeisesti tuomioasiakirjan aitoudesta on ollu epäselvyyksiä. Luotan maahanmuuttoviraston asiantuntijuuteen. Heillä on käytössään eri maissa sijaitsevien Suomen suurlähetystöjen tuottama tieto eri maiden oikeusjärjestelmistä.

Lainaus
Viraston mukaan Mark ja Anna eivät tarvitse kansainvälistä suojelua, vaan heidät voidaan käännyttää kotimaihinsa ilman, että siellä voi joutua vainon, vakavan haitan tai epäinhimillisen kohtelun kohteeksi.

Eivät tietenkään tarvitse. Sen näkee maallikkokin. Etenkin noin ristiriitaisten tietojen jälkeen, joita tässäkin jutussa on annettu. Mihin on unohtunut hyvä journalismi, kun toimittajakaan ei tee jatkokysymyksiä, vaan nielee näiden henkilöiden kertomuksen purematta?

Lainaus
Mark on varma, että hänet viedään Egyptissä vankilaan heti lentokentältä. Myös Anna pelkää, että hänelle tapahtuu jotain ja poika jää yksin.

Miten Mark voi olla siitä noin varma? Etenkin, jos hän on jo kertaalleen istunut Egyptiläisessä vankilassa, josta pakeni Venäjälle?

Lainaus
Säilöönottoyksikön vierailuhuoneessa Mark itkee vuolaasti.

Kuten eräässä vanhassa laulussa lauletaan: "kyynel poskellensa vierähtää, valhe huuliltansa kierähtää".  ;D En muista laulua, mutta se sopii hyvin tähän loppuun.

Lainaus
Perhe on Markin mukaan yrittänyt pyytää, että myös vaimo ja lapsi voisivat tulla Egyptiin. Tai että he voisivat mennä johonkin kolmanteen maahan.

Heitähän vainottiin Egyptissä, vai miten se nyt olikaan?  :o

Lainaus
Suomessa Anna on opiskellut kieltä, ja Mark työskennellyt siivoojana.

Ah, taas joku hyvin tyllistynyt turvapaikanhakija?  ;) Miksei näin hyvää työntekijää kannattaisi palkata vakituiseksi, niin oleskelulupakin irtoaisi?  8)

Lainaus
Jo Venäjällä kirkossa käynyt Mark on myös osallistunut kansainvälisen evankelisen seurakunnan toimintaan ja kääntynyt kristityksi. Siksi hän ei halua käyttää itsestään vanhaa musliminimeä.
"Olen ollut koko ajan huolissani. Huolet hälvenivät kirkossa", ennen joulua kastettu Mark kertoo

Jos hän jo Venäjällä ollessaan on käynyt kirkossa, miksei häntä kastettu siellä, vaan vasta Suomessa? Ja ennen kaikkea, miksi juuri ennen joulua? Ilmeisesti he ovat juuri saaneet kielteisen päätöksen eikä joulustakaan ole kovin kauaa. Miksi harras kristitty sitä paiti on solmi muslimiavioliiton Venäjällä ja otti siellä muslimivaimon. "Kääntymyksen" aitoudesta ei liene kenelläkään epäselvyyttä? ;D

Pientä lähdekritiikin puutetta taas toimittajalta, mutta siinähän nyt ei ole mitään uutta...  :roll:
« Viimeksi muokattu: 25.01.2013, 12:48:55 kirjoittanut Micke90 »

Micke90

 • Kannatusjäsen
 • Jäsen^^^
 • ****
 • Viestejä: 19 621
 • Liked: 14700
Lainaus
Kes­ki­viik­ko­na ti­lan­ne muut­tui, kun Hel­sin­gin hal­lin­to-oi­keus te­ki kes­key­tyk­ses­tä uu­den pää­tök­sen. Mark saa odot­taa va­li­tuk­sen kä­sit­te­lyä va­paal­la Suo­mes­sa.

Miten minä en ole ollenkaan yllättynyt asioiden saamasta käänteestä?

Tässä on nyt kaksi vaihtoehtoa. Joko

a) äijä pakenee maan alle ja hallinto-oikeus tekee aikanaan kielteisen päätöksen ja äijä jatkaa piileskelyä hamaaseen maailmanloppuun asti, kunnes maahanmuuttovirasto lopulta heltyy ja myöntää hänelle oleskeluluvan ja hänen perheelleen perheenyhdistämisen tai

b) äijän saama kielteinen päätös kumotaan hallinto-oikeudessa ja äijä saa luvan jäädä tänne sekä saa perheenyhdistämisohjelman kautta myös perheensä tänne.

Molemmissa tapauksissa lopputulos sama. Voi saakeli tätä maata!  :facepalm:

Maailmanmies

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 2 705
 • Liked: 1341


Tässä on nyt kolme vaihtoehtoa.

c) Äijä unohtaa venäläisakkansa ja hankkii Suomesta uuden jonka tekee heti raskaaksi.

« Viimeksi muokattu: 25.01.2013, 14:26:35 kirjoittanut Maailmanmies »

Roope

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 32 575
 • Liked: 66523
Viitsisikö joku kertoa minulle, miksi Helsingin hallinto-oikeus menee muuttamaan jo tekemäänsä päätöstä? Mihin lakiin tämä perustuu, vai onko kyseessä "vain" Pravdan jutun aiheuttama paine "tietyiltä tahoilta"?

Valituspäätös on yksi asia ja käännytyksen keskeyttäminen valituksen käsittelyn ajaksi toinen. Näitä käännytyksen keskeyttämisiä lopullista päätöstä odotellessa tulee milloin mistäkin syystä, esimerkiksi ihmisoikeustuomioistuimeen tehdyn valituksen vuoksi.
Mediaseuranta - Maahanmuuttoaiheiset uutiset, tiedotteet ja tutkimukset

Micke90

 • Kannatusjäsen
 • Jäsen^^^
 • ****
 • Viestejä: 19 621
 • Liked: 14700
Lainaus
Tässä on nyt kolme vaihtoehtoa.

c) Äijä unohtaa venäläisakkansa ja hankkii Suomesta uuden jonka tekee heti raskaaksi.


Totta. Joku tarpeeks typerä Suomi-muija saattaisi jopa suostuakin tuohon.  ;D

skrabb

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 5 961
 • Liked: 690
Onhan krisusisäministeri Päivi Räsänenkin asiasta kiinnostunut. En jaksa uskoa, että kuka tahansa käännytyspäätöksen saanut turvis ko. tantan huomion saisi osakseen, mutta nyt onkin kyseessä muslimi, joka (muka) on kääntynyt krisuksi...
Lainaus
Si­sä­mi­nis­te­ri Päi­vi Rä­sä­nen (kd) on pyy­tä­nyt vi­ras­tol­ta sel­vi­tyk­sen per­het­tä kos­ke­vas­ta pää­tök­ses­tä, ker­toi Kotimaa24-si­vus­to maa­nan­tai­na.
(HS 15.1.2013 Puolisojen käännytys eri maihin yleistyy)
Ken vaivojansa vaikertaa, on vaivojensa vanki. Ei oikeutta maassa saa, ken itse sit' ei hanki.

Micke90

 • Kannatusjäsen
 • Jäsen^^^
 • ****
 • Viestejä: 19 621
 • Liked: 14700
Viitsisikö joku kertoa minulle, miksi Helsingin hallinto-oikeus menee muuttamaan jo tekemäänsä päätöstä? Mihin lakiin tämä perustuu, vai onko kyseessä "vain" Pravdan jutun aiheuttama paine "tietyiltä tahoilta"?

Valituspäätös on yksi asia ja käännytyksen keskeyttäminen valituksen käsittelyn ajaksi toinen. Näitä käännytyksen keskeyttämisiä lopullista päätöstä odotellessa tulee milloin mistäkin syystä, esimerkiksi ihmisoikeustuomioistuimeen tehdyn valituksen vuoksi.

Toisaalta yleensä käännytyksen toimeenpano keskeytetään valituksen käsittelyajaksi. Tässä tapauksessa hallinto-oikeus on ilmeisesti aluksi päätti olla keskeyttämättä päätöksen toimeenpanoa, koska ilmeisesti katsoi, ettei valituksella ole menestymisen mahdollisuutta ja siksi käännytyspäätös pannaan toimeen ja hallinto-oikeuden kielteinen päätös tulee sitten perässä.

Ilmeisesti nyt on ilmennyt uusia seikkoja, jotka saattavat vaikuttaa valituksen lopputuloksen ja siksi hallinto-oikeus on päättänyt sittenkin keskeyttää käännytyksen toimeenpanon. Se saattaa ennakoida sitä, että hakijaa saa lopulta jäädä tänne.

Tämä on vain spekulaatiota. Ei minulla ole asiasta tarkempaa tietoa.

Roope

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 32 575
 • Liked: 66523
Toisaalta yleensä käännytyksen toimeenpano keskeytetään valituksen käsittelyajaksi.

Minä taas olen ollut siinä luulossa, että käännytys keskeytetään vain erityisellä päätöksellä, eikä pelkkä valituksen tekeminen siihen riitä. En tiedä. Sen tiedän, että juuri turvapaikkapäätösvalitusten valtava lisääntyminen on johtanut hallinto-oikeuden ruuhkaantumiseen viime vuosina.
Mediaseuranta - Maahanmuuttoaiheiset uutiset, tiedotteet ja tutkimukset

Rokka

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 1 087
 • Liked: 2597

...

Egypti muuttuu kaiken absoluuttisesti suvaitsevaksi yhteiskunnaksi

Mark: Tää vaatiikin jo vähän filosofointia...


Ei mitään ongelmaa, Mark vaan ilmoittaa juuri rekisteröityneensä perussuomalaiseksi ja vielä hommaforumillekin. Sitten se vaino on "suvaitsevaisessa" yhteiskunnassa taattu.
turvapaikkaa kannattaa kyllä siinä tapauksessa hakea vaikka Venäjältä ;D

Lehtola

 • Vieras
Entäpä näiden lehtivuodatusten sijaan suvivihavaiset osottaisivat myös itse olevansa valmiita talkoisiin ja maksaisivat omasta pussistaan kotiinsa edes yhden turvapaikanhakijan. Vaikkapa vain vuodeksi alkuunsa.

Jotenkin minun pieneen kalloon ei mahdu se, että omaa sädekehää kiillotetaan toisten piikkiin.

Micke90

 • Kannatusjäsen
 • Jäsen^^^
 • ****
 • Viestejä: 19 621
 • Liked: 14700
Toisaalta yleensä käännytyksen toimeenpano keskeytetään valituksen käsittelyajaksi.

Minä taas olen ollut siinä luulossa, että käännytys keskeytetään vain erityisellä päätöksellä, eikä pelkkä valituksen tekeminen siihen riitä. En tiedä. Sen tiedän, että juuri turvapaikkapäätösvalitusten valtava lisääntyminen on johtanut hallinto-oikeuden ruuhkaantumiseen viime vuosina.

Suomessa kyllä huolehditaan yleensä kaikkien oikeusturvasta, joten yleensä hakijaa ei käännytetä ennen kuin maahanmuuttoviraston päätös on saanut lainvoiman tai valitus ratkaistu hallinto-oikeudessa eikä korkein myönnä valituslupaa.

Tässä tapauksessa kyseinen hakija on kertaalleen saanut kielteisen päätöksen aienpaan hakemukseensa, joten voi olla, että hallinto-oikeus siksi aluksi jatkoi pätöksen toimeenpanoa eikä keskeyttänyt sitä. Jostain syystä he kuitenkin päättivät kuitenkin keskeyttää käännytyksen toimeenpanon käsittelyn ajaksi.

Omituista tässä on se, että kaiken järjen mukaan hänen ei edes kuuluisi olla Suomessa, koska hänen aienpi hakemuksensa on hylätty, mutta näköjään silti kuitenkin edelleen notkuu täällä ja tehtailee uusia hakemuksia ja valituksia.


nuiv-or

 • Vieras
Sen tiedän, että juuri turvapaikkapäätösvalitusten valtava lisääntyminen on johtanut hallinto-oikeuden ruuhkaantumiseen viime vuosina.


Lainaus
Ulkomaalaisasiat muodostavat suuren osan hallinto-oikeuksiin saapuvista asioista. Turvapaikka-asiat kuuluvat ulkomaalaisasioiden ryhmään ja niitä käsittelee yksinomaan Helsingin hallinto-oikeus. Turvapaikka-asioita saapui vuonna 2011 edellisvuotta vähemmän. Pidemmällä aikavälillä asioiden määrä on ollut kasvussa. Vuonna 2011 saapuneiden määrä,1 027 asiaa, on lähes kaksinkertainen vuoden 2008 tasoon nähden.Turvapaikka-asioiden määrän oletetaan olevan korkealla tasolla myös vuonna 2013. Tavoitteena on kuitenkin, että turvapaikka-asiat käsitellään joutuisasti siten, että keskimääräinen käsittelyaika näissä asioissa on alle 6 kuukautta (6,8 kk v. 2011).

Hallinto-oikeuksien viime vuosina jatkunut saapuneiden asioiden  kasvu (kokonaismäärä 19 568 v. 2007, 20 539 v. 2008, 22 515 v. 2009 ja 23 149 v. 2010) kääntyi vuonna 2011 8 % laskuun  ollen  21 221. Vuonna 2011 suurimpia asiaryhmiä olivat sosiaali- ja terveydenhuolto (29 %), verot (18 %), rakentaminen ja ympäristö (yhteensä 12 %), taloudellinen toiminta mukaan lukien liikenne- ja viestintäasiat (15 %) sekä ulkomaalaisasiat (13 %). Kaava- ja ympäristöasioita saapui hallinto-oikeuksiin hieman aikaisempaa enemmän. Vuonna 2013 asiamäärissä ei arvioida tapahtuvan merkittäviä muutoksia aiempaan nähden.


Hallinto-oikeudet   34 580 000 euroa
http://budjetti.vm.fi/indox/sisalto.jsp?year=2013&lang=fi&maindoc=/2013/tae/hallituksenEsitys/hallituksenEsitys.xml&opennode=0:1:135:383:517:539:545:


Lainaus
Yleisissä tuomioistuimissa rikosasioiden, laajojen riita-asioiden sekä velkajärjestely- ja yrityssaneerausasioiden määrät ovat kasvaneet. Konkurssiasioiden ja summaaristen asioiden määrä on kasvanut huomattavasti muutamassa vuodessa ja määrän arvioidaan olevan vielä aikaisempaa suurempi vuonna 2011. Asiamäärien arvioidaan pysyvän korkealla tasolla myös vuonna 2012. Hallintotuomioistuimissa sosiaaliasioiden määrä ei ole noussut ennakoidulla tavalla. Sen sijaan turvapaikka-asioiden ja myös muiden ulkomaalaisasioiden sekä veroasioiden määrät ovat kasvaneet.


Ratkaisuilla on myös vaikutuksia yhteiskunnan toimintaan ja kilpailukykyyn. Esimerkiksi verotusta ja taloudellista kilpailua, julkisia hankintoja, maankäytön suunnittelua, rakentamista ja liikenneyhteyksiä, ympäristölupa-asioita sekä ulkomaalaisasioita koskevilla ratkaisuilla on usein myös välittömiä kansantaloudellisia vaikutuksia. Muun muassa toimeentuloturvaa, lasten huostaanottoa ja muita sosiaaliasioita sekä turvapaikkaa koskevilla ratkaisuilla puolestaan on usein suuri vaikutus asianosaisten koko elinkaareen. Niin yksilön kuin yhteiskunnankin kannalta on tärkeää turvata asioiden joutuisa käsittely ja päätösten oikeusvarmuus. Viiveet käsittelyssä aiheuttavat paitsi inhimillistä kärsimystä myös moninkertaisia kustannusvaikutuksia yhteiskunnalle. Hallintotuomioistuinten asianhallintajärjestelmiä kehitetään.

Turvapaikka-asioiden määrä kasvaa Helsingin hallinto-oikeudessa. Turvapaikka-asioiden käsittelyajan pidentymisen estämiseksi Helsingin hallinto-oikeudelle osoitetaan riittävät voimavarat.

http://budjetti.vm.fi/indox/sisalto.jsp?year=2012&lang=fi&maindoc=/2012/TAE/he/he.xml&opennode=0:1:357:659:791:813:Lainaus
Myös turvapaikka-asioiden suuri määrä työllistää merkittävästi hallinto-oikeuksia.

Hallinto-oikeuksien asiamäärät kasvoivat pääosin autoverovalitusten johdosta vuosina 2005 ja 2006 voimakkaasti, mutta vähenivät puolestaan vuosina 2007 ja 2008. Vuonna 2009 asiamäärät kasvoivat ja asioita saapui noin 22 000. Vuonna 2009 suurimpia asiaryhmiä olivat sosiaali- ja terveydenhuolto (31 %), verot (18 %), rakentaminen ja ympäristö (yhteensä 11 %), taloudellinen toiminta mukaan lukien liikenne- ja viestintäasiat (15 %) sekä ulkomaalaisasiat (10 %). Vuonna 2011 asiamäärien arvioidaan kasvavan ainakin sosiaaliturva- ja veroasioissa sekä turvapaikkavalituksissa.

http://budjetti.vm.fi/indox/sisalto.jsp?year=2011&lang=fi&maindoc=/2011/TAE/he/he.xml&opennode=0:1:359:663:795:817:

Micke90

 • Kannatusjäsen
 • Jäsen^^^
 • ****
 • Viestejä: 19 621
 • Liked: 14700
Ruotsissa tuo asia on "ratkaistu" perustamalla erillinen maahanmuuttotuomioistuin. Tosin Ruotsissa hakijamäärätkin ovat vuodesta riippuen 10-20 kertaiset Suomeen verrattuna.

Parempi ratkaisu olisi palata vanhaan kunnon Eila Kännön aikaan, jolloin joku upea naisihminen (tai miksei mieskin) ratkaisisi maahanmuuttoasiat sisäministeriössä eikä ulkomaalaisasioista saisi valittaa. Kumottaisiin ulkomaalaislaki ja otettaisiin käyttöön vanha kunnon ulkomaalaisasetus. Pakolaislupia voitaisiin myöntää tietty kiintiö vuosittain (taloustilanteesta riippuen 0-1000). Sen sijaan turvapaikkakiertolaisten hakemuksia ei oteta vastaan. 

Wikipedia kertoo Eila Kännöstä seuraavaa:

Lainaus
Eila Kännö (13. tammikuuta 1921 Hämeenlinna – 10. huhtikuuta 2009 Helsinki[1]) oli sisäasiainministeriön poliisiosaston Ulkomaalaistoimiston päällikkö vuosina 1970–1984. Hänestä tuli Suomen tiukan ulkomaalaispolitiikan henkilöitymä. Tämä johtui siitä, että 1980-luvun alkuun asti Suomesta puuttui ulkomaalaislainsäädäntö. Ainoa säännös oli 1950-luvulla annettu ulkomaalaisasetus, jonka perusteella tehdyistä päätöksistä ei saanut valittaa.[2] Näin ollen oikeuslähteenä oli aiempi hallintokäytäntö, eli ulkomaalaistoimiston aiemmat ratkaisut, joista Kännö siis itse vastasi vuodesta 1970 alkaen. Lainsäädännön valmistelu oli myös sisäministeriön poliisiosaston vastuulla, joten ulkomaalaistoimiston olisi tullut itse valmistella säädökset, jos sellaiset olisi katsottu aiheellisiksi.

Koulutukseltaan Kännö oli varatuomari.[1]

Kännö aloitti uransa kanslistina ja vuodesta 1961 Keskusrikospoliisin tiedotustoimiston toimistopäällikkönä. Hän oli vastuussa Interpol-asioista 16 vuotta ja teki tänä aikana opintomatkoja muun muassa Scotland Yardiin ja Kanadan ratsupoliisiin. Hän oli ainoa naispuolinen poliisiupseeri ja sai lempinimen ”rouva Interpol”.[1]
« Viimeksi muokattu: 26.01.2013, 09:29:40 kirjoittanut Micke90 »

nuiv-or

 • Vieras
A-studio 15.7.2013

Karkotetaanko helsinkiläismies Egyptiin kuolemaan?

http://www.youtube.com/watch?v=CvQHIP2a1DY

Kohdassa 5.02 Leitzinger

Lainaus
Tutkija Antero Leitzinger vastaa Egyptin maatiedosta.

Toimittaja: Pitääkö paikkaansa, että periaatteessa muslimilla on yhteisön lupa vaikka tappaa käännynnäinen?

Leitzinger: Ei pidä paikkaansa. Mutta moni muslimi uskoo näin. Tässä on suuri ongelma. Yleinen mielikuva ja varsinkin näiden islamistipiirien parissa on se, että jos ihminen luopuu islamista, niin hänelle voi tehdä mitä vaan, hän on lainsuojaton.

Lainaus
6.00 Mark on esittänyt egyptiläisen rikostuomioistuimen dokumentin, jota Maahanmuuttovirasto ei pidä aitona. Suomenkielisessä käännöksessä lukee, että Mark on tuomittu vuonna 2011 poissaolevana 15 vuodeksi kuritushuoneeseen.

[...]

6.48 Leitzinger: En usko, että tässä viimeisen kahden vuoden aikana on enää tän tyyppisiä tuomioita langetettu.

Toimittaja: Sitten toisaalta armeijahan on siellä nyt pidättänyt satoja muslimiveljeskunnan kannattajia...

Leitzinger: Eli armeijalla on kädet täynnä töitä ja vankilat täynnä, en usko et ne on kovin innokkaita mitään vanhoja asioita selvittämään vaan mä luulen, et he on aika paljon niin kuin tässä hetkessä.

Leitzinger: Mutta sieltä alkuperäisestä tuomioistuimesta ei kysytä sitä asiaa?

Leitzinger: Ei, meillä ei oikein ole siihen resursseja [...]
« Viimeksi muokattu: 16.07.2013, 00:27:21 kirjoittanut Junes Lokka »

Tagit: